รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.พังงา 330020 : เกาะปันหยี นางพนารัตน์  สุรียพันธุ์ ครู
2 สพป.พังงา 330020 : เกาะปันหยี นายสอและ  สันตี ครู
3 สพป.พังงา 330021 : เกาะหมากน้อย อุไร  โอฬาริ ครู
4 สพป.พังงา 330021 : เกาะหมากน้อย สิบโทนิกร  อ้ายกาศ ครู
5 สพป.พังงา 330021 : เกาะหมากน้อย อาจาริยา  ทองหลิ่ม ธุรการ
6 สพป.พังงา 330022 : เกาะไม้ไผ่ ชลาลัย  สมัยพิทักษ์ ครู
7 สพป.พังงา 330022 : เกาะไม้ไผ่ นายสมสิทธิ์  เข็มประดับ ครูชำนาญการ
8 สพป.พังงา 330022 : เกาะไม้ไผ่ จิตติมา  ลิ่มจู้หม้อ ครูผู้ช่วย
9 สพป.พังงา 330011 : บ้านตากแดด ปภาดา  ทองไชย ครู
10 สพป.พังงา 330010 : อนุบาลพังงา นายจิระวิน  ชูไพ ครู
11 สพป.พังงา 330010 : อนุบาลพังงา สาริศา  ไชยสมบัติ ครู
12 สพป.พังงา 330010 : อนุบาลพังงา นางสาวสาลินี  เกลี้ยงเกลา ครู
13 สพป.พังงา 330010 : อนุบาลพังงา นางพวงผกา  เปรมจิตร์ หัวหน้าพัสดุ
14 สพป.พังงา 330013 : บ้านทุ่งเจดีย์ กัญญารัตน์  เม่งห้อง ครู
15 สพป.พังงา 330004 : บ้านบางกัน นางสาวพรฤดี  พลมะศรี ครู
16 สพป.พังงา 330004 : บ้านบางกัน พัชรี  ิอินทแย้ม ครู
17 สพป.พังงา 330005 : วัดปัจจันตคาม อรชา  กวดกิจการ ครู
18 สพป.พังงา 330005 : วัดปัจจันตคาม นางสาวอรยา  ชูศักดิ์ ครู
19 สพป.พังงา 330001 : เมืองพังงา ศุภธิดา  ผลเกิด ครู
20 สพป.พังงา 330001 : เมืองพังงา ธันวารัตน์  มณีพันธานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
21 สพป.พังงา 330001 : เมืองพังงา นางนิภาพร  บัวแก้ว ครู
22 สพป.พังงา 330002 : วัดชนาธิการาม กาญจนี  วุกถ้อง ครูผู้ช่วย
23 สพป.พังงา 330002 : วัดชนาธิการาม ณัฐนันท์  ดุลยเกษม เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
24 สพป.พังงา 330014 : บ้านเขาเฒ่า กุลณัฐฐา  เศรษฐกุลลักษณ์ ครู
25 สพป.พังงา 330014 : บ้านเขาเฒ่า thanwarat  maniphanthanon นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
26 สพป.พังงา 330014 : บ้านเขาเฒ่า นายธนิต  อ่อนเนียม ครู ชำนาญการ
27 สพป.พังงา 330016 : เกาะเคี่ยม นิตยา  ราชคม ครู
28 สพป.พังงา 330016 : เกาะเคี่ยม นางสาวโรจนา  บุรินทร์กุล ครูชำนาญการ
29 สพป.พังงา 330019 : บ้านกลาง นายพรชัย  สุเด็น ครูผู้ช่วย
30 สพป.พังงา 330019 : บ้านกลาง วรรณา  โบบทอง ครู
31 สพป.พังงา 330019 : บ้านกลาง สุพรรณธิการ์  เสือพันธ์ ครูผู้ช่วย
32 สพป.พังงา 330007 : วัดสองแพรก ยาสมี  สนิ ครูอัตราจ้าง
33 สพป.พังงา 330007 : วัดสองแพรก นางสาวยุพา  เจ๊ะโส๊ะ พนักงานราชการโรงเรียนวัดสองแพรก
34 สพป.พังงา 330036 : เกาะยาว sompong  intachote ครู
35 สพป.พังงา 330037 : บ้านน้ำจืด ทัศนีย์  มังคะลา ครู
36 สพป.พังงา 330038 : บ้านริมทะเล นางสาวพรทิพย์   กะมินสิน ครู
37 สพป.พังงา 330038 : บ้านริมทะเล นายดล  เก็บทรัพย์ ครู
38 สพป.พังงา 330039 : บ้านท่าเขา เนตยา  บรึดู ครู
