รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210121 : บ้านคลองขัน นางศกุนตลา  บุญญาธิการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
2 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210099 : วัดเพ็ญญาติ กิตติยพร  อินทรจงจิต ครูธุรการ
3 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210099 : วัดเพ็ญญาติ พิมพ์ชนก  ค้ำชู ครู
4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210099 : วัดเพ็ญญาติ somkit  singchai ครู
5 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210095 : วัดกะเปียด สถาพร  เบญจกุล ครู โรงเรียนวัดกะเปียด
6 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210095 : วัดกะเปียด กาญจณา  เมธาวิรุฬห์ ครู
7 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210115 : บ้านปากน้ำ เกษรินทร์  หนูเนตร ธุรการ
8 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210115 : บ้านปากน้ำ เจริญ  ธรฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
9 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210115 : บ้านปากน้ำ NARISRA  YODTHONG ครู
10 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210116 : วัดควนสูง เยาวนิช  ฮั่นวิวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดควนสูง
11 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210116 : วัดควนสูง ชนะ  อนันทกาญจน์ ครู
12 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210108 : ฉวาง พิมพ์สุชา  เนาวพันธ์ ครู
13 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210124 : วัดมะเฟือง นางรุ่งฤดี   เนาวพันธ์ ครู
14 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210123 : วัดโคกเมรุ นางกัลชนา  สกุลคง ครูชำนาญการพิเศษ
15 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210128 : บ้านนาเส นางแก้วกัณหา  ภูมิประโคน ครูโรงเรียนบ้านนาเส
16 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210128 : บ้านนาเส นางประภา  สวนกูล ครูชำนาญการ
17 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210098 : วัดนาเขลียง นายวัชรินทร์  บุญล้อม ครู
18 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210098 : วัดนาเขลียง Metawee  Ramanpeng เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
19 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210100 : บ้านโคกมะขาม จิณณพัต  ศรีแก้ว ครู
20 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210100 : บ้านโคกมะขาม นางวิไลลักษณ์  จุลเลษ ครู
21 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210100 : บ้านโคกมะขาม นางสาวภัทติยา  ชูมณี ธุรการ
22 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210119 : บ้านไสโคกเกาะ จารุกร  การสมาน ธุรการโรงเรียน
23 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210119 : บ้านไสโคกเกาะ นางจารุวรรณ  ศรีอารัญ ครู
24 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210104 : บ้านควนสวรรค์ สุภาพร  ชูมณี ครูชำนาญการพิเศษ
25 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210103 : วัดควนยูง jamsri  kaewsrion ครู
26 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210106 : บ้านห้วยทรายขาว สุทิน  แก้วศรีอ่อน ครู
27 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210106 : บ้านห้วยทรายขาว จารึก  ไตรเมศวร์ ครู
28 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210125 : บ้านกันละ พิทักษ์  คงศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210125 : บ้านกันละ Kanjana  Kanjananukun ครู
30 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210125 : บ้านกันละ นางสุพัตรา  ละออ ครูธุรการ
31 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210126 : วัดไม้เรียง นางสาวสมบัติ  สาระวิถี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
32 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210126 : วัดไม้เรียง นางสุดารัตน์  สารักษ์ ครู
33 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210117 : วัดหาดสูง สมชาย  ทิพยดี ครู
34 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210118 : บ้านหาดทรายแก้ว Chucheep  Janoo ครู คศ.3
35 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210118 : บ้านหาดทรายแก้ว นางทัศนีย์  นุรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
36 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210134 : บ้านโคกยาง นางนพรัตน์  วงศ์สวัสดิ์ ครู
37 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210134 : บ้านโคกยาง หฤทัย  กลัดทอง ครู
38 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210130 : บ้านเศลาใต้ นายสุรินทร์  ทองจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
39 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210129 : วัดมะปรางงาม นางจินดา  สุกใส ครู
40 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210133 : บ้านป่าพาด นายสมยศ  รักษาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
41 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210133 : บ้านป่าพาด นางอุไรวรรณ  โสตทิพย์ ครู
42 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210133 : บ้านป่าพาด สุณีย์  สุขสมพร ครู
43 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210131 : บ้านทอนวังปราง อังคนา  ผิวนวล ครู
44 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210131 : บ้านทอนวังปราง นางจีระวรรณ   กาญจนามัย ครู
45 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210132 : บ้านสวนอาย ประเสริฐ  ปานอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
46 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210132 : บ้านสวนอาย นายปรัชญา  เสนารัตน์ ครูชำนาญการ
47 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210107 : บ้านปลายคลองเพรง ธรรมนูญ  ชูผล ครูชำนาญการพิเศษ
48 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210111 : วัดโคกหาด นงเยาว์   ผิวนวล ครูชำนาญการพิเศษ
49 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210111 : วัดโคกหาด โกสิทธิ์  เล่นทัศน์ ครูผู้ช่วย
50 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210111 : วัดโคกหาด ศลัญต์ธร  แก้วเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการ
51 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210113 : บ้านควน วัลลภา  วิเศษวงษา ครูชำนาญการ
