รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 9101 สพป.สตูล 560010 บ้านเกตรี สุดใจ  บัวงาม ครู อนุมัติ
2 9101 สพป.สตูล 560010 บ้านเกตรี มนชยา  มนูญดาหวี ครู อนุมัติ
3 9101 สพป.สตูล 560016 บ้านวังพะเนียด อับดลราหมาน  นารีเปน ครู โรงเรียนบ้านวังพะเนียด อนุมัติ
4 9101 สพป.สตูล 560016 บ้านวังพะเนียด นายอาสีด  สาดีน พนักงานราชการ อนุมัติ
5 9101 สพป.สตูล 560037 บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา บรรลือ  หนูนุ่ม ครู อนุมัติ
6 9101 สพป.สตูล 560037 บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา พรรณรังษี  อินทมะโน ครู อนุมัติ
7 9101 สพป.สตูล 560038 บ้านตันหยงกลิง รุ่งทิพา  สะอิ ครู อนุมัติ
8 9101 สพป.สตูล 560038 บ้านตันหยงกลิง นางสาวสอแลหะ  นุ้ยประดู่ ครูผู้สอน อนุมัติ
9 9101 สพป.สตูล 560039 บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา สุชาติ  เทศอาเส็น ครู อนุมัติ
10 9101 สพป.สตูล 560039 บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา นีซ๊ะ  ทิพมณี พนักงานราราชการ อนุมัติ
11 9101 สพป.สตูล 560040 บ้านเกาะอาดัง นุชนารถ  ยาบาจิ ครู อนุมัติ
12 9101 สพป.สตูล 560041 บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย ปัทมา  ใจดี เจ้าหน้าธุรการ อนุมัติ
13 9101 สพป.สตูล 560014 วัดหน้าเมือง เริงฤดี  โต๊ะยีหล๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
14 9101 สพป.สตูล 560014 วัดหน้าเมือง ยัสมี  พันหวัง ครู อนุมัติ
15 9101 สพป.สตูล 560017 บ้านนาแค ประสิทธิ์  ช่างสาน ครู อนุมัติ
16 9101 สพป.สตูล 560019 บ้านคลองขุด จิศรา  ปันดีกา ครู อนุมัติ
17 9101 สพป.สตูล 560019 บ้านคลองขุด นายธีรพล  ใสบริสุทธิ์ ครู อนุมัติ
18 9101 สพป.สตูล 560020 บ้านเขาจีน อุไร  บุญตามช่วย ครู อนุมัติ
19 9101 สพป.สตูล 560020 บ้านเขาจีน นางซีตีอัยเซาะ   กาสา ครู อนุมัติ
20 9101 สพป.สตูล 560021 บ้านไทรงาม นางศิริญญา  จางวาง ครู อนุมัติ
21 9101 สพป.สตูล 560022 บ้านท่าหิน นางจรวย  จันทร์ทองพูน ครู อนุมัติ
22 9101 สพป.สตูล 560023 บ้านนาลาน นางสาวนฤมล  อังวรพิพัฒน์ พนักงานธุรการโรงเรียน อนุมัติ
23 9101 สพป.สตูล 560023 บ้านนาลาน นายสมศักดิ์  คุณนอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
24 9101 สพป.สตูล 560024 บ้านควนขัน วัชระ  แคยิหวา ครู อนุมัติ
25 9101 สพป.สตูล 560024 บ้านควนขัน นายวัชระ  แคยิหวา ครู อนุมัติ
26 9101 สพป.สตูล 560024 บ้านควนขัน นางปุณยนุช  ยอดนุ่น ครู คศ.2 อนุมัติ
27 9101 สพป.สตูล 560029 บ้านเนินสูง นันทวัฒน์  ฮะยีบีลัง พนักงานธุรการ อนุมัติ
28 9101 สพป.สตูล 560006 บ้านใหม่ นายอิสมาแอล  สาเม๊าะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
29 9101 สพป.สตูล 560006 บ้านใหม่ นายพีรธัช  เพชรเกตุ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านใหม่ อนุมัติ
30 9101 สพป.สตูล 560005 ไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) Abeedean  Leesen ครู อนุมัติ
31 9101 สพป.สตูล 560005 ไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) ฟูไรด๊ะ  โดยบังสา พนักงานธุรการ อนุมัติ
32 9101 สพป.สตูล 560005 ไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) สุภารัตน์  จิตร์วิรัตน์ ครู อนุมัติ
33 9101 สพป.สตูล 560025 บ้านเจ๊ะบิลัง นายอาซีซัน  ทองสีสัน ครู อนุมัติ
34 9101 สพป.สตูล 560025 บ้านเจ๊ะบิลัง ปานวดี  ปานรงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
35 9101 สพป.สตูล 560028 บ้านฉลุง เทียนทอง  วิชัยธรรมธร ครู อนุมัติ
