รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 8201 สพป.พังงา 330020 เกาะปันหยี นางพนารัตน์  สุรียพันธุ์ ครู อนุมัติ
2 8201 สพป.พังงา 330021 เกาะหมากน้อย อุไร  โอฬาริ ครู อนุมัติ
3 8201 สพป.พังงา 330021 เกาะหมากน้อย สิบโทนิกร  อ้ายกาศ ครู อนุมัติ
4 8201 สพป.พังงา 330022 เกาะไม้ไผ่ จิตติมา  ลิ่มจู้หม้อ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
5 8201 สพป.พังงา 330022 เกาะไม้ไผ่ นายสมสิทธิ์  เข็มประดับ ครูชำนาญการ อนุมัติ
6 8201 สพป.พังงา 330011 บ้านตากแดด ปภาดา  ทองไชย ครู อนุมัติ
7 8201 สพป.พังงา 330010 อนุบาลพังงา กิตติพงษ์  พลภักดี ครู อนุมัติ
8 8201 สพป.พังงา 330010 อนุบาลพังงา นางสาวสาลินี  เกลี้ยงเกลา ครู อนุมัติ
9 8201 สพป.พังงา 330013 บ้านทุ่งเจดีย์ กัญญารัตน์  เม่งห้อง ครู อนุมัติ
10 8201 สพป.พังงา 330004 บ้านบางกัน นางสาวพรฤดี  พลมะศรี ครู อนุมัติ
11 8201 สพป.พังงา 330005 วัดปัจจันตคาม นางสาวอรยา  ชูศักดิ์ ครู อนุมัติ
12 8201 สพป.พังงา 330005 วัดปัจจันตคาม อรชา  กวดกิจการ ครู อนุมัติ
13 8201 สพป.พังงา 330008 บ้านปริง (วันครู 2500) ดวงเดือน  จตุราบัณฑิต ครู อนุมัติ
14 8201 สพป.พังงา 330008 บ้านปริง (วันครู 2500) เกษรา  หนักแน่น ครู อนุมัติ
15 8201 สพป.พังงา 330001 เมืองพังงา นางนิภาพร  บัวแก้ว ครู อนุมัติ
16 8201 สพป.พังงา 330001 เมืองพังงา ธันวารัตน์  มณีพันธานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ
17 8201 สพป.พังงา 330002 วัดชนาธิการาม ณรงค์  พันธ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชนาธิการาม อนุมัติ
18 8201 สพป.พังงา 330002 วัดชนาธิการาม ณัฐนันท์  ดุลยเกษม เจ้าหน้าที่สารสนเทศ อนุมัติ
19 8201 สพป.พังงา 330014 บ้านเขาเฒ่า บุญเลิศ   ปประมวลการ ครูชำนาญการ อนุมัติ
20 8201 สพป.พังงา 330014 บ้านเขาเฒ่า นายธนิต  อ่อนเนียม ครู ชำนาญการ อนุมัติ
21 8201 สพป.พังงา 330014 บ้านเขาเฒ่า thanwarat  maniphanthanon นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
22 8201 สพป.พังงา 330016 เกาะเคี่ยม นางสาวโรจนา  บุรินทร์กุล ครูชำนาญการ อนุมัติ
23 8201 สพป.พังงา 330016 เกาะเคี่ยม ประภา  แดบอ ครูโรงเรียนเกาะเคี่ยม อนุมัติ
24 8201 สพป.พังงา 330016 เกาะเคี่ยม ดิเรก  เนื้ออ่อน เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
25 8201 สพป.พังงา 330017 วัดบางเสียด อุไร  กลิ่นเกษร ครู อนุมัติ
26 8201 สพป.พังงา 330017 วัดบางเสียด พรศักดิ์  ทวีรส ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
27 8201 สพป.พังงา 330019 บ้านกลาง วรรณา  โบบทอง ครู อนุมัติ
28 8201 สพป.พังงา 330007 วัดสองแพรก นางสาวยุพา  เจ๊ะโส๊ะ พนักงานราชการโรงเรียนวัดสองแพรก อนุมัติ
29 8201 สพป.พังงา 330036 เกาะยาว sompong  intachote ครู อนุมัติ
30 8201 สพป.พังงา 330037 บ้านน้ำจืด ทัศนีย์  มังคะลา ครู อนุมัติ
31 8201 สพป.พังงา 330038 บ้านริมทะเล นายมนพภรณ์   เกิดสุข ครูผู้ช่วย อนุมัติ
32 8201 สพป.พังงา 330038 บ้านริมทะเล นายเล  เก็บทรัพย์ ครู อนุมัติ
33 8201 สพป.พังงา 330039 บ้านท่าเขา เนตยา  บรึดู ครู อนุมัติ
34 8201 สพป.พังงา 330039 บ้านท่าเขา นวลอนงค์  หยั่งทะเล ครู อนุมัติ
35 8201 สพป.พังงา 330039 บ้านท่าเขา เจษฎา  อนันตศรี ผู้อำนวยการ อนุมัติ
36 8201 สพป.พังงา 330040 บ้านช่องหลาด วันดี  จิรกาลวงศ์ ครู อนุมัติ
37 8201 สพป.พังงา 330041 บ้านคลองเหีย วีระ  สืบพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเหีย อนุมัติ
