รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640198 วัดชยาราม กมลลักษณ์   เกิดแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
2 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640201 สารภีอุทิศ กมลทิพย์  ทองปลอด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
3 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640202 บ้านตะกรบ นางสาวปิยมาส  เต้งชู ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
4 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640202 บ้านตะกรบ นางสาวกาญจนา  บุญเสือ ครูธุรการ อนุมัติ
5 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640205 บ้านห้วยพุน นางสาวภัทรี  เนียมสุวรรณ ครู อนุมัติ
6 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640205 บ้านห้วยพุน นางสาวพรพิมล  จำปา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
7 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640205 บ้านห้วยพุน สาระภี  กาญจนะภาชนะ ครู อนุมัติ
8 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640208 วัดวิชิตธาราราม สุพิชญ์ชญาณ์  ยืนยงแสน ครู อนุมัติ
9 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640207 วัดไตรรัตนากร อลิสา  ฤทธิ์แก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
10 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640207 วัดไตรรัตนากร แสงเพ็ญ  ทวีสุข ครู อนุมัติ
11 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640203 บ้านนาแค อรัญญา  มูสีสุทธิ์ ครู ผู้ช่วย อนุมัติ
12 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640203 บ้านนาแค กัณฐลดา  แซ่จุ่ง ครู อนุมัติ
13 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640204 บ้านหนองมน ปัทมา  รอดเพชร ครู อนุมัติ
14 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640204 บ้านหนองมน นางรัตนา  สังข์ประคอง ครู คศ.3 อนุมัติ
15 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640183 บ้านนา นายราชันย์  อักษรเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
16 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640183 บ้านนา วรุบล  ทองปิด ครู อนุมัติ
17 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640184 บ้านห้วยตาหมิง ปิยะวรรณ  เวชสุวรรณ ครู อนุมัติ
18 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640184 บ้านห้วยตาหมิง นายสันติศักดิ์   ผุดเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง อนุมัติ
19 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640185 บ้านพรุยายชี นางสาวสุกานดา  ช่วยมาก เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
20 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640185 บ้านพรุยายชี พัทธนันท์  ทองหวาน ครู อนุมัติ
21 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640185 บ้านพรุยายชี โสภณ  พราหมณ์น้อย ครู โรงเรียนบ้านพรุยายชี อนุมัติ
22 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640186 วัดวิโรจนาราม อารีย์  จีนกิ้ม ครู อนุมัติ
23 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640186 วัดวิโรจนาราม นายประพันธ์   จันทร์อุทัย ครูอันดับ คศ.3 อนุมัติ
24 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640186 วัดวิโรจนาราม จุไรรัตน์  มีเสน ครู อนุมัติ
25 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640188 บ้านคลองไม้แดง ดนยา  มีเสน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
26 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640188 บ้านคลองไม้แดง นางสาวรัชดา  ชัยรัตน์ ครู อนุมัติ
27 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640188 บ้านคลองไม้แดง วัณลพ  น้อยวิมล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
28 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640189 บ้านลุ่มชุมแสง เสวี  รักเหล็ก ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
29 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640189 บ้านลุ่มชุมแสง นายนิวัฒน์  รักษ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง อนุมัติ
30 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640191 บ้านห้วยไผ่ วิชชุดา  ทิพย์มงคล ครู อนุมัติ
31 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640191 บ้านห้วยไผ่ จินตนา  แก้วสะอาด ครู อนุมัติ
32 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640191 บ้านห้วยไผ่ จันทิมา  หมวดสุข ครูธุรการ อนุมัติ
33 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640192 วัดเขาพนมแบก มนิตา  ชื่นพิศาล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
34 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640193 วัดเดิมเจ้า นาย  ธนานุวัฒน์ แหวนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเดิมเจ้า (อรรถประชานุเคราะห์) อนุมัติ
35 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640193 วัดเดิมเจ้า นางกัญญามาศ  คงใหม่ ครู อนุมัติ
36 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640209 บ้านเหนือน้ำ นายจรัล   สุนธารักษ์ ครู คศ.2 อนุมัติ
37 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640211 วัดพุมเรียง นายยุทธพงศ์  หมันหลิน ครู อนุมัติ
38 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640211 วัดพุมเรียง สายฝน  แป้นพรหม ครู อนุมัติ
39 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640212 วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) นางสาววรรณพา  ห้องสุวรรณ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
40 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640212 วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) วาสนา  ช่างสลัก ครู อนุมัติ
41 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640181 บ้านทือ นางสาวศิริวราพร  ศิริวัฒนะสกุล ธุรการ อนุมัติ
42 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640181 บ้านทือ นางสาวจตุพร  กันสุทธิ์ ครูจ้างสอน อนุมัติ
43 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640182 บ้านทุ่งนางเภา จริยาภรณ์   นวลวิจิตร ครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ อนุมัติ