36 9101 สพป.สตูล 560030 บ้านกาลันยีตัน นางซาเราะห์  วัฒนะ ครู อนุมัติ
37 9101 สพป.สตูล 560030 บ้านกาลันยีตัน นาตยา  นาปาเลน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
38 9101 สพป.สตูล 560031 บ้านบันนังปุเลา กูฮัฟเศาะฮ์  กูยาหยา ครู อนุมัติ
39 9101 สพป.สตูล 560007 บ้านปาเต๊ะ นายบุรฮัน  หลังปูเต๊ะ ครู อนุมัติ
40 9101 สพป.สตูล 560007 บ้านปาเต๊ะ นายวิทยา  มาราสา ครู อนุมัติ
41 9101 สพป.สตูล 560004 บ้านทุ่ง นางวัชรี  หลีมานัน ครู อนุมัติ
42 9101 สพป.สตูล 560002 บ้านโคกประดู่ บุญรัตน์  สัจจาพันธ์ ครู อนุมัติ
43 9101 สพป.สตูล 560003 บ้านกุบังจามัง เจ๊ะรอสานา  มาลียัน พนักงานธุรการ อนุมัติ
44 9101 สพป.สตูล 560003 บ้านกุบังจามัง นายฟาริซ  หมาดดาเร๊ะ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
45 9101 สพป.สตูล 560001 อนุบาลเมืองสตูล pairoj  daengmanee teacher อนุมัติ
46 9101 สพป.สตูล 560001 อนุบาลเมืองสตูล นายสะมะแอ  ภักดี ครูชำนาญการ อนุมัติ
47 9101 สพป.สตูล 560027 บ้านตันหยงโป นพดล  หมีนสัน ครูชำนาญการ อนุมัติ
48 9101 สพป.สตูล 560026 บ้านหาดทรายยาว สุกรี  มาลียัน ครู อนุมัติ
49 9101 สพป.สตูล 560026 บ้านหาดทรายยาว อภิญญา  หาโส๊ะ ครู อนุมัติ
50 9101 สพป.สตูล 560032 บ้านตำมะลังเหนือ นาสาวปัทมา  มาลินี ครุ อนุมัติ
51 9101 สพป.สตูล 560033 บ้านตำมะลังใต้ อานีญา  เปรมใจ ครู อนุมัติ
52 9101 สพป.สตูล 560013 บ้านกาลูบี อนิตา  หลีเยาว์ ครู อนุมัติ
53 9101 สพป.สตูล 560011 บ้านกาเนะ นางยุวนิตย์  ช่างสาน ครู อนุมัติ
54 9101 สพป.สตูล 560011 บ้านกาเนะ วาลิณา  หมาดดาเระ พนักงานธุรการ อนุมัติ
55 9101 สพป.สตูล 560012 บ้านทุ่งวิมาน Yaweroh  Hempandan ครู คศ.2 อนุมัติ
56 9101 สพป.สตูล 560009 บ้านควน ธานินทร์  สุขสง่า ครู อนุมัติ
57 9101 สพป.สตูล 560009 บ้านควน นายกูสบีร่อน   สารัง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
58 9101 สพป.สตูล 560009 บ้านควน นายกูสบีร่อน  สารัง ครู อนุมัติ
59 9101 สพป.สตูล 560035 บ้านเกาะยาว นางวนิดา  สุขสง่า ครู อนุมัติ
60 9101 สพป.สตูล 560035 บ้านเกาะยาว ทิพยาภรณ์  พูนพานิช เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
61 9101 สพป.สตูล 560034 บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา อรุณี  สังข์แก้ว ครู อนุมัติ
62 9101 สพป.สตูล 560034 บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา นายอับดุลตอเหรบ  ลีมูสา ครู อนุมัติ
63 9101 สพป.สตูล 560018 อนุบาลสตูล นางสาวสลิตา  เหร่บุตร ครู อนุมัติ
64 9101 สพป.สตูล 560018 อนุบาลสตูล ฮาบีบ๊ะ  นาฮุดา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
65 9101 สพป.สตูล 560018 อนุบาลสตูล นางหนึ่งฤทัย  วิจิตรจรรยา ครู อนุมัติ
66 9101 สพป.สตูล 560124 อนุบาลควนโดน ฟารีดา  ตาเดอิน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
67 9101 สพป.สตูล 560124 อนุบาลควนโดน นางธาริณี  ดุลยการัณย์ ครู อนุมัติ
68 9101 สพป.สตูล 560124 อนุบาลควนโดน ไลลา  ลายู ครูชำนาญการ อนุมัติ
69 9101 สพป.สตูล 560126 บ้านดูสน มารียำ  อุมา ครูอัราจ้าง อนุมัติ
70 9101 สพป.สตูล 560128 บ้านบูเกตยามู ซาร์ร่า  หลีเส็น ครูโรงเรียนบ้านบูเกตยามู อนุมัติ
71 9101 สพป.สตูล 560130 บ้านควนโต๊ะเหลง วรรณิสา   เหล่ทองคำ ครู อนุมัติ
72 9101 สพป.สตูล 560130 บ้านควนโต๊ะเหลง ปวีณา  เทศอาเส็น ครูคศ.2 อนุมัติ
73 9101 สพป.สตูล 560131 บ้านควนสตอ สุนี  หลีดินซุด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
74 9101 สพป.สตูล 560131 บ้านควนสตอ จิลลาภัทร  เขียดสังข์ ครู อนุมัติ
