รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ภูเก็ต 400015 : บ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) อเนชา  พรหมทอง ครู คศ.2
2 สพป.ภูเก็ต 400016 : วัดสุวรรณคีรีเขต ภัทรวดี  หนูทิพย์ ครู
3 สพป.ภูเก็ต 400016 : วัดสุวรรณคีรีเขต อมาลีน  วรรณประภักดิ์ ครู
4 สพป.ภูเก็ต 400001 : บ้านบางคู จันทนา  เสริมทรัพย์ ครู
5 สพป.ภูเก็ต 400002 : บ้านสะปำ ''มงคลวิทยา'' สุทน  ชูลำภู ครู
6 สพป.ภูเก็ต 400003 : เกาะมะพร้าว กาญดา  เกื้อหมาด ครู
7 สพป.ภูเก็ต 400003 : เกาะมะพร้าว นางสาวนันทนา  เสนุภัย ครูคศ.1
8 สพป.ภูเก็ต 400003 : เกาะมะพร้าว นางสาวสุณิสา  ชูเจริญ ครูผู้ช่วย
9 สพป.ภูเก็ต 400020 : บ้านฉลอง เครือวัลย์   เชาว์เฉลิมพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านฉลอง
10 สพป.ภูเก็ต 400021 : วัดลัฎฐิวนาราม นายเฉลิมฤทธิ์  ฤทธิเดช ครู
11 สพป.ภูเก็ต 400007 : อนุบาลภูเก็ต นายอนุชิต  หมอเล็ก ครู
12 สพป.ภูเก็ต 400007 : อนุบาลภูเก็ต จันทร์ศิริ  เอ่งฉ้วน พนักงานราชการ
13 สพป.ภูเก็ต 400007 : อนุบาลภูเก็ต บงกชธร  เตชะภัททวรกุล ครู
14 สพป.ภูเก็ต 400004 : บ้านกู้กู นางสาวทัชชา  กัมมันโต ครู คศ.1
15 สพป.ภูเก็ต 400005 : เกาะสิเหร่ นายสุวิทย์   ทองแก้ว ครู
16 สพป.ภูเก็ต 400006 : บ้านทุ่งคา พงศ์พันธุ์  แซ่หงอ ครู
17 สพป.ภูเก็ต 400006 : บ้านทุ่งคา กมล  ไชยพิทักษ์ ครู คศ.3
18 สพป.ภูเก็ต 400019 : เกาะโหลน นางสาวภัทราวรรณ  ศิริ ครู
19 สพป.ภูเก็ต 400018 : วัดสว่างอารมณ์ จันทนา  สวัสดี คศ. 1
20 สพป.ภูเก็ต 400018 : วัดสว่างอารมณ์ นางสาวสุภาพ  บุญสุข ครู
21 สพป.ภูเก็ต 400009 : วิชิตสงคราม อธิพงษ์  ปรีชา ครู
22 สพป.ภูเก็ต 400009 : วิชิตสงคราม ธันย์ชนก  การะเกต ครู
23 สพป.ภูเก็ต 400013 : บ้านอ่าวน้ำบ่อ ไวกูลณ์  ชะรารัตน์ ครู
24 สพป.ภูเก็ต 400013 : บ้านอ่าวน้ำบ่อ กิตติ   ชินณฤวงษ์สกุล ครูผู้ช่วย
25 สพป.ภูเก็ต 400013 : บ้านอ่าวน้ำบ่อ จารุวัฒน์  วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
26 สพป.ภูเก็ต 400011 : วัดเทพนิมิตร นางวันทนี  ญาณไพศาล หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
27 สพป.ภูเก็ต 400011 : วัดเทพนิมิตร อุไรวรรณ  สามารถ ครู
28 สพป.ภูเก็ต 400012 : แหลมพันวา นิตยา  ปานเนียม ครู คศ.1
29 สพป.ภูเก็ต 400012 : แหลมพันวา ซาอีเราะ  สามารถ ครู
30 สพป.ภูเก็ต 400023 : ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) นางสาวสนธยา   หนูหนุด ครู
31 สพป.ภูเก็ต 400024 : บ้านบางทอง สุภมาส  รักษาเขตร ครู
32 สพป.ภูเก็ต 400024 : บ้านบางทอง มาศจพรรณ  อังสิทธากุล ครู คศ.1
33 สพป.ภูเก็ต 400025 : วัดเก็ตโฮ่ นางสาวชยุดา  สีขาว ครู
34 สพป.ภูเก็ต 400025 : วัดเก็ตโฮ่ ฮาซีซ๊ะฮ์  ยาบา ครูผู้สอน
35 สพป.ภูเก็ต 400030 : บ้านกะหลิม กิ่งแก้ว  ขอถาวรทรัพย์ ครูผู้ช่วย
36 สพป.ภูเก็ต 400027 : วัดสุวรรณคีรีวงก์ กาญจนา  หนูรักษ์ ครู
