รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210198 : วัดท้ายทะเล ชไมพร  ขุนนัดเชียร เจ้าหน้าที่ธุรการ
2 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210199 : ชุมชนวัดท่าลิพง ฐิติรัตน์  พูลเทพ ครู
3 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210199 : ชุมชนวัดท่าลิพง อมรรัตน์  สารมาศ ธุรการโรงเรียน
4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210200 : บ้านนา ผุสดี  หลวงทิพย์รินทร์ ครู
5 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210202 : วัดบางยิ่ว พิเชษฐ  บรรจงช่วย ครู
6 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210202 : วัดบางยิ่ว สำราญ  โสพิกุล ครูชำนาญการ
7 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210202 : วัดบางยิ่ว เสริม  นิ่มนวล ครูชำนาญการพิเศษ
8 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210204 : บ้านศาลาตะเคียน นายบุญส่ง  ศรีเพิ่ม ครู
9 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210206 : วัดทายิการาม อพัชชา   หมื่นอักษร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
10 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210205 : บ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 กฤตนันท์  พาณิชพงศกร ครู
11 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210205 : บ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 บุญยิ่ง  นกคง ครู คศ.2
12 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210205 : บ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 จิตติพร  จิตตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210207 : วัดแดง วรรดี  พูลสวัสดิ์ ครู
14 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210208 : วัดพระบาท ณัฏฐิณี   ตาดทอง ครูธุรการ
15 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210208 : วัดพระบาท นางสาวจีรวรรณ   เพ็งคง ครูอัตราจ้าง
16 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210208 : วัดพระบาท นางวาสนา  คงกิ่ง ครู คศ3
17 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210209 : วัดทองพูน นายพัทธพล  สุทธิวัฒน์ ธุรการโรงเรียน
18 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210209 : วัดทองพูน นางสาวจิราทิพย์  สารักษ์ ครู
19 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210209 : วัดทองพูน ปนัดดา  ทองปานดี ครู
20 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210209 : วัดทองพูน นายฉมัง  มิ่งวัน ครูอัตราจ้าง
21 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210221 : ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร นันธิยา  การะศรี ครูผู้ช่วย
22 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210221 : ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร กองพัน  เพ็ชรเลิศ ครู
23 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210221 : ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร สมยศ  เกษโร ผู้่อำนวยการโรงเรียน
24 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210222 : บ้านบางพระ สุพรรณี   สนธิเมือง ครู
25 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210193 : วัดดอนรักษา สมจิตร  ไทรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210194 : บ้านปากเชียร สุวรรณา  โชติทอง ครู
27 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210194 : บ้านปากเชียร ปริยากร  จันทร์คง ครู
28 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210194 : บ้านปากเชียร ดนัย  ประจง ธุรการโรงเรียน
29 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210192 : บ้านยางกาญจน์ จันทร์เพ็ญ  หนูนคง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
30 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210192 : บ้านยางกาญจน์ นภัสสร  ศรีทองแก้ว ครูผู้ช่วย
31 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210203 : วัดสระแก้ว นิตยา  แสงนิล ครู
32 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210203 : วัดสระแก้ว สมนึก  อินทร์พรหม ผู้อำนวยการโรงเรียน
33 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210210 : วัดพระหอม สุวลักษณ์  บุญชัย ธุรการโรงเรียน
34 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210210 : วัดพระหอม Ratchanok  Sookmak เจ้าหน้าที่ธุรการ
35 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210211 : วัดคลองขยัน เครือวัลย์  ทวีเมือง ครู
36 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210214 : วัดชัยสุวรรณ ณัฎฐกานต์  หมวดทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
37 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210214 : วัดชัยสุวรรณ นันทรัตน์  สมบูรณ์ ครู
38 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210214 : วัดชัยสุวรรณ ณาตยา  ทองอุ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ
39 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210217 : วัดทวยเทพ นายเอนก  โรจนฐิติกุล ครู
40 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210218 : บ้านหัวปอ ชลธิชา   คงเปีย เจ้าหน้าที่ธุรการ
41 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210219 : วัดบางทองคำ นายจิรศักดิ์  รูปโอ ธุรการโรงเรียน
42 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210219 : วัดบางทองคำ นางกัลยาณี   ขุนเพชร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางทองคำ
43 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210220 : บ้านท่าขนาน เจนวิทย์  นาคแก้ว ธุรการโรงเรียน
44 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210196 : บ้านบางด้วน บัญญัติ  มีทอง ครู
45 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210197 : บ้านน้ำบ่อ เชาวลิต  ทองรัดแก้ว ครู
46 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210197 : บ้านน้ำบ่อ Pensri  Nimnual ครูชำนาญการพิเศษ
47 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210197 : บ้านน้ำบ่อ อาภาวรรณ   ทองสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
48 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210187 : บ้านเนินธัมมัง ณัชธพงศ์  ทองคำเสก ครู ชำนาญการ
49 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210188 : บ้านคงคาล้อม ณัฐพร  ภู่พันธ์ตระกูล ครูชำนาญการ
50 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210188 : บ้านคงคาล้อม กัณหา  ม้าแก้ว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
51 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210189 : บ้านทุ่งขวัญแก้ว ณรงค์  ช้างกลาง ครู
52 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210189 : บ้านทุ่งขวัญแก้ว สุรีรัตน์  ช่วยชู ครู
53 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210190 : วัดบ่อล้อ Thongchai  Nilwong ผู้อำนวยการโรงเรียน
54 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210190 : วัดบ่อล้อ สรายุทธ  นาคปลัด ครู
55 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210215 : วัดสระโพธิ์ surachai  kanung ครู
56 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210215 : วัดสระโพธิ์ รัตติญา  คะนึง ครู
57 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210212 : บ้านบางปรง อัมณีย์   มายุดิน ครู
58 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210212 : บ้านบางปรง อาทิวัฒน์  สาเหล้ ครู
