รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110245 วัดราชบุรณะ สุภาภรณ์  ธานีพัฒน์ ครู อนุมัติ
2 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110245 วัดราชบุรณะ ไพฑูรย์  ศรีวะสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบุรณะ อนุมัติ
3 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110245 วัดราชบุรณะ สุภาภรณ์  ธานีพัฒน์ ครู อนุมัติ
4 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110246 บ้านดอนนน นายโอภาส   วรนุช ครู อนุมัติ
5 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110248 บ้านในเหมือง พรนิภา  สิงห์รัมย์ ครูโรงเรียนบ้านในเหมือง อนุมัติ
6 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110248 บ้านในเหมือง พรรณี  ชื่นเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
7 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110250 บ้านหนองปลา นางสาววาสนา  ทองสุข ครู อนุมัติ
8 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110250 บ้านหนองปลา สุภาพร  โรยสุวรรณ ครู อนุมัติ
9 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110251 วัดนพคุณ สุทิน  ศิลปสุวรรณ ครู อนุมัติ
10 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110233 บ้านควนตะวันออก นางสาวกชพร  ฤทธิโสม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
11 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110233 บ้านควนตะวันออก นางอำนวยพร  แดงมณี เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
12 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110234 บ้านสะพานยูง นางสาวสุนิสา   สุวรรณรัตน์ ครู อนุมัติ
13 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110234 บ้านสะพานยูง นายประเสริฐ  บุญทองกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
14 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110265 วัดอัมพาวาส นางกรุณา  สุจริต ครู โรงเรียนวัดอัมพาวาส อนุมัติ
15 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110266 วัดราษฎร์อรุณ นายศุภชัย  นาพญาธีระกุล ครู คศ.2 อนุมัติ
16 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110266 วัดราษฎร์อรุณ สุบรรณ  จินาทิตย์ ช่างไม้ 3 อนุมัติ
17 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110235 วัดชลธีนิมิตร นางสุกัญญา  วังสว่าง ครู อนุมัติ
18 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110236 บ้านบางหยี วรารัตน์  เรืองอิน ครู อนุมัติ
19 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110236 บ้านบางหยี สุดารัตน์  ศักดิ์แสง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
20 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110236 บ้านบางหยี นายนรินทร์  ย้อยสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านบางหยี อนุมัติ
21 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110238 บ้านน้ำลอด อัญชิสา  โอบอ้อม ธุรการ อนุมัติ
22 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110238 บ้านน้ำลอด นายเอกชัย  จันทร์ทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
23 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110238 บ้านน้ำลอด ชุฎา  ปาลโมกข์ ครู อนุมัติ
24 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110253 บ้านหนองไก่ปิ้ง นางสาวนิตยา  โสตถิฤทธิ์ ครู อนุมัติ
25 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110253 บ้านหนองไก่ปิ้ง นางสาวปภาภัทร  พรมรัตน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
26 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110224 วัดประสาทนิกร นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี ครู อนุมัติ
27 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110260 บ้านปากน้ำหลังสวน ''ประชานุเคราะห์'' รัชรท  รัตนบุรี ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน ประชานุเคราะห์ อนุมัติ
28 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110260 บ้านปากน้ำหลังสวน ''ประชานุเคราะห์'' อ้อมจิต  บุญกาญจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
29 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110260 บ้านปากน้ำหลังสวน ''ประชานุเคราะห์'' ณัฐพร  บุญร่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน ประชานุเคราะห์ อนุมัติ
30 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110261 วัดนาทิการาม ประภัสสร  หนูมาก พนักงานราชการ อนุมัติ
31 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110262 วัดราษฎร์บำรุง นายชำนาญ  มีทิม ครู ชำนาญการ อนุมัติ
32 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110262 วัดราษฎร์บำรุง พัชรีพรรณ  สิงห์นุกูล ครู อนุมัติ
33 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110262 วัดราษฎร์บำรุง สายใจ  ยอดสุดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง อนุมัติ
34 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110263 บ้านห้วยหลอด มุทิตา  บุตรจันทร์ ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยหลอด อนุมัติ
35 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110263 บ้านห้วยหลอด กรรณิการ์  อินทรพฤกษา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
36 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110264 บ้านน้ำตก สุริยา  ณ สุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านน้ำตก อนุมัติ
