รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.พัทลุง เขต 1 340031 : วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) จุไรรัตน์  รอดดำ ครู
2 สพป.พัทลุง เขต 1 340031 : วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) สมนึก  พวงพวา ครู
3 สพป.พัทลุง เขต 1 340031 : วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) จุไรรัตน์  รอดดำ ครู
4 สพป.พัทลุง เขต 1 340007 : วัดควนแร่ นางนิวร  เกลี้ยงนิล ครู
5 สพป.พัทลุง เขต 1 340008 : วัดบ้านสวน อัปสรศรี  รองเดช เจ้าหน้าที่ธุรการ
6 สพป.พัทลุง เขต 1 340009 : บ้านควนกุฎ นางสาวอรชร  เศษธรรม ครูโรงเรียนบ้านควนกุฎ
7 สพป.พัทลุง เขต 1 340011 : วัดประดู่ทอง นางสาวศุภสินี  พราหมณพันธุ์ ธุรการโรงเรียนวัดประดู่ทอง
8 สพป.พัทลุง เขต 1 340011 : วัดประดู่ทอง กรองกาญจน์  ทองมาก ธุรการโรงเรียน
9 สพป.พัทลุง เขต 1 340035 : อนุบาลพัทลุง ปุญชรัศมิ์  หนูแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
10 สพป.พัทลุง เขต 1 340042 : วัดปากสระ สุพรรษา  ศรีนาค ครูธุรการโรงเรียนวัดปากสระ
11 สพป.พัทลุง เขต 1 340042 : วัดปากสระ นางวนิดา  หนูอุดม ครู
12 สพป.พัทลุง เขต 1 340043 : วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) chanyathip  pongjantarasatian เจ้าหน้าที่ธุรการ
13 สพป.พัทลุง เขต 1 340044 : บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) นางสุนิสา  แก้วตุ่น ครูชำนาญการ
14 สพป.พัทลุง เขต 1 340044 : บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) นายสมพร  จันทวี ครู
15 สพป.พัทลุง เขต 1 340045 : วัดท่าสำเภาใต้ มนสิชา  แก้วฉีด ครูโรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้
16 สพป.พัทลุง เขต 1 340045 : วัดท่าสำเภาใต้ wijit  Morkmuong ครู
17 สพป.พัทลุง เขต 1 340046 : วัดท่าสำเภาเหนือ กาญจนา  ณ พัทลุง เจ้าหน้าที่ธุรการ
18 สพป.พัทลุง เขต 1 340047 : วัดสุวรรณวิหารน้อย ณัฐธิดา  ตาแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
19 สพป.พัทลุง เขต 1 340047 : วัดสุวรรณวิหารน้อย สมใจ  จรจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
20 สพป.พัทลุง เขต 1 340012 : วัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) พงศ์พันธ์  จันทร์ลาม ครู
21 สพป.พัทลุง เขต 1 340036 : วัดประจิมทิศาราม เจนจิรา   เซ่งฮวด เจ้าหน้าที่ธุรการ
22 สพป.พัทลุง เขต 1 340017 : บ้านไสถั่ว เสาวนีย์  บุญยอด ครู
23 สพป.พัทลุง เขต 1 340017 : บ้านไสถั่ว นายโศภิษฐ์  ณ พัทลุง ู้ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 สพป.พัทลุง เขต 1 340018 : วัดอภยาราม นางสาวชญานิศ  เหตุทอง ธุรการโรงเรียน
25 สพป.พัทลุง เขต 1 340019 : วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) นางชื่่นจิตร   แก้วสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธาวาส(ภิรมอุถัมภ์)
