รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140017 บ้านควนปริง วิมล  ประดู่ ครู อนุมัติ
2 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140018 บ้านนาป้อ นงลักษณ์  เกปัน ครู อนุมัติ
3 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140018 บ้านนาป้อ สรันดร์  กะเดช วิทยากรอิสลาม อนุมัติ
4 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140009 วัดนิคมประทีป นางนันทิพย์  บุญประสานติ์ ครู อนุมัติ
5 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140009 วัดนิคมประทีป นางปัทมา  แก้วอัมพร ครู วิทยฐานะชำนาญการ อนุมัติ
6 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140010 วัดสาริการาม ไพโรจน์  โพธิิ์ทอง ครู อนุมัติ
7 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140010 วัดสาริการาม นางจินดาพร  พากเพียร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
8 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140011 มิตรภาพที่ 31 นายไชยนุวัฒน์   เดชสถิตย์ ครู อนุมัติ
9 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140022 วัดควนวิเศษ ปรัชญา  อินทรักเดข ครู อนุมัติ
10 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140022 วัดควนวิเศษ จุรีรัตน์  อรัญวารี ครู อนุมัติ
11 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140021 อนุบาลตรัง นิวรรณ  ไชยรัตน์ ครู อนุมัติ
12 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140021 อนุบาลตรัง สุภาวดี  ภูสุมาศ ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง อนุมัติ
13 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140021 อนุบาลตรัง ศศิวิมล  นิ่มกาญจนา ครู อนุมัติ
14 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140021 อนุบาลตรัง le-kha  saithongkaew ครู อนุมัติ
15 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140042 วัดไทรงาม ศรีพรรณ  ลีวิรยะพันธุ์ ครู อนุมัติ
16 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140043 วัดไพรสนฑ์ สิริพร  เก่งกั้ว ครู อนุมัติ
17 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140048 ไทยรัฐวิทยา ๓๙ prakaiphun  panthai เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
18 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140048 ไทยรัฐวิทยา ๓๙ นายสุวิทารณ์  ธำรงวิศว ครู อนุมัติ
19 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140052 บ้านควนสระแก้ว นางปุญณิกา  ไกรรักษ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
20 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140040 วัดศรีสุวรรณาราม นางนัยนา  อักษรทอง ครู อนุมัติ
21 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140006 วัดนานอน สุภาณี  ไกรเทพ ครู อนุมัติ
22 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140006 วัดนานอน นายสมพร  สุทธิยาภรณ์ ครู อนุมัติ
23 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140006 วัดนานอน นางอังศุมาลิน  แสงศรีจันทร์ ครู อนุมัติ
24 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140006 วัดนานอน นางวชิรา   คงแย้ม ครู อนุมัติ
25 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140004 บ้านบางยาง รัตนารี  เจียรนัยหยก ครู อนุมัติ
26 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140004 บ้านบางยาง ณณฐกร  พิริยาภรณ์ ครู อนุมัติ
27 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140001 บ้านคลองเต็ง นายวันชัย  เพชรรัตน์ ครู อนุมัติ
28 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140001 บ้านคลองเต็ง นางบุษบา  เพชรรัตน์ ครู อนุมัติ
29 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140001 บ้านคลองเต็ง นาวี  เรืองชู ครู อนุมัติ
30 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140014 วัดทุ่งหินผุด นางอมรรัตน์  ช่วยด้วง ครู อนุมัติ
31 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140015 บ้านโคกชะแง้ เกษม  จิราโชติเดชากูร ครู อนุมัติ
32 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140027 บ้านหนองเรี้ย จินดา  กุลผอม ครู อนุมัติ
33 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140027 บ้านหนองเรี้ย ผัสสาภรณ์  แก้วประชุม ครู อนุมัติ
34 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140028 ต้นบากราษฎร์บำรุง สำราญ  สมาธิ ครู อนุมัติ
35 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140029 วัดขุนสิทธิ์ สมบูรณ์  กึ่งเลี่ยน ครู อนุมัติ
36 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140024 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ นางสาววนิดา  สมกำลัง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
37 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140020 วัดโคกพิกุล นางจุไรวรรณ  วงษ์เจริญผล ครู อนุมัติ
38 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140031 วัดน้ำผุด นายวันชัย  คุ้นมาก ครู อนุมัติ
