รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210614 : ชุมชนวัดทอนหงส์ ชนะไพย์  จุลบล ครู
2 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210614 : ชุมชนวัดทอนหงส์ นิตยา  โชติเทวชุบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
3 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210615 : บ้านในเขียว 1 เกศทิพย์  สัจมาศ ธุรการ
4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210615 : บ้านในเขียว 1 ภัสรา  ชูเสน ครู
5 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210616 : บ้านในเขียว 2 จุฑามาศ   กาญจนรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
6 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210619 : บ้านวังลุง นายจิระศักดิ์  ฝั่งชลจิตต์ ครู คศ.3
7 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210619 : บ้านวังลุง ภาชญา  ทองทรัพย์ เจาหน้าที่ธุรการโรงเรียน
8 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210618 : วัดใหม่ จันทร์จิรา  เมืองชนะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
9 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210618 : วัดใหม่ นายขันชัย  นุภักดิ์ ครู ค.ศ. 2
10 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210617 : บ้านชุมขลิง อาภาภัทร  บุญขวัญ ธุรการโรงเรียน
11 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210617 : บ้านชุมขลิง เพียงพร จันพลโท  จันพลโท ครู
12 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210631 : วัดหลวงครู นายสุพิน  ขุนศรี ครู
13 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210632 : วัดกำแพงถม กมลทิพย์  สำเภาแก้ว ธุรการ
14 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210632 : วัดกำแพงถม อรษา  ขุนวิช่วย ครู
15 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210625 : วัดโยธาธรรม นางโสภาพรรณ  สว่างเย็น ครู
16 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210625 : วัดโยธาธรรม ธิดาวรรณ  สุทธิศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
17 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210622 : วัดนากัน นางผ่อศรี  เกษร ครูชำนาญการพิเศษ
18 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210622 : วัดนากัน ฉวีวรรณ  เพชรพันธ์ ครูโรงเรียนวัดนากัน
19 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210624 : วัดท้าวโทะ ณัฐกานต์  เพชรที่วัง เจ้าหน้าที่ธุรการ
20 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210624 : วัดท้าวโทะ วรรณิศา  หัฐสัพธ์ ธุรการ
21 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210630 : ชุมชนวัดอินทคีรี เจียรพรรณ  จุฬากาญจน์ ครู
22 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210626 : วัดเขาขุนพนม สมชาย  จันทร์ศรีนวล ครู
23 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210626 : วัดเขาขุนพนม นายมนตรี  ขุนรัตน์ ครู
24 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210620 : วัดพรหมโลก นายสมชาย  กลิ่นมาลี ครู
25 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210620 : วัดพรหมโลก นางสาวเกตุณภัส  เฉลิมวรรณ ครู
26 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210623 : วัดเขาปูน มัทนา  ชูประศรี ธุรการโรงเรียนวัดเขาปูน
27 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210623 : วัดเขาปูน ระวิวรรณ  แก้วเจริญ ครู
28 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210621 : บ้านคลองแคว นางสาวบุษกล  รูปโอ ครูธุรการ
29 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210621 : บ้านคลองแคว นางยุภาภรณ์  พันธุพล ครู
30 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210627 : วัดโทเอก ลัดดาวรรณ  คันธิก เจ้าหน้าที่ธุรการ
31 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210627 : วัดโทเอก นายสวน  แสงเสน ครู
32 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210629 : วัดป่ากิ่ว นางเบญจา   ทองมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
33 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210628 : วัดสากเหล็ก นางสาวอำไพ  ระถาพร ครู
34 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210628 : วัดสากเหล็ก นางอาจินต์  ทองเชื้อ เจ้าหน้าที่ธุรการ
35 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210274 : วัดดอนใคร รุชดา  พงค์ยี่ล่า ครู
36 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210274 : วัดดอนใคร นางสุมนรัตน์  สุปรียธิติกุล ครู คศ.3
37 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210275 : บ้านบ่อกรูด ศุภชัย  พิมเสน ครูชำนาญการ
38 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210278 : บ้านพังปริง นางซัลมา  ปริงทอง ครู คศ.1
39 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210279 : บ้านปากดวด อาลี  จิตรบรรทัด ครู
40 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210279 : บ้านปากดวด นภาภรณ์  ไชยรัตน์ ครู
41 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210229 : วัดจันพอ เอื้อมพร  เชาวลิต เจ้าหน้าที่ธุรการ
