รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210007 วัดชัน วรรณี  แสงผะกาย ครู อนุมัติ
2 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210007 วัดชัน วิวัฒน์  วัฒนะ ครู อนุมัติ
3 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210009 บ้านย่านซื่อ จินตนา  บุญบำรุง ครูโรงเรียนบ้านย่านซื่อ อนุมัติ
4 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210011 วัดสวนพล นางอุมาพร  ขวัญเกื้อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
5 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210012 วัดบ้านตาล เอื้อกรกาญจน์  บุญช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
6 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210012 วัดบ้านตาล นายศรานุวัฒน์  ชูขันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
7 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210023 อนุบาลนครศรีธรรมราช ธนิดา  ทับอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
8 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210008 วัดหนองบัว นางชไมพร  วัลย์ดาว ครูโรงเรียนวัดหนองบัว อนุมัติ
9 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210003 วัดน้ำรอบ นางอารมณ์  เฉตาไพย ครู อนุมัติ
10 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210003 วัดน้ำรอบ นางสาวศิริพร  ขวดแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
11 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210021 วัดเทพธิดาราม ประยุทธ  ฆ้องเม่ง ครู อนุมัติ
12 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210021 วัดเทพธิดาราม พงษ์ศิทร  อินทฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
13 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210015 วัดมหาชัยวนาราม นายอุดมพร  จันทรพิทักษ์ ครู อนุมัติ
14 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210017 วัดท่างาม กมลทิพย์  นาคบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
15 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210040 บ้านปากพญา นายสุรชัย  ฐานะกาญจน์ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
16 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210043 บ้านปากน้ำปากพญา เสาวลักษณ์  จุลแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
17 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210050 วัดนาวง นางสาวจิราภรณ์  ดิษฐ์แก้ว ครูชำนาญการ อนุมัติ
18 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210050 วัดนาวง จุรี  เมืองสง ครู อนุมัติ
19 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210068 ชุมชนวัดหมน พรศรี  ซังขาว ครู อนุมัติ
20 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210069 วัดสว่างอารมณ์ อุศนา  พฤกษารัตน์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
21 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210070 วัดจังหูน วรรณดี  อินทประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
22 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210070 วัดจังหูน เกรียงศักดิ์  ชูใจ ครู อนุมัติ
23 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210071 วัดพังสิงห์ นายวันรวย   จินวรรณ ครู อนุมัติ
24 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210071 วัดพังสิงห์ นายอนันท์  เดชภูมิ ครู อนุมัติ
25 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210071 วัดพังสิงห์ มาลีพันธุ์  ภูมา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
26 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210073 บ้านหนองหนอน เกศริน  ลูกคง เจ้าหน้าทีธุรการโรงเรียน อนุมัติ
27 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210060 บ้านบางเตย นายอาจินต์  เมธีอภิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
28 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210074 วัดโดน ประสานต์  ช่วยหนู ครู อนุมัติ
29 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210046 วัดนารีประดิษฐ์ ปรารถนา  เจนการ ครู อนุมัติ
30 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210048 บ้านบางหลวง ธีระพงค์  หมกทอง ครุผู้ช่วย อนุมัติ
31 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210054 บ้านบางกระบือ สมชาย  นวลแก้ว ครู โรงเรียนบ้านบางกระบือ อนุมัติ
32 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210054 บ้านบางกระบือ นางสาคร   จันทพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านบางกระบือ อนุมัติ
33 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210058 วัดราษฎร์เจริญ นายประหยัด  สิทธี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ อนุมัติ
34 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210029 วัดพระมงกุฎ นายไพรัตน์  ไพรวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระมงกุฎ อนุมัติ
35 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210029 วัดพระมงกุฎ จิรนันท์  จันพลโท เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
36 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210029 วัดพระมงกุฎ รัชนันต์  จันทวี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