39 สพป.พังงา 330039 : บ้านท่าเขา เจษฎา  อนันตศรี ผู้อำนวยการ
40 สพป.พังงา 330039 : บ้านท่าเขา นวลอนงค์  หยั่งทะเล ครู
41 สพป.พังงา 330040 : บ้านช่องหลาด วันดี  จิรกาลวงศ์ ครู
42 สพป.พังงา 330041 : บ้านคลองเหีย นางสาวศิริพร  ปราบดิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
43 สพป.พังงา 330041 : บ้านคลองเหีย วีระ  สืบพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเหีย
44 สพป.พังงา 330041 : บ้านคลองเหีย สุรศักดิ์  รุ่มโรย ครูอัตราจ้าง
45 สพป.พังงา 330042 : บ้านคลองบอน นายนพรัตน์  ทองอยู่ ครูโรงเรียนบ้านคลองบอน
46 สพป.พังงา 330042 : บ้านคลองบอน นายกมลพันธ์  งานแข็ง ครูโรงเรียนบ้านคลองบอน
47 สพป.พังงา 330043 : บ้านย่าหมี นายอนันต์  หาญจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
48 สพป.พังงา 330043 : บ้านย่าหมี จรัญ  เทียบศรไชย ครู
49 สพป.พังงา 330044 : อ่าวมะม่วง นางสาวจิราภรณ์  เพชรเรือง ครู
50 สพป.พังงา 330044 : อ่าวมะม่วง นางสาวอริสรา   บุญสพ ครูโรงเรียนอ่าวมะม่วง
51 สพป.พังงา 330044 : อ่าวมะม่วง ชัยยศ  อุทัยรัตน์ ครูผู้ช่วย
52 สพป.พังงา 330045 : บ้านท่าเรือ นูรมะฮ  แวอูมา ครู
53 สพป.พังงา 330045 : บ้านท่าเรือ นางสาวนิภา  ปลูกไม้ดี ครู
54 สพป.พังงา 330046 : บ้านพรุใน สุธาวดี  ถิ่นเกาะยาว ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านพรุใน
55 สพป.พังงา 330046 : บ้านพรุใน อารียา  สุขเกษม ครู
56 สพป.พังงา 330047 : อ่าวกะพ้อ อนุชา  เบ็ญอ้าหมาด ครู
57 สพป.พังงา 330047 : อ่าวกะพ้อ จำเริญ  แอเด็น ครู
58 สพป.พังงา 330047 : อ่าวกะพ้อ นางสาวอัญชนา  เหล็กแดง พนักงานราชการ
59 สพป.พังงา 330047 : อ่าวกะพ้อ รจนา  แก้วมณี ครู
60 สพป.พังงา 330048 : บ้านคลองดินเหนียว สมชาย  นาวีว่อง ครู
61 สพป.พังงา 330029 : บ้านกะปง นายเทอดศักดิ์  วิฑูรย์พิศาลศิลป์ ครูชำนาญการ
62 สพป.พังงา 330031 : กะปง ไพฑูรย์  ทันนิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
63 สพป.พังงา 330031 : กะปง อรุณี  นพฤทธิ์ ครู
64 สพป.พังงา 330032 : บ้านปากถัก นายวิชัย  อนันตมงคลกุล ครู
65 สพป.พังงา 330032 : บ้านปากถัก นางจุไรพร  พูลศรี ครู
66 สพป.พังงา 330023 : บ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) วิชญา  จ้างมีศิลป์ ครู
67 สพป.พังงา 330023 : บ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) นพฤทธิ์  หลิวปลอด ครูผู้ช่วย
68 สพป.พังงา 330026 : บ้านรมณีย์ นายชัยพร  คงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรมณีย์
69 สพป.พังงา 330026 : บ้านรมณีย์ jariya  chaisit ครู
70 สพป.พังงา 330027 : บ้านท่าหัน ปานจันทร์   ชูเอียด ผู้อำนวยการ
71 สพป.พังงา 330027 : บ้านท่าหัน ยาใจ  วิชัยดิษฐ์ ครู
72 สพป.พังงา 330027 : บ้านท่าหัน นภาพร  นาคอุดม ผู้อำนวยการ
