รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 8501 สพป.ระนอง 460021 บ้านเกาะพยาม นางน้องแตง  ฉิมปลอด ครู อนุมัติ
2 8501 สพป.ระนอง 460024 บ้านเกาะช้าง นางสาวต่วนโรสนานี  เด่นอุดม ครู อนุมัติ
3 8501 สพป.ระนอง 460018 อนุบาลระนอง นางสาวสุณี  มะหะหมัด ครู อนุมัติ
4 8501 สพป.ระนอง 460025 ชาติเฉลิม นางศิริลักษณ์  เกตุแก้ว ครู อนุมัติ
5 8501 สพป.ระนอง 460029 บ้านหินดาด นายยศกฤต  ช่วยนุกูล ครู อนุมัติ
6 8501 สพป.ระนอง 460030 บ้านทรายแดง นางสาวกนกรส  เชื้อสาย ครู อนุมัติ
7 8501 สพป.ระนอง 460031 บ้านบางสีกิ้ม นางนิตยาพร  รัตนพันธ์ ครู อนุมัติ
8 8501 สพป.ระนอง 460031 บ้านบางสีกิ้ม ยุวดี  นุ่นรักษา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
9 8501 สพป.ระนอง 460026 บ้านบางนอน นางจิดาภา  เพ็งช่วย ครู อนุมัติ
10 8501 สพป.ระนอง 460027 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา นางนิลชฎา  หีบเพชร ครู อนุมัติ
11 8501 สพป.ระนอง 460017 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 นางวันดี  นาคอุดม ครู อนุมัติ
12 8501 สพป.ระนอง 460007 บ้านบางริ้น นางสาวเนาวรัตน์  ภู่มาลา ครู อนุมัติ
13 8501 สพป.ระนอง 460008 บ้านบางกลาง อุษา  ขนาดผล ครู อนุมัติ
14 8501 สพป.ระนอง 460008 บ้านบางกลาง นางสาวมิสบะ  ดอเลาะ ครู อนุมัติ
15 8501 สพป.ระนอง 460008 บ้านบางกลาง นายธีระพันธ์  ควรวินิจ ครู คศ.2 อนุมัติ
16 8501 สพป.ระนอง 460010 บ้านทุ่งหงาว นางสาวมณีรัตน์  เวชวรรณ ครู อนุมัติ
17 8501 สพป.ระนอง 460010 บ้านทุ่งหงาว ปริณดา  ณ ระนอง ครู อนุมัติ
18 8501 สพป.ระนอง 460010 บ้านทุ่งหงาว นายชัยยัณต์  สุขแก้ว ครู อนุมัติ
19 8501 สพป.ระนอง 460019 บ้านเกาะสินไห นายณัฐวัฒน์  นางงาม ครู อนุมัติ
20 8501 สพป.ระนอง 460020 บ้านเขานางหงส์ นางนฤมล  เลื่องชื่อ ครู อนุมัติ
21 8501 สพป.ระนอง 460020 บ้านเขานางหงส์ เพ็ญประภา  สุวัตถิกุล ครู อนุมัติ
22 8501 สพป.ระนอง 460023 บ้านเกาะเหลา อดิรส  จันทร์เกตุ ครู อนุมัติ
23 8501 สพป.ระนอง 460022 บ้านปากน้ำ นางสาวพจนา  สุจารี ครู อนุมัติ
24 8501 สพป.ระนอง 460022 บ้านปากน้ำ นายคณวัฒน์  ตองสู้ ครู อนุมัติ
25 8501 สพป.ระนอง 460032 บ้านหินช้าง นางจงรักษ์  อุเสน ครู อนุมัติ
26 8501 สพป.ระนอง 460032 บ้านหินช้าง niyom  rodsiri ครู อนุมัติ
27 8501 สพป.ระนอง 460006 บ้านนกงาง สุพรรณี  จงจิตร ครู อนุมัติ
28 8501 สพป.ระนอง 460001 บ้านราชกรูด นายอนันต์  สมบูรณ์ ครู อนุมัติ
29 8501 สพป.ระนอง 460001 บ้านราชกรูด นางสาวสมสกุล  ทิพย์บุญทอง ครู อนุมัติ
30 8501 สพป.ระนอง 460002 บ้านขจัดภัย นางเอมอมร  กาญจนอารี ครู อนุมัติ
31 8501 สพป.ระนอง 460002 บ้านขจัดภัย วรรณรวี  อนันต์นวัฒน์ ครู อนุมัติ
32 8501 สพป.ระนอง 460003 บ้านคลองของ นางสาวกนกพร  นานอก ครู อนุมัติ
33 8501 สพป.ระนอง 460003 บ้านคลองของ นายสมศักดิ์  เดชประมวลพล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
34 8501 สพป.ระนอง 460004 บ้านละออง นางอังคณา  เกียรติตั้ง ครู อนุมัติ
35 8501 สพป.ระนอง 460011 บ้านท่าฉาง นางจันทร์เพ็ญ  มัธยัสถ์ ครู อนุมัติ
