รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640001 นิคมสร้างตนเอง ศิริมา  นุ้ยไม ครู คศ.2 อนุมัติ
2 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640001 นิคมสร้างตนเอง นางสาวจิรนันท์  จิระพันธ์ทวีวงศ์ ครู อนุมัติ
3 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640002 บ้านควนยูง นางสาววัลย์ลัดดา  สุขสวัสดิ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
4 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640003 บ้านซอย 2 จิรพัส  ทองสีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
5 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640004 บ้านซอย 10 นายชำนาญ  หนูจีนเส้ง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
6 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640013 วัดนทีคมเขต นางสาวสายฝน  พันธ์ทองดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
7 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640013 วัดนทีคมเขต นางปุญชรัศมิ์  ชัยบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
8 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640013 วัดนทีคมเขต นัยนา  จันทร์สุวรรณ ครูธุรการ อนุมัติ
9 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640028 วัดแหลมทอง นางสาวนงนุช  เกื้อสม ครู คศ.1 อนุมัติ
10 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640033 วัดบุญบันเทิง ขนบ  กลับยอด ครู อนุมัติ
11 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640016 บ้านทอนหญ้าปล้อง สมนึก  อินทรเทพ ครู อนุมัติ
12 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640016 บ้านทอนหญ้าปล้อง sukanya  Vichit อนุมัติ
13 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640014 วัดโพธิ์นิมิต นันทวัฒน์  สุวรรณนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
14 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640014 วัดโพธิ์นิมิต นางสาวจินดา  อัครกุล ครู อนุมัติ
15 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640014 วัดโพธิ์นิมิต เสาวภา  สงสมอ ธุรการ อนุมัติ
16 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640012 วัดท่าทอง สุทัศน์  บุญสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
17 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640010 บ้านโพหวาย นฤมล  อนุกูล หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
18 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640011 บ้านสันติสุข นางพัชรี  สุขสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
19 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640011 บ้านสันติสุข นางอรษา   บุญยะโพธิ์ ครู อนุมัติ
20 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640022 บ้านคลองสุข นางมิ่งขวัญ  ภูริวิทยาธีระ ครู คศ.2 อนุมัติ
21 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640024 วัดชลธาร นางสาวจตุพร  วาทีเส้ง ครู อนุมัติ
22 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640026 วัดบางใบไม้ suchittra  Bangroy ครู อนุมัติ
23 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640018 บ้านสุชน นางสาวจรียา  เกลี้ยงมุณี พนักงานราชการ อนุมัติ
24 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640018 บ้านสุชน อัฐพงศ์  ใจสม ครูธุรการ อนุมัติ
25 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640019 วัดกลางใหม่ มานะ  วิปุลากร เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
26 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640007 บ้านบางใหญ่ นางปราณี  รัตนากร ครู คศ.2 อนุมัติ
27 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640009 บ้านท่าเพชร นางสาวธัญญลักษณ์  น้อยนารถ ครูผู้สอน อนุมัติ
28 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640015 อนุบาลสุราษฎร์ธานี นางเอกอนงค์  ทรัพย์ยืนนาน ครู อนุมัติ
29 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640021 ชุมชนวัดสุนทรนิวาส นายชวัติชัย  ฮะทะโชติ ครู คศ.2 อนุมัติ
30 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640020 วัดสมหวัง ว่าที่ ร.ต.หญิงมัลลกา   ชุมทอง ครู อนุมัติ
31 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640017 บ้านบางชุมโถ นายโกเมศ  จันทร์ทอง ครู อนุมัติ
32 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640035 บ้านบ่อน้ำร้อน จุฑารัตน์  แก้วแสง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
33 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640036 บ้านแม่โมกข์ จิราวรรณ  หนูแปลก ครู อนุมัติ
34 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640036 บ้านแม่โมกข์ ชัยเดช  บุญสอน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
35 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640036 บ้านแม่โมกข์ จิราวรรณ  หนูแปลก ครู อนุมัติ
36 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640040 บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ นาย วิชิต   ยะพงศ์ ครู อนุมัติ
37 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640044 วัดเขานางเภา ปาริชาต  หวานดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
38 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640056 บ้านไสใน นายวินัย  จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
