รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210198 วัดท้ายทะเล ชไมพร  ขุนนัดเชียร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
2 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210198 วัดท้ายทะเล อมร  สดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
3 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210199 ชุมชนวัดท่าลิพง อมรรัตน์  สารมาศ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
4 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210199 ชุมชนวัดท่าลิพง นายเจริญ   อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
5 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210199 ชุมชนวัดท่าลิพง ฐิติรัตน์  พูลเทพ ครู อนุมัติ
6 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210200 บ้านนา ผุสดี  หลวงทิพย์รินทร์ ครู อนุมัติ
7 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210202 วัดบางยิ่ว สำราญ  โสพิกุล ครูชำนาญการ อนุมัติ
8 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210202 วัดบางยิ่ว เสริม  นิ่มนวล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
9 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210202 วัดบางยิ่ว พิเชษฐ  บรรจงช่วย ครู อนุมัติ
10 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210204 บ้านศาลาตะเคียน นายบุญส่ง  ศรีเพิ่ม ครู อนุมัติ
11 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210206 วัดทายิการาม อพัชชา   หมื่นอักษร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
12 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210205 บ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 บุญยิ่ง  นกคง ครู คศ.2 อนุมัติ
13 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210205 บ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 กฤตนันท์  พาณิชพงศกร ครู อนุมัติ
14 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210205 บ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 จิตติพร  จิตตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
15 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210207 วัดแดง วรรดี  พูลสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
16 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210207 วัดแดง จรรย์จารีย์  เภรีฤกษ์ ครู อนุมัติ
17 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210208 วัดพระบาท นางสาวจีรวรรณ   เพ็งคง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
18 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210208 วัดพระบาท นางวาสนา  คงกิ่ง ครู คศ3 อนุมัติ
19 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210208 วัดพระบาท ณัฏฐิณี   ตาดทอง ครูธุรการ อนุมัติ
20 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210209 วัดทองพูน ปนัดดา  ทองปานดี ครู อนุมัติ
21 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210209 วัดทองพูน นายฉมัง  มิ่งวัน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
22 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210209 วัดทองพูน นางสาวจิราทิพย์  สารักษ์ ครู อนุมัติ
23 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210209 วัดทองพูน นายพัทธพล  สุทธิวัฒน์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
24 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210221 ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร สมยศ  เกษโร ผู้่อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
25 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210221 ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร กองพัน  เพ็ชรเลิศ ครู อนุมัติ
26 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210221 ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร นันธิยา  การะศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
27 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210222 บ้านบางพระ สุพรรณี   สนธิเมือง ครู อนุมัติ
28 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210193 วัดดอนรักษา สมจิตร  ไทรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
29 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210194 บ้านปากเชียร สุวรรณา  โชติทอง ครู อนุมัติ
30 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210194 บ้านปากเชียร ปริยากร  จันทร์คง ครู อนุมัติ
31 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210194 บ้านปากเชียร ดนัย  ประจง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
32 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210192 บ้านยางกาญจน์ นภัสสร  ศรีทองแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
33 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210192 บ้านยางกาญจน์ จันทร์เพ็ญ  หนูนคง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
34 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210203 วัดสระแก้ว สมนึก  อินทร์พรหม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
35 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210203 วัดสระแก้ว นิตยา  แสงนิล ครู อนุมัติ
36 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210210 วัดพระหอม สุวลักษณ์  บุญชัย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
37 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210210 วัดพระหอม Ratchanok  Sookmak เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
38 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210211 วัดคลองขยัน เครือวัลย์  ทวีเมือง ครู อนุมัติ
39 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210214 วัดชัยสุวรรณ ณาตยา  ทองอุ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
40 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210214 วัดชัยสุวรรณ ณัฎฐกานต์  หมวดทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
41 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210214 วัดชัยสุวรรณ นันทรัตน์  สมบูรณ์ ครู อนุมัติ
42 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210217 วัดทวยเทพ นายเอนก  โรจนฐิติกุล ครู อนุมัติ
43 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210218 บ้านหัวปอ ชลธิชา   คงเปีย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
44 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210219 วัดบางทองคำ นางกัลยาณี   ขุนเพชร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางทองคำ อนุมัติ
45 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210219 วัดบางทองคำ นายจิรศักดิ์  รูปโอ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
46 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210220 บ้านท่าขนาน เจนวิทย์  นาคแก้ว ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
47 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210196 บ้านบางด้วน บัญญัติ  มีทอง ครู อนุมัติ
48 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210197 บ้านน้ำบ่อ Pensri  Nimnual ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
49 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210197 บ้านน้ำบ่อ เชาวลิต  ทองรัดแก้ว ครู อนุมัติ
50 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210197 บ้านน้ำบ่อ อาภาวรรณ   ทองสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
51 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210187 บ้านเนินธัมมัง ณัชธพงศ์  ทองคำเสก ครู ชำนาญการ อนุมัติ
52 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210187 บ้านเนินธัมมัง วุฒิศักดิ์  เกิดเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
53 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210188 บ้านคงคาล้อม กัณหา  ม้าแก้ว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
54 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210188 บ้านคงคาล้อม ณัฐพร  ภู่พันธ์ตระกูล ครูชำนาญการ อนุมัติ
55 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210189 บ้านทุ่งขวัญแก้ว สุรีรัตน์  ช่วยชู ครู อนุมัติ
56 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210189 บ้านทุ่งขวัญแก้ว ณรงค์  ช้างกลาง ครู อนุมัติ
57 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210190 วัดบ่อล้อ สรายุทธ  นาคปลัด ครู อนุมัติ
