รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.พัทลุง เขต 1 340031 : วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) จุไรรัตน์  รอดดำ ครู
2 สพป.พัทลุง เขต 1 340031 : วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) สมนึก  พวงพวา ครู
3 สพป.พัทลุง เขต 1 340031 : วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) จุไรรัตน์  รอดดำ ครู
4 สพป.พัทลุง เขต 1 340007 : วัดควนแร่ นางสาวอัปสรศรี   รองเดช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
5 สพป.พัทลุง เขต 1 340008 : วัดบ้านสวน อรอนงค์  หนูรัตแก้ว ครู
6 สพป.พัทลุง เขต 1 340009 : บ้านควนกุฎ นางสาวอรชร  เศษธรรม ครูโรงเรียนบ้านควนกุฎ
7 สพป.พัทลุง เขต 1 340011 : วัดประดู่ทอง นางสาวศุภสินี  พราหมณพันธุ์ ธุรการโรงเรียนวัดประดู่ทอง
8 สพป.พัทลุง เขต 1 340035 : อนุบาลพัทลุง ปุญชรัศมิ์  หนูแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
9 สพป.พัทลุง เขต 1 340042 : วัดปากสระ นางวนิดา  หนูอุดม ครู
10 สพป.พัทลุง เขต 1 340043 : วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) chanyathip  pongjantarasatian เจ้าหน้าที่ธุรการ
11 สพป.พัทลุง เขต 1 340044 : บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) นางสุนิสา  แก้วตุ่น ครูชำนาญการ
12 สพป.พัทลุง เขต 1 340044 : บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) นายสมพร  จันทวี ครู
13 สพป.พัทลุง เขต 1 340045 : วัดท่าสำเภาใต้ wijit  Morkmuong ครู
14 สพป.พัทลุง เขต 1 340045 : วัดท่าสำเภาใต้ มนสิชา  แก้วฉีด ครูโรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้
15 สพป.พัทลุง เขต 1 340046 : วัดท่าสำเภาเหนือ Apiradee  Suwannasa-ard ครู
16 สพป.พัทลุง เขต 1 340046 : วัดท่าสำเภาเหนือ หทัยรัตน์  หาญณรงค์ ธุรการ
17 สพป.พัทลุง เขต 1 340047 : วัดสุวรรณวิหารน้อย สมใจ  จรจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ
18 สพป.พัทลุง เขต 1 340012 : วัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) พงศ์พันธ์  จันทร์ลาม ครู
19 สพป.พัทลุง เขต 1 340036 : วัดประจิมทิศาราม เรวดี  สงย้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ
20 สพป.พัทลุง เขต 1 340017 : บ้านไสถั่ว เสาวนีย์  บุญยอด ครู
21 สพป.พัทลุง เขต 1 340017 : บ้านไสถั่ว นายโศภิษฐ์  ณ พัทลุง ู้ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 สพป.พัทลุง เขต 1 340018 : วัดอภยาราม นางสาวชญานิศ  เหตุทอง ธุรการโรงเรียน
23 สพป.พัทลุง เขต 1 340018 : วัดอภยาราม นางสาวมนฤดี  บุญยก ธุรการ
24 สพป.พัทลุง เขต 1 340019 : วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) นางชื่่นจิตร   แก้วสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธาวาส(ภิรมอุถัมภ์)
25 สพป.พัทลุง เขต 1 340019 : วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) พรชัย  ทวิสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 สพป.พัทลุง เขต 1 340028 : วัดควนอินทร์นิมิตร Krongkarn  Jantarasavad ธุรการ
27 สพป.พัทลุง เขต 1 340028 : วัดควนอินทร์นิมิตร สมใจ  ชูหนู ครูโรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร
28 สพป.พัทลุง เขต 1 340027 : วัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89) อารี  หนูแป้นน้อย ครู
29 สพป.พัทลุง เขต 1 340027 : วัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89) สุภาพ  ไชยบุรินทร์ ครู
30 สพป.พัทลุง เขต 1 340025 : วัดนาท่อม นายวันชัย  ศรีทอง ครู