42 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210229 : วัดจันพอ วัชรพงศ์  เชาวลิต ครูธุรการ
43 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210229 : วัดจันพอ นางสาวสุพัตรา  หล้าหลัน ครูธุรการ
44 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210230 : วัดหญ้าปล้อง นายอำไพ   เลขขำ ครู
45 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210232 : บ้านฉาง นางอำนวย  พรหมจรรย์ ครูชำนาญการ
46 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210232 : บ้านฉาง นางสาวสุพัตรา  หล้าหลัน ธุรการ
47 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210232 : บ้านฉาง ปิยนุช  คณากูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
48 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210264 : บ้านวังหิน สมเกียรติ  นิยมรัตน์ ครู ค.ศ.3
49 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210280 : บ้านหน้าเขาวัด ณัฐกฤตา  ชุมทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
50 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210280 : บ้านหน้าเขาวัด นางสาวบุญเรียง  เพ็ชรรัตน์ ครู
51 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210271 : บ้านหนองหว้า พวงรัตน์  รักทอง ครูชำนาญการ
52 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210272 : บ้านปากเจา จิราวรรณ  เชาวลิต ครู
53 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210273 : วัดปลักปลา Aekkhaluck  Watcharakarn เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
54 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210276 : วัดจันทาราม เยาวรัตน์ ตรึกตรอง  ตรึกตรอง
55 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210236 : บ้านสำนักม่วง นงลักษณ์  พุ่มรักชาติ ครู
56 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210236 : บ้านสำนักม่วง นายสุริญ  แก้วบุญส่ง ครูชำนาญการพิเศษ
57 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210237 : วัดป่า(ท่าขึ้น) นางสาวโสรยา  เมฆฉาย ครูธุรการ
58 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210238 : วัดหมาย สุภาภรณ์  สมศักดิ์ ครูคศ.2
59 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210238 : วัดหมาย นางศิรินทิพย์  นุ่นเกลี้ยง ครู
60 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210239 : วัดเทวดาราม กนกวรรณ  คิดโปร่ง ธุรการโรงเรียน
61 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210239 : วัดเทวดาราม นางณัฐากรณ์ พราหมณ์เพชร  พราหมณ์เพชร ครูชำนาญการ
62 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210240 : วัดยางงาม มานิดา  เริ่มฤกษ์ ครูชำนาญการ
63 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210240 : วัดยางงาม นายสมศักดิ์  เกษโร ผู้อำนวยการโรงเรียน
64 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210241 : วัดทางขึ้น จารุวรรณ  พรมวี ครู
65 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210241 : วัดทางขึ้น สมเกียรติ  แพรกสงฆ์ ครู
66 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210242 : วัดพระเลียบ นางอารียา  จรเสมอ ครู คศ.3
67 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210242 : วัดพระเลียบ นางนิภาภรณ์  จิตนุพงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
68 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210243 : วัดประดู่หอม Yaowapha  Ninlaor ครู
69 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210243 : วัดประดู่หอม ภัทรวรรณ  บุญพิศ ครู
70 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210253 : วัดนางตรา นางธรรญธร  ขุนทอง ครู
71 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210254 : ปทุมานุกูล นายกระจ่าง  ญาติมาก ครู คศ.2
72 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210254 : ปทุมานุกูล นายกิติวัตร  เจ้าแก้ว ครูชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมานุกูล
73 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210255 : วัดชลธาราม อนุวัฒน์  ชัยรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
74 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210255 : วัดชลธาราม นางกัลยา  คำพรหมกุล ครู
75 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210255 : วัดชลธาราม jirapa  suttipan ครู
76 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210256 : ราชประชานุเคราะห์ 8 นางสาวทิพยวรรณ  ยานแก้ว ครูผู้ช่วย
77 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210257 : บ้านสระบัว นางอารีย์  นวลดุก ครู
78 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210260 : บ้านท่าสูง ณรงค์  สมศักดิ์ ครู
79 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210258 : บ้านในถุ้ง นายสรยุทธ  อินทร์ทุ่ม ครูโรงเรียนบ้านในถุ้ง
80 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210258 : บ้านในถุ้ง นางสาวพิมพา  หนูกัน ครูโรงเรียนบ้านในถุ้ง