58 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210190 วัดบ่อล้อ Thongchai  Nilwong ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
59 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210215 วัดสระโพธิ์ รัตติญา  คะนึง ครู อนุมัติ
60 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210215 วัดสระโพธิ์ surachai  kanung ครู อนุมัติ
61 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210212 บ้านบางปรง อัมณีย์   มายุดิน ครู อนุมัติ
62 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210212 บ้านบางปรง อาทิวัฒน์  สาเหล้ ครู อนุมัติ
63 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210213 บ้านดอนโตนด สมปราชญ์  เนินพรหม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
64 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210226 วัดคงคาวดี กมลาสน์  ใจเพชร ธุรการ อนุมัติ
65 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210227 วัดทาบทอง Ardul  Pakdeemai ครู อนุมัติ
66 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210228 วัดสระเกษ พรรณี  ใสแวว ครู อนุมัติ
67 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210186 ชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 นางกรีธา   สุนทรชัยนุกุล ครู อนุมัติ
68 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210182 บ้านทุ่งใหญ่ นางอนุตรา  หนูนุ้ย ครู อนุมัติ
69 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210182 บ้านทุ่งใหญ่ นางสาวสุภาพร  เพ็งเกลี้ยง ครู อนุมัติ
70 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210182 บ้านทุ่งใหญ่ Jarunun  Aiedkong ครู อนุมัติ
71 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210183 บ้านลานนา สมใจ  เรืองดำ ครูชำนาญการ อนุมัติ
72 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210183 บ้านลานนา ฐิตากร  สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
73 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210184 วัดไม้เสียบ ชำนาญ  มณีพันธ์ ครู อนุมัติ
74 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210145 บ้านตรอกแค ชลธิศักดิ์  อภัยรัตน์ ครู อนุมัติ
75 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210145 บ้านตรอกแค ฉวีวรรณ  หวังดำ ครู อนุมัติ
76 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210144 บ้านขอนหาด นฤมล  ยอดศรี คร อนุมัติ
77 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210147 บ้านใสถิน นางสิรภัทร  สังข์วิเศษสุทธิ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
78 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210147 บ้านใสถิน สุกัลยา  หมุนขำ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
79 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210146 บ้านดอนตาสังข์ pirom  srikongkaew ครู อนุมัติ
80 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210151 วัดควนใส อรอุมา  เรืองแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
81 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210151 วัดควนใส ประหยัด  บุญรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
82 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210158 บ้านทุ่งโชน ภัณฑิรา  นาคะสรรค์ ครู อนุมัติ
83 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210158 บ้านทุ่งโชน สิริพงศ์  รัตนะ รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
84 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210158 บ้านทุ่งโชน สราลี  แก้วพิจิตร ครู อนุมัติ
85 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210174 ชุมชนวัดเขาลำปะ นายวินัย  มีชัย ครู อนุมัติ
86 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210174 ชุมชนวัดเขาลำปะ พรวิภา  ชูพร้อม ครู อนุมัติ
87 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210174 ชุมชนวัดเขาลำปะ นางสาวกาญจนา  นวลแก้ว ครู อนุมัติ
88 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210176 เขาพระทอง Ponpimon  Kusonsuk ครู อนุมัติ
89 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210178 บ้านทุ่งไม้ไผ่ สุกัญญา  จันหุณีย์ ครู อนุมัติ
90 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210178 บ้านทุ่งไม้ไผ่ ปรีดา  นะนุ่น ครู อนุมัติ
91 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210178 บ้านทุ่งไม้ไผ่ นายอธิชา  เอียดเฉลิม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
92 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210173 บ้านควนหนองหงส์ เอกพงศ์  จิตติศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
93 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210173 บ้านควนหนองหงส์ Suda  Treekaew ครู อนุมัติ
94 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210173 บ้านควนหนองหงส์ ลักษณ์สุดา  อินอักษร ครู อนุมัติ
95 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210163 บ้านควนมุด Sumalee  Mabua ครู อนุมัติ
96 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210172 บ้านทุ่งโป๊ะ ขนิษฐษ  โยธารักษ์ ครู อนุมัติ
97 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210177 วัดกาโห่ใต้ นางวรรณี  ทองน้ำแก้ว ครู อนุมัติ
98 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210177 วัดกาโห่ใต้ นางสาวศิริวรรณ  จันทร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
99 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210179 ตชด.บ้านท่าข้าม นางสาวนาตยา  บุญยเกียรติ ครู อนุมัติ
100 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210179 ตชด.บ้านท่าข้าม สิทธา  สามพิมพ์ ครู อนุมัติ
101 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210179 ตชด.บ้านท่าข้าม สุธรรม  ชูบุญศรี ครู อนุมัติ
102 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210179 ตชด.บ้านท่าข้าม เจริญ  คงเทพ ครู อนุมัติ
103 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210165 บ้านควนชิง นางสาวปรีดา   คงแก้ว ครู อนุมัติ
104 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210165 บ้านควนชิง ณัฐณิชา  จันทร์คง ครูจ้างสอน อนุมัติ
105 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210166 บ้านทุ่งใคร จีรศักดิ์  จงหมาย ชำนาญการ อนุมัติ
106 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210166 บ้านทุ่งใคร Sawat  Chuayjaidee ครู อนุมัติ
107 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210167 วัดควนยาว นายนิกร  คงเกื้อ ครูชำนาญการ อนุมัติ
108 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210167 วัดควนยาว นายสุนทร  วังขุนพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
109 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210167 วัดควนยาว นางสุดใจ  วังขุนพรหม ครู อนุมัติ
110 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210168 วัดควนป้อม จินตนา  เศรษฐกุล ครู อนุมัติ
111 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210169 วัดควนเคร็ง คฑาวุธ  อักษรนิตย์ ครู อนุมัติ
112 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210169 วัดควนเคร็ง นายคฑาวุธ  อักษรนิตย์ ครู อนุมัติ
113 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210169 วัดควนเคร็ง นายคฑาวุธ  อักษรนิตย์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
114 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210169 วัดควนเคร็ง นายสมบูรณ์  เกื้อเดช ครูำชำนาญการ อนุมัติ
115 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210170 วัดปากควน นางเพ็ญศรี   แก่นแก้ว ครู คศ.3 อนุมัติ
116 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210137 วัดท่าสะท้อน นิธิมา  ทองหมุน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
117 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210137 วัดท่าสะท้อน สุนทรีย์  มูสิเกิด ครู อนุมัติ
118 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210143 บ้านปากบางกลม นางเบ็ญจะ  ชูช่วย ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
119 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210143 บ้านปากบางกลม ขวัญจิตต์  เนียมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
120 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210164 วัดจิกพนม chaidit  trongsakul ครู อนุมัติ
