รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 8101 สพป.กระบี่ 010002 บ้านเขาตั้ง นางจีรนันท์  รักแก้ว ครู อนุมัติ
2 8101 สพป.กระบี่ 010003 ทุ่งพะยอม ภาณุวัฒน์  วิยะรัตนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งพะยอม อนุมัติ
3 8101 สพป.กระบี่ 010003 ทุ่งพะยอม นางคมคาย  แผนทอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
4 8101 สพป.กระบี่ 010004 บ้านนานอก นภัสวรรณ  ศรีสุข ครู อนุมัติ
5 8101 สพป.กระบี่ 010005 บ้านน้ำจาน ธัญญารัตน์  ก่อแก้ว ครูโรงเรียนบ้านน้ำจาน อนุมัติ
6 8101 สพป.กระบี่ 010005 บ้านน้ำจาน เทวี  จรูญโรจน์ ครู อนุมัติ
7 8101 สพป.กระบี่ 010007 วัดโพธิ์เรียง นางสาวผกามาศ   ช่วยแท่น ครู คศ.1 อนุมัติ
8 8101 สพป.กระบี่ 010008 บ้านหว่างคลอง นายธัชกร  ศรุตโยภาส ครู คศ.3 อนุมัติ
9 8101 สพป.กระบี่ 010029 บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) นางสุมาลี  วัฒนอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
10 8101 สพป.กระบี่ 010029 บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) karun  plewchit ครู อนุมัติ
11 8101 สพป.กระบี่ 010032 ชุมชนบ้านทุ่ง ไรนาม  เจ๊ะหมาด ครูธุรการ อนุมัติ
12 8101 สพป.กระบี่ 010033 ทุ่งต้นปีก supanee  chouysong ครู อนุมัติ
13 8101 สพป.กระบี่ 010037 บ้านหนองจิก นิดา  กิตติพงษานุรักษ์ ครู อนุมัติ
14 8101 สพป.กระบี่ 010037 บ้านหนองจิก สมาพร  ยอดนารี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
15 8101 สพป.กระบี่ 010038 บ้านไหนหนัง นางสาวมยุรี  กุลบุตร ครู คศ.1 อนุมัติ
16 8101 สพป.กระบี่ 010038 บ้านไหนหนัง เอนก  กุลบุตร ครู อนุมัติ
17 8101 สพป.กระบี่ 010011 บ้านเขาเทียมป่า วทันญา  บุญทองแก้ว วิทยากรคอมพิวเตอร์ อนุมัติ
18 8101 สพป.กระบี่ 010011 บ้านเขาเทียมป่า วีระดา  มูลหมัน ธุรการ อนุมัติ
19 8101 สพป.กระบี่ 010012 บ้านคลองทราย ประชาอุทิศ เบญจมาศ  มาศโอสถ ครู อนุมัติ
20 8101 สพป.กระบี่ 010010 บ้านเขาทอง suppalak  koednu ครู โรงเรียนบ้านเขาทอง อนุมัติ
21 8101 สพป.กระบี่ 010006 บ้านบางขนุน วดีพร  ประภาส ครู อนุมัติ
22 8101 สพป.กระบี่ 010022 บ้านเกาะกลาง อนุสรา  ใจดี เจ้าหน้าบันทึกข้อมูล อนุมัติ
23 8101 สพป.กระบี่ 010022 บ้านเกาะกลาง นายธานินทร์  สมัครแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
24 8101 สพป.กระบี่ 010022 บ้านเกาะกลาง อนุสรา  ใจดี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
25 8101 สพป.กระบี่ 010024 บ้านคลองกำ นางสาววันทณา  หยั่งทะเล ครู อนุมัติ
26 8101 สพป.กระบี่ 010025 บ้านคลองประสงค์ นายสุนทร  อ่อนชื่นจิตร ครู อนุมัติ
27 8101 สพป.กระบี่ 010025 บ้านคลองประสงค์ รีซา  ใจตรง ครู อนุมัติ
28 8101 สพป.กระบี่ 010035 วัดห้วยโต้ นายวิเชียร  ภู่เกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยโต้ อนุมัติ
29 8101 สพป.กระบี่ 010035 วัดห้วยโต้ นายจำเนียร  โรยอุตระ ครูโรงเรียนวัดห้วยโต้ อนุมัติ
30 8101 สพป.กระบี่ 010034 บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 นางเกศินี  มงคลวรพิลาส ครู อนุมัติ
31 8101 สพป.กระบี่ 010034 บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 นางเกศินี  มงคลวรพิลาส ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
32 8101 สพป.กระบี่ 010031 บ้านทับปริก ว่าที่ร้อยตรีพีรพัฒน์  แก้วจันทร์ศรี ครู โรงเรียนบ้านทับปริก อนุมัติ
33 8101 สพป.กระบี่ 010031 บ้านทับปริก ทรงยศ  นาคบุตร ธุรการ อนุมัติ
34 8101 สพป.กระบี่ 010030 บ้านคลองใหญ่ ลักขณาพร  สมสุข ครู อนุมัติ
35 8101 สพป.กระบี่ 010030 บ้านคลองใหญ่ นางวิจิรา  กาพย์เกิด ครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ อนุมัติ
36 8101 สพป.กระบี่ 010027 อนุบาลกระบี่ นางนันทนัช  ศิริแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
37 8101 สพป.กระบี่ 010028 อุตรกิจ เยาวภา   แซ่ตั๋น ครู อนุมัติ
38 8101 สพป.กระบี่ 010036 บ้านหนองกก krittrayod  koomsuan เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
39 8101 สพป.กระบี่ 010036 บ้านหนองกก นางสาววาสนา  หลังปูเต๊ะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
