รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210007 : วัดชัน วรรณี  แสงผะกาย ครู
2 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210007 : วัดชัน วิวัฒน์  วัฒนะ ครู
3 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210009 : บ้านย่านซื่อ จินตนา  บุญบำรุง ครูโรงเรียนบ้านย่านซื่อ
4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210011 : วัดสวนพล นางอุมาพร  ขวัญเกื้อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
5 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210012 : วัดบ้านตาล เอื้อกรกาญจน์  บุญช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
6 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210012 : วัดบ้านตาล นายศรานุวัฒน์  ชูขันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
7 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210012 : วัดบ้านตาล ภคพงษื  รักดี เจ้าหน้าที่ธูรการโรงเรียน
8 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210023 : อนุบาลนครศรีธรรมราช นายนำศักดิ์  หนูคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
9 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210023 : อนุบาลนครศรีธรรมราช ธนิดา  ทับอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
10 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210008 : วัดหนองบัว นางชไมพร  วัลย์ดาว ครูโรงเรียนวัดหนองบัว
11 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210003 : วัดน้ำรอบ นางอารมณ์  เฉตาไพย ครู
12 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210003 : วัดน้ำรอบ นางสาวศิริพร  ขวดแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
13 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210021 : วัดเทพธิดาราม พงษ์ศิทร  อินทฤทธิ์ เจ้าหน้าที่
14 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210021 : วัดเทพธิดาราม ประยุทธ  ฆ้องเม่ง ครู
15 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210015 : วัดมหาชัยวนาราม นายอุดมพร  จันทรพิทักษ์ ครู
16 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210017 : วัดท่างาม กมลทิพย์  นาคบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210040 : บ้านปากพญา นายสุรชัย  ฐานะกาญจน์ ครูชำนาญการพิเศษ
18 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210043 : บ้านปากน้ำปากพญา เสาวลักษณ์  จุลแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
19 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210050 : วัดนาวง นางสาวจิราภรณ์  ดิษฐ์แก้ว ครูชำนาญการ
20 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210050 : วัดนาวง จุรี  เมืองสง ครู
21 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210068 : ชุมชนวัดหมน พรศรี  ซังขาว ครู
22 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210069 : วัดสว่างอารมณ์ อุศนา  พฤกษารัตน์ ธุรการโรงเรียน
23 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210070 : วัดจังหูน วรรณดี  อินทประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ
24 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210070 : วัดจังหูน เกรียงศักดิ์  ชูใจ ครู
25 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210071 : วัดพังสิงห์ นายอนันท์  เดชภูมิ ครู
26 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210071 : วัดพังสิงห์ มาลีพันธุ์  ภูมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210071 : วัดพังสิงห์ นายวันรวย   จินวรรณ ครู
28 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210073 : บ้านหนองหนอน อัมพลิกา  สุทธิพิทักษ์ ครูอัตราจ้าง
29 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210073 : บ้านหนองหนอน เกศริน  ลูกคง เจ้าหน้าทีธุรการโรงเรียน
30 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210060 : บ้านบางเตย นายอาจินต์  เมธีอภิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
31 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210074 : วัดโดน ประสานต์  ช่วยหนู ครู
32 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210046 : วัดนารีประดิษฐ์ ปรารถนา  เจนการ ครู
33 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210048 : บ้านบางหลวง ธีระพงค์  หมกทอง ครุผู้ช่วย
34 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210054 : บ้านบางกระบือ นางสาคร   จันทพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านบางกระบือ
35 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210054 : บ้านบางกระบือ สมชาย  นวลแก้ว ครู โรงเรียนบ้านบางกระบือ
36 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210058 : วัดราษฎร์เจริญ นายประหยัด  สิทธี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ
37 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210029 : วัดพระมงกุฎ จิรนันท์  จันพลโท เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
38 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210029 : วัดพระมงกุฎ นายไพรัตน์  ไพรวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระมงกุฎ
39 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210029 : วัดพระมงกุฎ รัชนันต์  จันทวี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
40 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210014 : บ้านนาเคียน นางพิกุล  อุดร ครู
