รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640310 บ้านคลองปราบ อังสุมา  เรืองศรี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
2 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640313 บ้านหนองม่วง ไทยรัฐ  ไทยทอง ลูกจ้างประจำ อนุมัติ
3 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640291 บ้านควนพรุพี ธนพงศ์  ชุมศรี ครู อนุมัติ
4 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640292 บ้านควนมหาชัย นางวนัสฐิกา  อิสระบูรณะฤทธิ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
5 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640293 บ้านควนเนียง นางสาวนิรชา  ประทักษ์กุลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเนียง อนุมัติ
6 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640293 บ้านควนเนียง นุวัฒน์  มีพัฒน์ ครู อนุมัติ
7 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640298 วัดควนศรี พัชรภรณ์  แสนภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนศรี อนุมัติ
8 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640315 ควนสุบรรณ นางอนัญญา  บุญอินทร์ ครู อนุมัติ
9 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640321 วัดไทรโพธิ์งาม นางบุลสิริ  ปานเจริญ ครู อนุมัติ
10 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640301 บ้านทุ่งตำเสา นายมนัส  พาลเสือ ครู อนุมัติ
11 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640301 บ้านทุ่งตำเสา นางวารี  นามนวล ครู อนุมัติ
12 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640302 บ้านนาควน นางสาวปรียาภรณ์  เกิดเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
13 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640305 บ้านยูงงาม พิมพ์ตะวัน  หิมทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
14 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640306 วัดท่าเจริญ ว่าที่ร้อยตรีศรวัท  เกียรติเมธา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
15 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640324 บ้านทุ่งในไร่ เสาวคนธ์  พรหมม่วง ธุรการ อนุมัติ
16 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640324 บ้านทุ่งในไร่ นายสุวิทย์  วิเชียรวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งในไร่ อนุมัติ
17 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640325 บ้านไร่เหนือ สุดจิตร  ลิ้มสกุล ครู อนุมัติ
18 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640329 วัดวิเวการาม สายัน  ชามทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
19 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640329 วัดวิเวการาม ramduan  nakprasom ครู อนุมัติ
20 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640328 บ้านห้วยตอ นางอรทัย  รสจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
21 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640326 บ้านไสดง กิตติพงศ์  สอนประสม ครูคศ.3 อนุมัติ
22 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640327 บ้านห้วยชัน นางอภิญญา  ชูชื่น ครู อนุมัติ
23 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640322 บ้านขุนราษฎร์ นายทนงศักดิ์  ศรีไวยพราหมณ์ ครู อนุมัติ
24 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640323 บ้านควนกองเมือง นางสุปิยดา   เพชรหับ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
25 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640308 นาสาร ขนิษฐา  ศิวะศิลป์ชัย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
26 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640307 วัดน้ำพุ นางสาวสุลาวรรณ  ไสยเกิด ครู อนุมัติ
27 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640304 บ้านยางอุง นายสุธรรม  นามนวล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
28 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640300 บ้านดอนทราย นางศิริพรรณ  จู่สุวรรณ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
29 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640299 บ้านควนใหม่ นายพิษณุพงศ์  อุราพร ครู คศ.2 อนุมัติ
30 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640295 บ้านช่องช้าง นายพรพัฒน์  สนธนวณิชย์ ครู อนุมัติ
31 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640296 บ้านห้วยล่วง แพรไพลิน  ภูมิประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
32 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640297 ราชประชานุเคราะห์ 12 นายประสิทธิ์  สุขไกว ครู อนุมัติ
33 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640297 ราชประชานุเคราะห์ 12 นางสาวพัชรา  พรหมจันทร์ ครู อนุมัติ
34 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640309 บ้านกอบแกบ นายการุณ  ช่วยทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
35 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640314 บ้านเหมืองทวด สุณีรัตน์  แสงขาว ครู อนุมัติ
