รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210121 : บ้านคลองขัน นางศกุนตลา  บุญญาธิการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
2 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210099 : วัดเพ็ญญาติ พิมพ์ชนก  ค้ำชู ครู
3 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210099 : วัดเพ็ญญาติ ปวริศา  ศรีวิสุทธิ์ ครู คศ.1
4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210099 : วัดเพ็ญญาติ somkit  singchai ครู
5 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210095 : วัดกะเปียด กาญจณา  เมธาวิรุฬห์ ครู
6 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210095 : วัดกะเปียด สถาพร  เบญจกุล ครู โรงเรียนวัดกะเปียด
7 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210115 : บ้านปากน้ำ เจริญ  ธรฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
8 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210115 : บ้านปากน้ำ เกษรินทร์  หนูเนตร ธุรการ
9 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210115 : บ้านปากน้ำ NARISRA  YODTHONG ครู
10 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210116 : วัดควนสูง เยาวนิช  ฮั่นวิวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดควนสูง
11 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210116 : วัดควนสูง ชนะ  อนันทกาญจน์ ครู
12 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210108 : ฉวาง สาธิต  น้อยเต็ม ครูชำนาญการ
13 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210124 : วัดมะเฟือง นางรุ่งฤดี   เนาวพันธ์ ครู
14 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210123 : วัดโคกเมรุ นางสาวปริยพิชญ์  คำจันทร์ ธุรการ
15 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210128 : บ้านนาเส นายวิรัตน์  โกกิฬา ครู
16 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210128 : บ้านนาเส นางแก้วกัณหา  ภูมิประโคน ครูโรงเรียนบ้านนาเส
17 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210098 : วัดนาเขลียง Metawee  Ramanpeng เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
18 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210098 : วัดนาเขลียง นายวัชรินทร์  บุญล้อม ครู
19 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210100 : บ้านโคกมะขาม นางสาวภัทติยา  ชูมณี ธุรการ
20 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210100 : บ้านโคกมะขาม จิณณพัต  ศรีแก้ว ครู
21 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210100 : บ้านโคกมะขาม นางวิไลลักษณ์  จุลเลษ ครู
22 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210119 : บ้านไสโคกเกาะ นางจารุวรรณ  ศรีอารัญ ครู
23 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210119 : บ้านไสโคกเกาะ จารุกร  การสมาน ธุรการโรงเรียน
24 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210104 : บ้านควนสวรรค์ สุภาพร  ชูมณี ครูชำนาญการพิเศษ
25 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210103 : วัดควนยูง jamsri  kaewsrion ครู
26 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210106 : บ้านห้วยทรายขาว สุทิน  แก้วศรีอ่อน ครู
27 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210106 : บ้านห้วยทรายขาว จารึก  ไตรเมศวร์ ครู
28 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210125 : บ้านกันละ นางสุพัตรา  ละออ ครูธุรการ
29 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210125 : บ้านกันละ Kanjana  Kanjananukun ครู
30 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210125 : บ้านกันละ พิทักษ์  คงศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
31 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210126 : วัดไม้เรียง นางสุดารัตน์  สารักษ์ ครู
32 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210126 : วัดไม้เรียง นางสาวสมบัติ  สาระวิถี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
33 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210117 : วัดหาดสูง สมชาย  ทิพยดี ครู
34 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210118 : บ้านหาดทรายแก้ว นางทัศนีย์  นุรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
35 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210118 : บ้านหาดทรายแก้ว Chucheep  Janoo ครู คศ.3
36 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210134 : บ้านโคกยาง หฤทัย  กลัดทอง ครู
37 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210134 : บ้านโคกยาง นางนพรัตน์  วงศ์สวัสดิ์ ครู
38 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210130 : บ้านเศลาใต้ นายสุรินทร์  ทองจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
39 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210129 : วัดมะปรางงาม นางจินดา  สุกใส ครู
40 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210133 : บ้านป่าพาด สุณีย์  สุขสมพร ครู
41 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210133 : บ้านป่าพาด นางอุไรวรรณ  โสตทิพย์ ครู
42 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210133 : บ้านป่าพาด นายสมยศ  รักษาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
43 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210131 : บ้านทอนวังปราง นางจีระวรรณ   กาญจนามัย ครู
44 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210131 : บ้านทอนวังปราง อังคนา  ผิวนวล ครู
45 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210132 : บ้านสวนอาย ประเสริฐ  ปานอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
46 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210132 : บ้านสวนอาย นายปรัชญา  เสนารัตน์ ครูชำนาญการ
47 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210107 : บ้านปลายคลองเพรง ธรรมนูญ  ชูผล ครูชำนาญการพิเศษ
48 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210111 : วัดโคกหาด ศลัญต์ธร  แก้วเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการ
49 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210111 : วัดโคกหาด โกสิทธิ์  เล่นทัศน์ ครูผู้ช่วย
50 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210111 : วัดโคกหาด นงเยาว์   ผิวนวล ครูชำนาญการพิเศษ
51 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210113 : บ้านควน นางสาวรัตนพร  รัตนสุวรรณ ครูผู้ช่วย
52 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210113 : บ้านควน นางวัลภา  วิเศษวงษา ครู
