รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210614 ชุมชนวัดทอนหงส์ ชนะไพย์  จุลบล ครู อนุมัติ
2 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210614 ชุมชนวัดทอนหงส์ jutamas  thongsub เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
3 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210615 บ้านในเขียว 1 วาที  จันทพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
4 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210615 บ้านในเขียว 1 ภัสรา  ชูเสน ครู อนุมัติ
5 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210616 บ้านในเขียว 2 รัชนี  ภูมิสถิตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
6 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210616 บ้านในเขียว 2 ถนอม  ปานคง ครู อนุมัติ
7 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210619 บ้านวังลุง นายจิระศักดิ์  ฝั่งชลจิตต์ ครู คศ.3 อนุมัติ
8 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210618 วัดใหม่ นายขันชัย  นุภักดิ์ ครู ค.ศ. 2 อนุมัติ
9 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210618 วัดใหม่ ฉวีวรรณ   เพชรลอย ครู อนุมัติ
10 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210618 วัดใหม่ รัชนี  สุขศิริ ครู อนุมัติ
11 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210617 บ้านชุมขลิง เพียงพร จันพลโท  จันพลโท ครู อนุมัติ
12 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210617 บ้านชุมขลิง เจริญ  ทองทรัพย์ ครู อนุมัติ
13 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210631 วัดหลวงครู นายสุพิน  ขุนศรี ครู อนุมัติ
14 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210632 วัดกำแพงถม อรษา  ขุนวิช่วย ครู อนุมัติ
15 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210625 วัดโยธาธรรม นางโสภาพรรณ  สว่างเย็น ครู อนุมัติ
16 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210622 วัดนากัน นางผ่อศรี  เกษร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
17 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210624 วัดท้าวโทะ ณัฐกานต์  เพชรที่วัง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
18 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210630 ชุมชนวัดอินทคีรี เจียรพรรณ  จุฬากาญจน์ ครู อนุมัติ
19 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210626 วัดเขาขุนพนม นายมนตรี  ขุนรัตน์ ครู อนุมัติ
20 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210626 วัดเขาขุนพนม somchai  junsrinoan ครู อนุมัติ
21 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210626 วัดเขาขุนพนม สมชาย  จันทร์ศรีนวล ครู อนุมัติ
22 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210620 วัดพรหมโลก นายสมชาย  กลิ่นมาลี ครู อนุมัติ
23 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210623 วัดเขาปูน ระวิวรรณ  แก้วเจริญ ครู อนุมัติ
24 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210623 วัดเขาปูน อารี  ณ นคร ครู อนุมัติ
25 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210621 บ้านคลองแคว นางสาวบุษกล  รูปโอ ครูธุรการ อนุมัติ
26 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210621 บ้านคลองแคว นางยุภาภรณ์  พันธุพล ครู อนุมัติ
27 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210627 วัดโทเอก ลัดดาวรรณ  คันธิก เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
28 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210627 วัดโทเอก นายสวน  แสงเสน ครู อนุมัติ
29 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210629 วัดป่ากิ่ว นางบุปผา  จันทร์ศรีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่ากิ่ว อนุมัติ
30 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210629 วัดป่ากิ่ว นางเบญจา   ทองมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
31 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210628 วัดสากเหล็ก นางอาจินต์  ทองเชื้อ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
32 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210628 วัดสากเหล็ก นางสาวอำไพ  ระถาพร ครู อนุมัติ
33 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210274 วัดดอนใคร รุชดา  พงค์ยี่ล่า ครู อนุมัติ
34 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210274 วัดดอนใคร นางสุมนรัตน์  สุปรียธิติกุล ครู คศ.3 อนุมัติ
35 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210274 วัดดอนใคร นายประดิษฐ์  สังขนุกิจ ครู คศ.2 อนุมัติ
36 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210275 บ้านบ่อกรูด ศุภชัย  พิมเสน ครูชำนาญการ อนุมัติ
37 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210278 บ้านพังปริง นางซัลมา  ปริงทอง ครู คศ.1 อนุมัติ
38 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210279 บ้านปากดวด อาลี  จิตรบรรทัด ครู อนุมัติ
39 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210279 บ้านปากดวด วรรณิสา  ฟองณวงศ์ ครู อนุมัติ
40 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210279 บ้านปากดวด นภาภรณ์  ไชยรัตน์ ครู อนุมัติ
41 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210229 วัดจันพอ วัชรพงศ์  เชาวลิต ครูธุรการ อนุมัติ
42 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210229 วัดจันพอ นางสาวสุพัตรา  หล้าหลัน ครูธุรการ อนุมัติ
43 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210230 วัดหญ้าปล้อง นายอำไพ   เลขขำ ครู อนุมัติ