44 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640182 บ้านทุ่งนางเภา นภาทิพย์  จะรา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
45 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640187 วัดสุทธาวาส วันทนา  อินทร์แก้ว ครู อนุมัติ
46 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640187 วัดสุทธาวาส นางนิภารัตน์  อินทร์แดง ครู อนุมัติ
47 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640197 วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) นางสาวสุพรรษา   อินทรอักษร ครู อนุมัติ
48 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640197 วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) สุวิชญา  ไชยศิลป ครูผู้ช่วย อนุมัติ
49 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640199 วัดธารน้ำไหล นายสังเวียน   สมทรัพย์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
50 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640199 วัดธารน้ำไหล ภัสตา   เพิ่มพูล ครูธุรการ อนุมัติ
51 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640200 วัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล) กรรณิกา  ช่วยเกิด ครูโรงเรียนวัดรัตนาราม อนุมัติ
52 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640200 วัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล) มนต์ทิชา  ชายเขียวบุญวงศ์ ครู อนุมัติ
53 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640196 บ้านไทรงาม นายกิตติศักดิ์   ประดับ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
54 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640196 บ้านไทรงาม นางสุพรรณี  มีเดช ครุ อนุมัติ
55 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640190 บ้านสามสัก Tassani  Laoyung ครู อนุมัติ
56 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640190 บ้านสามสัก อภิรักษ์  บุตรดำ ครู อนุมัติ
57 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640194 วัดพระบรมธาตุไชยา เพ็ญพักตร์  ริยาพันธ์ ครู อนุมัติ
58 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640194 วัดพระบรมธาตุไชยา นางสุภาพร   วันนิยม ผู้อำนวยการ อนุมัติ
59 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640283 บ้านกลาง สุเทพ  ถิ่นสมอ ครู อนุมัติ
60 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640283 บ้านกลาง กัลยานิภรณ์  เมืองนุ้ย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
61 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640284 บ้านคลองพา วริษฐา  เพ็ชร์รอด ครู อนุมัติ
62 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640284 บ้านคลองพา รัตนาภรณ์  ชุมด้วน ครู อนุมัติ
63 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640285 บ้านชายท่า นางน้ำอ้อย  ขาวทอง ครู อนุมัติ
64 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640285 บ้านชายท่า เอกวิทย์  อุดมเดช ครููธุรการ อนุมัติ
65 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640288 บ้านมะม่วงงาม เพชรัตน์  จุลพรหม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
66 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640288 บ้านมะม่วงงาม บุญส่ง  เพชรเนียม ครู อนุมัติ
67 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640267 บ้านท่าไท นายรุ่งรัตน์  วิริโยคุณ ครู อนุมัติ
68 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640267 บ้านท่าไท ลัดดาวรรณ   สัมพันธมิตร ครู คศ.1 อนุมัติ
69 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640267 บ้านท่าไท ธวัช  คลองโคน ครู อนุมัติ
70 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640272 บ้านขวัญพัฒน์ ฐิติชญา  สวัสดี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
71 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640272 บ้านขวัญพัฒน์ ราชาวดี  วงษืเคี่ยม ครู อนุมัติ
72 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640272 บ้านขวัญพัฒน์ วิลาวรรณ  ทองมล ครู อนุมัติ
73 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640266 บ้านควนสูง นางอรุณรัตน์  จันทร์ทองขาว ครู อนุมัติ
74 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640266 บ้านควนสูง นางสาวปราณี  ละมันชาติ ครูผูช่วย อนุมัติ
75 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640268 บ้านคันธุลี นางจีระพันธ์  ปานกลาง ครู อนุมัติ
76 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640269 วัดสังขประดิษฐ์ นางสุณีย์  ศิลปรัศมี ครู อนุมัติ
77 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640258 ตลาดหนองหวาย นายสุวัฒน์  อนุพัฒน์ ครูโรงเรียนตลาดหนองหวาย อนุมัติ
78 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640258 ตลาดหนองหวาย นายสมบูรณ์   ตุงโสธานนท์ อนุมัติ
79 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640260 บ้านปากน้ำท่ากระจาย นายมงคล  โสมแก้ว ครู อนุมัติ
80 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640260 บ้านปากน้ำท่ากระจาย นางสาววนิดา  โต๊ะหมัด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
81 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640261 บ้านหนองปรือ นายอทรินทร์  บุญพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
82 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640261 บ้านหนองปรือ ดวงสมร  วุฒิระวัฒน์ ครูคศ.2 อนุมัติ
83 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640263 วัดชัยธาราวาส นางวิมล  ชูทอง ครู อนุมัติ
84 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640263 วัดชัยธาราวาส ปนัดดา  มะหนิ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
85 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640264 วัดสุมังคลาราม ศิวกร  หนูนะ ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
86 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640264 วัดสุมังคลาราม สมบัติ  เพ็ชร์รอด ผู้อำนวยการ อนุมัติ