59 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210213 : บ้านดอนโตนด สมปราชญ์  เนินพรหม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
60 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210226 : วัดคงคาวดี กมลาสน์  ใจเพชร ธุรการ
61 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210186 : ชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 นางกรีธา   สุนทรชัยนุกุล ครู
62 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210182 : บ้านทุ่งใหญ่ นางสาวสุภาพร  เพ็งเกลี้ยง ครู
63 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210182 : บ้านทุ่งใหญ่ นางอนุตรา  หนูนุ้ย ครู
64 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210182 : บ้านทุ่งใหญ่ จารุนันท์  เอียดคง ครู
65 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210183 : บ้านลานนา สมใจ  เรืองดำ ครูชำนาญการ
66 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210183 : บ้านลานนา ฐิตากร  สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
67 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210184 : วัดไม้เสียบ ชำนาญ  มณีพันธ์ ครู
68 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210145 : บ้านตรอกแค ชลธิศักดิ์  อภัยรัตน์ ครู
69 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210145 : บ้านตรอกแค ฉวีวรรณ  หวังดำ ครู
70 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210144 : บ้านขอนหาด นฤมล  ยอดศรี คร
71 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210147 : บ้านใสถิน นางสิรภัทร  สังข์วิเศษสุทธิ์ ครูชำนาญการ
72 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210147 : บ้านใสถิน สุกัลยา  หมุนขำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
73 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210146 : บ้านดอนตาสังข์ pirom  srikongkaew ครู
74 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210151 : วัดควนใส อรอุมา  เรืองแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
75 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210151 : วัดควนใส ประหยัด  บุญรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
76 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210158 : บ้านทุ่งโชน ภัณฑิรา  นาคะสรรค์ ครู
77 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210158 : บ้านทุ่งโชน สราลี  แก้วพิจิตร ครู
78 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210158 : บ้านทุ่งโชน สิริพงศ์  รัตนะ รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
79 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210174 : ชุมชนวัดเขาลำปะ นายวินัย  มีชัย ครู
80 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210174 : ชุมชนวัดเขาลำปะ นางสาวกาญจนา  นวลแก้ว ครู
81 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210174 : ชุมชนวัดเขาลำปะ พรวิภา  ชูพร้อม ครู
82 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210176 : เขาพระทอง Ponpimon  Kusonsuk ครู
83 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210178 : บ้านทุ่งไม้ไผ่ นายอธิชา  เอียดเฉลิม ครูผู้ช่วย
84 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210178 : บ้านทุ่งไม้ไผ่ สุกัญญา  จันหุณีย์ ครู
85 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210178 : บ้านทุ่งไม้ไผ่ ปรีดา  นะนุ่น ครู
86 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210173 : บ้านควนหนองหงส์ ลักษณ์สุดา  อินอักษร ครู
87 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210173 : บ้านควนหนองหงส์ เอกพงศ์  จิตติศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
88 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210173 : บ้านควนหนองหงส์ Suda  Treekaew ครู
89 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210163 : บ้านควนมุด Sumalee  Mabua ครู
90 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210172 : บ้านทุ่งโป๊ะ ขนิษฐษ  โยธารักษ์ ครู
91 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210177 : วัดกาโห่ใต้ นางสาวศิริวรรณ  จันทร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
92 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210177 : วัดกาโห่ใต้ นางวรรณี  ทองน้ำแก้ว ครู
93 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210179 : ตชด.บ้านท่าข้าม นางสาวนาตยา  บุญยเกียรติ ครู
94 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210179 : ตชด.บ้านท่าข้าม สุธรรม  ชูบุญศรี ครู
95 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210179 : ตชด.บ้านท่าข้าม เจริญ  คงเทพ ครู
96 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210179 : ตชด.บ้านท่าข้าม สิทธา  สามพิมพ์ ครู
97 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210165 : บ้านควนชิง ณัฐณิชา  จันทร์คง ครูจ้างสอน
98 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210165 : บ้านควนชิง นางสาวปรีดา   คงแก้ว ครู
99 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210166 : บ้านทุ่งใคร จีรศักดิ์  จงหมาย ชำนาญการ
100 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210166 : บ้านทุ่งใคร Sawat  Chuayjaidee ครู
101 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210167 : วัดควนยาว นายนิกร  คงเกื้อ ครูชำนาญการ
102 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210167 : วัดควนยาว นางสุดใจ  วังขุนพรหม ครู
103 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210167 : วัดควนยาว นายสุนทร  วังขุนพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียน
104 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210168 : วัดควนป้อม จินตนา  เศรษฐกุล ครู
105 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210169 : วัดควนเคร็ง คฑาวุธ  อักษรนิตย์ ครู
106 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210169 : วัดควนเคร็ง นายคฑาวุธ  อักษรนิตย์ ครู
107 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210169 : วัดควนเคร็ง นายคฑาวุธ  อักษรนิตย์ ครูชำนาญการ
108 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210169 : วัดควนเคร็ง นายสมบูรณ์  เกื้อเดช ครูำชำนาญการ
109 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210170 : วัดปากควน นางเพ็ญศรี   แก่นแก้ว ครู คศ.3
110 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210137 : วัดท่าสะท้อน สุนทรีย์  มูสิเกิด ครู
111 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210137 : วัดท่าสะท้อน นิธิมา  ทองหมุน ครูผู้ช่วย
112 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210143 : บ้านปากบางกลม ขวัญจิตต์  เนียมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียน
113 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210143 : บ้านปากบางกลม นางเบ็ญจะ  ชูช่วย ครู ชำนาญการพิเศษ
114 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210164 : วัดจิกพนม ฐนิตนันท์  โชคทองยอดแก้ว ครู
115 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210164 : วัดจิกพนม chaidit  trongsakul ครู
116 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210136 : วัดรักขิตวัน กรรณิกา  นิ่มเรือง ครู
117 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210139 : บ้านศาลาทวดทอง อรทัย  เรืองเอียด ครู