38 8201 สพป.พังงา 330042 บ้านคลองบอน นายกมลพันธ์  งานแข็ง ครูโรงเรียนบ้านคลองบอน อนุมัติ
39 8201 สพป.พังงา 330042 บ้านคลองบอน นายนพรัตน์  ทองอยู่ ครูโรงเรียนบ้านคลองบอน อนุมัติ
40 8201 สพป.พังงา 330043 บ้านย่าหมี จรัญ  เทียบศรไชย ครู อนุมัติ
41 8201 สพป.พังงา 330043 บ้านย่าหมี นายอนันต์  หาญจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
42 8201 สพป.พังงา 330044 อ่าวมะม่วง นางสาวอริสรา   บุญสพ ครูโรงเรียนอ่าวมะม่วง อนุมัติ
43 8201 สพป.พังงา 330044 อ่าวมะม่วง ชัยยศ  อุทัยรัตน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
44 8201 สพป.พังงา 330045 บ้านท่าเรือ นางสาวนิภา  ปลูกไม้ดี ครู อนุมัติ
45 8201 สพป.พังงา 330046 บ้านพรุใน สุธาวดี  ถิ่นเกาะยาว ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านพรุใน อนุมัติ
46 8201 สพป.พังงา 330047 อ่าวกะพ้อ จำเริญ  แอเด็น ครู อนุมัติ
47 8201 สพป.พังงา 330047 อ่าวกะพ้อ นางสาวอัญชนา  เหล็กแดง พนักงานราชการ อนุมัติ
48 8201 สพป.พังงา 330047 อ่าวกะพ้อ อนุชา  เบ็ญอ้าหมาด ครู อนุมัติ
49 8201 สพป.พังงา 330048 บ้านคลองดินเหนียว สมชาย  นาวีว่อง ครู อนุมัติ
50 8201 สพป.พังงา 330029 บ้านกะปง นายเทอดศักดิ์  วิฑูรย์พิศาลศิลป์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
51 8201 สพป.พังงา 330031 กะปง อรุณี  นพฤทธิ์ ครู อนุมัติ
52 8201 สพป.พังงา 330031 กะปง ไพฑูรย์  ทันนิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
53 8201 สพป.พังงา 330032 บ้านปากถัก นางจุไรพร  พูลศรี ครู อนุมัติ
54 8201 สพป.พังงา 330032 บ้านปากถัก นายวิชัย  อนันตมงคลกุล ครู อนุมัติ
55 8201 สพป.พังงา 330023 บ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) นพฤทธิ์  หลิวปลอด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
56 8201 สพป.พังงา 330023 บ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) วิชญา  จ้างมีศิลป์ ครู อนุมัติ
57 8201 สพป.พังงา 330023 บ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) สุนันธา  ปลูกไม้ดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
58 8201 สพป.พังงา 330026 บ้านรมณีย์ นายชัยพร  คงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรมณีย์ อนุมัติ
59 8201 สพป.พังงา 330026 บ้านรมณีย์ jariya  chaisit ครู อนุมัติ
60 8201 สพป.พังงา 330027 บ้านท่าหัน ปานจันทร์   ชูเอียด ผู้อำนวยการ อนุมัติ
61 8201 สพป.พังงา 330027 บ้านท่าหัน ยาใจ  วิชัยดิษฐ์ ครู อนุมัติ
62 8201 สพป.พังงา 330027 บ้านท่าหัน นภาพร  นาคอุดม ผู้อำนวยการ อนุมัติ
63 8201 สพป.พังงา 330028 บ้านปากคลอง นายคมชาญ  เสวตะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
64 8201 สพป.พังงา 330028 บ้านปากคลอง ดวงฤดี  วงศ์สวัสดิ์ ครูจ้าง อนุมัติ
65 8201 สพป.พังงา 330028 บ้านปากคลอง พรจันทร์   สุวรรณพงษ์ ครู อนุมัติ
66 8201 สพป.พังงา 330033 บ้านบางแก้ว นายสหัสชัย  นาคพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้ว อนุมัติ
67 8201 สพป.พังงา 330033 บ้านบางแก้ว นางสาวขวัญฤทัย  ข้อสินควัด ครูชำนาญการ อนุมัติ
68 8201 สพป.พังงา 330025 บ้านช้างเชื่อ นางสาวอำพร  พัดตัน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
69 8201 สพป.พังงา 330025 บ้านช้างเชื่อ นางสาวอามีเนาะ  สูเตะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
70 8201 สพป.พังงา 330024 วัดนารายณิการาม จินธิดา  เตี๋ยวสกุล ครู อนุมัติ
