รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สงขลา เขต 3 550246 : วัดขุนตัดหวาย ปรมาพร  ขุนสุวรรณ์ ครู
2 สพป.สงขลา เขต 3 550251 : บ้านทุ่งนาเคียน นางสาวสุชาดา  เหล็มเส็น เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 สพป.สงขลา เขต 3 550251 : บ้านทุ่งนาเคียน เจริญ  แก้วบุญ ครู
4 สพป.สงขลา เขต 3 550254 : ชุมชนวัดควนมีด นางเมธิณี  สิริพรหม พนักงานราชการ
5 สพป.สงขลา เขต 3 550254 : ชุมชนวัดควนมีด นางพรทิพย์  แก้วสุข ธุรการโรงเรียน
6 สพป.สงขลา เขต 3 550256 : วัดช่องเขา สิริพร  แก้วอรุณ ครูอัตราจ้าง
7 สพป.สงขลา เขต 3 550256 : วัดช่องเขา นายกระจ่าง  แก้วอรุณ ครู
8 สพป.สงขลา เขต 3 550256 : วัดช่องเขา สมร  ศรีแก้วทอง ครู
9 สพป.สงขลา เขต 3 550259 : บ้านควนหัวช้าง สวัสดิ์  เซ่งเถี้ยน ครูชำนาญการ
10 สพป.สงขลา เขต 3 550259 : บ้านควนหัวช้าง ถิรวรรณ  สอโส๊ะ พนักงานธุรการ
11 สพป.สงขลา เขต 3 550249 : บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ ธนนท์  สุวรรณษานนท์ ครู
12 สพป.สงขลา เขต 3 550249 : บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ ยามีล๊ะ  อิบู ธุรการโรงเรียน
13 สพป.สงขลา เขต 3 550249 : บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ จำเนียร  อินทโร ครู
14 สพป.สงขลา เขต 3 550272 : วัดนาปรือ นันท์นภัสร์  ไชยสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดนาปรือ
15 สพป.สงขลา เขต 3 550272 : วัดนาปรือ ภัทรวรินทร์  หมัดเหล็ม เจ้าหน้าที่ธุรการ
16 สพป.สงขลา เขต 3 550276 : บ้านโหนด นางสาววาสนา  ปิดนุช เจ้าหน้าที่ธุรการ
17 สพป.สงขลา เขต 3 550276 : บ้านโหนด ใสหน๊ะ  ตาเฮร์ ครู
18 สพป.สงขลา เขต 3 550252 : บ้านทุ่งครก เดชา  พินิจทรัพย์ ครูชำนาญการ
19 สพป.สงขลา เขต 3 550248 : บ้านแค นิภาพร  มะโนเรศ ครู
20 สพป.สงขลา เขต 3 550250 : บ้านคูนายสังข์ สุวิชา  ประกอบพันธุ์ ครู
21 สพป.สงขลา เขต 3 550245 : บ้านเขาจันทร์ นายทวีชัย  อินทร์ทอง พนักงานราชการ
22 สพป.สงขลา เขต 3 550245 : บ้านเขาจันทร์ นายเกษม  ระหัด วิทยากรอิสลาม
23 สพป.สงขลา เขต 3 550239 : ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 นางสุภรณ์  ผุดผ่อง ครู
24 สพป.สงขลา เขต 3 550242 : ชุมชนบ้านทางควาย มลิวรรณ  ศักดิ์ศฤงคาร พนักงานราชการ
25 สพป.สงขลา เขต 3 550244 : บ้านปากช่อง นิตยา   บุญยะฤทธิ์ พนักงานธุรการ
26 สพป.สงขลา เขต 3 550237 : บ้านป่างาม นางสุกัญญา   เหล๊าะเหล็ม ครูโรงเรียนบ้านป่างาม
27 สพป.สงขลา เขต 3 550237 : บ้านป่างาม วิสุทธิ์  แก้วทอง ครู
28 สพป.สงขลา เขต 3 550237 : บ้านป่างาม สุกานดา  อุดม เจ้าหน้าที่ธุรการ
29 สพป.สงขลา เขต 3 550230 : บ้านตลิ่งชัน กัลยาณี  ไชยรัตน์ ครู
30 สพป.สงขลา เขต 3 550230 : บ้านตลิ่งชัน ยุวดี  อนันทบริพงค์ ครู
31 สพป.สงขลา เขต 3 550232 : บ้านนนท์ นายธนาวุฒิ  หมะขะเหร็ม ครู
32 สพป.สงขลา เขต 3 550233 : บ้านสุเหร่า อานีตา  โส๊ะแห ธุรการโรงเรียน
33 สพป.สงขลา เขต 3 550262 : บ้านช้างคลอด ดาวนภา  ขาวโอ เจ้าหน้าที่ธุรการ
34 สพป.สงขลา เขต 3 550263 : บ้านท่าหมาก นางสาวกัญญารัตน์  แก้วคง ครูชำนาญการพิเศษ
35 สพป.สงขลา เขต 3 550263 : บ้านท่าหมาก กนกศักดิ์  คงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
36 สพป.สงขลา เขต 3 550263 : บ้านท่าหมาก เอกภาพ  มุทะจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านท่าหมาก
37 สพป.สงขลา เขต 3 550266 : บ้านสะพานหัก ธัญญา  อารยะสุวรรณ ธุรการโรงเรียน
38 สพป.สงขลา เขต 3 550266 : บ้านสะพานหัก ซอนดา  หัสบู ครูโรงเรียนบ้านสะพานหัก
39 สพป.สงขลา เขต 3 550266 : บ้านสะพานหัก ณัฐรดา  ศรีนาเคน เจ้าหน้าที่ธุรการ
40 สพป.สงขลา เขต 3 550266 : บ้านสะพานหัก รัชกร  หวังจิ ธุรการ