39 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640038 วัดกาญจนาราม อรอุมา  อินทสอน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
40 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640041 บ้านคลองสระ บุณฑริกา  พรหมศิริ ครู อนุมัติ
41 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640041 บ้านคลองสระ ปาริฉัตร  บินสัน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
42 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640043 บ้านม่วงลีบ นางสาวกรรณิการ์  ทองจันทร์ ครู อนุมัติ
43 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640045 วัดคงคาล้อม อภิวรรณ  กิติยะวงษ์ ครู อนุมัติ
44 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640045 วัดคงคาล้อม วิลาสินี  โทสุวรรณ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
45 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640053 บ้านมะม่วงหวาน สุวิชา  นุ้ยเส้ง ครู อนุมัติ
46 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640055 บ้านไสตอ เจรวรรณ  วงศ์สวัสดิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
47 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640058 วัดพุฒ ทนงศักดิ์  หิรัญเรือง ครู อนุมัติ
48 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640058 วัดพุฒ พรพิมล  หิรัญเรือง ครู อนุมัติ
49 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640083 บ้านหัวหมากล่าง ภัคนัย  ชุ่มชะนะ ครู อนุมัติ
50 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640085 บ้านห้วยโศก สุภาภรณ์  ศรีทิพย์ ครู คศ.1 อนุมัติ
51 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640085 บ้านห้วยโศก ฉวีวรรณ  ศรีกวางทอง ครู อนุมัติ
52 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640081 บ้านควนราชา ประจักษ์  หนูหลิบ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
53 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640081 บ้านควนราชา ทนงศักดิ์  ถุงทอง ครู อนุมัติ
54 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640082 บ้านหัวหมากบน ศิโรรัตน์  ทนุศักดิ์ ครู อนุมัติ
55 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640082 บ้านหัวหมากบน วรวลัญช์  จันทมัตตุการ ครูธุรการ อนุมัติ
56 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640084 บ้านห้วยด่าน นางสาวเทียนใจ  คงไพร ครู คศ.๒ อนุมัติ
57 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640086 วัดกงตาก นายศักคิ็ชัย  มังคลาจารย์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
58 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640086 วัดกงตาก พัชราวดี  ปรีชา ธุรการ อนุมัติ
59 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640086 วัดกงตาก นันท์มนัส  อู่ฉาย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
60 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640054 บ้านไสขาม นางสาวมัญชุสา  แดงรัตนตระกูล ครู คศ.1 อนุมัติ
61 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640054 บ้านไสขาม นางสาวสิวินีย์  วายุเวช ครูผู้ช่วย อนุมัติ
62 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640057 วัดปากคู ศุภรัตน์   เทพเลื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
63 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640051 วัดวชิรประดิษฐ์ ชนิกานต์  พุทธารักษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
64 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640051 วัดวชิรประดิษฐ์ นายพรทิพย์   เพชรเกื้อ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
65 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640052 วัดแสงประดิษฐ์ รัชนี  ประสมกิจ ครู อนุมัติ
66 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640050 วัดนิกรประสาท นางสาวกรวีร์  ฉิมนวล ครู คศ.1 อนุมัติ
67 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640065 บ้านดอนสน ศิราณี  มีเชย ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
68 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640068 วัดเขาพระนิ่ม อเนกพงค์ (อาร์ม)  สินจงเจริญกิจ ครูธุรการ อนุมัติ
69 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640068 วัดเขาพระนิ่ม ศันสนีย์  ชลีกรชูวงศ์ ครู อนุมัติ
70 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640068 วัดเขาพระนิ่ม ศรีสุดา  สุขสนิท ครู อนุมัติ
71 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640068 วัดเขาพระนิ่ม วรวีร์  ถ่องแท้ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
72 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640073 บ้านท่าโพธิ์ เพ็ญจา  จันทร์ชุมแสง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
73 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640076 วัดดอนยาง รัชฎา  ช่างสุวรรณ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม อนุมัติ
74 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640076 วัดดอนยาง อุทัย  ภูริปัญญานันท์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
75 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640078 วัดประสพ ปิยะดา  ปานประเสริฐ ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