87 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640264 วัดสุมังคลาราม วารุณีย์  ศรีนาค เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
88 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640273 บ้านเกาะมุกด์ นุชรีย์  จีระเจริญพงศ์ ครู อนุมัติ
89 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640274 บ้านดอนมะกอก นางสาวกุสุมา  เอียดวาโร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
90 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640274 บ้านดอนมะกอก ชวนพิศ  ทองเอี้ยว ครู อนุมัติ
91 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640275 บ้านศรีพนม kanjuree  chitpet ครู อนุมัติ
92 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640275 บ้านศรีพนม นายอนุพงศ์  รัตนถิรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
93 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640280 วัดมหาถูปาราม ฉวีวรรณ   ชัยศิลป์ ครู อนุมัติ
94 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640280 วัดมหาถูปาราม ปิยวรรณ   ช่วยรักษา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
95 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640276 บ้านอู่ตะเภา ผุสดี  ฉีดเสน ครู อนุมัติ
96 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640277 วัดกาฬสินธุ์ พนิดา  สันหลี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
97 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640277 วัดกาฬสินธุ์ washiraphan  phatthanaphakorn ครู อนุมัติ
98 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640278 บ้านคลองรอก ปณัฏฎา  แก้วปาน ครูธุรการ อนุมัติ
99 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640278 บ้านคลองรอก นายสุริด  วาทีตรง ครู อนุมัติ
100 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640279 บ้านคลองสงค์ จุฬาภรณ์  กลิ่นหอม ครูอันดับ คศ.1 อนุมัติ
101 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640279 บ้านคลองสงค์ suwicha  Raksapon ครู อนุมัติ
102 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640282 ตชด.ราษฎร์พิทักษ์ จินตนา  ศิริวัฒนปราโมทย์ ครู อนุมัติ
103 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640265 วัดอัมพาวาส จินดา  ช่วยฤกษ์ ครู อนุมัติ
104 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640265 วัดอัมพาวาส นางศิราณี  รัตนถิรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
105 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640262 วัดขจรบำรุง นายเสริมศาสตร์  พรหมวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
106 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640259 บ้านดินก้อง นางสาวสมทรง   นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินก้อง อนุมัติ
107 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640259 บ้านดินก้อง จุฬารัตน์  ชัยพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
108 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640286 บ้านทุ่งพลับ วนิดา  ดีฝายมาตย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
109 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640286 บ้านทุ่งพลับ สุภาวดี   สมภักดิ์ ครู อนุมัติ
110 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640286 บ้านทุ่งพลับ นางขจีรัตน์  แซ่ด่าน พนักงานราชการ อนุมัติ
111 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640286 บ้านทุ่งพลับ จิราภรณ์   แก้วบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
112 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640287 บ้านทุ่งเสียน นางพิศมัย  ศรีทองคง ครู อนุมัติ
113 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640287 บ้านทุ่งเสียน นางสาวสุภลักน์  แซ่ด่าน ครู อนุมัติ
114 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640289 บ้านหนองเหรียง นางสายสุณี  ศิริรัตนวรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
115 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640290 วัดศรีสุวรรณ นิศารัตน์   ทองคง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
116 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640290 วัดศรีสุวรรณ วรรณรัตน์  ใจซื่อ ครูผู่ช่วย อนุมัติ
117 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640121 บ้านตะเคียนทอง นางจณารัตน์   แพชนะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
118 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640121 บ้านตะเคียนทอง นางจณารัตน์  แพชนะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
119 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640124 บ้านปากทำเรียง นางหัทยา  รักกะเปา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
120 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640126 วัดโกศาวาส นางเบ็ญจวรรณ  เพชรลอย ครู คศ.1 อนุมัติ
121 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640127 วัดอินทราวาส นายวชิระ  แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
122 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640127 วัดอินทราวาส นุชนาถ  บุญชู ครู อนุมัติ
123 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640145 บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 Nichapat  Thipat ครู อนุมัติ
124 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640145 บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 แนววนา  จรจรัส ครู อนุมัติ
125 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640146 บ้านบ่อน้ำผุด เพ็ญประภา   ทิพย์เพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
126 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640146 บ้านบ่อน้ำผุด วราพร  ขำบุญเกิด ครู อนุมัติ
127 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640146 บ้านบ่อน้ำผุด วราพร  ขำบุญเกิด ครู คศ.1 อนุมัติ
128 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640146 บ้านบ่อน้ำผุด นายธนกร  อุ่นเรือน ครู คศ.2 อนุมัติ
