รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 8301 สพป.ภูเก็ต 400015 บ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) อเนชา  พรหมทอง ครู คศ.2 อนุมัติ
2 8301 สพป.ภูเก็ต 400016 วัดสุวรรณคีรีเขต อมาลีน  วรรณประภักดิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
3 8301 สพป.ภูเก็ต 400016 วัดสุวรรณคีรีเขต นายอนุรักษ์  เทพพิทักษ์ ครู อนุมัติ
4 8301 สพป.ภูเก็ต 400016 วัดสุวรรณคีรีเขต ประไพวัลย์   ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
5 8301 สพป.ภูเก็ต 400001 บ้านบางคู จันทนา  เสริมทรัพย์ ครู อนุมัติ
6 8301 สพป.ภูเก็ต 400002 บ้านสะปำ 'มงคลวิทยา' เนฐิกาญจน์  ดวงเกิด หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
7 8301 สพป.ภูเก็ต 400002 บ้านสะปำ 'มงคลวิทยา' สุทน  ชูลำภู ครู อนุมัติ
8 8301 สพป.ภูเก็ต 400003 เกาะมะพร้าว นางสาวสุณิสา  ชูเจริญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
9 8301 สพป.ภูเก็ต 400003 เกาะมะพร้าว กาญดา  เกื้อหมาด ครู อนุมัติ
10 8301 สพป.ภูเก็ต 400003 เกาะมะพร้าว นางสาวนันทนา  เสนุภัย ครูคศ.1 อนุมัติ
11 8301 สพป.ภูเก็ต 400020 บ้านฉลอง บุญฤทธิ์  เครือแก้ว ครู อนุมัติ
12 8301 สพป.ภูเก็ต 400020 บ้านฉลอง นายสุรวุฒิ  เอี่ยวสกุล ครูชำนาญการ อนุมัติ
13 8301 สพป.ภูเก็ต 400020 บ้านฉลอง เครือวัลย์  เชาว์เฉลิมพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านฉลอง อนุมัติ
14 8301 สพป.ภูเก็ต 400021 วัดลัฎฐิวนาราม นายจำลอง  นวลศรี ครู อนุมัติ
15 8301 สพป.ภูเก็ต 400021 วัดลัฎฐิวนาราม นายพงศ์ธร  จันพลโท ครู อนุมัติ
16 8301 สพป.ภูเก็ต 400021 วัดลัฎฐิวนาราม นายบุญชู  มานะเสรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
17 8301 สพป.ภูเก็ต 400007 อนุบาลภูเก็ต นายนิโรธ  อรรถธรรม ครู อนุมัติ
18 8301 สพป.ภูเก็ต 400007 อนุบาลภูเก็ต นายอนุชิต  หมอเล็ก ครู อนุมัติ
19 8301 สพป.ภูเก็ต 400007 อนุบาลภูเก็ต จันทร์ศิริ  เอ่งฉ้วน พนักงานราชการ อนุมัติ
20 8301 สพป.ภูเก็ต 400004 บ้านกู้กู นางสาวทัชชา  กัมมันโต ครู คศ.1 อนุมัติ
21 8301 สพป.ภูเก็ต 400005 เกาะสิเหร่ นายสุวิทย์   ทองแก้ว ครู อนุมัติ
22 8301 สพป.ภูเก็ต 400006 บ้านทุ่งคา พงศ์พันธุ์  แซ่หงอ ครู อนุมัติ
23 8301 สพป.ภูเก็ต 400006 บ้านทุ่งคา กมล  ไชยพิทักษ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
24 8301 สพป.ภูเก็ต 400019 เกาะโหลน นางสาวภัทราวรรณ  ศิริ ครู อนุมัติ
25 8301 สพป.ภูเก็ต 400018 วัดสว่างอารมณ์ จันทนา  สวัสดี คศ. 1 อนุมัติ
26 8301 สพป.ภูเก็ต 400009 วิชิตสงคราม อธิพงษ์  ปรีชา ครู อนุมัติ
27 8301 สพป.ภูเก็ต 400009 วิชิตสงคราม นางสาวอัมรัตน์  จิตตพงศ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
28 8301 สพป.ภูเก็ต 400009 วิชิตสงคราม ธันย์ชนก  การะเกต ครู อนุมัติ
29 8301 สพป.ภูเก็ต 400013 บ้านอ่าวน้ำบ่อ ไวกูลณ์  ชะรารัตน์ ครู อนุมัติ