37 สพป.ภูเก็ต 400027 : วัดสุวรรณคีรีวงก์ นัฐพล  หัสนี ครูผู้ช่วย
38 สพป.ภูเก็ต 400027 : วัดสุวรรณคีรีวงก์ พวงใจ  เชื้อญวน ครู
39 สพป.ภูเก็ต 400046 : บ้านบางเทา นายเอกลักษณ์  จันทร์ฝาก ครู คศ.1
40 สพป.ภูเก็ต 400047 : บ้านเชิงทะเล(ตันติวิท) นายศรีวิศาล  สารพร ครูผู้ช่วย
41 สพป.ภูเก็ต 400045 : บ้านแหลมทราย นางสุขศรี  ส่งน้อย ครู
42 สพป.ภูเก็ต 400043 : บ้านพรุจำปา นางอิ่มใจ  เสียงเอก ครู
43 สพป.ภูเก็ต 400044 : บ้านป่าครองชีพ ทิพสุคนธ์  สิทธิยากรณ์ ครู
44 สพป.ภูเก็ต 400039 : วัดเมืองใหม่ พัณณิตา  เกษมุล ครู คศ.2
45 สพป.ภูเก็ต 400040 : ถลางพระนางสร้าง นายสุชล  หวังเส้น ครู
46 สพป.ภูเก็ต 400040 : ถลางพระนางสร้าง นายอารีย์  แก้วกาญจน์ ครู
47 สพป.ภูเก็ต 400041 : วัดเทพกระษัตรี จิระศักดิ์  จันเจือ ครู
48 สพป.ภูเก็ต 400042 : บ้านโคกวัดใหม่ นางสาวดวงภร  รัตนสิทธิ์ ครู
49 สพป.ภูเก็ต 400042 : บ้านโคกวัดใหม่ นางสาวชุติมณฑน์  สุขสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
50 สพป.ภูเก็ต 400042 : บ้านโคกวัดใหม่ ลักขณา  กำเหนิดโทน ครูผู้ช่วย
51 สพป.ภูเก็ต 400052 : บ้านอ่าวปอ สุตาภัทร  เล็กเกาะทวด ครู
52 สพป.ภูเก็ต 400053 : สิทธิ์สุนทรบำรุง จรัสศรี  ฤทธิโชติ ครู
53 สพป.ภูเก็ต 400054 : บ้านป่าคลอก น.ส.นวรัตน์  พันเกื้อ ครู คศ.1
54 สพป.ภูเก็ต 400055 : บ้านพารา นางสาวรสณี  สาลีหมีน ครู ค.ศ.1
55 สพป.ภูเก็ต 400055 : บ้านพารา นายเอกลักษณ์  ศรียาภัย ครู
56 สพป.ภูเก็ต 400056 : บ้านบางโรง นางนัสเราะ  หลังนุ้ย ครู
57 สพป.ภูเก็ต 400057 : เกาะนาคา นางสาวบุญรัตน์  ทองสีดำ ธุรการโรงเรียนบ้านเกาะนาคา
58 สพป.ภูเก็ต 400031 : บ้านไม้ขาว นฤมล  ศักดิ์ศรีโรจน์ ครู
59 สพป.ภูเก็ต 400031 : บ้านไม้ขาว ภัคจิรา  เลื่อนแก้ว ครุอัตราจ้าง อบจ.
60 สพป.ภูเก็ต 400032 : หงษ์หยกบำรุง บรรจง  หนูไชยา ครู
61 สพป.ภูเก็ต 400033 : บ้านหมากปรก นางสาวเรวดี  หยีสัน ครู
62 สพป.ภูเก็ต 400034 : บ้านคอเอน นายสามารถ  ปาทาน ครู
63 สพป.ภูเก็ต 400035 : ท่าฉัตรไชย นางสาวสุวรรณา  ละงู ครู
64 สพป.ภูเก็ต 400051 : บ้านม่าหนิก สุขศิริ  ซ้ายน้ำจืด ครู คศ.2
65 สพป.ภูเก็ต 400048 : วัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) เตือนใจ  สิทธิสาตร์ ครู
66 สพป.ภูเก็ต 400048 : วัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) จรวย  ฤกษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
67 สพป.ภูเก็ต 400049 : บ้านท่าเรือ นางนุชนารถ  เกื้อกลู ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ
68 สพป.ภูเก็ต 400050 : บ้านลิพอน พัชราภรณ์  ใสหลวง เจ้าหน้าที่ธุรการ
69 สพป.ภูเก็ต 400050 : บ้านลิพอน พัชรา  บิลอับดุลล่าห์ ครูผู้ช่วย
70 สพป.ภูเก็ต 400036 : วัดมงคลวราราม นางสาวจุฬาภรณ์  ตัดสมัย ครู
71 สพป.ภูเก็ต 400037 : บ้านสาคู สุชาดา   ปะหนัน ครูผู้ช่วย
72 สพป.ภูเก็ต 400038 : บ้านในทอน วุฒิชาติ  โกยวิวัฒน์ตระกูล ครู