รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550009 วัดสามกอง นางวิจิตรา  พันดุสะ ครู อนุมัติ
2 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550001 ชุมชนบ้านด่าน อนงษ์  เสะยามา ครู อนุมัติ
3 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550006 บ้านบ่ออิฐ นางอันน์เกตุ  ภิบาล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านบ่ออิฐ อนุมัติ
4 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550006 บ้านบ่ออิฐ นางอันน์เกตุ  ภิบาล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านบ่ออิฐ อนุมัติ
5 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550017 วัดท้ายยอ ปิยวรรณ  ชินวร ครู อนุมัติ
6 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550019 วัดแหลมพ้อ ุสุพิณดา  เลขานุกิจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
7 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550007 วัดเกาะถํ้า ปวีณา  ดำมณี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
8 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550008 วัดแช่มอุทิศ สมพร  โชติธรรม ครู อนุมัติ
9 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550004 วัดทุ่งหวังใน นางศรีพร  สุวรรณโณ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
10 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550005 บ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) ทนงศักดิ์  พอดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
11 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550002 วัดอ่างทอง กาญจนา  เจริญกุล ครู อนุมัติ
12 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550003 วัดทรายขาว ประไพพร  ศรียา ครู อนุมัติ
13 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550020 วิเชียรชม สุนิสาห์  สุกสี ครู อนุมัติ
14 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550020 วิเชียรชม ศิริกาญจน์  ไสน เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน อนุมัติ
15 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550020 วิเชียรชม สุดารัตน์  สุกใส ครู อนุมัติ
16 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550020 วิเชียรชม อารยา  อ่อนแก้ว ครู อนุมัติ
17 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550012 อนุบาลสงขลา นายวิชิต  สกนธวุฒิ ครูชำนาญการ อนุมัติ
18 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550011 บ้านบางดาน อลิษา  สุวรรณโณ ธุรการ อนุมัติ
19 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550013 อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน พิสุทธิ์  ผ่องศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
20 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550014 บ้านน้ำกระจาย สุภาวรรณ  สุวรรณทวี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
21 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550015 บ้านดอนขี้เหล็ก นายชนาธิป  ผลยะฤทธิ์ ผอ. อนุมัติ
22 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550015 บ้านดอนขี้เหล็ก นายนพรัตน์  วัฒนกุล ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
23 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550016 บ้านกลาง ปทิตตา  คชหึงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
24 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550016 บ้านกลาง วนิดา  สุขเกิด ครู อนุมัติ
25 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550016 บ้านกลาง นางเตือนใจ  เหล่าสุวรรณ ครูโรเงรียนบ้านกลาง อนุมัติ
26 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550133 วัดกลาง กาญจนา  พัฒนพงศ์ ครู อนุมัติ
27 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550134 วัดกระดังงา นางสิริพันธุ์  ทีสุกะ ครู โรงเรียนวัดกระดังงา อนุมัติ
28 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550145 บ้านท่าคุระ ปภาวี  จิตตพันธ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
29 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550137 วัดโคกโพธิ์ กัญญา  สิงห์แก้ว ครู อนุมัติ
30 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550138 ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 ชัชวาล  ศรีวโร ครู อนุมัติ
31 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550138 ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 จิระภา   จันทร์แก้ว ธุรการ อนุมัติ
32 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550139 วัดประดู่หอม สหวรรณ  วรรณจิตจรูญ ครู อนุมัติ
33 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550130 วัดธรรมประดิษฐ์ นายสมใจ  นิลบุปผา ครู คศ.2 อนุมัติ
34 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550127 วัดศรีไชย วัฒนา  สว่างภิภพ ครู อนุมัติ
35 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550128 วัดคูขุด นางคนึงนิตย์   รัตนอุไร ครุ อนุมัติ
36 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550129 วัดแหลมวัง นายสมพร  อุ่นแก้ว ครู อนุมัติ
37 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550126 ในเมือง นางสาวกมลวรรณ   ศรีสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
38 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550125 บ้านจะทิ้งพระ ศุภกร  ประนอม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
39 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550132 บ้านพังเภา วิษณุ  อธิภัทรินธร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
40 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550144 วัดนางเหล้า เพ็ญพร  แก้วประดิษฐ์ ธุรการ อนุมัติ
