รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140017 บ้านควนปริง นางวิมล   ประดู่ ครู อนุมัติ
2 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140018 บ้านนาป้อ สรันดร์  กะเดช วิทยากรอิสลาม อนุมัติ
3 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140009 วัดนิคมประทีป นางสาวจีรภัทร  ยิ่งขจร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
4 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140010 วัดสาริการาม ไพโรจน์  โพธิิ์ทอง ครู อนุมัติ
5 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140011 มิตรภาพที่ 31 นายทำนูล  จันทราวุฒิกร ครู อนุมัติ
6 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140022 วัดควนวิเศษ จุรีรัตน์  อรัญวารี ครู อนุมัติ
7 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140022 วัดควนวิเศษ เพ็ญศรี  คงเรือง ครู อนุมัติ
8 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140022 วัดควนวิเศษ สุกานดา  แสงศรี เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
9 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140021 อนุบาลตรัง เลขา  สายทองแก้ว เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน อนุมัติ
10 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140021 อนุบาลตรัง สุภาวดี  ภูสุมาศ ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง อนุมัติ
11 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140042 วัดไทรงาม ศรีพรรณ  ลีวิริยะพันธุ์ ครู อนุมัติ
12 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140043 วัดไพรสนฑ์ นางกาญจนา  กาลสงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
13 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140048 ไทยรัฐวิทยา ๓๙ ทิพยาภรณ์  เกื้อเดช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
14 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140048 ไทยรัฐวิทยา ๓๙ สุวิทารณ์  ธำรงวิศว ครู อนุมัติ
15 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140052 บ้านควนสระแก้ว จันทรา  รักคำ ครู อนุมัติ
16 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140040 วัดศรีสุวรรณาราม นัยนา  อักษรทอง ครู อนุมัติ
17 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140006 วัดนานอน สุภาณี  ไกรเทพ ครู อนุมัติ
18 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140004 บ้านบางยาง ชนิศา  อิฐเขตต์ ครู อนุมัติ
19 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140001 บ้านคลองเต็ง วันชัย  เพชรรัตน์ ครู อนุมัติ
20 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140001 บ้านคลองเต็ง ชนิตา   ดำปิน ครู อนุมัติ
21 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140014 วัดทุ่งหินผุด สุวิทย์  รอดคืน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด อนุมัติ
22 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140014 วัดทุ่งหินผุด อมรรัตน์  ช่วยด้วง ครู อนุมัติ
23 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140015 บ้านโคกชะแง้ นายเกษม  จิราโชติเดชากูร ครู อนุมัติ
24 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140027 บ้านหนองเรี้ย ผัสสาภรณ์  แก้วประชุม ครู อนุมัติ
25 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140028 ต้นบากราษฎร์บำรุง นายสำราญ  สมาธิ ครู อนุมัติ
26 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140029 วัดขุนสิทธิ์ อุทุมพร  ลุ้งบ้าน ธุรการ อนุมัติ
27 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140024 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ วนิดา  สมกำลัง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
28 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140020 วัดโคกพิกุล นางรุจิเรข  ศักดิ์ชัยนันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
29 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140031 วัดน้ำผุด อควรรัตน์  วิสุทธีวงศ์ ครูโรงเรียนวัดน้ำผุด อนุมัติ
30 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140036 บ้านห้วยเร็จ ภัทรพร  ผลธรรมปาลิต ครู อนุมัติ
31 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140037 บ้านปากห้วย รัตนา  ตาจา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
32 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140032 บ้านไร่พรุ นายพลกฤต  หัสสะโร ครู อนุมัติ
33 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140033 บ้านทุ่งนา ณภพ  สุตันรักษ์ ครู อนุมัติ
34 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140033 บ้านทุ่งนา วรรณา  ทองมีขวัญ ครู อนุมัติ
35 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140034 บ้านเขาหลัก นายกฤษติพงษ์  ดำแก้ว ครูโรงเรียนบ้านเขาหลัก อนุมัติ
36 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140035 บ้านด่าน ปัญญาโรจน์  เฮ่าฮู่เที่ยน ครู อนุมัติ
37 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140016 วัดแจ้ง คณาธิป  นับแสง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
38 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140013 วัดเกาะมะม่วง สมเพียร  ผิวเหลือง ครู อนุมัติ