40 8101 สพป.กระบี่ 010021 บ้านอ่าวน้ำเมา นางชนิดา  คงหัด ครู อนุมัติ
41 8101 สพป.กระบี่ 010021 บ้านอ่าวน้ำเมา ราวิน  เพชรแขก ครู อนุมัติ
42 8101 สพป.กระบี่ 010019 บ้านแหลมโพธิ์ กาญจนา  อมรกุล ครู อนุมัติ
43 8101 สพป.กระบี่ 010019 บ้านแหลมโพธิ์ กรรณิการ์  สอนเสริม ครู อนุมัติ
44 8101 สพป.กระบี่ 010015 บ้านหนองทะเล นายอุดม  เตบเสริม รอง ผอ. อนุมัติ
45 8101 สพป.กระบี่ 010013 บ้านคลองม่วง สมศักดิ์  เพ็ชรโยธา ครู อนุมัติ
46 8101 สพป.กระบี่ 010014 บ้านดินแดงน้อย สุทธิรา   ชาตรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
47 8101 สพป.กระบี่ 010009 ชุมชนบ้านเขากลม นางเบญจวรรณ  ศรีหมุน ครู อนุมัติ
48 8101 สพป.กระบี่ 010016 บ้านคลองแห้ง นางราณี  คงบันนึก ครู อนุมัติ
49 8101 สพป.กระบี่ 010016 บ้านคลองแห้ง อภินันทน์  ณ นคร ครู อนุมัติ
50 8101 สพป.กระบี่ 010016 บ้านคลองแห้ง มยุรา  บุญตระกูล ครู อนุมัติ
51 8101 สพป.กระบี่ 010020 บ้านอ่าวนาง สุพรรณี  จิโสะ ครู อนุมัติ
52 8101 สพป.กระบี่ 010020 บ้านอ่าวนาง วันดี  สายวารี ครู อนุมัติ
53 8101 สพป.กระบี่ 010026 บ้านแหลมตง วราภรณ์  อมรพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
54 8101 สพป.กระบี่ 010026 บ้านแหลมตง สุริยะ  แก้วพิทักษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
55 8101 สพป.กระบี่ 010023 พระราชทานบ้านเกาะพีพี อุมาภรณ์  สั่นสท้าน ครู อนุมัติ
56 8101 สพป.กระบี่ 010023 พระราชทานบ้านเกาะพีพี บุญรอด  จันทร์จบ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
57 8101 สพป.กระบี่ 010124 บ้านกอตง ชนกภัตวีร์  ศรีจันทร์ ธุรการ อนุมัติ
58 8101 สพป.กระบี่ 010124 บ้านกอตง นางพรสุข  กลับส่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
59 8101 สพป.กระบี่ 010125 บ้านควนม่วง นายวุฒิพล  ชูสุทน ครู อนุมัติ
60 8101 สพป.กระบี่ 010125 บ้านควนม่วง ชัยรัตน์  ขวัญหวาน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
61 8101 สพป.กระบี่ 010125 บ้านควนม่วง นายสมชาย  สาราช ครู อนุมัติ
62 8101 สพป.กระบี่ 010126 วัดภูมิบรรพต แววตา  อ่อนเกตุพล ครู อนุมัติ
63 8101 สพป.กระบี่ 010115 บ้านหนองน้ำแดง สุภาวดี  ก้านบัว ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
64 8101 สพป.กระบี่ 010116 บ้านทับพล นายอติชาต  ประทีป ณ ถลาง ครู อนุมัติ
65 8101 สพป.กระบี่ 010116 บ้านทับพล อติชาต  ประทีป ณ ถลาง ครู คศ.3 อนุมัติ
66 8101 สพป.กระบี่ 010118 บ้านห้วยเสียด พัทธ์จิรา  แย้มหอม ธุรการ อนุมัติ
67 8101 สพป.กระบี่ 010114 บ้านเขาพนม พิพัฒน์  ร่วมทองรัตน์ ครู อนุมัติ
68 8101 สพป.กระบี่ 010136 บ้านโคกหาร นายเชาวรินทร์  ขาวล้วน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
69 8101 สพป.กระบี่ 010136 บ้านโคกหาร นายธีรยุทธ  อาจไพรินทร์ ครู อนุมัติ
70 8101 สพป.กระบี่ 010137 บ้านหินลูกช้าง นายสรรเพชญ  พิธีการ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
71 8101 สพป.กระบี่ 010137 บ้านหินลูกช้าง นางสาวสมฤดี  เกศรีสม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
72 8101 สพป.กระบี่ 010119 บ้านโคกกลาง อันทนา  องค์การ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
73 8101 สพป.กระบี่ 010119 บ้านโคกกลาง อันทนา  องค์การ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
74 8101 สพป.กระบี่ 010119 บ้านโคกกลาง chatchaporn  sripunya ครู อนุมัติ
75 8101 สพป.กระบี่ 010120 วัดพรุเตียว พรชัย  ช่วยเอียด ครู อนุมัติ
76 8101 สพป.กระบี่ 010120 วัดพรุเตียว antana  ongkan ครูธุรการ อนุมัติ
77 8101 สพป.กระบี่ 010121 บ้านบางเหรียง ปกาสิต  ปรีชา ธุรการ อนุมัติ
78 8101 สพป.กระบี่ 010121 บ้านบางเหรียง นายบุญช่วย  นวลใย ครู อนุมัติ
79 8101 สพป.กระบี่ 010122 บ้านทุ่งปรือ เพ็ญสี  นาคนวล ธุรการ อนุมัติ
80 8101 สพป.กระบี่ 010122 บ้านทุ่งปรือ ชัยรัตน์  รักษาพันธุ์ ครู อนุมัติ
81 8101 สพป.กระบี่ 010138 บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา วราพร  บัวแก้ว จ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
82 8101 สพป.กระบี่ 010135 บ้านมะม่วงเอน อภิวัฒน์  บวรสุวรรณ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
