รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110064 วัดขุนกระทิง นางสาวฐิติพร  อมรามร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
2 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110021 วัดหาดทรายแก้ว เหมือนตา  เรืองศรี ครู อนุมัติ
3 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110021 วัดหาดทรายแก้ว วัลลี  ปิดชิด ครู อนุมัติ
4 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110065 บ้านในห้วย มุกดาการ  วงศ์เพชร ครู อนุมัติ
5 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110061 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ประไพพิศ   ภู่เจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
6 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110061 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ นายสามารถ   สุดสวาท ครู อนุมัติ
7 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110020 อนุบาลชุมพร มณฑิกา  พัฒชู ครู อนุมัติ
8 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110013 วัดดอนทรายแก้ว เนตรนลิน  คชรินทร์ ครู อนุมัติ
9 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110008 วัดพิชัยยาราม นายอภิชัย  นุ้ยสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดพิชัยยาราม อนุมัติ
10 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110009 บ้านคอสน เทพศิริ  แสงสว่าง ครู อนุมัติ
11 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110007 บ้านบางคอย บูรพา  เดชานุวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านบางคอย อนุมัติ
12 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110012 บ้านบางหลง ศรศักดิ์  มาทมาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
13 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110012 บ้านบางหลง นายสุรศักดิ์  คงเทพ ครู อนุมัติ
14 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110054 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ณัฐพล  ฟ้องโห้ย พนักงานราชการ อนุมัติ
15 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110053 บ้านทุ่งหงษ์ ปณัฌธิตา  ฤทธิ์ธาร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
16 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110060 บ้านเขาบ่อ ปาริชาติ  ชื่นแดง ครูชำนาญการ อนุมัติ
17 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110051 วัดดอนมะม่วง กนกวรรณ  แพรักษา ครู อนุมัติ
18 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110052 วัดทุ่งคา จารีพร  ผลมูล ครู อนุมัติ
19 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110018 อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สำราญ  ขวัญพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
20 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110018 อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร นายประสิทธิ์  เกลี้ยงสงค์ ครู อนุมัติ
21 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110034 วัดหูรอ นางจิตรา  ชัยวิสิทธิ์ ครู อนุมัติ
22 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110036 บ้านสามเสียม นายจรัล  เพชรดี ผู่้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเสียม อนุมัติ
23 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110036 บ้านสามเสียม ภิญโญ  แป้งอ่อน ครู อนุมัติ
24 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110038 วัดนาทุ่ง พันธุ์ธัช  ศรีไสยเพชร ครู อนุมัติ
25 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110041 บ้านหนองเนียน พัทษนันท์   กำเนิดโทน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
26 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110045 วัดบางลึก นายฐาปนิก  นารัตฐา พนักงานราชการ อนุมัติ
27 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110047 บ้านศาลาลอย นางสาวโชติกา   สุวรรณเนาว์ ครู อนุมัติ
28 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110014 วัดคูขุด นางหทัยทิพย์  ชนก ครูโรงเรียนวัดคูุขุด อนุมัติ
29 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110015 บ้านดอนไทรงาม นางสาวพัทธยา  เทศขำ ครูโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม อนุมัติ
30 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110016 บ้านคอเตี้ย ธาริณี   ชูสงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
31 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110017 วัดดอนรวบ นายประสิทธิ์  คงบุญแก้ว ครู อนุมัติ
32 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110063 บ้านเขาวง ถาวร  จินดาสุวรรณ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
33 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110023 บ้านท่ามะปริง นางสาววรรณวิสาข์  ศักดิ์พิมล ครู อนุมัติ
34 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110005 วัดหัวกรูด เกษม  จันทร์เพียร ครูโรงเรียนวัดหัวกรูด อนุมัติ
35 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110001 บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) วิโรจน์  พงษ์ศิริกุล ครู อนุมัติ
36 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110002 บ้านหัวถนน นางสาวนาฏนารี  หัสดำ ครู อนุมัติ
37 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110002 บ้านหัวถนน ธันยาการย์  เผดิม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
38 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110003 บ้านหาดภราดรภาพ วรุณี  สุขยุภักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
39 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110025 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม นายพรหมพิทักษ์   มหาแก้ว ครู อนุมัติ
40 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110025 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม กัญญาภัทร  มงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