53 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210113 : บ้านควน วัลลภา  วิเศษวงษา ครูชำนาญการ
54 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210110 : วัดเพ็ญมิตร Ampun  Pitakwong ครูชำนาญการ(เจ้าหน้าที่พัสดุ)
55 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210110 : วัดเพ็ญมิตร นายไกรลาส  แกล้วทนงค์ ครู
56 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210110 : วัดเพ็ญมิตร นายทวีศักดิ์   บุญเมือง ผู้อำนวยการ
57 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210114 : วัดสามัคคีนุกูล นางชวิศา  พรหมขวัญ ครู
58 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210114 : วัดสามัคคีนุกูล นายวิศรุต  นพรัตน์ ครู
59 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210114 : วัดสามัคคีนุกูล นางชุณห์พิมาณ  ทรีย์มาติพันธ์ ครู คศ.3
60 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210105 : วัดควนสะตอ นางสาวอังคณา  เมืองน้อย ครู
61 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210105 : วัดควนสะตอ นายโอภาษ   รารักษ์ ครู คศ.2 ร.ร.วัดควนสะตอ
62 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210105 : วัดควนสะตอ นางสาวอนงค์นุช  เทพพิชัย ธุรการ
63 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210102 : บ้านคลองสาย ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลวรรณ  ทองแท้ ครู
64 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210096 : บ้านห้วยปริก นางเสาวนีย์  เชิงสวัสดิ์ ครูชำนาญการ
65 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210097 : ชุมชนวัดสุวรรณาราม ญาดา  หมาดหนุด ครูผู้ช่วย
66 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210097 : ชุมชนวัดสุวรรณาราม นางอุส่าห์  เสนาธิบดี ครูชำนาญการพิเศษ
67 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210602 : ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 นางอำมรณ์  ชาติวิชิต ครูคศ.3
68 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210604 : วัดนางเอื้อย ปิยมาภรณ์  จันใหม่ ครู
69 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210605 : บ้านห้วยกลาง นายสัมพันธ์  กุลศรี ครู คศ.2
70 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210605 : บ้านห้วยกลาง นางสาวสุรีย์พร   พรมเดช ครู
71 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210600 : วัดหน้าเขา นันทนัช   ขวัญชัยสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
72 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210600 : วัดหน้าเขา สุคนธ์  เนติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
73 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210601 : จุฬาภรณ์พิชญาคาร Wasana  Thongtae ครู
74 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210601 : จุฬาภรณ์พิชญาคาร สมชาย  เกตุพงศ์ ครู
75 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210601 : จุฬาภรณ์พิชญาคาร โกศล  ละม้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน
76 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210598 : บ้านปากระแนะ นายภักดิ์  คล้ายสมบัติ ครู
77 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210598 : บ้านปากระแนะ วันทา  สมทรัพย์ ครู
78 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210599 : วัดในไร่ กัญจิมา  พรหมปราสาท ธุรการ
79 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210597 : ชุมชนบ้านปากเสียว นายบุญลาภ  มลิวัลย์ ครู
80 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210597 : ชุมชนบ้านปากเสียว นายชัยพร  แก้วแสง ครูชำนาญการ
81 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210606 : บ้านวังวัว ธัญญาพร  ผุดผาด ครู
82 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210607 : บ้านคุ้งวังวัว ชฎาธาร  โทนเดี่ยว ครู
83 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210607 : บ้านคุ้งวังวัว นายสวัสดิ์   วงศืสวัสดิ์ รักษาก่ารผู้อำนวยการโรงเรียน
84 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210608 : วัดมังคลาราม นางนิตยา   ราชรักษ์ ครูโรงเรียนวัดมังคลาราม
85 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210610 : วัดโบราณาราม นางสาวปนัดดา  วงศ์พิพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
86 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210611 : บ้านนาเหนือ ศุภฤกษ์  จันทวงศ์ ครู
87 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210611 : บ้านนาเหนือ มนธิรา  กะฐินหอม ธุรการโรงเรียน
88 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210612 : บ้านเหนือคลอง นางสุวรรณา  กฐินหอม ครูโรงเรียนบ้านเหนือคลอง
89 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210613 : วัดทุ่งนาใหม่ จรัญ  กาญจนรังษี ครู
90 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210613 : วัดทุ่งนาใหม่ กัลยารัตน์  อุบลกาญจน์ ครู
91 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210613 : วัดทุ่งนาใหม่ อรวี  แสงศรี ธุรการโรงเรียน
92 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210609 : วัดยางค้อม นางจุฑากานต์   คงแก้ว ครู
93 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210609 : วัดยางค้อม นายสมศักดิ์   ปรีชา ครู
94 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210311 : ราชประชานุเคราะห์ 6 นางวรรณสวรรค์   ทองวิจิตร ครู คศ. 3
95 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210317 : บ้านพูน นางปรีดา  นวลจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านพูน
96 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210317 : บ้านพูน นางปรีดา  นวลจันทร์ ครู
97 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210317 : บ้านพูน นางนงค์นาถ  เกตุแก้ว ครู
98 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210316 : วัดกะโสม สุนึง  นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
99 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210314 : บ้านคลองตูก กรกชกร  คงแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
100 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210326 : สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง วันเพ็ญ  รัตนบุรี ครู
101 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210326 : สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง นายสุพจน์   รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