73 สพป.พังงา 330028 : บ้านปากคลอง นายคมชาญ  เสวตะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
74 สพป.พังงา 330028 : บ้านปากคลอง พรจันทร์   สุวรรณพงษ์ ครู
75 สพป.พังงา 330033 : บ้านบางแก้ว นางสาวขวัญฤทัย  ข้อสินควัด ครูชำนาญการ
76 สพป.พังงา 330025 : บ้านช้างเชื่อ นางสาวอามีเนาะ  สูเตะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
77 สพป.พังงา 330025 : บ้านช้างเชื่อ นางสาวอำพร  พัดตัน ผู้อำนวยการโรงเรียน
78 สพป.พังงา 330024 : วัดนารายณิการาม จินธิดา  เตี๋ยวสกุล ครู
79 สพป.พังงา 330024 : วัดนารายณิการาม จุฑาทิพ  จันทขันทร์ ครู
80 สพป.พังงา 330069 : บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) สุรพันธ์  พลเพชร ครู
81 สพป.พังงา 330070 : วัดสุวรรณคูหา กุลยาภร  ไอยรา ครู
82 สพป.พังงา 330075 : บ้านเขาเปาะ นายประสิทธิ์  วงศ์ขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน
83 สพป.พังงา 330075 : บ้านเขาเปาะ นางสาวมัส  ผ่านผล ครูโรงเรียนบ้านเขาเปาะ
84 สพป.พังงา 330076 : บ้านกะไหล อาคม  ทิพย์วงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
85 สพป.พังงา 330076 : บ้านกะไหล พจมาน  แน่นอน ครูผู้ช่วย
86 สพป.พังงา 330076 : บ้านกะไหล รูฮานา  งามทรัพย์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
87 สพป.พังงา 330077 : วัดศรีรัตนาราม มาริสา  เกื้อเพชร ครู
88 สพป.พังงา 330077 : วัดศรีรัตนาราม นางสาววันทนีย์   จินดาพล ธุรการ
89 สพป.พังงา 330078 : บ้านป่ายาง นางสาวนาตยา  หนูเจริญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านป่ายาง
90 สพป.พังงา 330078 : บ้านป่ายาง นายภานุวัฒน์  จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
91 สพป.พังงา 330083 : บ้านเกาะกลาง จิราวรรณ  ฺตนคลัง ครู
92 สพป.พังงา 330083 : บ้านเกาะกลาง บังอร  สมจริง ครูโรงเรียนบ้านเกาะกลาง
93 สพป.พังงา 330084 : บ้านคลองเคียน สุภา  วารีศรี ูธุรการ
94 สพป.พังงา 330085 : บ้านคลองไส สนอง  คล่องสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
95 สพป.พังงา 330085 : บ้านคลองไส ณัฏฐณิชา  เมตตาจิตร ครูผู้ช่วย
96 สพป.พังงา 330085 : บ้านคลองไส สุนีย์  ช่างเหล็ก ครู
97 สพป.พังงา 330086 : บ้านอ่าวมะขาม โอภาส  คงยศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
98 สพป.พังงา 330087 : บ้านหินร่ม สะอาด  เตบจิตร ครู
99 สพป.พังงา 330088 : บ้านติเตะ ปัณชญา  ลาวัลย์ ครู
100 สพป.พังงา 330088 : บ้านติเตะ นางสาวแสงดาว  อนันตวรพจน์ ครูผู้ช่วย
101 สพป.พังงา 330088 : บ้านติเตะ อรนันท์  มาสตูล ครู
102 สพป.พังงา 330089 : บ้านเจ้าขรัว อำภา  ปานพืช ครู
103 สพป.พังงา 330089 : บ้านเจ้าขรัว สุภาภรณ์  มูสิกะ ครู
104 สพป.พังงา 330090 : บ้านย่านสะบ้า อดลย์  ดอมะ ครู
105 สพป.พังงา 330098 : วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ วรพล  ตราเต็ง ครู
