รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640002 : บ้านควนยูง นางสาววัลย์ลัดดา  สุขสวัสดิ์ ครูอัตราจ้าง
2 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640003 : บ้านซอย 2 จิรพัส  ทองสีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640013 : วัดนทีคมเขต นางสาวสายฝน  พันธ์ทองดี ครูผู้ช่วย
4 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640028 : วัดแหลมทอง นางสาวนงนุช  เกื้อสม ครู คศ.1
5 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640033 : วัดบุญบันเทิง ขนบ  กลับยอด ครู
6 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640016 : บ้านทอนหญ้าปล้อง สมนึก  อินทรเทพ ครู
7 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640016 : บ้านทอนหญ้าปล้อง sukanya  Vichit
8 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640014 : วัดโพธิ์นิมิต นันทวัฒน์  สุวรรณนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640014 : วัดโพธิ์นิมิต นางสาวจินดา  อัครกุล ครู
10 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640012 : วัดท่าทอง สุทัศน์  บุญสวัสดิ์ ครู
11 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640010 : บ้านโพหวาย นฤมล  อนุกูล หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
12 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640011 : บ้านสันติสุข นางอรษา   บุญยะโพธิ์ ครู
13 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640011 : บ้านสันติสุข นางพัชรี  สุขสวัสดิ์ ครู
14 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640022 : บ้านคลองสุข นางมิ่งขวัญ  ภูริวิทยาธีระ ครู คศ.2
15 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640024 : วัดชลธาร นางสาวจตุพร  วาทีเส้ง ครู
16 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640026 : วัดบางใบไม้ suchittra  Bangroy ครู
17 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640018 : บ้านสุชน นางสาวจรียา  เกลี้ยงมุณี พนักงานราชการ
18 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640018 : บ้านสุชน อัฐพงศ์  ใจสม ครูธุรการ
19 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640019 : วัดกลางใหม่ มานะ  วิปุลากร เจ้าหน้าที่พัสดุ
20 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640007 : บ้านบางใหญ่ นางปราณี  รัตนากร ครู คศ.2
21 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640009 : บ้านท่าเพชร นางสาวธัญญลักษณ์  น้อยนารถ ครูผู้สอน
22 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640015 : อนุบาลสุราษฎร์ธานี นางเอกอนงค์  ทรัพย์ยืนนาน ครู
23 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640021 : ชุมชนวัดสุนทรนิวาส นายชวัติชัย  ฮะทะโชติ ครู คศ.2
24 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640020 : วัดสมหวัง ว่าที่ ร.ต.หญิงมัลลกา   ชุมทอง ครู
25 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640035 : บ้านบ่อน้ำร้อน จุฑารัตน์  แก้วแสง ครูผู้ช่วย
26 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640036 : บ้านแม่โมกข์ ชัยเดช  บุญสอน ครูผู้ช่วย
27 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640036 : บ้านแม่โมกข์ จิราวรรณ  หนูแปลก ครู
28 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640036 : บ้านแม่โมกข์ จิราวรรณ  หนูแปลก ครู
29 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640040 : บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ นาย วิชิต   ยะพงศ์ ครู
30 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640044 : วัดเขานางเภา ปาริชาต  หวานดี ครูผู้ช่วย
31 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640056 : บ้านไสใน นายวินัย  จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน
32 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640038 : วัดกาญจนาราม อรอุมา  อินทสอน ครูอัตราจ้าง
33 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640041 : บ้านคลองสระ ปาริฉัตร  บินสัน ครูผู้ช่วย
34 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640041 : บ้านคลองสระ บุณฑริกา  พรหมศิริ ครู
35 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640043 : บ้านม่วงลีบ นางสาวกรรณิการ์  ทองจันทร์ ครู
36 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640043 : บ้านม่วงลีบ พิมพ์วิไล  คณาญาติ ครู
37 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640045 : วัดคงคาล้อม อภิวรรณ  กิติยะวงษ์ ครู
38 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640045 : วัดคงคาล้อม วิลาสินี  โทสุวรรณ ครูอัตราจ้าง