37 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110264 บ้านน้ำตก วรรณี  นวลสะอาด ครู อนุมัติ
38 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110228 วัดชลธารวดี นางสิริพร  แต่งเลี่ยน ครู อนุมัติ
39 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110228 วัดชลธารวดี เกศินี  อุปการแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
40 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110229 บ้านคลองกก อารี  ศรีใสพัฒนกุล ครู อนุมัติ
41 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110229 บ้านคลองกก อวยพร  เพชรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
42 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110232 บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 สมเจตน์  จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
43 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110232 บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 สุรชัย  มากวิสัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
44 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110232 บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 นายอนุชา  ศรีมณฑา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
45 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110247 สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ สุภาพร  จีนศรีคง ธุรการ อนุมัติ
46 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110240 วัดสว่างมนัส นลินี   ผุดเพชรแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
47 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110240 วัดสว่างมนัส พิชญามณฑ์  เจาะขาว ธุรการ อนุมัติ
48 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110223 วัดดอนชัย พิสมัย  สงจันทร์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
49 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110223 วัดดอนชัย ธนัญ  วัธนอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
50 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110257 บ้านคลองระ นางสุจิตรา  สืบชุน ครู อนุมัติ
51 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110226 ชุมชนวัดขันเงิน กำพล  ประสมศรี ครู อนุมัติ
52 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110226 ชุมชนวัดขันเงิน นายมนัส  มีพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อนุมัติ
53 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110255 วัดสมุหเขตตาราม รัชติญา  ครุฑวิสัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
54 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110255 วัดสมุหเขตตาราม junjira  amphanmane ครู อนุมัติ
55 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110256 บ้านเขาแงน อรพินท์  เอี่ยมโสภณ ครู อนุมัติ
56 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110241 ชุมชนวัดหาดสำราญ นายมงคล   เกลี้ยงสงค์ ครู อนุมัติ
57 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110241 ชุมชนวัดหาดสำราญ Prasan  Paekeeree ครู อนุมัติ
58 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110258 บ้านในกริม อุษณีย์  นุ่นมีศรี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
59 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110258 บ้านในกริม อรพรรณ  อารีราษฎร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
60 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110258 บ้านในกริม นางสาวยุพาภรณ์  รอดภัย ครู อนุมัติ
61 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110259 ประชาบุษยวิทย์ นายสมหมาย  กองเกลือน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
62 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110259 ประชาบุษยวิทย์ ภูริภัทร  พิริยสถิต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
63 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110242 บ้านสวนจันทน์ ชลันพร  สังข์สิงห์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
64 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110242 บ้านสวนจันทน์ นายธนงค์  จาวยญ ครู อนุมัติ
65 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110242 บ้านสวนจันทน์ นางสาวโสภิตา  สมบูรณ์ ครู อนุมัติ
66 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110227 วัดวาลุการาม พรภิรมย์  ทองร่วง ครู อนุมัติ
67 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110227 วัดวาลุการาม นายอุดม  คงเขียว ผอ อนุมัติ
68 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110254 วัดวิเวการาม แสนสุข  รัตนเสถียร ครู อนุมัติ
69 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110173 สหกรณ์พัฒนา สุพิตร์  สุรชัยสิทธิโชค ครู อนุมัติ
70 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110173 สหกรณ์พัฒนา นัทธวุฒิ  เย็นใจ ธุรการ อนุมัติ
71 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110176 บ้านทับใหม่ นางผ่องศรี   ดวงประทุม ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
72 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110168 วัดโสมสิริวัฒนาราม jareuk  chuayjan ครู อนุมัติ