71 8201 สพป.พังงา 330069 บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) สุรพันธ์  พลเพชร ครู อนุมัติ
72 8201 สพป.พังงา 330069 บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) นางสุนีย์  เนียมคำ ครู อนุมัติ
73 8201 สพป.พังงา 330070 วัดสุวรรณคูหา กุลยาภร  ไอยรา ครู อนุมัติ
74 8201 สพป.พังงา 330075 บ้านเขาเปาะ นางสาวมัส  ผ่านผล ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเขาเปาะ อนุมัติ
75 8201 สพป.พังงา 330075 บ้านเขาเปาะ นายประสิทธิ์  วงศ์ขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
76 8201 สพป.พังงา 330076 บ้านกะไหล อาคม  ทิพย์วงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
77 8201 สพป.พังงา 330076 บ้านกะไหล พจมาน  แน่นอน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
78 8201 สพป.พังงา 330076 บ้านกะไหล รูฮานา  งามทรัพย์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
79 8201 สพป.พังงา 330077 วัดศรีรัตนาราม อุไรพร  บุญธรรม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
80 8201 สพป.พังงา 330077 วัดศรีรัตนาราม นางสาวกรองทอง  รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
81 8201 สพป.พังงา 330078 บ้านป่ายาง นายภานุวัฒน์  จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
82 8201 สพป.พังงา 330078 บ้านป่ายาง นางสาวนาตยา  หนูเจริญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านป่ายาง อนุมัติ
83 8201 สพป.พังงา 330079 บ้านบางนุ นางกาญจนา  วงศ์น้อย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
84 8201 สพป.พังงา 330079 บ้านบางนุ นางสาวจิราภรณ์  สุภรส ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านบางนุ อนุมัติ
85 8201 สพป.พังงา 330079 บ้านบางนุ ศิรญาภัสร์  ณ ถลาง รักษาราชการแทนผอ. อนุมัติ
86 8201 สพป.พังงา 330082 บ้านสามช่อง นายสมทรง  เทพพิกุล ครูชนพ. อนุมัติ
87 8201 สพป.พังงา 330083 บ้านเกาะกลาง บังอร  สมจริง ครูโรงเรียนบ้านเกาะกลาง อนุมัติ
88 8201 สพป.พังงา 330083 บ้านเกาะกลาง จิราวรรณ  ฺตนคลัง ครู อนุมัติ
89 8201 สพป.พังงา 330084 บ้านคลองเคียน นายสารา  พิมล ครู อนุมัติ
90 8201 สพป.พังงา 330084 บ้านคลองเคียน สุจินต์  พิมล ครู อนุมัติ
91 8201 สพป.พังงา 330084 บ้านคลองเคียน กริสน์  จำปีพันธ์ ครู อนุมัติ
92 8201 สพป.พังงา 330085 บ้านคลองไส สนอง  คล่องสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
93 8201 สพป.พังงา 330085 บ้านคลองไส สุนีย์  ช่างเหล็ก ครู อนุมัติ
94 8201 สพป.พังงา 330085 บ้านคลองไส ณัฏฐณิชา  เมตตาจิตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
95 8201 สพป.พังงา 330086 บ้านอ่าวมะขาม สะอาด  เตบจิตร ครู อนุมัติ
96 8201 สพป.พังงา 330086 บ้านอ่าวมะขาม โอภาส  คงยศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
97 8201 สพป.พังงา 330087 บ้านหินร่ม สุรชาติ  ช่วยรักษ์ ครู อนุมัติ
98 8201 สพป.พังงา 330088 บ้านติเตะ ปัณชญา  ลาวัลย์ ครู อนุมัติ
99 8201 สพป.พังงา 330088 บ้านติเตะ นางสาวแสงดาว  อนันตวรพจน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
100 8201 สพป.พังงา 330088 บ้านติเตะ อรนันท์  มาสตูล ครู อนุมัติ
101 8201 สพป.พังงา 330089 บ้านเจ้าขรัว อำภา  ปานพืช ครู อนุมัติ
102 8201 สพป.พังงา 330089 บ้านเจ้าขรัว สุภาภรณ์  มูสิกะ ครู อนุมัติ
103 8201 สพป.พังงา 330090 บ้านย่านสะบ้า อดลย์  ดอมะ ครู อนุมัติ
104 8201 สพป.พังงา 330090 บ้านย่านสะบ้า ณิชณิชา   ละงู ครู อนุมัติ