26 สพป.พัทลุง เขต 1 340019 : วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) พรชัย  ทวิสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 สพป.พัทลุง เขต 1 340028 : วัดควนอินทร์นิมิตร สมใจ  ชูหนู ครูโรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร
28 สพป.พัทลุง เขต 1 340028 : วัดควนอินทร์นิมิตร Krongkarn  Jantarasavad ธุรการ
29 สพป.พัทลุง เขต 1 340027 : วัดอัมพวนาราม มิตรภาพที่ 89 อารี  หนูแป้นน้อย ครู
30 สพป.พัทลุง เขต 1 340027 : วัดอัมพวนาราม มิตรภาพที่ 89 สุภาพ  ไชยบุรินทร์ ครู
31 สพป.พัทลุง เขต 1 340027 : วัดอัมพวนาราม มิตรภาพที่ 89 วิลาวรรณ  พรมบุญแก้ว ธุรการโรงเรียน
32 สพป.พัทลุง เขต 1 340025 : วัดนาท่อม นางสาวนันทิยา  ไพรพฤกษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
33 สพป.พัทลุง เขต 1 340025 : วัดนาท่อม นายวันชัย  ศรีทอง ครู
34 สพป.พัทลุง เขต 1 340032 : วัดโคกแย้ม หทัยทิพย์   ทิพขุนราช ครู
35 สพป.พัทลุง เขต 1 340024 : บ้านนาโหนด นางนันทพร   จุลรอด เจ้าหน้าที่ธุรการ
36 สพป.พัทลุง เขต 1 340020 : วัดหัวหมอน นายชา  คชพันธ์ ครู โรงเรียนวัดวัดหมอน
37 สพป.พัทลุง เขต 1 340020 : วัดหัวหมอน นางสาวเบญจมาศ  ขอดแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
38 สพป.พัทลุง เขต 1 340020 : วัดหัวหมอน ชฎาพร  เทศทองมี ธุรการโรงเรียน
39 สพป.พัทลุง เขต 1 340021 : วัดบ่วงช้าง นายอาคม  เส้งเอียด ครู
40 สพป.พัทลุง เขต 1 340021 : วัดบ่วงช้าง นางอัมภรณ์  หนูหล่อ ครู
41 สพป.พัทลุง เขต 1 340022 : บ้านต้นไทร นางสาวสัมผัส  สังคะหะ ครูโรงเรียนบ้านต้นไทร
42 สพป.พัทลุง เขต 1 340022 : บ้านต้นไทร นายสมหมาย  ชูสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านต้นไทร
43 สพป.พัทลุง เขต 1 340040 : บ้านแหลมยาง อรจิรา  เทวยุรัง ครู โรงเรียนบ้านแหลมยาง
44 สพป.พัทลุง เขต 1 340040 : บ้านแหลมยาง วิราวรรณ  มากแก้ว ธุรการโรงเรียน
45 สพป.พัทลุง เขต 1 340038 : บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) นางสาวจรรยา  หนูไข่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
46 สพป.พัทลุง เขต 1 340048 : วัดเขาแดง นางเพลินใจ  ช่วยบำรุง ครู
47 สพป.พัทลุง เขต 1 340048 : วัดเขาแดง นางสาวกนกพร  บุณยรัตเศรณี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
48 สพป.พัทลุง เขต 1 340005 : วัดควนถบ ปิยลักษณ์  ปิยลักษณ์ ชูบัวขาว ธุรการโรงเรียน
49 สพป.พัทลุง เขต 1 340006 : อนุบาลเมืองพัทลุง นางยุพดี  เรืองเรน ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง
50 สพป.พัทลุง เขต 1 340006 : อนุบาลเมืองพัทลุง นางสาวเปาวลี  ขุนพล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
51 สพป.พัทลุง เขต 1 340041 : วัดกลาง นางอุไรวรรณ   พรหมรัตน์ ครูโรงเรียนวัดกลาง
52 สพป.พัทลุง เขต 1 340041 : วัดกลาง จันจิรา  เกตุชู ครูโรงเรียนวัดกลาง