44 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210232 บ้านฉาง นางอำนวย  พรหมจรรย์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
45 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210232 บ้านฉาง นางสาวสุพัตรา  หล้าหลัน ธุรการ อนุมัติ
46 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210264 บ้านวังหิน สมเกียรติ  นิยมรัตน์ ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
47 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210280 บ้านหน้าเขาวัด ทูลชัย  แก้วแป้น ครูชำนาญการ อนุมัติ
48 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210280 บ้านหน้าเขาวัด นางสาวบุญเรียง  เพ็ชรรัตน์ ครู อนุมัติ
49 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210271 บ้านหนองหว้า พวงรัตน์  รักทอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
50 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210272 บ้านปากเจา อนุห์  บุญคล่อง ผอ. อนุมัติ
51 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210272 บ้านปากเจา จิราวรรณ  เชาวลิต ครู อนุมัติ
52 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210273 วัดปลักปลา Aekkhaluck  Watcharakarn เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
53 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210276 วัดจันทาราม เยาวรัตน์ ตรึกตรอง  ตรึกตรอง อนุมัติ
54 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210236 บ้านสำนักม่วง นายสุริญ  แก้วบุญส่ง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
55 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210236 บ้านสำนักม่วง นงลักษณ์  พุ่มรักชาติ ครู อนุมัติ
56 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210237 วัดป่า(ท่าขึ้น) นายชัยชาญ  สกุลชิต ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
57 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210238 วัดหมาย นางศิรินทิพย์  นุ่นเกลี้ยง ครู อนุมัติ
58 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210238 วัดหมาย นางสิริรักษ์  มิตรกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
59 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210238 วัดหมาย สุภาภรณ์  สมศักดิ์ ครูคศ.2 อนุมัติ
60 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210239 วัดเทวดาราม นายธวัชชัย   ใจห้าว ครู อนุมัติ
61 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210239 วัดเทวดาราม นางณัฐากรณ์ พราหมณ์เพชร  พราหมณ์เพชร ครูชำนาญการ อนุมัติ
62 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210239 วัดเทวดาราม กนกวรรณ  คิดโปร่ง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
63 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210240 วัดยางงาม มานิดา  เริ่มฤกษ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
64 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210240 วัดยางงาม นายสมศักดิ์  เกษโร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
65 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210241 วัดทางขึ้น สมเกียรติ  แพรกสงฆ์ ครู อนุมัติ
66 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210241 วัดทางขึ้น จารุวรรณ  พรมวี ครู อนุมัติ
67 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210242 วัดพระเลียบ นางนิภาภรณ์  จิตนุพงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
68 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210242 วัดพระเลียบ นางอารียา  จรเสมอ ครู คศ.3 อนุมัติ
69 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210243 วัดประดู่หอม ภัทรวรรณ  บุญพิศ ครู อนุมัติ
70 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210243 วัดประดู่หอม Yaowapha  Ninlaor ครู อนุมัติ
71 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210253 วัดนางตรา นางธรรญธร  ขุนทอง ครู อนุมัติ
72 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210254 ปทุมานุกูล นายกิติวัตร  เจ้าแก้ว ครูชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมานุกูล อนุมัติ
73 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210254 ปทุมานุกูล นายกระจ่าง  ญาติมาก ครู คศ.2 อนุมัติ
74 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210255 วัดชลธาราม นางกัลยา  คำพรหมกุล ครู อนุมัติ
75 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210255 วัดชลธาราม อนุวัฒน์  ชัยรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
76 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210255 วัดชลธาราม jirapa  suttipan ครู อนุมัติ
77 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210256 ราชประชานุเคราะห์ 8 นางสาวทิพยวรรณ  ยานแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
78 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210257 บ้านสระบัว นางอารีย์  นวลดุก ครู อนุมัติ
79 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210260 บ้านท่าสูง ณรงค์  สมศักดิ์ ครู อนุมัติ
80 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210258 บ้านในถุ้ง นางทัศณี  รัตนพันธ์ คศ.2 อนุมัติ
81 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210258 บ้านในถุ้ง Thussanee  Ratanapan ครู อนุมัติ
82 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210258 บ้านในถุ้ง นายสรยุทธ  อินทร์ทุ่ม ครูโรงเรียนบ้านในถุ้ง อนุมัติ
83 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210259 ท่าศาลา ชุลีวัลย์  อินทร์แก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
