รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210121 บ้านคลองขัน นางศกุนตลา  บุญญาธิการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
2 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210099 วัดเพ็ญญาติ พิมพ์ชนก  ค้ำชู ครู อนุมัติ
3 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210099 วัดเพ็ญญาติ somkit  singchai ครู อนุมัติ
4 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210095 วัดกะเปียด สถาพร  เบญจกุล ครู โรงเรียนวัดกะเปียด อนุมัติ
5 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210115 บ้านปากน้ำ เจริญ  ธรฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
6 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210115 บ้านปากน้ำ NARISRA  YODTHONG ครู อนุมัติ
7 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210116 วัดควนสูง เยาวนิช  ฮั่นวิวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดควนสูง อนุมัติ
8 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210116 วัดควนสูง ชนะ  อนันทกาญจน์ ครู อนุมัติ
9 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210108 ฉวาง พิมพ์สุชา  เนาวพันธ์ ครู อนุมัติ
10 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210124 วัดมะเฟือง ศุภกานต์  เจริญรูป ครู อนุมัติ
11 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210124 วัดมะเฟือง นางรุ่งฤดี   เนาวพันธ์ ครู อนุมัติ
12 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210123 วัดโคกเมรุ นางกัลชนา  สกุลคง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
13 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210128 บ้านนาเส นางประภา  สวนกูล ครูชำนาญการ อนุมัติ
14 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210128 บ้านนาเส นางแก้วกัณหา  ภูมิประโคน ครูโรงเรียนบ้านนาเส อนุมัติ
15 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210098 วัดนาเขลียง Metawee  Ramanpeng เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
16 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210098 วัดนาเขลียง นายวัชรินทร์  บุญล้อม ครู อนุมัติ
17 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210100 บ้านโคกมะขาม จิณณพัต  ศรีแก้ว ครู อนุมัติ
18 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210100 บ้านโคกมะขาม นางสาวภัทติยา  ชูมณี ธุรการ อนุมัติ
19 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210119 บ้านไสโคกเกาะ จารุกร  การสมาน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
20 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210119 บ้านไสโคกเกาะ นางจารุวรรณ  ศรีอารัญ ครู อนุมัติ
21 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210104 บ้านควนสวรรค์ สุภาพร  ชูมณี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
22 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210103 วัดควนยูง วิโรจน์  แก้วสุทธิ์ ครู อนุมัติ
23 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210103 วัดควนยูง jamsri  kaewsrion ครู อนุมัติ
24 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210106 บ้านห้วยทรายขาว สุทิน  แก้วศรีอ่อน ครู อนุมัติ
25 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210125 บ้านกันละ Kanjana  Kanjananukun ครู อนุมัติ
26 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210125 บ้านกันละ พิทักษ์  คงศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
27 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210126 วัดไม้เรียง นางสาวสมบัติ  สาระวิถี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
28 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210126 วัดไม้เรียง นางสุดารัตน์  สารักษ์ ครู อนุมัติ
29 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210117 วัดหาดสูง สมชาย  ทิพยดี ครู อนุมัติ
30 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210118 บ้านหาดทรายแก้ว Chucheep  Janoo ครู คศ.3 อนุมัติ
31 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210134 บ้านโคกยาง นางนพรัตน์  วงศ์สวัสดิ์ ครู อนุมัติ
32 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210134 บ้านโคกยาง หฤทัย  กลัดทอง ครู อนุมัติ
33 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210130 บ้านเศลาใต้ นายสุรินทร์  ทองจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
34 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210129 วัดมะปรางงาม นางจินดา  สุกใส ครู อนุมัติ
35 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210133 บ้านป่าพาด นายสมยศ  รักษาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
36 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210133 บ้านป่าพาด นางอุไรวรรณ  โสตทิพย์ ครู อนุมัติ
37 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210133 บ้านป่าพาด สุณีย์  สุขสมพร ครู อนุมัติ
38 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210131 บ้านทอนวังปราง อังคนา  ผิวนวล ครู อนุมัติ
39 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210131 บ้านทอนวังปราง นางจีระวรรณ   กาญจนามัย ครู อนุมัติ
40 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210132 บ้านสวนอาย ประเสริฐ  ปานอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
41 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210132 บ้านสวนอาย นายประวิทย์  เพชรวรพันธ์ ครู อนุมัติ
42 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210107 บ้านปลายคลองเพรง ธรรมนูญ  ชูผล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
43 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210107 บ้านปลายคลองเพรง นายสมเกียรติ   ชูมณี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง อนุมัติ
44 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210107 บ้านปลายคลองเพรง อรุณศรี  สุมา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
45 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210111 วัดโคกหาด นงเยาว์   ผิวนวล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
46 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210111 วัดโคกหาด ศลัญต์ธร  แก้วเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
47 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210113 บ้านควน นางวัลภา  วิเศษวงษา ครู อนุมัติ