105 8201 สพป.พังงา 330090 บ้านย่านสะบ้า วัลลภ  โกยกุล ครู อนุมัติ
106 8201 สพป.พังงา 330098 วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ วรพล  ตราเต็ง ครู อนุมัติ
107 8201 สพป.พังงา 330098 วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ นิลมณี  ศรีม่วง รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
108 8201 สพป.พังงา 330099 บ้านดอน เย็นจิตร  ย่องเส้ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
109 8201 สพป.พังงา 330099 บ้านดอน นางสาวประทุม  พรหมเพ็ชร ครู อนุมัติ
110 8201 สพป.พังงา 330099 บ้านดอน นางสาวนันทรัตน์  จินดา ครู อนุมัติ
111 8201 สพป.พังงา 330101 บ้านเขาปิหลาย นางพรปราณี   จันทะสิริ ครูชำนาญการ อนุมัติ
112 8201 สพป.พังงา 330102 บ้านท่านุ่น นายพีระพล  หวังจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่านุ่น อนุมัติ
113 8201 สพป.พังงา 330102 บ้านท่านุ่น นางสาวกันยารักษ์  เดชทัพ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
114 8201 สพป.พังงา 330103 บ้านท่าปากแหว่ง นางปุณิกา  สองรักษ์ ครู อนุมัติ
115 8201 สพป.พังงา 330103 บ้านท่าปากแหว่ง บุญรัฐ  หลักแหลม ผู้้อำนวยการ อนุมัติ
116 8201 สพป.พังงา 330074 วัดราษฎร์สโมสร นางอุบล  สัจจารักษ์ ครู อนุมัติ
117 8201 สพป.พังงา 330072 บ้านลำวะ รัตน์ชฏาภรณ์  สนใจ ครู อนุมัติ
118 8201 สพป.พังงา 330072 บ้านลำวะ นางคนึงนิจ  ศักดิ์มาศ ครู อนุมัติ
119 8201 สพป.พังงา 330072 บ้านลำวะ วรรณา  ไตรบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
120 8201 สพป.พังงา 330073 วัดตรัยรัตนากร นางรุ่งระตี  พวงช่อ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
121 8201 สพป.พังงา 330073 วัดตรัยรัตนากร นายศิริโรจน์  สัจจารักษ์ ครู อนุมัติ
122 8201 สพป.พังงา 330080 วัดดิตถาราม นางสาวนันท์นภัส   อินกุ้ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดดิตถาราม อนุมัติ
123 8201 สพป.พังงา 330080 วัดดิตถาราม ณัฐพร  ประทีปณถลาง ครู อนุมัติ
124 8201 สพป.พังงา 330081 บ้านบางหลาม นางจิตรา  พาพิมพ์ ครูโรงเรียนบ้านบางหลาม อนุมัติ
125 8201 สพป.พังงา 330096 บ้านบากัน นางสาวจามจุรี  ศรีสะอาด ครู อนุมัติ
126 8201 สพป.พังงา 330096 บ้านบากัน สมนึก  ลิมปนโอสถ ครูโรงเรียนบ้านบากัน อนุมัติ
127 8201 สพป.พังงา 330097 บ้านบางจัน วินัสรา  ณ ตะกั่วทุ่ง ครู อนุมัติ
128 8201 สพป.พังงา 330097 บ้านบางจัน นางกรรณิการ์  ตันติวิวัฒน์ ครู คศ.1 อนุมัติ
129 8201 สพป.พังงา 330092 บ้านควน นายบุญส่ง   เขียวกล่ำ ครู อนุมัติ
130 8201 สพป.พังงา 330093 บ้านทองหลาง น.ส.มุกดา  ยานยนตร์ ครูรร.บ้านทองหลาง อนุมัติ
131 8201 สพป.พังงา 330094 บ้านแหลมหิน สุพจน์  ทองเจือ ครูโรงเรียนบ้านแหลมหิน อนุมัติ
132 8201 สพป.พังงา 330095 บ้านในหยง นายสมชาติ  มวลสกุล ครูชำนาญการ อนุมัติ
133 8201 สพป.พังงา 330095 บ้านในหยง เพ็ญสุดา  หอมรสกล้า ครูโรงเรียนบ้านในหยง อนุมัติ
134 8201 สพป.พังงา 330091 วัดนากลางมิตรภาพที่ 163 กนกกร  วรนพกุล ครู อนุมัติ
135 8201 สพป.พังงา 330091 วัดนากลางมิตรภาพที่ 163 นางสาวปริตา  สงวนทรัพย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
136 8201 สพป.พังงา 330111 บุญสูงอุปถัมภ์ นายสมศักดิ์  สิงหพันธ์ ครู อนุมัติ
137 8201 สพป.พังงา 330112 บ้านนอกนา ขวัญใจ  ณะเพชร ครูธุรการ อนุมัติ
138 8201 สพป.พังงา 330110 บ้านบางเนียง ชูศรี  ศิริรักษ์ ครู อนุมัติ
139 8201 สพป.พังงา 330110 บ้านบางเนียง นางคอตีเย๊าะ  ดินเตบ ครู อนุมัติ