121 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210164 วัดจิกพนม ฐนิตนันท์  โชคทองยอดแก้ว ครู อนุมัติ
122 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210136 วัดรักขิตวัน กรรณิกา  นิ่มเรือง ครู อนุมัติ
123 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210139 บ้านศาลาทวดทอง อรทัย  เรืองเอียด ครู อนุมัติ
124 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210139 บ้านศาลาทวดทอง นางสาวกุมาลิน   คงแก้ว ครู อนุมัติ
125 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210139 บ้านศาลาทวดทอง นางสาวอรอนงค์  ยามาเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง อนุมัติ
126 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210140 บ้านชะอวด โสรยา  ศรีสุขใส ครูผู้ช่วย อนุมัติ
127 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210140 บ้านชะอวด นางวนิดา   บุญฤทธิ์ ครู อนุมัติ
128 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210140 บ้านชะอวด ฐิติมน  ทองทรง ครู อนุมัติ
129 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210138 บ้านห้วยโส นรุตม์  สุวรรณรัตน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
130 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210138 บ้านห้วยโส เจนวิทย์  บุญชูวงศ์ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
131 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210157 วัดควนสมบูรณ์ เพ็ญลักษณ์  พลเกษตร ครู อนุมัติ
132 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210157 วัดควนสมบูรณ์ ประภัสสร  ขุนทอง ครู อนุมัติ
133 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210157 วัดควนสมบูรณ์ นางพรทิพย์  ใหม่อ่อน ครู อนุมัติ
134 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210156 วัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ นางสาวสุธาทิพย์  จุลภักดิ์ ครู อนุมัติ
135 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210156 วัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ นางสาวสุธาทิพย์  จุลภักดิ์ ครู อนุมัติ
136 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210156 วัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ นางกนกวรรณ  บุญวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
137 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210175 วัดดอนมะปราง น.ส.ขวัญตา  เจียรวรรณ ครู อนุมัติ
138 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210175 วัดดอนมะปราง สมพร  เหมือนพะวงศ์ ครู อนุมัติ
139 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210141 วัดท่าเสม็ด นางนิตยา  หมื่นจร ครู อนุมัติ
140 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210141 วัดท่าเสม็ด BUMRUNG  BUNRIT ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
141 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210141 วัดท่าเสม็ด นางสาวอัจฉราวรรณ  เกื้อทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
142 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210142 บ้านหนองหิน นายจรัล  บำรุงชู ผู้อำนวยการ อนุมัติ
143 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210142 บ้านหนองหิน นางนันภัส  ดำพิน ครู อนุมัติ
144 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210171 บ้านบางน้อย สมศักดิ์  คงไชย ครูโรงเรียนบ้านบางน้อย อนุมัติ
145 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210148 บ้านนางหลง สุเมศร์  ชูเรือง ครู อนุมัติ
146 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210149 วัดโคกทราง นายวุฒิชัย  นิตย์วิมล ครู อนุมัติ
147 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210150 วัดหนองจิก ดวงธิดา  รักษ์จุล ครู อนุมัติ
148 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210181 บ้านพรุบัว นายปัณณทัต  เพ็งแก้ว ครูชำนาญการ อนุมัติ
149 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210181 บ้านพรุบัว ภีรเชื้อ  น้ำแก้ว ครู คศ.2 อนุมัติ
150 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210185 วัดควนเถียะ นางสาวสุมาลี  ยามาเจริญ ครู อนุมัติ
151 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210185 วัดควนเถียะ นายเจริญ  เรืองศรี ครู อนุมัติ
152 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210159 บ้านตูล นางวัลภา  รัตนคำ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
153 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210159 บ้านตูล จีรนุช  เมืองหมิ้น ครู อนุมัติ
154 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210160 บ้านกุมแป นายเฉลิม  พุธขาว ครู อนุมัติ
155 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210160 บ้านกุมแป วรรณวิมล  บุญแก้ว ครู อนุมัติ
156 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210161 บ้านควนเงิน ชาญชัย  เกตุสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
157 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210161 บ้านควนเงิน นายพัฒนพากย์  ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
158 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210162 วัดวังกลม วิมลพร  อยู่คงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
159 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210162 วัดวังกลม นางบุญญา  รักษ์ประทุม ครู อนุมัติ
160 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210153 บ้านหนองบัว นางสาวสุธิษา  ส่งสว่าง ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว อนุมัติ
161 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210154 บ้านท่าไทร นายจำรัส  ชูเหมือน ครู อนุมัติ
162 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210154 บ้านท่าไทร อรุณ  จันทรัตน์ ครู อนุมัติ
163 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210155 บ้านหนองนนทรี นางดาราพร  ย้อยยางทอง ครู อนุมัติ
164 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210155 บ้านหนองนนทรี ศราวุธ  ก้งเส้ง ครู อนุมัติ
165 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210152 บ้านควนมิตร Aekkawat  Maksukl ครู อนุมัติ
166 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210152 บ้านควนมิตร สาวิตรี  ศรีรักษ์ ครู อนุมัติ
167 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210152 บ้านควนมิตร นายอดิศักดิ์  ชุมฉิม ครู อนุมัติ
168 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210180 บ้านวังหอน สิบตรีวีรชาติ  ศรีสองสม ครู โรงเรียนบ้านวังหอน อนุมัติ
169 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210180 บ้านวังหอน นายนิพล  ชมเชย ครู อนุมัติ
170 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210421 ชุมชนวัดบางบูชา นางศุภกัญญา  ปักษี ครู อนุมัติ
171 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210422 วัดเกาะจาก นางบุุญยืน  มีมาก ครู อนุมัติ
172 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210423 วัดโบสถ์ นางธนยพร  จันทร์แก้ว ครู อนุมัติ
173 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210406 บ้านบางตะลุมพอ ณฐกานต์  ศรีขวัญ ครู อนุมัติ
174 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210406 บ้านบางตะลุมพอ นางละออ  กฤตสัมพันธ์ ครูชำนาญพิเศษ อนุมัติ
175 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210406 บ้านบางตะลุมพอ สรารัตน์  จันทร์พิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
176 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210409 บ้านนำทรัพย์ ไชยันต์  คงเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนำทรัพย์ อนุมัติ
177 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210409 บ้านนำทรัพย์ ขวัญชนก  เจ้ยชุม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
178 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210410 วัดขนาบนาก รัตน์ติยา  ชูสุข ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
179 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210410 วัดขนาบนาก สมศักดิ์  นพรัตน์ ครู อนุมัติ
180 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210410 วัดขนาบนาก จันทร์เพ็ญ  แก้วท่าพญา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
181 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210408 วัดโคกมะม่วง สมพร  ไชยมุด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกมะม่วง อนุมัติ