52 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210113 : บ้านควน นางสาวรัตนพร  รัตนสุวรรณ ครูผู้ช่วย
53 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210113 : บ้านควน นางวัลภา  วิเศษวงษา ครู
54 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210110 : วัดเพ็ญมิตร Ampun  Pitakwong ครูชำนาญการ(เจ้าหน้าที่พัสดุ)
55 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210110 : วัดเพ็ญมิตร นายไกรลาส  แกล้วทนงค์ ครู
56 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210110 : วัดเพ็ญมิตร นายทวีศักดิ์   บุญเมือง ผู้อำนวยการ
57 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210114 : วัดสามัคคีนุกูล นางชุณห์พิมาณ  ทรีย์มาติพันธ์ ครู คศ.3
58 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210114 : วัดสามัคคีนุกูล นายวิศรุต  นพรัตน์ ครู
59 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210105 : วัดควนสะตอ นางสาวอนงค์นุช  เทพพิชัย ธุรการ
60 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210105 : วัดควนสะตอ นายโอภาษ   รารักษ์ ครู คศ.2 ร.ร.วัดควนสะตอ
61 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210102 : บ้านคลองสาย นางน้องนุช  บำเพ็ญ ครู
62 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210096 : บ้านห้วยปริก นางเสาวนีย์  เชิงสวัสดิ์ ครูชำนาญการ
63 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210097 : ชุมชนวัดสุวรรณาราม อัญชนก  เกิดขาว เจ้าหน้าที่ธุรการ
64 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210097 : ชุมชนวัดสุวรรณาราม นางอุส่าห์  เสนาธิบดี ครูชำนาญการพิเศษ
65 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210097 : ชุมชนวัดสุวรรณาราม ญาดา  หมาดหนุด ครูผู้ช่วย
66 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210602 : ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 นางอำมรณ์  ชาติวิชิต ครูคศ.3
67 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210604 : วัดนางเอื้อย ปิยมาภรณ์  จันใหม่ ครู
68 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210605 : บ้านห้วยกลาง นายสัมพันธ์  กุลศรี ครู คศ.2
69 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210605 : บ้านห้วยกลาง นางสาวสุรีย์พร   พรมเดช ครู
70 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210600 : วัดหน้าเขา สุคนธ์  เนติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
71 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210600 : วัดหน้าเขา นันทนัช   ขวัญชัยสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
72 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210601 : จุฬาภรณ์พิชญาคาร สมชาย  เกตุพงศ์ ครู
73 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210601 : จุฬาภรณ์พิชญาคาร โกศล  ละม้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน
74 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210601 : จุฬาภรณ์พิชญาคาร Wasana  Thongtae ครู
75 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210598 : บ้านปากระแนะ นายภักดิ์  คล้ายสมบัติ ครู
76 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210598 : บ้านปากระแนะ วันทา  สมทรัพย์ ครู
77 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210599 : วัดในไร่ กัญจิมา  พรหมปราสาท ธุรการ
78 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210597 : ชุมชนบ้านปากเสียว นายบุญลาภ  มลิวัลย์ ครู
79 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210597 : ชุมชนบ้านปากเสียว นายชัยพร  แก้วแสง ครูชำนาญการ
80 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210606 : บ้านวังวัว ธัญญาพร  ผุดผาด ครู
81 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210607 : บ้านคุ้งวังวัว นายสวัสดิ์   วงศืสวัสดิ์ รักษาก่ารผู้อำนวยการโรงเรียน
82 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210607 : บ้านคุ้งวังวัว ชฎาธาร  โทนเดี่ยว ครู
83 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210608 : วัดมังคลาราม นางนิตยา   ราชรักษ์ ครูโรงเรียนวัดมังคลาราม
84 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210610 : วัดโบราณาราม นางสาวปนัดดา  วงศ์พิพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
85 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210611 : บ้านนาเหนือ ศุภฤกษ์  จันทวงศ์ ครู
86 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210611 : บ้านนาเหนือ มนธิรา  กะฐินหอม ธุรการโรงเรียน
87 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210612 : บ้านเหนือคลอง นางสุวรรณา  กฐินหอม ครูโรงเรียนบ้านเหนือคลอง
88 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210613 : วัดทุ่งนาใหม่ กัลยารัตน์  อุบลกาญจน์ ครู
89 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210613 : วัดทุ่งนาใหม่ จรัญ  กาญจนรังษี ครู
90 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210609 : วัดยางค้อม วีระการณ์  ก๋งเม่ง ครู
91 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210609 : วัดยางค้อม นางจุฑากานต์   คงแก้ว ครู
92 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210311 : ราชประชานุเคราะห์ 6 นางวรรณสวรรค์   ทองวิจิตร ครู คศ. 3
93 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210317 : บ้านพูน นางนงค์นาถ  เกตุแก้ว ครู
94 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210317 : บ้านพูน นางปรีดา  นวลจันทร์ ครู
95 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210317 : บ้านพูน นางปรีดา  นวลจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านพูน
96 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210316 : วัดกะโสม สุนึง  นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
97 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210314 : บ้านคลองตูก กรกชกร  คงแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
98 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210326 : สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง นายสุพจน์   รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
99 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210326 : สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง วันเพ็ญ  รัตนบุรี ครู