118 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210139 : บ้านศาลาทวดทอง นางสาวอรอนงค์  ยามาเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง
119 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210139 : บ้านศาลาทวดทอง นางสาวกุมาลิน   คงแก้ว ครู
120 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210140 : บ้านชะอวด นางวนิดา   บุญฤทธิ์ ครู
121 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210140 : บ้านชะอวด โสรยา  ศรีสุขใส ครูผู้ช่วย
122 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210140 : บ้านชะอวด ฐิติมน  ทองทรง ครู
123 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210138 : บ้านห้วยโส เจนวิทย์  บุญชูวงศ์ ครู ชำนาญการ
124 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210138 : บ้านห้วยโส นรุตม์  สุวรรณรัตน์ ครูผู้ช่วย
125 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210157 : วัดควนสมบูรณ์ ประภัสสร  ขุนทอง ครู
126 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210157 : วัดควนสมบูรณ์ เพ็ญลักษณ์  พลเกษตร ครู
127 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210157 : วัดควนสมบูรณ์ นางพรทิพย์  ใหม่อ่อน ครู
128 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210156 : วัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ นางสาวสุธาทิพย์  จุลภักดิ์ ครู
129 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210156 : วัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ นางสาวสุธาทิพย์  จุลภักดิ์ ครู
130 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210175 : วัดดอนมะปราง สมพร  เหมือนพะวงศ์ ครู
131 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210175 : วัดดอนมะปราง น.ส.ขวัญตา  เจียรวรรณ ครู
132 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210141 : วัดท่าเสม็ด นางนิตยา  หมื่นจร ครู
133 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210141 : วัดท่าเสม็ด BUMRUNG  BUNRIT ผู้อำนวยการโรงเรียน
134 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210141 : วัดท่าเสม็ด นางสาวอัจฉราวรรณ  เกื้อทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
135 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210142 : บ้านหนองหิน นายจรัล  บำรุงชู ผู้อำนวยการ
136 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210142 : บ้านหนองหิน นางนันภัส  ดำพิน ครู
137 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210171 : บ้านบางน้อย สมศักดิ์  คงไชย ครูโรงเรียนบ้านบางน้อย
138 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210148 : บ้านนางหลง สุเมศร์  ชูเรือง ครู
139 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210149 : วัดโคกทราง นายวุฒิชัย  นิตย์วิมล ครู
140 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210150 : วัดหนองจิก ดวงธิดา  รักษ์จุล ครู
141 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210181 : บ้านพรุบัว นายปัณณทัต  เพ็งแก้ว ครูชำนาญการ
142 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210185 : วัดควนเถียะ นางสาวสุมาลี  ยามาเจริญ ครู
143 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210185 : วัดควนเถียะ นายเจริญ  เรืองศรี ครู
144 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210159 : บ้านตูล จีรนุช  เมืองหมิ้น ครู
145 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210159 : บ้านตูล นางวัลภา  รัตนคำ ครู ชำนาญการพิเศษ
146 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210160 : บ้านกุมแป นายเฉลิม  พุธขาว ครู
147 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210160 : บ้านกุมแป วรรณวิมล  บุญแก้ว ครู
148 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210161 : บ้านควนเงิน ชาญชัย  เกตุสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
149 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210161 : บ้านควนเงิน นายพัฒนพากย์  ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน
150 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210162 : วัดวังกลม วิมลพร  อยู่คงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
151 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210162 : วัดวังกลม นางบุญญา  รักษ์ประทุม ครู
152 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210153 : บ้านหนองบัว นางสาวสุธิษา  ส่งสว่าง ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว
153 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210154 : บ้านท่าไทร นายจำรัส  ชูเหมือน ครู
154 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210154 : บ้านท่าไทร อรุณ  จันทรัตน์ ครู
155 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210155 : บ้านหนองนนทรี นางดาราพร  ย้อยยางทอง ครู
156 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210155 : บ้านหนองนนทรี ศราวุธ  ก้งเส้ง ครู
157 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210152 : บ้านควนมิตร นายอดิศักดิ์  ชุมฉิม ครู
158 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210152 : บ้านควนมิตร Aekkawat  Maksukl ครู
159 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210152 : บ้านควนมิตร สาวิตรี  ศรีรักษ์ ครู
160 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210180 : บ้านวังหอน สิบตรีวีรชาติ  ศรีสองสม ครู โรงเรียนบ้านวังหอน
161 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210180 : บ้านวังหอน นายนิพล  ชมเชย ครู
162 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210421 : ชุมชนวัดบางบูชา นางศุภกัญญา  ปักษี ครู
163 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210422 : วัดเกาะจาก นางบุุญยืน  มีมาก ครู
164 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210423 : วัดโบสถ์ นางธนยพร  จันทร์แก้ว ครู
165 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210406 : บ้านบางตะลุมพอ ณฐกานต์  ศรีขวัญ ครู
166 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210406 : บ้านบางตะลุมพอ สรารัตน์  จันทร์พิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
167 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210406 : บ้านบางตะลุมพอ นางละออ  กฤตสัมพันธ์ ครูชำนาญพิเศษ
168 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210409 : บ้านนำทรัพย์ ไชยันต์  คงเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนำทรัพย์
169 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210409 : บ้านนำทรัพย์ ขวัญชนก  เจ้ยชุม ครูผู้ช่วย
170 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210410 : วัดขนาบนาก รัตน์ติยา  ชูสุข ครูชำนาญการพิเศษ
171 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210410 : วัดขนาบนาก สมศักดิ์  นพรัตน์ ครู
172 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210410 : วัดขนาบนาก จันทร์เพ็ญ  แก้วท่าพญา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
173 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210408 : วัดโคกมะม่วง สมพร  ไชยมุด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกมะม่วง
174 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210390 : วัดตรงบน สุนทร  คงมณี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตรงบน
175 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210390 : วัดตรงบน ยินดี  พญารัง ครู
176 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210389 : วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง นางอารีย์  นพรัตน์ ครู
177 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210389 : วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง ประไพ  ทองทิพย์ ครู
178 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210389 : วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง ยศวรรธน์  พูลพิพัฒน์ ครู
179 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210440 : วัดบ้านงาม สุจินต์  กิตติบงกช ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านงาม
180 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210439 : วัดสุขุม นิวัฒน์  เกื้อกูลสง ครู
181 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210441 : วัดสามแพรก ทัศนีย์  สุขสวัสดิ์ ครู
182 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210441 : วัดสามแพรก วริศรา  ศรีสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
183 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210437 : วัดมหิสสราราม สวาท  วงศ์ช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหิสสราราม
184 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210437 : วัดมหิสสราราม แช่มช้อย  ธรรมชาติ ครู
185 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210429 : วัดศรีสุวรรณาราม นายเฉลิม  เลขาพันธ์ ครู
186 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210429 : วัดศรีสุวรรณาราม นิตยา  ุสุขเกื้อ ครูโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
187 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210427 : บ้านบางเนียน กีรติ  จินตนธรรม ครู
188 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210427 : บ้านบางเนียน สุชาติ  วงศ์เล็ก ครู
189 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210427 : บ้านบางเนียน ธรรมศักดิ์  ทิศพ่วน ผู้อำนวยการโรงเรียน
190 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210425 : บ้านแสงวิมาน รัชฎาพร  แสงวิมาน ธุรการ
191 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210431 : บ้านเกาะนางโดย จิราภรณ์  บุญประเสริฐ ครู
192 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210431 : บ้านเกาะนางโดย สุภาภรณ์  พรหมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
193 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210430 : บ้านเขาน้อย อารีรัตน์  อุบล ครู
194 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210428 : วัดปิยาราม นายสมยศ  สุกระมณี ครู
195 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210442 : วัดกัลยานฤมิต นางธนินี   สิทธิรักษ์ ครู คศ.2
196 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210442 : วัดกัลยานฤมิต สุภาภรณ์  นิลวานิช ครูโรงเรียนวัดกัลยานฤมิต
197 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210438 : บ้านบางลึก อรนุช  ผุดผาด ครู
198 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210438 : บ้านบางลึก Bunruan  Chomtong ครู
199 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210433 : วัดชมพูประดิษฐ์ นางดุจฤดี  จิตมนัส ครู
200 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210434 : บ้านบางมูลนาก อมรพงษ์  เพขรชูช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการ
201 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210434 : บ้านบางมูลนาก นางวนิดา  เกลี้ยงอุบล เจ้าหน้าที่ธุรการ
202 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210434 : บ้านบางมูลนาก สมพิศ  ฉิมแก้ว ครู
203 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210411 : บ้านเกาะทัง นางดาราพร  พรหมณะ ครูอัตราจ้าง
204 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210411 : บ้านเกาะทัง นางจินันญา  เภาพันธ์ ธุรการโรงเรียน
205 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210411 : บ้านเกาะทัง นางสาวศิราวรรณ  ชูสุวรรณ ครู
206 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210397 : วัดสระ นางบุษบา  ทองมั่นคง ครู
207 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210401 : วัดหงส์แก้ว นายสมศักดิ์  แก้วทอนช้าง ครูชำนาญการพิเศษ
208 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210401 : วัดหงส์แก้ว เยาวลักษณ์  รักบางบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
209 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210401 : วัดหงส์แก้ว นายสมพงษ์  ยกเส้ง ครูโรงเรียนวัดหงส์แก้ว
210 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210391 : วัดกาญจนาราม นายสุธีระพงศ์  เทิดธรรมปราการ ผู้อำนวยการโรงเรียน
211 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210391 : วัดกาญจนาราม นางจตุรภัทร  ขุททกพันธ์ุ ครู
212 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210391 : วัดกาญจนาราม นางจตุรภัทร   ขุททกพันธ์ุ ครู
213 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210419 : วัดบางไทร นางวิพา  รุ่งเรือง ครู โรงเรียนวัดบางไทร
214 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210419 : วัดบางไทร Chiraphon  chusuwan ครู
215 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210405 : วัดบางศาลา นางสาวนันทธิญา  สรรเสริญ ครู
216 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210405 : วัดบางศาลา อรอุมา   เซ่งทอง เจ้าหน้ที่ธุรการโรงเรียน
217 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210392 : บ้านบางแรด เรวัตตะ  พูนเกิด เจ้าหน้าที่ธุรการ
218 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210392 : บ้านบางแรด นายยงยุทธ์  เลขจิตร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
219 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210394 : วัดแจ้ง ชมาพร  เขียนด้วง ครู
220 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210394 : วัดแจ้ง นายธเนส  สกุลวิโรจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
221 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210393 : วัดปากบางท่าพญา นางสาวดวงใจ  เจริญขุน เจ้าหน้าที่ธุรการ
222 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210393 : วัดปากบางท่าพญา นางประไพ  สุขสวัสดิ์ ครู
223 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210418 : วัดบางคุระ sansanee  sangmanee ครู
224 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210378 : วัดรัตนาราม นางสมพิศ   ฆังมณี ครู
225 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210378 : วัดรัตนาราม นางอุไร  เรืองดิษฐ์ ครู
226 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210378 : วัดรัตนาราม นางสาวสุดารัตน์  เกตุโรจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
227 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210383 : บ้านท้องโกงกาง นาย  คณิต มีแสง ครู
228 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210383 : บ้านท้องโกงกาง อรณีย์  หมาดสตูล ครูผู้ช่วย
229 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210383 : บ้านท้องโกงกาง นางเสาวภา  ลอยลิบ ครู