41 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210014 : บ้านนาเคียน นิตยา  ฑีฆะ ครู
42 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210014 : บ้านนาเคียน วรรณดี  ขนาบแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
43 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210014 : บ้านนาเคียน พิกุล  อุดร ครูชำนาญการ
44 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210027 : บ้านคลองดิน นางจารุวรรณ  พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียน
45 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210027 : บ้านคลองดิน น.ส.ศรปภัฎฐ์  วงศ์ภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
46 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210028 : บ้านทวดเหนือ นางนันทวรรณ  พิมพ์แสนนิล รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
47 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210028 : บ้านทวดเหนือ สัมภาษณ์  สังขกาฬ ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านทวดเหนือ
48 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210020 : วัดดอนยาง ภักดี  จิตรัว ผู้อำนวยการ
49 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210020 : วัดดอนยาง นายทวีโรจน์  พิมพ์แสนนิล ครู
50 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210024 : วัดหญ้า นายอภิสิทธิ์  ธานมาศ ครู
51 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210024 : วัดหญ้า นายพัฒนา  สงพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
52 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210001 : วัดพระมหาธาตุ นายอุส่าห์   ดำวงศ์ รองผู้อำนวยการ
53 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210001 : วัดพระมหาธาตุ สารวุธ  เอียดจันทร์ ครูโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
54 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210066 : บ้านเนิน ปทุมรัตน์  ไชยพจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
55 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210066 : บ้านเนิน ภิรมย์  วัฒนสงค์ ครู
56 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210052 : วัดบางใหญ่ วลัยวรรณ  องอาจ ครู
57 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210057 : วัดสระแก้ว สุภาวดี   กิจเกิด ครู
58 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210063 : วัดบางตะพาน จันทร์จิรา  ทองแก้ว ครูผู้ช่วย
59 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210062 : ราชประชานุเคราะห์ 5 สุภาพร   สุวรรณพานิช ครู
60 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210059 : บ้านคันธง อันทิกา  หวังผล ครู
61 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210049 : วัดนางพระยา ชนิสรา  วุธรา ธุรการ
62 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210049 : วัดนางพระยา นายวิษณุ  ศรีอุทัย ธุรการ
63 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210049 : วัดนางพระยา วรรณี  เย็นใส ครู
64 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210047 : วัดท่านคร นายสุเมธ  เศวตวงศ์สกุล ครูชำนาญการ
65 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210047 : วัดท่านคร จิรา  เกิดศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
66 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210045 : วัดมุขธารา นางวันเพ็ญ  ยานพะโยม ครูโรงเรียนวัดมุขธารา
67 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210045 : วัดมุขธารา ดลรัตน์  สืบสันติศาสน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
68 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210045 : วัดมุขธารา นางวิมล  สุขชล เจ้าหน้าที่พัสดุ
69 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210031 : วัดท่าแพ นภร  กลิ่นสัมผัส ครู คศ.3
70 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210031 : วัดท่าแพ นางสาวเกษร  ปัจฉิม ครู
71 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210032 : ราชประชานุเคราะห์ 4 พิมมณี  เชาวลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔
72 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210032 : ราชประชานุเคราะห์ 4 ศิริพร  เพ็ชรเฟื่อง ครู
73 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210032 : ราชประชานุเคราะห์ 4 ศรัณยา  ไชยพลบาล ธุรการโรงเรียน
74 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210034 : วัดไพศาลสถิต นางสาวนิสา  ศรีสุด ธุรการโรงเรียน
75 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210036 : บ้านห้วยไทร สถาพร  สุวรรณวัชรกูล ครู
76 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210037 : บ้านปากน้ำเก่า นายกีรยุทธ  นวนแก้ว จนท.ธุรการ
77 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210033 : วัดวิสุทธิยาราม นางกมลทิพย์   พูลแก้ว ครู
78 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210035 : วัดศรีมงคล กฤติกา  แก้วเถื่อน เจ้าหน้าที่ธุรการ
79 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210035 : วัดศรีมงคล อมรรัตน์  จินต์นุพงศ์ ครู
80 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210035 : วัดศรีมงคล ปิยาภรณ์  ธรรมรงค์รัตน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนวัดศรีมงคล
81 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210035 : วัดศรีมงคล ทัศนียา   ชฎารัตน์ ครูผู้ช่วย