84 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210259 ท่าศาลา นายธนิสร  จันทร์บุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
85 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210270 ชุมชนใหม่ นางสาวอรวรรณ  พูลใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
86 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210270 ชุมชนใหม่ นางอารีรัตน์  ไชยชนะ ครู อนุมัติ
87 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210245 บ้านสะพานหัน นางหัสนีย์  บำรุงชาติ ครู อนุมัติ
88 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210244 วัดพระอาสน์ เฉลิม  หนูหวาน ครู อนุมัติ
89 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210244 วัดพระอาสน์ นายทวี  กาญจนดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
90 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210261 วัดโคกเหล็ก kanchana  tumkeaw ครู อนุมัติ
91 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210261 วัดโคกเหล็ก นางณัฐณิชา  จันทร์มาศ ครู อนุมัติ
92 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210234 วัดสระประดิษฐ์ ไพฑูรย์  ศักดิ์พรหม ครู อนุมัติ
93 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210234 วัดสระประดิษฐ์ นางสุธาวรรณ  หัสนันท์ ครู อนุมัติ
94 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210235 บ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92 เยาวรัตน์  สุทธิพันธ์ ครู อนุมัติ
95 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210268 วัดสโมสร ชูศรี  กาญจนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
96 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210233 วัดโมคลาน maitri  nimitsomsakul ครู อนุมัติ
97 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210233 วัดโมคลาน จิราภรณ์   หัตถประดิษฐ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
98 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210231 วัดยางทอง ดรุณี  หวันนุรัตน์ ครู อนุมัติ
99 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210231 วัดยางทอง นางสาวดรุณี  หวันมะหยอ ครู อนุมัติ
100 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210267 บ้านทุ่งเกราะ อภิชาติ  อารีกิจ ครู คศ.2 อนุมัติ
101 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210267 บ้านทุ่งเกราะ กรรณิกา  อุดหนุนกาญจน์ ครู อนุมัติ
102 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210266 วัดป่า(โมคลาน) นายถาวร  บัวทอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
103 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210265 บ้านประชาอารี นายสรรเพชญ  ชะวาจิตค ครู อนุมัติ
104 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210263 วัดชัยธารามประดิษฐ์ ว่าที่ร.ต.เรวัช  กันตังกุล ครู คศ.2 อนุมัติ
105 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210262 วัดสวนหมาก รณกิจ   ใหม่แก้ว อนุมัติ
106 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210252 วัดน้ำตก นายประสิทธิ์  แซ่หลี ครู อนุมัติ
107 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210250 ชุมชนวัดสระแก้ว apiratee  seenuan ครู อนุมัติ
108 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210250 ชุมชนวัดสระแก้ว นางสุมาลี  บ้านเพิง ครู อนุมัติ
109 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210251 บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) นายเกษม  อัศวโอภากุล ครู อนุมัติ
110 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210246 บ้านชุมโลง yaowaluck  suthin ครู อนุมัติ
111 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210247 บ้านอินทนิน นางกมลทิพย์  ยุเหล็ก ครู อนุมัติ
112 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210247 บ้านอินทนิน นายสำราญ  รอดภัย ครู อนุมัติ
113 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210248 บ้านหนับเภา นายสนิท   อนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
114 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210248 บ้านหนับเภา นายอภิชาต  สุรพจน์ ครู อนุมัติ
115 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210248 บ้านหนับเภา อภิชาต  สุรพจน์ ครู อนุมัติ
116 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210249 วัดนากุน tarayut  kahapunsakun ครู อนุมัติ
117 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210269 บ้านทุ่งชน นายสุวิศวกร  เที่ยวแสวง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
118 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210269 บ้านทุ่งชน นางมยุรี  ใจห้าว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
119 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210269 บ้านทุ่งชน นางถาวร   สายแก้ว ครู อนุมัติ
120 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210548 วัดเขาน้อย กัลยา  สองวิหค ครูชำนาญการ อนุมัติ
121 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210550 บ้านทุ่งขันหมาก นางสาวขวัญสุดา  เกิดสมบัติ ครู อนุมัติ
122 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210550 บ้านทุ่งขันหมาก นางสำรวม  บุษบา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
123 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210554 บ้านเขาใหญ่ นายนุกูล  ใจห้าว ครูชำนาญการ อนุมัติ
124 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210554 บ้านเขาใหญ่ นางจัตุพร  เพชรชู ครูชำนาญการ อนุมัติ
125 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210554 บ้านเขาใหญ่ นางราตรี  หนูแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