39 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640053 : บ้านมะม่วงหวาน สุวิชา  นุ้ยเส้ง ครู
40 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640055 : บ้านไสตอ เจรวรรณ  วงศ์สวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
41 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640058 : วัดพุฒ ทนงศักดิ์  หิรัญเรือง ครู
42 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640058 : วัดพุฒ พรพิมล  หิรัญเรือง ครู
43 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640083 : บ้านหัวหมากล่าง ภัคนัย  ชุ่มชะนะ ครู
44 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640085 : บ้านห้วยโศก ฉวีวรรณ  ศรีกวางทอง ครู
45 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640085 : บ้านห้วยโศก สุภาภรณ์  ศรีทิพย์ ครู คศ.1
46 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640081 : บ้านควนราชา ทนงศักดิ์  ถุงทอง ครู
47 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640081 : บ้านควนราชา ประจักษ์  หนูหลิบ ผู้อำนวยการโรงเรียน
48 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640082 : บ้านหัวหมากบน ศิโรรัตน์  ทนุศักดิ์ ครู
49 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640082 : บ้านหัวหมากบน วรวลัญช์  จันทมัตตุการ ครูธุรการ
50 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640084 : บ้านห้วยด่าน นางสาวเทียนใจ  คงไพร ครู คศ.๒
51 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640086 : วัดกงตาก พัชราวดี  ปรีชา ธุรการ
52 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640086 : วัดกงตาก นันท์มนัส  อู่ฉาย ครูอัตราจ้าง
53 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640086 : วัดกงตาก นายศักคิ็ชัย  มังคลาจารย์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
54 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640054 : บ้านไสขาม นางสาวสิวินีย์  วายุเวช ครูผู้ช่วย
55 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640054 : บ้านไสขาม นางสาวมัญชุสา  แดงรัตนตระกูล ครู คศ.1
56 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640057 : วัดปากคู ศุภรัตน์   เทพเลื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน
57 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640051 : วัดวชิรประดิษฐ์ นายพรทิพย์   เพชรเกื้อ ผู้อำนวยการ
58 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640051 : วัดวชิรประดิษฐ์ ชนิกานต์  พุทธารักษ์ ครูผู้ช่วย
59 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640052 : วัดแสงประดิษฐ์ รัชนี  ประสมกิจ ครู
60 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640050 : วัดนิกรประสาท นางสาวกรวีร์  ฉิมนวล ครู คศ.1
61 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640065 : บ้านดอนสน ศิราณี  มีเชย ครูธุรการโรงเรียน
62 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640068 : วัดเขาพระนิ่ม ศันสนีย์  ชลีกรชูวงศ์ ครู
63 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640068 : วัดเขาพระนิ่ม ศรีสุดา  สุขสนิท ครู
64 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640068 : วัดเขาพระนิ่ม อเนกพงค์ (อาร์ม)  สินจงเจริญกิจ ครูธุรการ
65 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640068 : วัดเขาพระนิ่ม วรวีร์  ถ่องแท้ ครูผู้ช่วย
66 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640073 : บ้านท่าโพธิ์ เพ็ญจา  จันทร์ชุมแสง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน
67 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640076 : วัดดอนยาง รัชฎา  ช่างสุวรรณ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
68 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640076 : วัดดอนยาง อุทัย  ภูริปัญญานันท์ ครูผู้ช่วย
69 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640078 : วัดประสพ ปิยะดา  ปานประเสริฐ ครูพี่เลี้ยง
70 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640078 : วัดประสพ รติพร  เพชรพูนทรัพย์ ครูผู้ช่วย
71 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640078 : วัดประสพ อนุมัติ  นวลวัฒน์ ครู
72 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640062 : บ้านบางสำโรง นางคนึงนิจ  แก้ววิจิตร ครู
73 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640064 : วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ชุติมา  สุประดิษฐ ครู
74 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640075 : บ้านศิลางาม นางสาวสุชลี  สวัสดี ครูผู้ช่วย
