รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.กระบี่ 010002 : บ้านเขาตั้ง นางจีรนันท์  รักแก้ว ครู
2 สพป.กระบี่ 010002 : บ้านเขาตั้ง อำภาวรรณ์  ปิติ ครู
3 สพป.กระบี่ 010003 : ทุ่งพะยอม ภาณุวัฒน์  วิยะรัตนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งพะยอม
4 สพป.กระบี่ 010003 : ทุ่งพะยอม นางคมคาย  แผนทอง ครูชำนาญการ
5 สพป.กระบี่ 010004 : บ้านนานอก นภัสวรรณ  ศรีสุข ครู
6 สพป.กระบี่ 010005 : บ้านน้ำจาน ธัญญารัตน์  ก่อแก้ว ครูโรงเรียนบ้านน้ำจาน
7 สพป.กระบี่ 010005 : บ้านน้ำจาน เทวี  จรูญโรจน์ ครู
8 สพป.กระบี่ 010007 : วัดโพธิ์เรียง นางสาวผกามาศ   ช่วยแท่น ครู คศ.1
9 สพป.กระบี่ 010007 : วัดโพธิ์เรียง นางสาวสุธิษา  ศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
10 สพป.กระบี่ 010008 : บ้านหว่างคลอง นางอุทัย  รำเพย ครู
11 สพป.กระบี่ 010029 : บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) นางสุมาลี  วัฒนอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
12 สพป.กระบี่ 010029 : บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) karun  plewchit ครู
13 สพป.กระบี่ 010032 : ชุมชนบ้านทุ่ง นายภูนิวัฒน์  สะใบงาม ครู
14 สพป.กระบี่ 010032 : ชุมชนบ้านทุ่ง กมลพรรณ  แสงรัตน์ ครู
15 สพป.กระบี่ 010032 : ชุมชนบ้านทุ่ง ไรนาม  เจ๊ะหมาด ครูธุรการ
16 สพป.กระบี่ 010033 : ทุ่งต้นปีก supanee  chouysong ครู
17 สพป.กระบี่ 010037 : บ้านหนองจิก เกรียงศักดิ์  กุลบุตร ครู
18 สพป.กระบี่ 010037 : บ้านหนองจิก ประวิทย์  หมั่นมา ครู
19 สพป.กระบี่ 010038 : บ้านไหนหนัง นางสาวมยุรี  กุลบุตร ครู คศ.1
20 สพป.กระบี่ 010038 : บ้านไหนหนัง เอนก  กุลบุตร ครู
21 สพป.กระบี่ 010011 : บ้านเขาเทียมป่า วีระดา  มูลหมัน ธุรการ
22 สพป.กระบี่ 010011 : บ้านเขาเทียมป่า วทันญา  บุญทองแก้ว วิทยากรคอมพิวเตอร์
23 สพป.กระบี่ 010012 : บ้านคลองทราย ประชาอุทิศ เบญจมาศ  มาศโอสถ ครู
24 สพป.กระบี่ 010010 : บ้านเขาทอง suppalak  koednu ครู โรงเรียนบ้านเขาทอง
25 สพป.กระบี่ 010006 : บ้านบางขนุน วดีพร  ประภาส ครู
26 สพป.กระบี่ 010022 : บ้านเกาะกลาง นายธานินทร์  สมัครแก้ว ครูผู้ช่วย
27 สพป.กระบี่ 010022 : บ้านเกาะกลาง อนุสรา  ใจดี เจ้าหน้าบันทึกข้อมูล
28 สพป.กระบี่ 010022 : บ้านเกาะกลาง อนุสรา  ใจดี ครูอัตราจ้าง
29 สพป.กระบี่ 010024 : บ้านคลองกำ นางสาววันทณา  หยั่งทะเล ครู
30 สพป.กระบี่ 010025 : บ้านคลองประสงค์ นายอดิลัน  คล่องแคล่ว ครูอัตราจ้าง
31 สพป.กระบี่ 010035 : วัดห้วยโต้ นายจำเนียร  โรยอุตระ ครูโรงเรียนวัดห้วยโต้
32 สพป.กระบี่ 010035 : วัดห้วยโต้ นายวิเชียร  ภู่เกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยโต้
33 สพป.กระบี่ 010034 : บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 นางเกศินี  มงคลวรพิลาส ครูชำนาญการพิเศษ
34 สพป.กระบี่ 010034 : บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 นางเกศินี  มงคลวรพิลาส ครู
35 สพป.กระบี่ 010031 : บ้านทับปริก ว่าที่ร้อยตรีพีรพัฒน์  แก้วจันทร์ศรี ครู โรงเรียนบ้านทับปริก
36 สพป.กระบี่ 010031 : บ้านทับปริก ทรงยศ  นาคบุตร ธุรการ
37 สพป.กระบี่ 010030 : บ้านคลองใหญ่ นางวิจิรา  กาพย์เกิด ครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่
38 สพป.กระบี่ 010030 : บ้านคลองใหญ่ ลักขณาพร  สมสุข ครู
39 สพป.กระบี่ 010027 : อนุบาลกระบี่ นางนันทนัช  ศิริแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน
40 สพป.กระบี่ 010028 : อุตรกิจ ดุลยฤทธิ์  เฉี่ยหม่อง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
41 สพป.กระบี่ 010028 : อุตรกิจ เยาวภา   แซ่ตั๋น ครู
42 สพป.กระบี่ 010036 : บ้านหนองกก นางสาววาสนา  หลังปูเต๊ะ ครูชำนาญการ