129 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640151 วัดถ้ำสิงขร จำแลง  ดำสนิท ครู อนุมัติ
130 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640151 วัดถ้ำสิงขร บุญเสริม  มูลละออง ครู คศ.2 อนุมัติ
131 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640137 บ้านดอนสุวรรณ นางสาวสิยาพร  ทิพย์พินิจ ครู อนุมัติ
132 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640140 บ้านย่านยาว นายสมจิตร   จินดารักษ์ ครู อนุมัติ
133 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640140 บ้านย่านยาว อรพินท์  แซ่หลี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
134 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640142 บ้านหินดาน chitchanok  chumtap ครู อนุมัติ
135 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640123 บ้านปากโตน นางสาวพิไลพร  บัวหนุน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
136 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640123 บ้านปากโตน นางกลิ่นแก้ว  สุขขวัญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
137 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640123 บ้านปากโตน นางจิระพรรณ  บุญช้าง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
138 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640128 บ้านโตนยาง วราภรณ์  วัยยาวัตน์ ครู อนุมัติ
139 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640122 บ้านทรายแก้ว นางวรรณฤดี   โสมะเกิด ครู รักษาการแทนผู้อำนวยการ อนุมัติ
140 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640122 บ้านทรายแก้ว นางจินตนา  รัตนพันธ์ ครู รักษาการแทนผู้อำนวยการ อนุมัติ
141 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640122 บ้านทรายแก้ว นางสาวซากีนา  มะหะจิ ครู อนุมัติ
142 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640122 บ้านทรายแก้ว นางบุญวิสาข์  รัชชะ ครู อนุมัติ
143 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640129 บ้านท่าขนอน สุคันธา  ชิตเพชร ครู อนุมัติ
144 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640129 บ้านท่าขนอน เกศินี  รัชชะ ครู อนุมัติ
145 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640120 คีรีรัฐนิคม ไพลินทร์  ทองพลาย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
146 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640120 คีรีรัฐนิคม สุพัตรา  มณีอร่าม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
147 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640120 คีรีรัฐนิคม ภัทฑิรา มีบุญ  มีบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
148 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640143 วัดน้ำหัก ชนม์นิภา  ศรีทองมา ครู อนุมัติ
149 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640143 วัดน้ำหัก ชวลิต  เกื้อด้วง ครู อนุมัติ
150 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640148 บ้านบางขนุน จุฑารัตน์  ทวี ครู อนุมัติ
151 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640150 มหาราชบ้านแสงอรุณ นางนาฏนภา  สาริกขา ครู อนุมัติ
152 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640150 มหาราชบ้านแสงอรุณ ศิริกานต์  บุญรอดน้อย ครูโรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ อนุมัติ
153 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640147 บ้านน้ำราด เบญจวรรณ  ขุนปักษี ครู คศ.1 อนุมัติ
154 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640147 บ้านน้ำราด กุลนิษฐ์  ศักดา ครูธุรการ อนุมัติ
155 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640147 บ้านน้ำราด วิษณุ  ขวัญเพชร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
156 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640131 บ้านทำเนียบ ธัญโรจน์  ก๊กเลี่ยม ครูคอมพิวเตอร์ อนุมัติ
157 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640131 บ้านทำเนียบ หัทยา  ขยัน ครูชำนาญการ อนุมัติ
158 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640131 บ้านทำเนียบ นายประเสริฐ  จันทร์ทัน ครู อนุมัติ
159 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640144 วัดนิลาราม นางสาวณฤกมล  ชูประเสริฐ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
160 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640144 วัดนิลาราม นายพงศ์พิสิฐ  เวชกุล ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
161 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640133 บ้านยาง บุณยวรรณ  ฤทธิเดช ครู อนุมัติ
162 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640133 บ้านยาง บุปผา  แหลมทอง ครู รก.ผอ.บ้านยาง อนุมัติ
163 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640139 บ้านปากหาร อภิรมย์ฤดี  ชูโชติ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
164 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640136 บ้านเชี่ยวหมวง นางสาวดาราวรรณ  วงศ์วินิตย์ ครู อนุมัติ
165 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640134 บ้านวังพลาย นางกนกพร  คงรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
166 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640130 บ้านท่าไคร นางไพจิตร  ชัยชนะ ครู อนุมัติ
167 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640130 บ้านท่าไคร นางวิภา  ยี่สุ่น ครู อนุมัติ
168 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640130 บ้านท่าไคร นางสาวอรพิน  ด้วงแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
169 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640132 บ้านบางพระ นางสาวอมรรัตน์  รอดเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
170 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640132 บ้านบางพระ นายสุทธิศักดิ์  ฤทธิเดช ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
171 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640149 บ้านมะเลาะ สายลักษณ์  วุ้นกิ้ม ครู อนุมัติ
