รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640198 : วัดชยาราม กมลลักษณ์   เกิดแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
2 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640201 : สารภีอุทิศ กมลทิพย์  ทองปลอด ครูชำนาญการพิเศษ
3 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640202 : บ้านตะกรบ นางสาวปิยมาส  เต้งชู ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640202 : บ้านตะกรบ นางสาวกาญจนา  บุญเสือ ครูธุรการ
5 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640205 : บ้านห้วยพุน นางสาวพรพิมล  จำปา ครูผู้ช่วย
6 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640205 : บ้านห้วยพุน นางสาวภัทรี  เนียมสุวรรณ ครู
7 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640205 : บ้านห้วยพุน สาระภี  กาญจนะภาชนะ ครู
8 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640208 : วัดวิชิตธาราราม สุพิชญ์ชญาณ์  ยืนยงแสน ครู
9 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640207 : วัดไตรรัตนากร แสงเพ็ญ  ทวีสุข ครู
10 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640207 : วัดไตรรัตนากร อลิสา  ฤทธิ์แก้ว ครูผู้ช่วย
11 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640203 : บ้านนาแค กัณฐลดา  แซ่จุ่ง ครู
12 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640203 : บ้านนาแค อรัญญา  มูสีสุทธิ์ ครู ผู้ช่วย
13 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640204 : บ้านหนองมน นายชาตรี   ปี้บ้านท่า ผู้อำนวยการสถานศึกษา
14 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640204 : บ้านหนองมน นางรัตนา  สังข์ประคอง ครู คศ.3
15 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640204 : บ้านหนองมน ปัทมา  รอดเพชร ครู
16 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640183 : บ้านนา นายราชันย์  อักษรเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640183 : บ้านนา วรุบล  ทองปิด ครู
18 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640184 : บ้านห้วยตาหมิง นายสันติศักดิ์   ผุดเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง
19 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640184 : บ้านห้วยตาหมิง ปิยะวรรณ  เวชสุวรรณ ครู
20 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640185 : บ้านพรุยายชี นางสาวสุกานดา  ช่วยมาก เจ้าหน้าที่ธุรการ
21 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640185 : บ้านพรุยายชี พัทธนันท์  ทองหวาน ครู
22 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640185 : บ้านพรุยายชี โสภณ  พราหมณ์น้อย ครู โรงเรียนบ้านพรุยายชี
23 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640186 : วัดวิโรจนาราม รัตติกรณ์  ทองแซม ครูผู้ช่วย
24 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640188 : บ้านคลองไม้แดง นางสาวรัชดา  ชัยรัตน์ ครู
25 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640188 : บ้านคลองไม้แดง ดนยา  มีเสน เจ้าหน้าที่ธุรการ
26 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640188 : บ้านคลองไม้แดง วัณลพ  น้อยวิมล ครูผู้ช่วย
27 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640189 : บ้านลุ่มชุมแสง เสวี  รักเหล็ก ครู ค.ศ.3
28 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640189 : บ้านลุ่มชุมแสง นายนิวัฒน์  รักษ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง
29 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640191 : บ้านห้วยไผ่ จันทิมา  หมวดสุข ครูธุรการ
30 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640191 : บ้านห้วยไผ่ วิชชุดา  ทิพย์มงคล ครู
31 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640191 : บ้านห้วยไผ่ จินตนา  แก้วสะอาด ครู
32 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640192 : วัดเขาพนมแบก มนิตา  ชื่นพิศาล ครูชำนาญการพิเศษ
33 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640193 : วัดเดิมเจ้า นาย  ธนานุวัฒน์ แหวนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเดิมเจ้า (อรรถประชานุเคราะห์)
34 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640193 : วัดเดิมเจ้า นางกัญญามาศ  คงใหม่ ครู
35 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640209 : บ้านเหนือน้ำ นายจรัล   สุนธารักษ์ ครู คศ.2
36 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640211 : วัดพุมเรียง นายยุทธพงศ์  หมันหลิน ครู
37 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640211 : วัดพุมเรียง สายฝน  แป้นพรหม ครู
38 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640212 : วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) วาสนา  ช่างสลัก ครู
39 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640212 : วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) นางสาววรรณพา  ห้องสุวรรณ เจ้าหน้าที่พัสดุ
40 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640182 : บ้านทุ่งนางเภา จริยาภรณ์   นวลวิจิตร ครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
41 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640182 : บ้านทุ่งนางเภา นภาทิพย์  จะรา ครูผู้ช่วย
42 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640187 : วัดสุทธาวาส นางนิภารัตน์  อินทร์แดง ครู
43 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640187 : วัดสุทธาวาส วันทนา  อินทร์แก้ว ครู