102 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210326 : สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง กิรติกา  เกลี้ยงมณี ธุรการโรงเรียน
103 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210329 : บ้านเขาตาว นายขวัญชัย  สุขแสงศรี ครู
104 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210331 : บ้านสามัคคีธรรม เอสรา  รัตนกระจ่าง ธุรการโรงเรียน
105 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210331 : บ้านสามัคคีธรรม ภักดี  ชูกรณ์ ครู
106 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210331 : บ้านสามัคคีธรรม จิราวรรณ  ดอกไม้หอม ครูผู้ช่วย
107 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210308 : บ้านไสส้าน เฉลิมพล  ฮามวงศ์ ครู
108 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210332 : วัดนิคมคีรี นางสาวจีรวรรณ  สุขบางนพ ธุรการ
109 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210332 : วัดนิคมคีรี นางรัตนา  คงตุก ครูชำนาญการพิเศษ
110 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210323 : บ้านวังเต่า วิรินณา  พลศร ธุรการโรงเรียน
111 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210323 : บ้านวังเต่า นายขจรศักดิ์  เขียวน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเต่า
112 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210323 : บ้านวังเต่า นายเกียรติ  หอมเกตุ ครู
113 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210285 : บ้านหนองปลิง ณัฐพงศ์  รัตนพันธุ์ ครูธุรการ
114 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210285 : บ้านหนองปลิง สุพจน์  แสงแก้วสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองปลิง
115 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210312 : วัดเขาโร นายอุทัย  ชูแก้ว ครู
116 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210312 : วัดเขาโร นายวุฒิศักดิ์  นุ่นรักษา ครู
117 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210312 : วัดเขาโร ธิดาวรรณ  เสวกวัง ครูผู้ช่วย
118 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210324 : บ้านนาพรุ สุนันทา  ชนาชน ธุรการโรงเรียน
119 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210324 : บ้านนาพรุ นางจิรา  แก้วไทย ครู โรงเรียนบ้านนาพรุ
120 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210325 : บ้านหนองท่อม นางจำเนียร  ศรีสวัสดิ์ ครู
121 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210325 : บ้านหนองท่อม นายนิยม   จันทบูรณ์ ครู
122 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210306 : วัดทะเลมิตรภาพที่ 151 ณัฐพงศ์  รัตนพันธุ์ ครู
123 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210305 : ชุมชนบ้านไทรห้อง ศศิวัฒน์  จิตสำรวย ครู
124 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210305 : ชุมชนบ้านไทรห้อง นายรชานนท์  พูลนวล ครูธุรการ
125 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210307 : บ้านหน้าเขา สายสุณี  ทองแท้ เจ้าหน้าที่ธุรการ
126 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210307 : บ้านหน้าเขา นายสมหมาย  บุญช่วยรอด ครู
127 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210300 : วัดวังหีบ นางสาวสุภาวิณี  ศรีสุขใส ครู โรงเรียนวัดวังหีบ
128 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210298 : บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ภาวิชญ์  วัฒนประพันธ์ ครู
129 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210298 : บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ศิริกาญจน์  ศรีรุ่งเรือง ครู
130 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210301 : วัดเขากลาย สมใจ  พรหมดนตรี ครู
131 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210288 : บ้านนาตาแย้ม ุศุทธนา  เพชรสุวรรณ ครูชำนาญการ
132 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210288 : บ้านนาตาแย้ม ประการ  ผาแก้ว ครู
133 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210289 : มหาราช ๓ นางอำนวยพร  วงศ์สิริภาส ครูชำนาญการ
134 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210289 : มหาราช ๓ นางสาวธนพร  ขุนนุ้ย ธุรการโรงเรียน
135 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210292 : บ้านจำปา โสมสุรีย์   คชนูด ธุการโรงเรียน
136 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210292 : บ้านจำปา บุญฤกษ์  ส่งแสง ครู โรงเรียนบ้านจำปา
137 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210292 : บ้านจำปา พรศักดิ์  ธนาวุฒิ ผ฿้อำนวยการโรงเรียน
138 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210291 : บ้านน้ำพุ นายพงศ์ศักดิ์  ผสารพจน์ ครูชำนาญการ
139 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210291 : บ้านน้ำพุ นางสาววรรณา  ชัยวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
140 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210290 : วัดถ้ำใหญ่ นายณัฐพล  หอมหวล ครูธุรการ
141 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210290 : วัดถ้ำใหญ่ นายประมุข  นิลพัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
142 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210290 : วัดถ้ำใหญ่ อนงค์  รัตนพันธ์ุ ครู
143 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210286 : บ้านวังยวน นายประเสริฐผล  ริยาพันธ์ ครู
144 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210286 : บ้านวังยวน นายนิพน   รัตนชู ครู
145 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210286 : บ้านวังยวน อรุณวัลย์  มัคสิงห์ ครู
146 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210284 : วัดควนชม ชนิดา  จุ้ยปลอด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
147 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210284 : วัดควนชม นางโสพิศ   แก้วนิมิตร ครู
148 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210284 : วัดควนชม ศรีสุวรรณ  นาคเพชร ธุรการโรงเรียน
149 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210283 : วัดก้างปลา ฐิยาพร   กวีพันธ์ ครู
150 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210283 : วัดก้างปลา ฐิติมา  มุสิกะพันธ์ ครู
151 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210283 : วัดก้างปลา นายสนธญา  ทรงทอง ครูโรงเรียนวัดก้างปลา
152 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210282 : บ้านชายคลอง นางรัชนี  ดำสนิท ครู
153 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210282 : บ้านชายคลอง รัตนา  นุ่นรักษา ครู โรงเรียนบ้านชายคลอง