172 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640149 บ้านมะเลาะ อรพิน  ด้วงแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
173 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640125 บ้านย่านมะปราง ลัดดา  ภูมิพระแสง ครู อนุมัติ
174 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640498 บ้านเขาเทพพิทักษ์ วิตรา  แกล้วทนงค์ ครู อนุมัติ
175 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640500 บ้านพัฒนา ภูมิพัฒน์  สุขอุ่น ครู อนุมัติ
176 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640500 บ้านพัฒนา จารีภรณ์  วิชัยดิษฐ์ ครู อนุมัติ
177 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640501 บ้านพัฒนา 2 นางสาวอัสราณีย์  มอยบุตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
178 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640501 บ้านพัฒนา 2 นายพิบูล  แก้วกัญญาติ ครู อนุมัติ
179 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640496 บ้านวังขุม จุฑามาศ  เสือดาว ครู อนุมัติ
180 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640496 บ้านวังขุม นางจุฑามาศ   เสือดาว ครู อนุมัติ
181 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640487 ตาขุน นางสาวนิตยา  ซอนสุข ครูผู้ช่วย อนุมัติ
182 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640488 บ้านช่องไม้งาม จุฑามาศ  เถาว์ทอง ครูธุรการ อนุมัติ
183 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640488 บ้านช่องไม้งาม นายจักรชัย  ขนอม ครู อนุมัติ
184 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640494 บ้านเชี่ยวขวาน เด่นนภา   พิณเศรษฐ์ ครู อนุมัติ
185 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640494 บ้านเชี่ยวขวาน นางสุนีย์  มุสิก ครู อนุมัติ
186 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640494 บ้านเชี่ยวขวาน เด่นนภา  พิณเศรษฐ์ ครู อนุมัติ
187 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640497 วัดพรุศรี ศศิธร  กลีบเมฆ ครู อนุมัติ
188 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640502 วัดพะแสง นางนันทินี  ลายสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
189 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640337 บ้านบางปรุ หัสยา ศรีแมน  ศรีแมน ครู อนุมัติ
190 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640337 บ้านบางปรุ นางสาววนิดา  เกตุสมบัติ ครู คศ.1 อนุมัติ
191 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640339 บ้านหญ้าปล้อง ศุภวรรณ  พละเลิศ ครู อนุมัติ
192 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640341 วัดถ้ำวราราม นางปวริศา  ศรีวิสุทธิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
193 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640342 วัดสองพี่น้อง ยุพาพันธ์  คุณวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
194 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640342 วัดสองพี่น้อง สุภาณี  รักมาศ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
195 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640343 บ้านเขานาใน Peangduan  Deethongkaew ครู อนุมัติ
196 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640344 บ้านจำปาทอง สมพร  ภัทรนรางกูร ครู อนุมัติ
197 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640345 บ้านถ้ำผึ้ง ชนกานต์  อักษรทิพย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
198 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640345 บ้านถ้ำผึ้ง ทัศนัย  ทั่งทอง พนักงานราชการ อนุมัติ
199 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640346 บ้านป่าตง นายไพฑูรย์  จันทร์ชุม ครู คศ.1 อนุมัติ
200 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640348 ชุมชนวัดปากตรัง ปิยะพร  สรลักษณ์ลิขิต ครู อนุมัติ
201 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640348 ชุมชนวัดปากตรัง เสาวลักษณ์  คงไล่ ครู อนุมัติ
202 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640349 บ้านคลองชะอุ่น วัชรพงษ์  อัชฌากร ครู คศ.1 อนุมัติ
203 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640350 บ้านต้นยวน เสาวนีย์  หนูเอียด ครูคศ.1 อนุมัติ
204 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640350 บ้านต้นยวน supaaksorn  pinset เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
205 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640351 บ้านบางหิน เอกภพ  อินทรสุภา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
206 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640352 บ้านแสนสุข นางสมพร  แสงแก้ว ครู อนุมัติ
207 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640353 บ้านอรุโณทัย สามารถ  เอียดพล ครูชำนาญการ อนุมัติ
208 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640353 บ้านอรุโณทัย นลิน  เล็กมาก ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
209 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640353 บ้านอรุโณทัย นายพีระศักดิ์  ขุนนำ ครู คศ.1 อนุมัติ
210 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640330 บ้านบางสาน สราวุธ  จู้มณฑา ครู อนุมัติ
211 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640330 บ้านบางสาน มาลัยรัตน์  คงศาลา ครู อนุมัติ
212 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640333 บ้านลูกเดือน นางพทุมรัตน์  บุญชูศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
213 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640335 วัดพนม ศุภัคชญา  สุทธิรักษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
214 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640335 วัดพนม นางสาวสมฤดี  บุญขาว ครู อนุมัติ
215 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640335 วัดพนม นางสาวเมธินี  บุตรน้ำเพขร ครู อนุมัติ
216 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640340 บ้านใหญ่ นางสาวภัทรากร  เกตกรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