44 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640197 : วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) สุวิชญา  ไชยศิลป ครูผู้ช่วย
45 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640197 : วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) สุธาทิพย์  บัวทอง ครู
46 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640197 : วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) นางสาวสุพรรษา   อินทรอักษร ครู
47 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640199 : วัดธารน้ำไหล นายสังเวียน   สมทรัพย์ ผู้อำนวยการ
48 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640199 : วัดธารน้ำไหล ภัสตา   เพิ่มพูล ครูธุรการ
49 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640200 : วัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล) กรรณิกา  ช่วยเกิด ครูโรงเรียนวัดรัตนาราม
50 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640200 : วัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล) มนต์ทิชา  ชายเขียวบุญวงศ์ ครู
51 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640196 : บ้านไทรงาม นางสุพรรณี  มีเดช ครุ
52 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640196 : บ้านไทรงาม นายกิตติศักดิ์   ประดับ ครูอัตราจ้าง
53 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640190 : บ้านสามสัก อภิรักษ์  บุตรดำ ครู
54 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640190 : บ้านสามสัก Tassani  Laoyung ครู
55 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640194 : วัดพระบรมธาตุไชยา นางสุภาพร   วันนิยม ผู้อำนวยการ
56 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640194 : วัดพระบรมธาตุไชยา เพ็ญพักตร์  ริยาพันธ์ ครู
57 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640283 : บ้านกลาง สุเทพ  ถิ่นสมอ ครู
58 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640283 : บ้านกลาง กัลยานิภรณ์  เมืองนุ้ย เจ้าหน้าที่ธุรการ
59 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640284 : บ้านคลองพา วริษฐา  เพ็ชร์รอด ครู
60 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640284 : บ้านคลองพา รัตนาภรณ์  ชุมด้วน ครู
61 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640284 : บ้านคลองพา กฤติกา  แดงสุวรรณ ครู
62 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640285 : บ้านชายท่า นางน้ำอ้อย  ขาวทอง ครู
63 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640285 : บ้านชายท่า เอกวิทย์  อุดมเดช ครููธุรการ
64 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640288 : บ้านมะม่วงงาม เพชรัตน์  จุลพรหม ครูผู้ช่วย
65 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640288 : บ้านมะม่วงงาม บุญส่ง  เพชรเนียม ครู
66 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640267 : บ้านท่าไท ลัดดาวรรณ   สัมพันธมิตร ครู คศ.1
67 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640267 : บ้านท่าไท นายรุ่งรัตน์  วิริโยคุณ ครู
68 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640267 : บ้านท่าไท ธวัช  คลองโคน ครู
69 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640272 : บ้านขวัญพัฒน์ ราชาวดี  วงษืเคี่ยม ครู
70 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640272 : บ้านขวัญพัฒน์ ฐิติชญา  สวัสดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
71 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640272 : บ้านขวัญพัฒน์ วิลาวรรณ  ทองมล ครู
72 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640266 : บ้านควนสูง นางสาวปราณี  ละมันชาติ ครูผูช่วย
73 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640266 : บ้านควนสูง นางอรุณรัตน์  จันทร์ทองขาว ครู
74 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640268 : บ้านคันธุลี นางจีระพันธ์  ปานกลาง ครู
75 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640269 : วัดสังขประดิษฐ์ นางสุณีย์  ศิลปรัศมี ครู
76 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640258 : ตลาดหนองหวาย นายสุวัฒน์  อนุพัฒน์ ครูโรงเรียนตลาดหนองหวาย
77 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640258 : ตลาดหนองหวาย นายสมบูรณ์   ตุงโสธานนท์
78 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640260 : บ้านปากน้ำท่ากระจาย นายมงคล  โสมแก้ว ครู
79 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640260 : บ้านปากน้ำท่ากระจาย นางสาววนิดา  โต๊ะหมัด ครูผู้ช่วย
80 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640261 : บ้านหนองปรือ นายอทรินทร์  บุญพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
81 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640261 : บ้านหนองปรือ ดวงสมร  วุฒิระวัฒน์ ครูคศ.2
82 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640263 : วัดชัยธาราวาส นางวิมล  ชูทอง ครู
83 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640263 : วัดชัยธาราวาส ปนัดดา  มะหนิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
84 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640264 : วัดสุมังคลาราม ศิวกร  หนูนะ ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