76 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640078 วัดประสพ รติพร  เพชรพูนทรัพย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
77 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640078 วัดประสพ อนุมัติ  นวลวัฒน์ ครู อนุมัติ
78 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640062 บ้านบางสำโรง นางคนึงนิจ  แก้ววิจิตร ครู อนุมัติ
79 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640064 วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ชุติมา  สุประดิษฐ ครู อนุมัติ
80 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640075 บ้านศิลางาม นางสาวสุชลี  สวัสดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
81 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640077 วัดบ้านใน นางวาสนา  แซ่กี่ ครู อนุมัติ
82 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640077 วัดบ้านใน วรรญารัตน์  แก้วหีต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
83 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640077 วัดบ้านใน นางสุจิรา  สังขรัตนบวร ครู คศ.3 อนุมัติ
84 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640079 วัดอุทยาราม กัลยกร  มุขนาค ครู คศ.3 อนุมัติ
85 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640079 วัดอุทยาราม นเรศ  พวงนุ้ย ช่างไม้ อนุมัติ
86 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640034 ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) ยุพดี  มีแก้ว ครู อนุมัติ
87 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640070 บ้านกงหนิง นฏกร  ภักดีบุรุษ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
88 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640071 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สุนิสา  ทับทิมทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
89 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640071 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 นางสาววิภาวดี  ชูทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
90 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640071 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สิริเพ็ญ  ปลื้มใจ ครู คศ.2 อนุมัติ
91 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640072 บ้านดอนหลวง นายทิฐิกร  บุญเชื้อ ครู อนุมัติ
92 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640074 บ้านวังทองสามัคคี นางสาวบุญพา  พรหมณะ ครูคศ.1 อนุมัติ
93 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640074 บ้านวังทองสามัคคี นางอุไรวรรณ์  ยังมณี ครู คศ.1 อนุมัติ
94 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640060 บ้านทับท้อน เกตุนภา  เรืองเดช ครู อนุมัติ
95 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640060 บ้านทับท้อน สมบุญ   บุญแก้ว ครู อนุมัติ
96 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640061 บ้านบ่อโฉลก รัตน์เกล้า  จันทร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
97 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640061 บ้านบ่อโฉลก แสนรัก  นักฟ้อน ครูธุรการ อนุมัติ
98 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640049 วัดเขาแก้ว อาภรทิพย์  บัลลังก์ ครู อนุมัติ
99 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640049 วัดเขาแก้ว อรัญญา  คงเทพ ครูชำนาญการ อนุมัติ
100 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640063 บ้านวังหวาย นายพีรพงษ์  ทรรพคช ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
101 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640080 บ้านควนนิมิต นางสาวนริศา  อินทรักษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
102 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640059 บ้านคลองกรูด กันต์ฤทัย  ถิ่นเทพา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
103 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640059 บ้านคลองกรูด นางอิชยา  รามแก้ว ครู อนุมัติ
104 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640046 วัดวังไทร กรกฏ  ชูทวด ครู อนุมัติ
105 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640042 บ้านคีรีรอบ สมโชค  นกเพชรทอง ครู คศ.๒ อนุมัติ
106 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640039 บ้านกำสนประชาสรรค์ ศิริรัตน์  เสียงเพราะ ครู อนุมัติ
107 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640066 บ้านท่าเสาเภา กิรณา  อึ้งสกุล ครู อนุมัติ
108 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640037 บ้านหนองเปล นายสมภพ  ดํารงนิธิกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองเปล อนุมัติ
109 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640067 บ้านปากกะแดะ พัฒพงค์  เพ็ชรหอม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
110 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640069 วัดพ่วง จินตนา  ฮ่งภู่ ครู อนุมัติ
111 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640229 วัดชลคราม ถวิล  วัชรานุพงศ์ ครู อนุมัติ
112 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640229 วัดชลคราม วิไลวรรณ  วิริยะกิจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
