รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110064 วัดขุนกระทิง ฐิติพร  อมรามร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
2 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110021 วัดหาดทรายแก้ว ธิยารัชน์  เรืองสังข์ ครู อนุมัติ
3 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110065 บ้านในห้วย มุกดาการ  วงศ์เพชร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
4 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110061 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ นายสามารถ   สุดสวาท ครู อนุมัติ
5 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110020 อนุบาลชุมพร ธนาภรณ์  ธรรมวาทิตย์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมพร อนุมัติ
6 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110013 วัดดอนทรายแก้ว เลอศักดิ์  รัชณาการ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
7 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110008 วัดพิชัยยาราม นางสาวปฐมาวดี  มหาทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม อนุมัติ
8 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110008 วัดพิชัยยาราม อภิชัย  นุ้ยสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
9 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110009 บ้านคอสน นายวิชิต  วงศ์ลีลากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอสน อนุมัติ
10 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110009 บ้านคอสน นางสาวอมรรัตน์  ส้มเกลี้ยง พนักงานราชการ อนุมัติ
11 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110007 บ้านบางคอย นายบูรพา  เดชานุวัฒน์ ครู อนุมัติ
12 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110007 บ้านบางคอย สิชาภัทร  พูลใหญ่ ครู อนุมัติ
13 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110012 บ้านบางหลง นายสุรศักดิ์   คงเทพ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
14 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110012 บ้านบางหลง ศรศักดิ์  มาทมาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
15 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110054 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ปณัฌธิตา  ฤทธิ์ธาร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
16 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110053 บ้านทุ่งหงษ์ เอกวุฒิ  ภู่ขันเงิน ครู อนุมัติ
17 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110060 บ้านเขาบ่อ ปาริชาติ  ชื่นแดง ครู อนุมัติ
18 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110051 วัดดอนมะม่วง พิมพ์มาศ  เพ็ชรุพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
19 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110051 วัดดอนมะม่วง กนกวรรณ  แพรักษา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
20 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110052 วัดทุ่งคา สามารถ  แก้ววิชิต ครู อนุมัติ
21 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110018 อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร นายอำพร  ศรีพรหม รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
22 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110018 อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร นายประสิทธิ์  เกลี้ยสงค์ ครู อนุมัติ
23 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110034 วัดหูรอ นางจิตรา  ชัยวิสิทธิ์ ครู อนุมัติ
24 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110036 บ้านสามเสียม นางสาวอำนวยพร  นพการ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
25 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110035 ชุมชนบ้านนาชะอัง ปราณี  รัตนเทพี ธุรการ อนุมัติ
26 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110038 วัดนาทุ่ง นายพันธุ์ธัช  ศรีไสยเพชร ครู อนุมัติ
27 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110038 วัดนาทุ่ง Kanokporn  Sakulnakorn ครู อนุมัติ
28 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110041 บ้านหนองเนียน นางสาวพัทษนันท์   กำเนิดโทน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
29 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110045 วัดบางลึก นายฐาปนิก  นารัตฐา พนักงานราชการ อนุมัติ
30 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110045 วัดบางลึก นายภิรมย์  ชิตดุษดี ครู อนุมัติ
31 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110047 บ้านศาลาลอย นายประกิต  เพชรมณี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
32 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110047 บ้านศาลาลอย ธานี  จิตร์รัว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
33 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110014 วัดคูขุด ชมพูนุท   มานพพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
34 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110014 วัดคูขุด นางหทัยทิพย์  ชนก ครู อนุมัติ
35 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110015 บ้านดอนไทรงาม น.ส.โสภิดา  กาศพิรุณ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
36 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110016 บ้านคอเตี้ย นายพรอัมรินทร์  ชุมพินิจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
37 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110016 บ้านคอเตี้ย นางสาวธาริณี  ชูสงค์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
38 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110017 วัดดอนรวบ นายประสิทธิ์  คงบุญแก้ว ครู อนุมัติ
39 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110017 วัดดอนรวบ นางสาวกาญจนา  ใจแข็ง ครู อนุมัติ
40 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110063 บ้านเขาวง ถาวร  จินดาสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านเขาวง อนุมัติ
41 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110023 บ้านท่ามะปริง พิรุณ  เที่ยวแสวง ครู คศ.2 อนุมัติ
42 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110005 วัดหัวกรูด นายเกษม   จันทร์เพียร ครู โรงเรียนวัดหัวกรูด อนุมัติ