83 8101 สพป.กระบี่ 010135 บ้านมะม่วงเอน chaturong  maichim ครู อนุมัติ
84 8101 สพป.กระบี่ 010135 บ้านมะม่วงเอน อาธิตา  สุวรรณโณ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
85 8101 สพป.กระบี่ 010132 บ้านห้วยสาร วราพร  บัวแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
86 8101 สพป.กระบี่ 010132 บ้านห้วยสาร EKASIT  JUNTAMA เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
87 8101 สพป.กระบี่ 010133 บ้านควนกลาง นุชรี  อ่อนช่วย ครู อนุมัติ
88 8101 สพป.กระบี่ 010133 บ้านควนกลาง Monthree  Jawisoot ครูผู้ช่วย อนุมัติ
89 8101 สพป.กระบี่ 010134 บ้านโคกคา ลัดดาวรรณ  จันทร์ใหม่ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
90 8101 สพป.กระบี่ 010134 บ้านโคกคา นายโสภณ  ทองดำ ครู อนุมัติ
91 8101 สพป.กระบี่ 010127 บ้านถ้ำโกบ อรพิณ  ชูสุทน ครู อนุมัติ
92 8101 สพป.กระบี่ 010127 บ้านถ้ำโกบ นายชัยสิทธิ์  สุพันธ์ ครู อนุมัติ
93 8101 สพป.กระบี่ 010127 บ้านถ้ำโกบ ฮธิปรัชญ์  ดำเม็ง ครู อนุมัติ
94 8101 สพป.กระบี่ 010128 บ้านห้วยน้ำแก้ว อรอนงค์  สุขกาย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
95 8101 สพป.กระบี่ 010128 บ้านห้วยน้ำแก้ว สรินญา  ทรงนาศึก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
96 8101 สพป.กระบี่ 010129 บ้านเขาดิน อดิศร  บุญเลิศ ครู อนุมัติ
97 8101 สพป.กระบี่ 010139 บ้านร่าหมาด นางสาวดลชนก  ภูมิสถิต เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
98 8101 สพป.กระบี่ 010140 บ้านร่าปู akachai  khunrit Teacher อนุมัติ
99 8101 สพป.กระบี่ 010141 บ้านคลองย่าหนัด นางสาวจำปา  หลีเหล็ก ครู อนุมัติ
100 8101 สพป.กระบี่ 010141 บ้านคลองย่าหนัด ปราณี  ภูมาวงศ์ ครู อนุมัติ
101 8101 สพป.กระบี่ 010142 บ้านลิกี วิชัย  ปราบเภท ครู อนุมัติ
102 8101 สพป.กระบี่ 010143 บ้านปากคลอง สนิท  คลองรั้ว ครู อนุมัติ
103 8101 สพป.กระบี่ 010144 บ้านนาทุ่งกลาง จันทร์จิรา  บ้าเหล็ม ครู อนุมัติ
104 8101 สพป.กระบี่ 010144 บ้านนาทุ่งกลาง วาธิณี  หวันหยี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
105 8101 สพป.กระบี่ 010144 บ้านนาทุ่งกลาง จันทร์จิรา  บ้าเหล็ม ครู อนุมัติ
106 8101 สพป.กระบี่ 010156 บ้านโละใหญ่ นางสาวปาริชาต  นาคะมุขดาพันธ์ ครู อนุมัติ
107 8101 สพป.กระบี่ 010156 บ้านโละใหญ่ วินัย  ร่าหีม ครู อนุมัติ
108 8101 สพป.กระบี่ 010157 บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ นายมงคล  การกล้า ครู อนุมัติ
109 8101 สพป.กระบี่ 010158 บ้านคลองโตนด นางสาวชลธิดา  ว่องสกุล ครู อนุมัติ
110 8101 สพป.กระบี่ 010159 บ้านหลังสอด นายเอกพงศ์  อีดเกิด ครู อนุมัติ
111 8101 สพป.กระบี่ 010155 บ้านคลองหิน สมศักดิ์  โคจีจุล ผู้อำนวยการ อนุมัติ
112 8101 สพป.กระบี่ 010149 วัดเกาะลันตา ไรนิง  บือราแง ครู อนุมัติ
113 8101 สพป.กระบี่ 010150 บ้านเจ๊ะหลี ประภัสสร  เขียวสด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
114 8101 สพป.กระบี่ 010150 บ้านเจ๊ะหลี จิราพร  แสงจันทร์ ครู อนุมัติ
115 8101 สพป.กระบี่ 010151 บ้านคลองนิน รัชฎาภรณ์  ฐานเหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
116 8101 สพป.กระบี่ 010151 บ้านคลองนิน Chatree  Munpian ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
117 8101 สพป.กระบี่ 010153 บ้านเกาะปอ บัญชา  แสงไชยศรี ผู้อำนวยการ อนุมัติ
118 8101 สพป.กระบี่ 010154 บ้านสังกาอู้ ประเสริฐ  ธนาพิมพ์ศิริ ครู อนุมัติ
119 8101 สพป.กระบี่ 010147 บ้านเขาฝาก นายสุไลหมาน  รายาโส้ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
120 8101 สพป.กระบี่ 010147 บ้านเขาฝาก กรรณิกา  โพธิ์ศรี ครู อนุมัติ
121 8101 สพป.กระบี่ 010147 บ้านเขาฝาก Uraiwan   Yungkit ครู อนุมัติ
122 8101 สพป.กระบี่ 010148 บ้านหลังโสด สุชาดา  พลาสิน ครู อนุมัติ
123 8101 สพป.กระบี่ 010148 บ้านหลังโสด สุชาดา  พลาสิน ครูพี่เสี้ยง อนุมัติ
124 8101 สพป.กระบี่ 010145 บ้านคลองยาง จีรพร  หมั่นมา ครู อนุมัติ
125 8101 สพป.กระบี่ 010145 บ้านคลองยาง นายมุตตาหาบ  นายมุตตาหาบ ใจบุญ ครู คศ.2 อนุมัติ