39 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140031 วัดน้ำผุด อควรรัตน์  วิสุทธีวงศ์ ครูโรงเรียนวัดน้ำผุด อนุมัติ
40 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140036 บ้านห้วยเร็จ ภัทรพร  ผลธรรมปาลิต ครู อนุมัติ
41 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140037 บ้านปากห้วย รัตนา  ตาจา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
42 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140037 บ้านปากห้วย วันทนี  ศรีเพชร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
43 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140032 บ้านไร่พรุ นายพลกฤต  หัสสะโร ครู อนุมัติ
44 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140033 บ้านทุ่งนา ณภพ  สุตันรักษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
45 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140034 บ้านเขาหลัก พรปวีณ์  เลี้ยงสกุล ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
46 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140034 บ้านเขาหลัก นายกฤษติพงษ์  ดำแก้ว ครู อนุมัติ
47 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140035 บ้านด่าน นายสมปอง   ใจแข็ง ครู อนุมัติ
48 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140035 บ้านด่าน ปัญญาโรจน์  เฮ่าฮู่เที่ยน ครู อนุมัติ
49 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140016 วัดแจ้ง นางศรีเรือน  เพชรแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
50 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140016 วัดแจ้ง คณาธิป  นับแสง ครู อนุมัติ
51 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140013 วัดเกาะมะม่วง กระมลวรรณ  พลคช ธุรการ อนุมัติ
52 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140013 วัดเกาะมะม่วง จิราวรรณ  ชนะพล ครู อนุมัติ
53 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140030 บ้านห้วยไทร สุภาณี  คงวัน ครู อนุมัติ
54 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140030 บ้านห้วยไทร สาวิตรี  เหมือนกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
55 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140026 วัดโพธาราม วัลยา  ไกรเทพ ครู อนุมัติ
56 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140026 วัดโพธาราม นางพรหมพร   แสนสุข ครูโรงเรียนวัดโพธาราม อนุมัติ
57 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140044 บ้านคลองขุด กาญจนา  กาลสงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
58 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140045 วัดเชี่ยวชาญกิจ จีรภา  อ่อนช่วย ครู อนุมัติ
59 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140045 วัดเชี่ยวชาญกิจ เลอขวัญ  ทองเกลี้ยง ครู อนุมัติ
60 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140046 บ้านปากไพ udomporn  hualee ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
61 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140047 บ้านกลางนา ภวันตรี  บุญเกียรติ ครู อนุมัติ
62 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140047 บ้านกลางนา อาทิตา  แดงเรือง ครู อนุมัติ
63 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140234 บ้านโพรงจระเข้ ณรงค์  หนูเจริญ ครู อนุมัติ
64 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140234 บ้านโพรงจระเข้ ณรงค์  หนูเจริญ ครู อนุมัติ
65 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140221 วัดโหละคล้า นางสาวพินทุนะ  สิงหนัน ครู อนุมัติ
66 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140221 วัดโหละคล้า นางสุนทรี  ศรีพล ครู อนุมัติ
67 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140248 วัดอัมพวัน บุญทิพย์  จิตบุญ ครู อนุมัติ
68 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140240 บ้านคลองทรายขาว อุไรวรรณ  วงศ์ชู เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
69 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140240 บ้านคลองทรายขาว มยุรินทร์  อรรฆญมาศ ครู คศ.3 อนุมัติ
70 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140241 บ้านทุ่งนา นางลฏาภา  พรหมเมศร์ ครู อนุมัติ
71 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140262 บ้านหนองชวด นายเอกทัศน์  เดชอรัญ ครู อนุมัติ
72 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140262 บ้านหนองชวด นางศศิมา  รักษศรี ครู อนุมัติ
73 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140259 บ้านนาโตง winai  kongkul ครู อนุมัติ
74 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140259 บ้านนาโตง นายกิตติชัย  เอ็มบุตร ครูคศ.2 อนุมัติ
75 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140260 บ้านนานิน วิวัฒน์  ศรีไตรรัตน์ ครู อนุมัติ