36 8501 สพป.ระนอง 460011 บ้านท่าฉาง นายพลากร  ธีรกุล ครู อนุมัติ
37 8501 สพป.ระนอง 460012 บ้านหาดทรายดำ ชุติมา  ลิ่มศิลา ครู อนุมัติ
38 8501 สพป.ระนอง 460016 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) กมลวรรณ  ชูระมาน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
39 8501 สพป.ระนอง 460016 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) นัดดา  ทองดำ ครู อนุมัติ
40 8501 สพป.ระนอง 460013 วัดหาดส้มแป้น นางสาวอรวรรณ  สวัสดิ์ ครู อนุมัติ
41 8501 สพป.ระนอง 460080 บ้านเขาฝาชี นางสาวนุชศราภรณ์  คงช่วย ครู อนุมัติ
42 8501 สพป.ระนอง 460080 บ้านเขาฝาชี พัชรีย์  จันทร์ส่งแก้ส ครู อนุมัติ
43 8501 สพป.ระนอง 460080 บ้านเขาฝาชี นางฉวีวรรณ   เพชรกลัด ครูชำนาญการ อนุมัติ
44 8501 สพป.ระนอง 460081 ทับไชยาพัฒนา นางอโนทัย  ทองส่องแก้ว ครูคศ.2 อนุมัติ
45 8501 สพป.ระนอง 460081 ทับไชยาพัฒนา นางสาวราวดี  อินทระไชย์ ครู อนุมัติ
46 8501 สพป.ระนอง 460082 วัดช่องลม นางสุภาวดี  ใจดี ครู อนุมัติ
47 8501 สพป.ระนอง 460083 ทุ่งตาพลวิทยา นางจตุพร  คุ้มตะกั่ว ครู อนุมัติ
48 8501 สพป.ระนอง 460073 ระวิราษฎร์บำรุง นางธมลวรรณ  ตองสู้ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
49 8501 สพป.ระนอง 460075 บ้านบางขุนแพ่ง นางสาวลัดดา  นิยมไทย ครู อนุมัติ
50 8501 สพป.ระนอง 460079 บ้านละอุ่นใต้ นางศิริพร  คนหมั้น ครู อนุมัติ
51 8501 สพป.ระนอง 460078 บ้านปากแพรก นางเนตรนภา  บำรุงเขตร ครู อนุมัติ
52 8501 สพป.ระนอง 460063 ประชาอุทิศ นายภานุวัฒน์  สุวรรณนัง ครู อนุมัติ
53 8501 สพป.ระนอง 460069 ชนม์พัฒนา วิทวัฒน์  เจริญเฉลิมศักดิ์ ครู อนุมัติ
54 8501 สพป.ระนอง 460071 บ้านบางปรุ นางสาวป.ศุกรกานต์  สว่างคีรี ครู อนุมัติ
55 8501 สพป.ระนอง 460071 บ้านบางปรุ กันต์ธีร์  พันธุ์ลำยอง ครู อนุมัติ
56 8501 สพป.ระนอง 460072 บ้านห้วยเสียด อมรรัตน์  จุลศักดิ์ ครู อนุมัติ
57 8501 สพป.ระนอง 460072 บ้านห้วยเสียด นางกาญจนาดี  หวังดีกลาง ครู อนุมัติ
58 8501 สพป.ระนอง 460070 อนุบาลบ้านด่าน นางสาวรัชนีวรรณ  ชัยเพชร ครู อนุมัติ
59 8501 สพป.ระนอง 460061 บ้านเชี่ยวเหลียง นายยุทธพงษ์  อัจกลับ ครู อนุมัติ
60 8501 สพป.ระนอง 460064 บ้านบางหิน นางปราณี  วิเศษ ครู อนุมัติ
61 8501 สพป.ระนอง 460065 บ้านชาคลี นายสุธีระ  เชี่ยวชาญ ครู อนุมัติ
62 8501 สพป.ระนอง 460066 บ้านทองหลาง ธิดารัตน์  ชนทัศน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
63 8501 สพป.ระนอง 460060 บ้านนา อิษฏ์พร  มณีรัตน์ ึีูครู อนุมัติ
64 8501 สพป.ระนอง 460060 บ้านนา นางสาวนฤมล  พิลาคำ ครู อนุมัติ
65 8501 สพป.ระนอง 460060 บ้านนา สุวรีย์  บุญนาค ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
66 8501 สพป.ระนอง 460067 บ้านบางเบน นางสาวมณฑาทิพย์  เหมรัตน์ ครู อนุมัติ
67 8501 สพป.ระนอง 460068 บ้านสำนัก นางจันทร์จิรา  หอมหวน ครู อนุมัติ
68 8501 สพป.ระนอง 460068 บ้านสำนัก นางสาวอุทุมพร    พิพัฒน์ผล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