126 8101 สพป.กระบี่ 010146 บ้านโคกยูง บุญล้อง  จริตงาม ครู อนุมัติ
127 8101 สพป.กระบี่ 010146 บ้านโคกยูง มาลินี  ปูเงิน ธุรการ อนุมัติ
128 8101 สพป.กระบี่ 010152 บ้านทุ่งหยีเพ็ง จิตลดา  จุลนวล ครู อนุมัติ
129 8101 สพป.กระบี่ 010160 ชุมชนบ้านศาลาด่าน เชนทร์  เกิดแก้ว ครู อนุมัติ
130 8101 สพป.กระบี่ 010161 บ้านพระแอะ นุชรี  ถวายเชื้อ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
131 8101 สพป.กระบี่ 010161 บ้านพระแอะ อัจฉรา  ศิลป์ภาษา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
132 8101 สพป.กระบี่ 010039 คลองท่อมมิตรภาพที่160 เบญจรัศมิ์  เม่งช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
133 8101 สพป.กระบี่ 010039 คลองท่อมมิตรภาพที่160 Chucheep  Satansat ครู อนุมัติ
134 8101 สพป.กระบี่ 010040 อนุบาลคลองท่อม siriphan  saedan ครู อนุมัติ
135 8101 สพป.กระบี่ 010040 อนุบาลคลองท่อม สุพรรณษา  แก้วพลอย ครู อนุมัติ
136 8101 สพป.กระบี่ 010041 ไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) คนึงนิตย์  แฉล้มรักษ์ ครู อนุมัติ
137 8101 สพป.กระบี่ 010041 ไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) Riyakorn  Arthan ครู อนุมัติ
138 8101 สพป.กระบี่ 010042 บ้านเหนือ ณัฐกฤตา  เจียวก๊ก ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
139 8101 สพป.กระบี่ 010042 บ้านเหนือ นายสมนึก  พิศาล ครู คศ.3 อนุมัติ
140 8101 สพป.กระบี่ 010043 บ้านแชงเปิง นางภุมรา  เพ็งจันทร์ ครู อนุมัติ
141 8101 สพป.กระบี่ 010074 บ้านคลองท่อมเหนือ ประดิษฐ  ย่องดำ ครู อนุมัติ
142 8101 สพป.กระบี่ 010074 บ้านคลองท่อมเหนือ doungduan  tabtrai ครู อนุมัติ
143 8101 สพป.กระบี่ 010077 บ้านบางคราม สำรวยฤดี  ไชยชาญ ครู อนุมัติ
144 8101 สพป.กระบี่ 010078 บ้านบางเตียว ขวัญใจ  ชนะกุล ครู อนุมัติ
145 8101 สพป.กระบี่ 010059 บ้านท่ามะพร้าว อรนีญา  อินมณเทียร ครู อนุมัติ
146 8101 สพป.กระบี่ 010060 บ้านหินเพิง นิติชาติ  หะจิ ครู อนุมัติ
147 8101 สพป.กระบี่ 010061 บ้านคลองปิ้ง อัจจิมา  นาคพล ครู อนุมัติ
148 8101 สพป.กระบี่ 010062 บ้านดินนา สุภีภรณ์  สิขวัตร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
149 8101 สพป.กระบี่ 010063 บ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ สุภีภรณ์  สิขวัตร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
150 8101 สพป.กระบี่ 010063 บ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ หนึ่งฤทัย  ปานบุตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
151 8101 สพป.กระบี่ 010055 คลองพน นางสุวรรณี  จงจิตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
152 8101 สพป.กระบี่ 010056 บ้านทุ่งครก นันทิกา  เฉิดโฉม ครูโรงเรีงบ้านทุ่งครก อนุมัติ
153 8101 สพป.กระบี่ 010056 บ้านทุ่งครก สุชาดา  สังขวิเชียร ครู อนุมัติ
154 8101 สพป.กระบี่ 010057 บ้านคลองไคร นางเตือนใจ  พลกูล ครู อนุมัติ
155 8101 สพป.กระบี่ 010057 บ้านคลองไคร วันดี  ใจเที่ยง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
156 8101 สพป.กระบี่ 010057 บ้านคลองไคร นางวิศณี  วะชุม ครู อนุมัติ
157 8101 สพป.กระบี่ 010058 บ้านคลองแรด กษิดิ์เดช  กุลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
158 8101 สพป.กระบี่ 010058 บ้านคลองแรด อารยา  สุจิธรรมโม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
159 8101 สพป.กระบี่ 010051 บ้านห้วยลึก นิฮาสนะ  กายาดา ครู อนุมัติ
160 8101 สพป.กระบี่ 010052 บ้านห้วยพลูหนัง นายสกนธ์พันธ์  พูนพร ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
161 8101 สพป.กระบี่ 010052 บ้านห้วยพลูหนัง นายปราโมทย์  ยิ่งยงค์ ครู อนุมัติ
162 8101 สพป.กระบี่ 010053 บ้านพรุพี นางสาวเยาวพา  การุญเมธี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
163 8101 สพป.กระบี่ 010053 บ้านพรุพี เกียรติมงคล  พูดเพราะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
164 8101 สพป.กระบี่ 010054 บ้านบ่อมะม่วง kamolwan  busaba ครู อนุมัติ
165 8101 สพป.กระบี่ 010054 บ้านบ่อมะม่วง นางสาวกมลขวัญ   หลานน้อย ครู อนุมัติ