76 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140253 บ้านคลองปะเหลียน นางวลัยภรณ์  อนุรักษ์ ครู อนุมัติ
77 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140253 บ้านคลองปะเหลียน นิชาพัฒน์  จอมประดิษฐ์ ครู อนุมัติ
78 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140254 บ้านท่าบันได เกษม  เยะหมัน ครู อนุมัติ
79 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140258 บ้านควนอินทนินงาม ประกายดาว  ทองพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
80 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140258 บ้านควนอินทนินงาม จริยา  ชูชาติ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
81 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140244 บ้านควนเคี่ยม สุคนธ์ทิพย์  คงทอง ครู อนุมัติ
82 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140245 บ้านควนยาง รสสุคนธ์  โปซิว ครู อนุมัติ
83 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140246 บ้านควนยวน รัศมี  จิตบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
84 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140242 บ้านทุ่งค่าย นฤมล  สีสุข ครู อนุมัติ
85 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140242 บ้านทุ่งค่าย ธรรณภัส  เอียดชะตา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
86 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140243 บ้านเขาไม้แก้ว Watcharee  Boontham ครู คศ 2 อนุมัติ
87 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140223 บ้านยูงงาม นางอัญชลี   จำเริญรักษ์ ครู อนุมัติ
88 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140223 บ้านยูงงาม นางสุวรรณี  รอดสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
89 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140223 บ้านยูงงาม นายอุดม  เจริญลาภ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
90 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140238 วัดหนองเป็ด วิลาวัลย์  แก้ววิเชียร ครู อนุมัติ
91 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140239 บ้านหนองชุมแสง นางวิไลลักษณ์  โชติรัตน์ ครู อนุมัติ
92 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140224 วัดควนนิมิตศิลา รัตนา  เพชรชู ครู อนุมัติ
93 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140224 วัดควนนิมิตศิลา watkuannimittsila  พิมพ์ศิริ สีทองเที่ยว ครู คศ.1 อนุมัติ
94 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140224 วัดควนนิมิตศิลา นายธีรกร  นวนหอม ครู อนุมัติ
95 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140225 บ้านไทรงาม วิภารัตน์  อินเอียด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
96 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140225 บ้านไทรงาม ประทับ  สมบัติทอง ครู อนุมัติ
97 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140226 บ้านลำพิกุล วิภารัตน์  อินเอียด ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
98 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140226 บ้านลำพิกุล ขนิษฐา  เกตสุวรรณ ครูจ้าง อนุมัติ
99 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140227 บ้านทอนพลา ทิพย์ชาดา  ณ นคร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
100 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140227 บ้านทอนพลา วรรณา  อินใหม่ ธุรการ อนุมัติ
101 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140227 บ้านทอนพลา อังคณา  กสิคุณ ครู อนุมัติ
102 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140233 บ้านทุ่งศาลา สมเกียรติ  ลีสุรพงศ์ ครู อนุมัติ
103 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140231 บ้านห้วยด้วน พิลาวัณย์  ลีแสวงสุข ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
104 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140231 บ้านห้วยด้วน นางสาวชญานันท์  สุโสะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
105 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140232 บ้านในควน ธนัชชา   ศรีสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
106 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140232 บ้านในควน นางเพ็ญศรี  ศรีเพชร ครู อนุมัติ
107 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140228 บ้านทุ่งหนองแห้ง นายปรีชา  เจริญลาภ ครู อนุมัติ
108 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140222 บ้านโคกทราย นายชนะ  ฉางตา ครูโรงเรียนบ้านโคกทราย อนุมัติ
109 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140222 บ้านโคกทราย ทิพย์วัลย์  ศรีเกตุ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
110 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140249 บ้านย่านตาขาว ศิริวรรณ  ยิวสิว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