100 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210326 : สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง กิรติกา  เกลี้ยงมณี ธุรการโรงเรียน
101 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210329 : บ้านเขาตาว นายขวัญชัย  สุขแสงศรี ครู
102 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210329 : บ้านเขาตาว นายกมลศักดิ์  ทองปัสโน ผู้อำนวยการโรงเรียน
103 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210331 : บ้านสามัคคีธรรม ภักดี  ชูกรณ์ ครู
104 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210331 : บ้านสามัคคีธรรม เอสรา  รัตนกระจ่าง ธุรการโรงเรียน
105 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210331 : บ้านสามัคคีธรรม เพ็ญศรี  สุวรรณประเสริฐ ครู
106 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210308 : บ้านไสส้าน เฉลิมพล  ฮามวงศ์ ครู
107 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210332 : วัดนิคมคีรี นางรัตนา  คงตุก ครูชำนาญการพิเศษ
108 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210332 : วัดนิคมคีรี นางสาวจีรวรรณ  สุขบางนพ ธุรการ
109 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210323 : บ้านวังเต่า นายเกียรติ  หอมเกตุ ครู
110 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210323 : บ้านวังเต่า นายขจรศักดิ์  เขียวน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเต่า
111 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210323 : บ้านวังเต่า วิรินณา  พลศร ธุรการโรงเรียน
112 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210285 : บ้านหนองปลิง สุพจน์  แสงแก้วสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองปลิง
113 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210285 : บ้านหนองปลิง ณัฐพงศ์  รัตนพันธุ์ ครูธุรการ
114 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210312 : วัดเขาโร นายวุฒิศักดิ์  นุ่นรักษา ครู
115 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210312 : วัดเขาโร นายอุทัย  ชูแก้ว ครู
116 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210312 : วัดเขาโร ธิดาวรรณ  เสวกวัง ครูผู้ช่วย
117 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210324 : บ้านนาพรุ สุนันทา  ชนาชน ธุรการโรงเรียน
118 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210324 : บ้านนาพรุ นางจิรา  แก้วไทย ครู โรงเรียนบ้านนาพรุ
119 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210325 : บ้านหนองท่อม นางจำเนียร  ศรีสวัสดิ์ ครู
120 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210325 : บ้านหนองท่อม นายนิยม   จันทบูรณ์ ครู
121 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210305 : ชุมชนบ้านไทรห้อง นายรชานนท์  พูลนวล ครูธุรการ
122 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210305 : ชุมชนบ้านไทรห้อง ศศิวัฒน์  จิตสำรวย ครู
123 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210307 : บ้านหน้าเขา นายสมหมาย  บุญช่วยรอด ครู
124 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210307 : บ้านหน้าเขา สายสุณี  ทองแท้ เจ้าหน้าที่ธุรการ
125 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210300 : วัดวังหีบ นางสาวสุภาวิณี  ศรีสุขใส ครู โรงเรียนวัดวังหีบ
126 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210298 : บ้านหนองหว้า ศิริกาญจน์  ศรีรุ่งเรือง ครู
127 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210301 : วัดเขากลาย สมใจ  พรหมดนตรี ครู
128 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210288 : บ้านนาตาแย้ม ประการ  ผาแก้ว ครู
129 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210288 : บ้านนาตาแย้ม ุศุทธนา  เพชรสุวรรณ ครูชำนาญการ
130 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210289 : มหาราช 3 นางอำนวยพร  วงศ์สิริภาส ครูชำนาญการ
131 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210289 : มหาราช 3 นางสาวธนพร  ขุนนุ้ย ธุรการโรงเรียน
132 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210292 : บ้านจำปา พรศักดิ์  ธนาวุฒิ ผ฿้อำนวยการโรงเรียน
133 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210292 : บ้านจำปา บุญฤกษ์  ส่งแสง ครู โรงเรียนบ้านจำปา
134 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210291 : บ้านน้ำพุ นางสาววรรณา  ชัยวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
135 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210291 : บ้านน้ำพุ นายพงศ์ศักดิ์  ผสารพจน์ ครูชำนาญการ
136 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210290 : วัดถ้ำใหญ่ นายประมุข  นิลพัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
137 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210290 : วัดถ้ำใหญ่ อนงค์  รัตนพันธ์ุ ครู
138 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210290 : วัดถ้ำใหญ่ นายณัฐพล  หอมหวล ครูธุรการ
139 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210286 : บ้านวังยวน นายนิพน   รัตนชู ครู
140 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210286 : บ้านวังยวน อรุณวัลย์  มัคสิงห์ ครู
141 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210286 : บ้านวังยวน นายประเสริฐผล  ริยาพันธ์ ครู
142 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210284 : วัดควนชม นางโสพิศ   แก้วนิมิตร ครู
143 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210284 : วัดควนชม ชนิดา  จุ้ยปลอด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
144 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210284 : วัดควนชม ศรีสุวรรณ  นาคเพชร ธุรการโรงเรียน
145 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210283 : วัดก้างปลา ฐิติมา  มุสิกะพันธ์ ครู
146 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210283 : วัดก้างปลา นายสนธญา  ทรงทอง ครูโรงเรียนวัดก้างปลา
147 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210283 : วัดก้างปลา ฐิยาพร   กวีพันธ์ ครู
148 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210282 : บ้านชายคลอง รัตนา  นุ่นรักษา ครู โรงเรียนบ้านชายคลอง
149 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210282 : บ้านชายคลอง นางรัชนี  ดำสนิท ครู