113 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640230 วัดนทีวัฒนาราม ฤทัยรัตน์  เเก้วจำรัส ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
114 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640230 วัดนทีวัฒนาราม ศิรุต  สุขคุ้ม ครูชำนาญการ อนุมัติ
115 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640230 วัดนทีวัฒนาราม ฤทัยรัตน์  แก้วจำรัส ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
116 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640226 วัดนอก นฤมล  แซ่ว่อง ครูธุรการ อนุมัติ
117 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640226 วัดนอก จารุวรรณ  จำนงค์รัตน์ ครู อนุมัติ
118 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640228 บ้านศรีชัยคราม ลัดดาวัลย์   เอียดเงิน ครู อนุมัติ
119 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640228 บ้านศรีชัยคราม ศิริรัตน์  เพชรพรหม ครู อนุมัติ
120 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640219 ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม จุรีรัตน์  เพชรทอง ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม อนุมัติ
121 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640219 ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม นางจุรีรัตน์  เพชรรทอง ครู อนุมัติ
122 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640216 บ้านปากดอนสัก นายอนันต์  ลาดศิลป์ ครู อนุมัติ
123 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640217 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ เพ็ญภาวรรณ  ทวีทรัพย์ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
124 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640217 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ นางสาวอุไรวรรณ  หนูสุด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
125 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640235 บ้านน้ำฉา ศินีนาถ   แซ่ตั้ง ครู คศ. 2 อนุมัติ
126 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640235 บ้านน้ำฉา นางสาวเสาวภา  สมจิตร ครู อนุมัติ
127 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640236 บ้านห้วยเสียด จรัส  เดชศรี ครู อนุมัติ
128 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640236 บ้านห้วยเสียด นางถนอมศรี  เดชศรี ครู ชำนาญการ อนุมัติ
129 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640237 วัดสิงขร นางฉะอ้อน  วุฒิพงศ์ ครู อนุมัติ
130 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640213 บ้านเกาะนกเภา ลิลดา  เจริญสุข ครูธุรการ อนุมัติ
131 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640215 ชุมชนบ้านนางกำ พิลดา  รัตนะ ครู อนุมัติ
132 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640215 ชุมชนบ้านนางกำ สุมาลี  มนิล ครู อนุมัติ
133 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640224 บ้านใหม่สามัคคี ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวรรณเพ็ญ   ปิ่นบาง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
134 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640225 วัดคีรีวง สุธิสา  เศษขาว ครู อนุมัติ
135 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640225 วัดคีรีวง นายศุภชัย  เกตุแก้ว ครู อนุมัติ
136 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640225 วัดคีรีวง Manus  Saikaew ครู อนุมัติ
137 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640233 บ้านคอกช้าง นางสาวอรอนง  เพ็งสกุล ครู ค.ศ1 อนุมัติ
138 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640234 บ้านดอนเสาธง นางจิรพรรณ  สิกขวัฒน์ ผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติ
139 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640234 บ้านดอนเสาธง สิริลักษณ์  ยังดำ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
140 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640234 บ้านดอนเสาธง นายประสิทธิ์  จันทร์ทอง ครูวิกฤต อนุมัติ
141 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640221 บ้านคลองคราม นายสุรชัย  จิตรโสภาส ครู อนุมัติ
142 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640227 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 อุมารินทร์   ทิพย์เดช ครู คศ.2 อนุมัติ
143 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640227 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 วิไลพร จรเดช  จรเดช ครู คศ.1 อนุมัติ
144 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640227 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 ณัฐสุมล  สวยงาม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
145 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640222 บ้านดินแดงสามัคคี สิริกานต์  สุวรรณฉิม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
146 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640222 บ้านดินแดงสามัคคี เนตรนภาพร  ฤกษ์อุไร ครู อนุมัติ
147 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640222 บ้านดินแดงสามัคคี ณัฐกานต์  นาควงค์ ครู อนุมัติ