166 8101 สพป.กระบี่ 010049 บ้านทรายขาว นุศรา  จันหมาด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
167 8101 สพป.กระบี่ 010049 บ้านทรายขาว นางสาววรารัน์  พิกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
168 8101 สพป.กระบี่ 010049 บ้านทรายขาว นายนัฐวัติ  ใจปน่ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
169 8101 สพป.กระบี่ 010050 บ้านทุ่งคา นายจงจรัส  ภักดีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
170 8101 สพป.กระบี่ 010073 บ้านนางรอง ไชยันต์  ขุนทอง ครู อนุมัติ
171 8101 สพป.กระบี่ 010073 บ้านนางรอง วราภรณ์  รักการ ครู อนุมัติ
172 8101 สพป.กระบี่ 010072 บ้านทุ่งนุ้ย นางสาวนิภา  การประกอบ ครู อนุมัติ
173 8101 สพป.กระบี่ 010068 บ้านเขาสามหน่วย ทิพวรรณ  นบนอบ ครู อนุมัติ
174 8101 สพป.กระบี่ 010068 บ้านเขาสามหน่วย tanaporn  srisuk ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
175 8101 สพป.กระบี่ 010069 บ้านพรุดินนา สวิตตา  ขักขะโร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
176 8101 สพป.กระบี่ 010069 บ้านพรุดินนา นางจีราภรณ์  การดี ครู โรงเรียนบ้านพรุดินนา อนุมัติ
177 8101 สพป.กระบี่ 010070 บ้านทับไทร นางสาวสายไหม  เอ่งฉ้วน ครู อนุมัติ
178 8101 สพป.กระบี่ 010076 บ้านคลองชะมวง ธิภาภรณ์  ปานแดง ครู อนุมัติ
179 8101 สพป.กระบี่ 010064 บ้านพรุเตย สุรินทร์  ศรีทอง ครู อนุมัติ
180 8101 สพป.กระบี่ 010047 บ้านท่าประดู่ นางสาวสุธาทิพย์  ขนานใต้ บุคลากรวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
181 8101 สพป.กระบี่ 010047 บ้านท่าประดู่ นางสาวสุธาทิพย์  ขนานใต้ บุคลากรวิทยาศาสตรื อนุมัติ
182 8101 สพป.กระบี่ 010048 บ้านควนใต้ พรชัย  สัสดีเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
183 8101 สพป.กระบี่ 010048 บ้านควนใต้ Jittraporn  Limte ครูผู้ช่วย อนุมัติ
184 8101 สพป.กระบี่ 010048 บ้านควนใต้ ลัดดาวัลย์  ตันเจริญ ครู อนุมัติ
185 8101 สพป.กระบี่ 010044 บ้านน้ำร้อน นายจีระศักดิ์  วิจาราณ์ ครู คศ.2 อนุมัติ
186 8101 สพป.กระบี่ 010045 บ้านห้วยน้ำขาว พรรณพิลาศ  คงปรือ ครู คศ.1 อนุมัติ
187 8101 สพป.กระบี่ 010045 บ้านห้วยน้ำขาว สัญญา  คงยศ พนักงานราชการ อนุมัติ
188 8101 สพป.กระบี่ 010046 บ้านทุ่งเสม็ด นายเชาวลิตร  นวลใย ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
189 8101 สพป.กระบี่ 010046 บ้านทุ่งเสม็ด นันท์นภัส  เกษยาว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
190 8101 สพป.กระบี่ 010096 บ้านทุ่งสูง นายครรชิต  ศรีเมือง ครู อนุมัติ
191 8101 สพป.กระบี่ 010097 บ้านเขาล่อม นางนิรมล  แซ่เจี่ย ครู อนุมัติ
192 8101 สพป.กระบี่ 010093 วัดไพรสณฑ์ มนัสวี  อ่อนคง ครู อนุมัติ
193 8101 สพป.กระบี่ 010108 บ้านเขาแก้ว นางฮาบือเสาะ  ศุภพรพงศ์ ครู อนุมัติ
194 8101 สพป.กระบี่ 010108 บ้านเขาแก้ว สิรากรณ์  แสงสุกวาว ครู อนุมัติ
195 8101 สพป.กระบี่ 010109 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) ณัฐชา  สันสำราญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
196 8101 สพป.กระบี่ 010109 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) pichnaree  markma ครู อนุมัติ
197 8101 สพป.กระบี่ 010111 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 เบญจภรณ์   พลายแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
198 8101 สพป.กระบี่ 010111 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 จุไรรัตน์  ศรีสุข ผู้อำนวยการ อนุมัติ
199 8101 สพป.กระบี่ 010112 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก3 อภิชาติ  ถิ่นเขาต่อ พนักงานราชการ อนุมัติ
200 8101 สพป.กระบี่ 010107 บ้านช่องไม้ดำ ไพรัตน์  รัตนเดช ครู อนุมัติ
201 8101 สพป.กระบี่ 010105 บ้านศาลาพระม่วง นางศิริรัตน์   ศรีพิชิต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
202 8101 สพป.กระบี่ 010106 บ้านคลองหิน นางนันทิพา  หมัดสี ครูธุรการ อนุมัติ
203 8101 สพป.กระบี่ 010098 วัดบางโทง ลัมภนีย์  วิกรมธีรานันท์ ครูธุรการ อนุมัติ
204 8101 สพป.กระบี่ 010094 ชุมชนวัดนาเหนือ yutthana  saengchan ธุรการ อนุมัติ
