รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550174 บ้านเขารักเกียรติ นางอรุณ  กาญจนมุณี ครูชำนาญการ อนุมัติ
2 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550174 บ้านเขารักเกียรติ นางสาวศรัญญา  สุวรรณเวหา ครู อนุมัติ
3 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550175 บ้านห้วยโอน พรศิริ  ขุนมี ครู อนุมัติ
4 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550175 บ้านห้วยโอน วาทินี  สว่างรัตน์ ครู อนุมัติ
5 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550178 บ้านควนนา นายกิตติศักดิ์  จันทรืจิตตะการ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
6 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550179 บ้านคลองต่อ นางอทิยา  หีมเหม พนักงานราชการ อนุมัติ
7 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550179 บ้านคลองต่อ นางสาวเปรมใจ  มะณีโชติ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
8 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550151 บ้านห้วยสมบูรณ์ ยุภา  บุญพันธ์ ครู อนุมัติ
9 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550152 บ้านม่วง นงลักษณ์  วัฒนคีรี ครู อนุมัติ
10 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550152 บ้านม่วง มาลี  จิตประพันธ์ ครู อนุมัติ
11 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550158 วัดทุ่งคา สมพงษ์  นันทโย ครู อนุมัติ
12 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550159 บ้านชายคลอง กาญจนา  จิตคง พนักงานราชการ อนุมัติ
13 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550159 บ้านชายคลอง นางฟอง  เพ็ชรบุญ ครู อนุมัติ
14 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550164 บ้านปลายละหาน สุปรานี  คงสม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
15 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550164 บ้านปลายละหาน สาลี  หล่าโส๊ะ ครู อนุมัติ
16 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550173 บ้านทุ่งคมบาง นางกฤติมา  ซ้ายหนู ครู อนุมัติ
17 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550166 ชุมชนบ้านนาสีทอง panaspong  phon-aon ครู อนุมัติ
18 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550166 ชุมชนบ้านนาสีทอง พินิจ  หลงตรี ครู อนุมัติ
19 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550167 บ้านคลองกั่ว สุนิษา  หลีหีม ครู อนุมัติ
20 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550167 บ้านคลองกั่ว นำโชค  จันทิกาแก้ว ครู อนุมัติ
21 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550168 บ้านเขาพระ ฐปนกุล  ไชยพูล ครู อนุมัติ
22 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550170 บ้านคลองเขาล้อน sangiam  meesuksri ครู อนุมัติ
23 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550171 บ้านควนดินแดง นารีรัตน์  ทองหอม ครู อนุมัติ
24 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550171 บ้านควนดินแดง อรอุมา  เพชรหมาด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
25 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550172 บ้านนาลึก นางสาวยุวดี  หลีหมาด ธุรการ อนุมัติ
26 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550147 วัดไทรใหญ่ อารียา  คงสม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
27 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550149 ชุมชนบ้านโคกค่าย พงษ์ศักดิ์  เนียมคง ครู อนุมัติ
28 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550150 บ้านไสท้อน Tuchaya  Ruksakit ครู อนุมัติ
29 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550148 วัดจังโหลน นางอุไร  หมัดอาด้ำ ครู คศ.2 อนุมัติ
30 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550153 บ้านควนขัน รัชนก  ศิริอักษร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
31 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550154 บ้านกองอิฐ กิติศักดิ์  สุวรรณเวหา ครู อนุมัติ
32 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550156 สํานักสงฆ์ศรีวิชัย watcharee  kumsaiyasart ครู อนุมัติ
33 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550160 วัดเจริญภูผา นายวิฑูร  ช่วยแท่น ครู อนุมัติ
34 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550146 วัดคูหาใน ดาราพร  คงมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
35 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550146 วัดคูหาใน นันทิญา  แก้วสุริยันต์ ครู อนุมัติ
36 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550162 บ้านทุ่งมะขาม สุดา  นิยมเดชา ครู อนุมัติ
37 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550162 บ้านทุ่งมะขาม นางสาวสมใจ  ขุนเพชร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
38 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550157 บ้านกําแพงเพชร พรทิพย์  รักงาม พนักงานราชการ อนุมัติ
39 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550157 บ้านกําแพงเพชร สุรัตน์  แซ่เล่ ครู อนุมัติ