154 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210281 : วัดธรรมเผด็จ นางอุไรวรรณ  เนียมแก้ว ครู
155 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210281 : วัดธรรมเผด็จ สุพัตรา  จินดาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
156 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210327 : บ้านเกาะปราง สมจิต  สามารถ ครู
157 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210327 : บ้านเกาะปราง อัยลดา  ทองคำ ครู
158 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210330 : บ้านบนควน นางอัศนียา  สุคนธ์สุนทร ครูชำนาญการพิเศษ
159 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210330 : บ้านบนควน นางอัศนียา  สุคนธ์สุนทร ครู
160 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210328 : บ้านเกาะยวน Somsak  Rotsisen ครู
161 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210328 : บ้านเกาะยวน Dennapa  Potagarat พนักงานราชการ
162 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210328 : บ้านเกาะยวน อมรรัตน์  ทรงไว้ เจ้าหน้าที่ธุรการ
163 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210328 : บ้านเกาะยวน มนัสยา  ภู่ทรัพย์มี ครูชำนาญการ
164 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210328 : บ้านเกาะยวน นางสว่างจิตร์  รัตนบุรี ครูชำนาญการพิเศษ
165 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210322 : วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) พงษ์พิพัฒน์  บุญสิทธิ์ ครู
166 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210322 : วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) นางศุภรัตน์  ชำนิธุระการ ครู โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
167 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210322 : วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) ประสิทธิ์  ช่วยพิทักษ์ ครู
168 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210322 : วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) นายสุริยา  โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
169 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210309 : บ้านวังยาว วิลดา  โชติทอง ครู
170 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210309 : บ้านวังยาว เจน  แป้นแก้ว ผู้อำนวยการ
171 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210319 : บ้านบ่อมอง สุนีย์  แก้วหล้า ครู
172 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210319 : บ้านบ่อมอง ธนวรรณ  รักยศ ธุรการโรงเรียน
173 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210320 : วัดวังขรี สุวณีย์  แป้นประดิษฐ ครู
174 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210321 : วัดทุ่งส้าน กาญจนา  สมพรหม ครู
175 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210321 : วัดทุ่งส้าน จำเนียร  หนูคาบแก้ว ครู
176 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210296 : บ้านคอกช้าง นางณัฐวดี  บุญเหม ครู
177 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210296 : บ้านคอกช้าง กัณฐมณี  คงแก้ว ครู
178 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210296 : บ้านคอกช้าง ดวงพร  นุ้ยคง ครู
179 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210295 : ชุมชนวัดสำโรง นางสาวสุวลักษณ์  เกิดมณี ครูผู้ช่วย
180 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210295 : ชุมชนวัดสำโรง สาลินี  บุญทรง พนักงานราชการครู
181 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210294 : วัดศิลาราย นายอนุสรณ์  ถึงสุขวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
182 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210293 : วัดราษฎร์ประดิษฐ์ เสาวรส  ศรีเปารยะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
183 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210293 : วัดราษฎร์ประดิษฐ์ นวพร   สมุทรจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียน
184 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210315 : บ้านถ้ำตลอด ปฐมาวดี  ใจกระจ่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ
185 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210315 : บ้านถ้ำตลอด จินดา  ศรีเต้ง ครู
186 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210315 : บ้านถ้ำตลอด นายบรรจบ  อนุจร ผูอำนวยการ
187 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210313 : บ้านน้ำตก นิตยา  ก้อนทอง ครู
188 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210313 : บ้านน้ำตก มณฑา พัฒนกิจ  พัฒนกิจ ครู
189 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210318 : บ้านวังธน เกรียงศักดิ์  ศรีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการ
190 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210318 : บ้านวังธน นายประพันธ์  พิถยพิโลน ครู
191 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210303 : วัดคงคาเจริญ นางรัตนา  ดรุณศิลป์ ครู
192 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210302 : บ้านนาเกิดผล พิมพิมล  ร่างเล็ก ครู
193 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210302 : บ้านนาเกิดผล นางเจรียงพร  เขียวน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน
194 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210299 : บ้านคลองขุด นางอลิศรา  พรหมเพศ ครู
195 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210639 : วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 กานดา  แก้วสุวรรณ ครู
196 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210640 : บ้านไสโป๊ะ กาญจนา  จิตรา ครู
197 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210640 : บ้านไสโป๊ะ บุญญา  หนูแก้ว ครู
198 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210640 : บ้านไสโป๊ะ นางสาวณิชกานต์  วงศ์แก้ว ครูผู้ช่วย
199 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210640 : บ้านไสโป๊ะ นางบุญญา  หนูแก้ว ครูชำนาญการ
200 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210640 : บ้านไสโป๊ะ นางศรีสุดา  ใจแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
201 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210641 : วัดเกาะสระ นายเสน่ห์  รามรังสฤษฎิ์ ครู
202 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210641 : วัดเกาะสระ นางสาวสิรินยา  ชอบผล ครู