36 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640311 บ้านวังหิน piyaporn  montasakul ครู อนุมัติ
37 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640317 บ้านเขาน้อย นายนันทวิทย์  อินอ่อน ครู อนุมัติ
38 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640318 บ้านคลองหาเหนือ นายวงษ์ศิลป์  มากกุล ครู อนุมัติ
39 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640319 บ้านปลายน้ำ นางสาวกาญจนา  พวงพันธ์ ครู อนุมัติ
40 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640514 ทรัพย์ทวี ทองนรินทร์  แซ่ลิ้ม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
41 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640514 ทรัพย์ทวี ศิริลักษณ์  บุญเลิศกุล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
42 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640515 วัดควนท่าแร่ นางสาวจรีภรณ์  ปุณยานุเดช ครูผู้ช่วย อนุมัติ
43 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640517 วัดอินทการาม ลัดดา  โกละกะ ครู อนุมัติ
44 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640512 บ้านปากด่าน นายส่งศักดิ์  เจริญพร ครู อนุมัติ
45 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640511 บ้านคลองยา กัญญาณัฐ  อินคชาสาร ครูธุรการ อนุมัติ
46 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640511 บ้านคลองยา ศิริพักตร์  ศรีวิเชียร ครู อนุมัติ
47 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640507 บ้านหนองหญ้าปล้อง มยุรี  เพชรแท้ ครู อนุมัติ
48 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640508 บ้านหนองเรียน นางสาวพิกุล  เจ๊ะสา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
49 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640503 บ้านดอนงาม นางกมลภักดิ์  มุขรัษฎา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
50 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640504 บ้านทรายทอง นายธีระพงษ์  อินทสโร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
51 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640504 บ้านทรายทอง กฤษฎา   ช่วยสำเร็จ ครู อนุมัติ
52 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640505 บ้านธารอารี ณรงค์ศักดิ์  คงสังข์แก้ว ผู้อำนวยการ อนุมัติ
53 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640509 บ้านห้วยห้าง นางสุวิมล  คุ้มวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
54 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640509 บ้านห้วยห้าง นางสาวพัทรีย์  พวงแก้ว ครู อนุมัติ
55 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640510 บ้านห้วยใหญ่ นายทวี  คงวิจิตร ครู อนุมัติ
56 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640513 บ้านสวยศรี นางสุภาพร  คงแก้ว ครู อนุมัติ
57 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640169 บ้านเกาะแก้ว ธนวรรณ  พลวิชัย ครู อนุมัติ
58 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640170 บ้านเขาตอก นางจุฑาทิพย์  สำเภา ครู อนุมัติ
59 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640170 บ้านเขาตอก นางสาวธัญวรัตม์  มหาสุข ครู อนุมัติ
60 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640171 บ้านคลองจัน ธนาวุธ  ต้นจำปี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
61 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640172 บ้านทุ่งจูด นางสาวจารวี  โชจรูญเดช ครู อนุมัติ
62 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640173 บ้านสี่แยกสามัคคี นายประยุทธ    จีนเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี อนุมัติ
63 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640152 บ้านบางประสามัคคี นางสาวสุวราภรณ์  อินทร์ทุ่ม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
64 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640152 บ้านบางประสามัคคี ชัฎชฎา  แซ่อุ้ย ครู อนุมัติ
65 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640155 วัดดอนพยอม นางสาวชฎาพร  ปั้นวงศ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
66 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640155 วัดดอนพยอม นางสาวมาลินี  ตุลพันธ์ ครู อนุมัติ
67 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640155 วัดดอนพยอม อรอุมา  สงฤทธิ์ ธุรการ อนุมัติ
68 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640156 วัดเพ็งประดิษฐาราม นางอุส่าห์  เชื่องช้าง ครู คศ.3 อนุมัติ
69 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640157 ศึกษาประชาคม กัญหา  อนุรส ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
70 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640158 สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 โสภาภรณ์  สงวนชิด ครู อนุมัติ
71 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640158 สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 นางภารดี  กาญจนไพหาร ครู อนุมัติ
