รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สงขลา เขต 3 550246 : วัดขุนตัดหวาย ปรมาพร  ขุนสุวรรณ์ ครู
2 สพป.สงขลา เขต 3 550251 : บ้านทุ่งนาเคียน นางสาวสุชาดา  เหล็มเส็น เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 สพป.สงขลา เขต 3 550251 : บ้านทุ่งนาเคียน เจริญ  แก้วบุญ ครู
4 สพป.สงขลา เขต 3 550254 : ชุมชนวัดควนมีด นางพรทิพย์  แก้วสุข ธุรการโรงเรียน
5 สพป.สงขลา เขต 3 550254 : ชุมชนวัดควนมีด นางเมธิณี  สิริพรหม พนักงานราชการ
6 สพป.สงขลา เขต 3 550256 : วัดช่องเขา สิริพร  แก้วอรุณ ครูอัตราจ้าง
7 สพป.สงขลา เขต 3 550256 : วัดช่องเขา สมร  ศรีแก้วทอง ครู
8 สพป.สงขลา เขต 3 550259 : บ้านควนหัวช้าง ถิรวรรณ  สอโส๊ะ พนักงานธุรการ
9 สพป.สงขลา เขต 3 550259 : บ้านควนหัวช้าง สวัสดิ์  เซ่งเถี้ยน ครูชำนาญการ
10 สพป.สงขลา เขต 3 550249 : บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ ธนนท์  สุวรรณษานนท์ ครู
11 สพป.สงขลา เขต 3 550249 : บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ ยามีล๊ะ  อิบู ธุรการโรงเรียน
12 สพป.สงขลา เขต 3 550272 : วัดนาปรือ นันท์นภัสร์  ไชยสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดนาปรือ
13 สพป.สงขลา เขต 3 550276 : บ้านโหนด ใสหน๊ะ  ตาเฮร์ ครู
14 สพป.สงขลา เขต 3 550276 : บ้านโหนด นางสาววาสนา  ปิดนุช เจ้าหน้าที่ธุรการ
15 สพป.สงขลา เขต 3 550252 : บ้านทุ่งครก สมจิตร์  บุญญเพ็ชร ครูชำนาญการ
16 สพป.สงขลา เขต 3 550248 : บ้านแค นิภาพร  มะโนเรศ ครู
17 สพป.สงขลา เขต 3 550250 : บ้านคูนายสังข์ สุวิชา  ประกอบพันธุ์ ครู
18 สพป.สงขลา เขต 3 550245 : บ้านเขาจันทร์ นายเกษม  ระหัด วิทยากรอิสลาม
19 สพป.สงขลา เขต 3 550245 : บ้านเขาจันทร์ นายทวีชัย  อินทร์ทอง พนักงานราชการ
20 สพป.สงขลา เขต 3 550239 : ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 นางสุภรณ์  ผุดผ่อง ครู
21 สพป.สงขลา เขต 3 550242 : ชุมชนบ้านทางควาย มลิวรรณ  ศักดิ์ศฤงคาร พนักงานราชการ
22 สพป.สงขลา เขต 3 550244 : บ้านปากช่อง นิตยา   บุญยะฤทธิ์ พนักงานธุรการ
23 สพป.สงขลา เขต 3 550237 : บ้านป่างาม สุกานดา  อุดม เจ้าหน้าที่ธุรการ
24 สพป.สงขลา เขต 3 550237 : บ้านป่างาม นางสุกัญญา   เหล๊าะเหล็ม ครูโรงเรียนบ้านป่างาม
25 สพป.สงขลา เขต 3 550230 : บ้านตลิ่งชัน ยุวดี  อนันทบริพงค์ ครู
26 สพป.สงขลา เขต 3 550230 : บ้านตลิ่งชัน กัลยาณี  ไชยรัตน์ ครู
27 สพป.สงขลา เขต 3 550232 : บ้านนนท์ นายธนาวุฒิ  หมะขะเหร็ม ครู
28 สพป.สงขลา เขต 3 550233 : บ้านสุเหร่า อานีตา  โส๊ะแห ธุรการโรงเรียน
29 สพป.สงขลา เขต 3 550262 : บ้านช้างคลอด ดาวนภา  ขาวโอ เจ้าหน้าที่ธุรการ
30 สพป.สงขลา เขต 3 550263 : บ้านท่าหมาก เอกภาพ  มุทะจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านท่าหมาก
31 สพป.สงขลา เขต 3 550263 : บ้านท่าหมาก นางสาวกัญญารัตน์  แก้วคง ครูชำนาญการพิเศษ
32 สพป.สงขลา เขต 3 550266 : บ้านสะพานหัก ณัฐรดา  ศรีนาเคน เจ้าหน้าที่ธุรการ
33 สพป.สงขลา เขต 3 550266 : บ้านสะพานหัก ซอนดา  หัสบู ครูโรงเรียนบ้านสะพานหัก
34 สพป.สงขลา เขต 3 550266 : บ้านสะพานหัก ธัญญา  อารยะสุวรรณ ธุรการโรงเรียน
35 สพป.สงขลา เขต 3 550268 : กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ จริยา  จันทร์สว่าง ครู