82 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210035 : วัดศรีมงคล นายอุดมพร  ราพรหม ครู
83 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210030 : บ้านชะเอียน นางสาวอรอุมา  โยธาราษฎร์ ธุรการ
84 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210030 : บ้านชะเอียน นายสมพงศ์  ไชยเจริญ ครู
85 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210030 : บ้านชะเอียน นายประสิทธิ์  วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการ
86 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210039 : วัดท่าม่วง นางสาววิภา  จันทรมณี ครูโรงเรียนวัดท่าม่วง
87 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210041 : วัดโบสถ์ นางมณทิชา  บุปผาคร ธุรการ
88 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210042 : วัดมะม่วงทอง เบญจวรรณ  อภิศักดิ์มนตรี ึครู
89 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210025 : วัดหัวอิฐ นางกรองทอง  ทองปาน ครูชำนาญการ
90 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210025 : วัดหัวอิฐ นางสาวชุติมา  บุญล้อม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
91 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210026 : บ้านทวดทอง ญาณิศา  แกะประจักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
92 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210026 : บ้านทวดทอง นายวุฒิชัย  ฤกษ์มงคล ครู ชำนาญการพิเศษ
93 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210026 : บ้านทวดทอง วันทา  พรหมรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง
94 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210010 : วัดโพธิ์ทอง ประพงศ์  ชูตรัง ผู้อำนวยการโรงเรียน
95 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210010 : วัดโพธิ์ทอง นางมลธิชา  ลิ่มตระกูล ครู
96 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210013 : วัดวนาราม นางสาวสุวิมล  ธัญวรรณ์ ครู
97 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210013 : วัดวนาราม สุมนต์  นิ่มแสงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
98 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210002 : วัดโพธิ์เสด็จ นายจารุ  นามโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ
99 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210002 : วัดโพธิ์เสด็จ จำรัส  อาชาชาญ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ
100 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210004 : วัดทุ่งแย้ นางสาวอมรรัตน์  เอี่ยมเล็ก เจ้าหน้าที่ธุรการ
101 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210004 : วัดทุ่งแย้ นายศรีภิรมย์  ปาลรังษี ครูโรงเรียนวัดทุ่งแย้
102 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210005 : วัดมะม่วงสองต้น เพ็ญพิชา  มงคลการุณย์ ครู
103 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210488 : ไทยรัฐวิทยา ๗๔ (ชุมชนบ้านคีรีวง) นางสาวขวัญหทัย  สุทธิ ธุรการโรงเรียน
104 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210492 : วัดสมอ กรองแก้ว  ศรีวารินทร์ ครู
105 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210492 : วัดสมอ นางจิณัฐตา  บุญอริยวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
106 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210492 : วัดสมอ กรองแก้ว  ศรีวารินทร์ ครู
107 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210491 : วัดวังไทร นายสมบุญ  มีอนันต์ ครู
108 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210491 : วัดวังไทร ละออ  กาพย์เกิด ครู
109 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210490 : วัดโคกโพธิ์สถิตย์ วิยะกาญ  สิทธิ์มาก ครูธุรการ
110 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210490 : วัดโคกโพธิ์สถิตย์ สุกรรยา  กุมพันธ์ ครู
111 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210490 : วัดโคกโพธิ์สถิตย์ สุกรรยา  กุมพันธ์ ครู
112 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210489 : วัดจันทร์ นายสามารถ  จิตสำรวย ครู
113 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210489 : วัดจันทร์ สุภาพร  ไชยกำจร ธุรการ
114 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210495 : ราษฎร์บำรุง อริญา  คำนวนจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
115 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210494 : บ้านสำนักใหม่ พิเชษฐ  เชาวลิต ผู้อำนวยการโรงเรียน
116 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210494 : บ้านสำนักใหม่ ยุภา  ชูหนู ครู
117 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210497 : วัดสอ ปทิตญา  ชูแก้ว ธุรการโรงเรียน
118 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210493 : บ้านคดศอก จิรวรรณ  บัณฑิศักดิ์ ธุรการโรงเรียน
119 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210496 : วัดใหม่ทอน จิรวรรณ   บัณฑิศักดิ์ ธุรการโรงเรียน
120 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210496 : วัดใหม่ทอน จิรวรรณ   บัณฑิศักดิ์ ธุรการโรงเรียนวัดใหม่ทอน
121 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210508 : บ้านตลาด สายใหม่  ปานะโปย ครู
122 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210507 : วัดไทรงาม sampard  chinkhang ผอ.