81 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210258 : บ้านในถุ้ง Thussanee  Ratanapan ครู
82 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210258 : บ้านในถุ้ง นางทัศณี  รัตนพันธ์ คศ.2
83 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210259 : ท่าศาลา ชุลีวัลย์  อินทร์แก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
84 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210259 : ท่าศาลา นายธนิสร  จันทร์บุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
85 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210270 : ชุมชนใหม่ นางสาวอรวรรณ  พูลใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
86 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210270 : ชุมชนใหม่ นางอารีรัตน์  ไชยชนะ ครู
87 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210245 : บ้านสะพานหัน นางหัสนีย์  บำรุงชาติ ครู
88 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210244 : วัดพระอาสน์ เฉลิม  หนูหวาน ครู
89 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210244 : วัดพระอาสน์ นายทวี  กาญจนดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา
90 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210261 : วัดโคกเหล็ก kanchana  tumkeaw ครู
91 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210261 : วัดโคกเหล็ก นางณัฐณิชา  จันทร์มาศ ครู
92 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210234 : วัดสระประดิษฐ์ ไพฑูรย์  ศักดิ์พรหม ครู
93 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210234 : วัดสระประดิษฐ์ นางสุธาวรรณ  หัสนันท์ ครู
94 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210235 : บ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92 เยาวรัตน์  สุทธิพันธ์ ครู
95 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210268 : วัดสโมสร ชูศรี  กาญจนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
96 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210233 : วัดโมคลาน จิราภรณ์   หัตถประดิษฐ์ ครูชำนาญการ
97 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210233 : วัดโมคลาน maitri  nimitsomsakul ครู
98 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210231 : วัดยางทอง นางสาวดรุณี  หวันมะหยอ ครู
99 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210231 : วัดยางทอง ดรุณี  หวันนุรัตน์ ครู
100 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210267 : บ้านทุ่งเกราะ กรรณิกา  อุดหนุนกาญจน์ ครู
101 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210267 : บ้านทุ่งเกราะ อภิชาติ  อารีกิจ ครู คศ.2
102 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210266 : วัดป่า(โมคลาน) นายถาวร  บัวทอง ครูชำนาญการ
103 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210265 : บ้านประชาอารี นายสรรเพชญ  ชะวาจิตร ครู
104 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210263 : วัดชัยธารามประดิษฐ์ ว่าที่ร.ต.เรวัช  กันตังกุล ครู คศ.2
105 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210262 : วัดสวนหมาก รณกิจ   ใหม่แก้ว
106 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210252 : วัดน้ำตก นายประสิทธิ์  แซ่หลี ครู
107 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210252 : วัดน้ำตก ปวรา  รักขพันธ์ ธุรการ
108 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210250 : ชุมชนวัดสระแก้ว นางสุมาลี  บ้านเพิง ครู
109 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210250 : ชุมชนวัดสระแก้ว apiratee  seenuan ครู
110 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210251 : บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) นายเกษม  อัศวโอภากุล ครู
111 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210246 : บ้านชุมโลง yaowaluck  suthin ครู
112 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210246 : บ้านชุมโลง นางเยาวลักษณ์   สุทิน ครู
113 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210247 : บ้านอินทนิน นายสำราญ  รอดภัย ครู
114 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210247 : บ้านอินทนิน นางกมลทิพย์  ยุเหล็ก ครู
115 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210248 : บ้านหนับเภา นายสนิท   อนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
116 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210248 : บ้านหนับเภา อภิชาต  สุรพจน์ ครู
117 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210248 : บ้านหนับเภา นายอภิชาต  สุรพจน์ ครู
118 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210248 : บ้านหนับเภา ภัทรสุดา  เพ็งจันทร์ พนักงานธุรการ
119 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210249 : วัดนากุน tarayut  kahapunsakun ครู
120 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210269 : บ้านทุ่งชน นายสุวิศวกร  เที่ยวแสวง เจ้าหน้าที่ธุรการ