37 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210014 บ้านนาเคียน พิกุล  อุดร ครูชำนาญการ อนุมัติ
38 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210014 บ้านนาเคียน นางพิกุล  อุดร ครู อนุมัติ
39 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210014 บ้านนาเคียน วรรณดี  ขนาบแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
40 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210014 บ้านนาเคียน นิตยา  ฑีฆะ ครู อนุมัติ
41 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210027 บ้านคลองดิน น.ส.ศรปภัฎฐ์  วงศ์ภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
42 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210027 บ้านคลองดิน นางจารุวรรณ  พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
43 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210028 บ้านทวดเหนือ นางสาวสุพรรณี  สุวรรณเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
44 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210028 บ้านทวดเหนือ สัมภาษณ์  สังขกาฬ ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านทวดเหนือ อนุมัติ
45 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210020 วัดดอนยาง ภักดี  จิตรัว ผู้อำนวยการ อนุมัติ
46 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210020 วัดดอนยาง นายทวีโรจน์  พิมพ์แสนนิล ครู อนุมัติ
47 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210024 วัดหญ้า นายพัฒนา  สงพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
48 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210024 วัดหญ้า นายอภิสิทธิ์  ธานมาศ ครู อนุมัติ
49 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210001 วัดพระมหาธาตุ นายอุส่าห์   ดำวงศ์ รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
50 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210066 บ้านเนิน ภิรมย์  วัฒนสงค์ ครู อนุมัติ
51 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210052 วัดบางใหญ่ วลัยวรรณ  องอาจ ครู อนุมัติ
52 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210057 วัดสระแก้ว สุภาวดี   กิจเกิด ครู อนุมัติ
53 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210063 วัดบางตะพาน วชิรวิทย์  เกริกเกียรติยศ เจ้าหน้าที่ธุรตการ อนุมัติ
54 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210063 วัดบางตะพาน นายรัฐกร  ผดุงกิจ ครู อนุมัติ
55 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210062 ราชประชานุเคราะห์ 5 สุภาพร   สุวรรณพานิช ครู อนุมัติ
56 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210059 บ้านคันธง อันทิกา  หวังผล ครู อนุมัติ
57 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210049 วัดนางพระยา ชนิสรา  วุธรา ธุรการ อนุมัติ
58 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210049 วัดนางพระยา วรรณี  เย็นใส ครู อนุมัติ
59 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210049 วัดนางพระยา นายวิษณุ  ศรีอุทัย ธุรการ อนุมัติ
60 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210047 วัดท่านคร นายสุเมธ  เศวตวงศ์สกุล ครูชำนาญการ อนุมัติ
61 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210047 วัดท่านคร จิรา  เกิดศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
62 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210045 วัดมุขธารา นางวิมล  สุขชล เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
63 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210045 วัดมุขธารา ดลรัตน์  สืบสันติศาสน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
64 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210031 วัดท่าแพ นางสาวเกษร  ปัจฉิม ครู อนุมัติ
65 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210031 วัดท่าแพ นภร  กลิ่นสัมผัส ครู คศ.3 อนุมัติ
66 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210032 ราชประชานุเคราะห์ 4 ศิริพร  เพ็ชรเฟื่อง ครู อนุมัติ
67 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210034 วัดไพศาลสถิต นางสาวนิสา  ศรีสุด ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
68 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210036 บ้านห้วยไทร สถาพร  สุวรรณวัชรกูล ครู อนุมัติ
69 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210037 บ้านปากน้ำเก่า นายกีรยุทธ  นวนแก้ว จนท.ธุรการ อนุมัติ
70 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210033 วัดวิสุทธิยาราม นางกมลทิพย์   พูลแก้ว ครู อนุมัติ
71 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210035 วัดศรีมงคล กฤติกา  แก้วเถื่อน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
72 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210035 วัดศรีมงคล นายอุดมพร  ราพรหม ครู อนุมัติ
73 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210035 วัดศรีมงคล ปิยาภรณ์  ธรรมรงค์รัตน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนวัดศรีมงคล อนุมัติ
74 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210030 บ้านชะเอียน นายสมพงศ์  ไชยเจริญ ครู อนุมัติ