205 8101 สพป.กระบี่ 010094 ชุมชนวัดนาเหนือ อภิวัฒน์  วัชราพงษ์ ครู อนุมัติ
206 8101 สพป.กระบี่ 010095 บ้านบางเจริญ เสริมศรี   แก้วตาทิพย์ ครู อนุมัติ
207 8101 สพป.กระบี่ 010100 บ้านหนองหลุมพอ รัตติพร  สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
208 8101 สพป.กระบี่ 010100 บ้านหนองหลุมพอ นิภาพร  คงรงค์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
209 8101 สพป.กระบี่ 010103 บ้านกลางมิตรภาพที่44 นางสาววิลาวัณย์  หลีน้อย ธุรการ อนุมัติ
210 8101 สพป.กระบี่ 010104 บ้านเขางาม เกรียงศักดิ์  ปล้องทอง พนักงานราชการ อนุมัติ
211 8101 สพป.กระบี่ 010086 บ้านหินราว เปรมมิกา  อนุวรรัตน์ ธุรการ อนุมัติ
212 8101 สพป.กระบี่ 010086 บ้านหินราว สมศรี  ทองหอม ครู อนุมัติ
213 8101 สพป.กระบี่ 010082 บ้านคลองแรด นางสาวอมรรัตน์  นาคทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
214 8101 สพป.กระบี่ 010082 บ้านคลองแรด นางนพพร  เศวตเวช ครู อนุมัติ
215 8101 สพป.กระบี่ 010083 วัดสถิตโพธาราม นางสาวสุภาพร  ทองยอด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
216 8101 สพป.กระบี่ 010083 วัดสถิตโพธาราม นางสาวเปมิกา  ส่งกลิ่นจันทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
217 8101 สพป.กระบี่ 010084 บ้านแหลมสัก Wick  Phiewluang ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
218 8101 สพป.กระบี่ 010085 บ้านอ่าวน้ำ นางพวงผกา  ศิริพันธุ์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน อนุมัติ
219 8101 สพป.กระบี่ 010085 บ้านอ่าวน้ำ นายสมควร  พุทธรักษ์พงศ์ ครู อนุมัติ
220 8101 สพป.กระบี่ 010085 บ้านอ่าวน้ำ พลภัทร  ธีระกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
221 8101 สพป.กระบี่ 010079 อ่าวลึก กุลจิรา  ประสิว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
222 8101 สพป.กระบี่ 010079 อ่าวลึก นายพงษ์ศักดิ์   เบ็ตเสร็จ ครู อนุมัติ
223 8101 สพป.กระบี่ 010079 อ่าวลึก นางสาวกุลจิรา  ประสิว ธุรการ อนุมัติ
224 8101 สพป.กระบี่ 010081 บ้านถ้ำเสือ มาจารี  บุญประกอบ ครูธุรการ อนุมัติ
225 8101 สพป.กระบี่ 010092 บ้านห้วยปริศนา นายสมศักดิ์  สินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปริศนา อนุมัติ
226 8101 สพป.กระบี่ 010099 บ้านอ่าวลึกน้อย ฝ้าตีม๊ะ  จงกลบาน ครู อนุมัติ
227 8101 สพป.กระบี่ 010101 บ้านควนโอ มูฮำหมัดยูนัน  ปังหลีเส็น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
228 8101 สพป.กระบี่ 010101 บ้านควนโอ ธนวัฒน์  ช่วยพัทลุง ครู อนุมัติ
229 8101 สพป.กระบี่ 010102 บ้านบากัน กิติยา  พิชัยฤกษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
230 8101 สพป.กระบี่ 010087 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ นางศมน  แซ่เซี้ยน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ อนุมัติ
231 8101 สพป.กระบี่ 010087 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ ปวีณา  แสวงการ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
232 8101 สพป.กระบี่ 010088 บ้านทุ่ง นายสมชาย  หมาดง๊ะ ครู อนุมัติ
233 8101 สพป.กระบี่ 010091 บ้านในยวน สุวรรณี  สายวารี ครูธุรการ อนุมัติ
234 8101 สพป.กระบี่ 010170 บ้านคลองปัญญา สุภิญญา  เทียนขาว ครู อนุมัติ
235 8101 สพป.กระบี่ 010170 บ้านคลองปัญญา สุภิญญา  เทียนขาว ครู อนุมัติ
236 8101 สพป.กระบี่ 010171 บ้านนาเทา วิสุทธิ์  เยาวนา ครู อนุมัติ
237 8101 สพป.กระบี่ 010172 วัดช่องแบก นายชาติชาย  เครือยศ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
238 8101 สพป.กระบี่ 010175 วิทยาประชาคม มนพ  การกล้า ครู อนุมัติ
239 8101 สพป.กระบี่ 010179 วัดเขาต่อ นางสาวปิยะมาศ  ทองเส้ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
240 8101 สพป.กระบี่ 010180 บ้านโคกยอ อุบลรัตนื  ชูศรี ธุรการ อนุมัติ
241 8101 สพป.กระบี่ 010180 บ้านโคกยอ สุภาพร  เกลี้ยงเกลา ครู อนุมัติ
242 8101 สพป.กระบี่ 010181 วัดบ้านนา นายสุชา  จันทร์กลิ่น ครู อนุมัติ
243 8101 สพป.กระบี่ 010182 บ้านบางโสก นางสาวจินตนา  แก้วพิทักษ์ ครู อนุมัติ
244 8101 สพป.กระบี่ 010183 บ้านบางหอย ภิญญาพัชร  อินทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