75 9101 สพป.สตูล 560132 บ้านกุบังปะโหลด อับดุลเลาะฮ์  พันหวัง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
76 9101 สพป.สตูล 560132 บ้านกุบังปะโหลด นางเสาด๊ะ  มาลินี ครู อนุมัติ
77 9101 สพป.สตูล 560133 บ้านทุ่งพัฒนา นางโอม  บาราสัน ครู อนุมัติ
78 9101 สพป.สตูล 560133 บ้านทุ่งพัฒนา บูอาสัน  หาโส๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
79 9101 สพป.สตูล 560134 บ้านทางงอ อาอีชะ  บูเดียะ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
80 9101 สพป.สตูล 560134 บ้านทางงอ นางสุณี  สุมาลี ครู อนุมัติ
81 9101 สพป.สตูล 560127 บ้านปันจอร์ นุสรีย์  สิตะรุโณ ครู อนุมัติ
82 9101 สพป.สตูล 560127 บ้านปันจอร์ นายเรวัฒน์  ปังหลีเส็น ครู อนุมัติ
83 9101 สพป.สตูล 560125 บ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147 วินัย  หมีนพราน ครู อนุมัติ
84 9101 สพป.สตูล 560125 บ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147 เกวลี  ขำดำ ครู อนุมัติ
85 9101 สพป.สตูล 560135 บ้านวังประจัน นางสุไวบ๊ะ  หมาดทิ้ง ครู อนุมัติ
86 9101 สพป.สตูล 560136 บ้านทุ่งมะปรัง สิกิริย้า  สันหละ ครู คศ.2 อนุมัติ
87 9101 สพป.สตูล 560136 บ้านทุ่งมะปรัง สุพรรนิการ์  นิลสกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
88 9101 สพป.สตูล 560093 อนุบาลควนกาหลง นางปรีชา  แสงอุทัย ครู อนุมัติ
89 9101 สพป.สตูล 560093 อนุบาลควนกาหลง นายจู้ทิ้น  มณีนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนกาหลง อนุมัติ
90 9101 สพป.สตูล 560093 อนุบาลควนกาหลง วิภาวดี  พันธ์ทอง ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
91 9101 สพป.สตูล 560094 นิคมซอย 10 นาง นฤมล  ศรีปาน ครู อนุมัติ
92 9101 สพป.สตูล 560094 นิคมซอย 10 เบญจมาภรณ์  นาคเทวัญ พนักงานราชการ อนุมัติ
93 9101 สพป.สตูล 560095 บ้านเหนือคลอง กิติพงษ์  แหน่งสกูล ครู อนุมัติ
94 9101 สพป.สตูล 560096 บ้านเขาใคร นางจุรีรัตน์  ด่านเท่ง พนักงานราชการ อนุมัติ
95 9101 สพป.สตูล 560096 บ้านเขาใคร นายอิบรอเหม  เพ็งไทร ครู อนุมัติ
96 9101 สพป.สตูล 560096 บ้านเขาใคร นางจุฑารัตน์  สารณะ ธุรการ อนุมัติ
97 9101 สพป.สตูล 560097 บ้านควนล่อน นูรอัยนี  ศรียาน พนักงานราชการ อนุมัติ
98 9101 สพป.สตูล 560097 บ้านควนล่อน นายอับดุลอาสีด  สาดีน ครู อนุมัติ
99 9101 สพป.สตูล 560098 บ้านห้วยน้ำดำ ยุภา  ดุลยาภรณ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
100 9101 สพป.สตูล 560098 บ้านห้วยน้ำดำ นางสุดา   จิตต์หลัง ครู อนุมัติ
101 9101 สพป.สตูล 560099 บ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ นายสิทธิศักดิ์  นพภาพันธ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
102 9101 สพป.สตูล 560104 นิคมพัฒนาภาคใต้ 1 มนัศนันท์  บิลายง๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
103 9101 สพป.สตูล 560104 นิคมพัฒนาภาคใต้ 1 พงษ์ศักดิ์  สมศิริ ครู อนุมัติ
104 9101 สพป.สตูล 560092 บ้านน้ำหรา หมัดเวช  ปังแลมาเส็น ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
105 9101 สพป.สตูล 560092 บ้านน้ำหรา นายวรรณฤทธิ์  เจริญฤทธิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
106 9101 สพป.สตูล 560090 บ้านโตนปาหนัน จริยา  เพ็ชร์หมาด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
107 9101 สพป.สตูล 560091 บ้านหัวกาหมิง อภิศักดิ์  บินตาเอบ ครูธุรการ อนุมัติ
108 9101 สพป.สตูล 560086 บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 อัจฉรา  ศรีนคร ครู อนุมัติ