30 8301 สพป.ภูเก็ต 400013 บ้านอ่าวน้ำบ่อ จารุวัฒน์  วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
31 8301 สพป.ภูเก็ต 400011 วัดเทพนิมิตร นางวันทนี  ญาณไพศาล หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
32 8301 สพป.ภูเก็ต 400011 วัดเทพนิมิตร อุไรวรรณ  สามารถ ครู อนุมัติ
33 8301 สพป.ภูเก็ต 400012 แหลมพันวา ซาอีเราะ  สามารถ ครู อนุมัติ
34 8301 สพป.ภูเก็ต 400012 แหลมพันวา นิตยา  ปานเนียม ครู คศ.1 อนุมัติ
35 8301 สพป.ภูเก็ต 400023 ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) นายมานิต   ศิริสม ครู อนุมัติ
36 8301 สพป.ภูเก็ต 400024 บ้านบางทอง สุภมาส  รักษาเขตร ครู อนุมัติ
37 8301 สพป.ภูเก็ต 400024 บ้านบางทอง แฉล้ม  วัชรีบริรักษ์ ครู อนุมัติ
38 8301 สพป.ภูเก็ต 400024 บ้านบางทอง มาศจพรรณ  อังสิทธากุล ครู คศ.1 อนุมัติ
39 8301 สพป.ภูเก็ต 400025 วัดเก็ตโฮ่ กนกภรณ์  ชูดำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
40 8301 สพป.ภูเก็ต 400025 วัดเก็ตโฮ่ นางสาวชยุดา  สีขาว ครู อนุมัติ
41 8301 สพป.ภูเก็ต 400030 บ้านกะหลิม นายปรวีย์  ฟองมูล ครู คศ.1 อนุมัติ
42 8301 สพป.ภูเก็ต 400030 บ้านกะหลิม กิ่งแก้ว  ขอถาวรทรัพย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
43 8301 สพป.ภูเก็ต 400027 วัดสุวรรณคีรีวงก์ กาญจนา  หนูรักษ์ ครู อนุมัติ
44 8301 สพป.ภูเก็ต 400046 บ้านบางเทา นายเอกลักษณ์  จันทร์ฝาก ครู คศ.1 อนุมัติ
45 8301 สพป.ภูเก็ต 400047 บ้านเชิงทะเล(ตันติวิท) นายศรีวิศาล  สารพร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
46 8301 สพป.ภูเก็ต 400045 บ้านแหลมทราย นางสาวฟาตอนะ  อิบนูอับดุลมาญีด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
47 8301 สพป.ภูเก็ต 400045 บ้านแหลมทราย นางสุขศรี  ส่งน้อย ครู อนุมัติ
48 8301 สพป.ภูเก็ต 400045 บ้านแหลมทราย อมรรัตน์  หวังบริสุทธิ์ ครููผู้ช่วย อนุมัติ
49 8301 สพป.ภูเก็ต 400043 บ้านพรุจำปา นางอิ่มใจ  เสียงเอก ครู อนุมัติ
50 8301 สพป.ภูเก็ต 400043 บ้านพรุจำปา พัชณีย์ ขวัญแก้ว   ขวัญแก้ว ครู อนุมัติ
51 8301 สพป.ภูเก็ต 400044 บ้านป่าครองชีพ นายสุเทพ  รักษา ครู อนุมัติ
52 8301 สพป.ภูเก็ต 400044 บ้านป่าครองชีพ นางสาวอารีม๊ะ  โอรพันธุ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
53 8301 สพป.ภูเก็ต 400039 วัดเมืองใหม่ พัณณิตา  เกษมุล ครู คศ.2 อนุมัติ
54 8301 สพป.ภูเก็ต 400040 ถลางพระนางสร้าง นายอารีย์  แก้วกาญจน์ ครู อนุมัติ
55 8301 สพป.ภูเก็ต 400040 ถลางพระนางสร้าง นายสุชล  ่หวังเส้น ครู อนุมัติ
56 8301 สพป.ภูเก็ต 400041 วัดเทพกระษัตรี จิระศักดิ์  จันเจือ ครู อนุมัติ
57 8301 สพป.ภูเก็ต 400041 วัดเทพกระษัตรี Kittimasak  Boonthong ครู อนุมัติ
58 8301 สพป.ภูเก็ต 400042 บ้านโคกวัดใหม่ นางสาวชุติมณฑน์  สุขสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