121 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210269 : บ้านทุ่งชน นางมยุรี  ใจห้าว ครูชำนาญการพิเศษ
122 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210269 : บ้านทุ่งชน นางถาวร   สายแก้ว ครู
123 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210548 : วัดเขาน้อย กัลยา  สองวิหค ครูชำนาญการ
124 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210550 : บ้านทุ่งขันหมาก สุพานี  ยิ่งยง ครู
125 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210550 : บ้านทุ่งขันหมาก สุภาภรณ์  สุขอนันต์ ธุรการ
126 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210554 : บ้านเขาใหญ่ นางจัตุพร  เพชรชู ครูชำนาญการ
127 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210522 : วัดสุธรรมาราม นายจรูญ  ศรีเทพ ครูชำนาญการพิเศษ
128 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210522 : วัดสุธรรมาราม พโยม  ชินรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
129 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210538 : วัดคงคาเลียบ นางวิไลวรรณ  พิเภก ครู
130 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210549 : วัดกลาง จรรยาภรณ์  รัตนโกสิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
131 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210553 : บ้านน้ำขาว วัชราภรณ์  แสนภักดี ครูผู้ช่วย
132 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210553 : บ้านน้ำขาว วชิราภรณ์  ศรีสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
133 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210534 : วัดชนาราม อรรณพ  คุ้มสวน ครูชำนาญการ
134 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210534 : วัดชนาราม ศศิวรรณ  แสนภักดี
135 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210535 : บ้านต้นจันทน์ Subhaphorn  Suwanno ธุรการโรงเรียน
136 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210535 : บ้านต้นจันทน์ สุดารัตน์  เมืองจันทร์ ครูชำนาญการ
137 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210535 : บ้านต้นจันทน์ นางสาวสุทธิดา  รัตนวุฒิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
138 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210536 : บ้านปลายทอน นุชรีย์  หวานเย็น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
139 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210536 : บ้านปลายทอน นางสิตานันท์  จันทร์แก้ว ครูชำนาญการ
140 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210537 : วัดถ้ำเทียนถวาย Subhaphorn  Suwanno ธุรการโรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
141 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210537 : วัดถ้ำเทียนถวาย นางสาวสุภาพร  สุวรรณโณ ธุรการโรงเรียน
142 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210537 : วัดถ้ำเทียนถวาย ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพรรษา  ใจอารีย์ ครูชำนาญการ
143 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210533 : ชุมชนวัดปัณณาราม นางรัตนาภรณ์  ภักดีใหม่ ครูชำนาญการ
144 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210545 : บ้านเขาฝ้าย พรศรี  อินเล็ก ครู
145 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210545 : บ้านเขาฝ้าย kanjana  Anantapat ครู
146 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210543 : บ้านเขาตาสัก ธีระยุทธ  เต็มแก้ว พนักงานราชการ
147 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210544 : บ้านคลองตีนเป็ด นายสุวิท  พรหมมา ครู
148 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210544 : บ้านคลองตีนเป็ด วิมล   นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
149 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210540 : วัดสุชน nitasporn  sukchuen ธุรการ
150 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210541 : บ้านสุวรรณเขต พงศ์ศรัณย์  จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
151 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210542 : บ้านห้วยทรายทอง จุไร  ดำเนินผล ครู
152 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210542 : บ้านห้วยทรายทอง นายบุญรัตน์  รักชาติไทย ครูชำนาญการ
153 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210542 : บ้านห้วยทรายทอง ฐิติพร  ธนกุลพ่วงเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
154 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210524 : วัดธารน้ำฉา ทิพวรรณ  ใจห้าว ครู
155 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210525 : ชุมชนวัดเทพราช จุฑาธิปต์  ปิ่นทองพันธุ์ ครูธุรการ
156 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210528 : บ้านเขายวนเฒ่า ปาณิสรา  หงษ์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
157 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210532 : บ้านเผียน นางนิตยา  อนันทกาญจน์ ครู
