รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140074 บ้านแตะหรำ นางสาวสุวินี  เอียดจุ้ย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
2 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140077 บ้านกันตังใต้ อารียา  อารับ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
3 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140077 บ้านกันตังใต้ จิตรา  พลเดช ครู อนุมัติ
4 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140078 บ้านเกาะเคี่ยม วินิตย์  มากมา ครู อนุมัติ
5 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140079 บ้านจุปะ อารี  สวัสดิ์ประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
6 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140079 บ้านจุปะ แสงเดือน  เจริญฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านจุปะ อนุมัติ
7 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140069 บ้านหาดยาว สุทัด  ทองพิมล ครู อนุมัติ
8 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140070 บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา วัลทินี  เพ็ชร์เพ็ง ครู(อัตราจ้าง) อนุมัติ
9 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140071 บ้านมดตะนอย พลศิลป์  ตรังคบุรีรัตน์ ครู อนุมัติ
10 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140065 บ้านเกาะมุกด์ นางวรนิษฐา  สุดสนิท ครูธุรการ อนุมัติ
11 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140065 บ้านเกาะมุกด์ Raksapon  Klompong ครู อนุมัติ
12 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140067 บ้านเกาะลิบง นางสาวสุขวภา  กังงิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
13 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140067 บ้านเกาะลิบง ชลธิชา  ประสานสงฆ์ ครู อนุมัติ
14 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140068 บ้านบาตูปูเต๊ะ สุธารัตน์  ดำทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
15 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140068 บ้านบาตูปูเต๊ะ ณัฐนันท์  สินสถิตพร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
16 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140053 บ้านคลองชีล้อม ชนม์ชนก  เทพทวี จนท.ธุรการ อนุมัติ
17 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140055 บ้านหนองเสม็ด นางสาวศศิวิมล  ฮ่องช่วน ครู อนุมัติ
18 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140082 บ้านคลองลุ นาตยา  รักเกต ครู อนุมัติ
19 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140083 บ้านบางเตา สิรินทิพย์  กลับขัน ครู อนุมัติ
20 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140083 บ้านบางเตา รอสีดา  สูนสละ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
21 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140096 บ้านนาเหนือ นางกาญจนา  รัตนรัต ครู อนุมัติ
22 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140096 บ้านนาเหนือ พัชรี  ดาบทอง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
23 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140089 วัดควนธานี นางสาววรพัชร  เตี่ยวย่อง ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
24 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140089 วัดควนธานี อรยา  ขวัญศรีสุทธิ์ ธุรการ อนุมัติ
25 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140091 บ้านโคกยาง นายวุฒิชัย  บุญขัน ครู อนุมัติ
26 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140097 บ้านน้ำฉา สุรศักดิ์  พญารัง ครู อนุมัติ
27 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140097 บ้านน้ำฉา นางสาวหทัยกานต์  ทองเหลือ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
28 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140097 บ้านน้ำฉา นางสาวจริยา  ดาบทอง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
29 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140066 บ้านท่าโต๊ะเมฆ ณรงค์ศักดิ์  ด่านอุดม ครู อนุมัติ
30 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140066 บ้านท่าโต๊ะเมฆ นาย  เสริมศักดิ์ รักใหม่ ครู อนุมัติ
31 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140072 บ้านพระม่วง ปกาศิต  สักกะพลางกูร ครูธุรการ อนุมัติ
32 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140072 บ้านพระม่วง สุวิมล  สำลี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
33 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140064 บ้านนาเกลือ อรวรรณ  นาเหนือ ครู อนุมัติ
34 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140064 บ้านนาเกลือ ภิรมยา  แก้วสด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
35 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140085 บ้านท่าส้ม พนม  สินธุ์ประจิม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
36 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140087 บ้านท่าปาบ จุรีย์  ชุมพล ครู อนุมัติ