148 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640115 วัดคีรีวงการาม ธีระ  มุสิกพงศ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
149 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640115 วัดคีรีวงการาม อภิชญา  จันทร์หลี ครู อนุมัติ
150 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640115 วัดคีรีวงการาม ดำรงพล  อินทจันทร์ ครู คศ. อนุมัติ
151 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640119 วัดสันติวราราม นางฉวีวรรณ  จันทร์ขาว ครู อนุมัติ
152 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640110 วัดสว่างอารมณ์ ว่าที่ร้อยตรีชุกรี   ลำโป ครู อนุมัติ
153 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640106 บ้านหาดงาม เอกลักษณ์  ทองแช่ม ครู อนุมัติ
154 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640108 วัดบุณฑริการาม พิมพิมล  สิทธิยุโณ ครู อนุมัติ
155 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640108 วัดบุณฑริการาม เพียงใจ  อภินนพงษ์ ครู อนุมัติ
156 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640103 บ้านบ่อผุด จิรกิตต์  การประกอบ ครูชำนาญการ อนุมัติ
157 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640104 บ้านบางรักษ์ จิรศักดิ์  ทองเพชร ครู อนุมัติ
158 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640105 บ้านปลายแหลม ศศิกานต์  บุตรการ ครู อนุมัติ
159 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640112 บ้านหน้าค่าย นิลดา  ชูพันธ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
160 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640112 บ้านหน้าค่าย จิรวดี  ศรีใหม่ ครู อนุมัติ
161 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640109 วัดภูเขาทอง ธิติยา  เกาะสมัน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
162 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640109 วัดภูเขาทอง ดวงทิพย์  อนุรักษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
163 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640107 บ้านแหลมหอย นายศุภสิทธิ์  ใยฤทธิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
164 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640097 บ้านดอนธูป นางสาวกุลฤดี  จันทร์โชติ ครู อนุมัติ
165 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640097 บ้านดอนธูป นางพัชราภรณ์  จีนหีต ครู อนุมัติ
166 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640100 วัดนาราเจริญสุข นายทวี  ลัภกิตโร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
167 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640113 วัดกลาง นางสาวเอมอร  รักถนอม ครู อนุมัติ
168 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640116 วัดคุณาราม จอน  เรืองศรี ข่างไม้2 อนุมัติ
169 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640116 วัดคุณาราม นฤมล  จังโหลนราช ครูผู้ช่วย อนุมัติ
170 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640117 วัดประเดิม ธาวิน  บุญไพฑูร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
171 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640117 วัดประเดิม ดวงฤดี  ยืนนาน ครู อนุมัติ
172 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640099 วัดแจ้ง จุฑารัตน์  เรืองไชย ครู อนุมัติ
173 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640096 บ้านเกาะพลวย ลักขณา  เพชรแป้น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
174 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640098 บ้านอ่างทอง ณิชนันทน์  ยังอุ่น เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
175 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640098 บ้านอ่างทอง วลีรัตน์  สายแก้ว ครู อนุมัติ
176 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640091 บ้านเกาะเต่า สุกัญญา  ขุนเจริญ ครู อนุมัติ
177 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640091 บ้านเกาะเต่า ศิริวิมล  ช่วยรักษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
178 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640092 บ้านโฉลกหลำ นายเอกมล  บุญแก้ว ครุธุรการ อนุมัติ
179 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640092 บ้านโฉลกหลำ พุทธชาด  ทองหวาน ครู อนุมัติ
180 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640093 บ้านมะเดื่อหวาน คณิศร์ณิชา  สมทรง ครู อนุมัติ
181 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640094 บ้านศรีธนู Thanida  Thaweeta ครู อนุมัติ
182 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640095 วัดสมัยคงคา นายนพพล  พิริยสถิต ครู อนุมัติ
183 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640090 วัดราษฎร์เจริญ กิติศักดิ์  หมอกแก้ว ครู อนุมัติ
184 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640088 บ้านท้องนายปาน อมรรัตน์  ไชยวิจารณ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
185 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640089 บ้านหาดริ้น วรรณกร  วณิชชาภิวงศ์ ครู อนุมัติ
186 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640087 ชุมชนบ้านใต้ นางสาวสายฝน  ศรีแก้ว ครูธุรการ อนุมัติ