106 สพป.พังงา 330098 : วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ นิลมณี  ศรีม่วง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
107 สพป.พังงา 330099 : บ้านดอน เย็นจิตร  ย่องเส้ง ครูผู้ช่วย
108 สพป.พังงา 330099 : บ้านดอน นางสาวประทุม  พรหมเพ็ชร ครู
109 สพป.พังงา 330099 : บ้านดอน นางสาวนันทรัตน์  จินดา ครู
110 สพป.พังงา 330101 : บ้านเขาปิหลาย อุดมพร  สุวรรณรัตน์ ครูผู้ช่วย
111 สพป.พังงา 330101 : บ้านเขาปิหลาย นางพรปราณี   จันทะสิริ ครูชำนาญการ
112 สพป.พังงา 330102 : บ้านท่านุ่น นายพีระพล  หวังจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่านุ่น
113 สพป.พังงา 330102 : บ้านท่านุ่น นางสาวกันยารักษ์  เดชทัพ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
114 สพป.พังงา 330103 : บ้านท่าปากแหว่ง บุญรัฐ  หลักแหลม ผู้้อำนวยการ
115 สพป.พังงา 330103 : บ้านท่าปากแหว่ง นางปุณิกา  สองรักษ์ ครู
116 สพป.พังงา 330074 : วัดราษฎร์สโมสร นางอุบล  สัจจารักษ์ ครู
117 สพป.พังงา 330072 : บ้านลำวะ รุ่งระตี  พวงช่อ เจ้าหน้าที่ธุรการ
118 สพป.พังงา 330073 : วัดตรัยรัตนากร นางสาวกนกพร  สัจจารักษ์ ครูผู้ช่วย
119 สพป.พังงา 330073 : วัดตรัยรัตนากร นายศิริโรจน์  สัจจารักษ์ ครู
120 สพป.พังงา 330080 : วัดดิตถาราม ณัฐพร  ประทีปณถลาง ครู
121 สพป.พังงา 330080 : วัดดิตถาราม นางสาวนันท์นภัส   อินกุ้ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดดิตถาราม
122 สพป.พังงา 330081 : บ้านบางหลาม นางจิตรา  พาพิมพ์ ครูโรงเรียนบ้านบางหลาม
123 สพป.พังงา 330081 : บ้านบางหลาม นีรนุช  ตนคลัง ครู
124 สพป.พังงา 330096 : บ้านบากัน สมนึก  ลิมปนโอสถ ครูโรงเรียนบ้านบากัน
125 สพป.พังงา 330096 : บ้านบากัน นางสาวจามจุรี  ศรีสะอาด ครู
126 สพป.พังงา 330096 : บ้านบากัน นางฉวีวรรณ  สมบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านบากัน
127 สพป.พังงา 330097 : บ้านบางจัน ปทุมมา  แมะนวน ครูผู้ช่วย
128 สพป.พังงา 330097 : บ้านบางจัน วินัสรา  ณ ตะกั่วทุ่ง ครู
129 สพป.พังงา 330097 : บ้านบางจัน นางกรรณิการ์  ตันติวิวัฒน์ ครู คศ.1
130 สพป.พังงา 330092 : บ้านควน นายบุญส่ง   เขียวกล่ำ ครู
131 สพป.พังงา 330092 : บ้านควน สมพิศ  ไก่แก้ว ครู
132 สพป.พังงา 330093 : บ้านทองหลาง น.ส.มุกดา  ยานยนตร์ ครูรร.บ้านทองหลาง
133 สพป.พังงา 330094 : บ้านแหลมหิน สุพจน์  ทองเจือ ครูโรงเรียนบ้านแหลมหิน
134 สพป.พังงา 330094 : บ้านแหลมหิน กรรณิกา  เจะมะอะ ครูผู้ช่วย
135 สพป.พังงา 330095 : บ้านในหยง นายสมชาติ  มวลสกุล ครูชำนาญการ
136 สพป.พังงา 330095 : บ้านในหยง เพ็ญสุดา  หอมรสกล้า ครูโรงเรียนบ้านในหยง
137 สพป.พังงา 330091 : วัดนากลางมิตรภาพที่ 163 นางสาวปริตา  สงวนทรัพย์ ครูผู้ช่วย
138 สพป.พังงา 330091 : วัดนากลางมิตรภาพที่ 163 กนกกร  วรนพกุล ครู