203 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210647 : บ้านหนองยาง นายสำอาง  สุขกลับ ครู
204 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210647 : บ้านหนองยาง เสาวลักษณ์  ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
205 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210646 : วัดหนองดี kittisak  choopakdee ครู
206 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210646 : วัดหนองดี นางสาวนริศรา  ศรีสุขใส ครู
207 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210649 : บ้านไสยูงปัก ประดิษฐ์  ลิ้มอาภรณ์ ครู
208 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210649 : บ้านไสยูงปัก สุคนธ์  ทองทิพย์ ครู
209 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210649 : บ้านไสยูงปัก จิรา  พงศ์ทองเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ
210 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210650 : ชุมชนบ้านสี่แยก นางสุธาณี  จันทร์แก้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
211 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210651 : บ้านคลองโอม สมบัติ  ศรีอินทร์ ครูวิทยฐานะชำนาญการ
212 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210651 : บ้านคลองโอม นางสุธางศุ์รัตน์   บุญเมือง ครู
213 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210642 : วัดสุวรรณคีรี นายวัชระ  หนูเกตุ ครู
214 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210643 : บ้านนาโพธิ์ นางยุพดี  จตุธรรม ครู
215 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210643 : บ้านนาโพธิ์ นางสาวชบา  ไกรนรา ครูชำนาญการพิเศษ
216 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210633 : ชุมชนวัดอัมพวัน PATTRA  RATTANAPORN เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
217 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210633 : ชุมชนวัดอัมพวัน สุมาลี  ศรีรัตน์ ครู
218 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210634 : บ้านนาบอน นางสาววิมลรัตน์  สาระกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
219 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210635 : วัดเทวสิทธิ์ จารี  บุญทรง ครู
220 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210635 : วัดเทวสิทธิ์ นายวิสูตร  แนะแก้ว ครู
221 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210635 : วัดเทวสิทธิ์ นางบัณฑิตา  สุขจันทร์ ครู
222 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210638 : บ้านคลองจัง อาวุธ  รักษาชล ผู้อำนวยการโรงเรียน
223 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210370 : องค์การสวนยาง 2 นายฐานันท  ขวัญเมือง ครู
224 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210370 : องค์การสวนยาง 2 นงเยาว์  พรหมทอง ครูชำนาญการพิเศษ
225 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210371 : องค์การสวนยาง 3 ศศิธร  สังข์ชุม ครู
226 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210371 : องค์การสวนยาง 3 somsak  tanphong หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
227 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210372 : หมู่บ้านป่าไม้ ชาญยุทธ   อนุพง์ ครู
228 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210372 : หมู่บ้านป่าไม้ สามารถ  บุบผะโก ครูผู้ช่วย
229 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210372 : หมู่บ้านป่าไม้ นายสัญชัย  พูลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
230 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210372 : หมู่บ้านป่าไม้ อรษา  เพชรสถิตย์ ครู
231 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210374 : บ้านทะเลสองห้อง นายเกรียงศักดิ์  รัชทูล ครู
232 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210364 : บ้านบางปรน นางสาวฐิติพรรณ  ศรีสุภาสิตานนท์ ครู
233 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210364 : บ้านบางปรน สาวิกา  มาอูน ครูผู้ช่วย
234 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210367 : บ้านบ่อปลา ภิญโญ  ศรีวงศ์ษา ผู้อำนวยการ
235 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210367 : บ้านบ่อปลา นายประกอบ  อมรวัฒน์ ครู
236 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210367 : บ้านบ่อปลา ปัทมา  ทองสุข ครู
237 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210367 : บ้านบ่อปลา โกเมศ  ธนาศรีพร ครูชำนาญการพิเศษ
238 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210365 : บ้านควนประชาสรรค์ นางสิดารัศมิ์  เพชรเรือนทอง ครู
239 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210366 : วัดเสม็ดจวน นายชำนาญ  จริตงาม ครู คศ.2
240 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210368 : วัดคงคาเลียบ นางสาวศิริรัตน์  ไกรนรา ูธุรการโรงเรียน
241 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210369 : ราชเวชพิศาล จิระปวรณ์  ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
242 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210369 : ราชเวชพิศาล Sirikwan  Sammasak ครู
243 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210369 : ราชเวชพิศาล สิริกร  มุนีกุล ครู
244 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210334 : วัดควนสระบัว นางอัจฉรา  เปรมปรีดิ์ ครู คศ. 3 โรงเรียนวัดควนสระบัว
245 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210334 : วัดควนสระบัว นางสาวชัชนีญา  ชูส่งแสง ครู
246 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210335 : บ้านนาท่อม นายชุมพล  บุญญานุกูลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
247 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210335 : บ้านนาท่อม นายวุฒิชัย  เสือย้อย ครู
248 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210336 : บ้านพอโกบ นายสถาน  ไกรนรา ครู
249 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210336 : บ้านพอโกบ นายธีระศักดิ์  ช้างกลาง ครู
250 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210337 : บ้านบางตะเภา ภานิดา  ไชยพล ธุรการ
251 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210337 : บ้านบางตะเภา นายอดุลย์  ศรีวิชิต ครู
252 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210338 : บ้านกรุงหยันใต้ เฉลิมชาติ  คงเรือง ครู
253 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210338 : บ้านกรุงหยันใต้ สุมานันท์  หนูขาว ครูชำนาญการพิเศษ
254 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210333 : วัดท่ายาง กฤตยา  จำปีพันธ์ ธุรการ