150 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210281 : วัดธรรมเผด็จ นางอุไรวรรณ  เนียมแก้ว ครู
151 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210281 : วัดธรรมเผด็จ สุพัตรา  จินดาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
152 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210327 : บ้านเกาะปราง สมจิต  สามารถ ครู
153 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210327 : บ้านเกาะปราง อัยลดา  ทองคำ ครู
154 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210330 : บ้านบนควน นางอัศนียา  สุคนธ์สุนทร ครู
155 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210328 : บ้านเกาะยวน นางสว่างจิตร์  รัตนบุรี ครูชำนาญการพิเศษ
156 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210328 : บ้านเกาะยวน Somsak  Rotsisen ครู
157 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210328 : บ้านเกาะยวน มนัสยา  ภู่ทรัพย์มี ครูชำนาญการ
158 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210328 : บ้านเกาะยวน Dennapa  Potagarat พนักงานราชการ
159 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210328 : บ้านเกาะยวน อมรรัตน์  ทรงไว้ เจ้าหน้าที่ธุรการ
160 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210322 : วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) นายสุริยา  โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
161 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210322 : วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) ประสิทธิ์  ช่วยพิทักษ์ ครู
162 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210322 : วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) พงษ์พิพัฒน์  บุญสิทธิ์ ครู
163 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210322 : วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) นางศุภรัตน์  ชำนิธุระการ ครู โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
164 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210309 : บ้านวังยาว วิลดา  โชติทอง ครู
165 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210309 : บ้านวังยาว เจน  แป้นแก้ว ผู้อำนวยการ
166 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210319 : บ้านบ่อมอง ธนวรรณ  รักยศ ธุรการโรงเรียน
167 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210319 : บ้านบ่อมอง สุนีย์  แก้วหล้า ครู
168 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210320 : วัดวังขรี สุวณีย์  แป้นประดิษฐ ครู
169 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210321 : วัดทุ่งส้าน กาญจนา  สมพรหม ครู
170 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210321 : วัดทุ่งส้าน จำเนียร  หนูคาบแก้ว ครู
171 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210296 : บ้านคอกช้าง กัณฐมณี  คงแก้ว ครู
172 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210296 : บ้านคอกช้าง นางณัฐวดี  บุญเหม ครู
173 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210296 : บ้านคอกช้าง ดวงพร  นุ้ยคง ครู
174 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210295 : ชุมชนวัดสำโรง สาลินี  บุญทรง พนักงานราชการครู
175 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210295 : ชุมชนวัดสำโรง นางสาวสุวลักษณ์  เกิดมณี ครูผู้ช่วย
176 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210294 : วัดศิลาราย นายอนุสรณ์  ถึงสุขวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
177 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210293 : วัดราษฎร์ประดิษฐ์ ปองรัตน์  แก้วพันธุ์ช่วง ครู คศ.2
178 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210293 : วัดราษฎร์ประดิษฐ์ เสาวรส  ศรีเปารยะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
179 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210315 : บ้านถ้ำตลอด จินดา  ศรีเต้ง ครู
180 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210315 : บ้านถ้ำตลอด นายบรรจบ  อนุจร ผูอำนวยการ
181 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210315 : บ้านถ้ำตลอด ปฐมาวดี  ใจกระจ่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ
182 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210313 : บ้านน้ำตก นางสุทธิมา  ทองยอด ครู
183 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210313 : บ้านน้ำตก นิตยา  ก้อนทอง ครู
184 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210318 : บ้านวังธน นายประพันธ์  พิถยพิโลน ครู
185 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210318 : บ้านวังธน เกรียงศักดิ์  ศรีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการ
186 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210303 : วัดคงคาเจริญ นางรัตนา  ดรุณศิลป์ ครู
187 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210302 : บ้านนาเกิดผล นางเจรียงพร  เขียวน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน
188 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210302 : บ้านนาเกิดผล พิมพิมล  ร่างเล็ก ครู
189 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210299 : บ้านคลองขุด นางอลิศรา  พรหมเพศ ครู
190 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210639 : วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 นางลัดดา  เจริญสุข ครู
191 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210639 : วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 สมหวัง  พูนเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ ๒๒๗
192 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210639 : วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 BOONRIT  TONGLEAMNAK ครู
193 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210639 : วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 นายสุนทร  ศรีคงแก้ว ครู
194 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210640 : บ้านไสโป๊ะ บุญญา  หนูแก้ว ครู
195 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210640 : บ้านไสโป๊ะ นางบุญญา  หนูแก้ว ครูชำนาญการ
196 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210640 : บ้านไสโป๊ะ กาญจนา  จิตรา ครู
197 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210641 : วัดเกาะสระ นายเสน่ห์  รามรังสฤษฎิ์ ครู