85 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640264 : วัดสุมังคลาราม วารุณีย์  ศรีนาค เจ้าหน้าที่ธุรการ
86 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640264 : วัดสุมังคลาราม สมบัติ  เพ็ชร์รอด ผู้อำนวยการ
87 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640273 : บ้านเกาะมุกด์ นุชรีย์  จีระเจริญพงศ์ ครู
88 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640274 : บ้านดอนมะกอก นางกุสุมา  แดงชนะ ครู
89 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640274 : บ้านดอนมะกอก ชวนพิศ  ทองเอี้ยว ครู
90 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640275 : บ้านศรีพนม kanjuree  chitpet ครู
91 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640275 : บ้านศรีพนม นายอนุพงศ์  รัตนถิรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
92 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640276 : บ้านอู่ตะเภา ผุสดี  ฉีดเสน ครู
93 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640277 : วัดกาฬสินธุ์ washiraphan  phatthanaphakorn ครู
94 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640277 : วัดกาฬสินธุ์ พนิดา  สันหลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
95 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640278 : บ้านคลองรอก ปวีณา  เครืออ้ายตา ครู
96 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640278 : บ้านคลองรอก ปณัฏฎา  แก้วปาน ครูธุรการ
97 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640278 : บ้านคลองรอก นายสุริด  วาทีตรง ครู
98 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640279 : บ้านคลองสงค์ จุฬาภรณ์  กลิ่นหอม ครูอันดับ คศ.1
99 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640279 : บ้านคลองสงค์ suwicha  Raksapon ครู
100 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640282 : ตชด.ราษฎร์พิทักษ์ จินตนา  ศิริวัฒนปราโมทย์ ครู
101 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640265 : วัดอัมพาวาส นางศิราณี  รัตนถิรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
102 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640265 : วัดอัมพาวาส จินดา  ช่วยฤกษ์ ครู
103 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640262 : วัดขจรบำรุง นายเสริมศาสตร์  พรหมวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ
104 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640259 : บ้านดินก้อง จุฬารัตน์  ชัยพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
105 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640259 : บ้านดินก้อง นางสาวสมทรง   นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินก้อง
106 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640286 : บ้านทุ่งพลับ นางขจีรัตน์  แซ่ด่าน พนักงานราชการ
107 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640286 : บ้านทุ่งพลับ สุภาวดี   สมภักดิ์ ครู
108 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640286 : บ้านทุ่งพลับ วนิดา  ดีฝายมาตย์ ครูผู้ช่วย
109 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640287 : บ้านทุ่งเสียน นางพิศมัย  ศรีทองคง ครู
110 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640287 : บ้านทุ่งเสียน นางสาวสุภลักน์  แซ่ด่าน ครู
111 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640289 : บ้านหนองเหรียง นางสายสุณี  ศิริรัตนวรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียน
112 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640290 : วัดศรีสุวรรณ นิศารัตน์   ทองคง ครูผู้ช่วย
113 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640290 : วัดศรีสุวรรณ วรรณรัตน์  ใจซื่อ ครูผู่ช่วย
114 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640121 : บ้านตะเคียนทอง นางจณารัตน์  แพชนะ ครูผู้ช่วย
115 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640124 : บ้านปากทำเรียง นางหัทยา  รักกะเปา ครูชำนาญการพิเศษ
116 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640124 : บ้านปากทำเรียง สุวิชชา  บุญฤทธิ์ ครูผู้ช่วย
117 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640126 : วัดโกศาวาส นางเบ็ญจวรรณ  เพชรลอย ครู คศ.2
118 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640127 : วัดอินทราวาส นายวชิระ  แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
119 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640127 : วัดอินทราวาส นุชนาถ  บุญชู ครู
120 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640145 : บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 Nichapat  Thipat ครู
121 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640145 : บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 แนววนา  จรจรัส ครู
122 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640146 : บ้านบ่อน้ำผุด เพ็ญประภา   ทิพย์เพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ
123 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640146 : บ้านบ่อน้ำผุด นายธนกร  อุ่นเรือน ครู คศ.2
124 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640146 : บ้านบ่อน้ำผุด วราพร  ขำบุญเกิด ครู คศ.1
125 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640146 : บ้านบ่อน้ำผุด วราพร  ขำบุญเกิด ครู