255 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210333 : วัดท่ายาง นางจาริยา   วรประดิษฐ์ ครู
256 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210355 : ชุมชนบ้านหน้าเขา Auyporn  petarwut ครู
257 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210355 : ชุมชนบ้านหน้าเขา สุพัตรา  บุญคง ครูธุรการ
258 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210356 : บ้านโคกวัด นายประทีป  เจรณาเทพ ครู
259 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210356 : บ้านโคกวัด พวงลัดดา  อินทรทัต ผู้อำนวยการโรงเรียน
260 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210357 : บ้านวังหิน ฐิตินันท์  สุขขา ครูผู้ช่วย
261 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210357 : บ้านวังหิน ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ  อักษรพันธ์ พนักงานราชการ
262 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210357 : บ้านวังหิน ยุภาพร  เจริญรูป ผู้อำนวยการโรงเรียน
263 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210358 : วัดควนยูง นางสาววลัยลักษณ์  ศรีระษา ครู
264 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210358 : วัดควนยูง Kullarat   Srisuksai ครู
265 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210358 : วัดควนยูง ปฤทัย  อำมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
266 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210360 : วัดภูเขาหลัก เจนจิรา  ขวัญทอง ธุรการ
267 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210360 : วัดภูเขาหลัก นางชุลีวรรณ  สุภาภรณ์ ครู
268 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210351 : บ้านนาใหญ่ นายวิชัยกาญจน์  สิยานันท์ ครู
269 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210353 : วัดใหม่ นางปวริศา  มฤค เจ้าหน้าที่ธุรการ
270 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210353 : วัดใหม่ นายธีระพงศ์  รอดอุปการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่
271 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210339 : บ้านห้วยรื่น รัชดาวรรณ์  เชื้อบ้านเกาะ ธุรการ
272 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210339 : บ้านห้วยรื่น นิญารัตน์  เกตรัตนะ ครูผู้ช่วย
273 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210348 : วัดขนาน นพนันท์  ศฤงคาร ครูชำนาญการ
274 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210348 : วัดขนาน นายสายันห์  สุตระ ครู
275 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210348 : วัดขนาน Janjira  Sikiwat ครู
276 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210349 : บ้านหนองใหญ่ เจณัฐิตา  ิอิสลาม ครู
277 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210349 : บ้านหนองใหญ่ ณรงค์  สุขบรรจง ผู้อำนวยการโรงเรียน
278 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210349 : บ้านหนองใหญ่ นางสาวปรีดา  ชนะพล ครู
279 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210350 : บ้านก่องาม นางจุลี่  จำนงจิตร ครู ชำนาญการ
280 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210350 : บ้านก่องาม นางสาวสุพิชฌาย์  ทองเนื้อห้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่องาม
281 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210359 : บ้านบางรูป ทรรศมน  เพ็งสงค์ ครูผู้ช่วย
282 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210359 : บ้านบางรูป นายจำรูญ  นินทรกิจ ครู คศ.2
283 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210361 : วัดวิสุทธิวงศ์ นางสาวจันทริกา  ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ
284 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210361 : วัดวิสุทธิวงศ์ นางสาวจันทริกา  ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ
285 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210362 : วัดประดิษฐาราม ชัยรัตพงค์  สวน ครู
286 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210362 : วัดประดิษฐาราม ศักดา  ชำนาญกิจ ครู
287 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210363 : บ้านทุ่งกรวด สมหมาย  รักษ์วงค์ ครู
288 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210363 : บ้านทุ่งกรวด อัญชลี  จันแดง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
289 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210373 : บ้านไร่มุสลิม จิตติมา  วงศ์จันทร์ ครูผู้ช่วย
290 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210373 : บ้านไร่มุสลิม นายณัฐกฤต  อำลอย ครู
291 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210340 : วัดควน นายสมบูรณ์  หอมหวล ครู
292 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210340 : วัดควน นางเกศรา  วรรณบุรี ครูผู้ช่วย
293 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210341 : บ้านไสใหญ่ ณัฐพงศ์  เขียวน้อย ครู
294 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210342 : บ้านสระนางมโนราห์ มนัสนันท์  ทองทิพย์ ครู
295 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210343 : บ้านควนลำภู จิราภรณ์  ศรีสุขใส ธุรการ
296 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210344 : บ้านหนองคล้า นายภักดี  รัตนบุรี ครู
297 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210346 : ราษฎร์ประชาอุทิศ นายจักรพันธ์  นวลสุทธิ์ ครู
298 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210347 : บ้านควนอวดพัน โสธยา  เพชรนาคิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
299 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210354 : คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ นายสนธยา   อาวุธเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน
300 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210354 : คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ นางปิยะลักษณ์  สวัสดิวงศ์ ครู
301 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210652 : วัดลำนาว นางธัญลักษณ์  คงพิทักษ์ ครู
302 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210652 : วัดลำนาว ศศิธร  สมชู ครู
303 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210654 : บ้านปากแพรก adtiya  ganin ธุรการโรงเรียน
304 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210654 : บ้านปากแพรก kasorn  thongchai ครู