36 สพป.สงขลา เขต 3 550269 : เหมืองควนกรด นางกฤตธิฎา  รักษ์ทอง พนักงานธุรการ
37 สพป.สงขลา เขต 3 550269 : เหมืองควนกรด นางสาวสมศรี  ตีบศักดิ์ ครูโรงเรียนเหมืองควนกรด
38 สพป.สงขลา เขต 3 550277 : บ้านแพร้ว นูรียะฮ์  นูรียะฮ์ หมากปาน ธุรการ
39 สพป.สงขลา เขต 3 550277 : บ้านแพร้ว เสถียร  จันพลโท ครู ชำนาญการพิเศษ
40 สพป.สงขลา เขต 3 550238 : ชุมชนบ้านนาทับ นางทิพเยาว์  พิพิทธภัณฑ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ
41 สพป.สงขลา เขต 3 550238 : ชุมชนบ้านนาทับ นางพวงเพ็ญ  มูลจันทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ
42 สพป.สงขลา เขต 3 550240 : บ้านท่าคลอง จีราวรรณ  เจริญ ครู
43 สพป.สงขลา เขต 3 550243 : บ้านปากบางนาทับ จุฑารัตน์  ตันติวิเชียร ครูโรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
44 สพป.สงขลา เขต 3 550241 : บ้านม้างอน อดิศักดิ์  เด็นเซ็น วิทยากรอิสลาม
45 สพป.สงขลา เขต 3 550271 : วัดประจ่า นางสาลินี  ยาแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
46 สพป.สงขลา เขต 3 550273 : บ้านเกาะทาก เมธี  จันอิ ครู
47 สพป.สงขลา เขต 3 550273 : บ้านเกาะทาก สวิดา  หมัดสอ เจ้าหน้าที่ธุรการ
48 สพป.สงขลา เขต 3 550275 : บ้านควนขี้แรด ปฏิวัติ  หมานเหม พนักงานธุรการ
49 สพป.สงขลา เขต 3 550278 : บ้านหว้าหลัง ชลธิชา  แดงแก้ว พนักงานธุรการ
50 สพป.สงขลา เขต 3 550279 : บ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ) นางสาวแอนจิราห์  เส็นอุมา พนักงานธุรการ
51 สพป.สงขลา เขต 3 550279 : บ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ) นางเชียงวรรณ์  หลายประดิษฐ์ ครู
52 สพป.สงขลา เขต 3 550253 : บ้านคลองแงะ นางโชคดี  แก้วขวัญ ครู
53 สพป.สงขลา เขต 3 550247 : ชุมชนวัดน้ำขาว สุณิสา   อุปมล พนักงานธุรการ
54 สพป.สงขลา เขต 3 550267 : บ้านนํ้าเค็ม นายสุทัศน์  จันทรัตน์ ครู
55 สพป.สงขลา เขต 3 550228 : บ้านนา ซีตีมาเรียม  หีมเกะ ครูผู้ช่วย
56 สพป.สงขลา เขต 3 550228 : บ้านนา นางจิรวรรณ  พรหมอินทร์ ครูผู้ช่วย
57 สพป.สงขลา เขต 3 550235 : บ้านโคกม้า นางส่องแสง  รักสันติวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
58 สพป.สงขลา เขต 3 550264 : บ้านลางา มูหัมหมัด   เซ็นมุลิ ครู
59 สพป.สงขลา เขต 3 550274 : วัดบ้านไร่ นางมุกดา  พรุเพชรแก้ว ครูชำนาญการ
60 สพป.สงขลา เขต 3 550258 : บ้านป่าชิง คมขำ  แก้วอ่อน ครู
61 สพป.สงขลา เขต 3 550255 : วัดทุ่งพระ นางสาวจีรนันท์  พรุเพชรแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
62 สพป.สงขลา เขต 3 550255 : วัดทุ่งพระ ชินวรรณ  สุวรรณรัตน์ ครู
63 สพป.สงขลา เขต 3 550234 : บ้านเลียบ นางสาวเพ็ญศรี  นิภานันท์ ครูชำนาญการพิเศษ
64 สพป.สงขลา เขต 3 550234 : บ้านเลียบ นางปัทมา  หมานเม๊าะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
65 สพป.สงขลา เขต 3 550236 : บ้านบ่อโชน นายวาศิล  ใบสะเม๊าะ ครู
66 สพป.สงขลา เขต 3 550236 : บ้านบ่อโชน นางซีตีฮาหยาด  การดี ครู
67 สพป.สงขลา เขต 3 550231 : บ้านปากบาง นายรอซีดี  ปูเต่ะ ธุรการโรงเรียน
68 สพป.สงขลา เขต 3 550229 : บ้านสะกอม นางอารีย์  จันทร์คล้าย ครู
69 สพป.สงขลา เขต 3 550229 : บ้านสะกอม นางสาวนัตยา  ยีเส็น พนักงานธุรการ
70 สพป.สงขลา เขต 3 550261 : ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น พเยาว์  จันทร์เพชรศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