126 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640151 : วัดถ้ำสิงขร จำแลง  ดำสนิท ครู
127 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640151 : วัดถ้ำสิงขร บุญเสริม  มูลละออง ครู คศ.2
128 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640137 : บ้านดอนสุวรรณ นางสาวสิยาพร  ทิพย์พินิจ ครู
129 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640140 : บ้านย่านยาว นายสมจิตร   จินดารักษ์ ครู
130 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640140 : บ้านย่านยาว อรพินท์  แซ่หลี ครูอัตราจ้าง
131 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640142 : บ้านหินดาน chitchanok  chumtap ครู
132 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640123 : บ้านปากโตน นางสาวพิไลพร  บัวหนุน ครูผู้ช่วย
133 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640128 : บ้านโตนยาง วราภรณ์  วัยยาวัตน์ ครู
134 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640122 : บ้านทรายแก้ว นางจินตนา  รัตนพันธ์ ครู รักษาการแทนผู้อำนวยการ
135 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640122 : บ้านทรายแก้ว นางสาวซากีนา  มะหะจิ ครู
136 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640122 : บ้านทรายแก้ว ตรีเพชร  ทิพย์แก้ว ครูผู้ช่วย
137 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640122 : บ้านทรายแก้ว นางวรรณฤดี   โสมะเกิด ครู รักษาการแทนผู้อำนวยการ
138 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640122 : บ้านทรายแก้ว นางบุญวิสาข์  รัชชะ ครู
139 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640129 : บ้านท่าขนอน สุคันธา  ชิตเพชร ครู
140 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640129 : บ้านท่าขนอน เกศินี  รัชชะ ครู
141 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640120 : คีรีรัฐนิคม สุพัตรา  มณีอร่าม ครูผู้ช่วย
142 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640120 : คีรีรัฐนิคม ไพลินทร์  ทองพลาย ครูผู้ช่วย
143 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640120 : คีรีรัฐนิคม ภัทฑิรา มีบุญ  มีบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
144 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640143 : วัดน้ำหัก ชวลิต  เกื้อด้วง ครู
145 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640143 : วัดน้ำหัก ชนม์นิภา  ศรีทองมา ครู
146 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640148 : บ้านบางขนุน จุฑารัตน์  ทวี ครู
147 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640150 : มหาราชบ้านแสงอรุณ นางนาฏนภา  สาริกขา ครู
148 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640150 : มหาราชบ้านแสงอรุณ ศิริกานต์  บุญรอดน้อย ครูโรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ
149 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640147 : บ้านน้ำราด เบญจวรรณ  ขุนปักษี ครู คศ.1
150 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640147 : บ้านน้ำราด วิษณุ  ขวัญเพชร ครูผู้ช่วย
151 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640147 : บ้านน้ำราด กุลนิษฐ์  ศักดา ครูธุรการ
152 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640131 : บ้านทำเนียบ ธัญโรจน์  ก๊กเลี่ยม ครูคอมพิวเตอร์
153 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640131 : บ้านทำเนียบ นางสาวกนกวรรณ   นวลวัฒน์ ครู
154 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640131 : บ้านทำเนียบ นายประเสริฐ  จันทร์ทัน ครู
155 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640131 : บ้านทำเนียบ หัทยา  ขยัน ครูชำนาญการ
156 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640144 : วัดนิลาราม นางสาวณฤกมล  ชูประเสริฐ ครูอัตราจ้าง
157 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640133 : บ้านยาง บุปผา  แหลมทอง ครู รก.ผอ.บ้านยาง
158 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640139 : บ้านปากหาร นางจินตนา   โสมะเกิด ครู
159 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640136 : บ้านเชี่ยวหมวง นางสาวดาราวรรณ  วงศ์วินิตย์ ครู
160 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640134 : บ้านวังพลาย นางกนกพร  คงรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
161 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640130 : บ้านท่าไคร นางวิภา  ยี่สุ่น ครู
162 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640130 : บ้านท่าไคร นางสาวอรพิน  ด้วงแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
163 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640130 : บ้านท่าไคร นางไพจิตร  ชัยชนะ ครู
164 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640132 : บ้านบางพระ นางสาวอมรรัตน์  รอดเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ
165 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640132 : บ้านบางพระ นายสุทธิศักดิ์  ฤทธิเดช ครูชำนาญการพิเศษ
166 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640149 : บ้านมะเลาะ อรพิน  ด้วงแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
167 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640149 : บ้านมะเลาะ สายลักษณ์  วุ้นกิ้ม ครู
168 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640498 : บ้านเขาเทพพิทักษ์ วิตรา  แกล้วทนงค์ ครู