43 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110005 วัดหัวกรูด นายชัชวาล  ด้วงงาม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
44 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110001 บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) นายพิศาล  เจริญวนิช ครู รร.บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)[ อนุมัติ
45 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110001 บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) จีรพรรณ  นันทตันติ ครู อนุมัติ
46 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110002 บ้านหัวถนน ธันยาการย์  เผดิม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
47 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110003 บ้านหาดภราดรภาพ วรุณี  สุขยุภักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
48 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110025 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม นางสาวกัญญาภัทร  มงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
49 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110025 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม นางสุพาณี  สงสุข ครูชำนาญการ อนุมัติ
50 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110026 วัดดอนเมือง สัมภาษณ์  มาศวิเชียร ครู อนุมัติ
51 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110027 วัดวังไผ่ วรางคณา  ทองแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
52 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110027 วัดวังไผ่ นายพนม  บุญมี พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
53 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110029 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) จินตนา  ร่วมใจ ครู อนุมัติ
54 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110030 วัดน้อมถวาย ลัิกษิกา  เจริญสุข ครู อนุมัติ
55 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110032 บ้านนาแซะ นางสุดา  ปานแก้ว ครูชำนาญการ อนุมัติ
56 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110032 บ้านนาแซะ นางฐิติมา  บุญทองหลาง ครู อนุมัติ
57 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110033 บ้านท่าไม้ลาย นายยุทธนา  มรกต ครู อนุมัติ
58 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110056 วัดเชิงกระ นายวิวัฒน์  อู่เจริญ ครู อนุมัติ
59 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110056 วัดเชิงกระ สำรวม   สนพิพัฒน์ ครูโรงเรียนวัดเชิงกระ อนุมัติ
60 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110058 บ้านคลองสูบ นายธีรพันธ์  สุขสำราญ ครู อนุมัติ
61 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110059 บ้านเขาชันโต๊ะ ปรีชา  อนุเผ่า ครู อนุมัติ
62 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110059 บ้านเขาชันโต๊ะ นางสาวกนกวรรณ  พราหมณ์น้อย ครูโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ อนุมัติ
63 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110067 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา รัชฎา   เฉลา ครู อนุมัติ
64 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110067 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา ญาติมา  บัวมาต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
65 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110004 บ้านหาดทรายรี สุภาวดี  แหล่งหล้า พนักงานราชการ อนุมัติ
66 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110004 บ้านหาดทรายรี ปรียา  สมัครแก้ว ธุรการ อนุมัติ
67 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110006 บ้านทุ่งมะขาม นางสาวภัชณภา  มหาแก้ว ครู อนุมัติ
68 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110006 บ้านทุ่งมะขาม ทวีป  คล่องใจชน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม อนุมัติ
69 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110042 ชุมชนวัดหาดพันไกร นาย  สาคร แสนโคตร อนุมัติ
70 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110042 ชุมชนวัดหาดพันไกร นางศิริประภา  แสนโคตร ครู อนุมัติ
71 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110073 บ้านใหม่พัฒนา นางสาวจันทนา  โตคีรี ครูจ้างเหมารายเดือน อนุมัติ
72 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110074 ประชานิคม 2 นางอุมาพร   พันนะการ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
73 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110074 ประชานิคม 2 นางรุจิรา  สิงห์กันยา ครู อนุมัติ
74 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110074 ประชานิคม 2 นางสาวศุภวรรณ  เสือสง่า ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
75 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110074 ประชานิคม 2 สุวรรณี  อยู่เปี่ยม ครู อนุมัติ
76 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110282 บ้านท่าลานทอง ปิยธิดา  แซ่โง้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
77 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110072 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) นางจินตนา  กัณหา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) อนุมัติ
78 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110072 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) นางเอมอร  เพฃรวารี ครู อนุมัติ
79 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110084 บ้านแก่งเพกา ศันสนีย์  พนัสนาชี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
80 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110084 บ้านแก่งเพกา นางสาวนิตยา  แดงสกล ครูโรงเรียนบ้านแก่งเพกา อนุมัติ
81 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110081 บ้านหาดหงส์ เสาวณี   ขำอ้วม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
82 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110082 ประชานิคม 3 นางสาวปารีดะ  บิลสัน ครู อนุมัติ
83 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110082 ประชานิคม 3 นางสาวธัญญาลักษณ์  ปลีสนิท ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