37 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140056 บ้านบางเป้า นายสมบัติ  เรืองราย ครู อนุมัติ
38 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140056 บ้านบางเป้า วรรลี  ไมหมาด ครู อนุมัติ
39 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140056 บ้านบางเป้า วรรลี  ไมหมาด ครู อนุมัติ
40 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140056 บ้านบางเป้า ตรีจักร  รักราวี ครู อนุมัติ
41 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140057 บ้านป่าเตียว นางราศรี   วังขุนพรหม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
42 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140076 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา จรัส  ก้องเจริญกิจ ครู อนุมัติ
43 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140060 บ้านควนตุ้งกู นางปณิดา  กาหยี ครูคศ.1 อนุมัติ
44 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140060 บ้านควนตุ้งกู นางสาวบุหงา  หมาดเส็น ครู อนุมัติ
45 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140060 บ้านควนตุ้งกู นายมูญาฮีดีน  เลงสะ ครู อนุมัติ
46 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140063 บ้านน้ำราบ พรพิทย์  อุยสุย ครู อนุมัติ
47 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140062 บ้านบางสัก นางสาวประทุม  ศรีวะโร ครู อนุมัติ
48 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140094 บ้านพรุใหญ่ กัลยา  จันตุด ครู อนุมัติ
49 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140094 บ้านพรุใหญ่ สุดารัตน์  เพชรสุทธิ์ ครู อนุมัติ
50 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140093 บ้านบางหมาก นางปรียา  ต้องชู ครู อนุมัติ
51 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140058 บ้านตะเคียนหลบฟ้า นายมนัส  หลังเจะนุ้ย ครู ชำนาญการ อนุมัติ
52 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140059 บ้านไร่ใหญ่ จิณัฐตา  สัญกุล ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
53 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140095 บ้านทุ่งอิฐ นางสาวคันธมาศ  เตียวย่อง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ อนุมัติ
54 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140095 บ้านทุ่งอิฐ นัฏกร  เปาะทอง ครู อนุมัติ
55 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140080 บ้านย่านซื่อ นายศุภโชค  บูก๋ง ครู อนุมัติ
56 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140075 วัดวารีวง นุชมาศ  ตู้ดำ ครู อนุมัติ
57 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140073 บ้านแหลม นายมนัส   เจริญฤทธิ์ ครู อนุมัติ
58 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140054 บ้านปาเต เพ็ญพักตร์  ศักดา จนท.ธุรการ อนุมัติ
59 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140198 วัดเจริญร่มเมือง นางสาวอรอุมา  ไล่กสิกรรม ครู อนุมัติ
60 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140199 บ้านโตน ณัฐญาพร  แซ่เจียม ครู อนุมัติ
61 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140199 บ้านโตน นางสาวสุพรรษา   วังจำนงค์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
62 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140199 บ้านโตน นางสาวจุฑารัตน์  คงสง ครูธุรการ อนุมัติ
63 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140201 บ้านพรุเตย sirirat  doungchoo ครู อนุมัติ
64 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140202 กมลศรี อาลิษา  เกลือมีผล3920500126042 ครู อนุมัติ
65 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140203 บ้านสายควน สุพัฒน์  ยืนยง ครู อนุมัติ
66 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140203 บ้านสายควน นายยวน  พงษ์ศิริกุล ครู อนุมัติ
67 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140196 บ้านแหลมไทร สุรีพร  ทิพย์ยาน ครู อนุมัติ
68 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140196 บ้านแหลมไทร นันทวัน  หยีสัน พนักงานราชการ อนุมัติ
69 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140197 บ้านแหลมมะขาม นางสาวขอดีย๊ะ  อันวิเศษ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
70 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140197 บ้านแหลมมะขาม นางรอมือละ  ทิพย์ร่วง ครู อนุมัติ
71 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140197 บ้านแหลมมะขาม Julaporn  Tapchalerm ครูผู้ช่วย อนุมัติ
72 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140197 บ้านแหลมมะขาม นางสาวนวลอนงค์  จีนฉิ้ม พนักงานราชการ อนุมัติ
73 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140220 บ้านทุ่งขี้เหล็ก นายอนุราช  สินใหม ครู อนุมัติ
74 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140220 บ้านทุ่งขี้เหล็ก นางภัทธิรา  ทองบัว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
75 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140220 บ้านทุ่งขี้เหล็ก นางสร้อยนัดดา  ใจคง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