139 สพป.พังงา 330111 : บุญสูงอุปถัมภ์ นายสมศักดิ์  สิงหพันธ์ ครู
140 สพป.พังงา 330112 : บ้านนอกนา นางแก้วตา  นพฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านนอกนา
141 สพป.พังงา 330110 : บ้านบางเนียง นางคอตีเย๊าะ  ดินเตบ ครู
142 สพป.พังงา 330110 : บ้านบางเนียง ชูศรี  ศิริรักษ์ ครู
143 สพป.พังงา 330110 : บ้านบางเนียง พรรณพร  สุขเกษม ครูผู้ช่วย
144 สพป.พังงา 330108 : วัดคมนียเขต ไมตรี  หันหวล ครู
145 สพป.พังงา 330108 : วัดคมนียเขต ศิริวรรณ  ปราศภัย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
146 สพป.พังงา 330109 : บ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 สมฤทัย  นาควงษ์ ครูผู้ช่วย
147 สพป.พังงา 330109 : บ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 กชกนก  สกุลบุญมา ธุรการ
148 สพป.พังงา 330109 : บ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 สายใจ  ไบระหมาน ครูผู้ช่วย
149 สพป.พังงา 330122 : บ้านทุ่งใหญ่ วราภรณ์  ชุมเพ็ญ ธุรการ
150 สพป.พังงา 330122 : บ้านทุ่งใหญ่ นางวรรณเพ็ญ  โสภารัตน์ ครู
151 สพป.พังงา 330118 : บ้านบางกรัก นางสุพรรณี  มานะจงประเสริฐ ครู
152 สพป.พังงา 330118 : บ้านบางกรัก นางนิตยา  ดุมลักษณ์ ครูโรงเรียนบ้านบางกรัก
153 สพป.พังงา 330116 : บ้านบางใหญ่ นิยม  หมาดสง่า ครูอัตราจ้าง
154 สพป.พังงา 330116 : บ้านบางใหญ่ นางสาวภิญญดา  ภักดี ครู
155 สพป.พังงา 330116 : บ้านบางใหญ่ ปริญญา  ธำรงธีรภาพ ครู
156 สพป.พังงา 330117 : บ้านบางด้ง จารุพรรณ  รัตนพันธุ์ ครู
157 สพป.พังงา 330117 : บ้านบางด้ง นางพรนิภา  พันธุ์รัตน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
158 สพป.พังงา 330113 : บ้านบางนายสี นงลักษณ์  คำเพชร ครู
159 สพป.พังงา 330113 : บ้านบางนายสี สมหมาย  ทองสะศรี ครูผู้ช่วย
160 สพป.พังงา 330114 : บ้านท่าจูด สุมณฑา   คาวิจิตร พนักงานราชการ
161 สพป.พังงา 330114 : บ้านท่าจูด นวลจันทร์  สิงหะการ ครูอัตราจ้าง
162 สพป.พังงา 330115 : บ้านโคกยาง เพ็ญสุข  สุธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ
163 สพป.พังงา 330115 : บ้านโคกยาง พิชชาภา  เชื้อไทย ครู
164 สพป.พังงา 330104 : บ้านบางม่วง อารีย์  พรหมรักษ์ ครู
165 สพป.พังงา 330104 : บ้านบางม่วง กชพร  บาลบุรี ครู โรงเรียนบ้านบางม่วง
166 สพป.พังงา 330105 : บ้านบางมรวน ธัญญรัตน์  ทองคำยาน ครูอัตราจ้าง
167 สพป.พังงา 330106 : บ้านน้ำเค็ม นางสาวนิภารัตน์  แก้วประดับ ครูโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม
168 สพป.พังงา 330106 : บ้านน้ำเค็ม อาภรณ์  มะลิซ้อน ครู
169 สพป.พังงา 330106 : บ้านน้ำเค็ม ศิริพร  ศิริโชติ ครูผู้ช่วย
170 สพป.พังงา 330106 : บ้านน้ำเค็ม ฐิติมา  ดำรงค์วุฒิ ครูผู้ช่วย
171 สพป.พังงา 330054 : เกียรติประชา พรรณนิภา  สุขแสวง ครู
172 สพป.พังงา 330054 : เกียรติประชา ณัฏฐพร  คำแหง ครู