84 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110078 บ้านเขาพาง นางกชวรรณ  คงนิล ครูชำนาญพิเศษ อนุมัติ
85 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110078 บ้านเขาพาง ดวงพร  บุญพยุง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
86 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110079 บ้านหนองเรือ นายขวัญชัย  ศรีช่วง ครูโรงเรียนบ้านหนองเรือ อนุมัติ
87 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110079 บ้านหนองเรือ จุฑารัตน์  เนาวสูตร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
88 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110080 บ้านหัวว่าว นางธมกร  พัฒนะอิ่ม ครู อนุมัติ
89 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110083 บ้านหาดส้มแป้น นางพรพนา  แดงสกล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
90 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110083 บ้านหาดส้มแป้น สุภชัย  สมบุญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
91 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110085 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) กิตติพงษ์  น้อยจีน ครู อนุมัติ
92 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110085 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) kittipong  noijeen ครู อนุมัติ
93 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110089 ชุมชนประชานิคม นายสำเริง  สมสกุล ครูโรงเรียนชุมชนประชานิคม อนุมัติ
94 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110087 ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) กรนิภา  สังศรีสุข ครู อนุมัติ
95 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110094 วัดควนมณี นางจินตนา   หนูสุด ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนมณี อนุมัติ
96 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110094 วัดควนมณี นางสาวอรนิช  ชนะการ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
97 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110095 วัดวังครก นายนฤสรณ์  ปราบจินดา ครู อนุมัติ
98 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110092 ประชาสันติ กฤษณา  วงศ์ประเสริฐ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสันติ อนุมัติ
99 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110093 บ้านละมุ นางสาวชิตาภา  กลิ่นละออ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านละมุ อนุมัติ
100 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110096 บ้านดอนเคี่ยม นิภา  แดงสกล ครู คศ.1 อนุมัติ
101 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110098 บ้านรับร่อ นางสาวกาญจนา  ช่วยดำรงค์ ธรการ อนุมัติ
102 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110100 บ้านหาดใน นงเยาว์   กฤษฎาสกุลการ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
103 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110100 บ้านหาดใน บุญทิวา  แก้วรักษ์ ครู อนุมัติ
104 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110283 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี นางสาวเสาวรัตน์  ภิรมย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
105 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110077 บ้านเหมืองทอง นางสาวจันทร์จิรา  คานุรักษ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
106 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110103 บ้านคันธทรัพย์ นางสาวภคภรณ์  โกมลบุณย์ ครูโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ อนุมัติ
107 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110104 บ้านเนินทอง ณัฐวุฒิ  วิวัฒน์ภิญโญ ครูโรงเรียนบ้านเนินทอง อนุมัติ
108 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110109 บ้านสวนทรัพย์ สำราญ  ขวัญพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
109 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110106 บ้านพรุตะเคียน นายสุวิทย์  วรรณสุข ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
110 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110105 บ้านใหม่สมบูรณ์ นางภัททิรา  เกตุพิมล ครู อนุมัติ
111 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110102 บ้านงาช้าง น.ส.ทิพวรรณ์  จันทราพูน ครู อนุมัติ
112 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110107 ประชาพัฒนา กุหลาบ  เลาห์ประเสริฐ ครู อนุมัติ
113 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110108 บ้านร้านตัดผม นางสาวนุชนา  เรืองโรจน์ ครู อนุมัติ
114 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110111 บ้านทรายขาว นางสาวสุวรรณนี  ตรีพิมล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
115 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110076 บ้านธรรมเจริญ เอกชัย  รัตนพงศ์ ครู อนุมัติ
116 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110076 บ้านธรรมเจริญ นายพงษ์พันธุ์  พันธุรัตน์ ครู อนุมัติ
117 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110110 บ้านตาหงษ์ นางปัทมา  ใยบัวทอง ครู ค.ศ.๒ อนุมัติ
118 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110068 บ้านกลาง นางสาวพิทยาภรณ์  สุทธสนธิ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
119 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110069 บ้านบึงลัด จันทิมา  แขวงรถ ธุรการ อนุมัติ
120 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110069 บ้านบึงลัด นายธรรมทัศน์  เริกประดิษฐ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
121 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110069 บ้านบึงลัด นางสาวลำดวน  ฉิมฉลอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
122 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110070 ประชานิคม 4 นางสาวสุดาทิพย์  มีสุวรรณ ธุรการ อนุมัติ
123 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110071 บ้านยายไท นางนวลศรี  พงษ์สมุทร ครู อนุมัติ
124 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110099 บ้านหินแก้ว ปราณี  กาบขุนทด ครู อนุมัติ
125 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110099 บ้านหินแก้ว ภัชรา  นวลแก้ว ครู อนุมัติ