71 สพป.สงขลา เขต 3 550265 : บ้านทรายขาว สมศรี  บุญฤทธิ์ ครู
72 สพป.สงขลา เขต 3 550270 : วัดเกษมรัตน์ วิษณุ  พาหุรัตน์ ครู
73 สพป.สงขลา เขต 3 550300 : บ้านเก่า นางอารีย์  ศรีทวีวัฒน์ ครูชำนาญการ
74 สพป.สงขลา เขต 3 550300 : บ้านเก่า นางสาวพาดลีนา   สาเมาะ ครูผู้ช่วย
75 สพป.สงขลา เขต 3 550295 : อายุรกิจโกศล นางสาวสุภาวิดา  เอกแก้ว พนักงานธุรการ
76 สพป.สงขลา เขต 3 550295 : อายุรกิจโกศล นางกัญญา   ไชยสุวรรณ ครู
77 สพป.สงขลา เขต 3 550290 : วัดลําพดจินดาราม ธนาพร  ธนะถาวรวิสูตร ธุรการ
78 สพป.สงขลา เขต 3 550290 : วัดลําพดจินดาราม ฟารีดา  หลวงหนิ พนักงานราชการ
79 สพป.สงขลา เขต 3 550293 : บ้านลำชิง นูรฮีดายะฮ์   ลือแบลูวง ธุรการโรงเรียน
80 สพป.สงขลา เขต 3 550294 : บ้านโต้นนท์ นางสาวเทวิกาญจน์  แสนดวงดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
81 สพป.สงขลา เขต 3 550294 : บ้านโต้นนท์ นางอภิชยภาฑิ์  พรหมกัณฑ์ ครู
82 สพป.สงขลา เขต 3 550288 : ชุมชนวัดปลักชะเมา ซุฮัยเราะ  หีมมุเด็น เจ้าหน้าที่ธุรการ
83 สพป.สงขลา เขต 3 550288 : ชุมชนวัดปลักชะเมา กชพร  มุสิกะรักษ์ ครู
84 สพป.สงขลา เขต 3 550291 : บ้านวังบวบ นางสาวปรีดาวรรณ   ยอดสุวรรณ ครู
85 สพป.สงขลา เขต 3 550291 : บ้านวังบวบ นางสาวนงนุช  แดงเย็น ครู
86 สพป.สงขลา เขต 3 550304 : วัดวังไทร นายณัฐวุธ  ชูช่วย พนักงานราชการ
87 สพป.สงขลา เขต 3 550306 : บ้านกะทิง ศลิษา  ยอดนุ้ย ครูชำนาญการพิเศษ
88 สพป.สงขลา เขต 3 550306 : บ้านกะทิง สนั่น  เล่งซุ่น ครูชำนาญการ
89 สพป.สงขลา เขต 3 550308 : วัดบ้านลุ่ม ดรุณี  รุ่งรอด ครูโรงเรียนวัดบ้านลุ่ม
90 สพป.สงขลา เขต 3 550281 : วัดท่าประดู่ นางพรรณภา  เพ็ชรแก้ว ครู
91 สพป.สงขลา เขต 3 550284 : วัดทุ่งข่า กาญจนาวดี  คงแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
92 สพป.สงขลา เขต 3 550285 : บ้านพอบิด นางสุธิรา  หวันชิตนาย ครู ชำนาญการ
93 สพป.สงขลา เขต 3 550285 : บ้านพอบิด วริสา   ดำสี พนักงานธุรการ
94 สพป.สงขลา เขต 3 550287 : บ้านลําลอง ปัทมา  สาและ ครู
95 สพป.สงขลา เขต 3 550287 : บ้านลําลอง วสันต์  ศรีสุวรรณโณ ครูผู้ช่วย
96 สพป.สงขลา เขต 3 550280 : บ้านนาทวี กลิ่นกมล  เพ็ชรแก้ว ครูโรงเรียนบ้านนาทวี
97 สพป.สงขลา เขต 3 550280 : บ้านนาทวี พรทิพา  ชาลีผล ครูผู้ช่วย
98 สพป.สงขลา เขต 3 550282 : บ้านทุ่งนํ้าขาว วรวุธ  โขมพัตร ครู
99 สพป.สงขลา เขต 3 550283 : บ้านเคลียง นางสาวผลละออง   รัตนจำนงค์ ธุรการโรงเรียนบ้านเคลียง
100 สพป.สงขลา เขต 3 550283 : บ้านเคลียง นางสุภาวดี  จันทรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านเคลียง
101 สพป.สงขลา เขต 3 550286 : บ้านวังใหญ่ปลายรํา นางโสภา  สายจันทร์ ครู
102 สพป.สงขลา เขต 3 550286 : บ้านวังใหญ่ปลายรํา นางอุ่นเรือน  ศิริพรประสิทธิ์ ครู
103 สพป.สงขลา เขต 3 550286 : บ้านวังใหญ่ปลายรํา นางเพ็ญนภา  แก้วช่วย ธุรการ
104 สพป.สงขลา เขต 3 550286 : บ้านวังใหญ่ปลายรํา นางเพ็ญนภา   แก้วช่วย ธุรการ
105 สพป.สงขลา เขต 3 550286 : บ้านวังใหญ่ปลายรํา นางพิมพ์วนา  พรหมสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
106 สพป.สงขลา เขต 3 550289 : วัดนาหมอศรี นางดวงกมล  ศรีเทพ ครู
107 สพป.สงขลา เขต 3 550289 : วัดนาหมอศรี นายบีดีน  มะหลีเฝน ครู