41 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110026 วัดดอนเมือง สัมภาษณ์  มาศวิเชียร ครู อนุมัติ
42 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110027 วัดวังไผ่ นางสาววัลย์นภัสร์  นวลละออง ครู อนุมัติ
43 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110029 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) จินตนา  ร่วมใจ ครู อนุมัติ
44 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110030 วัดน้อมถวาย ลักษิกา  เจริญสุข ครู อนุมัติ
45 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110032 บ้านนาแซะ นางสาวประภัสสร  ฝ่ายเวียงจันทร์ ครู อนุมัติ
46 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110033 บ้านท่าไม้ลาย กันต์สินี  หวั่งประดิษฐ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
47 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110056 วัดเชิงกระ สำรวม   สนพิพัฒน์ ครู อนุมัติ
48 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110058 บ้านคลองสูบ นายธีรพันธ์  สุขสำราญ ครู อนุมัติ
49 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110059 บ้านเขาชันโต๊ะ กนกวรรณ  พราหมณ์น้อย ครู อนุมัติ
50 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110067 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา นางสาวญาติมา  ฤทธิ์ธาร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
51 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110004 บ้านหาดทรายรี นางอนุสรา  เพชรเจียรนัย ครู อนุมัติ
52 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110006 บ้านทุ่งมะขาม ชญานี  พวงทรัพย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
53 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110042 ชุมชนวัดหาดพันไกร นางศิริประภา  แสนโคตร ครู อนุมัติ
54 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110073 บ้านใหม่พัฒนา จันทนา  โตคีรี ครู อนุมัติ
55 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110074 ประชานิคม 2 รุจิรา  สิงห์กันยา ครู อนุมัติ
56 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110282 บ้านท่าลานทอง ปิยธิดา  แซ่โง้ว ครู อนุมัติ
57 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110072 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) เอมอร  เพชรวารี ครู อนุมัติ
58 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110084 บ้านแก่งเพกา ศันสนีย์  พนัสนาชี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
59 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110081 บ้านหาดหงส์ เสาวณี  ขำอ้วม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
60 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110082 ประชานิคม 3 วราพร  นวนนุ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
61 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110078 บ้านเขาพาง ดวงพร  บุญพยุง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
62 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110078 บ้านเขาพาง กชวรรณ   คงนิล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
63 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110079 บ้านหนองเรือ นางเสาวภา  ทองไตรภพ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
64 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110080 บ้านหัวว่าว ธมกร  พัฒนะอิ่ม ครู อนุมัติ
65 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110083 บ้านหาดส้มแป้น สุภชัย  สมบุญ ครู อนุมัติ
66 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110085 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) กิตติพงษ์  น้อยจีน ครู อนุมัติ
67 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110089 ชุมชนประชานิคม จุฑาพร  ศรีภิรมย์ ธุรการ อนุมัติ
68 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110087 ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรนิภา  สังศรีสุข ครู อนุมัติ
69 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110094 วัดควนมณี นางกานต์รวี  สร้างเกตุ ครูชำนาการพิเศษ อนุมัติ
70 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110095 วัดวังครก นางณพิชญา   พรหมรักษา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
71 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110092 ประชาสันติ นางกฤษณา  วงศ์ประเสริฐ ครูชำนาญการ อนุมัติ
72 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110093 บ้านละมุ นายนฤสรณ์  ปราบจินดา ครูชำนาญการ อนุมัติ
73 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110096 บ้านดอนเคี่ยม ผกายวรรณ  จันมาก ครู อนุมัติ
74 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110098 บ้านรับร่อ กาญจนา  ช่วยดำรงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
75 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110100 บ้านหาดใน นางบุญทิวา  แก้วรักษ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
76 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110283 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี เสาวรัตน์  ภิรมย์ ครู อนุมัติ
77 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110077 บ้านเหมืองทอง จันทร์จิรา  คานุรักษ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
78 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110103 บ้านคันธทรัพย์ นางสาวภคภรณ์  โกมลบุณย์ ครูโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ อนุมัติ
79 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110104 บ้านเนินทอง ณัฐวุฒิ วิวัฒน์ภิญโญ  วิวัฒน์ภิญโญ ครูชำนาญการ อนุมัติ
80 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110109 บ้านสวนทรัพย์ ว่าที่ร้อยตรี สาคร  สูงสม ครูโรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ อนุมัติ
81 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110106 บ้านพรุตะเคียน นายสุวิทย์  วรรณสุข ครู อนุมัติ