169 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640498 : บ้านเขาเทพพิทักษ์ เอมวิกา  สุธานันต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
170 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640500 : บ้านพัฒนา นางสาวกัญญาภรณ์  ไชยแพทย์ ครู
171 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640500 : บ้านพัฒนา จุฑามาศ  เพ็ชรหึง ครู
172 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640500 : บ้านพัฒนา จารีภรณ์  วิชัยดิษฐ์ ครู
173 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640500 : บ้านพัฒนา ภูมิพัฒน์  สุขอุ่น ครู
174 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640501 : บ้านพัฒนา 2 นายพิบูล  แก้วกัญญาติ ครู
175 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640501 : บ้านพัฒนา 2 นางสาวอัสราณีย์  มอยบุตร ครู
176 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640496 : บ้านวังขุม จุฑามาศ  เสือดาว ครู
177 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640496 : บ้านวังขุม นางจุฑามาศ   เสือดาว ครู
178 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640487 : ตาขุน นางสาวนิตยา  ซอนสุข ครูผู้ช่วย
179 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640488 : บ้านช่องไม้งาม จุฑามาศ  เถาว์ทอง ครูธุรการ
180 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640488 : บ้านช่องไม้งาม นายจักรชัย  ขนอม ครู
181 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640494 : บ้านเชี่ยวขวาน เด่นนภา  พิณเศรษฐ์ ครู
182 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640494 : บ้านเชี่ยวขวาน นางสุนีย์  มุสิก ครู
183 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640494 : บ้านเชี่ยวขวาน เด่นนภา   พิณเศรษฐ์ ครู
184 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640497 : วัดพรุศรี ศศิธร  กลีบเมฆ ครู
185 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640502 : วัดพะแสง นางนันทินี  ลายสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
186 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640502 : วัดพะแสง นางสาวจิราวรรณ  รอดโหม้ง ครู
187 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640489 : บ้านตาขุน นายดำรงศักดิ์  รจนา ครู
188 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640337 : บ้านบางปรุ ปราการณ์   สู่สุข ครู
189 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640337 : บ้านบางปรุ นางสาววนิดา  เกตุสมบัติ ครู คศ.1
190 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640337 : บ้านบางปรุ หัสยา ศรีแมน  ศรีแมน ครู
191 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640339 : บ้านหญ้าปล้อง ศุภวรรณ  พละเลิศ ครู
192 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640341 : วัดถ้ำวราราม นางปวริศา  ศรีวิสุทธิ์ ครูผู้ช่วย
193 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640342 : วัดสองพี่น้อง ยุพาพันธ์  คุณวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
194 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640342 : วัดสองพี่น้อง สุภาณี  รักมาศ เจ้าหน้าที่ธุรการ
195 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640343 : บ้านเขานาใน Peangduan  Deethongkaew ครู
196 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640344 : บ้านจำปาทอง สมพร  ภัทรนรางกูร ครู
197 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640345 : บ้านถ้ำผึ้ง ทัศนัย  ทั่งทอง พนักงานราชการ
198 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640345 : บ้านถ้ำผึ้ง ชนกานต์  อักษรทิพย์ พนักงานราชการ
199 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640346 : บ้านป่าตง นายไพฑูรย์  จันทร์ชุม ครู คศ.1
200 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640348 : ชุมชนวัดปากตรัง เสาวลักษณ์  คงไล่ ครู
201 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640348 : ชุมชนวัดปากตรัง ปิยะพร  สรลักษณ์ลิขิต ครู
202 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640349 : บ้านคลองชะอุ่น วัชรพงษ์  อัชฌากร ครู คศ.1
203 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640350 : บ้านต้นยวน supaaksorn  pinset เจ้าหน้าที่ธุรการ
204 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640350 : บ้านต้นยวน เสาวนีย์  หนูเอียด ครูคศ.1
205 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640351 : บ้านบางหิน เอกภพ  อินทรสุภา ครูผู้ช่วย
206 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640352 : บ้านแสนสุข นางสมพร  แสงแก้ว ครู
207 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640353 : บ้านอรุโณทัย นายพีระศักดิ์  ขุนนำ ครู คศ.1
208 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640353 : บ้านอรุโณทัย สามารถ  เอียดพล ครูชำนาญการ
209 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640353 : บ้านอรุโณทัย อมรรัตน์  อาญา ครู
210 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640353 : บ้านอรุโณทัย นลิน  เล็กมาก ครู ค.ศ.2
211 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640330 : บ้านบางสาน สราวุธ  จู้มณฑา ครู
212 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640330 : บ้านบางสาน นางยุพิน  เรืองไชย ผู้อำนวยการ
213 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640330 : บ้านบางสาน มาลัยรัตน์  คงศาลา ครู