39 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140013 วัดเกาะมะม่วง เบญจมาศ  คงมา ธุรการโรงเรียนวัดเกาะมะม่วง อนุมัติ
40 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140030 บ้านห้วยไทร สาวิตรี  ละเอียด ครู อนุมัติ
41 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140026 วัดโพธาราม นางพรหมพร   แสนสุข ครูโรงเรียนวัดโพธาราม อนุมัติ
42 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140045 วัดเชี่ยวชาญกิจ นายสมภพ  พานิชศิลป์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
43 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140046 บ้านปากไพ นางสาวอุดมพร  ฮั่วหลี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
44 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140047 บ้านกลางนา นางภวันตรี  บุญเกียรติ ครู อนุมัติ
45 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140234 บ้านโพรงจระเข้ กะฬะโสม  เส็นฤทธิ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
46 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140234 บ้านโพรงจระเข้ ณรงค์  หนูเจริญ ครู อนุมัติ
47 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140221 วัดโหละคล้า พินทุนะ  สิงหนัน ครู อนุมัติ
48 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140248 วัดอัมพวัน นางบุญทิพย์  จิตบุญ ครู โรงเรียนวัดอัมพวัน อนุมัติ
49 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140240 บ้านคลองทรายขาว นางอุไรวรรณ  เปาะทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
50 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140240 บ้านคลองทรายขาว มยุรินทร์  อรรฆยมาศ ครู อนุมัติ
51 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140241 บ้านทุ่งนา นางลฏาภา  พรหมเมศร์ ครู อนุมัติ
52 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140262 บ้านหนองชวด เอกทัศน์  เดชอรัญ ครู อนุมัติ
53 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140259 บ้านนาโตง นายกิตติชัย  เอ็มบุตร ครูโรงเรียนบ้านนาโตง อนุมัติ
54 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140260 บ้านนานิน นายวิวัฒน์  ศรีไตรรัตน์ ครู อนุมัติ
55 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140253 บ้านคลองปะเหลียน นิชาพัฒน์  จอมประดิษฐ์ ครู อนุมัติ
56 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140254 บ้านท่าบันได นายเกษม  เยะหมัน ครู อนุมัติ
57 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140258 บ้านควนอินทนินงาม พัชร์พล  สิงห์เกิด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
58 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140244 บ้านควนเคี่ยม สุคนธ์ทิพย์  คงทอง ครู อนุมัติ
59 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140245 บ้านควนยาง จตุพร  เนียมชู ครู อนุมัติ
60 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140245 บ้านควนยาง รสสุคนธ์  โปซิว ครู อนุมัติ
61 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140246 บ้านควนยวน รัศมี  จิตบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
62 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140242 บ้านทุ่งค่าย นางธรรณภัส  เอียดชะตา ครู อนุมัติ
63 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140243 บ้านเขาไม้แก้ว นางวัชรี  บุุญธรรม ครู อนุมัติ
64 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140223 บ้านยูงงาม สิรินภา  จาวิสูตร ครู อนุมัติ
65 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140238 วัดหนองเป็ด นางสาววิลาวัลย์  แก้ววิเชียร ครู อนุมัติ
66 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140239 บ้านหนองชุมแสง นางสาวนุชนาถ  แก้วเม่ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
67 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140224 วัดควนนิมิตศิลา รัตนา  เพชรชู ครู อนุมัติ
68 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140225 บ้านไทรงาม ประทับ  สมบัติทอง ครูโรงเรียนบ้านไทรงาม อนุมัติ
69 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140226 บ้านลำพิกุล ศจีวรรณ  คงหนู ครูผู้ช่วย อนุมัติ
70 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140227 บ้านทอนพลา เต็มดวง  พลประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
71 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140227 บ้านทอนพลา วรรณา  อินใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
72 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140233 บ้านทุ่งศาลา นายสมเกียรติ  ๊ลีสุรพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา อนุมัติ
73 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140231 บ้านห้วยด้วน นายธีศานติ์   กาญจนศรีเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
74 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140231 บ้านห้วยด้วน นางปณิฉัตร  คงรัักที่ ธุรการ อนุมัติ
75 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140231 บ้านห้วยด้วน นางสาวชญานันท์  สุโสะ ครู อนุมัติ
76 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140232 บ้านในควน ชุติมา  สิทธิพันธ์ ครู อนุมัติ