72 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640158 สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 นราณี  สุขะประดิษฐ ครู อนุมัติ
73 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640174 จิตประชาราษฎร์ นายศุภกิจ  ขันฑะสีมาเฉลิม ครู ชำนาญการ อนุมัติ
74 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640174 จิตประชาราษฎร์ ภานุวัฒน์  จรูญสนองกิจ ครู อนุมัติ
75 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640176 ไทยรัฐวิทยา 22 นางสุภาภรณ์  คงทอง ครู อนุมัติ
76 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640177 บ้านเขารักษ์ จุรีพร  เวียนวัตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
77 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640177 บ้านเขารักษ์ นางสาวศุภลักษณ์  พรมสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
78 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640177 บ้านเขารักษ์ สาวิณี  อุ่นเมือง ครู อนุมัติ
79 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640178 บ้านเขาสามยอด นางสาวยุภาวดี  กิ่งแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
80 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640178 บ้านเขาสามยอด นางสาวจิราวัลย์  จันทร์ศิริ พนักงานราชการ อนุมัติ
81 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640179 บ้านทับใหม่ อดิศักดิ์  จันทรโชตะ ครู อนุมัติ
82 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640180 บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 นายวินิจ  อินทานุกูล ครู คศ.3 อนุมัติ
83 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640168 บ้านไร่ยาว ศุภางค์  พฤกษากร ครู อนุมัติ
84 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640162 บ้านบางดี สุพรรณี  คงแหลม ครู อนุมัติ
85 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640163 บ้านพรหมรังสิต คมขำ  บุญทัน ครู อนุมัติ
86 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640163 บ้านพรหมรังสิต นางคมขำ  บุญทัน ครู อนุมัติ
87 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640164 บ้านสี่แยกคลองศิลา เนาวรัตน์  ด้วงนุ่ม ครูโรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา อนุมัติ
88 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640164 บ้านสี่แยกคลองศิลา วทัญญู   อยู่แสง ครู อนุมัติ
89 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640165 สมบูรณ์ประชาสรรค์ นางสาวสุพรรษา   บำรุง ครูโรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ อนุมัติ
90 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640165 สมบูรณ์ประชาสรรค์ จุรารัตน์  พรหมมินทร์ ครู อนุมัติ
91 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640165 สมบูรณ์ประชาสรรค์ นิภา  จินาผล ครู อนุมัติ
92 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640159 บ้านคลองโร นางจันทร์เพ็ญ  ปานศิริ ครู อนุมัติ
93 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640160 บ้านควนคีรีวงศ์ นายประเสริฐศักดิ์  ชุมชาติ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
94 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640161 บ้านควนสามัคคี นายจรุงศักดิ์  ชื่นชม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
95 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640153 บ้านบางใหญ่สามัคคี ชญาชล  ดลบุญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
96 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640153 บ้านบางใหญ่สามัคคี จิรานันท์  ตะปินา ครู อนุมัติ
97 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640154 บ้านห้วยมุด อัมพวัลย์  แสงจันทร์ ครู อนุมัติ
98 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640166 มิตรประชาราษฎร์ นายสมโชค  แซ่บ้าง ผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติ
99 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640166 มิตรประชาราษฎร์ นางสุดฤทัย  ทองดี ครู คศ.๒ อนุมัติ
100 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640167 วัดอรัญคามวารี สุธิษา   รักร่วม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
101 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640167 วัดอรัญคามวารี ลักขณา  เกษรัตน์ ครู อนุมัติ
102 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640167 วัดอรัญคามวารี ภาณุพงศ์  เพชรกูล ครู อนุมัติ
103 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640447 บ้านเขานิพันธ์ นางนฤมล  บุญทอง ครู อันดับ คศ. 3 อนุมัติ
104 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640447 บ้านเขานิพันธ์ นางนฤมล  บุญทอง ครู อนุมัติ
105 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640448 บ้านเขาปูน นายไพรัตน์  ทองถึง ครู คศ.2(3) อนุมัติ
106 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640450 บ้านควนกลาง พรชนก  กลับดี ครู อนุมัติ
107 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640451 บ้านควนเจริญ นางดวงใจ  เพชรชู ครู อนุมัติ