48 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210113 บ้านควน วัลลภา  วิเศษวงษา ครูชำนาญการ อนุมัติ
49 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210110 วัดเพ็ญมิตร นายทวีศักดิ์   บุญเมือง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
50 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210110 วัดเพ็ญมิตร Ampun  Pitakwong ครูชำนาญการ(เจ้าหน้าที่พัสดุ) อนุมัติ
51 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210114 วัดสามัคคีนุกูล นางชุณห์พิมาณ  ทรีย์มาติพันธ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
52 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210105 วัดควนสะตอ นายโอภาษ   รารักษ์ ครู คศ.2 ร.ร.วัดควนสะตอ อนุมัติ
53 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210102 บ้านคลองสาย นางน้องนุช  บำเพ็ญ ครู อนุมัติ
54 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210096 บ้านห้วยปริก นางเสาวนีย์  เชิงสวัสดิ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
55 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210097 ชุมชนวัดสุวรรณาราม อัญชนก  เกิดขาว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
56 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210097 ชุมชนวัดสุวรรณาราม นางอุส่าห์  เสนาธิบดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
57 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210097 ชุมชนวัดสุวรรณาราม ญาดา  หมาดหนุด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
58 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210602 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 นางอำมรณ์  ชาติวิชิต ครูคศ.2 อนุมัติ
59 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210604 วัดนางเอื้อย ปิยะมาศ  เดโช ครูวิกฤต อนุมัติ
60 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210604 วัดนางเอื้อย ปิยมาภรณ์  จันใหม่ ครู อนุมัติ
61 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210605 บ้านห้วยกลาง นายสัมพันธ์  กุลศรี ครู คศ.2 อนุมัติ
62 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210605 บ้านห้วยกลาง นางสาวสุรีย์พร   พรมเดช ครู อนุมัติ
63 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210600 วัดหน้าเขา สุคนธ์  เนติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
64 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210600 วัดหน้าเขา นันทนัช   ขวัญชัยสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
65 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210601 จุฬาภรณ์พิชญาคาร Wasana  Thongtae ครู อนุมัติ
66 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210601 จุฬาภรณ์พิชญาคาร สมชาย  เกตุพงศ์ ครู อนุมัติ
67 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210601 จุฬาภรณ์พิชญาคาร โกศล  ละม้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
68 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210598 บ้านปากระแนะ วันทา  สมทรัพย์ ครู อนุมัติ
69 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210598 บ้านปากระแนะ นายภักดิ์  คล้ายสมบัติ ครู อนุมัติ
70 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210599 วัดในไร่ อนงค์นุช  เทพพิชัย ธุรการ อนุมัติ
71 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210597 ชุมชนบ้านปากเสียว นายบุญลาภ  มลิวัลย์ ครู อนุมัติ
72 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210597 ชุมชนบ้านปากเสียว นายชัยพร  แก้วแสง ครูชำนาญการ อนุมัติ
73 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210606 บ้านวังวัว ธัญญาพร  ผุดผาด ครู อนุมัติ
74 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210606 บ้านวังวัว อนงค์  สิทธิฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านวังวัว อนุมัติ
75 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210607 บ้านคุ้งวังวัว ชฎาธาร  โทนเดี่ยว ครู อนุมัติ
76 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210607 บ้านคุ้งวังวัว นายสวัสดิ์   วงศืสวัสดิ์ รักษาก่ารผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
77 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210608 วัดมังคลาราม นางนิตยา   ราชรักษ์ ครูโรงเรียนวัดมังคลาราม อนุมัติ
78 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210610 วัดโบราณาราม นางสาวปนัดดา  วงศ์พิพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
79 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210611 บ้านนาเหนือ มนธิรา  กะฐินหอม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
80 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210611 บ้านนาเหนือ ศุภฤกษ์  จันทวงศ์ ครู อนุมัติ
81 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210612 บ้านเหนือคลอง นางสุวรรณา  กฐินหอม ครูโรงเรียนบ้านเหนือคลอง อนุมัติ
82 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210613 วัดทุ่งนาใหม่ กัลยารัตน์  อุบลกาญจน์ ครู อนุมัติ
83 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210613 วัดทุ่งนาใหม่ จรัญ  กาญจนรังษี ครู อนุมัติ
84 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210609 วัดยางค้อม นางจุฑากานต์   คงแก้ว ครู อนุมัติ
85 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210609 วัดยางค้อม วีระการณ์  ก๋งเม่ง ครู อนุมัติ
86 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210311 ราชประชานุเคราะห์ 6 นางวรรณสวรรค์   ทองวิจิตร ครู คศ. 3 อนุมัติ
87 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210317 บ้านพูน นางนงค์นาถ  เกตุแก้ว ครู อนุมัติ
88 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210317 บ้านพูน นางปรีดา  นวลจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านพูน อนุมัติ
89 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210317 บ้านพูน นางปรีดา  นวลจันทร์ ครู อนุมัติ
90 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210316 วัดกะโสม สุนึง  นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
91 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210314 บ้านคลองตูก กรกชกร  คงแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
92 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210326 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง วันเพ็ญ  รัตนบุรี ครู อนุมัติ