109 9101 สพป.สตูล 560086 บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 นายสนิท  นันทรัตน์ ครู คศ.2 อนุมัติ
110 9101 สพป.สตูล 560086 บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 นางนุจรี  เส้งขาว ครู อนุมัติ
111 9101 สพป.สตูล 560087 บ้านค่ายรวมมิตร สุชาติ  ยูโสะ พนักงานราชการ อนุมัติ
112 9101 สพป.สตูล 560088 บ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์ นางมารีหยำ  มรรคาเขต ครูชำนาญการ อนุมัติ
113 9101 สพป.สตูล 560088 บ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์ รอฮีบ๊ะ  ลาดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
114 9101 สพป.สตูล 560089 บ้านน้ำร้อน นายศักดา  สนละ พนักงานธุรการ อนุมัติ
115 9101 สพป.สตูล 560100 นิคมพัฒนาภาคใต้ 2 สุภารัตน์  เส็นสมมาตร พนักงานราชการ อนุมัติ
116 9101 สพป.สตูล 560100 นิคมพัฒนาภาคใต้ 2 จินตนาพร  แจ้งขาว ครู อนุมัติ
117 9101 สพป.สตูล 560100 นิคมพัฒนาภาคใต้ 2 ซีหรอ  อ้นวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
118 9101 สพป.สตูล 560101 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วิทยา  เทพหนู ครู อนุมัติ
119 9101 สพป.สตูล 560101 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 นางวรรธิดา  คมขำ ครู อนุมัติ
120 9101 สพป.สตูล 560101 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 ปรีชา  เทพและหมัน ครู อนุมัติ
121 9101 สพป.สตูล 560102 บ้านอุได สุอิบ  กาเส็มส๊ะ พนักงานราชการ อนุมัติ
122 9101 สพป.สตูล 560103 นิคมพัฒนาผัง 120 Wilawan  Porra ครู อนุมัติ
123 9101 สพป.สตูล 560103 นิคมพัฒนาผัง 120 นางสาวสุนิสา  เล็กบางพงค์ พนักงานราชการ อนุมัติ
124 9101 สพป.สตูล 560103 นิคมพัฒนาผัง 120 นิพนธ์  มาสินธ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
125 9101 สพป.สตูล 560105 นิคมพัฒนาผัง 42 ว่าที่ร.ต.หญิงมะลิ  เตาวะโต ครู คศ.2 อนุมัติ
126 9101 สพป.สตูล 560137 บ้านท่าแพ นางพชรพรรณ  ชูชื่น ครูชำนาญการ อนุมัติ
127 9101 สพป.สตูล 560138 อนุบาลท่าแพ นัฐศักดิ์  เตาวะโต เจ้าหน้าที่ธุรการ(โครงการคืนครูให้นักเรียน) อนุมัติ
128 9101 สพป.สตูล 560138 อนุบาลท่าแพ ประชา  มัจฉา ครู คศ.2 อนุมัติ
129 9101 สพป.สตูล 560139 บ้านสายควน นางสาวรีซา   ดือเร๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
130 9101 สพป.สตูล 560139 บ้านสายควน วิทูรณ์  เหล็มปาน ครู อนุมัติ
131 9101 สพป.สตูล 560139 บ้านสายควน คณิตา  โอมณี ครูโรงเรียนบ้านสายควน อนุมัติ
132 9101 สพป.สตูล 560139 บ้านสายควน นัศรีน  ตาเดอิน ครู อนุมัติ
133 9101 สพป.สตูล 560140 บ้านท่าน้ำเค็มใต้ นางกัญญาภัค  บูรพัฒ ครู อนุมัติ
134 9101 สพป.สตูล 560140 บ้านท่าน้ำเค็มใต้ อรุณ  ทองสีสัน ครู อนุมัติ
135 9101 สพป.สตูล 560142 บ้านนาแก้ว อาบีด๊ะ  นาคสง่า ครู อนุมัติ
136 9101 สพป.สตูล 560142 บ้านนาแก้ว อทิตยา  ราเย็น ครู อนุมัติ
137 9101 สพป.สตูล 560145 บ้านแป-ระใต้ ยุวรรณดา เงดฉูนุ้ย   เงดฉูนุ้ย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
138 9101 สพป.สตูล 560145 บ้านแป-ระใต้ นางสาวฮาบีบ๊ะ  ขุนหลำ ครู อนุมัติ
139 9101 สพป.สตูล 560141 บ้านปลักหว้า วารี  หล้าดี ครู อนุมัติ
140 9101 สพป.สตูล 560141 บ้านปลักหว้า นางสาวรอกีย๊ะ  ยาประจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
141 9101 สพป.สตูล 560146 บ้านวังปริง ฝาตีม๊ะ  สุวาหลำ พนักงานธุรการ อนุมัติ
142 9101 สพป.สตูล 560146 บ้านวังปริง นางสาวไลลา  บินโส๊ะ ครู คศ.1 อนุมัติ