158 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210552 : บ้านน้ำฉา กิตติพงศ์ คิดดี  คิดดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
159 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210552 : บ้านน้ำฉา กิตติพงศ์  คิดดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
160 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210552 : บ้านน้ำฉา ฐิติพร  ชูรัตน์ ธุรการ
161 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210526 : วัดชนสังขรณพิจิตร นางอุบล  ดิษยมนตรี ครู
162 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210526 : วัดชนสังขรณพิจิตร สุริยัญ  ปลอดแก้ว ธุรการ
163 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210527 : วัดศิลาชลเขต warangkana  khawkeaw ครู คศ.2
164 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210529 : บ้านเขาทราย มณี  จันทรัตน์ ครู คศ.2
165 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210529 : บ้านเขาทราย นายศรัทธา  อ่อนเกตุพล ครู
166 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210530 : บ้านไสพลู นายสุริยันต์  แสงระวี เจ้าหน้าที่ธุรการ
167 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210531 : บ้านไสเหรียง นายอนันตชัย   ดิษยมนตรี ครูโรงเรียนบ้านไสเหรียง
168 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210511 : วัดประทุมทายการาม ดวงดาว   ศรีรัตน์ ครูอัตราจ้าง
169 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210511 : วัดประทุมทายการาม นางสุนิสา   เตาวะโต ครู
170 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210512 : บ้านบางฉาง sittipron  channarong ครู
171 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210512 : บ้านบางฉาง พรรณทิพย์  บัวแย้ม ธุรการ
172 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210512 : บ้านบางฉาง อุกฤษฎ์   อินทวงค์ ครู
173 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210514 : วัดจอมทอง สุวนันท์  เอี่ยมจันทร์ ครูผู้ช่วย
174 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210516 : บ้านช่องเขาหมาก นพวงศ์  จิตต์อารีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
175 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210516 : บ้านช่องเขาหมาก สุกัลยา  ชูดำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
176 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210517 : บ้านน้ำร้อน นายสุภาส  มณีโชติ ผู้อำนวยการ
177 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210517 : บ้านน้ำร้อน นายภาณุรัตน์  พัทน้อย ครู
178 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210546 : บ้านทุ่งหัวนา นางขวัญดาว  จูเจ้ย ครู
179 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210547 : บ้านปราบราษฏร์อุทิศ อรุณ  ศรีรัตน์ ผู้อำนวยการชำนาญการ
180 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210523 : วัดสโมสรสันนิบาต จุไร  ศรีเมือง ครูชำนาญการพิเศษ
181 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210523 : วัดสโมสรสันนิบาต จิราพร  มีเสน ครู
182 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210523 : วัดสโมสรสันนิบาต สมัชชา  สมเชื้อ ครูผู้ช่วย
183 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210539 : บ้านทุ่งครั้ง นางธิดาพร   ผ่อนผัน ครู
184 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210539 : บ้านทุ่งครั้ง ผาวรรณ  ประไพ ครู
185 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210518 : วัดขรัวช่วย พิชชานันท์  เงินสยาม ครู
186 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210519 : วัดปากด่าน นางสาวอธิพร  คงปรกติ ธุรการ
187 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210520 : วัดคงคาวดี ประไพพิศ  ใจห้าว ครูโรงเรียนวัดคงคาวดี
188 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210521 : วัดสวนศิขรบรรพต บุศราภรณ์  พิชัยฤกษ์ ครู
189 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210077 : วัดเขา (วันครู2501) สุชานรี  ฉิมเรือง ครู
190 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210079 : วัดกระดังงา ทรงวุฒิ  มากมี ครู
191 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210080 : บ้านเปร็ต นางสาวทัศนีย์  มุขดาร์ ครู
192 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210081 : บ้านในเพลา นายภูวดล  ชำนาญ ครูผู้ช่วย
193 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210081 : บ้านในเพลา นางสาวสุกัญญา  รักษาคง ครู
194 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210081 : บ้านในเพลา ณัฏฐนันท์  ศรีจันทร์ ครูธุรการ
195 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210088 : บ้านวัดใน อรสา  ใจรังษี ครู
196 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210088 : บ้านวัดใน ศิริลักษณ์  พรหมคีรี พนักงานาราชการ
197 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210082 : บ้านท่าน้อย ณรงค์วิทย์  กฤตชญานุกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