182 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210390 วัดตรงบน ยินดี  พญารัง ครู อนุมัติ
183 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210390 วัดตรงบน สุนทร  คงมณี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตรงบน อนุมัติ
184 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210389 วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง ประไพ  ทองทิพย์ ครู อนุมัติ
185 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210389 วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง นางอารีย์  นพรัตน์ ครู อนุมัติ
186 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210389 วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง ยศวรรธน์  พูลพิพัฒน์ ครู อนุมัติ
187 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210440 วัดบ้านงาม สุจินต์  กิตติบงกช ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านงาม อนุมัติ
188 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210439 วัดสุขุม นิวัฒน์  เกื้อกูลสง ครู อนุมัติ
189 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210441 วัดสามแพรก ทัศนีย์  สุขสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
190 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210441 วัดสามแพรก วริศรา  ศรีสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
191 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210437 วัดมหิสสราราม แช่มช้อย  ธรรมชาติ ครู อนุมัติ
192 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210437 วัดมหิสสราราม สวาท  วงศ์ช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหิสสราราม อนุมัติ
193 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210429 วัดศรีสุวรรณาราม นายเฉลิม  เลขาพันธ์ ครู อนุมัติ
194 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210429 วัดศรีสุวรรณาราม นิตยา  ุสุขเกื้อ ครูโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม อนุมัติ
195 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210427 บ้านบางเนียน ธรรมศักดิ์  ทิศพ่วน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
196 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210427 บ้านบางเนียน สุชาติ  วงศ์เล็ก ครู อนุมัติ
197 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210427 บ้านบางเนียน กีรติ  จินตนธรรม ครู อนุมัติ
198 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210425 บ้านแสงวิมาน รัชฎาพร  แสงวิมาน ธุรการ อนุมัติ
199 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210431 บ้านเกาะนางโดย จิราภรณ์  บุญประเสริฐ ครู อนุมัติ
200 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210431 บ้านเกาะนางโดย สุภาภรณ์  พรหมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
201 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210430 บ้านเขาน้อย อารีรัตน์  อุบล ครู อนุมัติ
202 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210428 วัดปิยาราม นายสมยศ  สุกระมณี ครู อนุมัติ
203 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210442 วัดกัลยานฤมิต สุภาภรณ์  นิลวานิช ครูโรงเรียนวัดกัลยานฤมิต อนุมัติ
204 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210442 วัดกัลยานฤมิต นางธนินี   สิทธิรักษ์ ครู คศ.2 อนุมัติ
205 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210443 วัดคลองน้อย นายสมบูรณ์  คำดีบุญ รักษาการผู้อำนวยการ อนุมัติ
206 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210443 วัดคลองน้อย ณัฐณิชา  นาคาพงศ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
207 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210444 บ้านปากคลอง นายสุวิทย์  สุขศรีนวล รักษาการผู้อำนวยการ อนุมัติ
208 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210444 บ้านปากคลอง เจริญ  ชูทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
209 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210438 บ้านบางลึก Bunruan  Chomtong ครู อนุมัติ
210 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210438 บ้านบางลึก อรนุช  ผุดผาด ครู อนุมัติ
211 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210433 วัดชมพูประดิษฐ์ นางดุจฤดี  จิตมนัส ครู อนุมัติ
212 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210434 บ้านบางมูลนาก สมพิศ  ฉิมแก้ว ครู อนุมัติ
213 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210434 บ้านบางมูลนาก อมรพงษ์  เพขรชูช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
214 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210434 บ้านบางมูลนาก นางวนิดา  เกลี้ยงอุบล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
215 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210411 บ้านเกาะทัง นางจินันญา  เภาพันธ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
216 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210411 บ้านเกาะทัง นางดาราพร  พรหมณะ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
217 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210411 บ้านเกาะทัง นางสาวศิราวรรณ  ชูสุวรรณ ครู อนุมัติ
218 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210397 วัดสระ นางบุษบา  ทองมั่นคง ครู อนุมัติ
219 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210401 วัดหงส์แก้ว นายสมศักดิ์  แก้วทอนช้าง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
220 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210401 วัดหงส์แก้ว เยาวลักษณ์  รักบางบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
221 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210401 วัดหงส์แก้ว นายสมพงษ์  ยกเส้ง ครูโรงเรียนวัดหงส์แก้ว อนุมัติ
222 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210391 วัดกาญจนาราม สุรชาติ  เหล่าทอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
223 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210391 วัดกาญจนาราม นายสุธีระพงศ์  เทิดธรรมปราการ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
224 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210419 วัดบางไทร นางวิพา  รุ่งเรือง ครู โรงเรียนวัดบางไทร อนุมัติ
225 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210419 วัดบางไทร Chiraphon  chusuwan ครู อนุมัติ
226 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210405 วัดบางศาลา อรอุมา   เซ่งทอง เจ้าหน้ที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
227 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210405 วัดบางศาลา นางสาวนันทธิญา  สรรเสริญ ครู อนุมัติ
228 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210392 บ้านบางแรด นายยงยุทธ์  เลขจิตร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
229 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210392 บ้านบางแรด เรวัตตะ  พูนเกิด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
230 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210394 วัดแจ้ง นายธเนส  สกุลวิโรจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
231 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210394 วัดแจ้ง ชมาพร  เขียนด้วง ครู อนุมัติ
232 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210393 วัดปากบางท่าพญา นางสาวดวงใจ  เจริญขุน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
233 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210393 วัดปากบางท่าพญา นางประไพ  สุขสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
234 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210418 วัดบางคุระ sansanee  sangmanee ครู อนุมัติ
235 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210378 วัดรัตนาราม นางสาวสุดารัตน์  เกตุโรจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
236 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210378 วัดรัตนาราม นางสมพิศ   ฆังมณี ครู อนุมัติ
237 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210378 วัดรัตนาราม นางอุไร  เรืองดิษฐ์ ครู อนุมัติ
238 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210383 บ้านท้องโกงกาง นางเสาวภา  ลอยลิบ ครู อนุมัติ