230 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210385 : วัดบางทวด นายกุศล  เทพศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน
231 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210375 : วัดบางฉนาก นายเกษม  บุญถนอม ครู
232 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210375 : วัดบางฉนาก สุรีรัตน์   บุญเพชร ครู
233 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210377 : บ้านบางวัง ณัฐกานต์  จันทราทิพย์ ธุรการ
234 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210377 : บ้านบางวัง ณภัสกร  ญวนทอง ครู
235 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210377 : บ้านบางวัง นายโสภาส  ยอดแก้ว ครู
236 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210379 : วัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 นางเพ็ญศรี  รักษา ครู
237 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210380 : บ้านโก้งโค้ง เนตรชนก  กลั้งเนียม ครู
238 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210380 : บ้านโก้งโค้ง ธัญติญา  ชอบประกอบกิจ ครูอัตราจ้าง
239 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210380 : บ้านโก้งโค้ง นัทธมน  วัฒนธรรม ครู
240 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210376 : บ้านชายทะเล yindee  kiadsereekun ครู
241 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210399 : วัดปากแพรก กาญจนา  ดวงแก้ว ครู
242 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210399 : วัดปากแพรก สุนทร  ดาบเงิน ครู
243 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210402 : วัดบางพระ ศรีสุดา  อินทานนท์ ครู
244 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210402 : วัดบางพระ นางปฐม  พรหมทอง ครู
245 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210404 : วัดบางด้วน สุกัญญา  พุมเพรา ครู
246 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210404 : วัดบางด้วน บุญฤทธิ์  เรืองศรี ครู
247 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210403 : วัดหอยกัน จงดี  เมียนเพ็ชร ครูอัตราจ้าง
248 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210403 : วัดหอยกัน อารี  ศรีอ่อน ครู
249 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210417 : วัดอัฒฑศาสนาราม นางชลกาญจน์   ประทุมสุวรรณ ครู
250 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210415 : บ้านหัวลำพู นางสาวชุตินธร  บุญชัย ครูชำนาญการพิเศษ
251 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210415 : บ้านหัวลำพู นายสุทัศน์  บุญชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
252 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210414 : วัดเหมก นายสุนทร  นามเสน ครู
253 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210414 : วัดเหมก นายวิรัตน์  อโณทัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
254 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210412 : วัดป่าระกำ นางสาวอรวรรณ  มีนิ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ
255 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210412 : วัดป่าระกำ orawan  meenim เจ้าหน้าที่ธุรการ
256 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210413 : วัดป่าระกำเหนือ นายประภาส  จันทร์วุ่น ครูชำนาญการ
257 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210413 : วัดป่าระกำเหนือ นางประทีป  จันทร์วุ่น ครูโรงเรียนวัดป่าระกำเหนือ
258 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210387 : วัดสองพี่น้อง นายโสภณ  ทรัพย์มี ครู
259 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210387 : วัดสองพี่น้อง นางเกษร  ศิริโรจน์ ครู
260 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210388 : วัดปากตรง นายศิวโรจน์   อรัญ ครูธุรการ
261 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210388 : วัดปากตรง นางอรชร  บุญที่สุด ครู
262 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210382 : วัดแหลมตะลุมพุก นางจินดา  สีคง ครู(ชำนาญการ)
263 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210381 : ราชประชานุเคราะห์ นางนวอร  เมียนแก้ว ครู คศ.3
264 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210381 : ราชประชานุเคราะห์ นางสาวจินตนา  ปรีดาศักดิ์ ครู
265 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210457 : วัดเทพมงคล suwannee  Sutidate ครู
266 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210457 : วัดเทพมงคล นางสำราญ  มีเสน ครู
267 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210457 : วัดเทพมงคล กัลญา  สุขทับ ครู
268 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210461 : วัดควนเกย เทพวรรณ  บุญภักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
269 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210461 : วัดควนเกย salinkan  sampim ครู
270 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210463 : บ้านหนองมาก supaluk  songsopol ครู
271 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210463 : บ้านหนองมาก สมเพียร  ศิลปวาที ครู
272 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210465 : วัดวัวหลุง นางจิรา  สุทธิภักดี ครู
273 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210465 : วัดวัวหลุง ชูชีพ  จันทร์ทอง ครู
274 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210466 : วัดคันธมาลี ปณิธาน  สดศรี ธุรการโรงเรียน
275 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210466 : วัดคันธมาลี นาง  จิราพร ธุรการ
276 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210466 : วัดคันธมาลี ทิพย์สุดา  คชพลาย เจ้าหน้าที่ธุรการ
277 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210458 : วัดทุ่งหล่อ ภูชิต  ไกรดำ ครู
278 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210458 : วัดทุ่งหล่อ กมลวรรณ  สุวรรณอิน ธุรการ
279 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210458 : วัดทุ่งหล่อ สกาวทิพย์  สังคปาล ธุรการ
280 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210460 : บ้านเกยเชน นายประยูร  เกตุแก้ว ผู้อำนวการ
281 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210460 : บ้านเกยเชน สมวรรณ  หนูทอง ครู
282 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210462 : บ้านทุ่งเลน นายปิยะ  แสงรักษ์ ผู้อำนวยการ
283 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210462 : บ้านทุ่งเลน นทมน  คีรีวงค์ ครู
284 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210467 : วัดปลายสระ นายสุชาติ  ชีช้าง ครู ชำนาญการ
285 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210468 : สุนทราภิบาล นายจำนงค์   ทองพรหม ครู
286 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210464 : วัดสุวรรณโฆษิต นางสาวอรฤทัย  จันทรบุญแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
287 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210464 : วัดสุวรรณโฆษิต สุธรรม  สมัยสงค์ ครู
288 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210469 : บ้านกลอง sutep  nitichai ครู
289 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210469 : บ้านกลอง สุวรรณา  ฟักทอง ครู
290 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210469 : บ้านกลอง สมโชค  ศักดิ์เศรษฐ์ ูธุรการโรงเรียน