53 สพป.พัทลุง เขต 1 340026 : วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ นางจารุวรรณ  จันทระ ครูโรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์
54 สพป.พัทลุง เขต 1 340003 : บ้านเตาปูน นางวาสนา   มูสิกะปาละ ครู
55 สพป.พัทลุง เขต 1 340004 : วัดปากประ เพ็ญศรี  ปานทุ่ม ธุรการ
56 สพป.พัทลุง เขต 1 340001 : วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) นายเอกณรินทร์  ศรีภักดี ครู
57 สพป.พัทลุง เขต 1 340001 : วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) นายชัยยา  ชูจันทร์ ครู
58 สพป.พัทลุง เขต 1 340002 : วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) นางสุภา   บัวสม ครู โรงเรียนวัดโพเด็ด
59 สพป.พัทลุง เขต 1 340002 : วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) วรนันทน์  นาถมทอง ครู
60 สพป.พัทลุง เขต 1 340119 : บ้านควนขนุน ดรรชนีกร   แก้วสุข ธุรการโรงเรียน
61 สพป.พัทลุง เขต 1 340121 : บ้านควนพลี สุพรรณี  รักช่วย ครู
62 สพป.พัทลุง เขต 1 340079 : วัดพิกุลทอง นางสาวจงจุฑา  หนูอ่อน ธุรการ
63 สพป.พัทลุง เขต 1 340080 : วัดไทรโกบ นางเจนจีรา   แก้วขาว ครูโรงเรียนวัดไทรโกบ
64 สพป.พัทลุง เขต 1 340080 : วัดไทรโกบ นางธีรารัตน์  ไม่ทุกข์ ครูโรงเรียนวัดไทรโกบ
65 สพป.พัทลุง เขต 1 340081 : บ้านหยีในสามัคคี บุณณดา   รักจันทร์ ครู
66 สพป.พัทลุง เขต 1 340081 : บ้านหยีในสามัคคี รัตนา  ยิ้มด้วง ครู
67 สพป.พัทลุง เขต 1 340082 : บ้านควนดินแดง เยาวลักษณ์  วงศ์รักษา เจ้าหน้าที่ธุรการ
68 สพป.พัทลุง เขต 1 340083 : บ้านใสอ้อย สุจิตรา  วงษ์ตั้นหิ้น เจ้าหน้าที่ธุรการ
69 สพป.พัทลุง เขต 1 340083 : บ้านใสอ้อย โกวิทย์  ยอดราช ครู โรงเรียนบ้านใสอ้อย
70 สพป.พัทลุง เขต 1 340084 : วัดหรังแคบ สุคนธ์   แสงโคตร ครู
71 สพป.พัทลุง เขต 1 340084 : วัดหรังแคบ นิจวรรณ  แก้วขุนทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
72 สพป.พัทลุง เขต 1 340122 : วัดป่าตอ นางวรวีร์  แสงสว่าง ครู
73 สพป.พัทลุง เขต 1 340122 : วัดป่าตอ นางสุภาวนี  สุขแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
74 สพป.พัทลุง เขต 1 340123 : อนุบาลควนขนุน นางนีรนุช  แก้วรอด ครู
75 สพป.พัทลุง เขต 1 340123 : อนุบาลควนขนุน นางสาวพรปวีณ์   หนูทิม ครูชำนาญการ
76 สพป.พัทลุง เขต 1 340123 : อนุบาลควนขนุน พงพัฒน์  รักด้วง ครู
77 สพป.พัทลุง เขต 1 340124 : บ้านโคกโดน ยุพเรศ  อังกุราภันันท์ ครูโรงเรียนบ้านโคกโดน
78 สพป.พัทลุง เขต 1 340124 : บ้านโคกโดน ณัฐธิดา  รักล้วน เจ้าหน้าที่ธุรการ
79 สพป.พัทลุง เขต 1 340089 : วัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) ละออง  หน่วยแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
80 สพป.พัทลุง เขต 1 340090 : วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ทิตย์ติญา  เกื้อกากร ูธุรการ