93 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210326 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง นายสุพจน์   รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
94 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210329 บ้านเขาตาว นายกมลศักดิ์  ทองปัสโน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
95 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210329 บ้านเขาตาว กิรติกา  เกลี้ยงมณี ครูธุรการ อนุมัติ
96 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210331 บ้านสามัคคีธรรม เอสรา  รัตนกระจ่าง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
97 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210331 บ้านสามัคคีธรรม เพ็ญศรี  สุวรรณประเสริฐ ครู อนุมัติ
98 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210308 บ้านไสส้าน เฉลิมพล  ฮามวงศ์ ครู อนุมัติ
99 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210332 วัดนิคมคีรี นางรัตนา  คงตุก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
100 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210332 วัดนิคมคีรี นางสาวจีรวรรณ  สุขบางนพ ธุรการ อนุมัติ
101 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210323 บ้านวังเต่า นายเกียรติ  หอมเกตุ ครู อนุมัติ
102 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210323 บ้านวังเต่า นายขจรศักดิ์  เขียวน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเต่า อนุมัติ
103 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210323 บ้านวังเต่า วิรินณา  พลศร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
104 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210285 บ้านหนองปลิง ณัฐพงศ์  รัตนพันธุ์ ครูธุรการ อนุมัติ
105 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210285 บ้านหนองปลิง สุพจน์  แสงแก้วสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองปลิง อนุมัติ
106 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210312 วัดเขาโร นายวุฒิศักดิ์  นุ่นรักษา ครู อนุมัติ
107 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210312 วัดเขาโร นายอุทัย  ชูแก้ว ครู อนุมัติ
108 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210324 บ้านนาพรุ สุนันทา  ชนาชน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
109 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210324 บ้านนาพรุ นางจิรา  แก้วไทย ครู โรงเรียนบ้านนาพรุ อนุมัติ
110 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210325 บ้านหนองท่อม นายนิยม   จันทบูรณ์ ครู อนุมัติ
111 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210325 บ้านหนองท่อม นางจำเนียร  ศรีสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
112 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210306 วัดทะเลมิตรภาพที่ 151 นางจารุณี  เพ็งหนู ครู อนุมัติ
113 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210306 วัดทะเลมิตรภาพที่ 151 สายสุณี  ทองแท้ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
114 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210305 ชุมชนบ้านไทรห้อง นายรชานนท์  พูลนวล ครูธุรการ อนุมัติ
115 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210305 ชุมชนบ้านไทรห้อง ศศิวัฒน์  จิตสำรวย ครู อนุมัติ
116 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210307 บ้านหน้าเขา นายสมหมาย  บุญช่วยรอด ครู อนุมัติ
117 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210307 บ้านหน้าเขา อุทิศ  รัตนบุรี ครู อนุมัติ
118 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210300 วัดวังหีบ สุภาวิณี  ศรีสุขใส ครู อนุมัติ
119 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210300 วัดวังหีบ นางสาวสุภาวิณี  ศรีสุขใส ครู โรงเรียนวัดวังหีบ อนุมัติ
120 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210300 วัดวังหีบ ศิรวีร์  รัตนคช ธุรการ อนุมัติ
121 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210298 บ้านหนองหว้า นางสาวจิรกาญจน์   แผ่นทอง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
122 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210298 บ้านหนองหว้า ศิริกาญจน์  ศรีรุ่งเรือง ครู อนุมัติ
123 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210301 วัดเขากลาย สมใจ  พรหมดนตรี ครู อนุมัติ
124 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210288 บ้านนาตาแย้ม ประการ  ผาแก้ว ครู อนุมัติ
125 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210288 บ้านนาตาแย้ม ุศุทธนา  เพชรสุวรรณ ครูชำนาญการ อนุมัติ
126 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210289 มหาราช 3 จิรกาล  จีบโจง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
127 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210289 มหาราช 3 นางอำนวยพร  วงศ์สิริภาส ครูชำนาญการ อนุมัติ
128 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210289 มหาราช 3 นางสาวธนพร  ขุนนุ้ย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
129 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210292 บ้านจำปา พรศักดิ์  ธนาวุฒิ ผ฿้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
130 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210291 บ้านน้ำพุ นายพงศ์ศักดิ์  ผสารพจน์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
131 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210291 บ้านน้ำพุ นางสาววรรณา  ชัยวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
132 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210290 วัดถ้ำใหญ่ อนงค์  รัตนพันธ์ุ ครู อนุมัติ
133 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210290 วัดถ้ำใหญ่ นายประมุข  นิลพัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
134 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210286 บ้านวังยวน อรุณวัลย์  มัคสิงห์ ครู อนุมัติ
135 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210286 บ้านวังยวน นายนิพน   รัตนชู ครู อนุมัติ
136 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210284 วัดควนชม ศรีสุวรรณ  นาคเพชร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
137 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210284 วัดควนชม นางโสพิศ   แก้วนิมิตร ครู อนุมัติ
138 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210283 วัดก้างปลา ฐิยาพร   กวีพันธ์ ครู อนุมัติ