291 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210470 : บ้านด่าน สมศักดิ์  ศรีอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
292 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210470 : บ้านด่าน สามารถ  เนียมนำ ครู
293 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210454 : วัดมัชฌิมภูผา มานิตย์  คงจ้อย ครู
294 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210452 : วัดเขาน้อย อมรรัตน์  รัตนะ ครุ
295 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210452 : วัดเขาน้อย ปนิดา  สุวรรณโณ ครู
296 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210452 : วัดเขาน้อย Amormrat  Rattana ครู
297 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210452 : วัดเขาน้อย นางสาวอนงค์นารถ  เทวฤทธิ์ ครู
298 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210459 : บ้านหนองกก Supis  Chookaew ครู
299 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210459 : บ้านหนองกก นางอุไรวรรณ์  นวลขาว ครู
300 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210446 : บ้านม่วงงาม กัณหา  ศรีอักขรกุล ครูชำนาญการพิเศษ
301 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210446 : บ้านม่วงงาม นายเทอดศักดิ์  พุมดวง ครู
302 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210447 : วัดพิศาลนฤมิต สุจีรา  จุลสัตย์ ครูชำนาญการพิเศษ
303 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210447 : วัดพิศาลนฤมิต เพ็ญประภา  ชัยรัตน์ ครู
304 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210447 : วัดพิศาลนฤมิต ชาญณรงค์  คงแทน เจ้าหน้าที่ธุรการ
305 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210449 : วัดเถลิงกิตติยาราม อารี  ศิรินุพงษ์ ครูโรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม
306 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210449 : วัดเถลิงกิตติยาราม นางอารี  ศิรินุพงษ์ ครู
307 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210450 : บ้านห้วยไม้แก่น สมพร  รัตนพันธุ์ ครู
308 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210451 : วัดเทพนมเชือด นางพรรณี  คำบางปราช ครู
309 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210451 : วัดเทพนมเชือด สุรชัย  รามดิษฐ์ ครู
310 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210456 : ชุมชนวัดสุวรรณรังษี นางโสพิศ  รอดจันทร์ ครู
311 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210456 : ชุมชนวัดสุวรรณรังษี นางพัชรา  สงวนแวว ครู
312 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210456 : ชุมชนวัดสุวรรณรังษี sayun  meepal ครู
313 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210453 : วัดเนกขัมมาราม อารมณ์  สงผอม ครู
314 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210453 : วัดเนกขัมมาราม นางประเทือง  โกศัยพัฒน์ ครู
315 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210445 : ร่อนพิบูลย์ สุนิตรา  ทวีสุข ครู
316 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210445 : ร่อนพิบูลย์ พัชรี  รัตนพันธ์ ครู
317 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210482 : วัดพระอานนท์ สุนทรี  บุญญานุพงศ์ ครู
318 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210484 : วัดหนา โกวิท  ศรีสุวรรณ์ ครู
319 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210485 : ราชประชานุเคราะห์ 7 สมยศ  เีอียดแก้ว ครู
320 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210486 : วัดโคกคราม วันชัย  ยี่กิ้ม ครูชำนาญการ
321 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210486 : วัดโคกคราม กนกพร  พลไชย ครูธุรการ
322 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210487 : บ้านป่าแชง นายบัญชา  พูนพนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแชง
323 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210487 : บ้านป่าแชง นางพรทิพย์  ศรีจินดา ครูชำนาญการพิเศษ
324 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210483 : บ้านท่าเจริญ นางรัตนา  สุวรรณธนู ครูชำนาญการ
325 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210480 : วัดธงทอง ฉวีวรรณ  นิยมชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ
326 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210481 : บ้านควนรุย อัษฏาวุธ  เขตนคร ครู
327 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210481 : บ้านควนรุย เกื้อจิตต์   เดชสุรางค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
328 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210481 : บ้านควนรุย ราษี  เวลาดี ครู
329 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210479 : วัดถลุงทอง นางทัศนวรรณ  จุลสัตย์ ครู
330 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210478 : บ้านปลายราง กนกวรรณ  เกิดคำ ครู
331 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210478 : บ้านปลายราง นางสาวทัศฎา  บุญแก้ววรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
332 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210472 : บ้านห้วยหาร นายอภิชัย  นุ่มนวล เจ้าหน้าที่ธุรการ
333 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210472 : บ้านห้วยหาร Dam  Luxsanawilas ครู
334 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210473 : ชุมชนบ้านพุดหง นายทรงวุฒิ  ทองป้อง ครูชำนาญการ
335 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210475 : วัดถ้ำเขาแดง บำเพ็ญ  เที่ยวแสวง ผู้อำนวยการโรงเรียน
336 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210475 : วัดถ้ำเขาแดง กฤษณา  เชยบัวแก้ว ครู
337 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210474 : วัดสามัคยาราม ประสิทธิ์  เสนาคชวงศ์
338 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210474 : วัดสามัคยาราม นางสาวโรสมีนี  มะลีมิง ครู
339 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210474 : วัดสามัคยาราม ชัยยะ  เกลี้ยงทอง ครูผู้ช่วย
340 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210477 : วัดธาราวง suwan  kertsomjit ครู
341 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210477 : วัดธาราวง โสภา  วิคะบำเพิง ครู
342 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210477 : วัดธาราวง เบญจวรรณ  พลสิทธิ์ เจ่าหน้าที่ธุรการ
343 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210476 : บ้านท่าไทร รจนา  ทองขาว ครู
344 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210476 : บ้านท่าไทร สิทธิชัย  เดชาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
345 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210593 : ชุมชนวัดเกาะเพชร สุธาทิพย์   สังข์สิงห์ ครู
346 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210589 : บ้านบางโหนด นางระวิวรรณ  หนูหวาน ครู
347 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210569 : บ้านเกาะสุด จันทร์เพ็ญ   เดชแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
348 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210569 : บ้านเกาะสุด anchisa  keawaiad ครู
349 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210564 : วัดบูรณาวาส นายวีระ  ตาดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