305 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210656 : โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมศักดิ์  สร้างอำไพ ครู
306 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210656 : โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายปรีชา  แสงมณี ครูชำนาญการ
307 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210657 : บ้านควนประ นางสาววิภารัตน์  หนูด้วง ครู
308 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210657 : บ้านควนประ payuda  keawruangrit ธุรการโรงเรียน
309 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210657 : บ้านควนประ กรุณา  โชติวัน ครู
310 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210668 : บ้านคลองเสาเหนือ นายเดชา  กาญจนเสน ครูชำนาญการพิเศษ
311 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210669 : บ้านไสเตาอ้อย อุบล  เพชรเรือนทอง ครู
312 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210665 : บ้านนาตำเสา ฤทัยรัตน์   ทุมรัตน์ ครู
313 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210665 : บ้านนาตำเสา นงลักษณ์   ชนูดหอม ครู
314 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210662 : บ้านนิคมวังหิน กรวิชญ์  รักบุรี ครู
315 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210663 : สมสรร กาญจนา  แซ่ภู่ ครูผู้สอน
316 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210664 : บ้านเขาวง นางสาวอารีรัตน์  คงรอด ครูอัตราจ้าง
317 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210664 : บ้านเขาวง อาอิเซาะ  ซาหีมซา ครู
318 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210653 : เจริญรัชต์ภาคย์ กรกมล  ช่วยเต้า ครู
319 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210655 : สังวาลย์วิท 7 ภาณุพันธ์  พูลสวัสดิ์ ครูธุรการ
320 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210658 : ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 นางปาจรีย์  สุวรรณคีรี ครู
321 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210667 : บ้านไสยาสน์ อลิษา  รัตนคช เจ้าหน้าที่พัสดุ
322 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210667 : บ้านไสยาสน์ จันทิรา  ศรีกรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
323 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210667 : บ้านไสยาสน์ สมยศ  ทองอร่าม ครู
324 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210659 : บ้านสวน นายบุญฤทธิ์   จันทร์ทอง ครู
325 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210660 : วัดวังหิน อนงค์ลักษณ์  ใจกระจ่าง ครู
326 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210660 : วัดวังหิน นางอาภรณ์  ใจเย็น ครู
327 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210661 : บ้านหนองเจ นางกาญจนา  สายใจบุญ ครู
328 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210666 : ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) รัชนีย์  จิ้วฮวด ครู
329 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210666 : ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) Sudawon  Jommuang ครู
330 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210681 : บ้านแพรกกลาง นางศุภวรรณ  นาควงค์ ครู
331 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210681 : บ้านแพรกกลาง ว่าที่้ร้อยตรีภักดี  ศรีทอง ครูชำนาญการ
332 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210670 : บ้านเกาะขวัญ นางสาวเจตนาพร  โพธิ์พัธ์ ครู
333 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210670 : บ้านเกาะขวัญ Surachai  Molee ครู
334 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210676 : วัดสวนพิกุล นางจินตนา   ชนะพงศ์ ครู
335 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210676 : วัดสวนพิกุล น.ส.จินดารัตน์  ปิยะรัตน์ ครู ธุรการ
336 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210676 : วัดสวนพิกุล นางสาวกมลทิพย์  ชัยเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
337 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210672 : บ้านพรุวง นางอาภรณ์  อ่อนคง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
338 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210672 : บ้านพรุวง อรอุมา  หงษ์ทอง ครู
339 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210672 : บ้านพรุวง นายไกรศักด์  นักว่อน ครู
340 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210674 : พรรณราชลเขต นางจิตรตรี  สุดใจ ครูชำนาญการ
341 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210674 : พรรณราชลเขต นางจิตรตรี   สุดใจ ครู
342 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210671 : วัดวังรีบุญเลิศ จรัส  เชื้อพุทธ ครู
343 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210671 : วัดวังรีบุญเลิศ นางสาวอัญชิสา  เนาวพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
344 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210671 : วัดวังรีบุญเลิศ บุญเจริญ  ชูช่วย ครู
345 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210671 : วัดวังรีบุญเลิศ สุทธิเดช  คุณประสพ ครู
346 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210675 : บ้านวังตลับ จุฬาลักษณ์  กุวลัยรัตน์ ธุรการ
347 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210675 : บ้านวังตลับ กมลทิพย์  สงค์ดำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
348 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210675 : บ้านวังตลับ สุพัตรา  เพ็ชรประพันธ์ ครู
349 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210682 : บ้านนาพา piyathida  reaungrit ครู คศ.1
350 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210682 : บ้านนาพา นายมานิต  จันทรัตน์ ครู
351 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210679 : วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) นายสุวิทย์  อาวุธ คศ.2
352 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210679 : วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) นายไสว   หมายเทียมกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ
353 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210679 : วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) วรรณดี  อาวุุธ ครู
354 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210680 : บ้านปลายเส นพมาศ  พิทักษ์ ครูผู้ช่วย
355 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210680 : บ้านปลายเส นางจิตตนา  ทิพยดี ครูชำนาญการพิเศษ