126 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210522 วัดสุธรรมาราม นายจรูญ  ศรีเทพ ครูชำนาญการ อนุมัติ
127 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210538 วัดคงคาเลียบ นางวิไลวรรณ  พิเภก ครู อนุมัติ
128 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210549 วัดกลาง จรรยาภรณ์  รัตนโกสิน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
129 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210549 วัดกลาง สุพัตรา  งามคม ครู อนุมัติ
130 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210553 บ้านน้ำขาว วัชราภรณ์  แสนภักดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
131 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210534 วัดชนาราม อรรณพ  คุ้มสวน ครูชำนาญการ อนุมัติ
132 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210534 วัดชนาราม ศศิวรรณ  แสนภักดี อนุมัติ
133 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210535 บ้านต้นจันทน์ สุดารัตน์  เมืองจันทร์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
134 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210535 บ้านต้นจันทน์ Subhaphorn  Suwanno ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
135 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210536 บ้านปลายทอน นางสิตานันท์  จันทร์แก้ว ครูชำนาญการ อนุมัติ
136 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210536 บ้านปลายทอน นุชรีย์  หวานเย็น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
137 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210537 วัดถ้ำเทียนถวาย Subhaphorn  Suwanno ธุรการโรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย อนุมัติ
138 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210537 วัดถ้ำเทียนถวาย ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพรรษา  ใจอารีย์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
139 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210533 ชุมชนวัดปัณณาราม นางรัตนาภรณ์  ภักดีใหม่ ครูชำนาญการ อนุมัติ
140 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210545 บ้านเขาฝ้าย kanjana  Anantapat ครู อนุมัติ
141 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210545 บ้านเขาฝ้าย พรศรี  อินเล็ก ครู อนุมัติ
142 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210543 บ้านเขาตาสัก ธีระยุทธ  เต็มแก้ว พนักงานราชการ อนุมัติ
143 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210544 บ้านคลองตีนเป็ด นายสุวิท  พรหมมา ครู อนุมัติ
144 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210544 บ้านคลองตีนเป็ด วิมล   นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
145 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210540 วัดสุชน nitasporn  sukchuen ธุรการ อนุมัติ
146 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210541 บ้านสุวรรณเขต พงศ์ศรัณย์  จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
147 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210542 บ้านห้วยทรายทอง นายบุญรัตน์  รักชาติไทย ครูชำนาญการ อนุมัติ
148 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210542 บ้านห้วยทรายทอง ฐิติพร  ธนกุลพ่วงเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
149 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210542 บ้านห้วยทรายทอง ฐิติพร  ธนกุลพ่วงเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
150 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210524 วัดธารน้ำฉา ทิพวรรณ  ใจห้าว ครู อนุมัติ
151 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210525 ชุมชนวัดเทพราช ณรงฤทธิ์  เพชรนุ้ย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
152 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210528 บ้านเขายวนเฒ่า ลัดดาวัลย์  ขำสุข ครู อนุมัติ
153 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210532 บ้านเผียน โสภณ  เชาวลิต ครู คศ.๒ อนุมัติ
154 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210552 บ้านน้ำฉา กิตติพงศ์  คิดดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
155 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210552 บ้านน้ำฉา กิตติพงศ์ คิดดี  คิดดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
156 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210552 บ้านน้ำฉา หฤทัย  บรรจุสุวรรณ์ ธุรการ อนุมัติ
157 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210526 วัดชนสังขรณพิจิตร นางอุบล  ดิษยมนตรี ครู อนุมัติ
158 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210526 วัดชนสังขรณพิจิตร นางจิรวรรณ  วชิรานันตวัฒน์ ครู คศ.2 อนุมัติ
159 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210527 วัดศิลาชลเขต warangkana  khawkeaw ครู คศ.2 อนุมัติ
160 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210529 บ้านเขาทราย นายศรัทธา  อ่อนเกตุพล ครู อนุมัติ
161 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210529 บ้านเขาทราย มณี  จันทรัตน์ ครู คศ.2 อนุมัติ
162 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210530 บ้านไสพลู นายสุชาติ  ช่างสลัก ครู อนุมัติ
163 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210530 บ้านไสพลู นางบุญนำ   ไชยพงศ์ ครู อนุมัติ
164 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210531 บ้านไสเหรียง นายอนันตชัย   ดิษยมนตรี ครูโรงเรียนบ้านไสเหรียง อนุมัติ