126 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110099 บ้านหินแก้ว นางสาวอ้อมใจ  อินทรสุภา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
127 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110101 บ้านน้ำเย็น นางสาววงเดือน  คำระหงษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
128 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110097 บ้านจันทึง นางรุ่งรัตน์  แย้มสุคนธ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
129 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110118 บ้านทรายแก้ว นางสาวกนิษฐา  เกตุเทศ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
130 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110118 บ้านทรายแก้ว นางอรทัย  อ้นทอง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
131 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110121 ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) นางสาวณัฏฐกานต์  เพชรฝั่งซ้าย ครู อนุมัติ
132 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110121 ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) จันทร์เพ็ญ  ศรีกองเพชร ครู อนุมัติ
133 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110122 บ้านเขาเลี้ยว ปานทิพย์  สายัณห์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
134 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110124 บ้านไชยราช นายสุรศักดิ์  เจริญสกุล ช่างไม้2 อนุมัติ
135 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110128 บ้านวังช้าง นางสาวนิตยา  นกใหญ่ ธุรการ อนุมัติ
136 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110128 บ้านวังช้าง เฉลิมเกียรติ  โต๊ะดำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
137 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110132 บ้านหินกบ ธนภรณ์  นวลลำภู ครูโรงเรียนบ้านหินกบ อนุมัติ
138 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110132 บ้านหินกบ นางสาววลัยมาศ  บัวชาวเกาะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
139 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110130 โรงเรียนบ้านบางจาก นางสาววิเนตา  โคมแก้ว ครู อนุมัติ
140 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110131 บ้านชุมโค นางสาวนิภา  สุวรรณฉวี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
141 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110133 บ้านดอนทราย นางสาวอุทุมพร  คำสุวรรณ ครู อนุมัติ
142 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110134 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ นางสาวฐิติพร  ปัญญาลักษณ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
143 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110129 บ้านบ่ออิฐ เนตรชนก  พรมทอง ครู โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ อนุมัติ
144 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110129 บ้านบ่ออิฐ นางกมลวรรณ   สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่ออิฐ อนุมัติ
145 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110125 บ้านทุ่งเรี้ย นายอุเทน  ไผยา ครู อนุมัติ
146 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110125 บ้านทุ่งเรี้ย สาโรจน์  อินทร์สังข์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย อนุมัติ
147 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110119 ชุมชนมาบอำมฤต นพรัตน์  คงอาสา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
148 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110120 วัดดอนยาง นายปรีชา  ดวงกมล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
149 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110123 บ้านห้วยรากไม้ นายอรรถพล  เอกวรรณัง ครู อนุมัติ
150 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110123 บ้านห้วยรากไม้ นางนัทฐา  รุกเขตต์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
151 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110138 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ นายธีระพันธ์  เพ็ชรคีรี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ อนุมัติ
152 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110145 บ้านคอกม้า นายไพฑูรย์  อุ่นอบ ครู อนุมัติ
153 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110145 บ้านคอกม้า นายสุริยา  ป้อมแดง ครู อัตราจ้าง อนุมัติ
154 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110135 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) อมลรัตน์  โพธิสุวรรณ ครู อนุมัติ
155 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110136 บ้านดอนตะเคียน นายวชิระ   มีพันธ์ ครู อนุมัติ
156 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110117 บ้านน้ำพุ กัณณ์วัตร  ชุ่มชื่น พนักงานราชการ อนุมัติ
157 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110117 บ้านน้ำพุ สรรษณี  ทองลาว ธุรการ อนุมัติ
158 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110115 บ้านถ้ำธง นางเกตุวดี  นาคสังข์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
159 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110115 บ้านถ้ำธง นิชยา  ขุนดำ ครู อนุมัติ
160 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110112 บ้านปากคลอง อัจฉรีย์  เกษเสมา ครู อนุมัติ
161 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110113 วัดบางแหวน อุบลทิพย์  อินทรทัต ครู อนุมัติ
162 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110140 ไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) นางชารินี  บางรัก ครู อนุมัติ
163 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110141 อนุบาลบ้านเนินสำลี จำเรียง  พลนิล ครู อนุมัติ
164 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110143 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) นางสาวโชษิตา  สุทธิพล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
165 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110144 บ้านทุ่งวัวแล่น นางนิลยา  เพ็ชรุพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งวัวแล่น อนุมัติ