41 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550143 สมเด็จเจ้าพะโคะ ชนินนาถ  แก้วดีเลิศ ครู อนุมัติ
42 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550142 วัดดีหลวง สมใจ  วาจาสุจริต ครู อนุมัติ
43 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550141 บ้านชะแม นางสาวอมรรัตน์  ไกรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะแม อนุมัติ
44 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550118 วัดโพธิ์กลาง อาภรณ์  ชนะพาล ครู อนุมัติ
45 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550119 วัดท่าหิน นายทรงเกียรติ  แก้วศรี ครู อนุมัติ
46 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550120 วัดห้วยลาด นายสะอาด  มากชูชิต ครู อนุมัติ
47 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550131 วัดผาสุกาวาส รัชญา  รักทรัพย์ ธุรการ อนุมัติ
48 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550124 บ้านวัดใหม่ ประสงค์  โชติช่วง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
49 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550124 บ้านวัดใหม่ นางสาวพรลภัส  รัตนมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
50 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550123 วัดบ่อแดง ฉวีวรรณ   จุนโท ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
51 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550121 ชุมชนบ้านบ่อประดู่ ขจีพรรณ  จันทระ ครุ อนุมัติ
52 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550122 วัดจันทน์ นายพิพัฒน์  ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทน์ อนุมัติ
53 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550140 วัดพังกก สอิ้ง   ทองประหวั่น ครู อนุมัติ
54 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550135 วัดประเจียก ภัทราวรรณ  ทองอยู่ ครู อนุมัติ
55 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550136 วัดสนามไชย ประภาส  ทองประหวั่น ครู อนุมัติ
56 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550111 ราชประชานุเคราะห์ 11 ขวัญใจ  สงแก้ว ครูธุรการ อนุมัติ
57 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550085 วัดหัวคุ้ง น.ส.ธัญญลักษณ์  ส่งเสริมวัธนะ ครู คศ.2 อนุมัติ
58 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550085 วัดหัวคุ้ง นางสาวฤทัยชนก  แก้วคง ครู อนุมัติ
59 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550110 บ้านมาบหัวทีง นายกิติ  นิคมจิตต์ ครูโรงเรียนบ้านมาบหัวทีง อนุมัติ
60 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550107 วัดทุ่งสงวน นิสากร  ทองคณารักษ์ ครู อนุมัติ
61 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550107 วัดทุ่งสงวน นางวิจิตรา  พรรณราย ครู โรงเรียนวัดทุ่งสงวน อนุมัติ
62 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550109 บ้านแม่ใหญ่ นายบุญยืน  บุญศิริ ครู อนุมัติ
63 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550079 วัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) นายบรรจง  รัตนชาติ ครู คศ.2 อนุมัติ
64 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550082 บ้านดอนแบก นางสาวชุติมา  ธรรมขุนนุ้ย ครูโรงเรียนบ้านดอนแบก อนุมัติ
65 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550086 บ้านมาบบัว พัชราพรรณ  เพ็ชรรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
66 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550087 วัดศาลาหลวงบน นางบุบผา  ริมหนองเรือ ครู อนุมัติ
67 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550088 ท่าบอนมิตรภาพที่ 90 กาญจนา  แก้วทอง ครู อนุมัติ
68 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550090 บ้านรับแพรก นางนุกูล  คงบางปอ ครู อนุมัติ
69 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550114 วัดคลองเป็ด มณีรัตน์  มณีโชติ ครู อนุมัติ
70 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550115 วัดศาลาหลวงล่าง นางวรรณี   ศรีอ่อน ครูโรงเรียนวัดศาลาหลวงล่างรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง อนุมัติ
71 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550115 วัดศาลาหลวงล่าง นางวิมล  สังข์แก้ว ครูโรงเรียน อนุมัติ
72 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550102 บ้านบ่อตรุ พิชญา  ชมพูทอง ครู อนุมัติ
73 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550103 วัดเจดีย์งาม นางถวิล  วรขันธ์ ครู อนุมัติ
74 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550104 วัดสีหยัง นงลักษณ์  แก้วเอียด ครูโรงเรียนวัดสีหยัง อนุมัติ
75 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550105 วัดประดู่ สุภรณ์  ช่างขุด ครูโรงเรียนวัดประดู่ อนุมัติ
76 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550105 วัดประดู่ วัชราภรณ์  นิยม ผู้อำนวยการ อนุมัติ
77 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550083 วัดคูวา วิไล  หว่าหลำ ครู อนุมัติ
78 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550081 ชุมชนวัดบ้านขาว นางอวยพร   ดำชู ครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว อนุมัติ
79 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550080 วัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) นายนิกร  ทองบัว ครู คศ.2 อนุมัติ
80 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550112 วัดหัววัง นางธัญญรัตน์  ณโมรา ครู อนุมัติ
81 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550113 วัดผักกูด วรถวิล  อุ่นจันทร์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
82 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550116 บ้านขี้นาก วิชุดา  ไชยศรี ครู อนุมัติ