165 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210531 บ้านไสเหรียง นางสาวมาลี  ศรีเมือง ครู อนุมัติ
166 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210511 วัดประทุมทายการาม นางสุนิสา   เตาวะโต ครู อนุมัติ
167 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210511 วัดประทุมทายการาม ดวงดาว   ศรีรัตน์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
168 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210511 วัดประทุมทายการาม นายประมาณ   เกตแก้ว ครู อนุมัติ
169 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210512 บ้านบางฉาง อุกฤษฎ์   อินทวงค์ ครู อนุมัติ
170 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210512 บ้านบางฉาง พรรณทิพย์  บัวแย้ม ธุรการ อนุมัติ
171 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210512 บ้านบางฉาง sittipron  channarong ครู อนุมัติ
172 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210514 วัดจอมทอง นางณัฐญาจิต  บุญประกอบ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
173 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210514 วัดจอมทอง สุวนันท์  เอี่ยมจันทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
174 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210516 บ้านช่องเขาหมาก สุกัลยา  ล่องลอย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
175 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210517 บ้านน้ำร้อน ศิริวรรณ  เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
176 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210517 บ้านน้ำร้อน นายภาณุรัตน์  พัทน้อย ครู อนุมัติ
177 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210517 บ้านน้ำร้อน นายสุภาส  มณีโชติ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
178 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210546 บ้านทุ่งหัวนา นางขวัญดาว  จูเจ้ย ครู อนุมัติ
179 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210546 บ้านทุ่งหัวนา กานต์พิชชา  อาจหาญ ครู คศ. 1 อนุมัติ
180 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210547 บ้านปราบราษฏร์อุทิศ อรุณ  ศรีรัตน์ ผู้อำนวยการชำนาญการ อนุมัติ
181 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210523 วัดสโมสรสันนิบาต จิราพร  มีเสน ครู อนุมัติ
182 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210523 วัดสโมสรสันนิบาต จุไร  ศรีเมือง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
183 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210523 วัดสโมสรสันนิบาต สมัชชา  สมเชื้อ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
184 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210539 บ้านทุ่งครั้ง ผาวรรณ  ประไพ ครู อนุมัติ
185 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210539 บ้านทุ่งครั้ง นางธิดาพร   ผ่อนผัน ครู อนุมัติ
186 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210518 วัดขรัวช่วย สุภาพ  บัวแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
187 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210518 วัดขรัวช่วย พิชชานันท์  เงินสยาม ครู อนุมัติ
188 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210519 วัดปากด่าน ณัฐวัฒน์  รักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
189 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210519 วัดปากด่าน บุญฤทธิ์  ศรีรักษ์ ครู อนุมัติ
190 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210520 วัดคงคาวดี ประไพพิศ  ใจห้าว ครูโรงเรียนวัดคงคาวดี อนุมัติ
191 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210521 วัดสวนศิขรบรรพต บุศราภรณ์  พิชัยฤกษ์ ครู อนุมัติ
192 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210076 ชุมชนบ้านบางโหนด ศิริจันทร์  ประสิทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
193 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210076 ชุมชนบ้านบางโหนด สุภาวดี  อ่อนแก้ว ครู อนุมัติ
194 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210077 วัดเขา (วันครู2501) นางสะลิฝ๊ะ  ใบเต้ ครุูชำนาญการ อนุมัติ
195 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210077 วัดเขา (วันครู2501) สุชานรี  ฉิมเรือง ครู อนุมัติ
196 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210079 วัดกระดังงา ทรงวุฒิ  มากมี ครู อนุมัติ
197 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210080 บ้านเปร็ต นางสาวทัศนีย์  มุขดาร์ ครู อนุมัติ
198 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210080 บ้านเปร็ต นางสุวณีย์  คำเพ็ง ครู อนุมัติ
199 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210081 บ้านในเพลา นายภูวดล  ชำนาญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
200 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210081 บ้านในเพลา สุนทร  คงอินทร์ ครู อนุมัติ
201 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210088 บ้านวัดใน ศิริลักษณ์  พรหมคีรี พนักงานาราชการ อนุมัติ
202 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210088 บ้านวัดใน อรสา  ใจรังษี ครู อนุมัติ
203 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210082 บ้านท่าน้อย นรงค์ศักดิ์  มณีวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
204 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210082 บ้านท่าน้อย โสภณ  ศรศรี ครู อนุมัติ