173 สพป.พังงา 330063 : บ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 นางสาวฤตินันท์  นาคพันธ์ ครูผู้ช่วย
174 สพป.พังงา 330064 : บ้านสวนใหม่ สุวณี  อนันทขาล ครู โรงเรียนบ้านสวนใหม่
175 สพป.พังงา 330065 : บ้านเตรียม อิงฟ้า  รำพึงพานิช เจ้าหน้าที่ธุรการ
176 สพป.พังงา 330066 : บ้านบางหว้า อุมาภรณ์  นาเวียง ครู
177 สพป.พังงา 330066 : บ้านบางหว้า นางสาวจารีรัตน์   ชูแก้ว ครู
178 สพป.พังงา 330067 : บ้านหินลาด นายสุชาติ  เจ๊ะโส๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
179 สพป.พังงา 330067 : บ้านหินลาด นางสาวเพ็ญนภา  ศรีใสเพ็ชร ครูผู้ช่วย
180 สพป.พังงา 330049 : คุระบุรี อมรรัตน์  ชูบูระ พนักงานราชการ
181 สพป.พังงา 330049 : คุระบุรี นายชัยชุมพล  กาญจนคลอด ครูผู้ช่วย
182 สพป.พังงา 330049 : คุระบุรี ราชัน  ปัญญาจันทร์ ครู
183 สพป.พังงา 330060 : บ้านบางติบ ภูษิตา   สุขสวัสดิ์ ครู
184 สพป.พังงา 330060 : บ้านบางติบ แพรวนภา  คำทา ครู
185 สพป.พังงา 330061 : บ้านทุ่งละออง นางศิริโฉม  พัดตั๋น ครู
186 สพป.พังงา 330056 : บ้านบางวัน จักรพงษ์  เอียบสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
187 สพป.พังงา 330056 : บ้านบางวัน นางสาวอัฐธนกาญจน์   ทับทิมทอง ครูโรงเรียนบ้านบางวัน
188 สพป.พังงา 330057 : บ้านตำหนัง นายเอกชัย  อ้นชู ครูอัตราจ้าง
189 สพป.พังงา 330057 : บ้านตำหนัง คมกริช  ชำนาญมาก ครูผู้ช่วย
190 สพป.พังงา 330058 : บ้านบางครั่ง ธีระภัทธ์  ราชแดหวา ครู
191 สพป.พังงา 330058 : บ้านบางครั่ง วรางคณา  ขวัญเมือง ครูอัตราจ้าง
192 สพป.พังงา 330059 : บ้านคุรอด นายเสกสรรค์  ประสบมิตร ครูผู้ช่วย
193 สพป.พังงา 330059 : บ้านคุรอด สิริพร  ช่วยคงทอง ครูผู้ช่วย
194 สพป.พังงา 330053 : บ้านทับช้าง นายประยูร  แทนบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
195 สพป.พังงา 330053 : บ้านทับช้าง ยุทธศาสตร์  แก้วดี ผู้อำนวยการ
196 สพป.พังงา 330050 : บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ นางสาวอ้อยใจ  เล่าซี้ เจ้าหน้าที่ธุรการ
197 สพป.พังงา 330051 : บ้านคุระ นางสุจิระ  ขอสกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ
198 สพป.พังงา 330051 : บ้านคุระ วชิรญาณ์  เพชรชู สุวรรณจุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
199 สพป.พังงา 330137 : บ้านโคกเจริญ นางสาวสุพัตรา  หีมปอง ครู
200 สพป.พังงา 330137 : บ้านโคกเจริญ ปาริชาต  วิเชียร ครู
201 สพป.พังงา 330138 : วัดโคกสวย นางสาวกัลยา  ทัดแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
202 สพป.พังงา 330141 : บ้านทุ่งต่อเรือ รุ่งโรจน์  อุตราภาส ผู้อำนวยการ
203 สพป.พังงา 330141 : บ้านทุ่งต่อเรือ นายภักดี  ผลมาตร์ ครู
204 สพป.พังงา 330133 : บ้านถ้ำทองหลาง นางสาวแจนจิรา  ทองเจิม ครูผู้ช่วย
205 สพป.พังงา 330133 : บ้านถ้ำทองหลาง ปิยลักษณ์  สมัครการ ครู