82 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110105 บ้านใหม่สมบูรณ์ ภัททิรา  เกตุพิมล ครู อนุมัติ
83 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110102 บ้านงาช้าง อัญชลี  เกื้อแก้ว ครู อนุมัติ
84 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110107 ประชาพัฒนา กุหลาบ  เลาห์ประเสริฐ ครู อนุมัติ
85 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110108 บ้านร้านตัดผม นุชนา  เรืองโรจน์ ครู อนุมัติ
86 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110111 บ้านทรายขาว ปรมัตถ์  บุญนิ่ม ครู อนุมัติ
87 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110076 บ้านธรรมเจริญ เอกชัย   รัตนพงศ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
88 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110110 บ้านตาหงษ์ ปัทมา  ใยบัวทอง ครู อนุมัติ
89 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110068 บ้านกลาง นางสาวพิทยาภรณ์  สุทธสนธิ์ ครู อนุมัติ
90 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110069 บ้านบึงลัด นางสาวอมรรัตน์  พนัสนาชี ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
91 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110070 ประชานิคม 4 นางสาวสุดาทิพย์  มีสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
92 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110071 บ้านยายไท อรรัจนา  พิพัฒน์ ครู อนุมัติ
93 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110099 บ้านหินแก้ว ภัชรา  นวลแก้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
94 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110099 บ้านหินแก้ว ปราณี  กาบขุนทด ครู อนุมัติ
95 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110101 บ้านน้ำเย็น วงเดือน   คำระหงษ์ ครู อนุมัติ
96 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110097 บ้านจันทึง รุ่งรัตน์  แย้มสุคนธ์ ครู อนุมัติ
97 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110118 บ้านทรายแก้ว ทวีศักดิ์  ละอองคม ครูโรงเรียนบ้านทรายแก้ว อนุมัติ
98 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110121 ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) ณัฏฐกานต์  จังคสุต ครู อนุมัติ
99 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110122 บ้านเขาเลี้ยว ปานทิพย์  สายัณห์ ครู อนุมัติ
100 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110124 บ้านไชยราช นางสาวสิริพร  บุญทิพย์ ครู อนุมัติ
101 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110128 บ้านวังช้าง เฉลิมเกียรติ  โต๊ะดำ ครู อนุมัติ
102 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110132 บ้านหินกบ นางสาววลัยมาศ  บัวชาวเกาะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
103 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110130 โรงเรียนบ้านบางจาก นางสาววิเนตา  โคมแก้ว ครู อนุมัติ
104 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110131 บ้านชุมโค นิภา  สุวรรณฉวี ธุรการโรงเรียนบ้านชุมโค อนุมัติ
105 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110133 บ้านดอนทราย นายภาคภูมิ  รัตนพงศ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
106 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110134 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ นิตยา  นกใหญ่ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
107 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110129 บ้านบ่ออิฐ เนตรชนก  พรมทอง ครู อนุมัติ
108 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110125 บ้านทุ่งเรี้ย นางสาวจีรภา  ชูจีน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
109 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110119 ชุมชนมาบอำมฤต นพรัตน์   คงอาสา ครู อนุมัติ
110 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110120 วัดดอนยาง ผกามาศ  ศักดิ์ดำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
111 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110123 บ้านห้วยรากไม้ อรรถพล  เอกวรรณัง ครู อนุมัติ
112 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110123 บ้านห้วยรากไม้ กาญจนา  งามขำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
113 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110138 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ นายธีระพันธ์  เพ็ชรคีรี ครู อนุมัติ
114 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110145 บ้านคอกม้า นายไพฑูรย์  อุ่นอบ ครู อนุมัติ
115 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110135 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) อมลรัตน์  โพธิสุวรรณ ครู อนุมัติ
116 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110136 บ้านดอนตะเคียน นายวชิระ  มีพันธ์ ครู อนุมัติ
117 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110117 บ้านน้ำพุ สรรษณี   ทองลาว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
118 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110115 บ้านถ้ำธง นางสาวนิชยา  ขุนดำ ครู อนุมัติ
119 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110112 บ้านปากคลอง อัจฉรีย์  เกษเสมา ครู อนุมัติ
120 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110113 วัดบางแหวน นางสาวมิสิมา  เลิศนรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
121 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110140 ไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) นางสาววิยะดา   ครุธนรสิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
122 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110141 อนุบาลบ้านเนินสำลี โชษิตา  สุทธิพล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
123 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110143 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ภัททิรา  นพศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