40 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550161 บ้านลานควาย ระดา   สังข์ไพฑูรย์ ครู อนุมัติ
41 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550161 บ้านลานควาย สอาด๊ะ  หะยีหมัด ครู อนุมัติ
42 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550163 บ้านท่ามะปราง บันยามีน  หะยีหมัด ครู อนุมัติ
43 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550165 บ้านเนินนิมิต วิระ  แก้วอำพร ครู อนุมัติ
44 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550165 บ้านเนินนิมิต จิตรา  ศิณโส ครู อนุมัติ
45 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550155 บ้านพรุพ้อ นางจามรี  นาคทิม ครู อนุมัติ
46 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550155 บ้านพรุพ้อ นางสาวนูไวเราะห์  เกนุ้ย ครู คศ.1 อนุมัติ
47 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550169 บ้านควนสะตอ นางวิไลวรรณ  กายพันธ์ ครู อนุมัติ
48 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550176 นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ มลฑา  บิลหมัด ครู อนุมัติ
49 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550177 วัดรัตนวราราม ธณกร  นพสุวรรณ ครู อนุมัติ
50 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550177 วัดรัตนวราราม วสาวี  จีระโร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
51 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550051 บ้านทุ่งนํ้า อานัส  สินเบญจพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
52 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550052 บ้านหนองนายขุ้ย ศรัณย์รัชต์  หมวดเอียด พนักงานราชการ อนุมัติ
53 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550053 บ้านเกาะหมี อรชร  แก้วบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
54 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550053 บ้านเกาะหมี นายทนง  ทองศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
55 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550055 บ้านท่าไทร นางสาวฮับเส๊าะ  หมัดสุไหลหมาน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
56 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550044 วัดคลองแห sukrittaya  leksoot ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
57 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550057 วัดท่าแซ ธรณัส  ทองชูช่วย ครู อนุมัติ
58 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550054 วัดควนลังมิตรภาพที่ 11 Udorn  Loharat ครู อนุมัติ
59 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550058 บ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) นางสาวสุชาฎา  เหล็มนุ้ย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
60 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550059 บ้านบางแฟบ สุรินทร์  ตันสกุล ครู อนุมัติ
61 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550060 บ้านบึงพิชัย สุไหวนา  เบ็ญสะอิ ครูธุรการ อนุมัติ
62 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550028 บ้านหน้าควนลัง ยามีล๊ะ  ยาชะรัด ครู อนุมัติ
63 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550028 บ้านหน้าควนลัง นางพรเพ็ญ  พัฒนพงศ์ ครู อนุมัติ
64 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550064 วัดม่วงค่อม นางสาวโสรัตยา  ฆังวารี ครู อนุมัติ
65 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550064 วัดม่วงค่อม YINDEE  THAMMAPET ครู อนุมัติ
66 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550031 เสนาณรงค์วิทยา นางมยุรี  เพชรรอด ครู อนุมัติ
67 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550032 บ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) นายสมจบ  เสียงอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
68 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550049 บ้านใต้ นางเพลินพิศ  ลิ่มวรกุล ครู อนุมัติ
69 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550050 วัดชลธารประสิทธิ์ นายประเวศ  ศรีสุวรรณ ครู อนุมัติ
70 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550050 วัดชลธารประสิทธิ์ บุรฉัตร  ดำนะกาญจน์ ครู อนุมัติ
71 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550045 วัดดอน นายอุทัย   เถาถวิล ครู อนุมัติ
72 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550045 วัดดอน นางสาวรัตนา  พาหุลรัตน์ ธุรการโรงเรียนวัดดอน อนุมัติ
73 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550046 บ้านเกาะนก นางประพา  ดำมินทร์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
74 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550047 บ้านควน ธนาทิพย์  วัชระ ครูธุรการ อนุมัติ
75 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550048 วัดบางลึก นายสุพร   พรหมสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
76 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550048 วัดบางลึก นางสุณิสา  นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางลึก อนุมัติ