214 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640333 : บ้านลูกเดือน อิสยาภรณ์  ถาพร ครูผู้ช่วย
215 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640333 : บ้านลูกเดือน นางพทุมรัตน์  บุญชูศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
216 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640335 : วัดพนม นางสาวเมธินี  บุตรน้ำเพขร ครู
217 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640335 : วัดพนม นางสาวสมฤดี  บุญขาว ครู
218 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640335 : วัดพนม ศุภัคชญา  ไชยเพชร ครูผู้ช่วย
219 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640340 : บ้านใหญ่ นางสาวภัทรากร  เกตกรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
220 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640340 : บ้านใหญ่ นางสาวกิรณา  วิโรจน์ ครูผู้ช่วย
221 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640334 : วัดธัญญาราม นางจุรีวรรณ  เพชรรักษ์ ครู
222 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640332 : บ้านเบญจา นิภาพร  พันธ์เจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
223 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640332 : บ้านเบญจา นายวีรพันธ์  วงศ์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
224 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640336 : ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว nittaya  pholpoolkerd ครู
225 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640336 : ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว นายธีรศักดิ์  ทองมั่นคง ครู
226 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640338 : บ้านพังกาญจน์ ปรียานุช  เพชรคงทอง ครูผู้ช่วย
227 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640239 : บ้านควนรา พงศกร  นวลเศษ ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
228 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640241 : วัดน้ำพุ สมชาย  จินตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
229 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640241 : วัดน้ำพุ นางสาวประยูร  ชูระบำ เจ้าหน้่าที่ธุรการโรงเรียน
230 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640242 : วัดบางน้ำจืด นฤมล  เยาว์มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางน้ำจืด
231 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640246 : บ้านควนสุวรรณ นางสาวสุจารีย์  กลิ่นอมรสกุล ธุรการโรงเรียน
232 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640248 : บ้านท่าแซะ วิโรจน์  วัฒนโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
233 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640248 : บ้านท่าแซะ ฤทัยรักษ์  โกละกะ ครู
234 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640248 : บ้านท่าแซะ สุรีพร  แก้วเชื้อ เจ้าหน้าที่ธุรการ
235 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640249 : วัดนันทาราม นายวสันไชย  เครือรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
236 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640249 : วัดนันทาราม นางสุภาภรณ์  ไชยนาเคนทร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดนันทาราม
237 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640249 : วัดนันทาราม สุรีย์  สะโรจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
238 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640252 : วัดอัมพาราม ณัฐวุฒิ  พัฒนเพชร ครู คศ.1
239 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640251 : วัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์) ปิยพร  ศรีเทพ ครู
240 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640250 : วัดบางปอ นายภูหัสสฬาร์  อินทรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
241 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640250 : วัดบางปอ นายภูหัสสฬาร์  อินทรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
242 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640245 : บ้านคลองวัว อรอุมา  เพชรบำรุง ครู
243 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640243 : วัดบ่อมะปริง นายสาโรจน์  โกละกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อมะปริง
244 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640243 : วัดบ่อมะปริง นางสาวฐะนียา  สวัสดิ์วงศ์ เจ้าหน้่าที่ธุรการโรงเรียน
245 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640243 : วัดบ่อมะปริง นาวี  เวชเตง ผู้อำนวยการโรงเรียน
246 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640240 : ชุมชนวัดจันทาราม นายชัชินทร์  สุขปาน ครูผุ้ช่วย
247 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640240 : ชุมชนวัดจันทาราม ชรินทร์  บัวอ่อน ครูชำนาญการ
248 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640238 : บ้านคชาธาร จีรวรรณ  สุวรรณสาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
249 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640238 : บ้านคชาธาร นางสาวมัลลิกา  เอี่ยมเส้ง ครูอัตราจ้าง
250 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640253 : บ้านหน้าซึง สุภาภรณ์  ทัดทอง ครู