69 8501 สพป.ระนอง 460037 นิคมสงเคราะห์ นางสาวรุ่งทิพย์  บุญเที่ยงธรรม พนักงานราชการ อนุมัติ
70 8501 สพป.ระนอง 460037 นิคมสงเคราะห์ วรรณพร  จินดาพรหม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
71 8501 สพป.ระนอง 460039 บ้านหินวัว ณัฐพล  หทัยเมธา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
72 8501 สพป.ระนอง 460039 บ้านหินวัว นางสาวอรษา   คงเดิม ครู อนุมัติ
73 8501 สพป.ระนอง 460040 บ้านทุ่งมะพร้าว นิติรัตน์  แสงเผือก ครู อนุมัติ
74 8501 สพป.ระนอง 460040 บ้านทุ่งมะพร้าว ปิยะนุช  ท่านทรัพย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
75 8501 สพป.ระนอง 460040 บ้านทุ่งมะพร้าว นางสาวอรทัย  จันทร์มุ่ย ครู อนุมัติ
76 8501 สพป.ระนอง 460041 บ้านน้ำขาว นางกัลปา  รักศรี ครู อนุมัติ
77 8501 สพป.ระนอง 460042 โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางกุสมา  สีสร้อย ครู อนุมัติ
78 8501 สพป.ระนอง 460049 บ้านดอนกลาง นายสมพร  แซ่โค้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
79 8501 สพป.ระนอง 460049 บ้านดอนกลาง ทศพร  กาละเมฆ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
80 8501 สพป.ระนอง 460051 บ้านปลายคลอง นางเยาวลักษณ์  วิเชียรรัตน ครู อนุมัติ
81 8501 สพป.ระนอง 460051 บ้านปลายคลอง นายจรูญ  อมฤตโกมล ครู อนุมัติ
82 8501 สพป.ระนอง 460052 บ้านบกกราย นางสาวชุรีกรณ์  โม้หิน ครู อนุมัติ
83 8501 สพป.ระนอง 460052 บ้านบกกราย เบญจพร  ช่างตรึก ผู้อำนวยการ อนุมัติ
84 8501 สพป.ระนอง 460053 บ้านบางกุ้ง นางสุภา   แสงสึก ครู อนุมัติ
85 8501 สพป.ระนอง 460053 บ้านบางกุ้ง กรกต  อากาศภา ครูธุรการ อนุมัติ
86 8501 สพป.ระนอง 460050 กระบุรี นางเมตตา  พรหมเนตร ครู อนุมัติ
87 8501 สพป.ระนอง 460054 บ้านน้ำจืดน้อย นางสาวสมฤทัย  มากมุข ครู อนุมัติ
88 8501 สพป.ระนอง 460054 บ้านน้ำจืดน้อย นางสาวสุธิดา  สอสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
89 8501 สพป.ระนอง 460057 บ้านบางสองรา นางสาวชูศรี  ลิ่มวนิชกุล ครูชำนาญการ อนุมัติ
90 8501 สพป.ระนอง 460057 บ้านบางสองรา นางสุธีรา  โอชา ครู อนุมัติ
91 8501 สพป.ระนอง 460057 บ้านบางสองรา ชนะชัย  สีแสด ครูธุรการ อนุมัติ
92 8501 สพป.ระนอง 460058 บ้านทับจาก นายชนภูมิ  หีบเพชร ครูคศ.1 อนุมัติ
93 8501 สพป.ระนอง 460058 บ้านทับจาก เอมจิตร   ชัมภูชนะ พนักงานราชการ อนุมัติ
94 8501 สพป.ระนอง 460033 วัดสุวรรณคีรี นายสุนันท์  เถาเล็ก ผู้อำนวยการ อนุมัติ
95 8501 สพป.ระนอง 460033 วัดสุวรรณคีรี ธีรภัทร  ถิระโชติ ครู อนุมัติ
96 8501 สพป.ระนอง 460034 บ้านหนองจิก จินตนา  จันทรคาธ ครู อนุมัติ
97 8501 สพป.ระนอง 460035 บ้านหาดจิก สินีนาฎ  ตั่นหยี่ ครู อนุมัติ
98 8501 สพป.ระนอง 460035 บ้านหาดจิก สินีนาฎ  ตั่นหยี่ คร อนุมัติ
99 8501 สพป.ระนอง 460035 บ้านหาดจิก นางสาวรสสุคนธ์  อักษรชู ครู อนุมัติ
100 8501 สพป.ระนอง 460036 บ้านคลองเงิน พรรณี  ต้นน้ำนิ่ง ครู อนุมัติ
101 8501 สพป.ระนอง 460036 บ้านคลองเงิน นางสาวรัชดา  นุ่นแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