76 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140194 บ้านเขาไม้แก้ว วิเชน  เหมะรักษ์ ครู อนุมัติ
77 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140195 บ้านบางค้างคาว นางสาวชุติมา  คงแทน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
78 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140195 บ้านบางค้างคาว นายอาคม  คงไพทูรย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
79 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140195 บ้านบางค้างคาว นางสาวอาอิฉะ  เส็นหมาด ครู อนุมัติ
80 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140205 บ้านกลิ้งกลอง จารุณี  ดำเนียม ครู คศ. 1 อนุมัติ
81 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140205 บ้านกลิ้งกลอง นายเจริญศักดิ์   จันทรานนท์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
82 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140206 บ้านนาเมืองเพชร ยงยุทธ์  แซ่ตั้น ครู อนุมัติ
83 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140207 บ้านห้วยไทร เกศิรินทร์  สังแดหวา ครู อนุมัติ
84 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140211 บ้านไร่ออก รัตนาวดี   จันทร์นุ่น ครู อนุมัติ
85 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140211 บ้านไร่ออก จารุวรรณ์  พงษ์แพทย์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
86 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140213 บ้านบ่อหิน นายเวชพงศ์  หนูด้วง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
87 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140213 บ้านบ่อหิน อรวรรณ  รักรู้ ครู อนุมัติ
88 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140214 บ้านดุหุน สุนทร  กังแฮ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
89 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140214 บ้านดุหุน นางฑิฆัมพร  บุญญา ครู ชำนาญการ อนุมัติ
90 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140214 บ้านดุหุน สมปอง  ศรีเรือง ครู อนุมัติ
91 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140215 บ้านไสต้นวา เอี่ยมคุณ  เข็มทอง ครู อนุมัติ
92 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140215 บ้านไสต้นวา ชนาภา  คงเอียด ครู คศ.1 อนุมัติ
93 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140216 บ้านหัวหิน วราลักษณ์  ซุ้นสั้น ครูชำนาญการ อนุมัติ
94 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140216 บ้านหัวหิน นางสุมาพร  รักขพันธ์ คศ.2 อนุมัติ
95 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140216 บ้านหัวหิน นางอำนวย  คงแย้ม ครุูชำนาญการ อนุมัติ
96 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140217 บ้านพรุจูด พรอุมา  ประเสริฐ ครู อนุมัติ
97 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140219 หาดปากเมง วีรยุทธ  สงชู ครู อนุมัติ
98 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140219 หาดปากเมง พิเชษฐ  ดวดไธสง ครูชำนาญการ อนุมัติ
99 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140219 หาดปากเมง ธัญภัส  ช่วยธานี ครู อนุมัติ
100 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140212 บ้านฉางหลาง รัตนาภรณ์  ชูพูล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
101 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140218 วัดไม้ฝาด ปรียาภรณ์  ปรุงแก้ว พนักงานราชการ อนุมัติ
102 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140218 วัดไม้ฝาด ชวลา  ตันตรัตนพงษ์ ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
103 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140209 บ้านผมเด็น นางชนลักษณ์  ใจจ้อง ครู อนุมัติ
104 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140210 บ้านห้วยต่อ นางสาวดวงพร  เลิศสุทธิกุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยต่อ อนุมัติ
105 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140105 วัดคีรีวิหาร สฤษดิ์มาศ  เรืองขำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
106 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140106 บ้านหนองปรือ ณัฐญาภา  สิทธิชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
107 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140106 บ้านหนองปรือ วิสสุตา  พลฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
108 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140116 บ้านเขากอบ ภาวดี  ล่องตี้ ครู อนุมัติ
109 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140113 วัดกาญจนบริรักษ์ กัญณภิษฐ์  ทองเนื้อห้า นักวิเคราะห์ อนุมัติ
110 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140113 วัดกาญจนบริรักษ์ อาวุธ  พุฒด้วง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
111 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140107 บ้านควนตัง ปราณี  แก่นจันทร์ ครู อนุมัติ
112 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140126 ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) นางสุจินต์  สีใหม ครู อนุมัติ