108 สพป.สงขลา เขต 3 550292 : บ้านโมย นางสาวกาญจนา  ศรีมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ
109 สพป.สงขลา เขต 3 550312 : ทองอยู่นุตกูล นางสาวจิรัชยา  ขันทอง ครู
110 สพป.สงขลา เขต 3 550309 : บ้านพรุหวา นายสมศักดิ์  พรมชาย ครู
111 สพป.สงขลา เขต 3 550310 : บ้านประกอบ พัชรินทร์  พรมทอง ครู
112 สพป.สงขลา เขต 3 550310 : บ้านประกอบ ภาวนา  ปวนชมภู ครู
113 สพป.สงขลา เขต 3 550302 : บ้านคลองกวางเขาวัง นางพารีด๊ะห์  สาแล๊ะ ครู
114 สพป.สงขลา เขต 3 550302 : บ้านคลองกวางเขาวัง นางสาวสุกัญญา  มุสอแยนา ธุรการ
115 สพป.สงขลา เขต 3 550301 : บ้านสม็อง ฝาตีเหม๊าะ   ทองตำ ครูชำนาญการ
116 สพป.สงขลา เขต 3 550297 : บ้านป่าเร็ด นางธนิสสรา  ยีเอาะ ครู
117 สพป.สงขลา เขต 3 550298 : บ้านนาปรัง วิภาพร  แก้วขวัญ ธุรการโรงเรียน
118 สพป.สงขลา เขต 3 550298 : บ้านนาปรัง นางสุนันทา  พรหมณี ครูชำนาญการพิเศษ
119 สพป.สงขลา เขต 3 550303 : ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) นายนิยม  พิมลไทย ครูผู้สอน
120 สพป.สงขลา เขต 3 550305 : บ้านสะพานเคียน ประเวช  มีสุวรรณ ครู
121 สพป.สงขลา เขต 3 550307 : บ้านป็อง ประพันธ์  ประทีปเกาะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
122 สพป.สงขลา เขต 3 550307 : บ้านป็อง นางสาวปราณี  แก้วประสม ครู
123 สพป.สงขลา เขต 3 550307 : บ้านป็อง นายประยูร  เอียดปราบ ครู
124 สพป.สงขลา เขต 3 550311 : ประสิทธิ์ทวีสิน 2 นัทธมน  หนูใหม่ ครูผู้ช่วย
125 สพป.สงขลา เขต 3 550209 : บ้านพรุตู นิจิตร  สุโนคบุตร ครู
126 สพป.สงขลา เขต 3 550210 : บ้านบ่อนํ้าส้ม นางสาวพนิดา   มะเดื่่อ เจ้าหน้าที่ธุรการ
127 สพป.สงขลา เขต 3 550210 : บ้านบ่อนํ้าส้ม จิระเดช  มะ พนักงานราชการ
128 สพป.สงขลา เขต 3 550210 : บ้านบ่อนํ้าส้ม ธีรมาส  สุวรรณชาติ ครูโรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม
129 สพป.สงขลา เขต 3 550211 : วัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 มารุต  ภิรมย์ ครู
130 สพป.สงขลา เขต 3 550212 : บ้านโคกพยอม นัศรินดา  เจ๊ะดือเร๊ะ ครุผุ้ช่วย
131 สพป.สงขลา เขต 3 550212 : บ้านโคกพยอม เนตรนภา  ถาวรสุวรรณ ครู
132 สพป.สงขลา เขต 3 550213 : บ้านกรงอิตํา อารีย์  สมานอารี พนักงานราชการ
133 สพป.สงขลา เขต 3 550193 : บ้านใหม่ นางสุวรรณา   คงมณี ครู
134 สพป.สงขลา เขต 3 550193 : บ้านใหม่ นางสาวรอฮานี  แวบากา เจ้าหน้าที่ธุรการ
135 สพป.สงขลา เขต 3 550194 : บ้านควนหรัน สุธิดา  ทิพย์แลหมัน ธุรการ
136 สพป.สงขลา เขต 3 550195 : บ้านนาจวก วีรศักดิ์  กฤษณาพันธ์ ครู
137 สพป.สงขลา เขต 3 550195 : บ้านนาจวก อิสเฮาะห์  สาเร๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
138 สพป.สงขลา เขต 3 550197 : บ้านกระอาน สลีวัลย์  สลำบอ เจ้าหน้าาที่ธุรการ
139 สพป.สงขลา เขต 3 550223 : บ้านโคกกอ นิรัญ  เพ็ชรจำรัส ธุรการ
140 สพป.สงขลา เขต 3 550223 : บ้านโคกกอ นายโกศล  ปุนทะมุณี ครู
141 สพป.สงขลา เขต 3 550188 : ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา รูซนีย๊ะ  มะโระ ธุรการ
142 สพป.สงขลา เขต 3 550188 : ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ประกายใจ  คงพูน พนักงานราชการ
143 สพป.สงขลา เขต 3 550189 : นิคมสร้างตนเองเทพา 2 วิจิตรา  สุดทองคง พนักงานธุรการ