41 สพป.สงขลา เขต 3 550268 : กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ กิติญา  รักหมัด ธุรการโรงเรียน
42 สพป.สงขลา เขต 3 550268 : กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ จริยา  จันทร์สว่าง ครู
43 สพป.สงขลา เขต 3 550269 : เหมืองควนกรด นางสาวสมศรี  ตีบศักดิ์ ครูโรงเรียนเหมืองควนกรด
44 สพป.สงขลา เขต 3 550269 : เหมืองควนกรด นางกฤตธิฎา  รักษ์ทอง พนักงานธุรการ
45 สพป.สงขลา เขต 3 550277 : บ้านแพร้ว เสถียร  จันพลโท ครู ชำนาญการพิเศษ
46 สพป.สงขลา เขต 3 550277 : บ้านแพร้ว นูรียะฮ์  นูรียะฮ์ หมากปาน ธุรการ
47 สพป.สงขลา เขต 3 550238 : ชุมชนบ้านนาทับ นางพวงเพ็ญ  มูลจันทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ
48 สพป.สงขลา เขต 3 550238 : ชุมชนบ้านนาทับ นางทิพเยาว์  พิพิทธภัณฑ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ
49 สพป.สงขลา เขต 3 550240 : บ้านท่าคลอง นางสาวฝารีด้า  จันทรุ่งโรจน์ ธุรการโรงเรียน
50 สพป.สงขลา เขต 3 550240 : บ้านท่าคลอง จีราวรรณ  เจริญ ครู
51 สพป.สงขลา เขต 3 550243 : บ้านปากบางนาทับ จุฑารัตน์  ตันติวิเชียร ครูโรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
52 สพป.สงขลา เขต 3 550241 : บ้านม้างอน อดิศักดิ์  เด็นเซ็น วิทยากรอิสลาม
53 สพป.สงขลา เขต 3 550271 : วัดประจ่า นางสาลินี  ยาแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
54 สพป.สงขลา เขต 3 550273 : บ้านเกาะทาก เมธี  จันอิ ครู
55 สพป.สงขลา เขต 3 550273 : บ้านเกาะทาก วิสิทธิ์  หมานเม๊าะ พนักงานธุรการ
56 สพป.สงขลา เขต 3 550273 : บ้านเกาะทาก สวิดา  หมัดสอ เจ้าหน้าที่ธุรการ
57 สพป.สงขลา เขต 3 550275 : บ้านควนขี้แรด ปฏิวัติ  หมานเหม พนักงานธุรการ
58 สพป.สงขลา เขต 3 550278 : บ้านหว้าหลัง ชลธิชา  แดงแก้ว พนักงานธุรการ
59 สพป.สงขลา เขต 3 550279 : บ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ) นางสาวแอนจิราห์  เส็นอุมา พนักงานธุรการ
60 สพป.สงขลา เขต 3 550279 : บ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ) นางเชียงวรรณ์  หลายประดิษฐ์ ครู
61 สพป.สงขลา เขต 3 550253 : บ้านคลองแงะ วิลาวัลย์  ไชยอัษฎาพร ธุรการ
62 สพป.สงขลา เขต 3 550247 : ชุมชนวัดน้ำขาว สุณิสา   อุปมล พนักงานธุรการ
63 สพป.สงขลา เขต 3 550267 : บ้านนํ้าเค็ม นายสุทัศน์  จันทรัตน์ ครู
64 สพป.สงขลา เขต 3 550228 : บ้านนา นางจิรวรรณ  พรหมอินทร์ ครูผู้ช่วย
65 สพป.สงขลา เขต 3 550228 : บ้านนา ซีตีมาเรียม  หีมเกะ ครูผู้ช่วย
66 สพป.สงขลา เขต 3 550228 : บ้านนา กัญหา  ปิยะเขตต์ ชำนาญการพิเศษ
67 สพป.สงขลา เขต 3 550235 : บ้านโคกม้า นางส่องแสง  รักสันติวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
68 สพป.สงขลา เขต 3 550264 : บ้านลางา มูหัมหมัด   เซ็นมุลิ ครู
69 สพป.สงขลา เขต 3 550274 : วัดบ้านไร่ นางมุกดา  พรุเพชรแก้ว ครูชำนาญการ
70 สพป.สงขลา เขต 3 550258 : บ้านป่าชิง คมขำ  แก้วอ่อน ครู
71 สพป.สงขลา เขต 3 550255 : วัดทุ่งพระ ชินวรรณ  สุวรรณรัตน์ ครู
72 สพป.สงขลา เขต 3 550255 : วัดทุ่งพระ นางสาวจีรนันท์  พรุเพชรแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
73 สพป.สงขลา เขต 3 550234 : บ้านเลียบ นางสาวเพ็ญศรี  นิภานันท์ ครูชำนาญการพิเศษ
74 สพป.สงขลา เขต 3 550234 : บ้านเลียบ นางปัทมา  หมานเม๊าะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
75 สพป.สงขลา เขต 3 550236 : บ้านบ่อโชน นายวาศิล  ใบสะเม๊าะ ครู
76 สพป.สงขลา เขต 3 550236 : บ้านบ่อโชน นางซีตีฮาหยาด  การดี ครู
77 สพป.สงขลา เขต 3 550231 : บ้านปากบาง นายรอซีดี  ปูเต่ะ ธุรการโรงเรียน
78 สพป.สงขลา เขต 3 550229 : บ้านสะกอม นางสาวนัตยา  ยีเส็น พนักงานธุรการ
79 สพป.สงขลา เขต 3 550229 : บ้านสะกอม นางอารีย์  จันทร์คล้าย ครู