143 9101 สพป.สตูล 560148 บ้านไร่ คอเล็ด  ปังเตะ ครู โรงเรียนบ้านไร่ อนุมัติ
144 9101 สพป.สตูล 560147 บ้านสวนเทศ นางสาวอาตีรา   นุ้ยเด็น ครู อนุมัติ
145 9101 สพป.สตูล 560147 บ้านสวนเทศ sumitra  nogrod ครู อนุมัติ
146 9101 สพป.สตูล 560144 บ้านแป-ระเหนือ นายธีรวัฒน์  สาดีน ครู อนุมัติ
147 9101 สพป.สตูล 560143 บ้านควนเก นางสาวเจ๊ะอำร๊ะ  โดงกูล ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
148 9101 สพป.สตูล 560143 บ้านควนเก ฮามิด๊ะ  หมาดเต๊ะ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
149 9101 สพป.สตูล 560149 บ้านสาคร มายาวี  เหร็บราเย็น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
150 9101 สพป.สตูล 560149 บ้านสาคร ไซนุดิน  มัสตัน หัวหน้วเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
151 9101 สพป.สตูล 560150 บ้านสาครเหนือ อาซีดี  ยามาเล็น ครู อนุมัติ
152 9101 สพป.สตูล 560151 บ้านทางยาง นายยะโกบ  วาหาบ ครู อนุมัติ
153 9101 สพป.สตูล 560152 บ้านทุ่งริ้น นายฮาซัน   ยาวาหาบ พนักงานราชการ อนุมัติ
154 9101 สพป.สตูล 560153 สมาคมเลขานุการสตรี 3 ซามีลา  หลังชาย ครู คศ.2 อนุมัติ
155 9101 สพป.สตูล 560154 บ้านคลองสองปาก นูรียา  โต๊ะประดู่ ครู อนุมัติ
156 9101 สพป.สตูล 560154 บ้านคลองสองปาก อามาน๊ะ  หมีนพราน ครู คศ.2 อนุมัติ
157 9101 สพป.สตูล 560042 อนุบาลละงู tapanut  guasang ครู อนุมัติ
158 9101 สพป.สตูล 560042 อนุบาลละงู มนิตย์  แช่มชอย ครู อนุมัติ
159 9101 สพป.สตูล 560042 อนุบาลละงู มารีวัล  สันหมาน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
160 9101 สพป.สตูล 560043 บ้านไสใหญ่ เบญจมาศ  สาจิ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
161 9101 สพป.สตูล 560043 บ้านไสใหญ่ นางวันดี  อนุรักษ์วิริยะกุล ครู อนุมัติ
162 9101 สพป.สตูล 560043 บ้านไสใหญ่ นางชิตฝัน  สตูล ครู อนุมัติ
163 9101 สพป.สตูล 560044 บ้านปิใหญ่ ตรีดาว  รองสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
164 9101 สพป.สตูล 560044 บ้านปิใหญ่ พงษ์ศิริ  จิเบ็ญจะ ครู อนุมัติ
165 9101 สพป.สตูล 560047 บ้านโกตา นางสาวสายสมร  ศรีเจริญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
166 9101 สพป.สตูล 560047 บ้านโกตา อิสมาแอล  เหร็มเหมาะ ธุรการ อนุมัติ
167 9101 สพป.สตูล 560050 บ้านปากปิง นางสุปราณี  ดาแล่หมัน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
168 9101 สพป.สตูล 560050 บ้านปากปิง นางสาวพรเพ็ญ  แซ่จุ้ง พนักงานธุรการ อนุมัติ
169 9101 สพป.สตูล 560080 บ้านป่าฝาง นางสุชาดา  องศารา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
170 9101 สพป.สตูล 560080 บ้านป่าฝาง นายสงวน  หมาดอี ครู อนุมัติ
171 9101 สพป.สตูล 560081 บ้านท่าแลหลา สุมาลี  สะอา พนักงานราชการ อนุมัติ
172 9101 สพป.สตูล 560082 บ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 ขนิษฐา  สุริยมาศ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ดฯ อนุมัติ
173 9101 สพป.สตูล 560082 บ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 นายจิรกร  ทุ่ยอ้น พนักงานธุรการ อนุมัติ
174 9101 สพป.สตูล 560082 บ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 นางจิราภรณ์  เกิดดำ ครู อนุมัติ
175 9101 สพป.สตูล 560083 บ้านอุไร อับดุลวาหาบ  รายา พนักงานราชการ อนุมัติ
176 9101 สพป.สตูล 560083 บ้านอุไร สุวิมล  เหล็มปาน ครู อนุมัติ
177 9101 สพป.สตูล 560084 บ้านตูแตหรำ นายบาฮารูดิน  ยาโงะ พนักงานราชการ อนุมัติ
178 9101 สพป.สตูล 560085 บ้านควนฟ้าแลบ จริยา  งะนิ่ง ครู อนุมัติ
