รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 8501 สพป.ระนอง 460021 บ้านเกาะพยาม นางน้องแตง  ฉิมปลอด ครู อนุมัติ
2 8501 สพป.ระนอง 460021 บ้านเกาะพยาม นายสากล   เยี่ยมไธสง ครู อนุมัติ
3 8501 สพป.ระนอง 460024 บ้านเกาะช้าง นางสาวต่วนโรสนานี  เด่นอุดม ครู อนุมัติ
4 8501 สพป.ระนอง 460018 อนุบาลระนอง นางพัธนา  จรัสบุษราคัม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
5 8501 สพป.ระนอง 460018 อนุบาลระนอง นางสาวสุณี  มะหะหมัด ครู อนุมัติ
6 8501 สพป.ระนอง 460025 ชาติเฉลิม นางศิริลักษณ์  เกตุแก้ว ครู อนุมัติ
7 8501 สพป.ระนอง 460029 บ้านหินดาด นายยศกฤต  ช่วยนุกูล ครู อนุมัติ
8 8501 สพป.ระนอง 460030 บ้านทรายแดง นางสาวกนกรส  เชื้อสาย ครู อนุมัติ
9 8501 สพป.ระนอง 460031 บ้านบางสีกิ้ม ยุวดี  นุ่นรักษา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
10 8501 สพป.ระนอง 460026 บ้านบางนอน นางอิสรา  เพชรคนชม ครู อนุมัติ
11 8501 สพป.ระนอง 460027 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา นางนิลชฎา  หีบเพชร ครู อนุมัติ
12 8501 สพป.ระนอง 460017 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 นางวันดี  นาคอุดม ครู อนุมัติ
13 8501 สพป.ระนอง 460007 บ้านบางริ้น นางสาวเนาวรัตน์  ภู่มาลา ครู อนุมัติ
14 8501 สพป.ระนอง 460008 บ้านบางกลาง อุษา  ขนาดผล ครู อนุมัติ
15 8501 สพป.ระนอง 460010 บ้านทุ่งหงาว นายชัยยัณต์  สุขแก้ว ครู อนุมัติ
16 8501 สพป.ระนอง 460019 บ้านเกาะสินไห นายณัฐวัฒน์  นางงาม ครู อนุมัติ
17 8501 สพป.ระนอง 460020 บ้านเขานางหงส์ นางพนิตนาฏ  เฮกิมโบเทม ครู อนุมัติ
18 8501 สพป.ระนอง 460023 บ้านเกาะเหลา ชวณัฐ  หาญโสดา ครู อนุมัติ
19 8501 สพป.ระนอง 460023 บ้านเกาะเหลา อดิรส  จันทร์เกตุ ครู อนุมัติ
20 8501 สพป.ระนอง 460022 บ้านปากน้ำ นางสาวพจนา  สุจารี ครู อนุมัติ
21 8501 สพป.ระนอง 460022 บ้านปากน้ำ นายคณวัฒน์  ตองสู้ ครู อนุมัติ
22 8501 สพป.ระนอง 460032 บ้านหินช้าง สุธิดา  สอสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
23 8501 สพป.ระนอง 460006 บ้านนกงาง สุพรรณี  จงจิตร ครู อนุมัติ
24 8501 สพป.ระนอง 460001 บ้านราชกรูด พิชชานันท์  คงแก้ว ครู อนุมัติ
25 8501 สพป.ระนอง 460001 บ้านราชกรูด นางสาวสมสกุล  ทิพย์บุญทอง ครู อนุมัติ
26 8501 สพป.ระนอง 460002 บ้านขจัดภัย วรรณรวี  อนันต์นวัฒน์ ครู อนุมัติ
27 8501 สพป.ระนอง 460003 บ้านคลองของ นายสมศักดิ์  เดชประมวลพล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
28 8501 สพป.ระนอง 460004 บ้านละออง นางสาวรุ่งอักษร  สุขวงษ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
29 8501 สพป.ระนอง 460011 บ้านท่าฉาง นายพลากร  ธีรกุล ครู อนุมัติ
30 8501 สพป.ระนอง 460012 บ้านหาดทรายดำ ชุติมา  ลิ่มศิลา ครู อนุมัติ
31 8501 สพป.ระนอง 460016 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) อัญชนา  ภมรานนท์ ครู อนุมัติ
32 8501 สพป.ระนอง 460013 วัดหาดส้มแป้น นางสาวนิตยา  ฟุ้งเฟื่อง ครู อนุมัติ
33 8501 สพป.ระนอง 460080 บ้านเขาฝาชี พัชรีย์  จันทร์ส่งแก้ส ครู อนุมัติ