245 8101 สพป.กระบี่ 010177 สหกรณ์ประชาอุทิศ อารีย์รัตน์  ไชยพงษ์ ธุรการ อนุมัติ
246 8101 สพป.กระบี่ 010174 วัดบางเหลียว นายวิษณุพงศ์  จันทนุ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
247 8101 สพป.กระบี่ 010173 บ้านบกเก้าห้อง พัชราวรรณ  จินดา ธุรการ อนุมัติ
248 8101 สพป.กระบี่ 010173 บ้านบกเก้าห้อง นายพีระพงศ์  ศักดิ์แก้ว ครูพิเศษ อนุมัติ
249 8101 สพป.กระบี่ 010173 บ้านบกเก้าห้อง อัมพิกา  เตจ๊ะ ธุรการ อนุมัติ
250 8101 สพป.กระบี่ 010162 ชุมชนวัดหาดถั่ว นางสาวสุภัทราวดี   หนูสอน ครูธุรการ อนุมัติ
251 8101 สพป.กระบี่ 010163 วัดนทีมุขาราม นางเสริมศรี  จินุกูล ครู อนุมัติ
252 8101 สพป.กระบี่ 010163 วัดนทีมุขาราม นายบัญญัติ  หนูาก พนักงานราชการ อนุมัติ
253 8101 สพป.กระบี่ 010163 วัดนทีมุขาราม จุฑารัตน์  สุขสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
254 8101 สพป.กระบี่ 010164 บ้านบางเหียน Sutep  Tudsri ครู อนุมัติ
255 8101 สพป.กระบี่ 010164 บ้านบางเหียน นางสาวใหม่สุรีย์  ติ้งสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
256 8101 สพป.กระบี่ 010164 บ้านบางเหียน ลมฝน  กาญจนคลอด ครู อนุมัติ
257 8101 สพป.กระบี่ 010165 บ้านปากหยา จุฑามาส  ทิพย์ภักดี ครู อนุมัติ
258 8101 สพป.กระบี่ 010166 บ้านคลองพระยา นายประภาส  ชูสิทธิ์ ครู อนุมัติ
259 8101 สพป.กระบี่ 010167 บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง เตือนใจ  จันเสนี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
260 8101 สพป.กระบี่ 010168 บ้านคลองพวนประทีปบำรุง อนุรักษ์  ว่องประชานุกูล ครู อนุมัติ
261 8101 สพป.กระบี่ 010176 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ มนณภา  เล่งซ้าย พนักงานราชการ อนุมัติ
262 8101 สพป.กระบี่ 010176 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ มนธิญา  แซ่ต่าง ครู อนุมัติ
263 8101 สพป.กระบี่ 010176 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ นายปานศักดิ์  ปริงทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
264 8101 สพป.กระบี่ 010178 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว อิทธิรัฐ  ทองพรรณกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
265 8101 สพป.กระบี่ 010193 บ้านดินแดง ภรณ์ทิพย์  ชัยศิริ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
266 8101 สพป.กระบี่ 010192 บ้านควนแดง ขวัญจิต  เก้าเอี้ยน ครู อนุมัติ
267 8101 สพป.กระบี่ 010194 บ้านเขาดินประชาพัฒน์ สุนทร  น้อยมูสิก ครู อนุมัติ
268 8101 สพป.กระบี่ 010190 บ้านเสม็ดจวน สมพร  พรรณยี่ ครู อนุมัติ
269 8101 สพป.กระบี่ 010191 บ้านหนองจูด นางหนึ่งฤทัย  จันทร์ทิน ครู อนุมัติ
270 8101 สพป.กระบี่ 010188 บ้านสะพานพน ภาวิณี  ผกามาศ ครูธุรการ อนุมัติ
271 8101 สพป.กระบี่ 010186 บ้านเกาะไทร นางสาวอานันท์รัตน์  ทวีรัตน์ ครุ อนุมัติ
272 8101 สพป.กระบี่ 010187 บ้านย่านอุดม สุภาภรณ์  สามใหม่ ครู อนุมัติ
273 8101 สพป.กระบี่ 010184 บ้านลำทับ นายกลม  ทองยศ ครู คศ.3 อนุมัติ
274 8101 สพป.กระบี่ 010184 บ้านลำทับ นายสุทธิพงษ์  สุคนธรัตน์ ครู อนุมัติ
275 8101 สพป.กระบี่ 010185 บ้านนาพรุ ทัศณีย์  ทองจุ้ย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
276 8101 สพป.กระบี่ 010185 บ้านนาพรุ นางพิณนภัส  เรืองทองเมือง ครู อนุมัติ
277 8101 สพป.กระบี่ 010189 บ้านไร่พัฒนา นางภัทรานิษฐ์  เดชทอง ครู อนุมัติ
278 8101 สพป.กระบี่ 010189 บ้านไร่พัฒนา เดือนเพ็ญ  คำมี ครู อนุมัติ
279 8101 สพป.กระบี่ 010195 บ้านเกาะจำ นฤมล  สุภาพ ครู อนุมัติ
280 8101 สพป.กระบี่ 010196 บ้านเกาะปู พิไลพร  ปาละกุล ครู อนุมัติ
281 8101 สพป.กระบี่ 010197 บ้านเกาะศรีบอยา นิตยา  กำปา ครู อนุมัติ
282 8101 สพป.กระบี่ 010198 บ้านเกาะฮั่ง ดำรง  เสดสัน ครู อนุมัติ
283 8101 สพป.กระบี่ 010198 บ้านเกาะฮั่ง ซุฟยาน  สินา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
284 8101 สพป.กระบี่ 010199 บ้านคลองเตาะ จริยา  หลีเจริญ ครู อนุมัติ
285 8101 สพป.กระบี่ 010199 บ้านคลองเตาะ อรอุมา  สาระวารี รักษาราชการผู้อำนวยการ อนุมัติ