43 สพป.กระบี่ 010036 : บ้านหนองกก krittrayod  koomsuan เจ้าหน้าที่ธุรการ
44 สพป.กระบี่ 010021 : บ้านอ่าวน้ำเมา ราวิน  เพชรแขก ครู
45 สพป.กระบี่ 010021 : บ้านอ่าวน้ำเมา นางชนิดา  คงหัด ครู
46 สพป.กระบี่ 010019 : บ้านแหลมโพธิ์ กาญจนา  อมรกุล ครู
47 สพป.กระบี่ 010015 : บ้านหนองทะเล กนกรัตน์  ลูกเล็ก ครูอัตราจ้าง
48 สพป.กระบี่ 010013 : บ้านคลองม่วง สมศักดิ์  เพ็ชรโยธา ครู
49 สพป.กระบี่ 010013 : บ้านคลองม่วง เนตรนที  อารีกิจ ครูผู้ช่วย
50 สพป.กระบี่ 010014 : บ้านดินแดงน้อย สุทธิรา   ชาตรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
51 สพป.กระบี่ 010009 : ชุมชนบ้านเขากลม นางเบญจวรรณ  ศรีหมุน ครู
52 สพป.กระบี่ 010016 : บ้านคลองแห้ง มยุรา  บุญตระกูล ครู
53 สพป.กระบี่ 010016 : บ้านคลองแห้ง อภินันทน์  ณ นคร ครู
54 สพป.กระบี่ 010016 : บ้านคลองแห้ง นางราณี  คงบันนึก ครู
55 สพป.กระบี่ 010020 : บ้านอ่าวนาง วันดี  สายวารี ครู
56 สพป.กระบี่ 010020 : บ้านอ่าวนาง สุพรรณี  จิโสะ ครู
57 สพป.กระบี่ 010026 : บ้านแหลมตง สุริยะ  แก้วพิทักษ์ ครูผู้ช่วย
58 สพป.กระบี่ 010026 : บ้านแหลมตง จันทิมา  ยาดำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
59 สพป.กระบี่ 010026 : บ้านแหลมตง วราภรณ์  อมรพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
60 สพป.กระบี่ 010023 : พระราชทานบ้านเกาะพีพี ธญรดา   สามสังข์ ครูผู้ช่วย
61 สพป.กระบี่ 010023 : พระราชทานบ้านเกาะพีพี อุมาภรณ์  สั่นสท้าน ครู
62 สพป.กระบี่ 010023 : พระราชทานบ้านเกาะพีพี บุญรอด  จันทร์จบ ครูผู้ช่วย
63 สพป.กระบี่ 010124 : บ้านกอตง ชนกภัตวีร์  ศรีจันทร์ ธุรการ
64 สพป.กระบี่ 010124 : บ้านกอตง นางพรสุข  กลับส่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
65 สพป.กระบี่ 010124 : บ้านกอตง ไทรงาม  ละงู ครู
66 สพป.กระบี่ 010125 : บ้านควนม่วง นายสมชาย  สาราช ครู
67 สพป.กระบี่ 010125 : บ้านควนม่วง นายวุฒิพล  ชูสุทน ครู
68 สพป.กระบี่ 010125 : บ้านควนม่วง ชัยรัตน์  ขวัญหวาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
69 สพป.กระบี่ 010125 : บ้านควนม่วง สุพรรัตน์  อุดมศรี ครู
70 สพป.กระบี่ 010126 : วัดภูมิบรรพต จิรา  ศรีเทพ ครู
71 สพป.กระบี่ 010126 : วัดภูมิบรรพต แววตา  อ่อนเกตุพล ครู
72 สพป.กระบี่ 010115 : บ้านหนองน้ำแดง สุภาวดี  ก้านบัว ครูธุรการโรงเรียน
73 สพป.กระบี่ 010115 : บ้านหนองน้ำแดง กษมา  มุขประดับ ครู
74 สพป.กระบี่ 010116 : บ้านทับพล นายอติชาต  ประทีป ณ ถลาง ครู
75 สพป.กระบี่ 010116 : บ้านทับพล อติชาต  ประทีป ณ ถลาง ครู คศ.3
76 สพป.กระบี่ 010118 : บ้านห้วยเสียด พัทธ์จิรา  แย้มหอม ธุรการ
77 สพป.กระบี่ 010114 : บ้านเขาพนม อรษา  ชาตรีวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
78 สพป.กระบี่ 010114 : บ้านเขาพนม พิพัฒน์  ร่วมทองรัตน์ ครู
79 สพป.กระบี่ 010136 : บ้านโคกหาร สรายุทธ  สรายุทธ ขาวขำ ครู
80 สพป.กระบี่ 010136 : บ้านโคกหาร นายธีรยุทธ  อาจไพรินทร์ ครู
81 สพป.กระบี่ 010137 : บ้านหินลูกช้าง อุราภรณ์  พงค์ทองเมือง ครู
82 สพป.กระบี่ 010137 : บ้านหินลูกช้าง นางสาวสมฤดี  เกศรีสม ครูผู้ช่วย
83 สพป.กระบี่ 010137 : บ้านหินลูกช้าง นายสรรเพชญ  พิธีการ ครูผู้ช่วย
84 สพป.กระบี่ 010119 : บ้านโคกกลาง chatchaporn  sripunya ครู
85 สพป.กระบี่ 010119 : บ้านโคกกลาง อันทนา  องค์การ ธุรการโรงเรียน
86 สพป.กระบี่ 010119 : บ้านโคกกลาง อันทนา  องค์การ เจ้าหน้าที่ธุรการ
87 สพป.กระบี่ 010120 : วัดพรุเตียว นายอดิศักดิ์  ณวงศ์รัตน์ ครู
88 สพป.กระบี่ 010121 : บ้านบางเหรียง กนกกาญจน์  นวลศรี ครู ชำนาญการ
89 สพป.กระบี่ 010121 : บ้านบางเหรียง ปกาสิต  ปรีชา ธุรการ