77 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550065 บ้านฉลุง นางสาวฉัตรยุคล  แก้วพิบูลย์ ครู อนุมัติ
78 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550056 วัดเจริญราษฏร์ นายกระเสียง  ศรประดิษฐ์ ครู อนุมัติ
79 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550035 วัดเขากลอย ปิยพร  ไหมชุม ธุรการโรงเรียนวัดเขากลอย อนุมัติ
80 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550035 วัดเขากลอย นางดราภรณ์  อวะภาค ธุรการโรงเรียนวัดเขากลอย อนุมัติ
81 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550038 วัดแม่เตย สมศักดิ์  แก้วสุขผ่อง ครู อนุมัติ
82 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550038 วัดแม่เตย เพ็ญผ่อง  แก้วสุขผ่อง ครูจ้างสอน อนุมัติ
83 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550040 วัดท่าข้าม นางสิริมนต์  จุลทอง ครู อนุมัติ
84 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550040 วัดท่าข้าม นายประเทีอง  ภัยรันต์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
85 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550041 วัดหินเกลี้ยง อัมพร   ผดุงศักดิ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
86 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550041 วัดหินเกลี้ยง อัจฉรา  กุลวงษ์ ครู อนุมัติ
87 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550063 บ้านวังพา นายปิติคม  มณีดุลย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
88 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550062 วัดหูแร่ บุษราคัม  พุทธชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
89 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550070 บ้านทุ่งตําเสา Anuchit  Poonpakdee ครู อนุมัติ
90 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550070 บ้านทุ่งตําเสา นายจันทแสน   วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
91 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550071 รักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง) มนัส  ถีราวุฒิ พนักงานราชการ อนุมัติ
92 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550066 บ้านนาแสน อำนวยพร  มัจฉาวานิช ครู อนุมัติ
93 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550066 บ้านนาแสน นางภัทรานิษฐ์  หลานเศษฐา ครู อนุมัติ
94 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550067 บ้านทุ่งเลียบ นางสาวโซเฟียร์  หมานแอ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
95 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550067 บ้านทุ่งเลียบ เสาวนิตย์  จันทรากุล ครู อนุมัติ
96 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550067 บ้านทุ่งเลียบ นางเสาวนิตย์  จันทรากุล ครู โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ อนุมัติ
97 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550068 บ้านท่าหมอไชย นางสาวอรพินท์  นวลบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหมอไชย อนุมัติ
98 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550069 บ้านหินผุด นายอากร  ธานีรัตน์ ครู คศ.2 อนุมัติ
99 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550036 วัดพรุเตาะ นางสาวศุจิรัตน์  ไชยบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
100 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550036 วัดพรุเตาะ พีรฉัตร  แสงฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
101 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550043 บ้านทุ่งใหญ่ ประเสริฐ  แสงทอง ครู อนุมัติ
102 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550029 บ้านทุ่งงาย Chomjit  Raklerd ครู อนุมัติ
103 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550042 วัดศีรษะคีรี พิภรณ์  มาสินธุ์ ครู อนุมัติ
104 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550039 ท่าจีนอุดมวิทยา soontorn  thongsai ครู อนุมัติ
105 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550039 ท่าจีนอุดมวิทยา malinee  Siriaksorn ครู อนุมัติ
106 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550037 วัดท่านางหอม มนชไม  สุวรรณรัตน์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
107 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550034 ชุมชนบ้านน้ำน้อย นายธงชัย  เพ็ชรขาว ครู อนุมัติ
108 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550034 ชุมชนบ้านน้ำน้อย Mr.Thangchai  Petkaw อนุมัติ
109 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550027 วัดเทพชุมนุม Chob  Dumumpai ครู อนุมัติ
110 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550030 บ้านโปะหมอ วรรณวิศา  เจียรบุตร ธุรการ อนุมัติ
111 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550030 บ้านโปะหมอ นายณัชพล  นิลสุพรรณ ครู อนุมัติ
112 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550022 บ้านไร่ นายธนกร  ก๊กเชวงนันท์ ครูธุรการ อนุมัติ