217 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640340 บ้านใหญ่ นางสาวกิรณา  วิโรจน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
218 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640334 วัดธัญญาราม นางจุรีวรรณ  เพชรรักษ์ ครู อนุมัติ
219 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640332 บ้านเบญจา นิภาพร  พันธ์เจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
220 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640332 บ้านเบญจา นายวีรพันธ์  วงศ์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
221 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640336 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว นายธีรศักดิ์  ทองมั่นคง ครู อนุมัติ
222 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640336 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว nittaya  pholpoolkerd ครู อนุมัติ
223 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640338 บ้านพังกาญจน์ ปรียานุช  เพชรคงทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
224 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640239 บ้านควนรา พงศกร  นวลเศษ ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
225 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640241 วัดน้ำพุ สมชาย  จินตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
226 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640241 วัดน้ำพุ นางสาวประยูร  ชูระบำ เจ้าหน้่าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
227 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640242 วัดบางน้ำจืด นฤมล  เยาว์มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางน้ำจืด อนุมัติ
228 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640246 บ้านควนสุวรรณ นางสาวสุจารีย์  กลิ่นอมรสกุล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
229 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640248 บ้านท่าแซะ ฤทัยรักษ์  โกละกะ ครู อนุมัติ
230 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640248 บ้านท่าแซะ วิโรจน์  วัฒนโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
231 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640249 วัดนันทาราม นายวสันไชย  เครือรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
232 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640249 วัดนันทาราม นางสุภาภรณ์  ไชยนาเคนทร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดนันทาราม อนุมัติ
233 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640249 วัดนันทาราม สุรีย์  สะโรจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
234 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640252 วัดอัมพาราม ณัฐวุฒิ  พัฒนเพชร ครู คศ.1 อนุมัติ
235 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640251 วัดพระพรหม ปิยพร  ศรีเทพ ครู อนุมัติ
236 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640250 วัดบางปอ นายภูหัสสฬาร์  อินทรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
237 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640250 วัดบางปอ นายภูหัสสฬาร์  อินทรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
238 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640245 บ้านคลองวัว อรอุมา  เพชรบำรุง ครู อนุมัติ
239 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640243 วัดบ่อมะปริง นางสาวฐะนียา  สวัสดิ์วงศ์ เจ้าหน้่าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
240 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640243 วัดบ่อมะปริง นายสาโรจน์  โกละกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อมะปริง อนุมัติ
241 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640243 วัดบ่อมะปริง นาวี  เวชเตง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
242 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640240 ชุมชนวัดจันทาราม นายชัชินทร์  สุขปาน ครูผุ้ช่วย อนุมัติ
243 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640240 ชุมชนวัดจันทาราม ชรินทร์  บัวอ่อน ครูชำนาญการ อนุมัติ
244 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640238 บ้านคชาธาร จีรวรรณ  สุวรรณสาม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
245 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640238 บ้านคชาธาร นางสาวมัลลิกา  เอี่ยมเส้ง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
246 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640253 บ้านหน้าซึง สุภาภรณ์  ทัดทอง ครู อนุมัติ
247 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640256 วัดบางคราม นางกรกนก  หีตอนันต์ ครู อนุมัติ
248 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640256 วัดบางคราม ศุภรัตน์  จิระโสภา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
249 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640257 วัดประตูใหญ่ อรพรรณ  ล่องสินธู เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
250 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640255 วัดท่า นางสุนี   ขุนอำไพ ครู รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
251 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640398 บ้านแม่แขก โสพินันท์  กะแหม ครู อนุมัติ
252 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640399 บ้านสหกรณ์ อมรรัตน์  จิตรามาศ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
253 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640399 บ้านสหกรณ์ วิภา  จรูญรักษ์ ครู อนุมัติ
254 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640400 วัดประชาวงศาราม นาตยา  พรหมกำเนิด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
255 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640416 วัดสันติคีรีรมย์ ชนากานต์  โชติพิรัตน์ ครู อนุมัติ