80 สพป.สงขลา เขต 3 550261 : ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น พเยาว์  จันทร์เพชรศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
81 สพป.สงขลา เขต 3 550265 : บ้านทรายขาว สมศรี  บุญฤทธิ์ ครู
82 สพป.สงขลา เขต 3 550270 : วัดเกษมรัตน์ วิษณุ  พาหุรัตน์ ครู
83 สพป.สงขลา เขต 3 550300 : บ้านเก่า นางสาวพาดลีนา   สาเมาะ ครูผู้ช่วย
84 สพป.สงขลา เขต 3 550300 : บ้านเก่า นางอารีย์  ศรีทวีวัฒน์ ครูชำนาญการ
85 สพป.สงขลา เขต 3 550295 : อายุรกิจโกศล นางกัญญา   ไชยสุวรรณ ครู
86 สพป.สงขลา เขต 3 550295 : อายุรกิจโกศล นางสาวสุภาวิดา  เอกแก้ว พนักงานธุรการ
87 สพป.สงขลา เขต 3 550290 : วัดลําพดจินดาราม ธนาพร  ธนะถาวรวิสูตร ธุรการ
88 สพป.สงขลา เขต 3 550290 : วัดลําพดจินดาราม ฟารีดา  หลวงหนิ พนักงานราชการ
89 สพป.สงขลา เขต 3 550293 : บ้านลำชิง นูรฮีดายะฮ์   ลือแบลูวง ธุรการโรงเรียน
90 สพป.สงขลา เขต 3 550293 : บ้านลำชิง จำเรียง  ทองหนัก ครู
91 สพป.สงขลา เขต 3 550294 : บ้านโต้นนท์ นางอภิชยภาฑิ์  พรหมกัณฑ์ ครู
92 สพป.สงขลา เขต 3 550294 : บ้านโต้นนท์ นางสาวเทวิกาญจน์  แสนดวงดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
93 สพป.สงขลา เขต 3 550288 : ชุมชนวัดปลักชะเมา ซุฮัยเราะ  หีมมุเด็น เจ้าหน้าที่ธุรการ
94 สพป.สงขลา เขต 3 550288 : ชุมชนวัดปลักชะเมา กชพร  มุสิกะรักษ์ ครู
95 สพป.สงขลา เขต 3 550291 : บ้านวังบวบ นางสาวนงนุช  แดงเย็น ครู
96 สพป.สงขลา เขต 3 550291 : บ้านวังบวบ นางสาวปรีดาวรรณ   ยอดสุวรรณ ครู
97 สพป.สงขลา เขต 3 550304 : วัดวังไทร นายณัฐวุธ  ชูช่วย พนักงานราชการ
98 สพป.สงขลา เขต 3 550306 : บ้านกะทิง ศลิษา  ยอดนุ้ย ครูชำนาญการพิเศษ
99 สพป.สงขลา เขต 3 550306 : บ้านกะทิง สนั่น  เล่งซุ่น ครูชำนาญการ
100 สพป.สงขลา เขต 3 550308 : วัดบ้านลุ่ม ดรุณี  รุ่งรอด ครูโรงเรียนวัดบ้านลุ่ม
101 สพป.สงขลา เขต 3 550281 : วัดท่าประดู่ นางพรรณภา  เพ็ชรแก้ว ครู
102 สพป.สงขลา เขต 3 550284 : วัดทุ่งข่า กาญจนาวดี  คงแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
103 สพป.สงขลา เขต 3 550285 : บ้านพอบิด นางสุธิรา  หวันชิตนาย ครู ชำนาญการ
104 สพป.สงขลา เขต 3 550285 : บ้านพอบิด วริสา   ดำสี พนักงานธุรการ
105 สพป.สงขลา เขต 3 550287 : บ้านลําลอง วสันต์  ศรีสุวรรณโณ ครูผู้ช่วย
106 สพป.สงขลา เขต 3 550287 : บ้านลําลอง ปัทมา  สาและ ครู
107 สพป.สงขลา เขต 3 550280 : บ้านนาทวี พรทิพา  ชาลีผล ครูผู้ช่วย
108 สพป.สงขลา เขต 3 550280 : บ้านนาทวี กลิ่นกมล  เพ็ชรแก้ว ครูโรงเรียนบ้านนาทวี
109 สพป.สงขลา เขต 3 550282 : บ้านทุ่งนํ้าขาว นางฝารีด๊ะ  อะหวัง ครูชำนาญการ
110 สพป.สงขลา เขต 3 550282 : บ้านทุ่งนํ้าขาว วรวุธ  โขมพัตร ครู
111 สพป.สงขลา เขต 3 550282 : บ้านทุ่งนํ้าขาว นางการิตา  ราชชำรอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
112 สพป.สงขลา เขต 3 550283 : บ้านเคลียง นางสาวผลละออง   รัตนจำนงค์ ธุรการโรงเรียนบ้านเคลียง
113 สพป.สงขลา เขต 3 550283 : บ้านเคลียง นางสุภาวดี  จันทรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านเคลียง
114 สพป.สงขลา เขต 3 550286 : บ้านวังใหญ่ปลายรํา นางพิมพ์วนา  พรหมสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
115 สพป.สงขลา เขต 3 550286 : บ้านวังใหญ่ปลายรํา นางเพ็ญนภา   แก้วช่วย ธุรการ
116 สพป.สงขลา เขต 3 550286 : บ้านวังใหญ่ปลายรํา นางเพ็ญนภา  แก้วช่วย ธุรการ
117 สพป.สงขลา เขต 3 550286 : บ้านวังใหญ่ปลายรํา นางอุ่นเรือน  ศิริพรประสิทธิ์ ครู
118 สพป.สงขลา เขต 3 550286 : บ้านวังใหญ่ปลายรํา นางโสภา  สายจันทร์ ครู
119 สพป.สงขลา เขต 3 550289 : วัดนาหมอศรี นายบีดีน  มะหลีเฝน ครู