108 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640451 บ้านควนเจริญ มาลินี  ไทยฤทธิ์ ธุรการ อนุมัติ
109 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640466 บ้านกลาง นายชำนาญ  สวัสดิโกมล ครูชำนาญการ อนุมัติ
110 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640454 บ้านคลองกา เพียงโสม  สมบัติ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
111 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640454 บ้านคลองกา วิไลวรรณ  ถิ่นจะนะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
112 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640455 บ้านควนสูง ศิรินทร์ทิพย์  เพชระ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
113 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640456 บ้านควนปราง จารุวัลย์  วงศ์ศิรินิล ธุรการ อนุมัติ
114 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640458 บ้านปากหาน นางเมตตา  แจ้งจุล ครู อนุมัติ
115 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640459 บ้านห้วยทรายทอง จินดาพร  เรืองรักษ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
116 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640460 วัดคลองฉนวน วิภารัตน์  ทรงแก้ว ครู อนุมัติ
117 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640452 บ้านยูงงาม สิราณี  รักษ์วงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
118 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640452 บ้านยูงงาม ศิริพร  เกื้อพะระ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
119 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640482 บ้านปากสาย เสาวนีย์  มัฏฐารักษ์ ครู อนุมัติ
120 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640482 บ้านปากสาย นางสาววราพร  เกลี้ยงประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
121 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640483 บ้านลานเข้ นายชนินทร์  หวานแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
122 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640483 บ้านลานเข้ ศรัทธา   วีรวัฒนเมธินทร์ ครู อนุมัติ
123 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640484 บ้านวังใหญ่ สุพจน์  จุลเพ็ชร ครู อนุมัติ
124 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640485 บ้านหานเพชร ประภัสสร  กาญจนชัย ครู อนุมัติ
125 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640486 วัดโสภณประชาราม วิระ  แสงอุไร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
126 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640464 วัดทุ่งหลวง jutamas  theparak ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
127 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640479 มหาราช 2 อุไร  จันทร์นวล ครู อนุมัติ
128 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640476 บ้านนาชุมเห็ด นางมณีรัตน์  ระวังสุข ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
129 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640478 บ้านห้วยมะนาว อภัย  พราหมณ์ศรีชาย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียบน อนุมัติ
130 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640467 บ้านในไร่ จิรวรรณ  แก้วชัด ครู อนุมัติ
131 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640468 บ้านพรุแชง ณัฐธยาน์  นวลสุทธิ์ ครู อนุมัติ
132 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640469 บ้านส้องเหนือ วันเพ็ญ  จะเช่นรัมย์ ครู คศ.1 อนุมัติ
133 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640469 บ้านส้องเหนือ วิริยะ  ชะโนวรรณ ครู อนุมัติ
134 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640470 วัดบ้านส้อง สังวร  ไชยศร ครู อนุมัติ
135 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640470 วัดบ้านส้อง จิตติพร  ปรีชา ครู อนุมัติ
136 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640471 สามัคคีอนุสรณ์ เปรมจิตร  เนื่องชู ครู อนุมัติ
137 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640471 สามัคคีอนุสรณ์ ศิริวรรณ   วงศ์ประยูร ครู คศ.1 อนุมัติ
138 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640472 บ้านส้อง นางสาวสิปาง  ช่วยคุ้ม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
139 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640472 บ้านส้อง พัทยา  บุญมาก ครู คศ2 อนุมัติ
140 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640477 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ณชนก  ชัยสงคราม ครู อนุมัติ
141 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640477 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 นายอภินันท์   รอดเจริญ ครู อนุมัติ
142 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640477 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 วรวิทย์  ช่วงชุณห์ส่อง ครู อนุมัติ