113 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140125 บ้านไสมะม่วง อรอุมา  นิลละออ ครู อนุมัติ
114 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140125 บ้านไสมะม่วง อนุชิต  อาวุธ ครู อนุมัติ
115 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140123 วัดเขา เอิบพร  อารีย์กุล ครู อนุมัติ
116 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140137 บ้านทุ่งต่อ วีรินทร์  ไชยศร ครู อนุมัติ
117 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140137 บ้านทุ่งต่อ จินดา  หวานขัน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
118 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140137 บ้านทุ่งต่อ กุสุมา  เบญจวรางกูร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ อนุมัติ
119 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140148 บ้านหนองหมอ ภาณุพันธุ์  ขาวสังข์ ครู อนุมัติ
120 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140149 บ้านป่ากอ นางศิราณี   คงปลอด ครู อนุมัติ
121 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140150 บ้านไสบ่อ ภาศิริ  เสน่หา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
122 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140130 ไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า) วนิดา  รักชาติ ครู อนุมัติ
123 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140141 บ้านทุ่งศาลา ราตรี  คลายทุกข์ ครู อนุมัติ
124 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140143 บ้านควนพญา ละมุล  เนีียมชูชื่น พนักงานราชการ อนุมัติ
125 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140146 วัดนาวง ปวีณา  คงเขียว ครู โรงเรียนวัดนาวง อนุมัติ
126 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140146 วัดนาวง นางอรุณ  ต้องเซ่งกี่ ครูชำนาญการ อนุมัติ
127 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140146 วัดนาวง นางเยาวเรศ  จันทร์ทิพย์ ครู อนุมัติ
128 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140147 บ้านเหนือคลอง นางสาววรรณา  หมุนนุ้ย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
129 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140147 บ้านเหนือคลอง นายสุรพล  ต้องเซ่งกี่ ครู อนุมัติ
130 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140147 บ้านเหนือคลอง นายภักดี  พรมแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
131 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140147 บ้านเหนือคลอง นางสาวพรพรรษา  รักสกุล ครู อนุมัติ
132 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140102 บ้านควนอารี สายชล  สิกขาจารย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
133 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140103 บ้านทุ่งยางงาม นราทิพย์  สุขสนาน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
134 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140103 บ้านทุ่งยางงาม นางสาวจิราพร  ชาติกระพันธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
135 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140098 วัดบางดี คลาด  อ่อนรู้ที่ ครู อนุมัติ
136 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140099 บ้านซา นางตรีธาทิพย์  ย่องซื่อ ครู อนุมัติ
137 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140135 บ้านน้ำพราย วนิดา  โพธิศิริ ธุรการ อนุมัติ
138 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140133 วัดควนไทร จินดา  หวานขัน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
139 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140138 วัดปากแจ่ม นางสกาวเดือน  ศรีสุข ครู อนุมัติ
140 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140109 บ้านท่ามะปราง รัตนา  รุ่งเรือง ธุรการ อนุมัติ
141 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140109 บ้านท่ามะปราง วนิดา  โพธิศิริ ธุรการ อนุมัติ
142 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140110 บ้านคลองคุ้ย นางสาวฐิติมา  สงขำ ครู อนุมัติ
143 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140110 บ้านคลองคุ้ย วิรัตน์  กะตากูล ครู อนุมัติ
144 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140111 บ้านลำแพะ นายสันติ  ปิยดิลก ครูชำนาญการ อนุมัติ
145 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140111 บ้านลำแพะ ชีวิน  วัฒนสิน ครู อนุมัติ
146 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140131 บ้านลำภูรา สุพรรณี  เส้งุต้ง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
147 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140131 บ้านลำภูรา รัชนีวรรณ  อัครธราดล ครู อนุมัติ
148 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140132 วัดสิทธิโชค จันทิมา  เสนทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดสิทธิโชค อนุมัติ
149 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140142 บ้านวังลำ จิราภรณ์  ตรีรัตน์ ครู อนุมัติ
150 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140142 บ้านวังลำ นางสาวธิราทิพย์  ตังตกาญจนา ครู อนุมัติ