356 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210677 : วัดควนกอ ชนัดดา  อาวุธ ครู
357 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210678 : บ้านปลายรา มนตรี  หมานหมีน ครูผู้ช่วย
358 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210678 : บ้านปลายรา นายมนัส  ดิษฐาน ครู
359 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210678 : บ้านปลายรา นางจามร  ตานี ครู
360 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210678 : บ้านปลายรา ทัศนีย์   แก้วสีสด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
361 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210750 : วัดควนส้าน นายประสิทธิ์  คอแก้ว ครู
362 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210750 : วัดควนส้าน นางสาวเนตรชนก  มณีฉาย ครูผู้ช่วย
363 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210744 : บ้านคลองงา นายอภิเชษฐ์   พังยาง ผู้อำนวยการ
364 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210743 : บ้านนา นางสาวมัลลิกา  รามทัศน์ จนท.ธุรการ
365 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210743 : บ้านนา นางสาวบุญนภา  บุญมูสิก ครู
366 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210742 : วัดมะนาวหวาน นางเพ็ญศรี  ชัยวิชิต ครูชำนาการพิเศษ
367 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210742 : วัดมะนาวหวาน นายวุฒิชัย  พันธ์ุวิริยรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
368 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210742 : วัดมะนาวหวาน นางสาวพรรณิภา  คุณสนอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
369 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210747 : บ้านหน้าเหมน สำเริง  เหล่ากอ เจ้าหน้าที่ธุรการ
370 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210746 : บ้านกุยเหนือ อัญชลี  นามสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
371 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210746 : บ้านกุยเหนือ นางสาวสุดารัตน์   จันทร์เมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ
372 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210746 : บ้านกุยเหนือ นางศุภลักษณ์   วิเศษโชค ครู คศ.1
373 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210746 : บ้านกุยเหนือ นายสำรวม  นามสนธิ์ ครู
374 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210737 : บ้านคลองกุย นางสุรีย์พร  คงแก้ว ครู ชำนาญการ
375 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210748 : บ้านจันดี นายโกวิท  ปร ครู
376 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210748 : บ้านจันดี พนัชสยา  กาญจนนุกูล ครู
377 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210748 : บ้านจันดี สำเริง  เหล่ากอ เจ้าหน้าที่ธุรการ
378 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210738 : ชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) ปิยะวรรณ  ชมโฉม ครู
379 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210738 : ชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) ศิราพร  กระจ่างทอง ครู
380 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210745 : องค์การสวนยาง 1 นางนงเยาว์  แก้วเรือง ครู
381 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210745 : องค์การสวนยาง 1 นายชฎิล  ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน
382 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210752 : บ้านคลองปีก มูฮำหมัดนูรด์  มีบุญลาภ ครู
383 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210752 : บ้านคลองปีก สุชาดา  เสนาสุข เจ้าหน้าทีธุรการ
384 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210752 : บ้านคลองปีก นายเจตน์  วรรณเริก ผู้อำนวยการโรงเรียน
385 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210751 : บ้านไทรงาม นางวาสนา  คชไกร ผู้อำนวยการโรงเรียน
386 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210749 : วัดสวนขัน นางสาวอรอุมา  เกลี้ยงกลม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
387 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210741 : บ้านหนองเตย นางจรวย  จินดานคร ครู
388 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210736 : วัดจันดี นายเข็บ   บุญวรรณ ครู
389 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210736 : วัดจันดี นางสุคนธ์  เพชรรัตน์ ครู
390 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210736 : วัดจันดี Prachoomporn  Kamchonrit ครู
391 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210735 : วัดหลักช้าง panitnad  onthong เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
392 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210735 : วัดหลักช้าง นางขวัญใจ  วงศ์ศิลป์ ครู
393 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210740 : บ้านควนตม Opa  Libnoi ครู
394 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210740 : บ้านควนตม นายประสิทธิ์  น้อยสำลี ครู
395 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210739 : บ้านนาปราน วัลลภา  อรุณรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
396 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210739 : บ้านนาปราน กุศล   ศรีสุขใส ครู
397 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210739 : บ้านนาปราน นางพิสมัย  หนูเนตร ครู
398 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210739 : บ้านนาปราน สุดาวรรณ  คุณประสพ ครูผู้ช่วย
399 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210852 : ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม นายเจนณรงค์  แหวนเพ็ชร์ ครู
400 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210852 : ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม หทัยรัตน์  ไกรนรา พนักงานราชการ
401 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210851 : ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว นางสาวอนุสรา  ลุงกี่ ครู
402 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210851 : ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว นางปนัสยา  ชัยรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
403 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210851 : ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว อรทัย  วงศ์รอด เจ้าหน้าที่ธุรการ