239 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210383 บ้านท้องโกงกาง อรณีย์  หมาดสตูล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
240 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210383 บ้านท้องโกงกาง นาย  คณิต มีแสง ครู อนุมัติ
241 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210385 วัดบางทวด นายกุศล  เทพศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
242 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210375 วัดบางฉนาก นายเกษม  บุญถนอม ครู อนุมัติ
243 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210375 วัดบางฉนาก สุรีรัตน์   บุญเพชร ครู อนุมัติ
244 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210377 บ้านบางวัง ณภัสกร  ญวนทอง ครู อนุมัติ
245 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210377 บ้านบางวัง นายโสภาส  ยอดแก้ว ครู อนุมัติ
246 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210377 บ้านบางวัง ณัฐกานต์  จันทราทิพย์ ธุรการ อนุมัติ
247 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210379 วัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 นางเพ็ญศรี  รักษา ครู อนุมัติ
248 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210380 บ้านโก้งโค้ง ธัญติญา  ชอบประกอบกิจ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
249 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210380 บ้านโก้งโค้ง เนตรชนก  กลั้งเนียม ครู อนุมัติ
250 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210380 บ้านโก้งโค้ง นัทธมน  วัฒนธรรม ครู อนุมัติ
251 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210376 บ้านชายทะเล yindee  kiadsereekun ครู อนุมัติ
252 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210399 วัดปากแพรก สุนทร  ดาบเงิน ครู อนุมัติ
253 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210399 วัดปากแพรก กาญจนา  ดวงแก้ว ครู อนุมัติ
254 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210402 วัดบางพระ นางปฐม  พรหมทอง ครู อนุมัติ
255 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210402 วัดบางพระ ศรีสุดา  อินทานนท์ ครู อนุมัติ
256 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210404 วัดบางด้วน บุญฤทธิ์  เรืองศรี ครู อนุมัติ
257 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210404 วัดบางด้วน สุกัญญา  พุมเพรา ครู อนุมัติ
258 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210403 วัดหอยกัน จงดี  เมียนเพ็ชร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
259 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210403 วัดหอยกัน อารี  ศรีอ่อน ครู อนุมัติ
260 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210417 วัดอัฒฑศาสนาราม นางชลกาญจน์   ประทุมสุวรรณ ครู อนุมัติ
261 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210415 บ้านหัวลำพู นายสุทัศน์  บุญชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
262 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210415 บ้านหัวลำพู นางสาวชุตินธร  บุญชัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
263 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210414 วัดเหมก นายสุนทร  นามเสน ครู อนุมัติ
264 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210414 วัดเหมก นายวิรัตน์  อโณทัย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
265 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210412 วัดป่าระกำ นางสาวอรวรรณ  มีนิ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
266 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210412 วัดป่าระกำ orawan  meenim เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
267 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210413 วัดป่าระกำเหนือ นางประทีป  จันทร์วุ่น ครูโรงเรียนวัดป่าระกำเหนือ อนุมัติ
268 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210413 วัดป่าระกำเหนือ นายประภาส  จันทร์วุ่น ครูชำนาญการ อนุมัติ
269 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210387 วัดสองพี่น้อง นายโสภณ  ทรัพย์มี ครู อนุมัติ
270 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210387 วัดสองพี่น้อง นางเกษร  ศิริโรจน์ ครู อนุมัติ
271 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210388 วัดปากตรง นายศิวโรจน์   อรัญ ครูธุรการ อนุมัติ
272 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210388 วัดปากตรง นางอรชร  บุญที่สุด ครู อนุมัติ
273 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210382 วัดแหลมตะลุมพุก นางจินดา  สีคง ครู(ชำนาญการ) อนุมัติ
274 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210381 ราชประชานุเคราะห์ นางนวอร  เมียนแก้ว ครู คศ.3 อนุมัติ
275 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210381 ราชประชานุเคราะห์ นางสาวจินตนา  ปรีดาศักดิ์ ครู อนุมัติ
276 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210457 วัดเทพมงคล กัลญา  สุขทับ ครู อนุมัติ
277 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210457 วัดเทพมงคล นางสำราญ  มีเสน ครู อนุมัติ
278 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210457 วัดเทพมงคล suwannee  Sutidate ครู อนุมัติ
279 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210461 วัดควนเกย salinkan  sampim ครู อนุมัติ
280 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210461 วัดควนเกย เทพวรรณ  บุญภักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
281 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210463 บ้านหนองมาก สมเพียร  ศิลปวาที ครู อนุมัติ
282 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210463 บ้านหนองมาก supaluk  songsopol ครู อนุมัติ
283 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210465 วัดวัวหลุง นางจิรา  สุทธิภักดี ครู อนุมัติ
284 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210465 วัดวัวหลุง ชูชีพ  จันทร์ทอง ครู อนุมัติ
285 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210466 วัดคันธมาลี ทิพย์สุดา  คชพลาย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
286 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210466 วัดคันธมาลี นาง  จิราพร ธุรการ อนุมัติ
287 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210466 วัดคันธมาลี ปณิธาน  สดศรี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
288 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210458 วัดทุ่งหล่อ ภูชิต  ไกรดำ ครู อนุมัติ
289 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210458 วัดทุ่งหล่อ สกาวทิพย์  สังคปาล ธุรการ อนุมัติ
290 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210458 วัดทุ่งหล่อ กมลวรรณ  สุวรรณอิน ธุรการ อนุมัติ
291 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210460 บ้านเกยเชน สมวรรณ  หนูทอง ครู อนุมัติ
292 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210460 บ้านเกยเชน นายประยูร  เกตุแก้ว ผู้อำนวการ อนุมัติ
293 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210462 บ้านทุ่งเลน นทมน  คีรีวงค์ ครู อนุมัติ
294 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210462 บ้านทุ่งเลน นายปิยะ  แสงรักษ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
295 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210467 วัดปลายสระ นายสุชาติ  ชีช้าง ครู ชำนาญการ อนุมัติ
296 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210468 สุนทราภิบาล นายจำนงค์   ทองพรหม ครู อนุมัติ
297 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210464 วัดสุวรรณโฆษิต สุธรรม  สมัยสงค์ ครู อนุมัติ
298 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210464 วัดสุวรรณโฆษิต นางสาวอรฤทัย  จันทรบุญแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
299 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210469 บ้านกลอง สุวรรณา  ฟักทอง ครู อนุมัติ
300 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210469 บ้านกลอง sutep  nitichai ครู อนุมัติ
301 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210469 บ้านกลอง สมโชค  ศักดิ์เศรษฐ์ ูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