90 สพป.กระบี่ 010121 : บ้านบางเหรียง นายบุญช่วย  นวลใย ครู
91 สพป.กระบี่ 010122 : บ้านทุ่งปรือ ชัยรัตน์  รักษาพันธุ์ ครู
92 สพป.กระบี่ 010122 : บ้านทุ่งปรือ เพ็ญสี  นาคนวล ธุรการ
93 สพป.กระบี่ 010138 : บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา วราพร  บัวแก้ว จ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
94 สพป.กระบี่ 010135 : บ้านมะม่วงเอน chaturong  maichim ครู
95 สพป.กระบี่ 010135 : บ้านมะม่วงเอน อภิวัฒน์  บวรสุวรรณ ครูอัตราจ้าง
96 สพป.กระบี่ 010135 : บ้านมะม่วงเอน นางสาวอัจจิรา   นาคพล ครู
97 สพป.กระบี่ 010135 : บ้านมะม่วงเอน อาธิตา  สุวรรณโณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
98 สพป.กระบี่ 010132 : บ้านห้วยสาร วราพร  บัวแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
99 สพป.กระบี่ 010132 : บ้านห้วยสาร EKASIT  JUNTAMA เจ้าหน้าที่ธุรการ
100 สพป.กระบี่ 010133 : บ้านควนกลาง วราภรณ์  สมนึก ครูผู้ช่วย
101 สพป.กระบี่ 010133 : บ้านควนกลาง นุชรี  อ่อนช่วย ครู
102 สพป.กระบี่ 010133 : บ้านควนกลาง Monthree  Jawisoot ครูผู้ช่วย
103 สพป.กระบี่ 010134 : บ้านโคกคา ลัดดาวรรณ  จันทร์ใหม่ ครูผู้ช่วย
104 สพป.กระบี่ 010134 : บ้านโคกคา นายโสภณ  ทองดำ ครู
105 สพป.กระบี่ 010127 : บ้านถ้ำโกบ ฮธิปรัชญ์  ดำเม็ง ครู
106 สพป.กระบี่ 010127 : บ้านถ้ำโกบ นางสาวณัฐรดา  เกิดศิริ ครู
107 สพป.กระบี่ 010127 : บ้านถ้ำโกบ นายชัยสิทธิ์  สุพันธ์ ครู
108 สพป.กระบี่ 010127 : บ้านถ้ำโกบ อรพิณ  ชูสุทน ครู
109 สพป.กระบี่ 010128 : บ้านห้วยน้ำแก้ว อรอนงค์  สุขกาย ครูผู้ช่วย
110 สพป.กระบี่ 010129 : บ้านเขาดิน อดิศร  บุญเลิศ ครู
111 สพป.กระบี่ 010139 : บ้านร่าหมาด นางสาวดลชนก  ภูมิสถิต เจ้าหน้าที่ธุรการ
112 สพป.กระบี่ 010139 : บ้านร่าหมาด จันทร์จิรา  หวันหยี ครู
113 สพป.กระบี่ 010140 : บ้านร่าปู ปิยะรัตน์  ทองสมจา ครู
114 สพป.กระบี่ 010141 : บ้านคลองย่าหนัด ปราณี  ภูมาวงศ์ ครู
115 สพป.กระบี่ 010141 : บ้านคลองย่าหนัด นางสาวจำปา  หลีเหล็ก ครู
116 สพป.กระบี่ 010142 : บ้านลิกี วิชัย  ปราบเภท ครู
117 สพป.กระบี่ 010142 : บ้านลิกี อุไรพร  ชุมชวด เจ้าหน้าที่ธุรการ
118 สพป.กระบี่ 010143 : บ้านปากคลอง สนิท  คลองรั้ว ครู
119 สพป.กระบี่ 010144 : บ้านนาทุ่งกลาง จันทร์จิรา  บ้าเหล็ม ครู
120 สพป.กระบี่ 010144 : บ้านนาทุ่งกลาง จันทร์จิรา  บ้าเหล็ม ครู
121 สพป.กระบี่ 010144 : บ้านนาทุ่งกลาง วาธิณี  หวันหยี เจ้าหน้าที่ธุรการ
122 สพป.กระบี่ 010156 : บ้านโละใหญ่ วินัย  ร่าหีม ครู
123 สพป.กระบี่ 010156 : บ้านโละใหญ่ นางสาวปาริชาต  นาคะมุขดาพันธ์ ครู
124 สพป.กระบี่ 010157 : บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ นายมงคล  การกล้า ครู
125 สพป.กระบี่ 010158 : บ้านคลองโตนด นางสาวชลธิดา  ว่องสกุล ครู
126 สพป.กระบี่ 010159 : บ้านหลังสอด นายเอกพงศ์  อีดเกิด ครู
127 สพป.กระบี่ 010155 : บ้านคลองหิน สมศักดิ์  โคจีจุล ผู้อำนวยการ
128 สพป.กระบี่ 010149 : วัดเกาะลันตา ไรนิง  บือราแง ครู
129 สพป.กระบี่ 010150 : บ้านเจ๊ะหลี ประภัสสร  เขียวสด ครูผู้ช่วย
130 สพป.กระบี่ 010150 : บ้านเจ๊ะหลี จิราพร  แสงจันทร์ ครู
131 สพป.กระบี่ 010151 : บ้านคลองนิน รัชฎาภรณ์  ฐานเหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียน
132 สพป.กระบี่ 010151 : บ้านคลองนิน ลัดดาวัลย์  ยมนา ครู
133 สพป.กระบี่ 010151 : บ้านคลองนิน Chatree  Munpian ครู ค.ศ.1
134 สพป.กระบี่ 010153 : บ้านเกาะปอ บัญชา  แสงไชยศรี ผู้อำนวยการ
135 สพป.กระบี่ 010154 : บ้านสังกาอู้ ประเสริฐ  ธนาพิมพ์ศิริ ครู
136 สพป.กระบี่ 010147 : บ้านเขาฝาก นายสุไลหมาน  รายาโส้ ผู้อำนวยการโรงเรียน