143 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640462 บ้านหนองโสน นายปรีชา  แป้นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน อนุมัติ
144 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640462 บ้านหนองโสน นางสาวปาริชาติ  ทองขวิด ครู อนุมัติ
145 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640463 วัดคลองตาล นางธมนต์วรรณ  หนูเกตุ ครู อนุมัติ
146 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640463 วัดคลองตาล ประสิทธิ์  เมืองพร้อม ครู อนุมัติ
147 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640465 วัดเวียงสระ นางอาเณ  เชาวเหม ครู อนุมัติ
148 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640475 บ้านไทรห้อง จงกล  ศรีสำราญ ครู อนุมัติ
149 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640362 นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 นางอุทุมพร  จันทวงศ์ ผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติ
150 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640366 บ้านควนสว่างวัฒนา เกวลิน  ห ครู อนุมัติ
151 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640366 บ้านควนสว่างวัฒนา วันดี  มณีนวล ครู อนุมัติ
152 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640367 บ้านบางน้ำเย็น จีระวัฒน์  วันแรก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
153 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640369 บ้านไสท้อน กนกศักดิ์  ลุ่ยจิ๋ว ครู อนุมัติ
154 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640370 บ้านควนยอ อาอีเซาะห์  เจ๊ะมิง ครู คศ .1 อนุมัติ
155 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640371 วัดสามพัน sawaat  pradoo ครู อนุมัติ
156 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640372 บ้านไสดง นางเอราวรรณ  แก้วอาสา ครู อนุมัติ
157 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640375 บ้านประตูพลิก กาญจนา  ถิรพัฒนาพร ครู อนุมัติ
158 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640375 บ้านประตูพลิก หทัยรัตน์  คชเดช ครู อนุมัติ
159 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640376 บ้านราษฎร์พัฒนา พัชรินทร์  ละอองสม ครู อนุมัติ
160 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640376 บ้านราษฎร์พัฒนา นายกิตตินนท์  นงค์นวล ครู อนุมัติ
161 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640377 บ้านหมาก นายบำรุง  วงค์นิ่ม ครูคศ.2 อนุมัติ
162 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640378 วัดบางพา สุพรรณี  แก้วกระจาย ครู อนุมัติ
163 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640378 วัดบางพา นายรณกร  จันทร์ดี ครู อนุมัติ
164 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640373 บ้านเกาะน้อย ชุติกาญจน์  ฉายากุล ครู อนุมัติ
165 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640373 บ้านเกาะน้อย วิชัย  ทีฆพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
166 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640373 บ้านเกาะน้อย พรทิพย์  แต้มประเสริฐ ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
167 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640374 บ้านคลองโหยน วิภาวี  อินทรสุวรรณ ครู อนุมัติ
168 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640374 บ้านคลองโหยน โอม  รัตนพันธ์ ครู อนุมัติ
169 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640379 วัดบางสวรรค์ ยุภาพร  กาญจนสกาว ครู อนุมัติ
170 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640380 ปัญญาประชาอุทิศ นายเกียรติศักดิ์  ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
171 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640381 อุดมมิตรพัฒนา นายอภิชาต  กาบขุนทด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
172 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640382 บ้านหน้าเขา ปริชาติ  ทองปราง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
173 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640382 บ้านหน้าเขา นางสาวรัตนา   นาคมุสิก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
174 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640383 บ้านห้วยแห้ง สามารถ  สุวรรณนวล ครู อนุมัติ
175 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640356 บ้านบางใหญ่ ฉวีวรรณ  หอมรักษ์ ครู อนุมัติ
176 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640361 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 ดารณี  ใหญ่กว่าวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
177 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640361 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 นายภาคภูมิ   โชติธรรม ครู ค.ศ. 1 อนุมัติ
178 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640368 บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 สุวรรณา  ชุมคง ธุรการ อนุมัติ
179 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640390 บ้านทุ่งหญ้าแดง ธัญญารัตน์  ดำทอง ครู อนุมัติ