140 8201 สพป.พังงา 330108 วัดคมนียเขต ศิริวรรณ  ปราศภัย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
141 8201 สพป.พังงา 330109 บ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 สมฤทัย  นาควงษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
142 8201 สพป.พังงา 330109 บ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 สายใจ  ไบระหมาน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
143 8201 สพป.พังงา 330122 บ้านทุ่งใหญ่ นางวรรณเพ็ญ  โสภารัตน์ ครู อนุมัติ
144 8201 สพป.พังงา 330122 บ้านทุ่งใหญ่ วราภรณ์  ชุมเพ็ญ ธุรการ อนุมัติ
145 8201 สพป.พังงา 330118 บ้านบางกรัก นางนิตยา  ดุมลักษณ์ ครูโรงเรียนบ้านบางกรัก อนุมัติ
146 8201 สพป.พังงา 330118 บ้านบางกรัก นางสุพรรณี  มานะจงประเสริฐ ครู อนุมัติ
147 8201 สพป.พังงา 330121 บ้านดอกแดง นายสมบูรณ์  ศิริกุล รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอกแดง อนุมัติ
148 8201 สพป.พังงา 330121 บ้านดอกแดง ขวัญตา  ลูกจันทร์ ครู อนุมัติ
149 8201 สพป.พังงา 330116 บ้านบางใหญ่ นางสาวภิญญดา  ภักดี ครู อนุมัติ
150 8201 สพป.พังงา 330116 บ้านบางใหญ่ ปริญญา  ธำรงธีรภาพ ครู อนุมัติ
151 8201 สพป.พังงา 330116 บ้านบางใหญ่ นิยม  หมาดสง่า ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
152 8201 สพป.พังงา 330117 บ้านบางด้ง จารุพรรณ  รัตนพันธุ์ ครู อนุมัติ
153 8201 สพป.พังงา 330113 บ้านบางนายสี titaporn  tansakul ครู อนุมัติ
154 8201 สพป.พังงา 330113 บ้านบางนายสี สมหมาย  ทองสะศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
155 8201 สพป.พังงา 330113 บ้านบางนายสี นงลักษณ์  คำเพชร ครู อนุมัติ
156 8201 สพป.พังงา 330114 บ้านท่าจูด สุมณฑา   คาวิจิตร พนักงานราชการ อนุมัติ
157 8201 สพป.พังงา 330114 บ้านท่าจูด นวลจันทร์  สิงหะการ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
158 8201 สพป.พังงา 330115 บ้านโคกยาง พิชชาภา  เชื้อไทย ครู อนุมัติ
159 8201 สพป.พังงา 330115 บ้านโคกยาง เพ็ญสุข  สุธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
160 8201 สพป.พังงา 330104 บ้านบางม่วง กชพร  บาลบุรี ครู โรงเรียนบ้านบางม่วง อนุมัติ
161 8201 สพป.พังงา 330104 บ้านบางม่วง อารีย์  พรหมรักษ์ ครู อนุมัติ
162 8201 สพป.พังงา 330105 บ้านบางมรวน ธัญญรัตน์  ทองคำยาน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
163 8201 สพป.พังงา 330106 บ้านน้ำเค็ม นางสาวนิภารัตน์  แก้วประดับ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
164 8201 สพป.พังงา 330106 บ้านน้ำเค็ม ฐิติมา  ดำรงค์วุฒิ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
165 8201 สพป.พังงา 330106 บ้านน้ำเค็ม อาภรณ์  มะลิซ้อน ครู อนุมัติ
166 8201 สพป.พังงา 330054 เกียรติประชา มารี  กำแำ้ก้ว ครู อนุมัติ
167 8201 สพป.พังงา 330054 เกียรติประชา พรรณนิภา  สุขแสวง ครู อนุมัติ
168 8201 สพป.พังงา 330054 เกียรติประชา ชฌนบ  สันม่าแอ ครู อนุมัติ
169 8201 สพป.พังงา 330063 บ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 นางสาวจิตฤดี  ขนาดผล พนักงานราชการ อนุมัติ
170 8201 สพป.พังงา 330064 บ้านสวนใหม่ สุวณี  อนันทขาล ครู โรงเรียนบ้านสวนใหม่ อนุมัติ
171 8201 สพป.พังงา 330064 บ้านสวนใหม่ อภิรัตน์  พลสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
172 8201 สพป.พังงา 330065 บ้านเตรียม อิงฟ้า  รำพึงพานิช เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