350 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210564 : วัดบูรณาวาส สุพรรณี  แสงพันธ์ ครู
351 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210568 : บ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) ปิยมาศ  กาละกาญจน์ ครู
352 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210568 : บ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) วันดี  จันทรภักดี ครู
353 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210568 : บ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) ปิยภรณ์  คงด้วง ครูผู้ช่วย
354 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210568 : บ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) ถาวร  ตาดทอง ครู
355 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210568 : บ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) ปาริชาติ  เสนเนียม ครู
356 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210566 : วัดบางตะพาน (เขมจาโร) โสภา  โกศัลวิตร ครู
357 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210566 : วัดบางตะพาน (เขมจาโร) สุธรรม   เทพหล้า ครู
358 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210575 : วัดสว่างอารมณ์ นางสาวประทิว   มีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน
359 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210575 : วัดสว่างอารมณ์ นางวิไลวรรณ  อ่อนสูง ครู
360 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210575 : วัดสว่างอารมณ์ นางสุธัญญา  สุทธิธรรม รักษาการเเทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดส่ว่างอารมณ์
361 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210576 : วัดควนชะลิก นายสุชาติ  ทองมี พนักงานราชการโรงเรียนวัดควนชะลิก
362 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210577 : วัดปากเหมือง นายไสว  ดำใหม่ ครูชำนาญการ
363 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210582 : บ้านหัวไทร นายฮัสสัน  จิตรบรรทัด ครูโรงเรียนบ้านหัวไทร
364 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210578 : วัดดอนผาสุก นายไพศาล  วิเศษสาธร ครูชำนาญการพิเศษ
365 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210558 : วัดโคกยาง papavarin  nakvanich ครู
366 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210558 : วัดโคกยาง เนตรชนก  จิตรัว ครู
367 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210559 : วัดอู่แก้ว สุรินทร์   คงดี ครูชำนาญการพิเศษ
368 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210559 : วัดอู่แก้ว ตรีสุคนธ์  บุญราษฎร์ ครู
369 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210559 : วัดอู่แก้ว สุภาวดี  บุญท่องขาว ธุรการโรงเรียน
370 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210560 : บ้านโคกทราย กัลติภา  ศรีสว่าง ครู
371 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210560 : บ้านโคกทราย นางสาวชฎาณิศ  รัตน์เพชร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
372 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210555 : บ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 สมเกียรติ  เวชภูติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
373 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210555 : บ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 sangob  rattanavijitkul ครู
374 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210556 : วัดโคกพิกุล จุฑาทิพ  พรหมณะ ครูผู้ช่วย
375 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210556 : วัดโคกพิกุล นางสาวพรวิภา  สุขศรีเมือง ครู
376 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210557 : วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) สิริชัย  แก้วบางพูด ครู
377 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210588 : วัดบ้านด่าน นายสาธิต  นามเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ
378 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210591 : วัดท่าเสริม นพัชนันต์  สังข์ช่วย ธุรการ
379 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210591 : วัดท่าเสริม โอภา  ดวงสุวรรณ ครู
380 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210591 : วัดท่าเสริม เพ็ญศรี  คงคาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
381 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210585 : ชุมชนพิบูลสงคราม นางประไพพรรณ  ชาตรี ครู
382 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210585 : ชุมชนพิบูลสงคราม ปาริชาติ  รอดเพ็ชร ครู
383 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210585 : ชุมชนพิบูลสงคราม กาญจนา  แป้นทอง ครู
384 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210585 : ชุมชนพิบูลสงคราม นางกาญจนา    แป้นทอง ครู
385 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210585 : ชุมชนพิบูลสงคราม Patcharat  Nuanchuay ครู
386 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210586 : บ้านปากพรุ ทัศณีย์  หนูรุ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ
387 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210586 : บ้านปากพรุ sirikan  buachan ครู
388 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210562 : วัดบ่อโพง ณัฏฐิณี  ตาดทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
389 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210562 : วัดบ่อโพง นายเจตนา  เจียรบุตร ผู้อำนวยการ
390 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210563 : วัดบ้านราม เกศินี  คงจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
391 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210563 : วัดบ้านราม taveesak  thongsong ครู
392 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210574 : วัดรามแก้ว กมลวรรณ  ภาระกิจ ครู
393 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210595 : วัดปากระวะ นางสาวเกศรี   ชูเมฆ ครูชำนาญการ
394 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210595 : วัดปากระวะ นางพรทิพย์  จาริคุณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
395 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210595 : วัดปากระวะ นางเพ็ญศรี  ทองคง รักษาการเเทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากระวะ
396 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210594 : วัดหน้าสตน สิทธิพร  แก้วหนูนา ครู
397 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210594 : วัดหน้าสตน นางสาวอมรรัตน์  หนูรุ่น ธุรการ
398 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210596 : วัดฉิมหลา นางสาวสุธีกานต์  มูณีวรรณ ครูผู้ช่วย
399 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210596 : วัดฉิมหลา นางสาวทิพวรรณ   จันทร์ศรีทอง ธุรการโรงเรียน
400 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210596 : วัดฉิมหลา นางนารีรัตน์  สุดทองคง ผู้อำนวยการโรงเรียน
401 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210592 : บ้านหน้าศาล นางจุรี  บริรักษ์ ครู
402 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210592 : บ้านหน้าศาล นายเสถียร  ประสิทธากรณ์ ครู