251 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640256 : วัดบางคราม ศุภรัตน์  จิระโสภา ครูผู้ช่วย
252 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640256 : วัดบางคราม นางกรกนก  หีตอนันต์ ครู
253 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640257 : วัดประตูใหญ่ อรพรรณ  ล่องสินธู เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
254 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640398 : บ้านแม่แขก โสพินันท์  กะแหม ครู
255 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640399 : บ้านสหกรณ์ วิภา  จรูญรักษ์ ครู
256 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640399 : บ้านสหกรณ์ อมรรัตน์  จิตรามาศ ธุรการโรงเรียน
257 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640400 : วัดประชาวงศาราม นาตยา  พรหมกำเนิด เจ้าหน้าที่ธุรการ
258 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640416 : วัดสันติคีรีรมย์ ชนากานต์  โชติพิรัตน์ ครู
259 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640416 : วัดสันติคีรีรมย์ ประภัสสร   คงเกษม ครูผู้ช่วย
260 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640416 : วัดสันติคีรีรมย์ จีรวัลค์ุ  รอดไทย ครู
261 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640401 : วัดราษฎร์บำรุง ธัชชาวิชญ์  คีรีลักษณ์ ครู
262 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640402 : บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ นายวาด  จันทร์รอด ครูชำนาญการ
263 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640397 : บ้านปลายคลอง อรุณโรจน์  ยิ่งคำนึง คศ
264 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640395 : บ้านบนไร่ นาตยา  พรหมกำเนิด เจ้าหน้าที่ธุรการ
265 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640395 : บ้านบนไร่ วิไลวรรณ  พันธมอญ ครู
266 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640396 : บ้านห้วยทรายขาว อัจฉรา  อินทสุภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
267 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640396 : บ้านห้วยทรายขาว นายเวชรินทร์  เกษตริน ครู ค.ศ1
268 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640422 : วัดท่าตลิ่งชัน นฤมล  คุ้มตัว เจ้าหน้าที่ธุรการ
269 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640415 : วัดตรณาราม สุมาลี  ศรีเพชรพูล ครู
270 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640440 : บ้านไทรงาม นายพนม  วงศ์ท่าเรือ ผู้อำนวยการ
271 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640441 : บ้านนาใหญ่ นยวุฒิพงษ์  แพรกทอง ครูผู้ช่วย
272 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640441 : บ้านนาใหญ่ นายอนุชิต  ปฤษฎางค์กูล ครู
273 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640441 : บ้านนาใหญ่ จันทร์จิรา  อินทร์ชนะ ครู
274 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640443 : วัดทุ่งเซียด อุดมศักดิ์  พิทักษ์ ครู
275 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640444 : วัดนาคาวาส อุษณีย์   ดลหล้า ครูผู้ช่วย
276 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640444 : วัดนาคาวาส กนกวรรณ  ทองน้ำแก้ว ครู
277 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640444 : วัดนาคาวาส นางสาวกนกวรรณ   ทองน้ำแก้ว ครู
278 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640414 : บ้านหนองจอก อุดม  บัวผัน ครู
279 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640414 : บ้านหนองจอก นางถนอมจิต  ศิริมุสิกะ ครูชำนาญการ
280 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640414 : บ้านหนองจอก จันทรพินทุ์   พัฒนโอฬาร ธุรการ
281 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640412 : บ้านนาค้อ ศลิษา  นิยมเดขา เจ้าหน้าที่ธุรการ
282 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640412 : บ้านนาค้อ นางสาวซูมัยยะห์  เปาะเละ ครูผู้ช่วย
283 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640413 : บ้านบ่อกรัง aree  chowongtawipong ครู
284 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640407 : วัดน้ำรอบ นางสาวพนิดา  จิตราภิรมย์ ครูโรงเรียนวัดน้ำรอบ
285 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640407 : วัดน้ำรอบ จิรัชญา  ขวัญพุฒ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
286 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640405 : บ้านราษฎร์ประสานจิต จารุณี  รุ่มจิตร ธุรการ
287 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640405 : บ้านราษฎร์ประสานจิต จิราพร  มีเทพ ครู
288 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640406 : วัดเกษมบำรุง นางกาญจนา  นวลอินทร์ ครู
289 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640406 : วัดเกษมบำรุง นางอมรรัตน์   สุทธิชาติ ครู
290 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640409 : วัดรัษฎาราม วิไลวรรณ  สวัสดิพงษ์ ครู
291 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640432 : วัดจันทร์ประดิษฐาราม จุฬารัตน์  ชัยพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธรุการโรงเรียน
292 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640432 : วัดจันทร์ประดิษฐาราม นางจันจิรา  สิทธิชู ครู
293 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640432 : วัดจันทร์ประดิษฐาราม สุชัญญา  แพเรือง ผอ.