206 สพป.พังงา 330134 : บ้านในวัง สกาวเดือน  นิยะกิจ ครู ผู้ช่วย
207 สพป.พังงา 330134 : บ้านในวัง นางสาววิภาวดี  ชลสินธุ์ ครูผู้ช่วย
208 สพป.พังงา 330132 : บ้านทุ่งไทรงาม นางวรรทณา  คงทองอ่อน ครูธุรการ
209 สพป.พังงา 330132 : บ้านทุ่งไทรงาม นางวินัย  ชนะศิลป์ ครู
210 สพป.พังงา 330130 : วัดนิโครธาราม อุทัยวรรณ  ทับทิมทองสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน
211 สพป.พังงา 330131 : อนุบาลทับปุด นางสาวพัชรินทร์  ผลมาตร์ ครูผู้ช่วย
212 สพป.พังงา 330131 : อนุบาลทับปุด เพียงกมล  กรุงแก้ว ครู
213 สพป.พังงา 330139 : บ้านคอกช้าง นางมยุรา  นิยมเดชา ครู โรงเรียนบ้านคอช้าง
214 สพป.พังงา 330139 : บ้านคอกช้าง อดิสิทธิ์  โกยกอบกาญจน์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคอกช้าง
215 สพป.พังงา 330139 : บ้านคอกช้าง แวววัน  เจริญศักดิ์ ครู
216 สพป.พังงา 330139 : บ้านคอกช้าง วิรัช  แซ่ฉั่ว ครู
217 สพป.พังงา 330140 : วัดราษฎร์อุปถัมภ์ นางสุดารัตน์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ธูรการ
218 สพป.พังงา 330128 : ไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) นายจรัส  กลิ่นเกษร ครู
219 สพป.พังงา 330128 : ไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) นายจรัส  กลิ่นเกษร ครู
220 สพป.พังงา 330129 : บ้านบ่อแสน นายวรัญญู  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ธูรการ
221 สพป.พังงา 330129 : บ้านบ่อแสน ปภัสรา  เวลาดี ครู
222 สพป.พังงา 330124 : บ้านท่าสนุก นายธีระวัฒน์  คาวิจิตร ครูอัตราจ้าง
223 สพป.พังงา 330124 : บ้านท่าสนุก หร้อฉี้ดะ   กะสิรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
224 สพป.พังงา 330125 : วัดนิโครธคุณากร วิมลรัตน์  แสงขวัญ ครู
225 สพป.พังงา 330125 : วัดนิโครธคุณากร ณัฐวรา  วัฒนะ ครู
226 สพป.พังงา 330154 : บ้านพอแดง นางสาวฐิตา  แซะอามา ครูผู้ช่วย
227 สพป.พังงา 330154 : บ้านพอแดง นางประภา  แก้วพระปราบ ครู
228 สพป.พังงา 330155 : วัดเหมืองประชาราม นางสาวหนึ่งฤทัย  สุวิทย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
229 สพป.พังงา 330156 : วัดปัตติการาม อุมาทิพย์  กุศลสุข ครู
230 สพป.พังงา 330159 : บ้านเขาน้อย นางสุมนา  โภคบุตร ครู
231 สพป.พังงา 330159 : บ้านเขาน้อย นางสาวนิศาวดี  บุญราศรี ครู โรงเรียนบ้านเขาน้อย
232 สพป.พังงา 330160 : ชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์) จารุวรรณ  สมศิริ ครู
233 สพป.พังงา 330161 : วัดประชุมศึกษา นายรังสิมา  จิตโสภา ครูอัตราจ้าง
234 สพป.พังงา 330162 : วัดอินทนิน นางอมร  ณ นนทบุรี ครู
235 สพป.พังงา 330162 : วัดอินทนิน นายจักริน  จันทขันทร์ ครู
236 สพป.พังงา 330164 : บ้านฝ่ายท่า อุไร  สง่ากอง ครู
237 สพป.พังงา 330164 : บ้านฝ่ายท่า ภัทรวดี  หาสัตว์ ครู