302 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210470 บ้านด่าน สามารถ  เนียมนำ ครู อนุมัติ
303 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210470 บ้านด่าน สมศักดิ์  ศรีอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
304 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210454 วัดมัชฌิมภูผา มานิตย์  คงจ้อย ครู อนุมัติ
305 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210452 วัดเขาน้อย ปนิดา  สุวรรณโณ ครู อนุมัติ
306 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210452 วัดเขาน้อย นางสาวอนงค์นารถ  เทวฤทธิ์ ครู อนุมัติ
307 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210452 วัดเขาน้อย อมรรัตน์  รัตนะ ครุ อนุมัติ
308 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210452 วัดเขาน้อย Amormrat  Rattana ครู อนุมัติ
309 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210459 บ้านหนองกก Supis  Chookaew ครู อนุมัติ
310 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210459 บ้านหนองกก นางอุไรวรรณ์  นวลขาว ครู อนุมัติ
311 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210446 บ้านม่วงงาม นายเทอดศักดิ์  พุมดวง ครู อนุมัติ
312 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210446 บ้านม่วงงาม กัณหา  ศรีอักขรกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
313 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210447 วัดพิศาลนฤมิต ชาญณรงค์  คงแทน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
314 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210447 วัดพิศาลนฤมิต สุจีรา  จุลสัตย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
315 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210447 วัดพิศาลนฤมิต เพ็ญประภา  ชัยรัตน์ ครู อนุมัติ
316 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210448 วัดร่อนนา นางอารีย์  รัตนพันธ์ ครู อนุมัติ
317 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210448 วัดร่อนนา บุญยัง  เขียวภักดี ครูชำนาญการ อนุมัติ
318 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210448 วัดร่อนนา กัญจณ์ณัฏฐ์  คงเปีย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
319 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210449 วัดเถลิงกิตติยาราม นางอารี  ศิรินุพงษ์ ครู อนุมัติ
320 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210449 วัดเถลิงกิตติยาราม อารี  ศิรินุพงษ์ ครูโรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม อนุมัติ
321 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210450 บ้านห้วยไม้แก่น สมพร  รัตนพันธุ์ ครู อนุมัติ
322 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210451 วัดเทพนมเชือด นางพรรณี  คำบางปราช ครู อนุมัติ
323 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210451 วัดเทพนมเชือด สุรชัย  รามดิษฐ์ ครู อนุมัติ
324 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210456 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี sayun  meepal ครู อนุมัติ
325 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210456 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี นางพัชรา  สงวนแวว ครู อนุมัติ
326 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210456 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี นางโสพิศ  รอดจันทร์ ครู อนุมัติ
327 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210453 วัดเนกขัมมาราม นางประเทือง  โกศัยพัฒน์ ครู อนุมัติ
328 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210453 วัดเนกขัมมาราม อารมณ์  สงผอม ครู อนุมัติ
329 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210445 ร่อนพิบูลย์ สุนิตรา  ทวีสุข ครู อนุมัติ
330 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210445 ร่อนพิบูลย์ พัชรี  รัตนพันธ์ ครู อนุมัติ
331 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210482 วัดพระอานนท์ สุนทรี  บุญญานุพงศ์ ครู อนุมัติ
332 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210484 วัดหนา โกวิท  ศรีสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
333 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210485 ราชประชานุเคราะห์ 7 สมยศ  เีอียดแก้ว ครู อนุมัติ
334 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210486 วัดโคกคราม กนกพร  พลไชย ครูธุรการ อนุมัติ
335 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210486 วัดโคกคราม วันชัย  ยี่กิ้ม ครูชำนาญการ อนุมัติ
336 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210487 บ้านป่าแชง นายสุภรณ์   รอดเกลี้ยง ครูชำนาญการ อนุมัติ
337 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210487 บ้านป่าแชง นางพรทิพย์  ศรีจินดา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
338 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210487 บ้านป่าแชง นายบัญชา  พูนพนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแชง อนุมัติ
339 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210483 บ้านท่าเจริญ นางรัตนา  สุวรรณธนู ครูชำนาญการ อนุมัติ
340 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210480 วัดธงทอง นางลัดดา  สังข์ทองจีน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
341 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210480 วัดธงทอง สุพจน์  จงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธงทอง อนุมัติ
342 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210480 วัดธงทอง ฉวีวรรณ  นิยมชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
343 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210481 บ้านควนรุย ราษี  เวลาดี ครู อนุมัติ
344 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210481 บ้านควนรุย อัษฏาวุธ  เขตนคร ครู อนุมัติ
345 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210481 บ้านควนรุย เกื้อจิตต์   เดชสุรางค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
346 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210479 วัดถลุงทอง นางทัศนวรรณ  จุลสัตย์ ครู อนุมัติ
347 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210478 บ้านปลายราง นางสาวทัศฎา  บุญแก้ววรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
348 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210478 บ้านปลายราง กนกวรรณ  เกิดคำ ครู อนุมัติ
349 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210472 บ้านห้วยหาร Dam  Luxsanawilas ครู อนุมัติ
350 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210472 บ้านห้วยหาร นายอภิชัย  นุ่มนวล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
351 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210473 ชุมชนบ้านพุดหง นายทรงวุฒิ  ทองป้อง ครูชำนาญการ อนุมัติ
352 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210475 วัดถ้ำเขาแดง กฤษณา  เชยบัวแก้ว ครู อนุมัติ
353 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210475 วัดถ้ำเขาแดง บำเพ็ญ  เที่ยวแสวง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
354 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210474 วัดสามัคยาราม ชัยยะ  เกลี้ยงทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
355 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210474 วัดสามัคยาราม ประสิทธิ์  เสนาคชวงศ์ อนุมัติ
356 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210474 วัดสามัคยาราม นางสาวโรสมีนี  มะลีมิง ครู อนุมัติ
357 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210477 วัดธาราวง เบญจวรรณ  พลสิทธิ์ เจ่าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
358 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210477 วัดธาราวง โสภา  วิคะบำเพิง ครู อนุมัติ
359 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210477 วัดธาราวง suwan  kertsomjit ครู อนุมัติ
360 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210476 บ้านท่าไทร รจนา  ทองขาว ครู อนุมัติ
361 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210476 บ้านท่าไทร สิทธิชัย  เดชาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
362 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210593 ชุมชนวัดเกาะเพชร สุธาทิพย์   สังข์สิงห์ ครู อนุมัติ