294 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640428 : บ้านท่าม่วง อารยา  ภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
295 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640428 : บ้านท่าม่วง จิราพร  เกื้อด้วง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
296 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640430 : บ้านบางประชาภิบาล นายชำนาญ  ทิพยชิต ครู
297 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640430 : บ้านบางประชาภิบาล Tanar   Promkamnird ครู
298 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640431 : บ้านศรีปทุมวัลย์ เยาวนาถ  บุญลพ ครู
299 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640427 : วัดสระพัง นางสาวยุวดี  จำนงค์พันธ์ ครูผู้ช่วย
300 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640427 : วัดสระพัง sutham  sangrieng ผู้อำนวยการโรงเรียน
301 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640424 : บ้านทุ่งโพธิ์ krisana  supmanee ครูชำนาญการพิเศษ
302 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640424 : บ้านทุ่งโพธิ์ นางสาวอุดมลักษณ์   สวัสดิสิงห์ ครู
303 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640439 : วัดแหลมไผ่ จันทร์เพ็ญ  ภิรมย์ธนารักษ์ ครู
304 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640435 : วัดห้วยกรวด surasak  nitjanphansri ครูชำนาญการ
305 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640435 : วัดห้วยกรวด วรวรรธน์  พิทักษ์วงศ์ ครู
306 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640417 : บ้านคลองราง นางสุเพ็ญศรี  ศรีช่วย ครู
307 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640419 : วัดตรีธาราราม นางสาวอมรรัตน์  ม่วยอารี เจ้าหน้าที่ธุรการ
308 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640419 : วัดตรีธาราราม ปภัสรา  โยงราช ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดตรีธาราราม
309 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640420 : วัดบางพลา อุทาภรณ์  อินทร์จันทร์ ครู
310 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640418 : วัดเขาศรีวิชัย suwannee  bunphet ครู
311 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640418 : วัดเขาศรีวิชัย นายดำรงศักดิ์  อินทร์จันทร์ ครู
312 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640437 : วัดสามัคคีธรรมาราม เสาวนีย์  แหยมกลัด เจ้าหน้าที่ธุรการ
313 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640437 : วัดสามัคคีธรรมาราม นางสาวแสงเดือน   ทองปรอน จนท.ธุรการโรงเรียน
314 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640442 : บ้านอ่างทอง นางนิภาวรรณ  เชิงดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
315 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640442 : บ้านอ่างทอง รัตนา  สุวรรณภักดี เจ้าหน้าที่่ธุรการ
316 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640442 : บ้านอ่างทอง กมลทิพย์  ชุมทอง ครูผู้ช่วย
317 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640446 : วัดหนองไทร นางสาวสิริพร  ปานเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ
318 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640446 : วัดหนองไทร นายพัฒนกิจ  คณาเอกวิชภรณ์ ครูผู้ช่วย
319 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640425 : บ้านยางงาม อัจฉรา  ศรีสวัสดิ์ ครู
320 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640438 : วัดหัวเตย นางเบ็ญจมาภรณ์  ภักดี ครูชำนาญการพิเศษ
321 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640438 : วัดหัวเตย นางกีรติ  เหมือนมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ
322 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640530 : บ้านเชี่ยวมะปราง นางสุพรเพ็ญ  กระจ่างแจ้ง ครู.คศ3
323 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640530 : บ้านเชี่ยวมะปราง ธนภรณ์  จันทร์นวล เจ้าหน้าที่ธุรการ
324 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640532 : บ้านโพธิ์พนา นาย  ชโลธร สังครุธ ผู้อำนวยการโรงเรียน
325 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640533 : บ้านวังผักแว่น สุนิสา  สวัสดี ครู
326 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640534 : วัดโพธิ์น้อย ฑิฆัมพร  เกตุเพชร ครู
327 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640534 : วัดโพธิ์น้อย นางวารุณี  คงปล้อง ครู
328 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640529 : บ้านเชี่ยวเฟือง จิตรลดา  หมกแดง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
329 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640531 : บ้านท่านหญิงวิภา นางสาวจุฑามาศ  โสมกลิ้ง พนักงานราชการ
330 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640531 : บ้านท่านหญิงวิภา นางสาวมิลินท์  ก่อบุญ ครูผู้ช่วย
331 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640535 : วัดอรัญญาราม กชกร  อาวุธ ครู
332 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640536 : สหกรณ์นิคม ศุภัสตุ์ตรี  คำศรีสุข ครู
333 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640537 : บ้านท่าใหม่ นิศารัตน์  มะอักษร ครูผู้ช่วย
334 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640537 : บ้านท่าใหม่ ไพศาล  จิตรามาศ ครู
335 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640586 : บ้านเคี่ยมเพาะ นายสุริยัน  ถิ่นบ้านใหม่ ครู
336 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640586 : บ้านเคี่ยมเพาะ นายเจะใฮเดช  มุตรา ครู คศ.1