198 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210641 : วัดเกาะสระ นางสาวสิรินยา  ชอบผล ครู
199 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210647 : บ้านหนองยาง นางสาววัชรา  แก้วสีนวล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
200 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210647 : บ้านหนองยาง นายสำอาง  สุขกลับ ครู
201 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210646 : วัดหนองดี นางสาวนริศรา  ศรีสุขใส ครู
202 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210646 : วัดหนองดี kittisak  choopakdee ครู
203 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210649 : บ้านไสยูงปัก จิรา  พงศ์ทองเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ
204 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210649 : บ้านไสยูงปัก ประดิษฐ์  ลิ้มอาภรณ์ ครู
205 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210649 : บ้านไสยูงปัก สุคนธ์  ทองทิพย์ ครู
206 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210650 : ชุมชนบ้านสี่แยก นางสุธาณี  จันทร์แก้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
207 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210651 : บ้านคลองโอม นางสุธางศุ์รัตน์   บุญเมือง ครู
208 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210651 : บ้านคลองโอม สมบัติ  ศรีอินทร์ ครูวิทยฐานะชำนาญการ
209 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210642 : วัดสุวรรณคีรี นายวัชระ  หนูเกตุ ครู
210 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210643 : บ้านนาโพธิ์ นางยุพดี  จตุธรรม ครู
211 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210643 : บ้านนาโพธิ์ นางสาวชบา  ไกรนรา ครูชำนาญการพิเศษ
212 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210633 : ชุมชนวัดอัมพวัน สุมาลี  ศรีรัตน์ ครู
213 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210633 : ชุมชนวัดอัมพวัน PATTRA  RATTANAPORN เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
214 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210634 : บ้านนาบอน นางสาววิมลรัตน์  สาระกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
215 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210635 : วัดเทวสิทธิ์ นายวิสูตร  แนะแก้ว ครู
216 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210635 : วัดเทวสิทธิ์ จารี  บุญทรง ครู
217 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210635 : วัดเทวสิทธิ์ นางบัณฑิตา  สุขจันทร์ ครู
218 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210638 : บ้านคลองจัง อาวุธ  รักษาชล ผู้อำนวยการโรงเรียน
219 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210370 : องค์การสวนยาง 2 นงเยาว์  พรหมทอง ครูชำนาญการพิเศษ
220 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210370 : องค์การสวนยาง 2 นายฐานันท  ขวัญเมือง ครู
221 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210371 : องค์การสวนยาง 3 somsak  tanphong หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
222 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210371 : องค์การสวนยาง 3 ศศิธร  สังข์ชุม ครู
223 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210372 : หมู่บ้านป่าไม้ ชาญยุทธ   อนุพง์ ครู
224 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210372 : หมู่บ้านป่าไม้ อรษา  เพชรสถิตย์ ครู
225 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210372 : หมู่บ้านป่าไม้ นายสัญชัย  พูลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
226 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210372 : หมู่บ้านป่าไม้ สามารถ  บุบผะโก ครูผู้ช่วย
227 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210374 : บ้านทะเลสองห้อง นายเกรียงศักดิ์  รัชทูล ครู
228 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210364 : บ้านบางปรน สาวิกา  มาอูน ครูผู้ช่วย
229 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210364 : บ้านบางปรน นางสาวฐิติพรรณ  ศรีสุภาสิตานนท์ ครู
230 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210367 : บ้านบ่อปลา ภิญโญ  ศรีวงศ์ษา ผู้อำนวยการ
231 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210367 : บ้านบ่อปลา โกเมศ  ธนาศรีพร ครูชำนาญการพิเศษ
232 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210367 : บ้านบ่อปลา ปัทมา  ทองสุข ครู
233 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210367 : บ้านบ่อปลา นายประกอบ  อมรวัฒน์ ครู
234 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210365 : บ้านควนประชาสรรค์ นางสิดารัศมิ์  เพชรเรือนทอง ครู
235 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210366 : วัดเสม็ดจวน นายชำนาญ  จริตงาม ครู คศ.2
236 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210368 : วัดคงคาเลียบ นางสาวศิริรัตน์  ไกรนรา ูธุรการโรงเรียน
237 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210369 : ราชเวชพิศาล Sirikwan  Sammasak ครู
238 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210369 : ราชเวชพิศาล สิริกร  มุนีกุล ครู
239 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210369 : ราชเวชพิศาล ขวัญชัย  ทองรักจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
240 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210334 : วัดควนสระบัว นางอัจฉรา  เปรมปรีดิ์ ครู คศ. 3 โรงเรียนวัดควนสระบัว
241 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210334 : วัดควนสระบัว นางสาวชัชนีญา  ชูส่งแสง ครู
242 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210335 : บ้านนาท่อม นายวุฒิชัย  เสือย้อย ครู
243 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210335 : บ้านนาท่อม นายชุมพล  บุญญานุกูลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
244 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210335 : บ้านนาท่อม สุกันยานุสรณ์  ล่องทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
245 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210336 : บ้านพอโกบ นายสถาน  ไกรนรา ครู
246 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210336 : บ้านพอโกบ นายธีระศักดิ์  ช้างกลาง ครู