31 สพป.พัทลุง เขต 1 340032 : วัดโคกแย้ม หทัยทิพย์   ทิพขุนราช ครู
32 สพป.พัทลุง เขต 1 340024 : บ้านนาโหนด นางนันทพร   จุลรอด เจ้าหน้าที่ธุรการ
33 สพป.พัทลุง เขต 1 340020 : วัดหัวหมอน นายชา  คชพันธ์ ครู โรงเรียนวัดวัดหมอน
34 สพป.พัทลุง เขต 1 340020 : วัดหัวหมอน ชฎาพร  เทศทองมี ธุรการโรงเรียน
35 สพป.พัทลุง เขต 1 340021 : วัดบ่วงช้าง นางอัมภรณ์  หนูหล่อ ครู
36 สพป.พัทลุง เขต 1 340021 : วัดบ่วงช้าง นายอาคม  เส้งเอียด ครู
37 สพป.พัทลุง เขต 1 340022 : บ้านต้นไทร นางสาวสัมผัส  สังคะหะ ครูโรงเรียนบ้านต้นไทร
38 สพป.พัทลุง เขต 1 340022 : บ้านต้นไทร นายสมหมาย  ชูสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านต้นไทร
39 สพป.พัทลุง เขต 1 340040 : บ้านแหลมยาง อรจิรา  เทวยุรัง ครู โรงเรียนบ้านแหลมยาง
40 สพป.พัทลุง เขต 1 340038 : บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) นางณัฐธิดา  รักล้วน เจ้าหน้าที่ธุรการ
41 สพป.พัทลุง เขต 1 340048 : วัดเขาแดง นางเพลินใจ  ช่วยบำรุง ครู
42 สพป.พัทลุง เขต 1 340005 : วัดควนถบ วีรพงษ์  แซ่ภู่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
43 สพป.พัทลุง เขต 1 340006 : อนุบาลเมืองพัทลุง นางยุพดี  เรืองเรน ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง
44 สพป.พัทลุง เขต 1 340041 : วัดกลาง จันจิรา  เกตุชู ครูโรงเรียนวัดกลาง
45 สพป.พัทลุง เขต 1 340041 : วัดกลาง นางอุไรวรรณ   พรหมรัตน์ ครูโรงเรียนวัดกลาง
46 สพป.พัทลุง เขต 1 340026 : วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ นางจารุวรรณ  จันทระ ครูโรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์
47 สพป.พัทลุง เขต 1 340003 : บ้านเตาปูน นางวาสนา   มูสิกะปาละ ครู
48 สพป.พัทลุง เขต 1 340004 : วัดปากประ นางสาวกนกพร  บุณยรัตเศรณี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
49 สพป.พัทลุง เขต 1 340001 : วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) นายเอกณรินทร์  ศรีภักดี ครู
50 สพป.พัทลุง เขต 1 340001 : วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) นายชัยยา  ชูจันทร์ ครู
51 สพป.พัทลุง เขต 1 340002 : วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) นางสุภา   บัวสม ครู โรงเรียนวัดโพเด็ด
52 สพป.พัทลุง เขต 1 340002 : วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) วรนันทน์  นาถมทอง ครู
53 สพป.พัทลุง เขต 1 340119 : บ้านควนขนุน รณชัย  สงรักษ์ ธุรการโรงเรียน
54 สพป.พัทลุง เขต 1 340119 : บ้านควนขนุน ดรรชนีกร   แก้วสุข ธุรการโรงเรียน
55 สพป.พัทลุง เขต 1 340121 : บ้านควนพลี สุพรรณี  รักช่วย ครู
56 สพป.พัทลุง เขต 1 340079 : วัดพิกุลทอง พัชรา  ศรีชุมพวง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ
57 สพป.พัทลุง เขต 1 340079 : วัดพิกุลทอง Sipa  Lengsanit ครู
58 สพป.พัทลุง เขต 1 340080 : วัดไทรโกบ นางธีรารัตน์  ไม่ทุกข์ ครูโรงเรียนวัดไทรโกบ
59 สพป.พัทลุง เขต 1 340080 : วัดไทรโกบ นางเจนจีรา   แก้วขาว ครูโรงเรียนวัดไทรโกบ
60 สพป.พัทลุง เขต 1 340081 : บ้านหยีในสามัคคี บุณณดา   รักจันทร์ ครู
61 สพป.พัทลุง เขต 1 340081 : บ้านหยีในสามัคคี รัตนา  ยิ้มด้วง ครู
62 สพป.พัทลุง เขต 1 340082 : บ้านควนดินแดง แฉล้ม  ชัยฤษธิ์ ครู
63 สพป.พัทลุง เขต 1 340083 : บ้านใสอ้อย โกวิทย์  ยอดราช ครู โรงเรียนบ้านใสอ้อย
64 สพป.พัทลุง เขต 1 340083 : บ้านใสอ้อย สุจิตรา  วงษ์ตั้นหิ้น เจ้าหน้าที่ธุรการ