34 8501 สพป.ระนอง 460080 บ้านเขาฝาชี นางสาวนุชศราภรณ์  คงช่วย ครู อนุมัติ
35 8501 สพป.ระนอง 460081 ทับไชยาพัฒนา นางสาวราวดี  อินทระไชย์ ครู อนุมัติ
36 8501 สพป.ระนอง 460081 ทับไชยาพัฒนา นางอโนทัย  ทองส่องแก้ว ครูคศ.2 อนุมัติ
37 8501 สพป.ระนอง 460082 วัดช่องลม นางสุภาวดี  ใจดี ครู อนุมัติ
38 8501 สพป.ระนอง 460083 ทุ่งตาพลวิทยา นางจตุพร  คุ้มตะกั่ว ครู อนุมัติ
39 8501 สพป.ระนอง 460073 ระวิราษฎร์บำรุง นริศรา  มัทมิฬ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
40 8501 สพป.ระนอง 460075 บ้านบางขุนแพ่ง นางสาวลัดดา  นิยมไทย ครู อนุมัติ
41 8501 สพป.ระนอง 460079 บ้านละอุ่นใต้ นางศิริพร  คนหมั้น ครู อนุมัติ
42 8501 สพป.ระนอง 460078 บ้านปากแพรก นางสาวหงษ์ทอง  ผ่องใส ครู อนุมัติ
43 8501 สพป.ระนอง 460063 ประชาอุทิศ นายภานุวัฒน์  สุวรรณนัง ครู อนุมัติ
44 8501 สพป.ระนอง 460069 ชนม์พัฒนา พงศ์อรุณ  อรุโณทัย ครู อนุมัติ
45 8501 สพป.ระนอง 460069 ชนม์พัฒนา วิทวัฒน์  เจริญเฉลิมศักดิ์ ครู อนุมัติ
46 8501 สพป.ระนอง 460071 บ้านบางปรุ กันต์ธีร์  พันธุ์ลำยอง ครู อนุมัติ
47 8501 สพป.ระนอง 460072 บ้านห้วยเสียด อมรรัตน์  จุลศักดิ์ ครู อนุมัติ
48 8501 สพป.ระนอง 460070 อนุบาลบ้านด่าน นางสาวรัชนีวรรณ  ชัยเพชร ครู อนุมัติ
49 8501 สพป.ระนอง 460061 บ้านเชี่ยวเหลียง นายยุทธพงษ์  อัจกลับ ครู อนุมัติ
50 8501 สพป.ระนอง 460064 บ้านบางหิน นางปราณี  วิเศษ ครู อนุมัติ
51 8501 สพป.ระนอง 460065 บ้านชาคลี นายสุธีระ  เชี่ยวชาญ ครู อนุมัติ
52 8501 สพป.ระนอง 460066 บ้านทองหลาง นางสาวนิรนุช  ศรีโพธิ์ ครู อนุมัติ
53 8501 สพป.ระนอง 460066 บ้านทองหลาง ธิดารัตน์  ชนทัศน์ ครู อนุมัติ
54 8501 สพป.ระนอง 460060 บ้านนา สุวรีย์  บุญนาค ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
55 8501 สพป.ระนอง 460067 บ้านบางเบน นางสาวมณฑาทิพย์  เหมรัตน์ ครู อนุมัติ
56 8501 สพป.ระนอง 460068 บ้านสำนัก นางสาวชุติมันต์   ดำมี ครู อนุมัติ
57 8501 สพป.ระนอง 460037 นิคมสงเคราะห์ วรรณพร  จินดาพรหม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
58 8501 สพป.ระนอง 460039 บ้านหินวัว นางสาวณัฎภกร  เพชรศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
59 8501 สพป.ระนอง 460040 บ้านทุ่งมะพร้าว ปิยะนุช  ท่านทรัพย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
60 8501 สพป.ระนอง 460041 บ้านน้ำขาว นางกัลปา  รักศรี ครู อนุมัติ
61 8501 สพป.ระนอง 460042 โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางกุสมา  สีสร้อย ครู อนุมัติ
62 8501 สพป.ระนอง 460049 บ้านดอนกลาง ทศพร  กาละเมฆ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
63 8501 สพป.ระนอง 460049 บ้านดอนกลาง นายสมพร  แซ่โค้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
64 8501 สพป.ระนอง 460051 บ้านปลายคลอง นางเยาวลักษณ์  วิเชียรรัตน ครู อนุมัติ
65 8501 สพป.ระนอง 460052 บ้านบกกราย สุพิชฌาย์  ศรีเกตุ ธุรการ อนุมัติ
66 8501 สพป.ระนอง 460052 บ้านบกกราย เบญจพร  ช่างตรึก ผู้อำนวยการ อนุมัติ