247 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210337 : บ้านบางตะเภา ภานิดา  ไชยพล ธุรการ
248 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210337 : บ้านบางตะเภา นายอดุลย์  ศรีวิชิต ครู
249 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210338 : บ้านกรุงหยันใต้ เฉลิมชาติ  คงเรือง ครู
250 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210338 : บ้านกรุงหยันใต้ สุมานันท์  หนูขาว ครูชำนาญการพิเศษ
251 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210333 : วัดท่ายาง กฤตยา  จำปีพันธ์ ธุรการ
252 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210333 : วัดท่ายาง นางจาริยา   วรประดิษฐ์ ครู
253 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210355 : ชุมชนบ้านหน้าเขา สุพัตรา  บุญคง ครูธุรการ
254 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210355 : ชุมชนบ้านหน้าเขา Auyporn  petarwut ครู
255 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210356 : บ้านโคกวัด นายประทีป  เจรณาเทพ ครู
256 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210356 : บ้านโคกวัด พวงลัดดา  อินทรทัต ผู้อำนวยการโรงเรียน
257 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210357 : บ้านวังหิน ยุภาพร  เจริญรูป ผู้อำนวยการโรงเรียน
258 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210357 : บ้านวังหิน ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ  อักษรพันธ์ พนักงานราชการ
259 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210357 : บ้านวังหิน ฐิตินันท์  สุขขา ครูผู้ช่วย
260 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210358 : วัดควนยูง ปฤทัย  อำมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
261 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210358 : วัดควนยูง นางสาววลัยลักษณ์  ศรีระษา ครู
262 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210358 : วัดควนยูง Kullarat   Srisuksai ครู
263 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210360 : วัดภูเขาหลัก นางชุลีวรรณ  สุภาภรณ์ ครู
264 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210351 : บ้านนาใหญ่ นายวิชัยกาญจน์  สิยานันท์ ครู
265 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210353 : วัดใหม่ นายธีระพงศ์  รอดอุปการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่
266 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210353 : วัดใหม่ นางปวริศา  มฤค เจ้าหน้าที่ธุรการ
267 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210339 : บ้านห้วยรื่น นิญารัตน์  เกตรัตนะ ครูผู้ช่วย
268 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210339 : บ้านห้วยรื่น รัชดาวรรณ์  เชื้อบ้านเกาะ ธุรการ
269 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210348 : วัดขนาน นายสายันห์  สุตระ ครู
270 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210348 : วัดขนาน นพนันท์  ศฤงคาร ครูชำนาญการ
271 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210348 : วัดขนาน Janjira  Sikiwat ครู
272 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210349 : บ้านหนองใหญ่ นางสาวปรีดา  ชนะพล ครู
273 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210349 : บ้านหนองใหญ่ ณรงค์  สุขบรรจง ผู้อำนวยการโรงเรียน
274 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210349 : บ้านหนองใหญ่ เจณัฐิตา  ิอิสลาม ครู
275 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210350 : บ้านก่องาม นางสาวสุพิชฌาย์  ทองเนื้อห้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่องาม
276 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210350 : บ้านก่องาม นางจุลี่  จำนงจิตร ครู ชำนาญการ
277 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210359 : บ้านบางรูป นายจำรูญ  นินทรกิจ ครู คศ.2
278 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210359 : บ้านบางรูป ทรรศมน  เพ็งสงค์ ครูผู้ช่วย
279 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210361 : วัดวิสุทธิวงศ์ นางสาวกรณิกานต์  สีสิ้ว ครูธุรการ
280 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210362 : วัดประดิษฐาราม ศักดา  ชำนาญกิจ ครู
281 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210362 : วัดประดิษฐาราม ชัยรัตพงค์  สวน ครู
282 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210363 : บ้านทุ่งกรวด อัญชลี  จันแดง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
283 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210363 : บ้านทุ่งกรวด สมหมาย  รักษ์วงค์ ครู
284 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210373 : บ้านไร่มุสลิม จิตติมา  วงศ์จันทร์ ครูผู้ช่วย
285 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210373 : บ้านไร่มุสลิม นายณัฐกฤต  อำลอย ครู
286 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210340 : วัดควน นายสมบูรณ์  หอมหวล ครู
287 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210340 : วัดควน นางเกศรา  วรรณบุรี ครูผู้ช่วย
288 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210341 : บ้านไสใหญ่ ณัฐพงศ์  เขียวน้อย ครู
289 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210342 : บ้านสระนางมโนราห์ มนัสนันท์  ทองทิพย์ ครู
290 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210343 : บ้านควนลำภู จิราภรณ์  ศรีสุขใส ธุรการ
291 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210344 : บ้านหนองคล้า นายภักดี  รัตนบุรี ครู
292 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210346 : ราษฎร์ประชาอุทิศ นายจักรพันธ์  นวลสุทธิ์ ครู
293 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210347 : บ้านควนอวดพัน โสธยา  เพชรนาคิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
294 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210354 : คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ นายสนธยา   อาวุธเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน
295 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210354 : คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ นางปิยะลักษณ์  สวัสดิวงศ์ ครู