113 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550022 บ้านไร่ นางสาวจันชรี เยาดำ  เยาดำ ครูโรงเรียนบ้านไร่ อนุมัติ
114 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550025 บ้านคลองปอม นภาภรณ์  ณะมณี ครู อนุมัติ
115 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550026 ทุ่งปรือพิทยาคม นายชวนัท  บุญญะสุวรรณ ครู อนุมัติ
116 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550026 ทุ่งปรือพิทยาคม สายัญ  มูเก็ม ครู อนุมัติ
117 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550023 วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 ฤทัย  มะกะ ธุรการ อนุมัติ
118 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550023 วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 นางยศวดี  เอิบกมล ครู อนุมัติ
119 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550024 บ้านทุ่งจัง นางศรีรัตนา   พรหมศิลา ครู อนุมัติ
120 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550021 วัดควนเนียง นายเอกศักดิ์  ดวงภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
121 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550021 วัดควนเนียง สรายุทธ  ศรประสิทธิ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
122 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550021 วัดควนเนียง อรุณี  กลับกลาย พนักงานราชการ อนุมัติ
123 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550061 วัดโคกสมานคุณ นางกันติชา  สงคราม ครู อนุมัติ
124 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550402 วัดโพธิธรรมาราม sinchai  makmanee ครู อนุมัติ
125 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550407 บ้านควนโส นิศารัตน์  จันทร์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
126 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550407 บ้านควนโส นางประทุม  ศรีรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
127 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550409 บ้านบ่อหว้า นางมัณฑนา  อ่อนทอง ครู อนุมัติ
128 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550411 บ้านกรอบ ทักษิณา  โยมเมือง ครูโรงเรียนบ้านกรอบ อนุมัติ
129 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550411 บ้านกรอบ นางสมเพียร   ชุมชาติ ครู อนุมัติ
130 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550414 วัดปากจ่า บรรจบ  หนูทอง ครูโรงเรียนวัดปากจ่า อนุมัติ
131 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550415 วัดบางทีง โสภณ  จีรัตน์ ครู อนุมัติ
132 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550415 วัดบางทีง นางสาววราภรณ์  จุ้ยสุ้ย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
133 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550416 บ้านบางเหรียง sanghirun  suwanrat ครู อนุมัติ
134 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550417 บ้านคลองคล้า เอกพล  ดำรงจิรธนากร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
135 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550417 บ้านคลองคล้า เกวลี  แก้วห่อทอง ครู อนุมัติ
136 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550418 บ้านโคกเมือง นางศิริขวัญ  คงจินดามณี ครู อนุมัติ
137 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550418 บ้านโคกเมือง วรรณา  จันทโร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
138 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550419 บ้านเกาะใหญ่ ศิริพร  สุวรรณการณ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
139 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550419 บ้านเกาะใหญ่ สุทธิรักษ์  จิตตกูล ครู อนุมัติ
140 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550420 บ้านคลองช้าง นายยศ  อิสรโชติ ครู อนุมัติ
141 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550422 บ้านหน้าควน สิรินดา  หมัดอะดำ ครู อนุมัติ
142 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550400 วัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา) นางวิลาวัณย์  แก้วทอง ครู อนุมัติ
143 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550401 บ้านควนเนียง นายพิชัย  จันทภาโส ครูโรงเรียนบ้านควนเนียง อนุมัติ
144 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550401 บ้านควนเนียง นางสาวฑิิรินทิพย์   จันทร์น้อย อัตราจ้างธุรการ อนุมัติ
145 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550404 บ้านยางงาม ประเมษฐ์  มุณีแนม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
146 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550405 บ้านควนเนียงใน นางเพ็ญศรี   ศรีระสรรค์ ครู อนุมัติ
147 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550406 บ้านหนองปลิง Rattaya  Sriwapa ครู อนุมัติ
148 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550413 บ้านหัวไทร ดาริน  จิตพรหม ครู อนุมัติ