81 สพป.พัทลุง เขต 1 340092 : บ้านหัวป่าเขียว นางนงเยาว์   ขุนจันทร์ ครู
82 สพป.พัทลุง เขต 1 340093 : วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) นางสาวนิตยา  นวนจันทร์ ธุรการโรงเรียน
83 สพป.พัทลุง เขต 1 340093 : วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) นายบุญส่ง  นาคะพันธ์ ครู
84 สพป.พัทลุง เขต 1 340117 : บ้านขันหมู่ กุสุมา  ขาวรมย์ ธุรการโรงเรียน
85 สพป.พัทลุง เขต 1 340117 : บ้านขันหมู่ นางสุมลฑา  ชูช่วย ครูโรงเรียน
86 สพป.พัทลุง เขต 1 340117 : บ้านขันหมู่ นางบุญให้  สุทธิชน ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
87 สพป.พัทลุง เขต 1 340118 : วัดเกาะยาง วิไลวรรณ  ทองร่วง ครู
88 สพป.พัทลุง เขต 1 340113 : วัดลานแซะ นายธำรง  ทองขุนดำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
89 สพป.พัทลุง เขต 1 340113 : วัดลานแซะ นางสาวรัตนา  อินแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
90 สพป.พัทลุง เขต 1 340113 : วัดลานแซะ นางสาวรัตนา  อินแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
91 สพป.พัทลุง เขต 1 340113 : วัดลานแซะ ภัคชพัสว์  พันฤทธิ์ดำ ครู
92 สพป.พัทลุง เขต 1 340114 : วัดโงกน้ำ วิลาวัลย์  ทองขุนดำ ครูโรงเรียนวัดโงกน้ำ
93 สพป.พัทลุง เขต 1 340115 : วัดพังดาน นางพัชนีญา  ด้วงชู ครู
94 สพป.พัทลุง เขต 1 340115 : วัดพังดาน นางบุญญรัตน์  เจ้ยชุม ครู
95 สพป.พัทลุง เขต 1 340094 : วัดควนปันตาราม นายพันธ์ศักดิ์  นาคเกลี้ยง ครู
96 สพป.พัทลุง เขต 1 340095 : วัดสุนทราวาส นางจุรีวรรณ  สายรื่น ธุรการ
97 สพป.พัทลุง เขต 1 340095 : วัดสุนทราวาส นายชะเวง   ตั้งไล่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
98 สพป.พัทลุง เขต 1 340097 : บ้านสํานักกอ นางสาวปราณี   แย้มรัตนกุล ครู
99 สพป.พัทลุง เขต 1 340106 : ชุมชนบ้านควนปริง วิน  ผอมนุ่ม ผู้อำนวยการ
100 สพป.พัทลุง เขต 1 340106 : ชุมชนบ้านควนปริง นายบังคม  พันธุรัตน์ ครู
101 สพป.พัทลุง เขต 1 340107 : วัดทุ่งขึงหนัง นางสาวเบญจลักษณ์  นิลวงค์ ธุรการโรงเรียน
102 สพป.พัทลุง เขต 1 340108 : ทุ่งยางเปล นางฐิตาภรณ์  เหลือนุ่นขาบ ครู
103 สพป.พัทลุง เขต 1 340108 : ทุ่งยางเปล ฐิตาภรณ์  เหลือนุ่นขาบ ครู โรงเรียนทุ่งยางเปล
104 สพป.พัทลุง เขต 1 340109 : บ้านระหว่างควน jinda  suphanpong เจ้าหน้าที่ธุรการ
105 สพป.พัทลุง เขต 1 340109 : บ้านระหว่างควน นายชาติไทย  ชูเชิด ครู
106 สพป.พัทลุง เขต 1 340091 : บ้านธรรมเถียร นางชื่นจิต  ขาวสุด ครู
107 สพป.พัทลุง เขต 1 340085 : บ้านควนพนางตุง (สินประชา) ยุพา  ทองหนู ธุรการ
108 สพป.พัทลุง เขต 1 340086 : วัดไทรงาม สุดใจ  ชูศรี ธุรการ
109 สพป.พัทลุง เขต 1 340086 : วัดไทรงาม นางสาวเพ็ญวดี  ทองมี ครู
110 สพป.พัทลุง เขต 1 340087 : บ้านชายคลอง อรุณ  รัตนพันธ์ ครู