179 9101 สพป.สตูล 560085 บ้านควนฟ้าแลบ kunlayanee  wealadee ครูชำนาญการ อนุมัติ
180 9101 สพป.สตูล 560059 บ้านบ่อหิน นางธนัชญา  โอมณี ครู โรงเรียนบ้านบ่อหิน อนุมัติ
181 9101 สพป.สตูล 560059 บ้านบ่อหิน นางสาวรอกี่เยาะ  อาแว ครู อนุมัติ
182 9101 สพป.สตูล 560060 บ้านดาหลำ วิทยา  เอกทัตร์ ครู อนุมัติ
183 9101 สพป.สตูล 560060 บ้านดาหลำ วรวตี  เหร็มดี ครู อนุมัติ
184 9101 สพป.สตูล 560060 บ้านดาหลำ ดวงฤทัย   ชำนาญเพาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
185 9101 สพป.สตูล 560066 บ้านนาข่า ธีรยุทธ  อับดุลลาห์ ครู โรงเรียนบ้านนาข่า อนุมัติ
186 9101 สพป.สตูล 560067 บ้านหาญ นายประดิษฐ์  สองเมือง ครู อนุมัติ
187 9101 สพป.สตูล 560067 บ้านหาญ วนิดา  หวันสู พนักงานธุรการ อนุมัติ
188 9101 สพป.สตูล 560062 บ้านนางแก้ว sunisa  kaewkhunthong ครู อนุมัติ
189 9101 สพป.สตูล 560062 บ้านนางแก้ว นายมาณพ  ทองบัว พนักงานธุรการ อนุมัติ
190 9101 สพป.สตูล 560063 บ้านทุ่งไหม้ นางบุศรา  สำเร ครู อนุมัติ
191 9101 สพป.สตูล 560064 บ้านหนองหอยโข่ง นิมิตย์  ชัยรัตนวงศ์ ครู อนุมัติ
192 9101 สพป.สตูล 560064 บ้านหนองหอยโข่ง นางจุฑา  วงศ์หิรัญเดชา ครูชำนาญการ อนุมัติ
193 9101 สพป.สตูล 560065 บ้านวังสายทอง เอกลักษณ์  นุกูล ครู อนุมัติ
194 9101 สพป.สตูล 560065 บ้านวังสายทอง สุดา  แคยิหวา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
195 9101 สพป.สตูล 560065 บ้านวังสายทอง อาซียะฮ์  แกสมาน ครู อนุมัติ
196 9101 สพป.สตูล 560061 บ้านหัวควน อุเชน  ไชยภูมิ ครู อนุมัติ
197 9101 สพป.สตูล 560061 บ้านหัวควน สาวิตรี  จิ้วจวบ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
198 9101 สพป.สตูล 560068 บ้านตะโละใส นางสาวนัฏฐา   หมันหย่อง พนักงานธุรการ อนุมัติ
199 9101 สพป.สตูล 560069 บ้านปากบารา ชนินทร  มะแอเคียน ครู อนุมัติ
200 9101 สพป.สตูล 560069 บ้านปากบารา นิอร  งะสมัน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
201 9101 สพป.สตูล 560069 บ้านปากบารา นายมะชานน  เหล่าโสด ครู อนุมัติ
202 9101 สพป.สตูล 560071 บ้านบ่อเจ็ดลูก อังศุมาลิน  ชูช่วง พนักงานราชการ อนุมัติ
203 9101 สพป.สตูล 560072 บ้านท่ายาง พวงชฎา  มัจฉา ครู อนุมัติ
204 9101 สพป.สตูล 560072 บ้านท่ายาง นางจิรัฐกาญจน์  ปากบารา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
205 9101 สพป.สตูล 560072 บ้านท่ายาง นายเรวัต  จิตต์หลัง ครู อนุมัติ
206 9101 สพป.สตูล 560073 บ้านท่าพยอม เจ๊ะสีตีหาหยาด  สาเบต อนุมัติ
207 9101 สพป.สตูล 560073 บ้านท่าพยอม นางสาวนุจรี  หมีนหวัง ธุรการ อนุมัติ
208 9101 สพป.สตูล 560074 บ้านเกาะบูโหลน นางสาวกิตติยา  มัจฉา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
209 9101 สพป.สตูล 560057 บ้านโคกพะยอม นายสุชาติ  นาคสง่า ครู อนุมัติ
210 9101 สพป.สตูล 560057 บ้านโคกพะยอม ชาคริต  งะสมัน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
211 9101 สพป.สตูล 560070 บ้านลาหงา อุบลรัตน์  มะสันติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
212 9101 สพป.สตูล 560070 บ้านลาหงา นางฮาสาน๊ะ  ยีปันจอ รองผู้อำนวยกาารโรงเรียน อนุมัติ
213 9101 สพป.สตูล 560058 บ้านนาพญา วรรณเพ็ญ  ก้อนทอง ครู คศ.2 อนุมัติ
214 9101 สพป.สตูล 560058 บ้านนาพญา มูฮำหมาด  หมูดงาม ครู อนุมัติ
215 9101 สพป.สตูล 560049 บ้านห้วยมะพร้าว ชิตนนธว์  รักสุวชน ครู อนุมัติ
216 9101 สพป.สตูล 560049 บ้านห้วยมะพร้าว นางกัณฐิรัตน์   เกษา ครู อนุมัติ