137 สพป.กระบี่ 010147 : บ้านเขาฝาก ลักขณา  ลักขณา จิตรชูชื่น ครู
138 สพป.กระบี่ 010148 : บ้านหลังโสด สุชาดา  พลาสิน ครูพี่เสี้ยง
139 สพป.กระบี่ 010148 : บ้านหลังโสด สุชาดา  พลาสิน ครู
140 สพป.กระบี่ 010145 : บ้านคลองยาง จีรพร  หมั่นมา ครู
141 สพป.กระบี่ 010145 : บ้านคลองยาง นายมุตตาหาบ  นายมุตตาหาบ ใจบุญ ครู คศ.2
142 สพป.กระบี่ 010146 : บ้านโคกยูง มาลินี  ปูเงิน ธุรการ
143 สพป.กระบี่ 010146 : บ้านโคกยูง สบาย  ศรีหมุน เจ้าหน้าที่ธุรการ
144 สพป.กระบี่ 010146 : บ้านโคกยูง บุญล้อง  จริตงาม ครู
145 สพป.กระบี่ 010152 : บ้านทุ่งหยีเพ็ง จิตลดา  จุลนวล ครู
146 สพป.กระบี่ 010160 : ชุมชนบ้านศาลาด่าน พรชัย  สัสดีเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน
147 สพป.กระบี่ 010160 : ชุมชนบ้านศาลาด่าน เชนทร์  เกิดแก้ว ครู
148 สพป.กระบี่ 010161 : บ้านพระแอะ เพ็ญวดี  ศรีหมาด ครูผู้ช่วย
149 สพป.กระบี่ 010161 : บ้านพระแอะ อัจฉรา  ศิลป์ภาษา เจ้าหน้าที่ธุรการ
150 สพป.กระบี่ 010039 : คลองท่อมมิตรภาพที่160 อุมาภรณ์  ศรีกุมาร ครู
151 สพป.กระบี่ 010039 : คลองท่อมมิตรภาพที่160 Chucheep  Satansat ครู
152 สพป.กระบี่ 010039 : คลองท่อมมิตรภาพที่160 เบญจรัศมิ์  เม่งช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
153 สพป.กระบี่ 010040 : อนุบาลคลองท่อม siriphan  saedan ครู
154 สพป.กระบี่ 010040 : อนุบาลคลองท่อม สุพรรณษา  แก้วพลอย ครู
155 สพป.กระบี่ 010041 : ไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) คนึงนิตย์  แฉล้มรักษ์ ครู
156 สพป.กระบี่ 010042 : บ้านเหนือ พนม  ชนะสุวรรณ ครู
157 สพป.กระบี่ 010042 : บ้านเหนือ นายสมนึก  พิศาล ครู คศ.3
158 สพป.กระบี่ 010042 : บ้านเหนือ ณัฐกฤตา  เจียวก๊ก ธุรการโรงเรียน
159 สพป.กระบี่ 010043 : บ้านแชงเปิง นางภุมรา  เพ็งจันทร์ ครู
160 สพป.กระบี่ 010074 : บ้านคลองท่อมเหนือ doungduan  tabtrai ครู
161 สพป.กระบี่ 010074 : บ้านคลองท่อมเหนือ ประดิษฐ  ย่องดำ ครู
162 สพป.กระบี่ 010077 : บ้านบางคราม สำรวยฤดี  ไชยชาญ ครู
163 สพป.กระบี่ 010078 : บ้านบางเตียว ขวัญใจ  ชนะกุล ครู
164 สพป.กระบี่ 010059 : บ้านท่ามะพร้าว อรนีญา  อินมณเทียร ครู
165 สพป.กระบี่ 010060 : บ้านหินเพิง หนึ่งฤทัย  ปานบุตร ครูผู้ช่วย
166 สพป.กระบี่ 010060 : บ้านหินเพิง นิติชาติ  หะจิ ครู
167 สพป.กระบี่ 010061 : บ้านคลองปิ้ง อัจจิมา  นาคพล ครู
168 สพป.กระบี่ 010062 : บ้านดินนา สุภีภรณ์  สิขวัตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
169 สพป.กระบี่ 010062 : บ้านดินนา บัณฑิต  หมื่นบาล ครู
170 สพป.กระบี่ 010063 : บ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ สุภีภรณ์  สิขวัตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
171 สพป.กระบี่ 010055 : คลองพน นางสุวรรณี  จงจิตร ครูผู้ช่วย
172 สพป.กระบี่ 010056 : บ้านทุ่งครก สุชาดา  สังขวิเชียร ครู
173 สพป.กระบี่ 010056 : บ้านทุ่งครก นันทิกา  เฉิดโฉม ครูโรงเรีงบ้านทุ่งครก
174 สพป.กระบี่ 010057 : บ้านคลองไคร วันดี  ใจเที่ยง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
175 สพป.กระบี่ 010057 : บ้านคลองไคร นางเตือนใจ  พลกูล ครู
176 สพป.กระบี่ 010057 : บ้านคลองไคร นางวิศณี  วะชุม ครู
177 สพป.กระบี่ 010058 : บ้านคลองแรด อารยา  สุจิธรรมโม ครูผู้ช่วย
178 สพป.กระบี่ 010058 : บ้านคลองแรด กษิดิ์เดช  กุลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
179 สพป.กระบี่ 010051 : บ้านห้วยลึก นิฮาสนะ  กายาดา ครู
180 สพป.กระบี่ 010051 : บ้านห้วยลึก สุนทร  ยุ่นชั้น ครูผู้ช่วย
181 สพป.กระบี่ 010052 : บ้านห้วยพลูหนัง นายปราโมทย์  ยิ่งยงค์ ครู
182 สพป.กระบี่ 010052 : บ้านห้วยพลูหนัง นายสกนธ์พันธ์  พูนพร ครู ค.ศ.2