139 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210283 วัดก้างปลา นายสนธญา  ทรงทอง ครูโรงเรียนวัดก้างปลา อนุมัติ
140 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210282 บ้านชายคลอง นางรัชนี  ดำสนิท ครู อนุมัติ
141 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210282 บ้านชายคลอง รัตนา  นุ่นรักษา ครู โรงเรียนบ้านชายคลอง อนุมัติ
142 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210281 วัดธรรมเผด็จ นางอุไรวรรณ  เนียมแก้ว ครู อนุมัติ
143 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210281 วัดธรรมเผด็จ สุพัตรา  จินดาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
144 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210327 บ้านเกาะปราง สมจิต  สามารถ ครู อนุมัติ
145 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210330 บ้านบนควน นางอัศนียา  สุคนธ์สุนทร ครู อนุมัติ
146 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210328 บ้านเกาะยวน Dennapa  Potagarat พนักงานราชการ อนุมัติ
147 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210328 บ้านเกาะยวน อมรรัตน์  ทรงไว้ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
148 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210328 บ้านเกาะยวน Somsak  Rotsisen ครู อนุมัติ
149 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210322 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) นางศุภรัตน์  ชำนิธุระการ ครู โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา อนุมัติ
150 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210322 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) นายสุริยา  โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
151 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210322 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) ประสิทธิ์  ช่วยพิทักษ์ ครู อนุมัติ
152 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210309 บ้านวังยาว เจน  แป้นแก้ว ผู้อำนวยการ อนุมัติ
153 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210309 บ้านวังยาว นางสุนีย์  แตงเติมผล ครู อนุมัติ
154 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210309 บ้านวังยาว วิลดา  โชติทอง ครู อนุมัติ
155 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210319 บ้านบ่อมอง ธนวรรณ  รักยศ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
156 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210319 บ้านบ่อมอง สุนีย์  แก้วหล้า ครู อนุมัติ
157 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210320 วัดวังขรี สุวณีย์  แป้นประดิษฐ ครู อนุมัติ
158 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210321 วัดทุ่งส้าน จำเนียร  หนูคาบแก้ว ครู อนุมัติ
159 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210321 วัดทุ่งส้าน กาญจนา  สมพรหม ครู อนุมัติ
160 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210296 บ้านคอกช้าง กัณฐมณี  คงแก้ว ครู อนุมัติ
161 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210296 บ้านคอกช้าง นางณัฐวดี  บุญเหม ครู อนุมัติ
162 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210295 ชุมชนวัดสำโรง นางสาวสุวลักษณ์  เกิดมณี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
163 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210294 วัดศิลาราย นายอนุสรณ์  ถึงสุขวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
164 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210293 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ ปองรัตน์  แก้วพันธุ์ช่วง ครู คศ.2 อนุมัติ
165 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210293 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ เสาวรส  ศรีเปารยะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
166 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210315 บ้านถ้ำตลอด ปฐมาวดี  ใจกระจ่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
167 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210315 บ้านถ้ำตลอด นายบรรจบ  อนุจร ผูอำนวยการ อนุมัติ
168 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210313 บ้านน้ำตก นางสุทธิมา  ทองยอด ครู อนุมัติ
169 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210313 บ้านน้ำตก นิตยา  ก้อนทอง ครู อนุมัติ
170 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210318 บ้านวังธน นายประพันธ์  พิถยพิโลน ครู อนุมัติ
171 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210318 บ้านวังธน เกรียงศักดิ์  ศรีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
172 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210303 วัดคงคาเจริญ นางรัตนา  ดรุณศิลป์ ครู อนุมัติ
173 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210302 บ้านนาเกิดผล พิมพิมล  ร่างเล็ก ครู อนุมัติ
174 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210302 บ้านนาเกิดผล นางเจรียงพร  เขียวน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
175 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210299 บ้านคลองขุด นางอลิศรา  พรหมเพศ ครู อนุมัติ
176 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210639 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 BOONRIT  TONGLEAMNAK ครู อนุมัติ
177 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210639 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 สมหวัง  พูนเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ ๒๒๗ อนุมัติ
178 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210639 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 นายสุนทร  ศรีคงแก้ว ครู อนุมัติ
179 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210640 บ้านไสโป๊ะ กาญจนา  จิตรา ครู อนุมัติ
180 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210640 บ้านไสโป๊ะ นางบุญญา  หนูแก้ว ครูชำนาญการ อนุมัติ
181 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210641 วัดเกาะสระ นายเสน่ห์  รามรังสฤษฎิ์ ครู อนุมัติ
182 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210641 วัดเกาะสระ นางสาวสิรินยา  ชอบผล ครู อนุมัติ
183 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210647 บ้านหนองยาง นายสำอาง  สุขกลับ ครู อนุมัติ