75 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210030 บ้านชะเอียน นายประสิทธิ์  วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
76 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210030 บ้านชะเอียน นางสาวอรอุมา  โยธาราษฎร์ ธุรการ อนุมัติ
77 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210039 วัดท่าม่วง นางสาววิภา  จันทรมณี ครูโรงเรียนวัดท่าม่วง อนุมัติ
78 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210041 วัดโบสถ์ นางมณทิชา  บุปผาคร ธุรการ อนุมัติ
79 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210042 วัดมะม่วงทอง เบญจวรรณ  อภิศักดิ์มนตรี ึครู อนุมัติ
80 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210025 วัดหัวอิฐ นางกรองทอง  ทองปาน ครูชำนาญการ อนุมัติ
81 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210025 วัดหัวอิฐ นางสาวชุติมา  บุญล้อม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
82 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210026 บ้านทวดทอง นายวุฒิชัย  ฤกษ์มงคล ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
83 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210026 บ้านทวดทอง วันทา  พรหมรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง อนุมัติ
84 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210010 วัดโพธิ์ทอง ประพงศ์  ชูตรัง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
85 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210010 วัดโพธิ์ทอง นางมลธิชา  ลิ่มตระกูล ครู อนุมัติ
86 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210013 วัดวนาราม นางสาวสุวิมล  ธัญวรรณ์ ครู อนุมัติ
87 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210013 วัดวนาราม สุมนต์  นิ่มแสงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
88 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210002 วัดโพธิ์เสด็จ นายจารุ  นามโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ อนุมัติ
89 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210004 วัดทุ่งแย้ นางสาวอมรรัตน์  เอี่ยมเล็ก เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
90 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210004 วัดทุ่งแย้ นายศรีภิรมย์  ปาลรังษี ครูโรงเรียนวัดทุ่งแย้ อนุมัติ
91 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210005 วัดมะม่วงสองต้น เพ็ญพิชา  มงคลการุณย์ ครู อนุมัติ
92 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210488 ไทยรัฐวิทยา ๗๔ (ชุมชนบ้านคีรีวง) นางสาวบุญรอบ   ขุนทน ครู อนุมัติ
93 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210488 ไทยรัฐวิทยา ๗๔ (ชุมชนบ้านคีรีวง) อัญธิดา  ตระบันพฤกษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
94 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210492 วัดสมอ กรองแก้ว  ศรีวารินทร์ ครู อนุมัติ
95 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210492 วัดสมอ นางจิณัฐตา  บุญอริยวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
96 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210491 วัดวังไทร ละออ  กาพย์เกิด ครู อนุมัติ
97 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210491 วัดวังไทร นายสมบุญ  มีอนันต์ ครู อนุมัติ
98 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210490 วัดโคกโพธิ์สถิตย์ สุกรรยา  กุมพันธ์ ครู อนุมัติ
99 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210490 วัดโคกโพธิ์สถิตย์ วิยะกาญ  สิทธิ์มาก ครูธุรการ อนุมัติ
100 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210489 วัดจันทร์ สุภาพร  ไชยกำจร ธุรการ อนุมัติ
101 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210489 วัดจันทร์ นางสาวขวัญหทัย  สุทธิ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
102 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210495 ราษฎร์บำรุง อริญา  คำนวนจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
103 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210494 บ้านสำนักใหม่ นายตุลาคม   ไตรยวงศ์ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
104 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210494 บ้านสำนักใหม่ พิเชษฐ  เชาวลิต ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
105 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210497 วัดสอ ปทิตญา  ชูแก้ว ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
106 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210493 บ้านคดศอก จิรวรรณ  บัณฑิศักดิ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
107 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210496 วัดใหม่ทอน จิรวรรณ   บัณฑิศักดิ์ ธุรการโรงเรียนวัดใหม่ทอน อนุมัติ
108 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210496 วัดใหม่ทอน จิรวรรณ   บัณฑิศักดิ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
109 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210508 บ้านตลาด สายใหม่  ปานะโปย ครู อนุมัติ