173 8201 สพป.พังงา 330066 บ้านบางหว้า สุชาดา  พรมเมือง ครู อนุมัติ
174 8201 สพป.พังงา 330066 บ้านบางหว้า นายสัตยา  โพธิ์ทองคนอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
175 8201 สพป.พังงา 330066 บ้านบางหว้า อุมาภรณ์  นาเวียง ครู อนุมัติ
176 8201 สพป.พังงา 330067 บ้านหินลาด นางสาวเพ็ญนภา  ศรีใสเพ็ชร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
177 8201 สพป.พังงา 330067 บ้านหินลาด นายสุชาติ  เจ๊ะโส๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
178 8201 สพป.พังงา 330049 คุระบุรี นายชัยชุมพล  กาญจนคลอด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
179 8201 สพป.พังงา 330049 คุระบุรี ราชัน  ปัญญาจันทร์ ครู อนุมัติ
180 8201 สพป.พังงา 330060 บ้านบางติบ ภูษิตา   สุขสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
181 8201 สพป.พังงา 330060 บ้านบางติบ แพรวนภา  คำทา ครู อนุมัติ
182 8201 สพป.พังงา 330061 บ้านทุ่งละออง นางศิริโฉม  พัดตั๋น ครู อนุมัติ
183 8201 สพป.พังงา 330056 บ้านบางวัน นางสาวทิพวัลย์  หมวดทรัพย์ ครู อนุมัติ
184 8201 สพป.พังงา 330056 บ้านบางวัน นางพรทิภา  พรมดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
185 8201 สพป.พังงา 330056 บ้านบางวัน พรลภัส  อ้นไชยะ รักษาราชการแทน อนุมัติ
186 8201 สพป.พังงา 330057 บ้านตำหนัง นายเอกชัย  อ้นชู ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
187 8201 สพป.พังงา 330057 บ้านตำหนัง คมกริช  ชำนาญมาก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
188 8201 สพป.พังงา 330058 บ้านบางครั่ง ธีระภัทธ์  ราชแดหวา ครู อนุมัติ
189 8201 สพป.พังงา 330059 บ้านคุรอด นางสาวจุรี  เพชรหนู ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคุรอด อนุมัติ
190 8201 สพป.พังงา 330059 บ้านคุรอด กัลยา  ตั้งโรจนขจร ครู อนุมัติ
191 8201 สพป.พังงา 330053 บ้านทับช้าง ยุทธศาสตร์  แก้วดี ผู้อำนวยการ อนุมัติ
192 8201 สพป.พังงา 330053 บ้านทับช้าง นายประยูร  แทนบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
193 8201 สพป.พังงา 330050 บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ นางสาวอ้อยใจ  เล่าซี้ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
194 8201 สพป.พังงา 330051 บ้านคุระ นางสุจิระ  ขอสกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
195 8201 สพป.พังงา 330052 โชคอำนวย บุญยา  รัตนมณี ครู อนุมัติ
196 8201 สพป.พังงา 330137 บ้านโคกเจริญ ปาริชาต  วิเชียร ครู อนุมัติ
197 8201 สพป.พังงา 330137 บ้านโคกเจริญ นางสาวสุพัตรา  หีมปอง ครู อนุมัติ
198 8201 สพป.พังงา 330138 วัดโคกสวย นางสาวกัลยา  ทัดแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
199 8201 สพป.พังงา 330141 บ้านทุ่งต่อเรือ รุ่งโรจน์  อุตราภาส ผู้อำนวยการ อนุมัติ
200 8201 สพป.พังงา 330141 บ้านทุ่งต่อเรือ นายภักดี  ผลมาตร์ ครู อนุมัติ
201 8201 สพป.พังงา 330133 บ้านถ้ำทองหลาง นางสาวแจนจิรา  ทองเจิม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
202 8201 สพป.พังงา 330133 บ้านถ้ำทองหลาง ปิยลักษณ์  สมัครการ ครู อนุมัติ
203 8201 สพป.พังงา 330134 บ้านในวัง นางสาววิภาวดี  ชลสินธุ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
204 8201 สพป.พังงา 330134 บ้านในวัง สกาวเดือน  นิยะกิจ ครู ผู้ช่วย อนุมัติ
205 8201 สพป.พังงา 330132 บ้านทุ่งไทรงาม นางวรรทณา  คงทองอ่อน ครูธุรการ อนุมัติ
206 8201 สพป.พังงา 330132 บ้านทุ่งไทรงาม นางวินัย  ชนะศิลป์ ครู อนุมัติ