184 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210647 บ้านหนองยาง นางสาววัชรา  แก้วสีนวล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
185 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210646 วัดหนองดี kittisak  choopakdee ครู อนุมัติ
186 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210649 บ้านไสยูงปัก สุคนธ์  ทองทิพย์ ครู อนุมัติ
187 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210649 บ้านไสยูงปัก จิรา  พงศ์ทองเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
188 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210649 บ้านไสยูงปัก ประดิษฐ์  ลิ้มอาภรณ์ ครู อนุมัติ
189 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210650 ชุมชนบ้านสี่แยก นางสุธาณี  จันทร์แก้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
190 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210651 บ้านคลองโอม สมบัติ  ศรีอินทร์ ครูวิทยฐานะชำนาญการ อนุมัติ
191 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210651 บ้านคลองโอม นางสุธางศุ์รัตน์   บุญเมือง ครู อนุมัติ
192 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210642 วัดสุวรรณคีรี นายวัชระ  หนูเกตุ ครู อนุมัติ
193 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210643 บ้านนาโพธิ์ นางยุพดี  จตุธรรม ครู อนุมัติ
194 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210643 บ้านนาโพธิ์ นางสาวชบา  ไกรนรา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
195 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210633 ชุมชนวัดอัมพวัน สุมาลี  ศรีรัตน์ ครู อนุมัติ
196 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210633 ชุมชนวัดอัมพวัน PATTRA  RATTANAPORN เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
197 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210634 บ้านนาบอน นางสาววิมลรัตน์  สาระกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
198 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210635 วัดเทวสิทธิ์ นายวิสูตร  แนะแก้ว ครู อนุมัติ
199 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210635 วัดเทวสิทธิ์ จารี  บุญทรง ครู อนุมัติ
200 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210638 บ้านคลองจัง อาวุธ  รักษาชล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
201 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210370 องค์การสวนยาง 2 นายฐานันท  ขวัญเมือง ครู อนุมัติ
202 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210370 องค์การสวนยาง 2 นงเยาว์  พรหมทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
203 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210371 องค์การสวนยาง 3 somsak  tanphong หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
204 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210372 หมู่บ้านป่าไม้ ชาญยุทธ   อนุพง์ ครู อนุมัติ
205 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210372 หมู่บ้านป่าไม้ นายสัญชัย  พูลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
206 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210372 หมู่บ้านป่าไม้ อรษา  เพชรสถิตย์ ครู อนุมัติ
207 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210372 หมู่บ้านป่าไม้ สามารถ  บุบผะโก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
208 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210374 บ้านทะเลสองห้อง นายเกรียงศักดิ์  รัชทูล ครู อนุมัติ
209 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210364 บ้านบางปรน นางสาวฐิติพรรณ  ศรีสุภาสิตานนท์ ครู อนุมัติ
210 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210364 บ้านบางปรน Sirikorn  Thanonkaew ครูผู้ช่วย อนุมัติ
211 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210364 บ้านบางปรน สาวิกา  มาอูน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
212 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210367 บ้านบ่อปลา โกเมศ  ธนาศรีพร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
213 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210367 บ้านบ่อปลา นายประกอบ  อมรวัฒน์ ครู อนุมัติ
214 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210367 บ้านบ่อปลา ภิญโญ  ศรีวงศ์ษา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
215 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210365 บ้านควนประชาสรรค์ นางสิดารัศมิ์  เพชรเรือนทอง ครู อนุมัติ
216 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210366 วัดเสม็ดจวน นายชำนาญ   จริตงาม ครู ชำนาญการ อนุมัติ
217 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210366 วัดเสม็ดจวน นายชำนาญ  จริตงาม ครู คศ.2 อนุมัติ
218 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210369 ราชเวชพิศาล สิริกร  มุนีกุล ครู อนุมัติ
219 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210369 ราชเวชพิศาล Sirikwan  Sammasak ครู อนุมัติ
220 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210334 วัดควนสระบัว นางสาวชัชนีญา  ชูส่งแสง ครู อนุมัติ
221 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210334 วัดควนสระบัว นางอัจฉรา  เปรมปรีดิ์ ครู คศ. 3 โรงเรียนวัดควนสระบัว อนุมัติ
222 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210335 บ้านนาท่อม นายชุมพล  บุญญานุกูลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
223 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210335 บ้านนาท่อม นายวุฒิชัย  เสือย้อย ครู อนุมัติ
224 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210336 บ้านพอโกบ นายธีระศักดิ์  ช้างกลาง ครู อนุมัติ
225 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210336 บ้านพอโกบ นายสถาน  ไกรนรา ครู อนุมัติ
226 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210337 บ้านบางตะเภา ภานิดา  ไชยพล ธุรการ อนุมัติ
227 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210337 บ้านบางตะเภา นายอดุลย์  ศรีวิชิต ครู อนุมัติ
228 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210338 บ้านกรุงหยันใต้ สุมานันท์  หนูขาว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
229 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210338 บ้านกรุงหยันใต้ เฉลิมชาติ  คงเรือง ครู อนุมัติ
230 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210333 วัดท่ายาง กฤตยา  จำปีพันธ์ ธุรการ อนุมัติ