83 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550092 วัดปากแตระ ละออง  ชุมภูแสง ครู อนุมัติ
84 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550089 วัดตะพังหม้อ นายสวัสดิ์   คงเอียง ครู อนุมัติ
85 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550099 วัดหน้าเมือง ปริญญาพร  เมืองรักษ์ ครู อนุมัติ
86 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550093 วัดพังยาง ณัชชา  เอียดเปรียว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
87 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550094 วัดสามี นายอุดม  สังข์คง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
88 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550095 ไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) นางสาวจิราพร  บำรุงรัตน์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๗ อนุมัติ
89 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550076 วัดหัวเค็ด วรรณี   ว่องไว ครู อนุมัติ
90 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550077 วัดบ้านใหม่ วรรณา  โชติถิรสมพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
91 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550078 วัดมหาการ นางสุมิตตา  ช่วงชู ครูโรงเรียนวัดมหาการ อนุมัติ
92 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550072 บ้านระโนต (ธัญเจริญ) ขวัญเรือน  ช่วยนุกูล ครูค.ศ. 2 อนุมัติ
93 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550074 วัดจาก นางศศิประภา  รัตนมาลา ครูโรงเรียนวัดจาก อนุมัติ
94 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550096 วัดเถรแก้ว สุคนธ์  ละอองรัตน์ ครู อนุมัติ
95 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550097 วัดใหญ่ นายอุทัย  คำคลาย ครู อนุมัติ
96 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550098 วัดแจ้ง นายปรีชา  เลื่อนลอย ครู อนุมัติ
97 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550091 บ้านหน้าทอง ประทุม  หนูแท้ ครูโรงเรียนบ้านหน้าทอง อนุมัติ
98 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550100 วัดพังตรี สุริรัตน์  อธิปัญญา ครูโรงเรียนวัดพังตรี อนุมัติ
99 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550101 ชุมชนวัดสามบ่อ นางสาวภิรมย์  บุญเจริญ ครู อนุมัติ
100 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550106 วัดสน เมธามาศ  วิริยะธรรม พนักงานราชการ อนุมัติ
101 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550380 วัดโตนดด้วน ภาวินี  พรายอำไพ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
102 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550381 วัดทุ่งบัว นันทิตา  สังข์ทอง ครู อนุมัติ
103 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550381 วัดทุ่งบัว เคียง  เทพบุตร ครู อนุมัติ
104 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550382 วัดแหลมบ่อท่อ นางสาวจีรวรณ  พรหมบรรฑิต เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
105 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550383 วัดอ่าวบัว สุชาดา  ปาณะศรี ครู อนุมัติ
106 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550384 บ้านแหลมหาด นายไมตรี  ศรีมันตะ ครู อนุมัติ
107 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550384 บ้านแหลมหาด โชค  หอมบุตร ครูโรงเรียนบ้านแหลมหาด อนุมัติ
108 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550385 ชุมชนวัดเชิงแส นางสาวสุมนต์ทิพย์    ธรรมชาติ ครู อนุมัติ
109 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550388 บ้านรัดปูน ภ้ทรานิษฐ์   สวยงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
110 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550388 บ้านรัดปูน เฉลิมวรรณ   หาแก้ว ครู อนุมัติ
111 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550386 วัดกาหรํา ทินกร  มากจันทร์ ครู อนุมัติ
112 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550387 วัดโรง (ขาวประชาสรรค์) บัณฑิตา  ดำเรืองศรี ครู อนุมัติ
113 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550396 วัดแม่เปียะ นายสมใจ  ชูกระชั้น ครู อนุมัติ
114 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550398 บ้านต้นปริง Orawan  Julkaew พนักงานธุรการ อนุมัติ
115 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550399 บ้านนาทองสุก จรูญ  อินเอก ครู อนุมัติ
116 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550397 วัดโพธาราม สุชีรา  หนูสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
117 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550394 บ้านควนจง นางชวิศา   อินทเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
118 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550395 วัดทุ่งโตนด เสาวลักษณ์  สวัสดิ์ทวี ครู อนุมัติ
119 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550390 วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม ธิดา  ทิพยจิตติกุล ครู อนุมัติ
120 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550392 วัดนาหม่อม นงลักษณ์  แก้วประดิษฐ์ ครู อนุมัติ
121 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550393 วัดพรหมประดิษฐ์ นฤมณ  ชนะถาวร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
122 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550391 วัดเนินพิจิตร ริ่น  รัญเพชร ครู อนุมัติ
123 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550465 วัดชะแล้ อนิสา  ธรรมโณ จนท.ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
124 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550447 วัดตาหลวงคง นางนัยนา  จันทร์นวล ครู อนุมัติ