111 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140249 บ้านย่านตาขาว ประภาพร  รวมพล ครู อนุมัติ
112 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140249 บ้านย่านตาขาว รัตนา  หล่อสุพรรณพร ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว อนุมัติ
113 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140257 บ้านนายายหม่อม นางภาวิณี  ลีลาชุติพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
114 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140257 บ้านนายายหม่อม จันทร์จุฬา  ใจกว้าง ครู คศ.1 อนุมัติ
115 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140256 บ้านควนโพธิ์ กลิ่นทิพย์  ศรีเพชร ครู คศ.1 อนุมัติ
116 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140252 บ้านทุ่งเกาะญวน นิทัศน์  ผ่องอำไพ ครู อนุมัติ
117 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140158 หาดทรายทอง ษรวดี  จำปา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
118 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140159 บ้านแหลม เจษฎาภรณ์  เสียมไหม ครู อนุมัติ
119 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140159 บ้านแหลม นางสาวเจษฎาภรณ์  เสียมไหม ครู อนุมัติ
120 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140156 บ้านสามแยก สุมา  หยังหลัง ครู อนุมัติ
121 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140156 บ้านสามแยก สุกัลยา  เวชสิทธิ์ ครู อนุมัติ
122 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140157 บ้านทอนหาน สุริยา  เจริญฤทธิ์ ครู อนุมัติ
123 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140157 บ้านทอนหาน ranu  chuenchit ครู อนุมัติ
124 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140153 บ้านท่าข้าม สุจิตรา  ไชยฤกษ์ ครู อนุมัติ
125 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140153 บ้านท่าข้าม นางสาวตรีสุธา  ตัญจะโร ครู อนุมัติ
126 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140154 บ้านหยงสตาร์ จรรยา  หยงสตาร์ ครู อนุมัติ
127 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140155 ทุ่งรวงทอง นางสาวประภาพร  หะหมาน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
128 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140161 วัดท่าพญา นางสาวจุฑาทิพย์  เดิมหลิ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
129 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140161 วัดท่าพญา นันทิยา  อมรกล ครู อนุมัติ
130 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140168 บ้านทุ่งยาว จันทพร  ไชยแก้ว ครู อนุมัติ
131 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140168 บ้านทุ่งยาว อาริน  อภัยพงค์ ครู อนุมัติ
132 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140169 บ้านหนองหว้า พิมพ์พิศา  แต้มประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
133 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140171 บ้านทุ่งมะขามป้อม นางยุพา  ตั้งสถิตพร ครู อนุมัติ
134 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140166 บ้านยวนโปะ นายปรีชา  ช่วยดวง ครู อนุมัติ
135 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140167 บ้านป่าแก่ นางราตรี  คงจันทร์ ครู อนุมัติ
136 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140164 บ้านบางด้วน นางมนทิรา  กังแฮ ครู อนุมัติ
137 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140165 วัดควนวิไล นางจันทนา  บุญนิ่ม ครูโรงเรียนวัดควนวิไล อนุมัติ
138 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140165 วัดควนวิไล กชกร  มีเพียร ครู คศ.2 อนุมัติ
139 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140165 วัดควนวิไล จิราพร  สุโสะ ครู อนุมัติ
140 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140163 บ้านหนองยายแม็ม นิรุสลินดา  ชายภักตร์ ครู อนุมัติ
141 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140173 บ้านหนองโต๊ะ สิทธิพงษ์  เก้าเอี้ยน ครู อนุมัติ
142 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140173 บ้านหนองโต๊ะ เนตรทราย  ณ ถลาง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
143 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140173 บ้านหนองโต๊ะ จิราภร  เพชรฤทธิ์ ครู อนุมัติ
144 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140177 บ้านห้วยม่วง บุษยกาญจน์  กูมุดา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
145 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140177 บ้านห้วยม่วง นางสาวชุษณา  นัครา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
146 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140178 บ้านหินคอกควาย นางสาวสายใจ  กลิ่นเพชร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
147 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140179 บ้านหัวควน นางสาวรีนา  หมาดอี ครูชำนาญการ อนุมัติ