231 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210333 วัดท่ายาง นางจาริยา   วรประดิษฐ์ ครู อนุมัติ
232 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210355 ชุมชนบ้านหน้าเขา สุพัตรา  บุญคง ครูธุรการ อนุมัติ
233 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210355 ชุมชนบ้านหน้าเขา Auyporn  petarwut ครู อนุมัติ
234 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210356 บ้านโคกวัด พวงลัดดา  อินทรทัต ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
235 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210356 บ้านโคกวัด นายประทีป  เจรณาเทพ ครู อนุมัติ
236 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210357 บ้านวังหิน ยุภาพร  เจริญรูป ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
237 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210357 บ้านวังหิน ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ  อักษรพันธ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
238 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210358 วัดควนยูง นางสาววลัยลักษณ์  ศรีระษา ครู อนุมัติ
239 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210358 วัดควนยูง Kullarat   Srisuksai ครู อนุมัติ
240 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210358 วัดควนยูง ปฤทัย  อำมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
241 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210360 วัดภูเขาหลัก นางชุลีวรรณ  สุภาภรณ์ ครู อนุมัติ
242 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210351 บ้านนาใหญ่ นายแฉล้ม  เทพี ครู อนุมัติ
243 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210351 บ้านนาใหญ่ นายมูฮัมหมัด  จิตรบรรทัด ครู อนุมัติ
244 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210351 บ้านนาใหญ่ นายมูฮัมหมัด  จิตรบรรทัด ครู อนุมัติ
245 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210351 บ้านนาใหญ่ นายวิชัยกาญจน์  สิยานันท์ ครู อนุมัติ
246 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210353 วัดใหม่ นฤมล  จันสีนาก เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
247 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210353 วัดใหม่ นายธีระพงศ์  รอดอุปการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ อนุมัติ
248 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210353 วัดใหม่ นางปวริศา  มฤค เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
249 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210339 บ้านห้วยรื่น นายทวีศิลป์  พรหมอินทร์ ครุ อนุมัติ
250 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210339 บ้านห้วยรื่น รัชดาวรรณ์  เชื้อบ้านเกาะ ธุรการ อนุมัติ
251 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210339 บ้านห้วยรื่น ศิริพร  เชาวลิต ครู อนุมัติ
252 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210348 วัดขนาน นพนันท์  ศฤงคาร ครูชำนาญการ อนุมัติ
253 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210348 วัดขนาน Janjira  Sikiwat ครู อนุมัติ
254 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210349 บ้านหนองใหญ่ ณรงค์  สุขบรรจง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
255 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210349 บ้านหนองใหญ่ นางสาวปรีดา  ชนะพล ครู อนุมัติ
256 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210349 บ้านหนองใหญ่ เจณัฐิตา  ิอิสลาม ครู อนุมัติ
257 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210350 บ้านก่องาม นางสาวสุพิชฌาย์  ทองเนื้อห้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่องาม อนุมัติ
258 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210350 บ้านก่องาม นางจุลี่  จำนงจิตร ครู ชำนาญการ อนุมัติ
259 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210359 บ้านบางรูป ทรรศมน  เพ็งสงค์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
260 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210359 บ้านบางรูป นายจำรูญ  นินทรกิจ ครู คศ.2 อนุมัติ
261 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210361 วัดวิสุทธิวงศ์ นางสาวกรณิกานต์  สีสิ้ว ครูธุรการ อนุมัติ
262 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210361 วัดวิสุทธิวงศ์ Atsana  Darakai ครู อนุมัติ
263 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210362 วัดประดิษฐาราม ศักดา  ชำนาญกิจ ครู อนุมัติ
264 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210362 วัดประดิษฐาราม ชัยรัตพงค์  สวน ครู อนุมัติ
265 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210363 บ้านทุ่งกรวด อัญชลี  จันแดง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
266 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210363 บ้านทุ่งกรวด สมหมาย  รักษ์วงค์ ครู อนุมัติ
267 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210373 บ้านไร่มุสลิม จิตติมา  วงศ์จันทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
268 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210373 บ้านไร่มุสลิม นายณัฐกฤต  อำลอย ครู อนุมัติ
269 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210340 วัดควน นางเกศรา  วรรณบุรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
270 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210340 วัดควน นายสมบูรณ์  หอมหวล ครู อนุมัติ
271 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210341 บ้านไสใหญ่ ณัฐพงศ์  เขียวน้อย ครู อนุมัติ
272 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210341 บ้านไสใหญ่ Sotaya  Pechnakin เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
273 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210342 บ้านสระนางมโนราห์ มนัสนันท์  ทองทิพย์ ครู อนุมัติ
274 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210343 บ้านควนลำภู ปิยนารถ  สุภาพโรจน์ ครู อนุมัติ
275 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210343 บ้านควนลำภู นายเฉลิม  สินจินา ครู อนุมัติ
276 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210344 บ้านหนองคล้า นายภักดี  รัตนบุรี ครู อนุมัติ
277 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210346 ราษฎร์ประชาอุทิศ นายจักรพันธ์  นวลสุทธิ์ ครู อนุมัติ