151 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140142 บ้านวังลำ วราพร  จงรักษ์ ครู อนุมัติ
152 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140140 บ้านเขาพรุเสม็ด พริ้มเพรา  ทองสุข ครู อนุมัติ
153 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140140 บ้านเขาพรุเสม็ด อุบล  ศรีทอง ครู อนุมัติ
154 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140139 วัดไตรสามัคคี วิไลลักษณ์  รองพล ครู อนุมัติ
155 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140127 วัดศรีรัตนาราม วรรณา  รักช่วย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
156 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140128 บ้านห้วยน้ำเย็น กิตติกร  ตุลยกุล ครู อนุมัติ
157 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140120 บ้านหนองสองพี่น้อง ภาวิณี  อัมพันธ์ จนท.ธุรการ อนุมัติ
158 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140120 บ้านหนองสองพี่น้อง รัชฎาภรณ์  จันทร์พุฒ ครูธุรการ อนุมัติ
159 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140121 บ้านควนเลียบ วันเพ็ญ  สุขรักษา จนท.ธุรการ อนุมัติ
160 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140122 บ้านวังหลาม นางปริชาติ   ภิรมย์ ครู อนุมัติ
161 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140118 บ้านหนองราโพ นางสาวสุคนธ์  สิงห์มณี ธุรการ อนุมัติ
162 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140118 บ้านหนองราโพ พิชามญธุ์  จันทร์ผุด ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
163 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140115 วัดห้วยนาง (วันครู2501) นายวิทยา  เหม่นแก้ว ครู อนุมัติ
164 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140115 วัดห้วยนาง (วันครู2501) จิตติมา  แซ่โค้ว ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
165 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140114 ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) นายชาญชัย  เสาร์แก้ว ครู อนุมัติ
166 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140114 ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ยุพา  ผลงาม ครู อนุมัติ
167 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140263 วัดเขาวิเศษ ชุลีภรณ์  จำปา ครู อนุมัติ
168 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140264 บ้านเขาโอน นางสาวจุฑารัตน์  ศรีจันทร์ทอง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
169 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140265 บ้านคลองโตน พงศกร  แก้วประชุม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
170 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140265 บ้านคลองโตน จุรีย์  ช่วยชาติ ครู อนุมัติ
171 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140270 บ้านหนองคล้า สุภัทราวดี  นกหรีด ครู อนุมัติ
172 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140271 บ้านหน้าเขา สุภัสสร  แสงสีจันทร์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
173 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140271 บ้านหน้าเขา ฉวี  ยอดทอง ครู อนุมัติ
174 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140271 บ้านหน้าเขา niramol  duanpen ครู อนุมัติ
175 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140272 บ้านหลังเขา ณัฎฐ์วลัญช์  วัฒนสิน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
176 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140268 บ้านทุ่งยาง ปรีดา  เจือกโว้น ครู อนุมัติ
177 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140269 วัดทุ่งใหญ่ นพพร  สม่าหลี ครู อนุมัติ
178 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140269 วัดทุ่งใหญ่ ปาริชาติ  เนียมสม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
179 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140266 บ้านจิจิก pannida  kraitape ครู อนุมัติ
180 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140266 บ้านจิจิก นางสาวชุติมาตย์  สนิทปู่ ครู อนุมัติ
181 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140280 สวนป่าประชาอุปถัมภ์ สุธรรม  คงชูศรี ครู อนุมัติ
182 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140276 วัดน้ำฉ่า นายวรวุธ  ชูช่วย ครู อนุมัติ
183 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140276 วัดน้ำฉ่า อริสรา  ไกรเทพ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
184 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140279 บ้านบางพระ อดาภรณ์  ชุมอักษร ครูชำนาญการ อนุมัติ
185 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140267 บ้านช่องลม นฤมล  ภิญโญ ครู อนุมัติ
186 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140267 บ้านช่องลม บุญรวี  คลายทุกข์ ครู อนุมัติ
187 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140273 บ้านช่องหาร นางอักษร  กลำพบุตร ครู อนุมัติ