286 8101 สพป.กระบี่ 010200 บ้านติงไหร อรอนงค์  หลงอะหลี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
287 8101 สพป.กระบี่ 010200 บ้านติงไหร นายชิโนรส  ไกรเลิศ ครู อนุมัติ
288 8101 สพป.กระบี่ 010207 บ้านควน ยุพดี  ประชุมรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
289 8101 สพป.กระบี่ 010211 บ้านคลองหมาก บุษบา  ลิ่มบุตร ครู อนุมัติ
290 8101 สพป.กระบี่ 010212 บ้านคลองหวายเล็ก บุษรินทร์  ช่างสนั่น ครู อนุมัติ
291 8101 สพป.กระบี่ 010212 บ้านคลองหวายเล็ก นางสาวนาธะพี  ไชยพงษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
292 8101 สพป.กระบี่ 010201 บ้านแหลมกรวด เยาวนา  กาหลง พนักงานราชการ อนุมัติ
293 8101 สพป.กระบี่ 010201 บ้านแหลมกรวด นางจินตนา  ชูแก้ว ครู อนุมัติ
294 8101 สพป.กระบี่ 010217 บ้านท่ายาง พิพัฒน์  หวันสู ผู้อำนวยการ อนุมัติ
295 8101 สพป.กระบี่ 010217 บ้านท่ายาง ทิวาพร  นบนอบ ธุรการ อนุมัติ
296 8101 สพป.กระบี่ 010208 บ้านควนต่อ วรัญญา  ใจเกลี้ยง ครู อนุมัติ
297 8101 สพป.กระบี่ 010210 บ้านคลองเขม้า นายสมศักดิ์  อาหลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเขม้า อนุมัติ
298 8101 สพป.กระบี่ 010210 บ้านคลองเขม้า ณษภร  โดยประกอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
299 8101 สพป.กระบี่ 010213 บ้านนาวง รุ่งฤดี  หมีโดด ครู อนุมัติ
300 8101 สพป.กระบี่ 010206 ราชประชานุเคราะห์2 นางขวัญตา  จันทโรจน์ ครู อนุมัติ
301 8101 สพป.กระบี่ 010202 บ้านควนเกาะจันทร์ กมลวรรณ  รายารักษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
302 8101 สพป.กระบี่ 010202 บ้านควนเกาะจันทร์ นางนันอนงค์  คงนิล ครูธุรการ อนุมัติ
303 8101 สพป.กระบี่ 010203 บ้านควนนกหว้า สิรินารี  หลานหลาย ครู อนุมัติ
304 8101 สพป.กระบี่ 010204 วัดโคกยาง อัชราณี  นุกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
305 8101 สพป.กระบี่ 010204 วัดโคกยาง สรัญญา   ปรีชา ครู อนุมัติ
306 8101 สพป.กระบี่ 010214 บ้านคลองรั้ว สุปราณี  งดงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
307 8101 สพป.กระบี่ 010215 บ้านคลองยวน panawan  nobnorb ครูธุรการ อนุมัติ
308 8101 สพป.กระบี่ 010215 บ้านคลองยวน นางสาวยุพาพร  นวลศรี ครู อนุมัติ
309 8101 สพป.กระบี่ 010216 บ้านตลิ่งชัน ประยูร  ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
310 8101 สพป.กระบี่ 010218 บ้านปากหรา สุชาติ  สาระวารี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
311 8101 สพป.กระบี่ 010219 บ้านหาดยาว นางสาววิภาวรรณ  มาศโอสถ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
312 8101 สพป.กระบี่ 010205 บ้านทุ่งสาคร นางสาวสุนิษา  หมวดชนะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
313 8101 สพป.กระบี่ 010220 บ้านเกาะไทร นางเคียงจิตต์  นาคะวิสุทธิ์ ครู อนุมัติ
314 8101 สพป.กระบี่ 010220 บ้านเกาะไทร นายโรจน์ศักดิ์  รักโอ่ ครู อนุมัติ
315 8101 สพป.กระบี่ 010221 บ้านทุ่งประสาน เพ็ญศิริ  จันทร์ส่งแสง ครู อนุมัติ
316 8101 สพป.กระบี่ 010222 วัดธรรมาวุธสรณาราม จันทรา  ตาวัน ครู อนุมัติ
317 8101 สพป.กระบี่ 010222 วัดธรรมาวุธสรณาราม จรูญ  แสนพันตรี ผอ อนุมัติ
318 8101 สพป.กระบี่ 010233 บ้านห้วยยูง นลินี  เพ็ชรเครือ ครู คศ๓ อนุมัติ
319 8101 สพป.กระบี่ 010228 บ้านนาปง นางณัฏฐาภรณ์  ประทีป ณ ถลาง ครู อนุมัติ
320 8101 สพป.กระบี่ 010230 บ้านบกห้อง นายสุรพล  บุตรชำนิ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
321 8101 สพป.กระบี่ 010230 บ้านบกห้อง นันทาศิริ  กายแก้ว ครู อนุมัติ
322 8101 สพป.กระบี่ 010227 บ้านท่านุ่น นารี  กังแฮ ครู อนุมัติ
323 8101 สพป.กระบี่ 010223 บ้านนาออก ลักษิกา  ทองมี เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
324 8101 สพป.กระบี่ 010224 ราชประชานุเคราะห์ 1 นางจิตราภรณ์  วุ่นแก้ว ครู อนุมัติ
325 8101 สพป.กระบี่ 010225 บ้านไร่ใหญ่ บุญส่ง  ทวีทรัพย์ พนักงานราชการครู อนุมัติ
326 8101 สพป.กระบี่ 010225 บ้านไร่ใหญ่ จุฬารัตน์  กุลยวน ครู อนุมัติ
327 8101 สพป.กระบี่ 010226 บ้านไสโป๊ะ ธิดารัตน์  ชัยวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