111 สพป.พัทลุง เขต 1 340087 : บ้านชายคลอง นางสาวกิตติพร  อินทรสมบัติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
112 สพป.พัทลุง เขต 1 340088 : บ้านท่าช้าง นายพิพัฒน์  รักษ์ด้วง ครู
113 สพป.พัทลุง เขต 1 340088 : บ้านท่าช้าง โสภิตา  จงบุรี ธุรการ
114 สพป.พัทลุง เขต 1 340111 : วัดเขาป้าเจ้ นายอรรถวิทย์   กรดเต็ม ครู คศ.3
115 สพป.พัทลุง เขต 1 340111 : วัดเขาป้าเจ้ ภัทราพร  หนูปักขิณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
116 สพป.พัทลุง เขต 1 340111 : วัดเขาป้าเจ้ จุฑามาศ  ขวัญมี เจ้าหน้าที่ธุรการ
117 สพป.พัทลุง เขต 1 340110 : วัดควนแพรกหา จิราภรณ์  ศรีสุวรรณวิเชียร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
118 สพป.พัทลุง เขต 1 340105 : วัดเขาอ้อ นางทัศนา  อ่อนจันทร์ ครู
119 สพป.พัทลุง เขต 1 340101 : วัดดอนศาลา อรอนงค์  หนูสุคนธ์ ธุรการ
120 สพป.พัทลุง เขต 1 340101 : วัดดอนศาลา นางสุตาล  สุกศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
121 สพป.พัทลุง เขต 1 340102 : วัดเขาทอง นางสุภาพร  กาญจโนภาส ครู
122 สพป.พัทลุง เขต 1 340102 : วัดเขาทอง นางสาววิลัยวัลย์  เผือกแสง เจ้าหน้าที่ธุรการ
123 สพป.พัทลุง เขต 1 340103 : วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) somsean  sangkeaw ครู
124 สพป.พัทลุง เขต 1 340099 : วัดแหลมโตนด มณเฑียร  แสงชาตรี ครูโรงเรียนวัดแหลมโตนด
125 สพป.พัทลุง เขต 1 340100 : บ้านเตง แนม  แจ้งจุล ครูโรงเรียนบ้านเตง(เรือนจุลประชาสรรค์)
126 สพป.พัทลุง เขต 1 340100 : บ้านเตง บุรัสกร  ทับชุม ครูโรงเรียนบ้านเตง(เรือนจุลประชาสรรค์)
127 สพป.พัทลุง เขต 1 340191 : บ้านเขาปู่ สมพงศ์  แก้วนาม ครู
128 สพป.พัทลุง เขต 1 340191 : บ้านเขาปู่ สุทธิพันธุ์  สุวรรณเดชากุล รองผู้อำนวยการ
129 สพป.พัทลุง เขต 1 340192 : บ้านเหรียงงาม วีระพร  สงขาว จนท.ธุรการ
130 สพป.พัทลุง เขต 1 340192 : บ้านเหรียงงาม นายมนต์ทิวา  ไชยแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา
131 สพป.พัทลุง เขต 1 340193 : วัดใสประดู่ สุชาติ  พริกเทพ ครู
132 สพป.พัทลุง เขต 1 340193 : วัดใสประดู่ ชุมพูนุช  เมืองแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
133 สพป.พัทลุง เขต 1 340194 : ชุณหะวัณ นายประสิทธิ์  กิตตินนทิกร ผู้อำนวยการโรงเรียน
134 สพป.พัทลุง เขต 1 340194 : ชุณหะวัณ ลำยอง  เทอดเกียรติกุล ครู
135 สพป.พัทลุง เขต 1 340194 : ชุณหะวัณ โสธยา  โสธยา เมืองชุม เจ้าหน้าที่ธุรการ
136 สพป.พัทลุง เขต 1 340189 : วัดโพรงงู นางมาลี  ชูช่วย ครูชำนาญการ
137 สพป.พัทลุง เขต 1 340189 : วัดโพรงงู onuma  onkaew เจ้าหน้าที่ธุรการ
138 สพป.พัทลุง เขต 1 340190 : บ้านไทรทอง บุญธรรม  ดำชู ครู
139 สพป.พัทลุง เขต 1 340190 : บ้านไทรทอง ลำใย  เบาะทอง ครู
140 สพป.พัทลุง เขต 1 340190 : บ้านไทรทอง นางสุภาพ  เทพสง ครู
141 สพป.พัทลุง เขต 1 340190 : บ้านไทรทอง สุรเชษฐ์  ศรีชุมพวง ผอ.