217 9101 สพป.สตูล 560053 บ้านเกาะยวน Titiya  Pupan ครู อนุมัติ
218 9101 สพป.สตูล 560045 บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 นางมาริสา  รังสรรค์ ครู อนุมัติ
219 9101 สพป.สตูล 560045 บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 สุปราณี  ดาแล่หมัน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
220 9101 สพป.สตูล 560046 บ้านคลองน้ำเค็ม ปวีณา  มาราสา ครู คศ.1 อนุมัติ
221 9101 สพป.สตูล 560046 บ้านคลองน้ำเค็ม นายประเวช  จิ้วจวบ ครู อนุมัติ
222 9101 สพป.สตูล 560048 บ้านห้วยไทร นางสาวสุภัทรา  ชายภักตร์ พนักงานราชการ อนุมัติ
223 9101 สพป.สตูล 560048 บ้านห้วยไทร สุนิตษา  หาดเนิน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
224 9101 สพป.สตูล 560051 บ้านปากละงู เยาวรี  หมันเล๊ะ ครู อนุมัติ
225 9101 สพป.สตูล 560052 บ้านในเมือง นายอาลี  วัฒนะ ครู อนุมัติ
226 9101 สพป.สตูล 560054 บ้านปากบาง นางสาววัลญา  ปากบารา ครู อนุมัติ
227 9101 สพป.สตูล 560054 บ้านปากบาง จุรี  นราจิต ครู อนุมัติ
228 9101 สพป.สตูล 560055 บ้านท่าชะมวง นายนัฐพงษ์   ดินนุ้ย เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
229 9101 สพป.สตูล 560056 บ้านบากันโต๊ะทิด ฟารูก อับดุรรอชีด   หมั่นทวีวัฒน์ พนักงานราชการครูโรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด อนุมัติ
230 9101 สพป.สตูล 560079 เพียงหลวง ๔ นางสาวมารียา   มัจฉา พนักงานราชการ อนุมัติ
231 9101 สพป.สตูล 560079 เพียงหลวง ๔ ว่าที่ร้อยตรีอัดสหรี  นักรำ ครูอ้ตราจ้าง อนุมัติ
232 9101 สพป.สตูล 560075 บ้านบุโบย นายชัยวัฒน์   ภักดีเจริญกุล ครูชำนาญการ อนุมัติ
233 9101 สพป.สตูล 560075 บ้านบุโบย สุธรรม  สมนึก ครูชำนาญการ อนุมัติ
234 9101 สพป.สตูล 560076 บ้านสนกลาง นางพนิดา  เฉลิมพิพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านสนกลาง อนุมัติ
235 9101 สพป.สตูล 560076 บ้านสนกลาง อับดนหาดี  อะละมาด ครู อนุมัติ
236 9101 สพป.สตูล 560077 บ้านตันหยงละไน้ ขนิษฐา  สะอา ครู อนุมัติ
237 9101 สพป.สตูล 560078 บ้านกาแบง นายอับดนเราะหมาน  กองบก พนักงานราชการ อนุมัติ
238 9101 สพป.สตูล 560119 บ้านขอนคลาน kanlaya  sosanui ครู อนุมัติ
239 9101 สพป.สตูล 560119 บ้านขอนคลาน อภิชาติ  สองหลง พนักงานธุรการ อนุมัติ
240 9101 สพป.สตูล 560119 บ้านขอนคลาน ปิยะพิชญ์  จิตรหลัง ครู อนุมัติ
241 9101 สพป.สตูล 560120 บ้านราไว boonrod  meenha ครู อนุมัติ
242 9101 สพป.สตูล 560120 บ้านราไว สุภาวดี  โกบแม็ง พนักงานธุรการ อนุมัติ
243 9101 สพป.สตูล 560121 บ้านทุ่งบุหลัง อุมา  นิยมเดชา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
244 9101 สพป.สตูล 560122 บ้านทุ่งสะโบ๊ะ นางกุหลาบ  เทพสุวรรณ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
245 9101 สพป.สตูล 560123 บ้านมะหงัง นายมะรอยี  กอฮิง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
246 9101 สพป.สตูล 560123 บ้านมะหงัง สุดารัตน์  เขียดสังข์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
247 9101 สพป.สตูล 560123 บ้านมะหงัง สุดารัตน์  เขียดสังข์ ธุรการ อนุมัติ
248 9101 สพป.สตูล 560106 อนุบาลทุ่งหว้า ยาวาเรี๊ยะ  หลงหัน ครู ชำนาญการ อนุมัติ
249 9101 สพป.สตูล 560107 วัดชมพูนิมิต กุลศิริ  ศรีแสงจันทร์ ครู อนุมัติ
250 9101 สพป.สตูล 560107 วัดชมพูนิมิต อาณิตา  ล่าหมาด ครู อนุมัติ
251 9101 สพป.สตูล 560107 วัดชมพูนิมิต เอมวิกา  ขึุนอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
252 9101 สพป.สตูล 560109 บ้านคีรีวง ฟาดีลาฮ์  หีมปอง ครู คศ.2 อนุมัติ