205 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210083 ชุมชนวัดบางคู นายเจนวิทย์  ภัทรวังฟ้า ครู อนุมัติ
206 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210083 ชุมชนวัดบางคู จุฑารัตน์  รักนาย ขนอม อนุมัติ
207 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210084 บ้านเขาวังทอง บุญยืน  เลี้ยงสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
208 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210085 วัดเจดีย์หลวง นายวันชัย   หนักเกิด ครู คศ.2 อนุมัติ
209 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210086 บ้านเขาหัวช้าง ศิริวัฒน์  พุดทอง ครู อนุมัติ
210 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210087 บ้านคลองเหลง นางสาวรัชดาวรรณ  เพ็ชรพันธ์ ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
211 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210089 บ้านคลองวัง cherdchai  yanniyom ครู อนุมัติ
212 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210089 บ้านคลองวัง รุ่งตะวัน  นวลแก้ว ครู อนุมัติ
213 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210094 บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) นางวิไลวรรณ  ทิพย์มนตรี ครู คศ.2 อนุมัติ
214 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210094 บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) จันทร์เพ็ญ   ชุมสุวรรณ ครูชำนาญการ อนุมัติ
215 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210090 บ้านแขวงเภา สมชัย  ทองศรี ครูชำนาญการ อนุมัติ
216 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210091 วัดคีรีวง ณรงค์วิทย์  กฤตชญานุกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
217 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210092 บ้านท่าจันทน์ อาภร  ชนะภัย ครูชำนาญการ อนุมัติ
218 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210075 บ้านท่าม่วง สุภาภรณ์  พรหมอินทร์ พนักงานราชการ อนุมัติ
219 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210075 บ้านท่าม่วง ณัฏฐ์วรินท์  โสมเพ็ชร ครู อนุมัติ
220 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210728 บ้านปากลง นางเรวดี  มิถิลา ครู อนุมัติ
221 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210729 วัดเปียน ภัทวีณา  แก้วหีด ครู อนุมัติ
222 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210729 วัดเปียน นายจำเนียร  สูนกามรัตน์ ครู อนุมัติ
223 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210730 บ้านพิตำ สุริยันต์  ใสนวล ครู อนุมัติ
224 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210730 บ้านพิตำ อรอุมา  บุญคล่อง ครู อนุมัติ
225 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210730 บ้านพิตำ นางสาวเรวดี  มีบุญมาก ครู อนุมัติ
226 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210731 บ้านนบ อุทัย  เดชานุกูล ครู อนุมัติ
227 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210731 บ้านนบ ปุณยภา   แก้วนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
228 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210731 บ้านนบ นางสาวภัณฑิลา  ช่วยค้ำ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
229 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210731 บ้านนบ นายอุดม  โมราศิลป์ ครู คศ.2 อนุมัติ
230 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210725 วัดเขาน้อย โสภิดา  ศรีวิสุทธิ์ เจ้าหน้าธุรการ อนุมัติ
231 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210726 วัดคงคา นายวิเชาว์  บุญฉาย ครู อนุมัติ
232 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210726 วัดคงคา นายอาภรณ์  สุพรรณพงศ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
233 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210727 บ้านขุนทะเล juree  petchauy ครู อนุมัติ
234 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210732 วัดโรงเหล็ก นายอภินันท์   หนูณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโรงเหล็ก อนุมัติ
235 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210732 วัดโรงเหล็ก ปวีร  มีทรัพย์ ครูธุรการ อนุมัติ
236 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210732 วัดโรงเหล็ก สามารถ  วงษ์นุ่น ครู อนุมัติ
237 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210733 บ้านโรงเหล็ก Buncha  Boonthong ครู อนุมัติ
238 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210733 บ้านโรงเหล็ก อุทัย  พงศ์สวัสดิ์ ครู อนุมัติ
239 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210734 บ้านพังหรัน สุติญา  สุบรรณ์ ครู อนุมัติ
240 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210734 บ้านพังหรัน นายธำรงค์  ลิ่มวรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
241 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210734 บ้านพังหรัน ประสิทธิ์  มีบุญมาก ครู อนุมัติ
242 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210724 วัดนาเหรง นางสาวปาริชาติ  ช่วยรอดหมด ครู อนุมัติ
243 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210721 บ้านในตูล นางสุดารัตน์  แก้วอ่อน ครูชำนาญการ อนุมัติ
244 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210721 บ้านในตูล สาหรี  บุญสนอง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
245 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210722 เคียงศิริ สมรักษ์  บุญเจริญ ครู คศ.2 อนุมัติ
246 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210722 เคียงศิริ นางเกศรินทร์  กาญจนะ ครู คศ.2 อนุมัติ