142 สพป.พัทลุง เขต 1 340190 : บ้านไทรทอง มนธญา  แก้วบัว ครูธุรการ
143 สพป.พัทลุง เขต 1 340187 : อนุบาลศรีบรรพต นางสาวญภา  ชูสังข์เพชร ธุรการ
144 สพป.พัทลุง เขต 1 340187 : อนุบาลศรีบรรพต นายสมนึก  คงเทพ ครู
145 สพป.พัทลุง เขต 1 340187 : อนุบาลศรีบรรพต นัฏฐา  จันทร์เกื้อ ครู
146 สพป.พัทลุง เขต 1 340187 : อนุบาลศรีบรรพต กชพรรณ  ห่อจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
147 สพป.พัทลุง เขต 1 340188 : บ้านโหล๊ะเร็ด นางสมศรี  ประมุข ครูชำนาญการพิเศษ
148 สพป.พัทลุง เขต 1 340188 : บ้านโหล๊ะเร็ด เอี่ยม  แก้วด้วง ครูชำนาญการ
149 สพป.พัทลุง เขต 1 340195 : วัดตะแพน จเร  หนูแสง ครูธุรการ
150 สพป.พัทลุง เขต 1 340196 : บ้านสวนโหนด นายบุญเลิศ   หนูอินทร์ ครู
151 สพป.พัทลุง เขต 1 340198 : บ้านหัสคุณ ยุทธนา  ขำเกิ้อ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
152 สพป.พัทลุง เขต 1 340229 : ประชารัฐบำรุง 2 ฐาณิชญาณ์  เพ็งพรหม ครู
153 สพป.พัทลุง เขต 1 340224 : วัดคลองใหญ่ ลัดดาวรรณ  คงแก้ว ครู
154 สพป.พัทลุง เขต 1 340225 : บ้านห้วยกรวด นายชาตรี  การะเกตุ ครู
155 สพป.พัทลุง เขต 1 340226 : บ้านปากเหมือง นายสมมิตร  สังเกตุ ครู
156 สพป.พัทลุง เขต 1 340226 : บ้านปากเหมือง โสรยา  บัวจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
157 สพป.พัทลุง เขต 1 340227 : บ้านไสเลียบ วรรณี  ศักดาณรงค์ ครู
158 สพป.พัทลุง เขต 1 340228 : บ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) นายวิจิตร  เทพสง ครูชำนาญการพิเศษ
159 สพป.พัทลุง เขต 1 340223 : บ้านเนินทราย นางอุ่นเรือน  หนูจันทร์ ครู
160 สพป.พัทลุง เขต 1 340223 : บ้านเนินทราย ณฐิพงศ์  อินทร์อักษร ครู
161 สพป.พัทลุง เขต 1 340221 : บ้านศาลาน้ำ ศศิธร  นวลจันทร์ ครู
162 สพป.พัทลุง เขต 1 340221 : บ้านศาลาน้ำ ดวงนภา  บัวทอง ธุรการ
163 สพป.พัทลุง เขต 1 340219 : บ้านบ่อทราย นายวิเกียรติ  เส้งสุ้น ครู
164 สพป.พัทลุง เขต 1 340220 : บ้านตลิ่งชัน นายวิชาญ  มานันตพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
165 สพป.พัทลุง เขต 1 340218 : อนุบาลป่าพะยอม ลำยอง  จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
166 สพป.พัทลุง เขต 1 340218 : อนุบาลป่าพะยอม วรวรรณ   ปานแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
167 สพป.พัทลุง เขต 1 340222 : บ้านไสกุน ตระกูล  มากแก้ว ครู