67 8501 สพป.ระนอง 460052 บ้านบกกราย นางสาวชุรีกรณ์  โม้หิน ครู อนุมัติ
68 8501 สพป.ระนอง 460053 บ้านบางกุ้ง กรกต  อากาศภา ครูธุรการ อนุมัติ
69 8501 สพป.ระนอง 460053 บ้านบางกุ้ง นางสุภา   แสงสึก ครู อนุมัติ
70 8501 สพป.ระนอง 460050 กระบุรี นางเมตตา  พรหมเนตร ครู อนุมัติ
71 8501 สพป.ระนอง 460050 กระบุรี สาโรจน์  รอดสีเสน ครู อนุมัติ
72 8501 สพป.ระนอง 460054 บ้านน้ำจืดน้อย นางสาวสมฤทัย  มากมุข ครู อนุมัติ
73 8501 สพป.ระนอง 460057 บ้านบางสองรา นางสุธีรา  โอชา ครู อนุมัติ
74 8501 สพป.ระนอง 460058 บ้านทับจาก นิวัฒน์  ธัญญพันธ์ ครู อนุมัติ
75 8501 สพป.ระนอง 460033 วัดสุวรรณคีรี ธีรภัทร  ถิระโชติ ครู อนุมัติ
76 8501 สพป.ระนอง 460034 บ้านหนองจิก จินตนา  จันทรคาธ ครู อนุมัติ
77 8501 สพป.ระนอง 460035 บ้านหาดจิก นางสาวรสสุคนธ์  อักษรชู ครู อนุมัติ
78 8501 สพป.ระนอง 460036 บ้านคลองเงิน นางสาวรัตติภรณ์  ทองยอด ครุผู้ช่วย อนุมัติ
79 8501 สพป.ระนอง 460048 บ้านปลายคลองวัน นางชุติมา  ภาพันธ์ ครู อนุมัติ
80 8501 สพป.ระนอง 460044 บ้านสองพี่น้อง นางพยอม  ธรรมณี ครู อนุมัติ
81 8501 สพป.ระนอง 460044 บ้านสองพี่น้อง สุนิพนธ์   เซ่งล่าย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
82 8501 สพป.ระนอง 460044 บ้านสองพี่น้อง มิณทิตา  บุญรอด ครู อนุมัติ
83 8501 สพป.ระนอง 460045 มัชฌิมวิทยา นายพงษ์ศานติ์  ภูริสิริกุล ผอ.รร. อนุมัติ
84 8501 สพป.ระนอง 460043 ทับหลีสุริยวงศ์ กอบกุล  วงศ์รักษา ครู อนุมัติ
85 8501 สพป.ระนอง 460059 บ้านลำเลียง นางดุจเดือน  ลิ่มศิลา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
86 8501 สพป.ระนอง 460055 บ้านสองแพรก นางสุพัชนี  เอียบฉุ้น ครู อนุมัติ
87 8501 สพป.ระนอง 460056 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) ธีรวุฒิ  แป้นเพชร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
88 8501 สพป.ระนอง 460084 บ้านภูเขาทอง ขันติชัย  สาลี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
89 8501 สพป.ระนอง 460085 บ้านทะเลนอก จันทิมา  บรรดาศักดิ์ ธุรการ อนุมัติ
90 8501 สพป.ระนอง 460086 บ้านกำพวน ศรายุธ  หมาดหลี ครู อนุมัติ
91 8501 สพป.ระนอง 460086 บ้านกำพวน เอกรัตน์  คงยศ ครู อนุมัติ
92 8501 สพป.ระนอง 460087 บ้านสุขสำราญ นางธีรดา  อินทร์พรหม ครู อนุมัติ
93 8501 สพป.ระนอง 460088 บ้านบางมัน นางสาวสุธาทิพย์  ทองอ้น ครู อนุมัติ
94 8501 สพป.ระนอง 460089 บ้านแหลมนาว นางรัชนีกร  ราเหม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
95 8501 สพป.ระนอง 460090 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) ทัศนัย  สุวรรโณ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
96 8501 สพป.ระนอง 460090 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) ปราณี  ซื่อตรง ครู ชำนาญการ อนุมัติ
97 8501 สพป.ระนอง 460091 บ้านควนไทรงาม นางสาวเพ็ญจิดาภา  ฮั่นโต่น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
98 8501 สพป.ระนอง 460092 บ้านบางกล้วยนอก สากีน๊ะ  สะอุ ครู อนุมัติ