148 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140179 บ้านหัวควน สุภารัตน์  พูลแก้ว ครูชำนาญการ อนุมัติ
149 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140180 บ้านวังศิลา สุธิรา  จิตรหลัง ครู อนุมัติ
150 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140180 บ้านวังศิลา ยวนใจ  สุวรรณ์ ครู อนุมัติ
151 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140193 บ้านควนไม้ดำ นายไกรศร  เสลา ครู อนุมัติ
152 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140193 บ้านควนไม้ดำ นางสาวกุลฤดี   อุตสาหะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
153 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140187 บ้านลำปลอกเหนือ นางรัตนาภรณ์  ติ้นซุ่ย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
154 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140188 บ้านหาดเลา นายสมบัติ   เสียมไหม ครู โรงเรียนบ้านหาดเลา อนุมัติ
155 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140188 บ้านหาดเลา นางนิตยา  ชูบาล ครู อนุมัติ
156 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140188 บ้านหาดเลา สมบัติ  เสียมไหม ครู อนุมัติ
157 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140188 บ้านหาดเลา นายโกมล  ลาวัณย์กาญจน์ ครู อนุมัติ
158 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140185 บ้านปะเหลียน กานดา  ศรีนิ่ม ครู อนุมัติ
159 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140186 บ้านลำแคลง นางสุทธิพร  สุวรรณรัตน์ ครู อนุมัติ
160 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140176 บ้านเขาติง วิสาข์  บุญเกียรติ ครู คศ.1 อนุมัติ
161 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140176 บ้านเขาติง ประเวศ  อนันตวรพจน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
162 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140174 บ้านลิพัง จันทร์สุดา  ธีระกุลพิศุทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
163 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140174 บ้านลิพัง พรเพ็ญ  ณ พัทลุง ครู อนุมัติ
164 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140175 บ้านทุ่งปาหนัน เบญญทิพย์  ทองสีดำ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
165 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140175 บ้านทุ่งปาหนัน นางสาวนิศานาถ  จิตเที่ยง ครู คศ.2 อนุมัติ
166 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140175 บ้านทุ่งปาหนัน อัมภวัน  หมาดหวัง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
167 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140181 บ้านสุโสะ อุบล  ธนวิริยนันท์ ครู อนุมัติ
168 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140181 บ้านสุโสะ นางดาราพร  ทองขวิด ครู อนุมัติ
169 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140181 บ้านสุโสะ สุนันทา  ชัยศิริ ครู อนุมัติ
170 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140182 บ้านท่าคลอง นางสาวนุชนาถ  จิโสะ ครู อนุมัติ
171 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140182 บ้านท่าคลอง กัญหา  บุญญาพิทักษ์ คศ.1 อนุมัติ
172 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140183 ทุ่งไทรทอง นายมนัสพงค์  ไชยรุตม์ ครู อนุมัติ
173 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140183 ทุ่งไทรทอง นางสาวเมธาวี  มานะกล้า ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
174 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140184 บ้านท่าเทศ นางศุภกาญจณ์  ธีระกุลพิศุทธิ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
175 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140172 หนองผักฉีด นวธรภร  ชูแก้ว ครู อนุมัติ
176 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140189 บ้านหนองเจ็ดบาท ธิดารัตน์  เทพกุล ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
177 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140190 บ้านแหลมสอม สมศรี  ตั้นพัฒนกิจ ครู อนุมัติ
178 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140190 บ้านแหลมสอม ปวีณา  เพ้งหล้ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
179 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140190 บ้านแหลมสอม จารุวรรณ  กังแฮ ครู อนุมัติ
180 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140191 บ้านนาทุ่ง จันทนา  ศรีเทพ ครู อนุมัติ
181 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140191 บ้านนาทุ่ง จันทนา  ศรีเทพ ครู อนุมัติ
182 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140292 วัดไทรทอง นายจิรศักดิ์  ลีนะธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
183 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140292 วัดไทรทอง ชุติมันต์  คุ้มรอด ครู โรงเรียนวัดไทรทอง อนุมัติ