144 สพป.สงขลา เขต 3 550189 : นิคมสร้างตนเองเทพา 2 ฐิตินันท์  สิทธิสุทธิ์ ครู
145 สพป.สงขลา เขต 3 550190 : นิคมสร้างตนเองเทพา 3 ศุภกิตติ์  ไชยพยัญ ครูอัตราจ้าง
146 สพป.สงขลา เขต 3 550192 : บ้านหนองสาหร่าย วนิษา  ชูโชติ พนักงานราชการ
147 สพป.สงขลา เขต 3 550222 : บ้านท่าม่วง นางอาทิตยา  เดอะ ครู
148 สพป.สงขลา เขต 3 550222 : บ้านท่าม่วง สรวรรณ  ปานถาวร พนักงานธุรการ
149 สพป.สงขลา เขต 3 550196 : บ้านพรุชิง นางสาวิตรี  พรหมมณีย์ พนักงานธุรการ
150 สพป.สงขลา เขต 3 550181 : บ้านเทพา ดามีละ  หนูผุด ครู
151 สพป.สงขลา เขต 3 550182 : วัดเทพาไพโรจน์ นางสาวหวันโสภา  มีเถาะ พนักงานราชการ
152 สพป.สงขลา เขต 3 550183 : บ้านพระพุทธ สนา  นายดิง ครู
153 สพป.สงขลา เขต 3 550186 : บ้านป่ากอ ประยุกต์  อะหลี พนักงานธุรการ
154 สพป.สงขลา เขต 3 550187 : บ้านป่าโอน นายอุเส็น  นิสัน ครู
155 สพป.สงขลา เขต 3 550191 : นิคมสร้างตนเองเทพา 4 นางสาววิภาดา  ธรรมใจ ธุรการ
156 สพป.สงขลา เขต 3 550191 : นิคมสร้างตนเองเทพา 4 นายอาหามะ  ลาเอะ ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม
157 สพป.สงขลา เขต 3 550221 : บ้านคลองขุด อดินันท์  หมานหมีน ครู ชำนาญการพิเศษ
158 สพป.สงขลา เขต 3 550224 : บ้านตาแปด นายสุริยะ   บุญประสิทธ์ พนักงานราชการ
159 สพป.สงขลา เขต 3 550224 : บ้านตาแปด นานเชาวฤทธิ์   คงเรือง พนักงานราชการ
160 สพป.สงขลา เขต 3 550225 : บ้านควนตีหมุน นางสาวอะมาเลีย  มูณี พนักงานราชการ
161 สพป.สงขลา เขต 3 550226 : บ้านตูหยง สุณี  สะเล็มดอ เจ้าหน้าที่พัสดุ
162 สพป.สงขลา เขต 3 550226 : บ้านตูหยง พิเชษฐ  คงชำนาญ ครูผู้ช่วย
163 สพป.สงขลา เขต 3 550185 : บ้านบ่อเตย ปัญญา  คงคต ครูชำนาญการพิเศษ
164 สพป.สงขลา เขต 3 550185 : บ้านบ่อเตย สุขนิจ  เปาะแต พนักงานราชการ
165 สพป.สงขลา เขต 3 550227 : บ้านเกาะแลหนัง อับดุลเล๊าะ  วาจิ พนักงานราชการ
166 สพป.สงขลา เขต 3 550184 : บ้านคลองประดู่ นายภาคภูมิ  หนิยุหนุ๊ เจ้าหน้าที่
167 สพป.สงขลา เขต 3 550198 : บ้านแม่ที สุกัลยา  หัดสหมัด พนักงานราชการ
168 สพป.สงขลา เขต 3 550198 : บ้านแม่ที นางธัญสิริ  มูนี ครู
169 สพป.สงขลา เขต 3 550199 : บ้านลำไพล พิเชษฐ์  ไชยสงคราม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
170 สพป.สงขลา เขต 3 550200 : บ้านลำเปา วัลยา  หมุดหวัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
171 สพป.สงขลา เขต 3 550201 : บ้านทุ่งโพธิ์ นิภาพร   ทองได้หนู ครูผู้ช่วย
172 สพป.สงขลา เขต 3 550201 : บ้านทุ่งโพธิ์ กนกวรรณ  สุระสังวาลย์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
173 สพป.สงขลา เขต 3 550202 : บ้านท่าไทร ราเชนทร์  นวลมังสอ งานพัสดุ
174 สพป.สงขลา เขต 3 550202 : บ้านท่าไทร ลักขณา  นงรัตน์ พนักงานธุรการ
175 สพป.สงขลา เขต 3 550202 : บ้านท่าไทร ยุทธนา  วงษ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
176 สพป.สงขลา เขต 3 550203 : วัดปริก สุภาพิตร  จีนหมวกดำ ครุชำนาญการพิเศษ
177 สพป.สงขลา เขต 3 550203 : วัดปริก อธิชัย  เป้าทอง พนักงานธุรการ
178 สพป.สงขลา เขต 3 550204 : บ้านควนเจดีย์ ประสิน  อนันตประเสริฐ ครู
179 สพป.สงขลา เขต 3 550205 : ลําไพลราษฎร์อุทิศ แสบ  หนูแจ่ม พนักงานราชการ
180 สพป.สงขลา เขต 3 550206 : บ้านควนหมาก อรุณี  เพชรกาศ ครู