77 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140228 บ้านทุ่งหนองแห้ง นายปรีชา   เจริญลาภ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง อนุมัติ
78 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140222 บ้านโคกทราย นางทิพย์วัลย์  ศรีเกตุ ครู อนุมัติ
79 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140249 บ้านย่านตาขาว รัตนา  หล่อสุพรรณพร ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว อนุมัติ
80 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140257 บ้านนายายหม่อม จันทร์จุฬา   ใจกว้าง ครูโรงเรียนบ้านนายายหม่อม อนุมัติ
81 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140256 บ้านควนโพธิ์ กลิ่นทิพย์  ศรีเพชร ครู อนุมัติ
82 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140235 วัดชลวาปีวิหาร นางสาวโสภิดา  ศรีสงคราม พนักงานราชการ อนุมัติ
83 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140252 บ้านทุ่งเกาะญวน นายนิทัศน์  ผ่องอำไพ ครู อนุมัติ
84 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140158 หาดทรายทอง นางสาวษรวดี  จำปา ครู อนุมัติ
85 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140159 บ้านแหลม นางสาวเจษฎาภรณ์  เสียมไหม ครู อนุมัติ
86 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140156 บ้านสามแยก สุกัลยา  เวชสิทธิ์ ครู อนุมัติ
87 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140157 บ้านทอนหาน เรณู  ชื่นจิตร ครู อนุมัติ
88 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140153 บ้านท่าข้าม ตรีสุธา  ตัญจะโร ครู อนุมัติ
89 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140154 บ้านหยงสตาร์ นางจรรยา  หยงสตาร์ ครูโรงเรียนบ้านหยงสตาร์ อนุมัติ
90 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140155 ทุ่งรวงทอง ประภาพร  หะหมาน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
91 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140161 วัดท่าพญา นางสาวจุฑาทิพย์   เดิมหลิ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
92 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140168 บ้านทุ่งยาว งามตา  สุจริตธุระการ ครู อนุมัติ
93 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140169 บ้านหนองหว้า นางนันธิกา  ติประดิษฐ ครู อนุมัติ
94 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140171 บ้านทุ่งมะขามป้อม ยุพา  ตั้งสถิตพร ครู อนุมัติ
95 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140166 บ้านยวนโปะ ปรีชา  ช่วยดวง ครู อนุมัติ
96 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140167 บ้านป่าแก่ วิชชุดา  รองเดช ครู อนุมัติ
97 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140164 บ้านบางด้วน มนทิรา  กังแฮ ครู อนุมัติ
98 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140165 วัดควนวิไล จันทนา  บุญนิ่ม ครู อนุมัติ
99 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140163 บ้านหนองยายแม็ม นิรุสลินดา  ชายภักตร์ ครู อนุมัติ
100 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140173 บ้านหนองโต๊ะ นางสาวรัฐชฎาพร  ยิ่งขจร ธุรการ อนุมัติ
101 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140177 บ้านห้วยม่วง บุษยกาญจน์  กูมุดา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
102 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140178 บ้านหินคอกควาย สายใจ  กลิ่นเพชร ครู โรงเรียนบ้านหินคอกควาย อนุมัติ
103 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140179 บ้านหัวควน นางสาวรีนา  หมาดอี ครู อนุมัติ
104 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140180 บ้านวังศิลา นางยวนใจ  สุวรรณ์ ครู อนุมัติ
105 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140180 บ้านวังศิลา นางสาวสุธิรา  จิตรหลัง ครู อนุมัติ
106 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140193 บ้านควนไม้ดำ ไกรศร  เสลา ครู อนุมัติ
107 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140187 บ้านลำปลอกเหนือ รัตนาภรณ์ ติ้นซุ่ย  ติ้นซุ่ย ครู อนุมัติ
108 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140188 บ้านหาดเลา นางนิตยา  ชูบาล ครู อนุมัติ
109 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140185 บ้านปะเหลียน กานดา   ศรีนิ่ม ครู โรงเรียนบ้านปะเหลียน อนุมัติ
110 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140186 บ้านลำแคลง นันท์นภัสร์  แต้มประสิทธิ์ ธุรการ อนุมัติ
111 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140176 บ้านเขาติง ประเวศ  อนันตวรพจน์ ครู อนุมัติ
112 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140176 บ้านเขาติง รัศมี   หูเขียว ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
113 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140174 บ้านลิพัง พรเพ็ญ  ณ พัทลุง ครูชำนาญการ อนุมัติ
114 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140175 บ้านทุ่งปาหนัน นางสาวอัมภวัน  หมาดหวัง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
115 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140181 บ้านสุโสะ นางดาราพร  ทองขวิด ครู อนุมัติ
116 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140182 บ้านท่าคลอง ปิยะนันท์  จิโสะ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