120 สพป.สงขลา เขต 3 550289 : วัดนาหมอศรี นางดวงกมล  ศรีเทพ ครู
121 สพป.สงขลา เขต 3 550289 : วัดนาหมอศรี นางเปรมวดี  เกปัน พนักงานราชการ
122 สพป.สงขลา เขต 3 550292 : บ้านโมย นางสาวกาญจนา  ศรีมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ
123 สพป.สงขลา เขต 3 550312 : ทองอยู่นุตกูล นางสาวจิรัชยา  ขันทอง ครู
124 สพป.สงขลา เขต 3 550309 : บ้านพรุหวา นายสมศักดิ์  พรมชาย ครู
125 สพป.สงขลา เขต 3 550310 : บ้านประกอบ ภาวนา  ปวนชมภู ครู
126 สพป.สงขลา เขต 3 550310 : บ้านประกอบ พัชรินทร์  พรมทอง ครู
127 สพป.สงขลา เขต 3 550302 : บ้านคลองกวางเขาวัง นางสาวสุกัญญา  มุสอแยนา ธุรการ
128 สพป.สงขลา เขต 3 550302 : บ้านคลองกวางเขาวัง นางพารีด๊ะห์  สาแล๊ะ ครู
129 สพป.สงขลา เขต 3 550301 : บ้านสม็อง ฝาตีเหม๊าะ   ทองตำ ครูชำนาญการ
130 สพป.สงขลา เขต 3 550297 : บ้านป่าเร็ด นางธนิสสรา  ยีเอาะ ครู
131 สพป.สงขลา เขต 3 550298 : บ้านนาปรัง นางสุนันทา  พรหมณี ครูชำนาญการพิเศษ
132 สพป.สงขลา เขต 3 550298 : บ้านนาปรัง วิภาพร  แก้วขวัญ ธุรการโรงเรียน
133 สพป.สงขลา เขต 3 550303 : ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) นายนิยม  พิมลไทย ครูผู้สอน
134 สพป.สงขลา เขต 3 550305 : บ้านสะพานเคียน ประเวช  มีสุวรรณ ครู
135 สพป.สงขลา เขต 3 550307 : บ้านป็อง นางสาวปราณี  แก้วประสม ครู
136 สพป.สงขลา เขต 3 550307 : บ้านป็อง เกศิณี  สืบเหม ครู
137 สพป.สงขลา เขต 3 550307 : บ้านป็อง ประพันธ์  ประทีปเกาะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
138 สพป.สงขลา เขต 3 550307 : บ้านป็อง นายประยูร  เอียดปราบ ครู
139 สพป.สงขลา เขต 3 550311 : ประสิทธิ์ทวีสิน 2 นัทธมน  หนูใหม่ ครูผู้ช่วย
140 สพป.สงขลา เขต 3 550209 : บ้านพรุตู นิจิตร  สุโนคบุตร ครู
141 สพป.สงขลา เขต 3 550210 : บ้านบ่อนํ้าส้ม ธีรมาส  สุวรรณชาติ ครูโรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม
142 สพป.สงขลา เขต 3 550210 : บ้านบ่อนํ้าส้ม นางสาวพนิดา   มะเดื่่อ เจ้าหน้าที่ธุรการ
143 สพป.สงขลา เขต 3 550210 : บ้านบ่อนํ้าส้ม จิระเดช  มะ พนักงานราชการ
144 สพป.สงขลา เขต 3 550211 : วัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 มารุต  ภิรมย์ ครู
145 สพป.สงขลา เขต 3 550212 : บ้านโคกพยอม นายอาราฟัต  หัดหนิ ครู
146 สพป.สงขลา เขต 3 550212 : บ้านโคกพยอม รจนา  รักษาธรรม ลูกจ้าง
147 สพป.สงขลา เขต 3 550212 : บ้านโคกพยอม เนตรนภา  ถาวรสุวรรณ ครู
148 สพป.สงขลา เขต 3 550212 : บ้านโคกพยอม นัศรินดา  เจ๊ะดือเร๊ะ ครุผุ้ช่วย
149 สพป.สงขลา เขต 3 550213 : บ้านกรงอิตํา อารีย์  สมานอารี พนักงานราชการ
150 สพป.สงขลา เขต 3 550193 : บ้านใหม่ นางสาวรอฮานี  แวบากา เจ้าหน้าที่ธุรการ
151 สพป.สงขลา เขต 3 550193 : บ้านใหม่ นางสุวรรณา   คงมณี ครู
152 สพป.สงขลา เขต 3 550194 : บ้านควนหรัน สุธิดา  ทิพย์แลหมัน ธุรการ
153 สพป.สงขลา เขต 3 550195 : บ้านนาจวก อิสเฮาะห์  สาเร๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
154 สพป.สงขลา เขต 3 550195 : บ้านนาจวก วีรศักดิ์  กฤษณาพันธ์ ครู
155 สพป.สงขลา เขต 3 550197 : บ้านกระอาน สลีวัลย์  สลำบอ เจ้าหน้าที่ธุรการ
156 สพป.สงขลา เขต 3 550223 : บ้านโคกกอ นิรัญ  เพ็ชรจำรัส ธุรการ
157 สพป.สงขลา เขต 3 550223 : บ้านโคกกอ นายโกศล  ปุนทะมุณี ครู
158 สพป.สงขลา เขต 3 550188 : ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ประกายใจ  คงพูน พนักงานราชการ
159 สพป.สงขลา เขต 3 550188 : ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา รูซนีย๊ะ  มะโระ ธุรการ
160 สพป.สงขลา เขต 3 550189 : นิคมสร้างตนเองเทพา 2 วิจิตรา  สุดทองคง พนักงานธุรการ
161 สพป.สงขลา เขต 3 550189 : นิคมสร้างตนเองเทพา 2 ฐิตินันท์  สิทธิสุทธิ์ ครู