181 สพป.สงขลา เขต 3 550207 : บ้านวังใหญ่ นางนฤมล  หัสบดี ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านวังใหญ่
182 สพป.สงขลา เขต 3 550207 : บ้านวังใหญ่ นายพงศ์ศักดิ์  จันทสุบรรณ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านวังใหญ่
183 สพป.สงขลา เขต 3 550208 : วัดคลองยอ พิชา  เซ่งล่าย ครู
184 สพป.สงขลา เขต 3 550208 : วัดคลองยอ สุวิมล  ทองคำหอม ครู
185 สพป.สงขลา เขต 3 550217 : บ้านม่วงถํ้า นางมะลินี  หนูมาก ครู
186 สพป.สงขลา เขต 3 550218 : วัดคงคาสวัสดิ์ ขนิษฐา  แดงเปีย ครู
187 สพป.สงขลา เขต 3 550219 : บ้านแซะ อารุณี  ทินกร ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
188 สพป.สงขลา เขต 3 550220 : บ้านเขาน้อย ไกรสร  เจ๊ะโส๊ะ พนักงานราชการ
189 สพป.สงขลา เขต 3 550214 : บ้านพรุหลุมพี สลามัด  สาเบต ครู
190 สพป.สงขลา เขต 3 550215 : บ้านปากบางสะกอม อามีเนาะ  สาเล็ง ครูผู้ช่วย
191 สพป.สงขลา เขต 3 550216 : บ้านสวรรค์ นายเกรียงศักดิ์  สาและ ครู
192 สพป.สงขลา เขต 3 550328 : บ้านทุ่งไพล ปรีชา  พืชนุกูล พนักงานราชการ
193 สพป.สงขลา เขต 3 550333 : บ้านถํ้าตลอด สุทัศนี  ไชยคล้าย ธุรการ
194 สพป.สงขลา เขต 3 550333 : บ้านถํ้าตลอด สามารถ  วงศ์กระจ่าง ครู
195 สพป.สงขลา เขต 3 550334 : มหิดล นางเกษสุดา  สนน้อย ครู
196 สพป.สงขลา เขต 3 550335 : บ้านทัพหลวง สุริยาพร  นวลทอง ครูโรงเรียบ้านทัพหลวง
197 สพป.สงขลา เขต 3 550336 : บ้านห้วยเต่า วิระวัฒน์  เเสงนิล พนักงานราชการ
198 สพป.สงขลา เขต 3 550329 : บ้านคูหา นางสาวสุนิดา  เทพสง ครูโรงเรียนบ้านคูหา
199 สพป.สงขลา เขต 3 550331 : บ้านล่องควน ฮานีซะห์  สมาเฮาะ ครู
200 สพป.สงขลา เขต 3 550332 : บ้านทับยาง นายธีรวัฒน์  พรหมมีฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
201 สพป.สงขลา เขต 3 550332 : บ้านทับยาง นายสมศักดิ์  ดอแนเล๊าะ ครูอัตราจ้าง
202 สพป.สงขลา เขต 3 550337 : บ้านคอลอมุดอ สุใบด๊ะ  ยอยเหาะ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
203 สพป.สงขลา เขต 3 550338 : บ้านมุนี สิริกาญจน์  พรมพุ่ม พนักงานราชการ
204 สพป.สงขลา เขต 3 550338 : บ้านมุนี นายสมาน  เล๊าะและ พนักงานราชการ
205 สพป.สงขลา เขต 3 550340 : บ้านนาจะแหน นางอรพินท์  ขินจากพรรดิ์ พนักงานราชการ
206 สพป.สงขลา เขต 3 550324 : บ้านโคกตก นายสมยศ  เหล็มปาน ครู
207 สพป.สงขลา เขต 3 550325 : บ้านโคกสิเหรง นายดิเรก  หม่าเหร็ม ครู ค.ศ.1 โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง
208 สพป.สงขลา เขต 3 550327 : บ้านฉลุง นายสาคร  แก้วเพชร พนักงานราชการ
209 สพป.สงขลา เขต 3 550327 : บ้านฉลุง นางมาเรียม   กองบก ครูผู้ช่วย
210 สพป.สงขลา เขต 3 550327 : บ้านฉลุง ประเสริฐ  ไชยพยันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
211 สพป.สงขลา เขต 3 550330 : บ้านตะเคียนทอง นางสาวมลทิรา  แดงเป็นเดิม ครู
212 สพป.สงขลา เขต 3 550339 : บ้านเมาะลาแต นางสาวลำเยาว์  บุตรดินจา ครู
213 สพป.สงขลา เขต 3 550341 : บ้านสุโสะ ทวี  สมหวัง ครู
214 สพป.สงขลา เขต 3 550341 : บ้านสุโสะ โกสินทร์  โสภากัณฑ์ ครูผู้ช่วย
215 สพป.สงขลา เขต 3 550317 : บ้านนาม่วง นางสาวชดาษา  จันพรมทอง ครู
216 สพป.สงขลา เขต 3 550318 : ชุมชนบ้านนากัน นางสาวธนัญกรณ์  ชุมรักษ์ ครู
217 สพป.สงขลา เขต 3 550318 : ชุมชนบ้านนากัน นายพิทักษ์  แก้ววิชิต ครู