238 สพป.พังงา 330166 : บ้านนาใน นางวธิดา  ก้องวุฒิเวทย์ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
239 สพป.พังงา 330166 : บ้านนาใน จิรวดี  งานว่อง ูธุรการ
240 สพป.พังงา 330167 : บ้านเกาะนก ศิราพร  ทองขาว ครู
241 สพป.พังงา 330167 : บ้านเกาะนก นายกันติพัศ  เตโช ลูกจ้าง
242 สพป.พังงา 330167 : บ้านเกาะนก นายประเสริฐ  คำเอียด ครูอัตราจ้าง
243 สพป.พังงา 330167 : บ้านเกาะนก ธีรพงศ์  สามทอง ครู
244 สพป.พังงา 330168 : บ้านควนแรด สำราญ  เพชรย้อย ครู.ชำนาญการ
245 สพป.พังงา 330168 : บ้านควนแรด สุวิมล  เตโช ครูธุรการ
246 สพป.พังงา 330172 : นิคมสร้างตนเอง 1 นายประพันธ์  แป้นสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
247 สพป.พังงา 330172 : นิคมสร้างตนเอง 1 ศิวพร  สร้อยทอง ครู
248 สพป.พังงา 330153 : วัดประชาธิการาม เจริญ  กู้เขียว ผู้อำนวยการ
249 สพป.พังงา 330153 : วัดประชาธิการาม วาสนา  สาริขา ครู
250 สพป.พังงา 330153 : วัดประชาธิการาม ธำรงรัชต์  ก้อนแก้ว ครู
251 สพป.พังงา 330153 : วัดประชาธิการาม กานต์พิชชา   ณ ตะกั่วทุ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
252 สพป.พังงา 330142 : บ้านห้วยทราย นางอุมาพร  ทวาดิตร์ ครู
253 สพป.พังงา 330148 : บ้านบางคลี นางสาวหัสทยา  เกาะสมัน ครู
254 สพป.พังงา 330148 : บ้านบางคลี วราภรณ์  สมเขาใหญ่ ครู
255 สพป.พังงา 330149 : บ้านนาแฝก อาภรณ์  วังเมือง ครู
256 สพป.พังงา 330149 : บ้านนาแฝก นางธัญลักษณ์  แซ่ขอ ธุรการ
257 สพป.พังงา 330149 : บ้านนาแฝก รัตติยา  หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
258 สพป.พังงา 330150 : บ้านบ่อดาน นายชัยยันต์  บรรจงอักษร ครู
259 สพป.พังงา 330150 : บ้านบ่อดาน อนุรัตน์  สิงห์คาระ ครู
260 สพป.พังงา 330151 : บ้านในไร่ นายสมหมาย  เทพนุ้ย ครู
261 สพป.พังงา 330151 : บ้านในไร่ อาทิตย์  ยีสมัน ครู
262 สพป.พังงา 330146 : วัดสุวรรณาวาส นายไพศาล  เตี่ยวสกุล ครูโรงเรียนวัดสุวรรณาวาส
263 สพป.พังงา 330147 : บ้านทุ่งดอน นางอัสรีนา  ร่าเหม ผู้อำนวยการโรงเรียน
264 สพป.พังงา 330144 : บ้านใหญ่ นางสมพร  ศรีสมุทร ครู โรงเรียนบ้านใหญ่
265 สพป.พังงา 330144 : บ้านใหญ่ กรชนก  พิกุลทอง พนักงานราชการ
266 สพป.พังงา 330144 : บ้านใหญ่ นางอุดมพร  ตัณฑกิจ ครู
267 สพป.พังงา 330157 : บ้านท่าดินแดง นายกำพล  อำพันธ์ ครู
268 สพป.พังงา 330163 : พระราชทานทับละมุ วทัญญู   พฤติธรรมกุล ครูผู้สอน
269 สพป.พังงา 330163 : พระราชทานทับละมุ สนุรักษ์  แผ้วชนะ ครู
270 สพป.พังงา 330165 : บ้านลำแก่น นางสาวเบญญลักษมิ์  พงษ์พานิชย์ ครูธุรการ
271 สพป.พังงา 330165 : บ้านลำแก่น นายอุดม  วิเชียร ครู
272 สพป.พังงา 330173 : นิคมสร้างตนเอง 2 กาญจนา  สุขสวัสดิ์ ครู
273 สพป.พังงา 330173 : นิคมสร้างตนเอง 2 นายประเสริฐ  เหล่าทิพย์วงศ์ ครู
274 สพป.พังงา 330171 : วัดช้างนอน นายอรุณ  ทัศการ ครู