183 สพป.กระบี่ 010052 : บ้านห้วยพลูหนัง ไพลิน  ปิ่นกุมภีร์ ครูอัตราจ้าง
184 สพป.กระบี่ 010053 : บ้านพรุพี เกียรติมงคล  พูดเพราะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
185 สพป.กระบี่ 010053 : บ้านพรุพี ประกายดาว  หนูแก้ว ครูผู้ช่วย
186 สพป.กระบี่ 010054 : บ้านบ่อมะม่วง kamolwan  busaba ครู
187 สพป.กระบี่ 010054 : บ้านบ่อมะม่วง นางสาวกมลขวัญ   หลานน้อย ครู
188 สพป.กระบี่ 010049 : บ้านทรายขาว นางสาววรารัน์  พิกุล ครูผู้ช่วย
189 สพป.กระบี่ 010049 : บ้านทรายขาว นุศรา  จันหมาด ครูผู้ช่วย
190 สพป.กระบี่ 010049 : บ้านทรายขาว นายนัฐวัติ  ใจปน่ ครูอัตราจ้าง
191 สพป.กระบี่ 010050 : บ้านทุ่งคา นายจงจรัส  ภักดีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
192 สพป.กระบี่ 010073 : บ้านนางรอง ไชยันต์  ขุนทอง ครู
193 สพป.กระบี่ 010073 : บ้านนางรอง วราภรณ์  รักการ ครู
194 สพป.กระบี่ 010072 : บ้านทุ่งนุ้ย นางสาวนิภา  การประกอบ ครู
195 สพป.กระบี่ 010068 : บ้านเขาสามหน่วย ทิพวรรณ  นบนอบ ครู
196 สพป.กระบี่ 010068 : บ้านเขาสามหน่วย tanaporn  srisuk ธุรการโรงเรียน
197 สพป.กระบี่ 010069 : บ้านพรุดินนา นางจีราภรณ์  การดี ครู โรงเรียนบ้านพรุดินนา
198 สพป.กระบี่ 010069 : บ้านพรุดินนา สวิตตา  ขักขะโร ครู
199 สพป.กระบี่ 010070 : บ้านทับไทร นางสาวสายไหม  เอ่งฉ้วน ครู
200 สพป.กระบี่ 010076 : บ้านคลองชะมวง ธิภาภรณ์  ปานแดง ครู
201 สพป.กระบี่ 010064 : บ้านพรุเตย สุรินทร์  ศรีทอง ครู
202 สพป.กระบี่ 010047 : บ้านท่าประดู่ สุธาทิพย์  ขนานใต้ บุคลากรทางวิทยาศาสตร์
203 สพป.กระบี่ 010047 : บ้านท่าประดู่ กิตติมา  จุฑามาตย์ ครู
204 สพป.กระบี่ 010048 : บ้านควนใต้ Jittraporn  Limte ครูผู้ช่วย
205 สพป.กระบี่ 010048 : บ้านควนใต้ ลัดดาวัลย์  ตันเจริญ ครู
206 สพป.กระบี่ 010044 : บ้านน้ำร้อน นายจีระศักดิ์  วิจาราณ์ ครู คศ.2
207 สพป.กระบี่ 010045 : บ้านห้วยน้ำขาว พรรณพิลาศ  คงปรือ ครู คศ.1
208 สพป.กระบี่ 010045 : บ้านห้วยน้ำขาว สัญญา  คงยศ ครู
209 สพป.กระบี่ 010046 : บ้านทุ่งเสม็ด นันท์นภัส  เกษยาว เจ้าหน้าที่ธุรการ
210 สพป.กระบี่ 010046 : บ้านทุ่งเสม็ด นายเชาวลิตร  นวลใย ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
211 สพป.กระบี่ 010096 : บ้านทุ่งสูง นายครรชิต  ศรีเมือง ครู
212 สพป.กระบี่ 010097 : บ้านเขาล่อม นางนิรมล  แซ่เจี่ย ครู
213 สพป.กระบี่ 010093 : วัดไพรสณฑ์ มนัสวี  อ่อนคง ครู
214 สพป.กระบี่ 010108 : บ้านเขาแก้ว นางฮาบือเสาะ  ศุภพรพงศ์ ครู
215 สพป.กระบี่ 010108 : บ้านเขาแก้ว สิรากรณ์  แสงสุกวาว ครู
216 สพป.กระบี่ 010109 : บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) pichnaree  markma ครู
217 สพป.กระบี่ 010109 : บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) สุกัญญา  หวันเหยบ ครูผู้ช่วย
218 สพป.กระบี่ 010109 : บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) ณัฐชา  สันสำราญ ครูผู้ช่วย
219 สพป.กระบี่ 010111 : สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 เบญจภรณ์   พลายแก้ว ครูผู้ช่วย
220 สพป.กระบี่ 010111 : สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 จุไรรัตน์  ศรีสุข ผู้อำนวยการ
221 สพป.กระบี่ 010112 : สหกรณ์นิคมอ่าวลึก3 อภิชาติ  ถิ่นเขาต่อ พนักงานราชการ
222 สพป.กระบี่ 010107 : บ้านช่องไม้ดำ ไพรัตน์  รัตนเดช ครู
223 สพป.กระบี่ 010105 : บ้านศาลาพระม่วง นางศิริรัตน์   ศรีพิชิต ครูผู้ช่วย
224 สพป.กระบี่ 010106 : บ้านคลองหิน นางนันทิพา  หมัดสี ครูธุรการ
225 สพป.กระบี่ 010098 : วัดบางโทง ลัมภนีย์  วิกรมธีรานันท์ ครูธุรการ
226 สพป.กระบี่ 010094 : ชุมชนวัดนาเหนือ yutthana  saengchan ธุรการ