162 สพป.สงขลา เขต 3 550190 : นิคมสร้างตนเองเทพา 3 ศุภกิตติ์  ไชยพยัญ ครูอัตราจ้าง
163 สพป.สงขลา เขต 3 550192 : บ้านหนองสาหร่าย วนิษา  ชูโชติ พนักงานราชการ
164 สพป.สงขลา เขต 3 550222 : บ้านท่าม่วง สรวรรณ  ปานถาวร พนักงานธุรการ
165 สพป.สงขลา เขต 3 550222 : บ้านท่าม่วง นางอาทิตยา  เดอะ ครู
166 สพป.สงขลา เขต 3 550196 : บ้านพรุชิง นางสาวิตรี  พรหมมณีย์ พนักงานธุรการ
167 สพป.สงขลา เขต 3 550196 : บ้านพรุชิง ฮาสเมาะ  เเวดอเล๊าะ ครู
168 สพป.สงขลา เขต 3 550181 : บ้านเทพา ดามีละ  หนูผุด ครู
169 สพป.สงขลา เขต 3 550182 : วัดเทพาไพโรจน์ นางสาวหวันโสภา  มีเถาะ พนักงานราชการ
170 สพป.สงขลา เขต 3 550183 : บ้านพระพุทธ สนา  นายดิง ครู
171 สพป.สงขลา เขต 3 550186 : บ้านป่ากอ ประยุกต์  อะหลี พนักงานธุรการ
172 สพป.สงขลา เขต 3 550187 : บ้านป่าโอน นายอุเส็น  นิสัน ครู
173 สพป.สงขลา เขต 3 550191 : นิคมสร้างตนเองเทพา 4 วรรณา เพชรเจริญทอง  เพชรเจริญทอง พนักงานราชการ
174 สพป.สงขลา เขต 3 550191 : นิคมสร้างตนเองเทพา 4 นายอาหามะ  ลาเอะ ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม
175 สพป.สงขลา เขต 3 550191 : นิคมสร้างตนเองเทพา 4 นางสาววิภาดา  ธรรมใจ ธุรการ
176 สพป.สงขลา เขต 3 550221 : บ้านคลองขุด อดินันท์  หมานหมีน ครู ชำนาญการพิเศษ
177 สพป.สงขลา เขต 3 550221 : บ้านคลองขุด มารีนา  อักษร พนักงานธุรการ
178 สพป.สงขลา เขต 3 550224 : บ้านตาแปด นานเชาวฤทธิ์   คงเรือง พนักงานราชการ
179 สพป.สงขลา เขต 3 550224 : บ้านตาแปด นายสุริยะ   บุญประสิทธ์ พนักงานราชการ
180 สพป.สงขลา เขต 3 550225 : บ้านควนตีหมุน นางสาวอะมาเลีย  มูณี พนักงานราชการ
181 สพป.สงขลา เขต 3 550226 : บ้านตูหยง พิเชษฐ  คงชำนาญ ครูผู้ช่วย
182 สพป.สงขลา เขต 3 550226 : บ้านตูหยง สุณี  สะเล็มดอ เจ้าหน้าที่พัสดุ
183 สพป.สงขลา เขต 3 550185 : บ้านบ่อเตย สุขนิจ  เปาะแต พนักงานราชการ
184 สพป.สงขลา เขต 3 550185 : บ้านบ่อเตย ปัญญา  คงคต ครูชำนาญการพิเศษ
185 สพป.สงขลา เขต 3 550227 : บ้านเกาะแลหนัง อับดุลเล๊าะ  วาจิ พนักงานราชการ
186 สพป.สงขลา เขต 3 550184 : บ้านคลองประดู่ นายภาคภูมิ  หนิยุหนุ๊ เจ้าหน้าที่
187 สพป.สงขลา เขต 3 550198 : บ้านแม่ที นายนพวริทธิ์   ศุภสินนันทภัทร์ ครู
188 สพป.สงขลา เขต 3 550198 : บ้านแม่ที นางธัญสิริ  มูนี ครู
189 สพป.สงขลา เขต 3 550198 : บ้านแม่ที สุกัลยา  หัดสหมัด พนักงานราชการ
190 สพป.สงขลา เขต 3 550199 : บ้านลำไพล พิเชษฐ์  ไชยสงคราม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
191 สพป.สงขลา เขต 3 550200 : บ้านลำเปา วัลยา  หมุดหวัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
192 สพป.สงขลา เขต 3 550201 : บ้านทุ่งโพธิ์ กนกวรรณ  สุระสังวาลย์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
193 สพป.สงขลา เขต 3 550201 : บ้านทุ่งโพธิ์ นิภาพร   ทองได้หนู ครูผู้ช่วย
194 สพป.สงขลา เขต 3 550202 : บ้านท่าไทร ลักขณา  นงรัตน์ พนักงานธุรการ
195 สพป.สงขลา เขต 3 550202 : บ้านท่าไทร ราเชนทร์  นวลมังสอ งานพัสดุ
196 สพป.สงขลา เขต 3 550202 : บ้านท่าไทร ยุทธนา  วงษ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
197 สพป.สงขลา เขต 3 550203 : วัดปริก อธิชัย  เป้าทอง พนักงานธุรการ
198 สพป.สงขลา เขต 3 550203 : วัดปริก สุภาพิตร  จีนหมวกดำ ครุชำนาญการพิเศษ
199 สพป.สงขลา เขต 3 550204 : บ้านควนเจดีย์ ประสิน  อนันตประเสริฐ ครู
200 สพป.สงขลา เขต 3 550204 : บ้านควนเจดีย์ กิจจา  จันทภาโส ครู
201 สพป.สงขลา เขต 3 550205 : ลําไพลราษฎร์อุทิศ แสบ  หนูแจ่ม พนักงานราชการ
202 สพป.สงขลา เขต 3 550206 : บ้านควนหมาก ยุภาพร  แก้วเกาะสะบ้า ครู
203 สพป.สงขลา เขต 3 550206 : บ้านควนหมาก อรุณี  เพชรกาศ ครู