218 สพป.สงขลา เขต 3 550319 : บ้านห้วยบอน นายไพโรจน์  หนูสีแก้ว ครู
219 สพป.สงขลา เขต 3 550319 : บ้านห้วยบอน นายวิลาศ  ศิริวุฒินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
220 สพป.สงขลา เขต 3 550342 : ธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 อับดุรรออูฟ   ใบหมาดปันจอ ครู คศ ๑
221 สพป.สงขลา เขต 3 550343 : บ้านบาโหย วานิสา  แซ่เอี้ยว ครู
222 สพป.สงขลา เขต 3 550313 : บ้านท่า วรีวรรณ  เมืองเกษมรัตน์ ครู
223 สพป.สงขลา เขต 3 550314 : อุทยานอุทิศ มยุรี   โส๊ะหัด ครู
224 สพป.สงขลา เขต 3 550315 : บ้านควนหรัน นางสุณี  ตีมันยา ครู
225 สพป.สงขลา เขต 3 550315 : บ้านควนหรัน นางสุณี  ตีมันยา ครู
226 สพป.สงขลา เขต 3 550315 : บ้านควนหรัน นายประโยชน์  แวหามะ ครู
227 สพป.สงขลา เขต 3 550316 : บ้านเก่า อังศุธร  ธุระชาติ ครู
228 สพป.สงขลา เขต 3 550320 : สะบ้าย้อย กรกช  สืบพงศ์ ครูชำนาญการ
229 สพป.สงขลา เขต 3 550321 : บ้านทําเนียบ สรัญญา  เจะจาโรจน์ ครูพี่เลี้ยงฯ
230 สพป.สงขลา เขต 3 550322 : บ้านบ่อทอง ระบิล  เลาะเส็น พนักงานงานราชการ
231 สพป.สงขลา เขต 3 550322 : บ้านบ่อทอง นายอุทัย  อาญาพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อทอง
232 สพป.สงขลา เขต 3 550323 : บ้านไร่ วิรัชฎา  เนาวภา พนักงานราชการ
233 สพป.สงขลา เขต 3 550326 : บ้านปลักบ่อ จารุวรรณ  จำเนียรสุข ครู
234 สพป.สงขลา เขต 3 550357 : วัดเขามีเกียรติ นางสาวกุสุมา  พิทักษ์บุตร ครู พนักงานราชการ
235 สพป.สงขลา เขต 3 550357 : วัดเขามีเกียรติ นางสาวรัชดาภรณ์  ณรงค์กูล ครูผู้ช่วย
236 สพป.สงขลา เขต 3 550358 : บ้านสํานักหว้า นางผกากรอง  นนทพุทธ ครู
237 สพป.สงขลา เขต 3 550358 : บ้านสํานักหว้า นางสุรี   พวงสอน ครู
238 สพป.สงขลา เขต 3 550359 : ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) ณัชพล   รอดชู ครูผู้ช่วย
239 สพป.สงขลา เขต 3 550361 : บ้านท่าโพธิ์ นางสาลี   หลงอาหลี ครู
240 สพป.สงขลา เขต 3 550362 : วัดสองพี่น้อง นางสาวดวงเดือน  เยาวรัตน์ ครู
241 สพป.สงขลา เขต 3 550362 : วัดสองพี่น้อง นางเพ็ญศิริ  สุวรรณโณ ครู
242 สพป.สงขลา เขต 3 550345 : บ่อเกดวิจิตรวิทยา สุขใส  เนตรจรัสแสง ครู
243 สพป.สงขลา เขต 3 550349 : ชาติตระการโกศล ปัทมาภรณ์  กำเหนิดทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
244 สพป.สงขลา เขต 3 550344 : วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) ขนิษฐา  มู่สา ครู
245 สพป.สงขลา เขต 3 550375 : บ้านปริกใต้ นางอนุชรา  ยายู่ส๊ะ ครู
246 สพป.สงขลา เขต 3 550376 : บ้านตะเคียนเภา นายนิวน   สิทธิศักดิ์ ครูชำนาญการ
247 สพป.สงขลา เขต 3 550376 : บ้านตะเคียนเภา นางดรุณี  วาสารี ครูชำนาญการ
248 สพป.สงขลา เขต 3 550376 : บ้านตะเคียนเภา นายนิวน   สิทธิศักดิ์ ครูชำนาญการ
249 สพป.สงขลา เขต 3 550377 : บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) ภัทรานิษฐ์  พุทธกูล ธุรการโรงเรียน
250 สพป.สงขลา เขต 3 550378 : บ้านใหม่ พรพรรณ   ประทุมวัลย์ ครู ชำนาญการพิเศษ
251 สพป.สงขลา เขต 3 550378 : บ้านใหม่ วรกัญญา  สาดีน พนักงานธุรการ
252 สพป.สงขลา เขต 3 550379 : บ้านควนเสม็ด พรนธี  พรหมร่วมแก้ว พี่เลี้ยงเด็กพิการ
253 สพป.สงขลา เขต 3 550379 : บ้านควนเสม็ด ปริยานุช  พรหมร่วมแก้ว ครู