227 สพป.กระบี่ 010094 : ชุมชนวัดนาเหนือ อภิวัฒน์  วัชราพงษ์ ครู
228 สพป.กระบี่ 010095 : บ้านบางเจริญ เสริมศรี   แก้วตาทิพย์ ครู
229 สพป.กระบี่ 010100 : บ้านหนองหลุมพอ นิภาพร  คงรงค์ ครูผู้ช่วย
230 สพป.กระบี่ 010100 : บ้านหนองหลุมพอ รัตติพร  สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
231 สพป.กระบี่ 010103 : บ้านกลางมิตรภาพที่44 นางสาววิลาวัณย์  หลีน้อย ธุรการ
232 สพป.กระบี่ 010104 : บ้านเขางาม เกรียงศักดิ์  ปล้องทอง พนักงานราชการ
233 สพป.กระบี่ 010086 : บ้านหินราว สมศรี  ทองหอม ครู
234 สพป.กระบี่ 010082 : บ้านคลองแรด นางสาวสุภาพร  ทองยอด เจ้าหน้าที่ธุรการ
235 สพป.กระบี่ 010082 : บ้านคลองแรด นางสาวอมรรัตน์  นาคทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
236 สพป.กระบี่ 010083 : วัดสถิตโพธาราม นางสุภาพร  ศิริพันธ์ ครู
237 สพป.กระบี่ 010083 : วัดสถิตโพธาราม นางสาวเปมิกา  ส่งกลิ่นจันทร์ ครูผู้ช่วย
238 สพป.กระบี่ 010084 : บ้านแหลมสัก Wick  Phiewluang ผู้อำนวยการโรงเรียน
239 สพป.กระบี่ 010085 : บ้านอ่าวน้ำ นางพวงผกา  ศิริพันธุ์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
240 สพป.กระบี่ 010085 : บ้านอ่าวน้ำ พลภัทร  ธีระกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
241 สพป.กระบี่ 010085 : บ้านอ่าวน้ำ นายสมควร  พุทธรักษ์พงศ์ ครู
242 สพป.กระบี่ 010079 : อ่าวลึก กุลจิรา  ประสิว เจ้าหน้าที่ธุรการ
243 สพป.กระบี่ 010079 : อ่าวลึก นายพงษ์ศักดิ์   เบ็ตเสร็จ ครู
244 สพป.กระบี่ 010079 : อ่าวลึก นางสาวกุลจิรา  ประสิว ธุรการ
245 สพป.กระบี่ 010081 : บ้านถ้ำเสือ มาจารี  บุญประกอบ ครูธุรการ
246 สพป.กระบี่ 010092 : บ้านห้วยปริศนา นายสมศักดิ์  สินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปริศนา
247 สพป.กระบี่ 010099 : บ้านอ่าวลึกน้อย นางสาวนุชรี  ถวายเชื้อ ธุรการโรงเรียน
248 สพป.กระบี่ 010099 : บ้านอ่าวลึกน้อย ฝ้าตีม๊ะ  จงกลบาน ครู
249 สพป.กระบี่ 010101 : บ้านควนโอ ธนวัฒน์  ช่วยพัทลุง ครู
250 สพป.กระบี่ 010101 : บ้านควนโอ มูฮำหมัดยูนัน  ปังหลีเส็น ครูผู้ช่วย
251 สพป.กระบี่ 010101 : บ้านควนโอ สุจิตรา  เม่งบุตร ธุรการ
252 สพป.กระบี่ 010102 : บ้านบากัน กิติยา  พิชัยฤกษ์ ครูผู้ช่วย
253 สพป.กระบี่ 010087 : ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ ปวีณา  แสวงการ เจ้าหน้าที่ธุรการ
254 สพป.กระบี่ 010088 : บ้านทุ่ง อรษา  กิจการ ครู
255 สพป.กระบี่ 010091 : บ้านในยวน สุวรรณี  สายวารี ครูธุรการ
256 สพป.กระบี่ 010170 : บ้านคลองปัญญา สุภิญญา  เทียนขาว ครู
257 สพป.กระบี่ 010170 : บ้านคลองปัญญา สุภิญญา  เทียนขาว ครู
258 สพป.กระบี่ 010171 : บ้านนาเทา วิสุทธิ์  เยาวนา ครู
259 สพป.กระบี่ 010172 : วัดช่องแบก นายชาติชาย  เครือยศ ครูอัตราจ้าง
260 สพป.กระบี่ 010175 : วิทยาประชาคม มนพ  การกล้า ครู
261 สพป.กระบี่ 010179 : วัดเขาต่อ นางสาวปิยะมาศ  ทองเส้ง ครู
262 สพป.กระบี่ 010180 : บ้านโคกยอ สุภาพร  เกลี้ยงเกลา ครู
263 สพป.กระบี่ 010180 : บ้านโคกยอ อุบลรัตนื  ชูศรี ธุรการ
264 สพป.กระบี่ 010181 : วัดบ้านนา นายสุชา  จันทร์กลิ่น ครู
265 สพป.กระบี่ 010182 : บ้านบางโสก จินตนา  แก้วพิทักษ์ ครู
266 สพป.กระบี่ 010183 : บ้านบางหอย วรางคณา  กอบัว เจ้าหน้าที่ธุรการ
267 สพป.กระบี่ 010177 : สหกรณ์ประชาอุทิศ อารีย์รัตน์  ไชยพงษ์ ธุรการ
268 สพป.กระบี่ 010174 : วัดบางเหลียว รัจณา  ยะโกบ ครู
269 สพป.กระบี่ 010173 : บ้านบกเก้าห้อง นายพีระพงศ์  ศักดิ์แก้ว ครูพิเศษ
270 สพป.กระบี่ 010173 : บ้านบกเก้าห้อง พัชราวรรณ  จินดา ธุรการ
271 สพป.กระบี่ 010173 : บ้านบกเก้าห้อง อัมพิกา  เตจ๊ะ ธุรการ
272 สพป.กระบี่ 010162 : ชุมชนวัดหาดถั่ว นางสาวสุภัทราวดี   หนูสอน ครูธุรการ