363 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210589 บ้านบางโหนด นางระวิวรรณ  หนูหวาน ครู อนุมัติ
364 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210569 บ้านเกาะสุด จันทร์เพ็ญ   เดชแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
365 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210569 บ้านเกาะสุด anchisa  keawaiad ครู อนุมัติ
366 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210564 วัดบูรณาวาส สุพรรณี  แสงพันธ์ ครู อนุมัติ
367 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210564 วัดบูรณาวาส นายวีระ  ตาดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
368 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210568 บ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) ปาริชาติ  เสนเนียม ครู อนุมัติ
369 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210568 บ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) ปิยภรณ์  คงด้วง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
370 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210568 บ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) ถาวร  ตาดทอง ครู อนุมัติ
371 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210568 บ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) ปิยมาศ  กาละกาญจน์ ครู อนุมัติ
372 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210568 บ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) วันดี  จันทรภักดี ครู อนุมัติ
373 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210566 วัดบางตะพาน (เขมจาโร) สุธรรม   เทพหล้า ครู อนุมัติ
374 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210566 วัดบางตะพาน (เขมจาโร) โสภา  โกศัลวิตร ครู อนุมัติ
375 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210575 วัดสว่างอารมณ์ นางสาวประทิว   มีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
376 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210575 วัดสว่างอารมณ์ นางสุธัญญา  สุทธิธรรม รักษาการเเทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดส่ว่างอารมณ์ อนุมัติ
377 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210575 วัดสว่างอารมณ์ นางวิไลวรรณ  อ่อนสูง ครู อนุมัติ
378 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210576 วัดควนชะลิก นายสุชาติ  ทองมี พนักงานราชการโรงเรียนวัดควนชะลิก อนุมัติ
379 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210576 วัดควนชะลิก นายประิสิทธิ์  จันทร์ปาน ครู อนุมัติ
380 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210577 วัดปากเหมือง นายไสว  ดำใหม่ ครูชำนาญการ อนุมัติ
381 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210582 บ้านหัวไทร นายฮัสสัน  จิตรบรรทัด ครูโรงเรียนบ้านหัวไทร อนุมัติ
382 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210582 บ้านหัวไทร นางสาวสมใจ  จันทร์ศิริ ครู อนุมัติ
383 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210578 วัดดอนผาสุก นายไพศาล  วิเศษสาธร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
384 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210558 วัดโคกยาง เนตรชนก  จิตรัว ครู อนุมัติ
385 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210558 วัดโคกยาง papavarin  nakvanich ครู อนุมัติ
386 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210559 วัดอู่แก้ว ตรีสุคนธ์  บุญราษฎร์ ครู อนุมัติ
387 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210559 วัดอู่แก้ว สุภาวดี  บุญท่องขาว ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
388 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210559 วัดอู่แก้ว สุรินทร์   คงดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
389 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210560 บ้านโคกทราย นางสาวชฎาณิศ  รัตน์เพชร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
390 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210560 บ้านโคกทราย กัลติภา  ศรีสว่าง ครู อนุมัติ
391 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210555 บ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 sangob  rattanavijitkul ครู อนุมัติ
392 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210555 บ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 สมเกียรติ  เวชภูติ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
393 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210556 วัดโคกพิกุล จุฑาทิพ  พรหมณะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
394 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210556 วัดโคกพิกุล นางสาวพรวิภา  สุขศรีเมือง ครู อนุมัติ
395 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210557 วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) สิริชัย  แก้วบางพูด ครู อนุมัติ
396 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210588 วัดบ้านด่าน นายสาธิต  นามเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
397 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210591 วัดท่าเสริม นพัชนันต์  สังข์ช่วย ธุรการ อนุมัติ
398 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210585 ชุมชนพิบูลสงคราม Patcharat  Nuanchuay ครู อนุมัติ
399 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210585 ชุมชนพิบูลสงคราม ปาริชาติ  รอดเพ็ชร ครู อนุมัติ
400 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210585 ชุมชนพิบูลสงคราม กาญจนา  แป้นทอง ครู อนุมัติ
401 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210585 ชุมชนพิบูลสงคราม นางกาญจนา    แป้นทอง ครู อนุมัติ
402 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210585 ชุมชนพิบูลสงคราม นางประไพพรรณ  ชาตรี ครู อนุมัติ
403 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210586 บ้านปากพรุ sirikan  buachan ครู อนุมัติ
404 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210586 บ้านปากพรุ ทัศณีย์  หนูรุ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
405 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210562 วัดบ่อโพง นายเจตนา  เจียรบุตร ผู้อำนวยการ อนุมัติ
406 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210562 วัดบ่อโพง ณัฏฐิณี  ตาดทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
407 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210563 วัดบ้านราม เกศินี  คงจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
408 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210563 วัดบ้านราม taveesak  thongsong ครู อนุมัติ
409 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210574 วัดรามแก้ว กมลวรรณ  ภาระกิจ ครู อนุมัติ
410 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210595 วัดปากระวะ นางเพ็ญศรี  ทองคง รักษาการเเทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากระวะ อนุมัติ
411 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210595 วัดปากระวะ นางสาวเกศรี   ชูเมฆ ครูชำนาญการ อนุมัติ
412 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210595 วัดปากระวะ นางพรทิพย์  จาริคุณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ อนุมัติ
413 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210594 วัดหน้าสตน สิทธิพร  แก้วหนูนา ครู อนุมัติ
414 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210594 วัดหน้าสตน นางสาวอมรรัตน์  หนูรุ่น ธุรการ อนุมัติ
415 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210596 วัดฉิมหลา นางนารีรัตน์  สุดทองคง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
416 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210596 วัดฉิมหลา นางสาวทิพวรรณ   จันทร์ศรีทอง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
417 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210596 วัดฉิมหลา นางสาวสุธีกานต์  มูณีวรรณ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
418 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210592 บ้านหน้าศาล นายเสถียร  ประสิทธากรณ์ ครู อนุมัติ
419 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210592 บ้านหน้าศาล นางจุรี  บริรักษ์ ครู อนุมัติ