102 8501 สพป.ระนอง 460048 บ้านปลายคลองวัน นางชุติมา  ภาพันธ์ ครู อนุมัติ
103 8501 สพป.ระนอง 460044 บ้านสองพี่น้อง มิณทิตา  บุญรอด ครู อนุมัติ
104 8501 สพป.ระนอง 460044 บ้านสองพี่น้อง สุนิพนธ์   เซ่งล่าย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
105 8501 สพป.ระนอง 460044 บ้านสองพี่น้อง นางพยอม  ธรรมณี ครู อนุมัติ
106 8501 สพป.ระนอง 460045 มัชฌิมวิทยา นายพงษ์ศานติ์  ภูริสิริกุล ผอ.รร. อนุมัติ
107 8501 สพป.ระนอง 460043 ทับหลีสุริยวงศ์ จินดา  โกมล ครู อนุมัติ
108 8501 สพป.ระนอง 460043 ทับหลีสุริยวงศ์ นพวรรณ  วังน้อย ครู อนุมัติ
109 8501 สพป.ระนอง 460043 ทับหลีสุริยวงศ์ กอบกุล  วงศ์รักษา ครู อนุมัติ
110 8501 สพป.ระนอง 460059 บ้านลำเลียง นางดุจเดือน  ลิ่มศิลา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
111 8501 สพป.ระนอง 460055 บ้านสองแพรก นางสุพัชนี  เอียบฉุ้น ครู อนุมัติ
112 8501 สพป.ระนอง 460056 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) อุไรวรรณ   อัตภิญโญ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
113 8501 สพป.ระนอง 460056 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) นายบัญชา  เกตุแก้ว ครู อนุมัติ
114 8501 สพป.ระนอง 460056 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) ธีรวุฒิ  แป้นเพชร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
115 8501 สพป.ระนอง 460084 บ้านภูเขาทอง นายอนุสรณ์  หลีปุ่ม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
116 8501 สพป.ระนอง 460084 บ้านภูเขาทอง นางอรุณศรี  ลิ่มสืบเชื้อ ครู อนุมัติ
117 8501 สพป.ระนอง 460084 บ้านภูเขาทอง ขันติชัย  สาลี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
118 8501 สพป.ระนอง 460085 บ้านทะเลนอก นางสาวจารุดา  สืบเหตุ ครู อนุมัติ
119 8501 สพป.ระนอง 460085 บ้านทะเลนอก จันทิมา  บรรดาศักดิ์ ธุรการ อนุมัติ
120 8501 สพป.ระนอง 460086 บ้านกำพวน ชุลีวรรณ  สำเนียงหวาน ครู อนุมัติ
121 8501 สพป.ระนอง 460086 บ้านกำพวน ศรายุธ  หมาดหลี ครู อนุมัติ
122 8501 สพป.ระนอง 460087 บ้านสุขสำราญ นางธีรดา  อินทร์พรหม ครู อนุมัติ
123 8501 สพป.ระนอง 460088 บ้านบางมัน นางสาวสุธาทิพย์  ทองอ้น ครู อนุมัติ
124 8501 สพป.ระนอง 460088 บ้านบางมัน ธิติสรณ์  ณ เเฉล้ม ครู อนุมัติ
125 8501 สพป.ระนอง 460089 บ้านแหลมนาว อติชาติ  สะอีด ครู อนุมัติ
126 8501 สพป.ระนอง 460089 บ้านแหลมนาว นางจริยาภรณ์  เพียรจัด ครู อนุมัติ
127 8501 สพป.ระนอง 460090 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) ปราณี  ซื่อตรง ครู ชำนาญการ อนุมัติ
128 8501 สพป.ระนอง 460090 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) นางสาวสายพิศ  จันทวงศ์ ครู อนุมัติ
129 8501 สพป.ระนอง 460091 บ้านควนไทรงาม นางสาวเพ็ญจิดาภา  ฮั่นโต่น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
130 8501 สพป.ระนอง 460092 บ้านบางกล้วยนอก สากีน๊ะ  สะอุ ครู อนุมัติ
131 8501 สพป.ระนอง 460092 บ้านบางกล้วยนอก นางนิฟัตฮียะห์  คงยศ ครู อนุมัติ