296 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210652 : วัดลำนาว ศศิธร  สมชู ครู
297 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210652 : วัดลำนาว นางธัญลักษณ์  คงพิทักษ์ ครู
298 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210654 : บ้านปากแพรก kasorn  thongchai ครู
299 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210654 : บ้านปากแพรก adtiya  ganin ธุรการโรงเรียน
300 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210656 : โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมศักดิ์  สร้างอำไพ ครู
301 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210656 : โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายปรีชา  แสงมณี ครูชำนาญการ
302 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210657 : บ้านควนประ payuda  keawruangrit ธุรการโรงเรียน
303 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210657 : บ้านควนประ กรุณา  โชติวัน ครู
304 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210657 : บ้านควนประ นางสาววิภารัตน์  หนูด้วง ครู
305 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210668 : บ้านคลองเสาเหนือ นายเดชา  กาญจนเสน ครูชำนาญการพิเศษ
306 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210669 : บ้านไสเตาอ้อย อุบล  เพชรเรือนทอง ครู
307 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210665 : บ้านนาตำเสา นงลักษณ์   ชนูดหอม ครู
308 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210665 : บ้านนาตำเสา ฤทัยรัตน์   ทุมรัตน์ ครู
309 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210662 : บ้านนิคมวังหิน รจนา  แสงพุ่ม ธุรการโรงเรียน
310 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210663 : สมสรร กาญจนา  แซ่ภู่ ครูผู้สอน
311 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210664 : บ้านเขาวง อาอิเซาะ  ซาหีมซา ครู
312 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210664 : บ้านเขาวง นางสาวอารีรัตน์  คงรอด ครูอัตราจ้าง
313 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210653 : เจริญรัชต์ภาคย์ กรกมล  ช่วยเต้า ครู
314 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210655 : สังวาลย์วิท 7 ภาณุพันธ์  พูลสวัสดิ์ ครูธุรการ
315 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210658 : ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 นางปาจรีย์  สุวรรณคีรี ครู
316 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210667 : บ้านไสยาสน์ สมยศ  ทองอร่าม ครู
317 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210667 : บ้านไสยาสน์ จันทิรา  ศรีกรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
318 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210667 : บ้านไสยาสน์ อลิษา  รัตนคช เจ้าหน้าที่พัสดุ
319 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210659 : บ้านสวน นายบุญฤทธิ์   จันทร์ทอง ครู
320 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210660 : วัดวังหิน นางอาภรณ์  ใจเย็น ครู
321 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210660 : วัดวังหิน อนงค์ลักษณ์  ใจกระจ่าง ครู
322 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210661 : บ้านหนองเจ นางกาญจนา  สายใจบุญ ครู
323 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210666 : ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) รัชนีย์  จิ้วฮวด ครู
324 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210666 : ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) Sudawon  Jommuang ครู
325 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210681 : บ้านแพรกกลาง ว่าที่้ร้อยตรีภักดี  ศรีทอง ครูชำนาญการ
326 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210681 : บ้านแพรกกลาง นางศุภวรรณ  นาควงค์ ครู
327 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210670 : บ้านเกาะขวัญ Surachai  Molee ครู
328 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210676 : วัดสวนพิกุล น.ส.จินดารัตน์  ปิยะรัตน์ ครู ธุรการ
329 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210676 : วัดสวนพิกุล นางจินตนา   ชนะพงศ์ ครู
330 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210672 : บ้านพรุวง นายไกรศักด์  นักว่อน ครู
331 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210672 : บ้านพรุวง นางอาภรณ์  อ่อนคง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
332 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210672 : บ้านพรุวง อรอุมา  หงษ์ทอง ครู
333 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210674 : พรรณราชลเขต นางจิตรตรี   สุดใจ ครู
334 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210674 : พรรณราชลเขต นางจิตรตรี  สุดใจ ครูชำนาญการ
335 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210671 : วัดวังรีบุญเลิศ สุทธิเดช  คุณประสพ ครู
336 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210671 : วัดวังรีบุญเลิศ บุญเจริญ  ชูช่วย ครู
337 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210671 : วัดวังรีบุญเลิศ จรัส  เชื้อพุทธ ครู
338 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210671 : วัดวังรีบุญเลิศ นางสาวอัญชิสา  เนาวพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
339 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210675 : บ้านวังตลับ กมลทิพย์  สงค์ดำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
340 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210675 : บ้านวังตลับ จุฬาลักษณ์  กุวลัยรัตน์ ธุรการ
341 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210675 : บ้านวังตลับ สุพัตรา  เพ็ชรประพันธ์ ครู
342 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210682 : บ้านนาพา piyathida  reaungrit ครู คศ.1
343 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210682 : บ้านนาพา นายมานิต  จันทรัตน์ ครู
344 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210679 : วัดปากท่าซอง วรรณดี  อาวุุธ ครู
345 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210679 : วัดปากท่าซอง นายไสว   หมายเทียมกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ
346 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210679 : วัดปากท่าซอง นายสุวิทย์  อาวุธ คศ.2