73 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110167 วัดสุวรรณนิมิต VIPAWAN  RADOMVONG ครู อนุมัติ
74 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110172 ชุมชนบ้านเขาหลาง นายสนิท  ด้วงรอด ครู อนุมัติ
75 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110172 ชุมชนบ้านเขาหลาง เยาวรัตน์  แซ่ฮ่อ ครู อนุมัติ
76 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110163 บ้านทรายทอง สุภาวดี  สุวรรณภพ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
77 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110163 บ้านทรายทอง นางบังอร  ไทยสกุล รก.ผอ.โรงเรียนบ้านทรายทอง อนุมัติ
78 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110163 บ้านทรายทอง นิภา  มณีกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
79 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110164 บ้านแหลมสันติ สุลีวัลย์  ทองอาญา ครู อนุมัติ
80 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110169 ประชาเอื้ออารี กัลยาณ์  หีตมี ครู อนุมัติ
81 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110170 สามัคคีวัฒนา ชลาทิพย์  ทัศนีย์สุวรรณ ครู อนุมัติ
82 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110177 บ้านคลองสง พนารัตน์  ธรรมชาติ ครู อนุมัติ
83 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110161 วัดปิยะวัฒนาราม พงษ์ศักดิ์  แซ่ฉั่ว ครู อนุมัติ
84 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110162 วัดปากน้ำละแม สายัณห์  บุญลอย ครู อนุมัติ
85 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110162 วัดปากน้ำละแม สุพัตรา  จิตราภิรมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
86 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110166 บ้านดอนแค สุรีรัตน์  นาคสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
87 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110166 บ้านดอนแค นางเกษร  แก้วกลั่น ครู อนุมัติ
88 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110165 บ้านดวด นางนวลจิตร  หนูไชยา ครู อนุมัติ
89 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110165 บ้านดวด นางสาวเภาวรัตน์  นนทสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
90 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110171 บ้านเขาตากุน ธรรมจักร  แท่นจันทร์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
91 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110171 บ้านเขาตากุน โสพร  วุฒิระวัฒน์ ครู อนุมัติ
92 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110175 บ้านสวนสมบูรณ์ นางสาวพจนีย์   โต๊ะเด็น ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ อนุมัติ
93 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110175 บ้านสวนสมบูรณ์ นางสาวอมรา  กาฬสมุทร ครู อนุมัติ
94 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110155 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา นายวุฒิชัย  ธรรมสอน ครู อนุมัติ
95 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110157 บ้านคลองเหนก ศศินี  บัวชุม เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
96 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110160 บ้านพังเหา นิภาพร  อาจหาญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
97 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110160 บ้านพังเหา นางสาวยุพาวดี  โตรัตน์ ครู อนุมัติ
98 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110154 บ้านปังหวาน ณภัสรา  พิทักษ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
99 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110154 บ้านปังหวาน นายสาโรจน์  เจียะสถิตย์ ครูโรงเรียนบ้านปังหวาน อนุมัติ
100 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110152 บ้านต่อตั้ง นางสาวมณฑิณี  ประจวบเหมาะ ครูููผู้ช่วย อนุมัติ
101 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110151 บ้านปากทรง หนึ่งฤทัย  วิเศษสังข์ พนักงานราชการ อนุมัติ
102 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110151 บ้านปากทรง กมลวรรณ  วงศ์เหมือน พนักงานราชการ อนุมัติ
103 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110150 พัฒนศึกษา สุไมน๊ะ  หมุดบิลเหล็บ ครูโรงเรียนพัฒนศึกษา อนุมัติ
104 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110150 พัฒนศึกษา นายธีระวัฒน์  ทองทิพย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
105 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110150 พัฒนศึกษา นางเพ็ญพร  สิงคิพร ครูโงเรียนพัฒนศึกษา อนุมัติ
106 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110153 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง ภาวินี  หนูทิพย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
107 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110156 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา หัสน๊ะ  หลำเก็ม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
108 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110156 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา นางเสาวภา  บุญทองกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