204 สพป.สงขลา เขต 3 550207 : บ้านวังใหญ่ นางนฤมล  หัสบดี ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านวังใหญ่
205 สพป.สงขลา เขต 3 550207 : บ้านวังใหญ่ นายพงศ์ศักดิ์  จันทสุบรรณ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านวังใหญ่
206 สพป.สงขลา เขต 3 550208 : วัดคลองยอ สุวิมล  ทองคำหอม ครู
207 สพป.สงขลา เขต 3 550208 : วัดคลองยอ พิชา  เซ่งล่าย ครู
208 สพป.สงขลา เขต 3 550217 : บ้านม่วงถํ้า นางมะลินี  หนูมาก ครู
209 สพป.สงขลา เขต 3 550218 : วัดคงคาสวัสดิ์ ขนิษฐา  แดงเปีย ครู
210 สพป.สงขลา เขต 3 550219 : บ้านแซะ อารุณี  ทินกร ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
211 สพป.สงขลา เขต 3 550220 : บ้านเขาน้อย ไกรสร  เจ๊ะโส๊ะ พนักงานราชการ
212 สพป.สงขลา เขต 3 550214 : บ้านพรุหลุมพี นางสาวฝูไรดา  เต๊ะมาหมัด ครูโรงเรียนบ้านพรุหลุมพี
213 สพป.สงขลา เขต 3 550214 : บ้านพรุหลุมพี สลามัด  สาเบต ครู
214 สพป.สงขลา เขต 3 550215 : บ้านปากบางสะกอม สุกัญญา  ไชยหลี ธุรการ
215 สพป.สงขลา เขต 3 550215 : บ้านปากบางสะกอม อามีเนาะ  สาเล็ง ครูผู้ช่วย
216 สพป.สงขลา เขต 3 550216 : บ้านสวรรค์ นายเกรียงศักดิ์  สาและ ครู
217 สพป.สงขลา เขต 3 550216 : บ้านสวรรค์ นางฮาสาน๊ะ   ส่าหัส พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสวรรค์
218 สพป.สงขลา เขต 3 550328 : บ้านทุ่งไพล นางสุภาพร  บุญรัตน์ ครู
219 สพป.สงขลา เขต 3 550333 : บ้านถํ้าตลอด สามารถ  วงศ์กระจ่าง ครู
220 สพป.สงขลา เขต 3 550333 : บ้านถํ้าตลอด มนตรี  ดอแมเล๊าะ ครูผู้ช่วย
221 สพป.สงขลา เขต 3 550334 : มหิดล นางเกษสุดา  สนน้อย ครู
222 สพป.สงขลา เขต 3 550335 : บ้านทัพหลวง สุริยาพร  นวลทอง ครูโรงเรียบ้านทัพหลวง
223 สพป.สงขลา เขต 3 550336 : บ้านห้วยเต่า วิระวัฒน์  เเสงนิล พนักงานราชการ
224 สพป.สงขลา เขต 3 550329 : บ้านคูหา นางสาวสุนิดา  เทพสง ครูโรงเรียนบ้านคูหา
225 สพป.สงขลา เขต 3 550331 : บ้านล่องควน ฮานีซะห์  สมาเฮาะ ครู
226 สพป.สงขลา เขต 3 550331 : บ้านล่องควน ละเมียด   ไชยวงศ์ ครู
227 สพป.สงขลา เขต 3 550332 : บ้านทับยาง นายสมศักดิ์  ดอแนเล๊าะ ครูอัตราจ้าง
228 สพป.สงขลา เขต 3 550332 : บ้านทับยาง นายธีรวัฒน์  พรหมมีฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
229 สพป.สงขลา เขต 3 550337 : บ้านคอลอมุดอ สุใบด๊ะ  ยอยเหาะ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
230 สพป.สงขลา เขต 3 550338 : บ้านมุนี นายสมาน  เล๊าะและ พนักงานราชการ
231 สพป.สงขลา เขต 3 550338 : บ้านมุนี สิริกาญจน์  พรมพุ่ม พนักงานราชการ
232 สพป.สงขลา เขต 3 550340 : บ้านนาจะแหน นางอรพินท์  ขินจากพรรดิ์ พนักงานราชการ
233 สพป.สงขลา เขต 3 550324 : บ้านโคกตก นายสมยศ  เหล็มปาน ครู
234 สพป.สงขลา เขต 3 550325 : บ้านโคกสิเหรง นายดิเรก  หม่าเหร็ม ครู ค.ศ.1 โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง
235 สพป.สงขลา เขต 3 550327 : บ้านฉลุง ประเสริฐ  ไชยพยันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
236 สพป.สงขลา เขต 3 550327 : บ้านฉลุง นางมาเรียม   กองบก ครูผู้ช่วย
237 สพป.สงขลา เขต 3 550327 : บ้านฉลุง นายสาคร  แก้วเพชร พนักงานราชการ
238 สพป.สงขลา เขต 3 550330 : บ้านตะเคียนทอง นางสาวมลทิรา  แดงเป็นเดิม ครู
239 สพป.สงขลา เขต 3 550339 : บ้านเมาะลาแต นางสาวลำเยาว์  บุตรดินจา ครู
240 สพป.สงขลา เขต 3 550341 : บ้านสุโสะ โกสินทร์  โสภากัณฑ์ ครูผู้ช่วย
241 สพป.สงขลา เขต 3 550341 : บ้านสุโสะ ทวี  สมหวัง ครู
242 สพป.สงขลา เขต 3 550317 : บ้านนาม่วง นางสาวชดาษา  จันพรมทอง ครู
243 สพป.สงขลา เขต 3 550318 : ชุมชนบ้านนากัน นายพิทักษ์  แก้ววิชิต ครู