184 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140292 วัดไทรทอง นางนัดดานิตย์  ทองเหมือน ครู อนุมัติ
185 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140292 วัดไทรทอง นางสาวจิรนันท์  แก้วสุทธิ์ ครู อนุมัติ
186 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140293 วัดนางประหลาด นายมลเทียน  รอดคืน ครู อนุมัติ
187 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140294 บ้านไร่หลวง จุรีรัตน์  วังภัย ครู อนุมัติ
188 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140294 บ้านไร่หลวง ฉันทนา  มังกรกิม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
189 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140299 บ้านช่อง สุพัตรา  ด้วงสุข ครู อนุมัติ
190 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140300 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ นภาวรรณ  ขวัญเมือง ครูชำนาญการ อนุมัติ
191 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140301 บ้านห้วยลึก อมรรัตน์  ใจมั่น ครู อนุมัติ
192 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140288 วัดธรรมาราม สิริพัชร์  บุญกราน ครู อนุมัติ
193 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140289 บ้านเกาะปุด ทิวาพร  ทวิสุวรรณ ครู อนุมัติ
194 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140290 วัดควนสีนวล อนุสรณ์  จิตบุญ ครู อนุมัติ
195 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140285 บ้านหนองไทร นางสาวลักขณา  เสนปาน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
196 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140283 วัดจอมไตร นายลิขสิทธิ์  ดุลยรัตน์ ครู อนุมัติ
197 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140286 ไทรงาม รัชนี  เกตดำ พนักงานราชการ อนุมัติ
198 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140286 ไทรงาม นางชาลี  เทศนอก ครู อนุมัติ
199 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140287 บ้านควนสวรรค์ นางวินันทการ  เทพเกลี้ยง ครู อนุมัติ
200 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140298 บ้านคลองลำปริง นายนวย  แสงแก้ว ครู คศ.2 อนุมัติ
201 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140296 บ้านหนองยวน วิญญา  ราชกิจชอบ ครู อนุมัติ
202 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140297 บ้านทุ่งส้มป่อย สุคนธา  ชัยทอง ครู อัตราจ้าง อนุมัติ
203 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140297 บ้านทุ่งส้มป่อย สุคนธา  ชัยทอง ครู อัตราจ้าง อนุมัติ
204 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140295 วัดมงคลสถาน นางปรียภัสสร์  ชัยเพชร จนท.ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
205 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140327 บ้านตะเสะ เกศมณี  จิตเที่ยง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
206 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140328 บ้านนาทะเล นายปรีชา  ตู้ดำ ครู อนุมัติ
207 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140328 บ้านนาทะเล จันทร์ทิพย์  อ่อนแท้ ครู อนุมัติ
208 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140328 บ้านนาทะเล นางสาวสิรินันท์  เผือกละม้าย หัวหน้าเจ้าหน้าที่ อนุมัติ
209 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140329 บ้านโคกรัก นายอานน  ทองสงฆ์ ครู อนุมัติ
210 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140326 บ้านทุ่งกอ นายสมนึก  จิตรหลัง ครู อนุมัติ
211 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140326 บ้านทุ่งกอ นางนงเยาว์  ลีละวัฒน์วัฒนา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
212 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140325 บ้านบ้าหวี ปฏิมาพร  ศรีไตรรัตน์ ครู อนุมัติ
213 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140324 บ้านบกหัก อะติมา  เหมนแก้ว ครู อนุมัติ
214 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140320 หาดสำราญ ดวงใจ  ใจตรง ครู คศ.1 อนุมัติ
215 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140321 วัดหนองสมาน นางนารีรัตน์  เล็งเจริญ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
216 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140321 วัดหนองสมาน กรุณรัตน์  สุวรรณชาตรี ครู อนุมัติ
217 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140322 บ้านปากปรน นางสาวมัสลิน  หนูทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
218 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140322 บ้านปากปรน นางผัลย์ศุภา  จงราบ ครูธุรการ อนุมัติ
219 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140323 วัดปากปรน วิศรุต  ใจตรง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