420 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210561 วัดอิมอญ เธียรวิชช  สุทธิธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
421 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210561 วัดอิมอญ ว่าที่ร้อยตรีประกิต  อินทนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอิมอญ อนุมัติ
422 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210587 บ้านศาลาแก้ว นิตยา  วีระชาติ ครู อนุมัติ
423 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210587 บ้านศาลาแก้ว พัสตร์พิมล  แก้วมี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
424 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210587 บ้านศาลาแก้ว จำรวย  สังข์ทองจีน ครู อนุมัติ
425 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210573 บ้านหนองบอน นางรัชฎาวรรณ  เยี่ยงคุณเชาว์ ครู อนุมัติ
426 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210567 บ้านลำคลอง นายสมชาย  มาศเส เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
427 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210572 วัดทะเลปัง นางสาวธัญชนก  ฤทธิมาส ครู อนุมัติ
428 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210572 วัดทะเลปัง สิบเอกสง่า  ด่านวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
429 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210572 วัดทะเลปัง นางเกศรา  ศรีวิจิตร ครู อนุมัติ
430 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210570 หัวไทร(เรือนประชาบาล) สุวิทย์  ศรีวิสุทธิ์ ครู อนุมัติ
431 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210570 หัวไทร(เรือนประชาบาล) กมลทิพย์  สงทวน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
432 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210580 วัดท้ายโนต แก้วกมล  ยิ้มมุก ครู อนุมัติ
433 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210580 วัดท้ายโนต นายโกวิทย์  กรรชนะกาญจน์ ครู อนุมัติ
434 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210581 บ้านท่าเตียน นางวนา  พานชาตรี ครู อนุมัติ
435 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210581 บ้านท่าเตียน นางภานุมาศ  คงช่วย ครูโรงเรียนบ้านท่าเตียน อนุมัติ
436 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210565 วัดแหลม นายเกษม   ทองสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
437 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210565 วัดแหลม ณัฐนิชา  อินทนะ ครู อนุมัติ
438 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210565 วัดแหลม กิตติมนต์  อัมพุกานน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
439 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210565 วัดแหลม กรรณิกา  คงมณีย์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
440 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210579 วัดโคกสูง นางสาวเกศิณี  เก้าซ้วน ครูโรงเรียนวัดโคกสูง อนุมัติ
441 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210579 วัดโคกสูง นางโสภณ  มาศเมฆ ครู อนุมัติ
442 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210704 บ้านลำหัก นงนุช  สุภาเพ็ชร ครู อนุมัติ
443 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210702 วัดสมควร ปิติมา  จันทร์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
444 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210703 บ้านดอนทราย เสาวลักษณ์  จุลภักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
445 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210703 บ้านดอนทราย นายอำนวย  ชูเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
446 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210703 บ้านดอนทราย ศศิธร  เต่าทอง ครู อนุมัติ
447 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210692 บ้านอายเลา วริษา  ชะนสงคราม ครู อนุมัติ
448 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210692 บ้านอายเลา jarunee  juttupong ครู อนุมัติ
449 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210691 บ้านไสหินตั้ง อมรรัตน์  สุขสงวน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
450 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210695 วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ นายธีรศักดิ์  พลเธียร ครู อนุมัติ
451 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210696 วัดทุ่งโพธิ์ ปราณี  ชูทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
452 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210694 บ้านเหนือคลอง กมลรัตน์  พลไชย ครู อนุมัติ
453 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210694 บ้านเหนือคลอง ประเสริฐ  อินทร์แก้ว ครู อนุมัติ
454 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210694 บ้านเหนือคลอง กนกกร  สุดทองคง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
455 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210687 ทัศนาวลัย นางทวีนุช  ขวัญทอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
456 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210687 ทัศนาวลัย นางสุณี   รังคะวงษ์ ครู อนุมัติ
457 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210687 ทัศนาวลัย นางจิราพร  เรืองประดิษฐ์ ครู อนุมัติ
458 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210684 วัดนาหมอบุญ Samranwadee  ์Nurapak ครู อนุมัติ
459 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210684 วัดนาหมอบุญ วันฤดี  ลำโป ครู คศ.2 อนุมัติ
460 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210684 วัดนาหมอบุญ วิมลวรรณ   อ้นทอง ครู อนุมัติ
461 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210684 วัดนาหมอบุญ จิราพัชญ์  อนงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
462 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210688 บ้านทุ่งบก นายโสภณ  ฤทธิชัย ครู อนุมัติ
463 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210688 บ้านทุ่งบก นายกฤษดา  รัตนามาศ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
464 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210686 บ้านคอกวัว นางสาวสุจิรา  เทพทอง ครู อนุมัติ
465 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210699 วัดชะอวด กมล  อยู่กลั่นเถื่อน ครู อนุมัติ
466 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210700 บ้านไสขาม ลยวัย  เสือชาวป่า ครู อนุมัติ
467 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210700 บ้านไสขาม นางสาวสุภาณี  พรหมรัตน์พรรณ์ ครู อนุมัติ
468 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210700 บ้านไสขาม นางนฤมล  ขุนรัง ครู ชำนาญการ อนุมัติ
469 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210701 บ้านชายควน นายสรายุ  จิตติศักดิ์ ครู อนุมัติ
470 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210701 บ้านชายควน อุรา  จิตติศักดิ์ ครู อนุมัติ
471 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210697 บ้านควนโตน จิราภรณ์  รักประทุม ครู อนุมัติ
472 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210693 บ้านวังใส Pattama  Aksorndech ครู อนุมัติ
473 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210683 วัดวังฆ้อง รัตติยา  สังคานาคิน ครู อนุมัติ
474 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210683 วัดวังฆ้อง นางสาวนิภาภรณณ์  รักประทุม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
475 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210683 วัดวังฆ้อง เสาวลักษณ์  มาบัว ครู อนุมัติ
476 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210698 บ้านคอพรุ นางสาวจุฑาทิพย์  เพ็งใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
477 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210850 ตชด.บ้านควนมีชัย นายถัด  อินทร์นาค ครู อนุมัติ
478 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210850 ตชด.บ้านควนมีชัย กรรณิการ์  เพ็ชรสุวรรณ์ ธุรการ อนุมัติ
479 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210850 ตชด.บ้านควนมีชัย น.ส.วิภารัตน์   ถนนทิพย์ ครู อนุมัติ
480 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210853 บ้านหอยราก ศิวรี  ชายสุด ครู อนุมัติ