75 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640077 : วัดบ้านใน วรรญารัตน์  แก้วหีต ครูผู้ช่วย
76 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640077 : วัดบ้านใน นางสุจิรา  สังขรัตนบวร ครู คศ.3
77 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640077 : วัดบ้านใน นางวาสนา  แซ่กี่ ครู
78 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640079 : วัดอุทยาราม นเรศ  พวงนุ้ย ช่างไม้
79 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640079 : วัดอุทยาราม กัลยกร  มุขนาค ครู คศ.3
80 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640034 : ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) ยุพดี  มีแก้ว ครู
81 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640070 : บ้านกงหนิง นฏกร  ภักดีบุรุษ เจ้าหน้าที่ธุรการ
82 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640071 : บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สุนิสา  ทับทิมทอง ครูผู้ช่วย
83 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640071 : บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สิริเพ็ญ  ปลื้มใจ ครู คศ.2
84 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640071 : บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 นางสาววิภาวดี  ชูทอง ครูผู้ช่วย
85 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640072 : บ้านดอนหลวง นายทิฐิกร  บุญเชื้อ ครู
86 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640074 : บ้านวังทองสามัคคี นางอุไรวรรณ์  ยังมณี ครู คศ.1
87 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640074 : บ้านวังทองสามัคคี นางสาวบุญพา  พรหมณะ ครูคศ.1
88 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640060 : บ้านทับท้อน เกตุนภา  เรืองเดช ครู
89 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640060 : บ้านทับท้อน สมบุญ   บุญแก้ว ครู
90 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640061 : บ้านบ่อโฉลก แสนรัก  นักฟ้อน ครูธุรการ
91 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640061 : บ้านบ่อโฉลก รัตน์เกล้า  จันทร ครูอัตราจ้าง
92 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640049 : วัดเขาแก้ว อรัญญา  คงเทพ ครูชำนาญการ
93 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640049 : วัดเขาแก้ว อาภรทิพย์  บัลลังก์ ครู
94 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640063 : บ้านวังหวาย นายพีรพงษ์  ทรรพคช ผู้อำนวยการโรงเรียน
95 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640080 : บ้านควนนิมิต ปูริดา  จิระพันธ์ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
96 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640080 : บ้านควนนิมิต นางสาวนริศา  อินทรักษ์ ครูผู้ช่วย
97 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640059 : บ้านคลองกรูด กันต์ฤทัย  ถิ่นเทพา ครูอัตราจ้าง
98 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640059 : บ้านคลองกรูด นางอิชยา  รามแก้ว ครู
99 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640046 : วัดวังไทร กรกฏ  ชูทวด ครู
100 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640042 : บ้านคีรีรอบ สมโชค  นกเพชรทอง ครู คศ.๒
101 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640039 : บ้านกำสนประชาสรรค์ ศิริรัตน์  เสียงเพราะ ครู
102 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640066 : บ้านท่าเสาเภา กิรณา  อึ้งสกุล ครู
103 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640037 : บ้านหนองเปล นายสมภพ  ดํารงนิธิกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองเปล
104 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640067 : บ้านปากกะแดะ พัฒพงค์  เพ็ชรหอม ครูผู้ช่วย
105 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640069 : วัดพ่วง จินตนา  ฮ่งภู่ ครู
106 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640229 : วัดชลคราม ถวิล  วัชรานุพงศ์ ครู
107 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640229 : วัดชลคราม วิไลวรรณ  วิริยะกิจ ครูผู้ช่วย
108 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640230 : วัดนทีวัฒนาราม ฤทัยรัตน์  เเก้วจำรัส ครูอัตราจ้าง
109 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640230 : วัดนทีวัฒนาราม ศิรุต  สุขคุ้ม ครูชำนาญการ
110 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640230 : วัดนทีวัฒนาราม ฤทัยรัตน์  แก้วจำรัส ครูอัตราจ้าง