109 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110156 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา นางปิยะมาศ  รามเจริญ ครู อนุมัติ
110 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110156 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา ศราวุธ  สิทธิชัย ครู อนุมัติ
111 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110146 อนุบาลพะโต๊ะ นงค์นาถ  ศรีทองกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
112 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110159 บ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) นางสาวจิราภรณ์  พ่วงไพบูลย์ ครู อนุมัติ
113 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110149 เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางสาวดวงพร  ขันธ์คีรี ครู อนุมัติ
114 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110158 บ้านเขาตะเภาทอง นายอุกฤษฏ์  ทับทิมทอง ครู อนุมัติ
115 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110158 บ้านเขาตะเภาทอง จิตรา   พรหมเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
116 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110158 บ้านเขาตะเภาทอง นายอุดร  รักษารัตน์ ครู อนุมัติ
117 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110148 บ้านปากเลข อุบลวัลย์  จิตติราช ครู อนุมัติ
118 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110222 บ้านในหุบ Nipaporn  Yodrach ครู อนุมัติ
119 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110222 บ้านในหุบ นางสาวศิรินทร์  อนันตโสภาจิตร์ ครู อนุมัติ
120 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110216 บ้านเขาค่าย นางศิโรรัตน์   เปรมไธสง ครู อนุมัติ
121 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110216 บ้านเขาค่าย สมศิริ  น้อยสน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
122 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110217 บ้านทุ่งคาโตนด จิตรตรี  บุญกวย ครู อนุมัติ
123 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110215 บ้านเขาทะลุ somchai  komgdom ครู อนุมัติ
124 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110221 บ้านห้วยกลาง นางสาวอภิญญา   แซ่ล่อ ครู อนุมัติ
125 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110221 บ้านห้วยกลาง นางจิราพร  บุญกวย ครู อนุมัติ
126 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110211 บ้านไทรล่า นางรัชนีพร  ภูพรรณา ครูโรงเรียนบ้านไทรล่า อนุมัติ
127 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110210 บ้านเขาล้าน sumnaing  sungdee ครู อนุมัติ
128 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110210 บ้านเขาล้าน นายธีระพันธ์  ปานยืน ครู ค.ศ1 อนุมัติ
129 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110214 บ้านน้ำฉา จันทรา  ไหมเพชร ครูคศ.1 อนุมัติ
130 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110209 บ้านคู นางจริยา  พะลัง ครู อนุมัติ
131 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110208 วัดจันทราวาส ธัญญารัตน์  พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส อนุมัติ
132 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110208 วัดจันทราวาส พัฒฑิดา  สมศรี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
133 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110205 บ้านนาเหรี่ยง นายชาลี  แก้ววารี ครูโรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง อนุมัติ
134 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110205 บ้านนาเหรี่ยง นายเกรียงศักดิ์  นิลศรี ครู อนุมัติ
135 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110205 บ้านนาเหรี่ยง นางวริดา  ชูส่งแสง ครู อนุมัติ
136 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110195 วัดบรรพตวารีเขต นริศรา  รัตนศิลา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
137 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110195 วัดบรรพตวารีเขต นภาพร  โอบอ้อม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
138 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110196 วัดถ้ำเขาล้าน นางจุฬาลักษณ์   รัตนบุษยาพร ครู อนุมัติ
139 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110196 วัดถ้ำเขาล้าน นางสาวจุฬาวัล  มุขพริ้ม ธุรการ อนุมัติ
140 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110196 วัดถ้ำเขาล้าน สมพล  อินทรัตน์ ครู อนุมัติ
141 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110197 บ้านเล็บกะรอก วันเนาว์  ตรีวุธ ครู อนุมัติ
142 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110197 บ้านเล็บกะรอก สุภาพร  หนูน่น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
143 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110198 วัดท้องตม นางสาวอัญรัตน์  แสงสุวรรณ ครู อนุมัติ
144 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110199 บ้านหาดทรายรี นางณภัทร  จุ้ยนคร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
145 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110200 บ้านหนองปลา จิราวรรณ  เพ็งเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