168 สพป.พัทลุง เขต 1 340230 : บ้านลานข่อย เรณู  มากสุวรรณ์ ธุรการ
169 สพป.พัทลุง เขต 1 340231 : บ้านทุ่งชุมพล ฐิติมา  วารี ธุรการโรงเรียน
170 สพป.พัทลุง เขต 1 340231 : บ้านทุ่งชุมพล เจริญ  ขาวสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
171 สพป.พัทลุง เขต 1 340232 : บ้านห้วยน้ำดำ ศิริขวัญ  จันทร์มณี ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ
172 สพป.พัทลุง เขต 1 340232 : บ้านห้วยน้ำดำ นางนภภัค  ช่วยเต้า ธุรการโรงเรียน
173 สพป.พัทลุง เขต 1 340234 : บ้านถ้ำลา นางอรจรีย์  ชูโลก ครู
174 สพป.พัทลุง เขต 1 340251 : บ้านขัน นางอาลัย   เพ็งพิต ครู
175 สพป.พัทลุง เขต 1 340251 : บ้านขัน จุฑาภัสณัน   มณีพันธ์ ครู
176 สพป.พัทลุง เขต 1 340251 : บ้านขัน นายสากล  คงแข็ง ครู
177 สพป.พัทลุง เขต 1 340252 : อนุบาลศรีนครินทร์ ธัญลักษณ์  บุญญาพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
178 สพป.พัทลุง เขต 1 340252 : อนุบาลศรีนครินทร์ นางยุวดี  หวังนุรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์
179 สพป.พัทลุง เขต 1 340253 : วัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) นางสาววาสนา  วงค์เดช ครู
180 สพป.พัทลุง เขต 1 340258 : บ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) อ้อมเดือน  ทองแดง เจ้าหน้าที่ธุรการ
181 สพป.พัทลุง เขต 1 340254 : วัดบ้านนา ธัญชนก  นิ่มดำ ครู
182 สพป.พัทลุง เขต 1 340255 : วัดลำใน สุธีศักดิ์  บุตรทอง ครู
183 สพป.พัทลุง เขต 1 340255 : วัดลำใน นายสวัสดิ์  หวานแก้ว ครู
184 สพป.พัทลุง เขต 1 340255 : วัดลำใน ภัทราพร  ดำจำนงค์ ธุรการโรงเรียน
185 สพป.พัทลุง เขต 1 340256 : บ้านนาวง ปวีณา  ทองนุ่น ธุรการ
186 สพป.พัทลุง เขต 1 340256 : บ้านนาวง นางสาวเพียงตา  ทองรอด ครู
187 สพป.พัทลุง เขต 1 340257 : บ้านโตน สายทิพย์  เกื้อเกต ธุรการ
188 สพป.พัทลุง เขต 1 340257 : บ้านโตน นายรัฐชาตร์  แสงคง ครู
189 สพป.พัทลุง เขต 1 340259 : วัดเกษตรนิคม นางสำเนียง  จีนปาน ครู
190 สพป.พัทลุง เขต 1 340249 : บ้านโหละหนุน นิรมล  ชูเซ่ง ครู
191 สพป.พัทลุง เขต 1 340249 : บ้านโหละหนุน นายธนวรรธ  สันติกาญจนพัฒน์ ครู
192 สพป.พัทลุง เขต 1 340250 : บ้านอ่างทอง บ้านอ่างทอง  ณิกากาญจน์ เสียงดัง ธุรการโรงเรียน
193 สพป.พัทลุง เขต 1 340250 : บ้านอ่างทอง เพ็ญญา  ประยูรรัตน์ ครู
194 สพป.พัทลุง เขต 1 340248 : วัดร่มเมือง นางวรรณา  จุ้ยชุม ครู