123 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210507 : วัดไทรงาม tringam  school ครู
124 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210509 : วัดคีรีกันทร์ ทสมา  พลฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
125 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210509 : วัดคีรีกันทร์ นพรัตน์  ผลไชย ครู
126 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210510 : บ้านร่อน นางศรีสกุนต์  กำพลวรรณ ครูโรงเรียนบ้านร่อน
127 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210498 : บ้านสันยูง รัชนก  เรศประดิษฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ
128 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210498 : บ้านสันยูง นายชูศักดิ์  ดวงแป้น ครู
129 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210500 : ชุมชนลานสกา วรพล  พันธนียะ ครู
130 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210500 : ชุมชนลานสกา สมคิด  บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
131 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210499 : วัดปะ ธิรานาฏ  พงธิพันธ์ ครู
132 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210501 : บ้านมะม่วงทอง นางสาวกมลชนก   ภูมิชาติ ครู
133 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210501 : บ้านมะม่วงทอง อุมาภรณ์  กระออมกาญจน์ ครูธุรการ
134 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210502 : วัดดินดอน สุภาพร  พรหมแก้ว ครู
135 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210504 : วัดน้ำรอบ นายระวิ  เจริญกิจ ครูชำนาญการพิเศษ
136 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210505 : วัดวังหงส์ นางสาวธัญชนก  ศรีตะพวัง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
137 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210506 : วัดเจดีย์ อนงค์  กิมิฬาร์ ครู
138 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210506 : วัดเจดีย์ ไมตรี  ลำดับพังค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
139 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210716 : วัดแพร่ จำนงค์  สุขหอม ครู
140 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210717 : วัดไสมะนาว วาสนา  บรรจงภาค เจ้าหน้าที่ธุรการ
141 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210717 : วัดไสมะนาว จิราภรณ์  ละอองแก้ว ครู
142 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210717 : วัดไสมะนาว ฉวีวรรณ  สิงโหพล ครู
143 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210718 : บ้านห้วยยูง นางนิยม   วุฒิมาคุณ ครูชำนาญการพิเศษ
144 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210718 : บ้านห้วยยูง เจือใจ  โพธิ์ศรีทอง ครู
145 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210718 : บ้านห้วยยูง สุทธิพงค์  นง ครู
146 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210707 : วัดท้ายสำเภา วรัญญู  สกุณา ครู
147 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210707 : วัดท้ายสำเภา โชคดี  ถาวรเศษ ครูโรงเรียนวัดท้ายสำเภา
148 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210710 : บ้านไสใหญ่ อัจฉรา  ธานีรัตน์ ครู
149 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210708 : วัดเชิงแตระ ศุภวัลย์  วายุเวช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
150 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210711 : วัดราษฏร์เจริญวราราม จันทร์ทิพย์  ถาวรเศษ ครู
151 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210711 : วัดราษฏร์เจริญวราราม สกรินทร์  สนธิวงศ์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
152 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210705 : วัดพระพรหม ดวงใจ  คชินทรโรจน์ จนท.ธุรการโรงเรียน
153 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210712 : บ้านห้วยระย้า รวิพร  มูณีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
154 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210712 : บ้านห้วยระย้า จำนงค์  เดชอุบล ครู
155 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210709 : วัดห้วยพระ ณัฐพร  จิตอำนวย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
156 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210709 : วัดห้วยพระ ประมูล  รัตนวรรณ ครู
157 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210714 : วัดท่าช้าง นรมน  แก้ววิเชียร ครู ชำนาญการ
158 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210715 : วัดมะม่วงตลอด นายสุนทร  บุญล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