146 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110200 บ้านหนองปลา ทิพรดา  คำทิพย์ ครู อนุมัติ
147 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110182 วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) วราภรณ์  ทองศิริ ครู อนุมัติ
148 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110185 วัดชุมแสง หอมหวล  ทองมี ครู อนุมัติ
149 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110220 บ้านน้ำลอดน้อย เวไนย  มณีสุข ครูผู้ช่วย อนุมัติ
150 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110187 บ้านคลองน้อย นายทวีศักดิ์  ส่งข่าว ครู อนุมัติ
151 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110187 บ้านคลองน้อย ทิพวรรณ  ศรีพรหม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
152 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110187 บ้านคลองน้อย นางวัจรินทร์  อสิพงษ์ ครู อนุมัติ
153 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110186 บ้านห้วยชัน นางสาวหทัยรัช  รังสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
154 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110186 บ้านห้วยชัน จินตนา  หยูทอง ครู อนุมัติ
155 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110186 บ้านห้วยชัน ปิยรัตน์  ทิพย์บุญทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
156 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110186 บ้านห้วยชัน รัตนา  หนูเสน ครู อนุมัติ
157 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110179 วัดธัญญาราม นางจรรยา  ชูภิญโญ ครู อนุมัติ
158 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110179 วัดธัญญาราม นางสุวรรรณา    ม่วงขาว ครู อนุมัติ
159 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110180 ชุมชนสวี นางสาวมาลิสา  แช่มนุ้ย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
160 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110180 ชุมชนสวี สุภาพร  โกสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
161 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110178 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) นายเสรี  ขวัญยืน ครู อนุมัติ
162 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110219 บ้านไทยพัฒนา นางอรนิตย์   พิจารณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
163 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110219 บ้านไทยพัฒนา นางสาวพิมภา  คีรีเมฆ ครู อนุมัติ
164 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110194 บ้านห้วยทรายขาว ทิพากร  ธรรมณี ครูอัตรจ้าง อนุมัติ
165 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110194 บ้านห้วยทรายขาว วนิดา   อัตภิญโญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
166 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110190 บ้านเขาน้อยสามัคคี เอกภพ  สีถาการ บุคลากรคณิตศาสตร์ อนุมัติ
167 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110190 บ้านเขาน้อยสามัคคี วิสุดา  รักชู ครู อนุมัติ
168 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110190 บ้านเขาน้อยสามัคคี สุวรรณา  เพ็ชรจร ครู อนุมัติ
169 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110191 บ้านยางงาม Malee  Promsawat ครู อนุมัติ
170 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110188 วัดนาสัก นางเกษร  ขวัญยืน ครู อนุมัติ
171 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110193 บ้านแก่งกระทั่ง นางสาวจิราพร  ยมสงค์ ครู อนุมัติ
172 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110192 บ้านห้วยใหญ่ นางอ่อนศรี  สนธิเศวต ครู อนุมัติ
173 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110189 วัดหนองบัว WIJITRA  JONGKUEA ครู อนุมัติ
174 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110189 วัดหนองบัว สมศรี  โกษฐเพชร ครูโรงเรียนวัดหนองบัว อนุมัติ
175 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110212 วัดเชิงคีรี วรินทร  วชิรศิริ ครู อนุมัติ
176 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110212 วัดเชิงคีรี ธัญวรัตม์  ธรรมรัต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
177 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110204 วัดควน ประทิน  ถามาตรโยธี ครูโรงเรียนวัดควน อนุมัติ
178 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110201 บ้านทุ่งเขาสะบ้า เพชรชริตา  กองยอด ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
179 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110201 บ้านทุ่งเขาสะบ้า เพียวพันธ์  อินทวิเศษ ครู อนุมัติ
180 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110202 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี ฌณกฐ์ปภัสสญ์  รัตนประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
181 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110202 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี วุฒิไกร  มาตรชมพู ผอ โรงเรียน อนุมัติ
182 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110207 บ้านแพรกแห้ง นางเพ็ญจวรรณ์  ธนูศร ครู อนุมัติ
183 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110183 วัดแหลมปอ นางพิไลพร   แก้วสวี ครู อนุมัติ