278 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210347 บ้านควนอวดพัน นายอารมย์  จงจิตร ครู อนุมัติ
279 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210354 คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ นางปิยะลักษณ์  สวัสดิวงศ์ ครู อนุมัติ
280 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210354 คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ นายสนธยา   อาวุธเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
281 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210652 วัดลำนาว ศศิธร  สมชู ครู อนุมัติ
282 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210652 วัดลำนาว นางธัญลักษณ์  คงพิทักษ์ ครู อนุมัติ
283 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210654 บ้านปากแพรก adtiya  ganin ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
284 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210654 บ้านปากแพรก kasorn  thongchai ครู อนุมัติ
285 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210656 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายปรีชา  แสงมณี ครูชำนาญการ อนุมัติ
286 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210656 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมศักดิ์  สร้างอำไพ ครู อนุมัติ
287 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210657 บ้านควนประ payuda  keawruangrit ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
288 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210657 บ้านควนประ กรุณา  โชติวัน ครู อนุมัติ
289 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210669 บ้านไสเตาอ้อย อุบล  เพชรเรือนทอง ครู อนุมัติ
290 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210665 บ้านนาตำเสา นงลักษณ์   ชนูดหอม ครู อนุมัติ
291 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210662 บ้านนิคมวังหิน supunnee  sangpun ครู อนุมัติ
292 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210662 บ้านนิคมวังหิน รจนา  แสงพุ่ม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
293 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210663 สมสรร นายปรารภ  กิจศิลป์ ครู อนุมัติ
294 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210664 บ้านเขาวง supida  bunkri ครู อนุมัติ
295 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210664 บ้านเขาวง นายภาณุพันธ์  พูลสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
296 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210653 เจริญรัชต์ภาคย์ กรกมล  ช่วยเต้า ครู อนุมัติ
297 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210655 สังวาลย์วิท 7 พัฒนยศ  รักษ์พงศ์ ครู อนุมัติ
298 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210658 ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 นางปาจรีย์  สุวรรณคีรี ครู อนุมัติ
299 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210667 บ้านไสยาสน์ จันทิรา  ศรีกรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
300 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210667 บ้านไสยาสน์ สมยศ  ทองอร่าม ครู อนุมัติ
301 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210667 บ้านไสยาสน์ อลิษา  รัตนคช เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
302 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210659 บ้านสวน นายบุญฤทธิ์   จันทร์ทอง ครู อนุมัติ
303 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210660 วัดวังหิน นางอาภรณ์  ใจเย็น ครู อนุมัติ
304 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210660 วัดวังหิน อนงค์ลักษณ์  ใจกระจ่าง ครู อนุมัติ
305 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210661 บ้านหนองเจ นางกาญจนา  สายใจบุญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
306 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210666 ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) Sudawon  Jommuang ครู อนุมัติ
307 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210681 บ้านแพรกกลาง นางศุภวรรณ  นาควงค์ ครู อนุมัติ
308 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210681 บ้านแพรกกลาง ว่าที่้ร้อยตรีภักดี  ศรีทอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
309 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210670 บ้านเกาะขวัญ Surachai  Molee ครู อนุมัติ
310 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210676 วัดสวนพิกุล น.ส.จินดารัตน์  ปิยะรัตน์ ครู ธุรการ อนุมัติ
311 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210676 วัดสวนพิกุล นางจินตนา   ชนะพงศ์ ครู อนุมัติ
312 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210672 บ้านพรุวง อรอุมา  หงษ์ทอง ครู อนุมัติ
313 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210672 บ้านพรุวง นางอาภรณ์  อ่อนคง ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
314 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210672 บ้านพรุวง นายไกรศักด์  นักว่อน ครู อนุมัติ
315 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210674 พรรณราชลเขต นางจิตรตรี  สุดใจ ครูชำนาญการ อนุมัติ
316 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210674 พรรณราชลเขต นางจิตรตรี   สุดใจ ครู อนุมัติ
317 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210671 วัดวังรีบุญเลิศ บุญเจริญ  ชูช่วย ครู อนุมัติ
318 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210671 วัดวังรีบุญเลิศ จรัส  เชื้อพุทธ ครู อนุมัติ
319 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210671 วัดวังรีบุญเลิศ สุทธิเดช  คุณประสพ ครู อนุมัติ
320 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210675 บ้านวังตลับ สุพัตรา  เพ็ชรประพันธ์ ครู อนุมัติ
321 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210675 บ้านวังตลับ กมลทิพย์  สงค์ดำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
322 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210682 บ้านนาพา นายมานิต  จันทรัตน์ ครู อนุมัติ
323 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210682 บ้านนาพา piyathida  reaungrit ครู คศ.1 อนุมัติ
324 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210679 วัดปากท่าซอง นายสุวิทย์  อาวุธ คศ.2 อนุมัติ