180 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640391 บ้านบางเหรียง นางปิยาภรณ์   พรมรานนท์ ครู อนุมัติ
181 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640391 บ้านบางเหรียง นายชินวุฒิ   ช้างกลาง ครู คศ.1 อนุมัติ
182 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640391 บ้านบางเหรียง รัตนา  มณีนวล ครู อนุมัติ
183 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640392 บ้านบางใหญ่สินปุน นางขวัญตา  ไกรสิทธิ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
184 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640392 บ้านบางใหญ่สินปุน ทนงศักดิ์  บุญคล่อง ครู อนุมัติ
185 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640393 บ้านบางรูป นางสาวสุณีพร   หงษ์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
186 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640393 บ้านบางรูป นายดนุเดช  กาลา ึครูชำนาญการ อนุมัติ
187 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640394 วัดบางกำยาน นางสาวศุภรัตน์  เมฆสุข ครู คศ.1 อนุมัติ
188 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640389 หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 นางสาวรัตน์ชนี  เด็นหลี ครู อนุมัติ
189 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640387 บ้านเมรัย นางสุภาวดี  พยัคฆา ครู อนุมัติ
190 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640387 บ้านเมรัย นายสันติ   ม ครุ อนุมัติ
191 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640388 ประชาอุทิศ ธัญลักษณ์  ขาวซัง ครู อนุมัติ
192 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640384 บ้านควนนิยม นายอภิสิทธิ์  ตันติกานต์กุล รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
193 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640385 บ้านควนมหาชัย นายพิทักษ์   ช้างกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
194 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640385 บ้านควนมหาชัย ปวันรัตน์  สักหวาน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
195 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640386 บ้านโคกมะม่วง น.ส.นิภาพร  ช่วยบำรุง ครู อนุมัติ
196 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640359 บ้านยูงทอง วรวัสน์  ไกรณรา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
197 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640360 บ้านไสขรบ สุนิสา  ดีพร้อม ครู อนุมัติ
198 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640355 บ้านบางหยด นางสาวอรวรรณ  สิทธิวงษ์ ครู อนุมัติ
199 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640355 บ้านบางหยด ชนัดดา  อมรชาติ ครู อนุมัติ
200 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640357 บ้านปลายสาย สุจิตรา  ฤทธิพรัต ครู อนุมัติ
201 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640358 บ้านย่านดินแดง ธิดารัตน์  ประจักษ์ ครู อนุมัติ
202 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640354 บ้านบ่อพระ ธนัชนันท์  แสงอุไร ครู อนุมัติ
203 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640518 บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ กรองกาญจน์  สังข์ทอง ครู อนุมัติ
204 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640519 บ้านบางหอย ณัฐวุฒิ  ขุนล่ำ ครู อนุมัติ
205 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640519 บ้านบางหอย จิตกร  แจวศิริ ครู อนุมัติ
206 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640520 บ้านปลายศอก ธนศักดิ์  ลิ่มหลัก ครู อนุมัติ
207 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640521 บ้านปลายคลอง นางจันทร์จิรา  สังเลื่อน ครู อนุมัติ
208 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640523 บ้านคลองพังกลาง นางสาวศุภนิตย์  สัมภวมานะ รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
209 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640523 บ้านคลองพังกลาง จิรา  หนองเพียน ครู อนุมัติ
210 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640526 บ้านยวนปลา นางมยุรี  วุฒิพงศ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
211 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640525 บ้านบางปาน นัฏญา  รัชชะ ครู อนุมัติ
212 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640525 บ้านบางปาน นางกัลยา  มงคลนิมิตร ครู คศ.๒ อนุมัติ
213 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640527 วัดสองแพรก นางอารีย์  พิบูลย์ ครู อนุมัติ
214 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640528 บ้านควนสินชัย วชมล  ทองถึง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
215 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640524 บ้านควนสระ อัญชิษฐา  เกิดเรือง ครูผู้ช่่วย อนุมัติ
216 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640522 วัดสมัยสุวรรณ พงศักดิ์  ดำน้อย ครู อนุมัติ