256 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640416 วัดสันติคีรีรมย์ ประภัสสร   คงเกษม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
257 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640416 วัดสันติคีรีรมย์ จีรวัลค์ุ  รอดไทย ครู อนุมัติ
258 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640401 วัดราษฎร์บำรุง นฤมล  คุ้มตัว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
259 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640402 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ นายวาด  จันทร์รอด ครูชำนาญการ อนุมัติ
260 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640397 บ้านปลายคลอง อรุณโรจน์  ยิ่งคำนึง คศ อนุมัติ
261 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640395 บ้านบนไร่ นาตยา  พรหมกำเนิด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
262 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640395 บ้านบนไร่ วิไลวรรณ  พันธมอญ ครู อนุมัติ
263 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640396 บ้านห้วยทรายขาว อัจฉรา  อินทสุภา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
264 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640396 บ้านห้วยทรายขาว นายเวชรินทร์  เกษตริน ครู ค.ศ1 อนุมัติ
265 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640421 เจริญเวชวิทยา นางจันทนา  ธรรมศิริไพบูลย์ ครู อนุมัติ
266 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640422 วัดท่าตลิ่งชัน อมราภรณ์  นางสาวอมราภรณ์ อุทัยพันธุ์ ครู อนุมัติ
267 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640422 วัดท่าตลิ่งชัน ชัยวุฒิ  เจนจิตรศิลป์ ครู อนุมัติ
268 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640422 วัดท่าตลิ่งชัน นางสาวศิรินทร์ทิพย์  อ่อนแก้ว ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
269 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640423 บ้านท่าตะเภา boonya  rodket ครู อนุมัติ
270 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640415 วัดตรณาราม สุมาลี  ศรีเพชรพูล ครู อนุมัติ
271 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640440 บ้านไทรงาม นายพนม  วงศ์ท่าเรือ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
272 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640440 บ้านไทรงาม วัชรินทร์  สร้อยจำปา ครู อนุมัติ
273 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640440 บ้านไทรงาม จรัสพร  ทนุศักดิ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
274 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640441 บ้านนาใหญ่ นายอนุชิต  ปฤษฎางค์กูล ครู อนุมัติ
275 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640441 บ้านนาใหญ่ นยวุฒิพงษ์  แพรกทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
276 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640441 บ้านนาใหญ่ จันทร์จิรา  อินทร์ชนะ ครู อนุมัติ
277 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640443 วัดทุ่งเซียด อุดมศักดิ์  พิทักษ์ ครู อนุมัติ
278 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640444 วัดนาคาวาส นางสาวกนกวรรณ   ทองน้ำแก้ว ครู อนุมัติ
279 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640444 วัดนาคาวาส กนกวรรณ  ทองน้ำแก้ว ครู อนุมัติ
280 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640444 วัดนาคาวาส อุษณีย์   ดลหล้า ครูผู้ช่วย อนุมัติ
281 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640414 บ้านหนองจอก นางถนอมจิต  ศิริมุสิกะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
282 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640414 บ้านหนองจอก อุดม  บัวผัน ครู อนุมัติ
283 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640414 บ้านหนองจอก จันทรพินทุ์   พัฒนโอฬาร ธุรการ อนุมัติ
284 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640412 บ้านนาค้อ นางสาวซูมัยยะห์  เปาะเละ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
285 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640412 บ้านนาค้อ ศลิษา  นิยมเดขา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
286 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640413 บ้านบ่อกรัง aree  chowongtawipong ครู อนุมัติ
287 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640407 วัดน้ำรอบ นางสาวพนิดา  จิตราภิรมย์ ครูโรงเรียนวัดน้ำรอบ อนุมัติ
288 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640407 วัดน้ำรอบ จิรัชญา  ขวัญพุฒ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
289 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640405 บ้านราษฎร์ประสานจิต จิราพร  มีเทพ ครู อนุมัติ
290 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640405 บ้านราษฎร์ประสานจิต จารุณี  รุ่มจิตร ธุรการ อนุมัติ
291 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640406 วัดเกษมบำรุง นางอมรรัตน์   สุทธิชาติ ครู อนุมัติ
292 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640406 วัดเกษมบำรุง นางกาญจนา  นวลอินทร์ ครู อนุมัติ
293 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640409 วัดรัษฎาราม วิไลวรรณ  สวัสดิพงษ์ ครู อนุมัติ
294 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640432 วัดจันทร์ประดิษฐาราม นางจันจิรา  สิทธิชู ครู อนุมัติ
295 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640432 วัดจันทร์ประดิษฐาราม จุฬารัตน์  ชัยพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธรุการโรงเรียน อนุมัติ
296 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640432 วัดจันทร์ประดิษฐาราม สุชัญญา  แพเรือง ผอ. อนุมัติ
297 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640433 วัดบางมะเดื่อ ภิรมย์  วิทิพย์รอด ครู อนุมัติ
298 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640433 วัดบางมะเดื่อ ฉวีวรรณ  บัวศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