149 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550413 บ้านหัวไทร นางสาวสุพิชชา  แก้วหนู ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
150 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550412 วัดท่าหยี นางสาวยุพาพักตร์  แก้วงาม พนักงานราชการ อนุมัติ
151 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550412 วัดท่าหยี jumlong  thammadit ครู อนุมัติ
152 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550410 บ้านหัวปาบ นางสาวรัตญา  แก้วจำรัส ครู คศ. 1 อนุมัติ
153 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550408 บ้านห้วยลึก นวพร  จุทอง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
154 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550431 บ้านโคกเมา จริยา  บิลอะหลี ธุรการ อนุมัติ
155 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550432 บ้านคลองนกกระทุง เอกชัย  กังวาลเกียรติ ครู อนุมัติ
156 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550433 วัดเนินพิชัย สุรีรัตน์   พุทธวิโร ครู อนุมัติ
157 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550433 วัดเนินพิชัย นายวิชา  ณ สงขลา ครู อนุมัติ
158 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550434 บ้านดินลาน ระพี  กังวาลเกียรติ ครู อนุมัติ
159 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550435 บ้านป่ายาง นายอดิศร  ทัพพะ ครู อนุมัติ
160 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550435 บ้านป่ายาง นายประสิทธิ์  เพ็ชราการ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
161 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550436 บ้านยางงาม อรุณวดี  อุ่นชู ครู อนุมัติ
162 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550426 วัดท่าช้าง นางอรสา  บัวชื่น ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
163 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550424 บ้านบางกลํ่า วิวิต  รุกขพันธ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
164 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550425 วัดท่าเมรุ มงคล  คชรัตน์ ครู อนุมัติ
165 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550428 วัดบางหยี นิภา  เพชรมุณี ครู อนุมัติ
166 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550429 บ้านยวนยาง นางอารีย์  หนูสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
167 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550429 บ้านยวนยาง สุไหลหมาน  หมู่ห่ำหมัด ครู อนุมัติ
168 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550437 บ้านหาร ธัญลักษณ์  บรรจงดัด ครู อนุมัติ
169 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550430 บ้านหนองม่วง นางสาวศิริลักษณ์  วิจะสิกะ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
170 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550430 บ้านหนองม่วง เพียงใจ  สุขศรีสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
171 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550427 วัดนารังนก นงลักษณ์  อินทมณี ครู อนุมัติ
172 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550423 บ้านแม่ทอม sriprapai  duangsuwan ครู อนุมัติ
173 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550475 วัดเลียบ ณิชชาวีร์  แก่นจันทร์ ครู อนุมัติ
174 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550476 บ้านต้นส้าน mattana  inthanin ครู อนุมัติ
175 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550477 บ้านควนกบ มยุรี  สว่างวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
176 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550477 บ้านควนกบ sunanta  chumead ครู อนุมัติ
177 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550474 บ้านคลองหอยโข่ง นางสาวไพจิตร  หยดย้อย ครู อนุมัติ
178 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550473 บ้านหน้าวัดโพธิ์ มณีกานต์  เขียวศิริ ครู อนุมัติ
179 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550473 บ้านหน้าวัดโพธิ์ พิมพิมล  นวนสี พนักงานราชการ อนุมัติ
180 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550478 บ้านเก่าร้าง นางประทุมทิพย์  กัณฐตุริต ครู อนุมัติ
181 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550479 วัดโคกม่วง นายสัมฤทธิ์  เจือสนิท ครู อนุมัติ
182 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550480 บ้านปลักคล้า สุทญา  วงศ์สิริพงศ์ ครู อนุมัติ
183 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550483 วัดโคกเหรียง สมพิศ  คุณสงค์ ครู อนุมัติ
184 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550482 บ้านโคกพยอม นางกัญญา  บำรุงพฤกษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
185 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550484 วัดบางศาลา ว่าที่ร้อยตรีหญิงปริษญา  แก้วมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
186 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550481 วัดปรางแก้ว orapin  boonkumnurd ครู อนุมัติ