59 8301 สพป.ภูเก็ต 400042 บ้านโคกวัดใหม่ นางสาวลักขณา  กำเหนิดโทน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
60 8301 สพป.ภูเก็ต 400042 บ้านโคกวัดใหม่ นางสาวดวงภร  รัตนสิทธิ์ ครู อนุมัติ
61 8301 สพป.ภูเก็ต 400052 บ้านอ่าวปอ สุตาภัทร  เล็กเกาะทวด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
62 8301 สพป.ภูเก็ต 400053 สิทธิ์สุนทรบำรุง จรัสศรี  ฤทธิโชติ ครู อนุมัติ
63 8301 สพป.ภูเก็ต 400054 บ้านป่าคลอก น.ส.นวรัตน์  พันเกื้อ ครู คศ.1 อนุมัติ
64 8301 สพป.ภูเก็ต 400055 บ้านพารา นางสาวรสณี  สาลีหมีน ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
65 8301 สพป.ภูเก็ต 400055 บ้านพารา นายชวลิต  ญาณพิสิฐกุล ครู อนุมัติ
66 8301 สพป.ภูเก็ต 400056 บ้านบางโรง นางนัสเราะ  หลังนุ้ย ครู อนุมัติ
67 8301 สพป.ภูเก็ต 400056 บ้านบางโรง นางนัสเราะ  หลังนุ้ย ครู คศ.1 อนุมัติ
68 8301 สพป.ภูเก็ต 400057 เกาะนาคา นางสาวบุญรัตน์  ทองสีดำ ธุรการโรงเรียนบ้านเกาะนาคา อนุมัติ
69 8301 สพป.ภูเก็ต 400031 บ้านไม้ขาว ภัคจิรา  เลื่อนแก้ว ครุอัตราจ้าง อบจ. อนุมัติ
70 8301 สพป.ภูเก็ต 400031 บ้านไม้ขาว นฤมล  ศักดิ์ศรีโรจน์ ครู อนุมัติ
71 8301 สพป.ภูเก็ต 400032 หงษ์หยกบำรุง นางอุไรวรรณ  วิจิตรพันธ์ ครู อนุมัติ
72 8301 สพป.ภูเก็ต 400033 บ้านหมากปรก นายศิริพงศ์  รัตนกิจโกศล ครู ชำนาญการ อนุมัติ
73 8301 สพป.ภูเก็ต 400034 บ้านคอเอน ชฎารัตน์  ผะสานพันธ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
74 8301 สพป.ภูเก็ต 400034 บ้านคอเอน อิสรา  หอมหวล ครู อนุมัติ
75 8301 สพป.ภูเก็ต 400035 ท่าฉัตรไชย รุ่งพิชัย  นาคำรอด - อนุมัติ
76 8301 สพป.ภูเก็ต 400051 บ้านม่าหนิก สุขศิริ  ซ้ายน้ำจืด ครู คศ.1 อนุมัติ
77 8301 สพป.ภูเก็ต 400048 วัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) นายฉลอง  ญาณพิสิษฐกุล คศ.2 อนุมัติ
78 8301 สพป.ภูเก็ต 400048 วัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) ดิเรก  ขามคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
79 8301 สพป.ภูเก็ต 400049 บ้านท่าเรือ นางพรศรี  คลายสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ อนุมัติ
80 8301 สพป.ภูเก็ต 400050 บ้านลิพอน นางจิราภรณ์  พรมแสง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
81 8301 สพป.ภูเก็ต 400036 วัดมงคลวราราม นางสาวจุฬาภรณ์  ตัดสมัย ครู คศ.1 อนุมัติ
82 8301 สพป.ภูเก็ต 400036 วัดมงคลวราราม นายสุวัฒน์  เสนไชย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
83 8301 สพป.ภูเก็ต 400037 บ้านสาคู นางสาวนุชตา  เกราะเหล็ก ครูธุรการ อนุมัติ
84 8301 สพป.ภูเก็ต 400037 บ้านสาคู นางสาวอาภัสรา  นาคนคร ครู อนุมัติ
85 8301 สพป.ภูเก็ต 400038 บ้านในทอน เกษมวุฒิ  แจ่มใส ครู รก ผอ รร อนุมัติ
86 8301 สพป.ภูเก็ต 400038 บ้านในทอน จิณณพัต  ยายี ครูผู้ช่วย อนุมัติ