325 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210679 วัดปากท่าซอง นายไสว   หมายเทียมกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
326 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210680 บ้านปลายเส นพมาศ  พิทักษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
327 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210680 บ้านปลายเส นางจิตตนา  ทิพยดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
328 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210677 วัดควนกอ ชนัดดา  อาวุธ ครู อนุมัติ
329 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210678 บ้านปลายรา นางจามร  ตานี ครู อนุมัติ
330 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210678 บ้านปลายรา นายมนัส  ดิษฐาน ครู อนุมัติ
331 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210750 วัดควนส้าน นายประสิทธิ์  คอแก้ว ครู อนุมัติ
332 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210750 วัดควนส้าน นางสาวเนตรชนก  มณีฉาย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
333 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210744 บ้านคลองงา นายประวิทย์  คชไกร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
334 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210744 บ้านคลองงา นายกิตติศักดิ์  คำครุฑ ครูโรงเรียนบ้านคลองงา อนุมัติ
335 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210743 บ้านนา นางสาวมัลลิกา  รามทัศน์ จนท.ธุรการ อนุมัติ
336 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210743 บ้านนา นางสาวบุญนภา  บุญมูสิก ครู อนุมัติ
337 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210742 วัดมะนาวหวาน นางเพ็ญศรี  ชัยวิชิต ครูชำนาการพิเศษ อนุมัติ
338 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210742 วัดมะนาวหวาน นางสาวพรรณิภา  คุณสนอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
339 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210742 วัดมะนาวหวาน นายวุฒิชัย  พันธ์ุวิริยรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
340 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210747 บ้านหน้าเหมน สำเริง  เหล่ากอ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
341 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210746 บ้านกุยเหนือ อัญชลี  นามสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
342 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210746 บ้านกุยเหนือ นางศุภลักษณ์   วิเศษโชค ครู คศ.1 อนุมัติ
343 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210746 บ้านกุยเหนือ นายสำรวม  นามสนธิ์ ครู อนุมัติ
344 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210737 บ้านคลองกุย นางสุรีย์พร  คงแก้ว ครู ชำนาญการ อนุมัติ
345 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210748 บ้านจันดี สำเริง  เหล่ากอ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
346 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210748 บ้านจันดี นายโกวิท  ปร ครู อนุมัติ
347 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210748 บ้านจันดี พนัชสยา  กาญจนนุกูล ครู อนุมัติ
348 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210738 ชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) ศิราพร  กระจ่างทอง ครู อนุมัติ
349 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210745 องค์การสวนยาง 1 นางนงเยาว์  แก้วเรือง ครู อนุมัติ
350 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210745 องค์การสวนยาง 1 นายชฎิล  ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
351 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210752 บ้านคลองปีก สุชาดา  เสนาสุข เจ้าหน้าทีธุรการ อนุมัติ
352 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210752 บ้านคลองปีก นายเจตน์  วรรณเริก ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
353 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210751 บ้านไทรงาม นางวาสนา  คชไกร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
354 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210749 วัดสวนขัน นางสาวอรอุมา  เกลี้ยงกลม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
355 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210741 บ้านหนองเตย นางจรวย  จินดานคร ครู อนุมัติ
356 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210736 วัดจันดี นายเข็บ   บุญวรรณ ครู อนุมัติ
357 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210736 วัดจันดี Prachoomporn  Kamchonrit ครู อนุมัติ
358 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210735 วัดหลักช้าง นางขวัญใจ  วงศ์ศิลป์ ครู อนุมัติ
359 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210735 วัดหลักช้าง panitnad  onthong เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
360 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210740 บ้านควนตม นายประสิทธิ์  น้อยสำลี ครู อนุมัติ
361 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210740 บ้านควนตม Opa  Libnoi ครู อนุมัติ
362 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210739 บ้านนาปราน วัลลภา  อรุณรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
363 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210739 บ้านนาปราน กุศล   ศรีสุขใส ครู อนุมัติ
364 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210852 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม หทัยรัตน์  ไกรนรา พนักงานราชการ อนุมัติ
365 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210852 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม นายเจนณรงค์  แหวนเพ็ชร์ ครู อนุมัติ
366 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210851 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว นางสาวอนุสรา  ลุงกี่ ครู อนุมัติ
367 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210851 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว วิมลรัตน์  แก้วสาระ ครู อนุมัติ
368 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210851 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว นางปนัสยา  ชัยรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