111 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640226 : วัดนอก นฤมล  แซ่ว่อง ครูธุรการ
112 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640226 : วัดนอก จารุวรรณ  จำนงค์รัตน์ ครู
113 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640228 : บ้านศรีชัยคราม ลัดดาวัลย์   เอียดเงิน ครู
114 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640228 : บ้านศรีชัยคราม ศิริรัตน์  เพชรพรหม ครู
115 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640219 : ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม นางจุรีรัตน์  เพชรรทอง ครู
116 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640219 : ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม จุรีรัตน์  เพชรทอง ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
117 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640216 : บ้านปากดอนสัก นายอนันต์  ลาดศิลป์ ครู
118 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640217 : อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ นางสาวอุไรวรรณ  หนูสุด เจ้าหน้าที่ธุรการ
119 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640217 : อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ เพ็ญภาวรรณ  ทวีทรัพย์ ครู ชำนาญการ
120 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640235 : บ้านน้ำฉา ศินีนาถ   แซ่ตั้ง ครู คศ. 2
121 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640235 : บ้านน้ำฉา นางสาวเสาวภา  สมจิตร ครู
122 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640236 : บ้านห้วยเสียด นางถนอมศรี  เดชศรี ครู ชำนาญการ
123 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640236 : บ้านห้วยเสียด จรัส  เดชศรี ครู
124 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640237 : วัดสิงขร นางฉะอ้อน  วุฒิพงศ์ ครู
125 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640213 : บ้านเกาะนกเภา นางสาวพิจิตรา  กลับแดง ครูธุรการ
126 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640213 : บ้านเกาะนกเภา ลิลดา  เจริญสุข ครูธุรการ
127 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640215 : ชุมชนบ้านนางกำ สุมาลี  มนิล ครู
128 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640215 : ชุมชนบ้านนางกำ พิลดา  รัตนะ ครู
129 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640224 : บ้านใหม่สามัคคี ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวรรณเพ็ญ   ปิ่นบาง ครูผู้ช่วย
130 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640225 : วัดคีรีวง Manus  Saikaew ครู
131 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640225 : วัดคีรีวง นายศุภชัย  เกตุแก้ว ครู
132 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640225 : วัดคีรีวง สุธิสา  เศษขาว ครู
133 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640233 : บ้านคอกช้าง นางสาวอรอนง  เพ็งสกุล ครู ค.ศ1
134 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640234 : บ้านดอนเสาธง สิริลักษณ์  ยังดำ ครูอัตราจ้าง
135 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640234 : บ้านดอนเสาธง นายประสิทธิ์  จันทร์ทอง ครูวิกฤต
136 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640234 : บ้านดอนเสาธง นางจิรพรรณ  สิกขวัฒน์ ผู้บริหารสถานศึกษา
137 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640221 : บ้านคลองคราม นายสุรชัย  จิตรโสภาส ครู
138 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640227 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 วิไลพร จรเดช  จรเดช ครู คศ.1
139 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640227 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 ณัฐสุมล  สวยงาม ครูผู้ช่วย
140 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640227 : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 อุมารินทร์   ทิพย์เดช ครู คศ.2
141 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640222 : บ้านดินแดงสามัคคี เนตรนภาพร  ฤกษ์อุไร ครู
142 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640222 : บ้านดินแดงสามัคคี ณัฐกานต์  นาควงค์ ครู
143 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640222 : บ้านดินแดงสามัคคี สิริกานต์  สุวรรณฉิม ครูผู้ช่วย
144 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640115 : วัดคีรีวงการาม อภิชญา  จันทร์หลี ครู
145 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640115 : วัดคีรีวงการาม ดำรงพล  อินทจันทร์ ครู คศ.