299 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640428 บ้านท่าม่วง อารยา  ภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
300 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640428 บ้านท่าม่วง จิราพร  เกื้อด้วง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
301 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640430 บ้านบางประชาภิบาล Tanar   Promkamnird ครู อนุมัติ
302 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640430 บ้านบางประชาภิบาล นายชำนาญ  ทิพยชิต ครู อนุมัติ
303 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640431 บ้านศรีปทุมวัลย์ เยาวนาถ  บุญลพ ครู อนุมัติ
304 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640427 วัดสระพัง นางสาวยุวดี  จำนงค์พันธ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
305 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640427 วัดสระพัง sutham  sangrieng ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
306 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640424 บ้านทุ่งโพธิ์ นางสาวอุดมลักษณ์   สวัสดิสิงห์ ครู อนุมัติ
307 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640424 บ้านทุ่งโพธิ์ krisana  supmanee ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
308 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640439 วัดแหลมไผ่ จันทร์เพ็ญ  ภิรมย์ธนารักษ์ ครู อนุมัติ
309 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640435 วัดห้วยกรวด surasak  nitjanphansri ครูชำนาญการ อนุมัติ
310 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640435 วัดห้วยกรวด วรวรรธน์  พิทักษ์วงศ์ ครู อนุมัติ
311 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640417 บ้านคลองราง นางสุเพ็ญศรี  ศรีช่วย ครู อนุมัติ
312 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640419 วัดตรีธาราราม ปภัสรา  โยงราช ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดตรีธาราราม อนุมัติ
313 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640419 วัดตรีธาราราม นางสาวเสาวนีย์  แหยมกลัด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
314 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640420 วัดบางพลา อุทาภรณ์  อินทร์จันทร์ ครู อนุมัติ
315 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640418 วัดเขาศรีวิชัย suwannee  bunphet ครู อนุมัติ
316 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640418 วัดเขาศรีวิชัย นายดำรงศักดิ์  อินทร์จันทร์ ครู อนุมัติ
317 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640437 วัดสามัคคีธรรมาราม นางสาวแสงเดือน   ทองปรอน จนท.ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
318 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640442 บ้านอ่างทอง นางนิภาวรรณ  เชิงดี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
319 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640442 บ้านอ่างทอง รัตนา  สุวรรณภักดี เจ้าหน้าที่่ธุรการ อนุมัติ
320 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640446 วัดหนองไทร นางสาวสิริพร  ปานเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
321 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640446 วัดหนองไทร นายพัฒนกิจ  คณาเอกวิชภรณ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
322 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640425 บ้านยางงาม อัจฉรา  ศรีสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
323 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640438 วัดหัวเตย นางเบ็ญจมาภรณ์  ภักดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
324 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640438 วัดหัวเตย นางกีรติ  เหมือนมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
325 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640530 บ้านเชี่ยวมะปราง นางสุพรเพ็ญ  กระจ่างแจ้ง ครู.คศ3 อนุมัติ
326 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640530 บ้านเชี่ยวมะปราง ธนภรณ์  จันทร์นวล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
327 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640532 บ้านโพธิ์พนา นาย  ชโลธร สังครุธ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
328 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640533 บ้านวังผักแว่น สุนิสา  สวัสดี ครู อนุมัติ
329 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640534 วัดโพธิ์น้อย ฑิฆัมพร  เกตุเพชร ครู อนุมัติ
330 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640534 วัดโพธิ์น้อย นางวารุณี  คงปล้อง ครู อนุมัติ
331 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640529 บ้านเชี่ยวเฟือง จิตรลดา  หมกแดง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
332 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640531 บ้านท่านหญิงวิภา นางสาวมิลินท์  ก่อบุญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
333 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640531 บ้านท่านหญิงวิภา นางสาวจุฑามาศ  โสมกลิ้ง พนักงานราชการ อนุมัติ
334 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640535 วัดอรัญญาราม กชกร  อาวุธ ครู อนุมัติ
335 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640536 สหกรณ์นิคม ศุภัสตุ์ตรี  คำศรีสุข ครู อนุมัติ
336 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640537 บ้านท่าใหม่ นิศารัตน์  มะอักษร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
337 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640537 บ้านท่าใหม่ ไพศาล  จิตรามาศ ครู อนุมัติ
338 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640586 บ้านเคี่ยมเพาะ นายเจะใฮเดช  มุตรา ครู คศ.1 อนุมัติ
339 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640586 บ้านเคี่ยมเพาะ นายสุริยัน  ถิ่นบ้านใหม่ ครู อนุมัติ