244 สพป.สงขลา เขต 3 550318 : ชุมชนบ้านนากัน นางสาวธนัญกรณ์  ชุมรักษ์ ครู
245 สพป.สงขลา เขต 3 550319 : บ้านห้วยบอน นายวิลาศ  ศิริวุฒินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
246 สพป.สงขลา เขต 3 550319 : บ้านห้วยบอน นายไพโรจน์  หนูสีแก้ว ครู
247 สพป.สงขลา เขต 3 550342 : ธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 อับดุรรออูฟ   ใบหมาดปันจอ ครู คศ ๑
248 สพป.สงขลา เขต 3 550343 : บ้านบาโหย จารุวรรณ  ปิดดำ ครู
249 สพป.สงขลา เขต 3 550343 : บ้านบาโหย วานิสา  แซ่เอี้ยว ครู
250 สพป.สงขลา เขต 3 550313 : บ้านท่า วรีวรรณ  เมืองเกษมรัตน์ ครู
251 สพป.สงขลา เขต 3 550314 : อุทยานอุทิศ มยุรี   โส๊ะหัด ครู
252 สพป.สงขลา เขต 3 550315 : บ้านควนหรัน นางสุณี  ตีมันยา ครู
253 สพป.สงขลา เขต 3 550315 : บ้านควนหรัน นูรีลัน  บุญฤทธิ์ ธุรการ
254 สพป.สงขลา เขต 3 550315 : บ้านควนหรัน นายประโยชน์  แวหามะ ครู
255 สพป.สงขลา เขต 3 550315 : บ้านควนหรัน นางสุณี  ตีมันยา ครู
256 สพป.สงขลา เขต 3 550316 : บ้านเก่า อังศุธร  ธุระชาติ ครู
257 สพป.สงขลา เขต 3 550320 : สะบ้าย้อย กรกช  สืบพงศ์ ครูชำนาญการ
258 สพป.สงขลา เขต 3 550321 : บ้านทําเนียบ นางกาญจนพันธ์  เพชรมณี พนักงานราชการ
259 สพป.สงขลา เขต 3 550321 : บ้านทําเนียบ สรัญญา  เจะจาโรจน์ ครูพี่เลี้ยงฯ
260 สพป.สงขลา เขต 3 550322 : บ้านบ่อทอง นายอุทัย  อาญาพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อทอง
261 สพป.สงขลา เขต 3 550322 : บ้านบ่อทอง นายมูหัมมะซูกีปลี  สีเย๊าะ พนักงานราชการ
262 สพป.สงขลา เขต 3 550322 : บ้านบ่อทอง ระบิล  เลาะเส็น พนักงานงานราชการ
263 สพป.สงขลา เขต 3 550323 : บ้านไร่ ปรีชา  พืชนุกูล ครู
264 สพป.สงขลา เขต 3 550323 : บ้านไร่ วิรัชฎา  เนาวภา พนักงานราชการ
265 สพป.สงขลา เขต 3 550323 : บ้านไร่ พิมพ์รดา  วชิรบาล ธุรการโรงเรียน
266 สพป.สงขลา เขต 3 550326 : บ้านปลักบ่อ จารุวรรณ  จำเนียรสุข ครู
267 สพป.สงขลา เขต 3 550357 : วัดเขามีเกียรติ นางสาวรัชดาภรณ์  ณรงค์กูล ครูผู้ช่วย
268 สพป.สงขลา เขต 3 550357 : วัดเขามีเกียรติ นางสาวกุสุมา  พิทักษ์บุตร ครู พนักงานราชการ
269 สพป.สงขลา เขต 3 550358 : บ้านสํานักหว้า นางสุรี   พวงสอน ครู
270 สพป.สงขลา เขต 3 550358 : บ้านสํานักหว้า นางผกากรอง  นนทพุทธ ครู
271 สพป.สงขลา เขต 3 550359 : ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) ณัชพล   รอดชู ครูผู้ช่วย
272 สพป.สงขลา เขต 3 550361 : บ้านท่าโพธิ์ นางสาลี   หลงอาหลี ครู
273 สพป.สงขลา เขต 3 550362 : วัดสองพี่น้อง นางเพ็ญศิริ  สุวรรณโณ ครู
274 สพป.สงขลา เขต 3 550362 : วัดสองพี่น้อง นางสาวดวงเดือน  เยาวรัตน์ ครู
275 สพป.สงขลา เขต 3 550345 : บ่อเกดวิจิตรวิทยา สุขใส  เนตรจรัสแสง ครู
276 สพป.สงขลา เขต 3 550349 : ชาติตระการโกศล ปัทมาภรณ์  กำเหนิดทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
277 สพป.สงขลา เขต 3 550344 : วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) ขนิษฐา  มู่สา ครู
278 สพป.สงขลา เขต 3 550375 : บ้านปริกใต้(นำราษฎร์สามัคคี) นางอนุชรา  ยายู่ส๊ะ ครู
279 สพป.สงขลา เขต 3 550376 : บ้านตะเคียนเภา นายนิวน   สิทธิศักดิ์ ครูชำนาญการ
280 สพป.สงขลา เขต 3 550376 : บ้านตะเคียนเภา นางดรุณี  วาสารี ครูชำนาญการ
281 สพป.สงขลา เขต 3 550376 : บ้านตะเคียนเภา นายนิวน   สิทธิศักดิ์ ครูชำนาญการ
282 สพป.สงขลา เขต 3 550377 : บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) จุฬาภรณ์   เพ็งรัก ครู
283 สพป.สงขลา เขต 3 550378 : บ้านใหม่ วรกัญญา  สาดีน พนักงานธุรการ
284 สพป.สงขลา เขต 3 550378 : บ้านใหม่ พรพรรณ   ประทุมวัลย์ ครู ชำนาญการพิเศษ
285 สพป.สงขลา เขต 3 550379 : บ้านควนเสม็ด ปริยานุช  พรหมร่วมแก้ว ครู