188 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140273 บ้านช่องหาร สิริขวัญ  ขวัญเมือง ครู อนุมัติ
189 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140275 บ้านต้นปรง วรรณษา  มุกดา ครู โรงเรียนบ้านต้นปรง อนุมัติ
190 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140274 บ้านไชยภักดี คำรณ  ทองช่วย ครู อนุมัติ
191 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140274 บ้านไชยภักดี รัชฎาวรรณ  ธีรธิติ ครู อนุมัติ
192 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140278 บ้านบางคราม อาภรณ์  จิ้วล้อ ครู อนุมัติ
193 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140278 บ้านบางคราม รจนาพร  เคี่ยมการ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
194 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140277 บ้านในปง สุวิศา  ลักษณะ ครู อนุมัติ
195 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140277 บ้านในปง นายสมพงษ์  เฉิดโฉม ครู อนุมัติ
196 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140281 บ้านหนองชุมแสง นางสาวนิติมา  เสาวรัตน์ ครู อนุมัติ
197 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140281 บ้านหนองชุมแสง สุภาพร  สมใจนึก ครู อนุมัติ
198 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140304 บ้านทอนเหรียน รวงทอง  ใจกระจ่าง ครู อนุมัติ
199 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140304 บ้านทอนเหรียน รวงทอง  ใจกระจ่าง ครู อนุมัติ
200 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140312 บ้านลำช้าง ฐิตินันท์  เอ้งฉ้วน ครู อนุมัติ
201 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140312 บ้านลำช้าง กนกพร  กิจวิจิตร ครุ อนุมัติ
202 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140318 บ้านโพธิ์น้อย นางสุพัตรา   ศรีปาน ครูชำนาญการ อนุมัติ
203 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140318 บ้านโพธิ์น้อย นางสาวรอฮานา  นาวารี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
204 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140319 วัดโคกเลียบ นราทิพย์  เยาว์สนิท ครู อนุมัติ
205 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140306 วัดเขาพระ จุไรรัตน์  จิตรเพชร ครูชำนาญการ อนุมัติ
206 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140306 วัดเขาพระ ดรุณี  เต้งชู ครูผู้ช่วย อนุมัติ
207 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140307 บ้านควนหนองกก ณัฐชยาน์  เพ็ชรสุข ครู อนุมัติ
208 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140307 บ้านควนหนองกก ณัฐชยาน์  เพ็ชรสุข ครู อนุมัติ
209 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140307 บ้านควนหนองกก นางดวงพร  หนูทอง ครู อนุมัติ
210 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140313 บ้านทุ่งสมอ นายสุทัศน์  จริยาโสวรรณ ครู อนุมัติ
211 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140305 บ้านหนองมวง สารภี  สมจิตต์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
212 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140305 บ้านหนองมวง นางสารภี  สมจิตต์ ครู อนุมัติ
213 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140302 วัดควนเมา นายเอกราช  รันศรี ครู อนุมัติ
214 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140302 วัดควนเมา นายสุระเชษฐ   ศรีสงคราม ครู อนุมัติ
215 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140303 บ้านไร่ใหญ่ สัจจานันท์  รองวัง ครู อนุมัติ
216 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140303 บ้านไร่ใหญ่ ทรรศนศักดิ์  เทพอักษร ครู อนุมัติ
217 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140314 บ้านหนองบัว รุจิราภา  ศรีสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
218 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140314 บ้านหนองบัว คณิตศาสตร์  ขวัญดี ครู อนุมัติ
219 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140315 วัดถ้ำพระพุทธ สุชาติ  บัวเพ็ชร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
220 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140315 วัดถ้ำพระพุทธ นางสาวสมฤดี  ชิตชลธาร ครูผู่ช่วย อนุมัติ
221 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140316 บ้านหนองศรีจันทร์ วราภรณ์  อินทร์ทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
222 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140317 บ้านต้นไทร นางสาลินีย์  บุรีรักษ์ ครู อนุมัติ
223 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140310 บ้านควนหนองยาง โสภาวรรณ  ขาวเนียม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
224 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140311 บ้านหนองบัวน้อย ลดาวัลย์  สังข์ทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
225 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140308 บ้านคลองมวน อรอุมา  สุขดำ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
226 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140309 บ้านไทรบ่วง นฤมล  หนูอินทร์แก้ว ครู อนุมัติ