125 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550447 วัดตาหลวงคง นางสาวเจิดจรรย์  พรหมอินทร์ ครู อนุมัติ
126 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550448 วัดเปรมศรัทธา สุทธิพงศ์  ดีลิ่น ครูโรงเรียนวัดเปรมศรัทธา อนุมัติ
127 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550449 วัดเลียบ พจนา  จิระกาล ครู อนุมัติ
128 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550450 วัดบ่อสระวิทยาทาน วัสพร  ทองล่อง ครู อนุมัติ
129 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550459 วัดดีหลวงนอก นางสุภาณี  นิลวัตร ครู อนุมัติ
130 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550446 วัดประตูไชย อรุณศรี  สงเคราะห์ ครู คศ.2 อนุมัติ
131 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550442 วัดบ้านพร้าว นางสาวสุพัตรา  คงหลี ครู อนุมัติ
132 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550442 วัดบ้านพร้าว เกศสรินทร์  จิตจันทร์ ครู อนุมัติ
133 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550451 วัดทํานบตางหน อรอุมา  ศิริวัฒน์ ครู อนุมัติ
134 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550451 วัดทํานบตางหน มลวี  คูเจริญ ครู อนุมัติ
135 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550452 บ้านคลองท่าแตง พรรณี  ยินเจริญ ครู อนุมัติ
136 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550472 บ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ) น.ส.เพ็ญพร  ทิพรัตน์ เจ้าหน้่าที่ธุรการ อนุมัติ
137 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550472 บ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ) อำมร  จิรานุกรม ครู อนุมัติ
138 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550471 วัดบางเขียด นายกรภัทร  แสงจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
139 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550463 บ้านแหลมจาก (รักเมืองไทย 27) จิราพร  เพ็งจำรัส ครู อนุมัติ
140 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550464 วัดบ่อทรายเจริญธรรม อารีย์  ชนกชนีกุล ครู อนุมัติ
141 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550462 บ้านบางไหน สุอัญชิสา  เขื่อนสุวรรณ พนักงานราชการ อนุมัติ
142 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550460 วัดป่าขาด ทัศนีย์  จันทร์เพ็ง ครู อนุมัติ
143 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550461 วัดสว่างอารมณ์ นางอัญยุดา  สุดใจ ครู อนุมัติ
144 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550466 บ้านม่วงงาม พัชรี  บุญราศรี ครู อนุมัติ
145 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550467 วัดมะขามคลาน ชนกนาถ  ยี่ตระกูล ครู อนุมัติ
146 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550468 วัดปะโอ นางรัชฎา  ดวงสุวรรณ ครู อนุมัติ
147 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550468 วัดปะโอ กรรณิกา  เขียวจันทร์ ครู อนุมัติ
148 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550469 บ้านม่วงพุ่ม ฮัฟเส๊าะ  หลีกันชะ อนุมัติ
149 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550470 วัดประตูเขียน ศรีริยา  ขวัญล้อม ครู อนุมัติ
150 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550458 วัดป่าขวาง เกสรา  กรีพันธ์ ธุรการ อนุมัติ
151 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550457 วัดห้วยพุด ฉันทนา  ศัทโธ ครู อนุมัติ
152 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550456 วัดหนองหอย จำนงค์  สุวรรณขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอย อนุมัติ
153 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550456 วัดหนองหอย วรรณรัตน์  สุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
154 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550453 วัดขนุน บุณฑริก  จันทรพัฒน์ ครู อนุมัติ
155 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550454 บ้านขนุน นางสาวสุจิรา  คงสิน ครูโรงเรียนบ้านขนุน อนุมัติ
156 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550455 วัดวาส ศตนันท์  เจริญวงค์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
157 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550438 วัดสถิตย์ชลธาร ญานิกา  แก้วศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
158 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550439 วัดธรรมโฆษณ์ นายวิรัชน์  ประสานสงค์ ครู อนุมัติ
159 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550439 วัดธรรมโฆษณ์ นางสาวสุธีรา  จินเดหวา ครู โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ อนุมัติ
160 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550440 วัดโลกา นางวิไล  บรรดาศักดิ์ ครู อนุมัติ
161 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550440 วัดโลกา นายชาติชาย  ณ ถลาง ครู อนุมัติ
162 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550441 วัดบ่อปาบ นางสุธิลักษณ์  พ้นภัยพาล ครูชำนาญการ อนุมัติ
163 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550445 บ้านเขาแดง อัจฉรา  เวชสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
164 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550445 บ้านเขาแดง นายอะหมัด  หลีสันมะหมัด พนักงานราชการ อนุมัติ
165 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550443 วัดบ่อทรัพย์ นายสมศักดิ์  จันทร์นวล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
166 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550444 บ้านหัวเขา นางอัจจิมา  อินทร์ดำ ครู อนุมัติ