403 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210561 : วัดอิมอญ ว่าที่ร้อยตรีประกิต  อินทนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอิมอญ
404 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210561 : วัดอิมอญ เธียรวิชช  สุทธิธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
405 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210587 : บ้านศาลาแก้ว พัสตร์พิมล  แก้วมี ธุรการโรงเรียน
406 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210587 : บ้านศาลาแก้ว จำรวย  สังข์ทองจีน ครู
407 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210587 : บ้านศาลาแก้ว นิตยา  วีระชาติ ครู
408 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210573 : บ้านหนองบอน นางรัชฎาวรรณ  เยี่ยงคุณเชาว์ ครู
409 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210567 : บ้านลำคลอง นายสมชาย  มาศเส เจ้าหน้าที่ธุรการ
410 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210572 : วัดทะเลปัง สิบเอกสง่า  ด่านวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
411 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210572 : วัดทะเลปัง นางเกศรา  ศรีวิจิตร ครู
412 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210572 : วัดทะเลปัง นางสาวธัญชนก  ฤทธิมาส ครู
413 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210570 : หัวไทร(เรือนประชาบาล) กมลทิพย์  สงทวน ธุรการโรงเรียน
414 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210570 : หัวไทร(เรือนประชาบาล) สุวิทย์  ศรีวิสุทธิ์ ครู
415 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210580 : วัดท้ายโนต นายโกวิทย์  กรรชนะกาญจน์ ครู
416 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210580 : วัดท้ายโนต แก้วกมล  ยิ้มมุก ครู
417 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210581 : บ้านท่าเตียน นางภานุมาศ  คงช่วย ครูโรงเรียนบ้านท่าเตียน
418 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210565 : วัดแหลม ณัฐนิชา  อินทนะ ครู
419 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210565 : วัดแหลม กิตติมนต์  อัมพุกานน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
420 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210565 : วัดแหลม นายเกษม   ทองสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
421 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210565 : วัดแหลม กรรณิกา  คงมณีย์ ครูอัตราจ้าง
422 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210579 : วัดโคกสูง นางสาวเกศิณี  เก้าซ้วน ครูโรงเรียนวัดโคกสูง
423 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210704 : บ้านลำหัก นงนุช  สุภาเพ็ชร ครู
424 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210702 : วัดสมควร ปิติมา  จันทร์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
425 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210703 : บ้านดอนทราย เสาวลักษณ์  จุลภักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
426 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210703 : บ้านดอนทราย ศศิธร  เต่าทอง ครู
427 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210703 : บ้านดอนทราย นายอำนวย  ชูเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
428 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210692 : บ้านอายเลา jarunee  juttupong ครู
429 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210692 : บ้านอายเลา วริษา  ชะนสงคราม ครู
430 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210691 : บ้านไสหินตั้ง อมรรัตน์  สุขสงวน เจ้าหน้าที่ธุรการ
431 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210695 : วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ นายธีรศักดิ์  พลเธียร ครู
432 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210696 : วัดทุ่งโพธิ์ ปราณี  ชูทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
433 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210694 : บ้านเหนือคลอง กมลรัตน์  พลไชย ครู
434 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210694 : บ้านเหนือคลอง ประเสริฐ  อินทร์แก้ว ครู
435 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210687 : ทัศนาวลัย นางทวีนุช  ขวัญทอง ครูชำนาญการ
436 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210687 : ทัศนาวลัย นางจิราพร  เรืองประดิษฐ์ ครู
437 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210687 : ทัศนาวลัย นางสุณี   รังคะวงษ์ ครู
438 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210684 : วัดนาหมอบุญ วันฤดี  ลำโป ครู คศ.2
439 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210684 : วัดนาหมอบุญ Samranwadee  ์Nurapak ครู
440 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210684 : วัดนาหมอบุญ วิมลวรรณ   อ้นทอง ครู
441 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210684 : วัดนาหมอบุญ จิราพัชญ์  อนงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
442 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210688 : บ้านทุ่งบก นายกฤษดา  รัตนามาศ ธุรการโรงเรียน
443 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210688 : บ้านทุ่งบก นายโสภณ  ฤทธิชัย ครู
444 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210686 : บ้านคอกวัว นางสาวสุจิรา  เทพทอง ครู
445 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210699 : วัดชะอวด กมล  อยู่กลั่นเถื่อน ครู
446 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210700 : บ้านไสขาม ลยวัย  เสือชาวป่า ครู
447 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210700 : บ้านไสขาม นางนฤมล  ขุนรัง ครู ชำนาญการ
448 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210700 : บ้านไสขาม นางสาวสุภาณี  พรหมรัตน์พรรณ์ ครู
449 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210701 : บ้านชายควน นายสรายุ  จิตติศักดิ์ ครู
450 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210701 : บ้านชายควน อุรา  จิตติศักดิ์ ครู
451 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210697 : บ้านควนโตน จิราภรณ์  รักประทุม ครู
452 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210693 : บ้านวังใส Pattama  Aksorndech ครู
453 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210683 : วัดวังฆ้อง รัตติยา  สังคานาคิน ครู
454 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210683 : วัดวังฆ้อง เสาวลักษณ์  มาบัว ครู
455 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210683 : วัดวังฆ้อง นางสาวนิภาภรณณ์  รักประทุม เจ้าหน้าที่ธุรการ
456 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210698 : บ้านคอพรุ นางสาวจุฑาทิพย์  เพ็งใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
457 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210850 : ตชด.บ้านควนมีชัย กรรณิการ์  เพ็ชรสุวรรณ์ ธุรการ
458 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210850 : ตชด.บ้านควนมีชัย นายถัด  อินทร์นาค ครู
459 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210850 : ตชด.บ้านควนมีชัย น.ส.วิภารัตน์   ถนนทิพย์ ครู
460 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210853 : บ้านหอยราก ศิวรี  ชายสุด ครู