273 สพป.กระบี่ 010162 : ชุมชนวัดหาดถั่ว พงศ์เทพ  เดชภักดี ครู
274 สพป.กระบี่ 010163 : วัดนทีมุขาราม นายจตุรงค์  บุรินทร์กุล พนักงานราชการ
275 สพป.กระบี่ 010163 : วัดนทีมุขาราม นายบัญญัติ  หนูาก พนักงานราชการ
276 สพป.กระบี่ 010163 : วัดนทีมุขาราม นางเสริมศรี  จินุกูล ครู
277 สพป.กระบี่ 010163 : วัดนทีมุขาราม จุฑารัตน์  สุขสวัสดิ์ ครู
278 สพป.กระบี่ 010164 : บ้านบางเหียน ลมฝน  กาญจนคลอด ครู
279 สพป.กระบี่ 010164 : บ้านบางเหียน นางสาวใหม่สุรีย์  ติ้งสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
280 สพป.กระบี่ 010164 : บ้านบางเหียน Sutep  Tudsri ครู
281 สพป.กระบี่ 010165 : บ้านปากหยา พัชรีย์  ถิ่นเขาต่อ ครู
282 สพป.กระบี่ 010165 : บ้านปากหยา จุฑามาส  ทิพย์ภักดี ครู
283 สพป.กระบี่ 010166 : บ้านคลองพระยา นางพวงรัตน์  ลือชา ครูชำนาญการพิเศษ
284 สพป.กระบี่ 010166 : บ้านคลองพระยา ยุวดี  ศีลภัย ครู
285 สพป.กระบี่ 010166 : บ้านคลองพระยา นายประภาส  ชูสิทธิ์ ครู
286 สพป.กระบี่ 010167 : บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง เตือนใจ  จันเสนี ครู ชำนาญการพิเศษ
287 สพป.กระบี่ 010168 : บ้านคลองพวนประทีปบำรุง อนุรักษ์  ว่องประชานุกูล ครู
288 สพป.กระบี่ 010176 : บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ นายปานศักดิ์  ปริงทอง ครูผู้ช่วย
289 สพป.กระบี่ 010176 : บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ มนธิญา  แซ่ต่าง ครู
290 สพป.กระบี่ 010176 : บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ มนณภา  เล่งซ้าย พนักงานราชการ
291 สพป.กระบี่ 010178 : บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว อิทธิรัฐ  ทองพรรณกุล ครูผู้ช่วย
292 สพป.กระบี่ 010178 : บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว จิราพร  เพ็ชรศรีสม ครู
293 สพป.กระบี่ 010193 : บ้านดินแดง ภรณ์ทิพย์  ชัยศิริ ครูผู้ช่วย
294 สพป.กระบี่ 010192 : บ้านควนแดง ขวัญจิต  เก้าเอี้ยน ครู
295 สพป.กระบี่ 010194 : บ้านเขาดินประชาพัฒน์ สุนทร  น้อยมูสิก ครู
296 สพป.กระบี่ 010190 : บ้านเสม็ดจวน สมพร  พรรณยี่ ครู
297 สพป.กระบี่ 010191 : บ้านหนองจูด นางหนึ่งฤทัย  จันทร์ทิน ครู
298 สพป.กระบี่ 010188 : บ้านสะพานพน ภาวิณี  ผกามาศ ครูธุรการ
299 สพป.กระบี่ 010186 : บ้านเกาะไทร นางสาวอานันท์รัตน์  ทวีรัตน์ ครุ
300 สพป.กระบี่ 010186 : บ้านเกาะไทร ภคิณี  แก้วอ่อน ครูผู้ช่วย
301 สพป.กระบี่ 010186 : บ้านเกาะไทร ขนิษฐา  พงศ์พิพัฒนพันธุ์ ครู
302 สพป.กระบี่ 010187 : บ้านย่านอุดม สุภาภรณ์  สามใหม่ ครู
303 สพป.กระบี่ 010184 : บ้านลำทับ นายสุทธิพงษ์  สุคนธรัตน์ ครู
304 สพป.กระบี่ 010184 : บ้านลำทับ เนาวรัตน์  แซ่ฮ้ำ ครู
305 สพป.กระบี่ 010185 : บ้านนาพรุ นางพิณนภัส  เรืองทองเมือง ครู
306 สพป.กระบี่ 010189 : บ้านไร่พัฒนา นางภัทรานิษฐ์  เดชทอง ครู
307 สพป.กระบี่ 010189 : บ้านไร่พัฒนา เชาวรินทร์  ขาวล้วน ครู
308 สพป.กระบี่ 010189 : บ้านไร่พัฒนา เดือนเพ็ญ  คำมี ครู
309 สพป.กระบี่ 010195 : บ้านเกาะจำ นางสาวนันฑา  รู้รอบ ครู
310 สพป.กระบี่ 010195 : บ้านเกาะจำ นฤมล  สุภาพ ครู
311 สพป.กระบี่ 010196 : บ้านเกาะปู พิไลพร  ปาละกุล ครู
312 สพป.กระบี่ 010197 : บ้านเกาะศรีบอยา นิตยา  กำปา ครู
313 สพป.กระบี่ 010198 : บ้านเกาะฮั่ง ซุฟยาน  สินา ครูผู้ช่วย
314 สพป.กระบี่ 010198 : บ้านเกาะฮั่ง ดำรง  เสดสัน ครู
315 สพป.กระบี่ 010199 : บ้านคลองเตาะ อรอุมา  สาระวารี รักษาราชการผู้อำนวยการ
316 สพป.กระบี่ 010199 : บ้านคลองเตาะ จริยา  หลีเจริญ ครู
317 สพป.กระบี่ 010200 : บ้านติงไหร นายชิโนรส  ไกรเลิศ ครู
318 สพป.กระบี่ 010200 : บ้านติงไหร อรอนงค์  หลงอะหลี ครูผู้ช่วย