347 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210680 : บ้านปลายเส นางจิตตนา  ทิพยดี ครูชำนาญการพิเศษ
348 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210680 : บ้านปลายเส นพมาศ  พิทักษ์ ครูผู้ช่วย
349 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210677 : วัดควนกอ ชนัดดา  อาวุธ ครู
350 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210678 : บ้านปลายรา นางจามร  ตานี ครู
351 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210678 : บ้านปลายรา นายมนัส  ดิษฐาน ครู
352 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210750 : วัดควนส้าน นางสาวเนตรชนก  มณีฉาย ครูผู้ช่วย
353 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210750 : วัดควนส้าน นายประสิทธิ์  คอแก้ว ครู
354 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210744 : บ้านคลองงา นายประวิทย์  คชไกร ผู้อำนวยการโรงเรียน
355 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210744 : บ้านคลองงา นายกิตติศักดิ์  คำครุฑ ครูโรงเรียนบ้านคลองงา
356 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210743 : บ้านนา นางสาวบุญนภา  บุญมูสิก ครู
357 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210743 : บ้านนา นางสาวมัลลิกา  รามทัศน์ จนท.ธุรการ
358 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210742 : วัดมะนาวหวาน นายวุฒิชัย  พันธ์ุวิริยรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
359 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210742 : วัดมะนาวหวาน นางเพ็ญศรี  ชัยวิชิต ครูชำนาการพิเศษ
360 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210742 : วัดมะนาวหวาน นางสาวพรรณิภา  คุณสนอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
361 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210747 : บ้านหน้าเหมน สำเริง  เหล่ากอ เจ้าหน้าที่ธุรการ
362 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210746 : บ้านกุยเหนือ นางศุภลักษณ์   วิเศษโชค ครู คศ.1
363 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210746 : บ้านกุยเหนือ อัญชลี  นามสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
364 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210746 : บ้านกุยเหนือ นายสำรวม  นามสนธิ์ ครู
365 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210737 : บ้านคลองกุย นางสุรีย์พร  คงแก้ว ครู ชำนาญการ
366 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210748 : บ้านจันดี พนัชสยา  กาญจนนุกูล ครู
367 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210748 : บ้านจันดี นายโกวิท  ปร ครู
368 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210748 : บ้านจันดี สำเริง  เหล่ากอ เจ้าหน้าที่ธุรการ
369 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210738 : ชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) ศิราพร  กระจ่างทอง ครู
370 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210738 : ชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) ปิยะวรรณ  ชมโฉม ครู
371 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210745 : องค์การสวนยาง 1 นายชฎิล  ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน
372 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210745 : องค์การสวนยาง 1 นางนงเยาว์  แก้วเรือง ครู
373 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210752 : บ้านคลองปีก นายเจตน์  วรรณเริก ผู้อำนวยการโรงเรียน
374 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210752 : บ้านคลองปีก สุชาดา  เสนาสุข เจ้าหน้าทีธุรการ
375 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210752 : บ้านคลองปีก มูฮำหมัดนูรด์  มีบุญลาภ ครู
376 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210751 : บ้านไทรงาม นางวาสนา  คชไกร ผู้อำนวยการโรงเรียน
377 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210749 : วัดสวนขัน นางสาวอรอุมา  เกลี้ยงกลม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
378 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210741 : บ้านหนองเตย นางจรวย  จินดานคร ครู
379 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210736 : วัดจันดี Prachoomporn  Kamchonrit ครู
380 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210736 : วัดจันดี นายเข็บ   บุญวรรณ ครู
381 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210736 : วัดจันดี นางสุคนธ์  เพชรรัตน์ ครู
382 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210735 : วัดหลักช้าง นางขวัญใจ  วงศ์ศิลป์ ครู
383 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210735 : วัดหลักช้าง panitnad  onthong เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
384 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210740 : บ้านควนตม นายประสิทธิ์  น้อยสำลี ครู
385 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210740 : บ้านควนตม Opa  Libnoi ครู
386 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210739 : บ้านนาปราน กุศล   ศรีสุขใส ครู
387 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210739 : บ้านนาปราน นางพิสมัย  หนูเนตร ครู
388 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210739 : บ้านนาปราน วัลลภา  อรุณรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
389 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210852 : ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม นายเจนณรงค์  แหวนเพ็ชร์ ครู
390 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210852 : ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม หทัยรัตน์  ไกรนรา พนักงานราชการ
391 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210851 : ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว อรทัย  วงศ์รอด เจ้าหน้าที่ธุรการ
392 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210851 : ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว นางปนัสยา  ชัยรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
393 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210851 : ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว นางสาวอนุสรา  ลุงกี่ ครู