110 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210507 วัดไทรงาม tringam  school ครู อนุมัติ
111 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210507 วัดไทรงาม sampard  chinkhang ผอ. อนุมัติ
112 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210509 วัดคีรีกันทร์ นพรัตน์  ผลไชย ครู อนุมัติ
113 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210509 วัดคีรีกันทร์ ทสมา  พลฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
114 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210510 บ้านร่อน นางศรีสกุนต์  กำพลวรรณ ครูโรงเรียนบ้านร่อน อนุมัติ
115 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210498 บ้านสันยูง นายชูศักดิ์  ดวงแป้น ครู อนุมัติ
116 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210498 บ้านสันยูง รัชนก  เรศประดิษฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
117 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210500 ชุมชนลานสกา วรพล  พันธนียะ ครู อนุมัติ
118 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210500 ชุมชนลานสกา สมคิด  บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
119 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210499 วัดปะ ธิรานาฏ  พงธิพันธ์ ครู อนุมัติ
120 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210501 บ้านมะม่วงทอง อุมาภรณ์  กระออมกาญจน์ ครูธุรการ อนุมัติ
121 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210501 บ้านมะม่วงทอง นางสาวกมลชนก   ภูมิชาติ ครู อนุมัติ
122 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210502 วัดดินดอน สุภาพร  พรหมแก้ว ครู อนุมัติ
123 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210504 วัดน้ำรอบ นายระวิ  เจริญกิจ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
124 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210505 วัดวังหงส์ นางสาวธัญชนก  ศรีตะพวัง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
125 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210506 วัดเจดีย์ อนงค์  กิมิฬาร์ ครู อนุมัติ
126 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210506 วัดเจดีย์ ไมตรี  ลำดับพังค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
127 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210716 วัดแพร่ จำนงค์  สุขหอม ครู อนุมัติ
128 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210717 วัดไสมะนาว ฉวีวรรณ  สิงโหพล ครู อนุมัติ
129 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210717 วัดไสมะนาว จิราภรณ์  ละอองแก้ว ครู อนุมัติ
130 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210717 วัดไสมะนาว วาสนา  บรรจงภาค เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
131 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210718 บ้านห้วยยูง สุทธิพงค์  นง ครู อนุมัติ
132 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210718 บ้านห้วยยูง เจือใจ  โพธิ์ศรีทอง ครู อนุมัติ
133 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210718 บ้านห้วยยูง นางนิยม   วุฒิมาคุณ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
134 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210707 วัดท้ายสำเภา วรัญญู  สกุณา ครู อนุมัติ
135 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210707 วัดท้ายสำเภา โชคดี  ถาวรเศษ ครูโรงเรียนวัดท้ายสำเภา อนุมัติ
136 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210710 บ้านไสใหญ่ อัจฉรา  ธานีรัตน์ ครู อนุมัติ
137 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210708 วัดเชิงแตระ ศุภวัลย์  วายุเวช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
138 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210711 วัดราษฏร์เจริญวราราม จันทร์ทิพย์  ถาวรเศษ ครู อนุมัติ
139 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210711 วัดราษฏร์เจริญวราราม สกรินทร์  สนธิวงศ์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
140 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210705 วัดพระพรหม ดวงใจ  คชินทรโรจน์ จนท.ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
141 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210712 บ้านห้วยระย้า รวิพร  มูณีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
142 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210712 บ้านห้วยระย้า จำนงค์  เดชอุบล ครู อนุมัติ
143 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210709 วัดห้วยพระ ณัฐพร  จิตอำนวย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
144 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210709 วัดห้วยพระ ประมูล  รัตนวรรณ ครู อนุมัติ
145 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210714 วัดท่าช้าง นรมน  แก้ววิเชียร ครู ชำนาญการ อนุมัติ
146 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210715 วัดมะม่วงตลอด นายสุนทร  บุญล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะม่วงตลอด อนุมัติ
147 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210715 วัดมะม่วงตลอด นายสมโชค  ทองหยู่ ครู อนุมัติ