254 สพป.สงขลา เขต 3 550373 : บ้านหัวถนน อรพินท์  แซ่ลิ่ม ครู
255 สพป.สงขลา เขต 3 550374 : บ้านยางเกาะ นางสาวจำนงค์  พรหมจรรย์ ครู
256 สพป.สงขลา เขต 3 550351 : สังวาลย์วิท ๒ อาเส๊าะ  สาแหม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
257 สพป.สงขลา เขต 3 550352 : บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ ไพรินทร์  หวังเบ็ญหมูด พนักงานราชการ
258 สพป.สงขลา เขต 3 550346 : บ้านท่าข่อย จิราพร   คงดี ธุรการ
259 สพป.สงขลา เขต 3 550346 : บ้านท่าข่อย นางบุญศรี  ฉิ้มล่องดำ ครู
260 สพป.สงขลา เขต 3 550346 : บ้านท่าข่อย นางสาวนุชศรา  หล๊ะหมูด ครู
261 สพป.สงขลา เขต 3 550347 : บ้านไร่ นางสาวสุภิญญา   อูนดำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
262 สพป.สงขลา เขต 3 550348 : ชุมชนบ้านปาดัง สุรินทร์  ทองบุญ ครู
263 สพป.สงขลา เขต 3 550350 : สมาคมไทยผลิตยา 2 นายสมภาพ   บุญแต่ง ครู
264 สพป.สงขลา เขต 3 550354 : บ้านพังลา สุทธิรักษ์  โรจนหัสดิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
265 สพป.สงขลา เขต 3 550354 : บ้านพังลา นุชรี  อ่อนแก้ว พนักงานธุรการ
266 สพป.สงขลา เขต 3 550354 : บ้านพังลา อุมบี  แกสมาน ครูผู้ช่วย
267 สพป.สงขลา เขต 3 550355 : บ้านระตะ นางกรองกมล  คณาวิทยา ครู
268 สพป.สงขลา เขต 3 550355 : บ้านระตะ นางภรณ์วิรัตน์   อภินันตชัย ครู
269 สพป.สงขลา เขต 3 550356 : บ้านคลองแงะ สมโชค  ถาวรนุรักษ์ ครู
270 สพป.สงขลา เขต 3 550356 : บ้านคลองแงะ จุรีพร  เรืองแก้ว ครู
271 สพป.สงขลา เขต 3 550360 : วัดม่วงก็อง ธีระวัฒน์  ใจดี ครู
272 สพป.สงขลา เขต 3 550360 : วัดม่วงก็อง สุภา  กำเหนิดทอง พนักงานราชการ
273 สพป.สงขลา เขต 3 550363 : วัดศรีวิเทศสังฆาราม ทัศมา  อะหลี ธุรการ
274 สพป.สงขลา เขต 3 550363 : วัดศรีวิเทศสังฆาราม พนิดา  จอมพิพัฒพงศ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
275 สพป.สงขลา เขต 3 550363 : วัดศรีวิเทศสังฆาราม จุฑารัตน์  นาคคำ เจ้าหน้าที่พัสดุ
276 สพป.สงขลา เขต 3 550364 : บ้านพรุเตียว นางอำไพ  สังหาญ ครูโรงเรียนบ้านพรุเตียว
277 สพป.สงขลา เขต 3 550364 : บ้านพรุเตียว สุวคนธ์  ศรีระสันต์ พนักงานธุรการโรงเรียน
278 สพป.สงขลา เขต 3 550364 : บ้านพรุเตียว นายเบญจพล  สงมาก ครู
279 สพป.สงขลา เขต 3 550365 : บ้านสํานักขาม นางชุติมา   วะนา ข้าราชการครู
280 สพป.สงขลา เขต 3 550370 : บ้านหน่ำฮั้ว นาย เกียรติยศ  สุวรรณชาตรี ครู
281 สพป.สงขลา เขต 3 550370 : บ้านหน่ำฮั้ว นางสาวสุภาพร  ช่างพูด ธุรการ
282 สพป.สงขลา เขต 3 550372 : บ้านทับโกบ นายอนุคามี   ศรีธนูมาศ ครู
283 สพป.สงขลา เขต 3 550372 : บ้านทับโกบ นางฐิตา  ตัญจะโร ครู
284 สพป.สงขลา เขต 3 550366 : บ้านนํ้าลัด มนฑิกานต์  ด้อหล้า ธุรการโรงเรียน
285 สพป.สงขลา เขต 3 550367 : บ้านม่วง นงนุช  เมืองเอียด ครู
286 สพป.สงขลา เขต 3 550368 : วัดห้วยคู นางพัชรินทร์  แก้วประถม พนักงานราชการ
287 สพป.สงขลา เขต 3 550368 : วัดห้วยคู นางวัลลภา  ศรียะโอ๊ะ ครู
288 สพป.สงขลา เขต 3 550369 : บ้านเกาะค่าง นิทัศน์  พรหมศรียา พนักงานราชการ
289 สพป.สงขลา เขต 3 550369 : บ้านเกาะค่าง อุไรวรรณ   จันทร์น้อย ครูผู้ช่วย
290 สพป.สงขลา เขต 3 550371 : บ้านควนตานี ดวงเดือน  อุสมาน ครู
291 สพป.สงขลา เขต 3 550371 : บ้านควนตานี จตุพร   สุขสีนวน พนักงานธุรการโรงเรียน