159 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210715 : วัดมะม่วงตลอด นายสมโชค  ทองหยู่ ครู
160 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210719 : วัดกัด นัฏศรา  มนชัย ธุรการโรงเรียน
161 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210720 : วัดคันนาราม เกตน์นิภา  เวินชุม ครูโรงเรียนวัดคันนาราม
162 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210720 : วัดคันนาราม สุพัฒนา  จันทร์เสน ครู
163 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210713 : วัดหนองแตน นางศิริลักษณ์  เลขมาศ ครู
164 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210706 : วัดพระเพรง ธนารักษ์  ขาวทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
165 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210765 : วัดสระไคร สัมพันธ์  สอดจิตร์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
166 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210765 : วัดสระไคร อารีย์  ช้างโรง ครู
167 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210758 : วัดป่าหวาย นายคุณภัทร  มีเถื่อน ครู
168 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210758 : วัดป่าหวาย กชพร  ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
169 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210758 : วัดป่าหวาย อัศวรัฐ   จันแก้ว ครูชำนาญการ
170 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210760 : บ้านอ่าวตะเคียน นางสุจิตรา  เจือสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
171 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210760 : บ้านอ่าวตะเคียน นางสาวจรรยา  ลักษณะวิลาศ ครู
172 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210759 : บ้านปลายคลอง นางรวีวรรณ  ชัยทอง ผู้่อำนวยการโรงเรียน
173 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210759 : บ้านปลายคลอง นายทรงวุฒิ  สมศักดิ์ ครู
174 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210763 : วัดบางหว้า กิตติศักดิ์  ปานิยัง พนักงานราชการ
175 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210763 : วัดบางหว้า สุรพงศ์  ชัยมุสิก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหว้า
176 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210763 : วัดบางหว้า สุภาภรณ์  ชัยประจง ครู
177 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210764 : วัดโคกกะถิน กาญจนา  สังขณี เจ้าหน้าที่ธุรการ
178 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210764 : วัดโคกกะถิน ผาณิต  นาท่ม ครูชำนาญการพิเศษ
179 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210764 : วัดโคกกะถิน นายจรัญ  ชัยทองสุขทอง ผู้อำนวยการ
180 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210764 : วัดโคกกะถิน สุภามาศ  ทองเรืองนิ่ม ธุรการโรงเรียน
181 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210761 : วัดดอนตรอ จารี  อักษรรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตรอ
182 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210761 : วัดดอนตรอ นางวันทนา  นวลปั้น ครู คศ.3
183 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210755 : วัดสระเพลง พิมรตา  อุ้ยสั้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
184 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210755 : วัดสระเพลง สมพร  ไชฉิม ผู้อำนวยการ
185 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210757 : บ้านปากช่อง นายบุญเสริม  ซ้ายคล้าย ครู
186 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210756 : ราษฎร์บำรุง นายสมโชค  ฉิมแก้ว ครู
187 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210756 : ราษฎร์บำรุง ศุภาภรณ์  ทองเกียว ครู
188 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210754 : วัดทางพูน ธงชัย  กำเหนิดเพ็ชร ครู
189 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210770 : วัดพังยอม ศิริพร  ยอสิน ครู คศ.2
190 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210768 : วัดทุ่งเฟื้อ นางวาสนา  ไชฉิม ครู คศ.2 โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ
191 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210769 : บ้านบางไทร รัตจนา  โยธารักษ์ ครู
192 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210769 : บ้านบางไทร นายบุญส่ง  กันทิน ครูชำนาญการ
193 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210767 : บ้านบางนกวัก โสภณ  โยธารักษ์ ครู
194 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210767 : บ้านบางนกวัก ชยากรณ์  อินทะบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
195 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210767 : บ้านบางนกวัก กัญจณา  นวลจันทร ครู