207 8201 สพป.พังงา 330130 วัดนิโครธาราม ชูศรี  สิทธิศิลป์ ครู อนุมัติ
208 8201 สพป.พังงา 330131 อนุบาลทับปุด เพียงกมล  กรุงแก้ว ครู อนุมัติ
209 8201 สพป.พังงา 330139 บ้านคอกช้าง วิรัช  แซ่ฉั่ว ครู อนุมัติ
210 8201 สพป.พังงา 330139 บ้านคอกช้าง แวววัน  เจริญศักดิ์ ครู อนุมัติ
211 8201 สพป.พังงา 330140 วัดราษฎร์อุปถัมภ์ นางสุดารัตน์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ธูรการ อนุมัติ
212 8201 สพป.พังงา 330128 ไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) นายจรัส  กลิ่นเกษร ครู อนุมัติ
213 8201 สพป.พังงา 330128 ไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) นายจรัส  กลิ่นเกษร ครู อนุมัติ
214 8201 สพป.พังงา 330129 บ้านบ่อแสน นายวรัญญู  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ธูรการ อนุมัติ
215 8201 สพป.พังงา 330124 บ้านท่าสนุก หร้อฉี้ดะ   กะสิรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
216 8201 สพป.พังงา 330124 บ้านท่าสนุก นายธีระวัฒน์  คาวิจิตร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
217 8201 สพป.พังงา 330124 บ้านท่าสนุก นายนิพันธ์  เมืองเกิด ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
218 8201 สพป.พังงา 330125 วัดนิโครธคุณากร ณัฐวรา  วัฒนะ ครู อนุมัติ
219 8201 สพป.พังงา 330125 วัดนิโครธคุณากร วิมลรัตน์  แสงขวัญ ครู อนุมัติ
220 8201 สพป.พังงา 330154 บ้านพอแดง นางประภา  แก้วพระปราบ ครู อนุมัติ
221 8201 สพป.พังงา 330154 บ้านพอแดง นางสาวฐิตา  แซะอามา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
222 8201 สพป.พังงา 330155 วัดเหมืองประชาราม นายธีรศักดิ์  ศรีสุข ครู อนุมัติ
223 8201 สพป.พังงา 330155 วัดเหมืองประชาราม นันท์ฐวริทธิ์  เพชรสุก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
224 8201 สพป.พังงา 330155 วัดเหมืองประชาราม นางสาวหนึ่งฤทัย  สุวิทย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
225 8201 สพป.พังงา 330156 วัดปัตติการาม อุมาทิพย์  กุศลสุข ครู อนุมัติ
226 8201 สพป.พังงา 330158 บ้านลำปี (พิบูลสงครามอุปถัมภ์) นายสมัคร  ยอดแสงจันทร์ ครู อนุมัติ
227 8201 สพป.พังงา 330158 บ้านลำปี (พิบูลสงครามอุปถัมภ์) รักเกียรติ  ขอพงษ์ไพบูลย์ ครู อนุมัติ
228 8201 สพป.พังงา 330159 บ้านเขาน้อย นางสุมนา  โภคบุตร ครู อนุมัติ
229 8201 สพป.พังงา 330159 บ้านเขาน้อย นางสาวนิศาวดี  บุญราศรี ครู โรงเรียนบ้านเขาน้อย อนุมัติ
230 8201 สพป.พังงา 330160 ชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์) นายสังเวียน  แก้วเทพ ครู อนุมัติ
231 8201 สพป.พังงา 330160 ชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์) จารุวรรณ  สมศิริ ครู อนุมัติ
232 8201 สพป.พังงา 330161 วัดประชุมศึกษา นายรังสิมา  จิตโสภา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
233 8201 สพป.พังงา 330162 วัดอินทนิน นางอมร  ณ นนทบุรี ครู อนุมัติ
234 8201 สพป.พังงา 330162 วัดอินทนิน นายจักริน  จันทขันทร์ ครู อนุมัติ
235 8201 สพป.พังงา 330164 บ้านฝ่ายท่า ภัทรวดี  หาสัตว์ ครู อนุมัติ
236 8201 สพป.พังงา 330166 บ้านนาใน นางวธิดา  ก้องวุฒิเวทย์ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ อนุมัติ
237 8201 สพป.พังงา 330166 บ้านนาใน จิรวดี  งานว่อง ูธุรการ อนุมัติ
238 8201 สพป.พังงา 330166 บ้านนาใน รัตนา  ทองบางพระ ครู อนุมัติ
239 8201 สพป.พังงา 330167 บ้านเกาะนก นายประเสริฐ  คำเอียด ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