253 9101 สพป.สตูล 560110 บ้านราวปลา อัซมิน ยะปา  ยะปา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
254 9101 สพป.สตูล 560110 บ้านราวปลา นายธีรวุฒิ  เพชรวิโรจน์ ครู คศ. 1 อนุมัติ
255 9101 สพป.สตูล 560113 บ้านนาทอน นายอินยัส  จิเหม ครู อนุมัติ
256 9101 สพป.สตูล 560114 บ้านวังตง วันชัย  แซะหมูด ครู อนุมัติ
257 9101 สพป.สตูล 560114 บ้านวังตง นายพิชัย  มองเหีย ครูโรงเรียนบ้านวังตง อนุมัติ
258 9101 สพป.สตูล 560115 บ้านท่าศิลา นางลัดดาวัลย์  ชุมทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
259 9101 สพป.สตูล 560116 บ้านบารายี ศรีสุดา  หนูหมาด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
260 9101 สพป.สตูล 560116 บ้านบารายี นางสาวสุดใจ   ชายเกตุ ครู อนุมัติ
261 9101 สพป.สตูล 560117 บ้านช่องไทร นายสุรเชษฐ์  ทองเพิ่ม พนักงานธุรการ อนุมัติ
262 9101 สพป.สตูล 560117 บ้านช่องไทร ปัตมา  นาวาเดช ธุรการ อนุมัติ
263 9101 สพป.สตูล 560117 บ้านช่องไทร อุทัยทิพย์  ตัญจะโร วิทยากรคอมพิวเตอร์ อนุมัติ
264 9101 สพป.สตูล 560112 บ้านป่าแก่บ่อหิน มยุรีย์  บิลเหล็บ ครู อนุมัติ
265 9101 สพป.สตูล 560112 บ้านป่าแก่บ่อหิน ไลลา  รอสูน ครู อนุมัติ
266 9101 สพป.สตูล 560111 วรรธนะสาร ก่อเส็ม  เกษมสัน ครู อนุมัติ
267 9101 สพป.สตูล 560111 วรรธนะสาร นายหัทยา  ผิวดี ครู อนุมัติ
268 9101 สพป.สตูล 560108 บ้านทุ่งดินลุ่ม นายประสิทธิ์  ขุนเศษ ครู อนุมัติ
269 9101 สพป.สตูล 560161 อนุบาลมะนัง เอกชัย  สุวรรณอำภา พนักงานราชการ อนุมัติ
270 9101 สพป.สตูล 560161 อนุบาลมะนัง นายศุภชัย  หนูแก่นเพชร ข้าราชการครู อนุมัติ
271 9101 สพป.สตูล 560164 นิคมพัฒนาผัง 20 นางสาวกอลีย๊ะ  เส็นหลี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
272 9101 สพป.สตูล 560164 นิคมพัฒนาผัง 20 ธัญลักษณ์  ปาละมาณ ครู อนุมัติ
273 9101 สพป.สตูล 560165 บ้านวังพระเคียน นายอุสมาน  แคยิหวา ครู อนุมัติ
274 9101 สพป.สตูล 560165 บ้านวังพระเคียน สวนิต  โอภิธากรณ์ ครู อนุมัติ
275 9101 สพป.สตูล 560155 ผังปาล์ม 1 สุพัตร  เพ็ชรรัตน์ ครู อนุมัติ
276 9101 สพป.สตูล 560155 ผังปาล์ม 1 นางสาวพรสุภา  ทิ้งน้ำรอบ ครู อนุมัติ
277 9101 สพป.สตูล 560156 ผังปาล์ม 2 อาริิดา  ดลภาวิจิต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
278 9101 สพป.สตูล 560156 ผังปาล์ม 2 อูไลลา  กูลหลัง ครู อนุมัติ
279 9101 สพป.สตูล 560157 ผังปาล์ม 4 ยาวารี  สาดีน ครูชำนาญการ อนุมัติ
280 9101 สพป.สตูล 560157 ผังปาล์ม 4 กราโสม  ดำดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
281 9101 สพป.สตูล 560157 ผังปาล์ม 4 มาซีเต๊าะ  กิจบรรทัด ครู อนุมัติ
282 9101 สพป.สตูล 560158 ผังปาล์ม 7 นางพรพิมล  หวังกุหลำ ครู อนุมัติ
283 9101 สพป.สตูล 560159 บ้านมะนัง นางสาวนัทลียา  กำนล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
284 9101 สพป.สตูล 560159 บ้านมะนัง อุไร  ทีปรักษพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
285 9101 สพป.สตูล 560159 บ้านมะนัง อัจฉราพร  บุญอุดหนุน ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
286 9101 สพป.สตูล 560160 บ้านป่าพน ซะการียา  เวชประสิทธิ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
287 9101 สพป.สตูล 560160 บ้านป่าพน ชลธิชา  มาลินี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
288 9101 สพป.สตูล 560166 ผังปาล์ม 3 นิตติยา  แลบติก ครู อนุมัติ
289 9101 สพป.สตูล 560166 ผังปาล์ม 3 ยงยุทธ  ฤทธิโชค ครู อนุมัติ