198 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210083 : ชุมชนวัดบางคู นายเจนวิทย์  ภัทรวังฟ้า ครู
199 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210083 : ชุมชนวัดบางคู จุฑารัตน์  รักนาย ขนอม
200 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210085 : วัดเจดีย์หลวง นายวันชัย   หนักเกิด ครู คศ.2
201 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210086 : บ้านเขาหัวช้าง นางอนิษร  อักษรทิพย์ ธุรการโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง
202 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210087 : บ้านคลองเหลง นางสาวรัชดาวรรณ  เพ็ชรพันธ์ ครู ค.ศ.1
203 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210089 : บ้านคลองวัง cherdchai  yanniyom ครู
204 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210089 : บ้านคลองวัง รุ่งตะวัน  นวลแก้ว ครู
205 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210094 : บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) นางสาวอุบลพรรณ  ผิวงาม ธุรการโรงเรียน
206 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210090 : บ้านแขวงเภา เบญจวรรณ   ชุมสุวรรณ ธุรการ
207 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210090 : บ้านแขวงเภา สมชัย  ทองศรี ครูชำนาญการ
208 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210091 : วัดคีรีวง นายนัสชิพล  บุญแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
209 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210092 : บ้านท่าจันทน์ นุดรีญา  เจ๊ะปันจะ ครูผู้ช่วย
210 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210075 : บ้านท่าม่วง ณัฏฐ์วรินท์  โสมเพ็ชร ครู
211 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210728 : บ้านปากลง นางเรวดี  มิถิลา ครู
212 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210729 : วัดเปียน นายจำเนียร  สูนกามรัตน์ ครู
213 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210729 : วัดเปียน ภัทวีณา  แก้วหีด ครู
214 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210730 : บ้านพิตำ นางสาวเรวดี  มีบุญมาก ครู
215 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210730 : บ้านพิตำ สุริยันต์  ใสนวล ครู
216 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210730 : บ้านพิตำ อรอุมา  บุญคล่อง ครู
217 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210731 : บ้านนบ อุทัย  เดชานุกูล ครู
218 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210731 : บ้านนบ ปุณยภา   แก้วนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน
219 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210731 : บ้านนบ นายอุดม  โมราศิลป์ ครู คศ.2
220 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210731 : บ้านนบ นางสาวภัณฑิลา  ช่วยค้ำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
221 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210726 : วัดคงคา นายอาภรณ์  สุพรรณพงศ์ ครูชำนาญการ
222 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210726 : วัดคงคา นายวิเชาว์  บุญฉาย ครู
223 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210727 : บ้านขุนทะเล juree  petchauy ครู
224 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210732 : วัดโรงเหล็ก นายอภินันท์   หนูณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโรงเหล็ก
225 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210732 : วัดโรงเหล็ก ปวีร  มีทรัพย์ ครูธุรการ
226 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210732 : วัดโรงเหล็ก สามารถ  วงษ์นุ่น ครู
227 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210733 : บ้านโรงเหล็ก อุทัย  พงศ์สวัสดิ์ ครู
228 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210733 : บ้านโรงเหล็ก ทิพย์วารีย์  เมืองแป้น ธุรการโรงเรียน
229 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210733 : บ้านโรงเหล็ก Buncha  Boonthong ครู
230 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210734 : บ้านพังหรัน สุริษา  เปาะทองคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
231 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210734 : บ้านพังหรัน สุติญา  สุบรรณ์ ครู
232 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210734 : บ้านพังหรัน ประสิทธิ์  มีบุญมาก ครู
233 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210724 : วัดนาเหรง นางสาวปาริชาติ  ช่วยรอดหมด ครู
234 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210721 : บ้านในตูล สาหรี  บุญสนอง ธุรการโรงเรียน
235 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210721 : บ้านในตูล จิดาภา  จิดาภา แก้วมีจีน เจ้าหน้าที่ธุรการ
236 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210721 : บ้านในตูล นางสุดารัตน์  แก้วอ่อน ครูชำนาญการ
237 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210722 : เคียงศิริ นางเกศรินทร์  กาญจนะ ครู คศ.2