286 สพป.สงขลา เขต 3 550379 : บ้านควนเสม็ด พรนธี  พรหมร่วมแก้ว พี่เลี้ยงเด็กพิการ
287 สพป.สงขลา เขต 3 550373 : บ้านหัวถนน อรพินท์  แซ่ลิ่ม ครู
288 สพป.สงขลา เขต 3 550373 : บ้านหัวถนน อมรทิพย์   เพชรขาวช่วย ครู
289 สพป.สงขลา เขต 3 550374 : บ้านยางเกาะ นางสาวจำนงค์  พรหมจรรย์ ครู
290 สพป.สงขลา เขต 3 550351 : สังวาลย์วิท ๒ อาเส๊าะ  สาแหม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
291 สพป.สงขลา เขต 3 550352 : บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ ไพรินทร์  หวังเบ็ญหมูด พนักงานราชการ
292 สพป.สงขลา เขต 3 550346 : บ้านท่าข่อย นางสาวนุชศรา  หล๊ะหมูด ครู
293 สพป.สงขลา เขต 3 550346 : บ้านท่าข่อย นางบุญศรี  ฉิ้มล่องดำ ครู
294 สพป.สงขลา เขต 3 550346 : บ้านท่าข่อย จิราพร   คงดี ธุรการ
295 สพป.สงขลา เขต 3 550347 : บ้านไร่ นางสาวสุภิญญา   อูนดำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
296 สพป.สงขลา เขต 3 550348 : ชุมชนบ้านปาดัง สุรินทร์  ทองบุญ ครู
297 สพป.สงขลา เขต 3 550350 : สมาคมไทยผลิตยา 2 นายสมภาพ   บุญแต่ง ครู
298 สพป.สงขลา เขต 3 550354 : บ้านพังลา นุชรี  อ่อนแก้ว พนักงานธุรการ
299 สพป.สงขลา เขต 3 550354 : บ้านพังลา อุมบี  แกสมาน ครูผู้ช่วย
300 สพป.สงขลา เขต 3 550354 : บ้านพังลา ฐนกร  สองเมืองหนู ผู้อำนวยการโรงเรียน
301 สพป.สงขลา เขต 3 550355 : บ้านระตะ นางกรองกมล  คณาวิทยา ครู
302 สพป.สงขลา เขต 3 550355 : บ้านระตะ นางภรณ์วิรัตน์   อภินันตชัย ครู
303 สพป.สงขลา เขต 3 550356 : บ้านคลองแงะ จุรีพร  เรืองแก้ว ครู
304 สพป.สงขลา เขต 3 550356 : บ้านคลองแงะ สมโชค  ถาวรนุรักษ์ ครู
305 สพป.สงขลา เขต 3 550360 : วัดม่วงก็อง ธีระวัฒน์  ใจดี ครู
306 สพป.สงขลา เขต 3 550360 : วัดม่วงก็อง สุภา  กำเหนิดทอง พนักงานราชการ
307 สพป.สงขลา เขต 3 550363 : วัดศรีวิเทศสังฆาราม จุฑารัตน์  นาคคำ เจ้าหน้าที่พัสดุ
308 สพป.สงขลา เขต 3 550363 : วัดศรีวิเทศสังฆาราม พนิดา  จอมพิพัฒพงศ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
309 สพป.สงขลา เขต 3 550363 : วัดศรีวิเทศสังฆาราม ทัศมา  อะหลี ธุรการ
310 สพป.สงขลา เขต 3 550363 : วัดศรีวิเทศสังฆาราม นายจิระพันธ์  เพ็ชรสวีัสดิ์ ึครู
311 สพป.สงขลา เขต 3 550364 : บ้านพรุเตียว สุวคนธ์  ศรีระสันต์ พนักงานธุรการโรงเรียน
312 สพป.สงขลา เขต 3 550364 : บ้านพรุเตียว นางอำไพ  สังหาญ ครูโรงเรียนบ้านพรุเตียว
313 สพป.สงขลา เขต 3 550364 : บ้านพรุเตียว นายเบญจพล  สงมาก ครู
314 สพป.สงขลา เขต 3 550365 : บ้านสํานักขาม นางชุติมา   วะนา ข้าราชการครู
315 สพป.สงขลา เขต 3 550370 : บ้านหน่ำฮั้ว นางสาวสุภาพร  ช่างพูด ธุรการ
316 สพป.สงขลา เขต 3 550370 : บ้านหน่ำฮั้ว นาย เกียรติยศ  สุวรรณชาตรี ครู
317 สพป.สงขลา เขต 3 550372 : บ้านทับโกบ นางฐิตา  ตัญจะโร ครู
318 สพป.สงขลา เขต 3 550372 : บ้านทับโกบ นายอนุคามี   ศรีธนูมาศ ครู
319 สพป.สงขลา เขต 3 550372 : บ้านทับโกบ สุรภพ  แก้วมาลา ครูอัตราจ้าง
320 สพป.สงขลา เขต 3 550366 : บ้านนํ้าลัด มนฑิกานต์  ด้อหล้า ธุรการโรงเรียน
321 สพป.สงขลา เขต 3 550367 : บ้านม่วง นงนุช  เมืองเอียด ครู
322 สพป.สงขลา เขต 3 550368 : วัดห้วยคู นางวัลลภา  ศรียะโอ๊ะ ครู
323 สพป.สงขลา เขต 3 550368 : วัดห้วยคู นางพัชรินทร์  แก้วประถม พนักงานราชการ
324 สพป.สงขลา เขต 3 550369 : บ้านเกาะค่าง นิทัศน์  พรหมศรียา พนักงานราชการ
325 สพป.สงขลา เขต 3 550369 : บ้านเกาะค่าง นางสาวชลธิชา  จิตตามัย ครู
326 สพป.สงขลา เขต 3 550369 : บ้านเกาะค่าง อุไรวรรณ   จันทร์น้อย ครูผู้ช่วย
327 สพป.สงขลา เขต 3 550371 : บ้านควนตานี จตุพร   สุขสีนวน พนักงานธุรการโรงเรียน
328 สพป.สงขลา เขต 3 550371 : บ้านควนตานี ดวงเดือน  อุสมาน ครู