146 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640115 : วัดคีรีวงการาม ธีระ  มุสิกพงศ์ ครู คศ.1
147 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640119 : วัดสันติวราราม นางฉวีวรรณ  จันทร์ขาว ครู
148 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640110 : วัดสว่างอารมณ์ ว่าที่ร้อยตรีชุกรี   ลำโป ครู
149 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640106 : บ้านหาดงาม เอกลักษณ์  ทองแช่ม ครู
150 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640108 : วัดบุณฑริการาม เพียงใจ  อภินนพงษ์ ครู
151 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640108 : วัดบุณฑริการาม พิมพิมล  สิทธิยุโณ ครู
152 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640103 : บ้านบ่อผุด จิรกิตต์  การประกอบ ครูชำนาญการ
153 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640104 : บ้านบางรักษ์ จิรศักดิ์  ทองเพชร ครู
154 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640105 : บ้านปลายแหลม ศศิกานต์  บุตรการ ครู
155 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640112 : บ้านหน้าค่าย นิลดา  ชูพันธ์ ครูผู้ช่วย
156 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640112 : บ้านหน้าค่าย จิรวดี  ศรีใหม่ ครู
157 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640109 : วัดภูเขาทอง ธิติยา  เกาะสมัน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
158 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640109 : วัดภูเขาทอง ดวงทิพย์  อนุรักษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
159 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640107 : บ้านแหลมหอย นายศุภสิทธิ์  ใยฤทธิ์ ครูผู้ช่วย
160 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640097 : บ้านดอนธูป นางพัชราภรณ์  จีนหีต ครู
161 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640097 : บ้านดอนธูป นางสาวกุลฤดี  จันทร์โชติ ครู
162 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640100 : วัดนาราเจริญสุข นายทวี  ลัภกิตโร ครูชำนาญการพิเศษ
163 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640113 : วัดกลาง นางสาวเอมอร  รักถนอม ครู
164 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640116 : วัดคุณาราม นฤมล  จังโหลนราช ครูผู้ช่วย
165 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640116 : วัดคุณาราม จอน  เรืองศรี ข่างไม้2
166 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640117 : วัดประเดิม ธาวิน  บุญไพฑูร ครูอัตราจ้าง
167 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640117 : วัดประเดิม ดวงฤดี  ยืนนาน ครู
168 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640099 : วัดแจ้ง จุฑารัตน์  เรืองไชย ครู
169 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640096 : บ้านเกาะพลวย ลักขณา  เพชรแป้น ครูผู้ช่วย
170 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640098 : บ้านอ่างทอง วลีรัตน์  สายแก้ว ครู
171 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640098 : บ้านอ่างทอง ณิชนันทน์  ยังอุ่น เจ้าหน้าที่พัสดุ
172 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640091 : บ้านเกาะเต่า สุกัญญา  ขุนเจริญ ครู
173 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640091 : บ้านเกาะเต่า ศิริวิมล  ช่วยรักษ์ ครูผู้ช่วย
174 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640092 : บ้านโฉลกหลำ พุทธชาด  ทองหวาน ครู
175 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640092 : บ้านโฉลกหลำ นายเอกมล  บุญแก้ว ครุธุรการ
176 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640093 : บ้านมะเดื่อหวาน คณิศร์ณิชา  สมทรง ครู
177 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640094 : บ้านศรีธนู Thanida  Thaweeta ครู
178 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640095 : วัดสมัยคงคา นายนพพล  พิริยสถิต ครู
179 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640090 : วัดราษฎร์เจริญ กิติศักดิ์  หมอกแก้ว ครู
180 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640088 : บ้านท้องนายปาน อมรรัตน์  ไชยวิจารณ์ ครูผู้ช่วย
181 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640089 : บ้านหาดริ้น วรรณกร  วณิชชาภิวงศ์ ครู
182 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640087 : ชุมชนบ้านใต้ นางสาวสายฝน  ศรีแก้ว ครูธุรการ