117 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140183 ทุ่งไทรทอง นางสาวเมธาวี  มานะกล้า ครู อนุมัติ
118 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140184 บ้านท่าเทศ นายสมพร  ศรีสวัสดิ์ ครูช่วยสอน อนุมัติ
119 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140172 หนองผักฉีด นวธรภร  ชูแก้ว ครู อนุมัติ
120 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140189 บ้านหนองเจ็ดบาท ธิดารัตน์  เทพกุล ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
121 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140190 บ้านแหลมสอม นางจารุวรรณ  กังแฮ ครู อนุมัติ
122 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140191 บ้านนาทุ่ง จันทนา  ศรีเทพ ครู อนุมัติ
123 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140292 วัดไทรทอง นายจิรศักดิ์  ลีนะธรรม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
124 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140293 วัดนางประหลาด นายมลเทียน  รอดคืน ครูโรงเรียนวัดนางประหลาด อนุมัติ
125 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140294 บ้านไร่หลวง นางสาววิลาสิณี   นางสาววิลาสิณี สุทธินวล ครูจ้างสอน อนุมัติ
126 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140299 บ้านช่อง สุพัตรา  ด้วงสุข ครู อนุมัติ
127 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140300 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ นภาวรรณ  ขวัญเมือง ครู อนุมัติ
128 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140301 บ้านห้วยลึก อมรรัตน์  ชัยเพชร ครู อนุมัติ
129 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140301 บ้านห้วยลึก อาภาภรณ์  พูลรักษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
130 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140288 วัดธรรมาราม สิริพัชร์ บุญกราน  บุญกราน ครู อนุมัติ
131 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140289 บ้านเกาะปุด ทิวาพร  ทวิสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านเกาะปุด อนุมัติ
132 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140290 วัดควนสีนวล อนุสรณ์  จิตบุญ ครู อนุมัติ
133 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140285 บ้านหนองไทร ลักขณา  เสนปาน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
134 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140283 วัดจอมไตร ธัญญามาศ  เพชรพูล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
135 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140286 ไทรงาม รัชนี  เกตดำ ครู อนุมัติ
136 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140287 บ้านควนสวรรค์ นางวินันทการ  เทพเกลี้ยง ครู อนุมัติ
137 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140298 บ้านคลองลำปริง เรวดี   เอียดจุ้ย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
138 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140296 บ้านหนองยวน นางสาวนันทิชา  สงคง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
139 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140296 บ้านหนองยวน นางพิมพ์ศิริ  หอยสกุล ครู อนุมัติ
140 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140297 บ้านทุ่งส้มป่อย สุคนธา  ชัยทอง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
141 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140295 วัดมงคลสถาน นางปรียภัสสร์  ชัยเพชร จนท.ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
142 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140295 วัดมงคลสถาน วรรณฤดี  ไกรนรา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
143 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140327 บ้านตะเสะ เกศมณี  จิตเที่ยง ครู อนุมัติ
144 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140328 บ้านนาทะเล นางสาวสิรินันท์  เผือกละม้าย ครู อนุมัติ
145 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140329 บ้านโคกรัก จิราพร  อ่อนชื่นจิตร ธุรการ อนุมัติ
146 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140329 บ้านโคกรัก อานน  ทองสงฆ์ ครู อนุมัติ
147 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140326 บ้านทุ่งกอ นางนงเยาว์  ลีละวัฒน์วัฒนา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
148 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140325 บ้านบ้าหวี นางปฏิมาพร  ศรีไตรรัตน์ ครู อนุมัติ
149 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140324 บ้านบกหัก นางสาวอะติมา  เหมนแก้ว ครู อนุมัติ
150 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140320 หาดสำราญ ดวงใจ  ใจตรง ครู อนุมัติ
151 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140321 วัดหนองสมาน นารีรัตน์  เล็งเจริญ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
152 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140322 บ้านปากปรน ผัลย์ศุภา  จงราบ ธุรการ อนุมัติ
153 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140323 วัดปากปรน ผัลย์ศุภา  จงราบ ธุรการ อนุมัติ