184 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110183 วัดแหลมปอ นางอภิรา  จันทเวช พัสดุ อนุมัติ
185 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110184 วัดพะงุ้น นางสุตสินี  จันร์มณี ครู อนุมัติ
186 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110184 วัดพะงุ้น กรรณิการ์  ชีชำนาญ ครูโรงเรียนวัดพะงุ้น อนุมัติ
187 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110218 บ้านห้วยทับทอง โขมเพชร  ชนะ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยทับทอง อนุมัติ
188 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110218 บ้านห้วยทับทอง นายโขมเพชร  ชนะ ครู อนุมัติ
189 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110280 บ้านวังปลา สนธยา  ช่วยสีสวัสดิ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
190 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110280 บ้านวังปลา ธสุรางค์  บุญทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
191 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110279 วัดผุสดีภูผาราม พิมพรรณ  ม่วงน้อย ครู คศ.3 อนุมัติ
192 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110279 วัดผุสดีภูผาราม ภราศักดิ์  หอมจันทร์ ครู อนุมัติ
193 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110276 บ้านเขาวงกรด นายมานัส  โพธิ์ศรีหา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
194 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110276 บ้านเขาวงกรด กิตติยา  เกษแก้ว ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
195 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110271 บ้านทับช้าง นิชาพัฒน์  ภัทรสิริธนานันท์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
196 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110271 บ้านทับช้าง วิศิษฎ์  แสงสุริย์ ครู อนุมัติ
197 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110267 บ้านแหลมยางนา นางสาวจารีย์  มุขพริ้ม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
198 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110267 บ้านแหลมยางนา นางรุ่งรวิน  นวลลภ ครู อนุมัติ
199 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110272 บ้านสามแยกจำปา นิชนิภา  เลือดแดง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
200 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110272 บ้านสามแยกจำปา สุพัตรา   บุญเส้ง ครู อนุมัติ
201 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110268 วัดเทพนิมิตวนาราม สิทธิชัย  คงนวน ครู อนุมัติ
202 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110268 วัดเทพนิมิตวนาราม คนึงนิตย์  สุขขาว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
203 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110268 วัดเทพนิมิตวนาราม Soraphong  Suphasophol ครูผู้ช่วย อนุมัติ
204 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110269 ชุมชนวัดท่าสุธาราม ภคมน  ชิตพูล ครู อนุมัติ
205 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110269 ชุมชนวัดท่าสุธาราม อภิสิทธิ์  ดำชุม ครู คศ.3 อนุมัติ
206 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110269 ชุมชนวัดท่าสุธาราม ชนัญชิดา  จุ้ยนคร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
207 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110269 ชุมชนวัดท่าสุธาราม Ladda  Sangjan ครู อนุมัติ
208 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110270 วัดท่าทอง กิติญาดา  บุญมาก ครู อนุมัติ
209 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110270 วัดท่าทอง นางสาวยุวดี  ศรีดาเรือง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
210 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110281 บ้านห้วยมุด นางสาวรัชนี  นวลย่อง ธุรการ อนุมัติ
211 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110281 บ้านห้วยมุด นางอาจศรี  วันเย็น ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุด อนุมัติ
212 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110281 บ้านห้วยมุด เสริมศักดิ์  ศุภลักษณ์ ครู อนุมัติ
213 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110281 บ้านห้วยมุด นางสาวพรชนก  ชูศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
214 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110273 ราชประชานุเคราะห์ ๓ ณัฐธิ์  ฤทธิรุณ ครู อนุมัติ
215 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110277 วัดมุจลินทาราม นางสาวจันทร์เพ็ญ   แจ่มจันทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
216 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110277 วัดมุจลินทาราม นางรัตนา  ครุฑวิสัย ครูโรงเรียนวัดมุจลินทาราม อนุมัติ
217 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110278 ชุมชนวัดธรรมถาวร นางสาวธารินี  สุขเวช ครู อนุมัติ
218 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110274 บ้านอ่าวมะม่วง พิมพิศา  ศิลปสุวรรณ ครู อนุมัติ
219 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110275 วัดชลธีพฤกษาราม สุจารี  ช่วยรอด ครู อนุมัติ
220 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110275 วัดชลธีพฤกษาราม ธณัฐฐา  หิ้นเตี้ยน ครูผู้ช่วย อนุมัติ