240 8201 สพป.พังงา 330167 บ้านเกาะนก ธีรพงศ์  สามทอง ครู อนุมัติ
241 8201 สพป.พังงา 330167 บ้านเกาะนก นายกันติพัศ  เตโช ลูกจ้าง อนุมัติ
242 8201 สพป.พังงา 330168 บ้านควนแรด สำราญ  เพชรย้อย ครู.ชำนาญการ อนุมัติ
243 8201 สพป.พังงา 330172 นิคมสร้างตนเอง 1 ศิวพร  สร้อยทอง ครู อนุมัติ
244 8201 สพป.พังงา 330172 นิคมสร้างตนเอง 1 นายประพันธ์  แป้นสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
245 8201 สพป.พังงา 330152 บ้านท่าแตง กัมพล  วัฒนชาลี ครู โรงเรียนบ้านท่าแตง อนุมัติ
246 8201 สพป.พังงา 330153 วัดประชาธิการาม นายธำรงรัชต์  ก้อนแก้ว ครู อนุมัติ
247 8201 สพป.พังงา 330153 วัดประชาธิการาม นายสหาย  พูลศิริ ครู อนุมัติ
248 8201 สพป.พังงา 330153 วัดประชาธิการาม เจริญ  กู้เขียว ผู้อำนวยการ อนุมัติ
249 8201 สพป.พังงา 330142 บ้านห้วยทราย นางอุมาพร  ทวาดิตร์ ครู อนุมัติ
250 8201 สพป.พังงา 330143 วัดลุมพินี นายอุทัย  แซ่ตัน ครู อนุมัติ
251 8201 สพป.พังงา 330143 วัดลุมพินี นางวัฑฒนา  อุ่นจิตร ครู อนุมัติ
252 8201 สพป.พังงา 330148 บ้านบางคลี นายจีรศักดิ์  ปะหวัง ครู อนุมัติ
253 8201 สพป.พังงา 330148 บ้านบางคลี วราภรณ์  สมเขาใหญ่ ครู อนุมัติ
254 8201 สพป.พังงา 330148 บ้านบางคลี นางสาวหัสทยา  เกาะสมัน ครู อนุมัติ
255 8201 สพป.พังงา 330149 บ้านนาแฝก อาภรณ์  วังเมือง ครู อนุมัติ
256 8201 สพป.พังงา 330149 บ้านนาแฝก รัตติยา  หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
257 8201 สพป.พังงา 330150 บ้านบ่อดาน อนุรัตน์  สิงห์คาระ ครู อนุมัติ
258 8201 สพป.พังงา 330150 บ้านบ่อดาน นายชัยยันต์  บรรจงอักษร ครู อนุมัติ
259 8201 สพป.พังงา 330151 บ้านในไร่ นายสมหมาย  เทพนุ้ย ครู อนุมัติ
260 8201 สพป.พังงา 330146 วัดสุวรรณาวาส นายไพศาล  เตี่ยวสกุล ครูโรงเรียนวัดสุวรรณาวาส อนุมัติ
261 8201 สพป.พังงา 330147 บ้านทุ่งดอน นางอัสรีนา  ร่าเหม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
262 8201 สพป.พังงา 330147 บ้านทุ่งดอน สำราญ   สง่ากอง ครู อนุมัติ
263 8201 สพป.พังงา 330144 บ้านใหญ่ นางอุดมพร  ตัณฑกิจ ครู อนุมัติ
264 8201 สพป.พังงา 330144 บ้านใหญ่ นางสมพร  ศรีสมุทร ครู โรงเรียนบ้านใหญ่ อนุมัติ
265 8201 สพป.พังงา 330145 บ้านบางทอง ภูษณิศา  ถิ่นฉลอง ครูธุรการ อนุมัติ
266 8201 สพป.พังงา 330157 บ้านท่าดินแดง นายกำพล  อำพันธ์ ครู อนุมัติ
267 8201 สพป.พังงา 330163 พระราชทานทับละมุ สนุรักษ์  แผ้วชนะ ครู อนุมัติ
268 8201 สพป.พังงา 330165 บ้านลำแก่น นายอุดม  วิเชียร ครู อนุมัติ
269 8201 สพป.พังงา 330165 บ้านลำแก่น นางสาวเบญญลักษมิ์  พงษ์พานิชย์ ครูธุรการ อนุมัติ
270 8201 สพป.พังงา 330173 นิคมสร้างตนเอง 2 กาญจนา  สุขสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
271 8201 สพป.พังงา 330173 นิคมสร้างตนเอง 2 นายประเสริฐ  เหล่าทิพย์วงศ์ ครู อนุมัติ
272 8201 สพป.พังงา 330171 วัดช้างนอน นายอรุณ  ทัศการ ครู อนุมัติ
273 8201 สพป.พังงา 330171 วัดช้างนอน รวีพร  ต่อวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
274 8201 สพป.พังงา 330171 วัดช้างนอน Teerapong  Jongjit Teacher อนุมัติ
275 8201 สพป.พังงา 330169 บ้านบกปุย นวลน้อย  จรูญสมาธิศักดิ์ ครู อนุมัติ
276 8201 สพป.พังงา 330169 บ้านบกปุย นายไกรศร  ไชยเทพ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
277 8201 สพป.พังงา 330169 บ้านบกปุย ภาณุวัฒน์  เหินหาว ครูผู้ช่วย อนุมัติ