319 สพป.กระบี่ 010207 : บ้านควน อภิชาติ  สัญจร ผู้อำนวยการโรงเรียน
320 สพป.กระบี่ 010207 : บ้านควน ยุพดี  ประชุมรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
321 สพป.กระบี่ 010211 : บ้านคลองหมาก บุษบา  ลิ่มบุตร ครู
322 สพป.กระบี่ 010212 : บ้านคลองหวายเล็ก บุษรินทร์  ช่างสนั่น ครู
323 สพป.กระบี่ 010212 : บ้านคลองหวายเล็ก บุษรินทร์   ช่างสนั่น ครู
324 สพป.กระบี่ 010212 : บ้านคลองหวายเล็ก นางสาวนาธะพี  ไชยพงษ์ ครูผู้ช่วย
325 สพป.กระบี่ 010201 : บ้านแหลมกรวด เยาวนา  กาหลง พนักงานราชการ
326 สพป.กระบี่ 010201 : บ้านแหลมกรวด นางจินตนา  ชูแก้ว ครู
327 สพป.กระบี่ 010217 : บ้านท่ายาง พิพัฒน์  หวันสู ผู้อำนวยการ
328 สพป.กระบี่ 010217 : บ้านท่ายาง ทิวาพร  นบนอบ ธุรการ
329 สพป.กระบี่ 010208 : บ้านควนต่อ วรัญญา  ใจเกลี้ยง ครู
330 สพป.กระบี่ 010210 : บ้านคลองเขม้า นายสมศักดิ์  อาหลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเขม้า
331 สพป.กระบี่ 010210 : บ้านคลองเขม้า ณษภร  โดยประกอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ
332 สพป.กระบี่ 010213 : บ้านนาวง รุ่งฤดี  หมีโดด ครู
333 สพป.กระบี่ 010206 : ราชประชานุเคราะห์2 นางขวัญตา  จันทโรจน์ ครู
334 สพป.กระบี่ 010202 : บ้านควนเกาะจันทร์ กมลวรรณ  รายารักษ์ ครูผู้ช่วย
335 สพป.กระบี่ 010202 : บ้านควนเกาะจันทร์ นางนันอนงค์  คงนิล ครูธุรการ
336 สพป.กระบี่ 010203 : บ้านควนนกหว้า สิรินารี  หลานหลาย ครู
337 สพป.กระบี่ 010204 : วัดโคกยาง สรัญญา   ปรีชา ครู
338 สพป.กระบี่ 010204 : วัดโคกยาง อัชราณี  นุกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
339 สพป.กระบี่ 010214 : บ้านคลองรั้ว สุปราณี  งดงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
340 สพป.กระบี่ 010215 : บ้านคลองยวน panawan  nobnorb ครูธุรการ
341 สพป.กระบี่ 010215 : บ้านคลองยวน นางสาวยุพาพร  นวลศรี ครู
342 สพป.กระบี่ 010216 : บ้านตลิ่งชัน ประยูร  ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
343 สพป.กระบี่ 010218 : บ้านปากหรา สุชาติ  สาระวารี ผู้อำนวยการโรงเรียน
344 สพป.กระบี่ 010218 : บ้านปากหรา นางสาคร  กุลพ่อ ครู
345 สพป.กระบี่ 010219 : บ้านหาดยาว นางสาววิภาวรรณ  มาศโอสถ เจ้าหน้าที่ธุรการ
346 สพป.กระบี่ 010205 : บ้านทุ่งสาคร นางสาวสุนิษา  หมวดชนะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
347 สพป.กระบี่ 010220 : บ้านเกาะไทร นางเคียงจิตต์  นาคะวิสุทธิ์ ครู
348 สพป.กระบี่ 010220 : บ้านเกาะไทร นายโรจน์ศักดิ์  รักโอ่ ครู
349 สพป.กระบี่ 010221 : บ้านทุ่งประสาน พูลศรี  ปานแก้ว ครู
350 สพป.กระบี่ 010221 : บ้านทุ่งประสาน เพ็ญศิริ  จันทร์ส่งแสง ครู
351 สพป.กระบี่ 010222 : วัดธรรมาวุธสรณาราม จรูญ  แสนพันตรี ผอ
352 สพป.กระบี่ 010222 : วัดธรรมาวุธสรณาราม จันทรา  ตาวัน ครู
353 สพป.กระบี่ 010233 : บ้านห้วยยูง ลัดดาวัลย์  บุญเทพ ธุรการโรงเรียน
354 สพป.กระบี่ 010233 : บ้านห้วยยูง นลินี  เพ็ชรเครือ ครู คศ๓
355 สพป.กระบี่ 010228 : บ้านนาปง นางณัฏฐาภรณ์  ประทีป ณ ถลาง ครู
356 สพป.กระบี่ 010230 : บ้านบกห้อง นายสุรพล  บุตรชำนิ ผู้อำนวยการ
357 สพป.กระบี่ 010230 : บ้านบกห้อง นันทาศิริ  กายแก้ว ครู
358 สพป.กระบี่ 010227 : บ้านท่านุ่น นารี  กังแฮ ครู
359 สพป.กระบี่ 010223 : บ้านนาออก ลักษิกา  ทองมี เจ้าหน้าที่
360 สพป.กระบี่ 010224 : ราชประชานุเคราะห์ 1 นางจิตราภรณ์  วุ่นแก้ว ครู
361 สพป.กระบี่ 010225 : บ้านไร่ใหญ่ บุญส่ง  ทวีทรัพย์ พนักงานราชการครู
362 สพป.กระบี่ 010225 : บ้านไร่ใหญ่ จุฬารัตน์  กุลยวน ครู
363 สพป.กระบี่ 010226 : บ้านไสโป๊ะ ธิดารัตน์  ชัยวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