148 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210719 วัดกัด นัฏศรา  มนชัย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
149 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210720 วัดคันนาราม เกตน์นิภา  เวินชุม ครูโรงเรียนวัดคันนาราม อนุมัติ
150 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210720 วัดคันนาราม สุพัฒนา  จันทร์เสน ครู อนุมัติ
151 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210713 วัดหนองแตน นางศิริลักษณ์  เลขมาศ ครู อนุมัติ
152 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210706 วัดพระเพรง ธนารักษ์  ขาวทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
153 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210765 วัดสระไคร สัมพันธ์  สอดจิตร์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
154 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210765 วัดสระไคร อารีย์  ช้างโรง ครู อนุมัติ
155 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210758 วัดป่าหวาย กชพร  ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
156 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210758 วัดป่าหวาย นายคุณภัทร  มีเถื่อน ครู อนุมัติ
157 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210758 วัดป่าหวาย อัศวรัฐ   จันแก้ว ครูชำนาญการ อนุมัติ
158 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210760 บ้านอ่าวตะเคียน นางสุจิตรา  เจือสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
159 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210760 บ้านอ่าวตะเคียน นางสาวจรรยา  ลักษณะวิลาศ ครู อนุมัติ
160 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210759 บ้านปลายคลอง นางรวีวรรณ  ชัยทอง ผู้่อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
161 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210759 บ้านปลายคลอง นายทรงวุฒิ  สมศักดิ์ ครู อนุมัติ
162 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210763 วัดบางหว้า สุภาภรณ์  ชัยประจง ครู อนุมัติ
163 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210763 วัดบางหว้า สุรพงศ์  ชัยมุสิก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหว้า อนุมัติ
164 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210763 วัดบางหว้า กิตติศักดิ์  ปานิยัง พนักงานราชการ อนุมัติ
165 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210764 วัดโคกกะถิน สุภามาศ  ทองเรืองนิ่ม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
166 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210764 วัดโคกกะถิน ผาณิต  นาท่ม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
167 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210764 วัดโคกกะถิน นายจรัญ  ชัยทองสุขทอง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
168 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210764 วัดโคกกะถิน กาญจนา  สังขณี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
169 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210761 วัดดอนตรอ จารี  อักษรรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตรอ อนุมัติ
170 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210761 วัดดอนตรอ นางวันทนา  นวลปั้น ครู คศ.3 อนุมัติ
171 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210755 วัดสระเพลง พิมรตา  อุ้ยสั้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
172 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210755 วัดสระเพลง สมพร  ไชฉิม ผู้อำนวยการ อนุมัติ
173 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210757 บ้านปากช่อง นายบุญเสริม  ซ้ายคล้าย ครู อนุมัติ
174 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210756 ราษฎร์บำรุง ศุภาภรณ์  ทองเกียว ครู อนุมัติ
175 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210756 ราษฎร์บำรุง ซ่าซีตา  มีบุญลาภ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
176 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210754 วัดทางพูน ธงชัย  กำเหนิดเพ็ชร ครู อนุมัติ
177 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210770 วัดพังยอม ศิริพร  ยอสิน ครู คศ.2 อนุมัติ
178 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210768 วัดทุ่งเฟื้อ นางวาสนา  ไชฉิม ครู คศ.2 โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ อนุมัติ
179 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210769 บ้านบางไทร นายบุญส่ง  กันทิน ครูชำนาญการ อนุมัติ
180 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210769 บ้านบางไทร รัตจนา  โยธารักษ์ ครู อนุมัติ
181 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210767 บ้านบางนกวัก โสภณ  โยธารักษ์ ครู อนุมัติ
182 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210767 บ้านบางนกวัก ชยากรณ์  อินทะบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
183 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210767 บ้านบางนกวัก กัญจณา  นวลจันทร ครู อนุมัติ