65 สพป.พัทลุง เขต 1 340084 : วัดหรังแคบ สุคนธ์   แสงโคตร ครู
66 สพป.พัทลุง เขต 1 340084 : วัดหรังแคบ เยาวลักษณ์  พิริยะวณิชชา เจ้าหน้าที่ธุรการ
67 สพป.พัทลุง เขต 1 340122 : วัดป่าตอ นางวรวีร์  แสงสว่าง ครู
68 สพป.พัทลุง เขต 1 340122 : วัดป่าตอ นางสุภาวนี  สุขแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
69 สพป.พัทลุง เขต 1 340123 : อนุบาลควนขนุน นางสาวพรปวีณ์   หนูทิม ครูชำนาญการ
70 สพป.พัทลุง เขต 1 340123 : อนุบาลควนขนุน พงพัฒน์  รักด้วง ครู
71 สพป.พัทลุง เขต 1 340124 : บ้านโคกโดน ยุพเรศ  อังกุราภันันท์ ครูโรงเรียนบ้านโคกโดน
72 สพป.พัทลุง เขต 1 340089 : วัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) ละออง  หน่วยแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
73 สพป.พัทลุง เขต 1 340090 : วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) สุกิจ  สินยัง ครู
74 สพป.พัทลุง เขต 1 340092 : บ้านหัวป่าเขียว นางนงเยาว์   ขุนจันทร์ ครู
75 สพป.พัทลุง เขต 1 340093 : วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ทิตย์ติญา  เกื้อกากร ูธุรการโรงเรียน
76 สพป.พัทลุง เขต 1 340093 : วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) นายบุญส่ง  นาคะพันธ์ ครู
77 สพป.พัทลุง เขต 1 340117 : บ้านขันหมู่ กุสุมา  ขาวรมย์ ธุรการโรงเรียน
78 สพป.พัทลุง เขต 1 340117 : บ้านขันหมู่ นางบุญให้  สุทธิชน ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
79 สพป.พัทลุง เขต 1 340117 : บ้านขันหมู่ นางสุมลฑา  ชูช่วย ครูโรงเรียน
80 สพป.พัทลุง เขต 1 340118 : วัดเกาะยาง วิไลวรรณ  ทองร่วง ครู
81 สพป.พัทลุง เขต 1 340113 : วัดลานแซะ นายธำรง  ทองขุนดำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
82 สพป.พัทลุง เขต 1 340113 : วัดลานแซะ ภัคชพัสว์  พันฤทธิ์ดำ ครู
83 สพป.พัทลุง เขต 1 340113 : วัดลานแซะ นางสาวรัตนา  อินแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
84 สพป.พัทลุง เขต 1 340114 : วัดโงกน้ำ วิลาวัลย์  ทองขุนดำ ครูโรงเรียนวัดโงกน้ำ
85 สพป.พัทลุง เขต 1 340115 : วัดพังดาน นางพัชนีญา  ด้วงชู ครู
86 สพป.พัทลุง เขต 1 340115 : วัดพังดาน นางบุญญรัตน์  เจ้ยชุม ครู
87 สพป.พัทลุง เขต 1 340094 : วัดควนปันตาราม นายพันธ์ศักดิ์  นาคเกลี้ยง ครู
88 สพป.พัทลุง เขต 1 340095 : วัดสุนทราวาส นายชะเวง   ตั้งไล่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
89 สพป.พัทลุง เขต 1 340096 : บ้านปากสระ อรพิน  นาควงค์ ธุรการ
90 สพป.พัทลุง เขต 1 340097 : บ้านสํานักกอ นางสาวปราณี   แย้มรัตนกุล ครู
91 สพป.พัทลุง เขต 1 340106 : ชุมชนบ้านควนปริง วิน  ผอมนุ่ม ผู้อำนวยการ
92 สพป.พัทลุง เขต 1 340106 : ชุมชนบ้านควนปริง นายบังคม  พันธุรัตน์ ครู
93 สพป.พัทลุง เขต 1 340107 : วัดทุ่งขึงหนัง วรางคณา  รัตนไชย ธุรการโรงเรียน
94 สพป.พัทลุง เขต 1 340108 : ทุ่งยางเปล นางฐิตาภรณ์  เหลือนุ่นขาบ ครู
95 สพป.พัทลุง เขต 1 340108 : ทุ่งยางเปล ฐิตาภรณ์  เหลือนุ่นขาบ ครู โรงเรียนทุ่งยางเปล
96 สพป.พัทลุง เขต 1 340109 : บ้านระหว่างควน นายชาติไทย  ชูเชิด ครู
97 สพป.พัทลุง เขต 1 340109 : บ้านระหว่างควน jinda  suphanpong เจ้าหน้าที่ธุรการ
98 สพป.พัทลุง เขต 1 340091 : บ้านธรรมเถียร นางชื่นจิต  ขาวสุด ครู
99 สพป.พัทลุง เขต 1 340085 : บ้านควนพนางตุง (สินประชา) ยุพา  ทองหนู ธุรการ
100 สพป.พัทลุง เขต 1 340086 : วัดไทรงาม นางสาวเพ็ญวดี  ทองมี ครู
101 สพป.พัทลุง เขต 1 340086 : วัดไทรงาม สุดใจ  ชูศรี ธุรการ
102 สพป.พัทลุง เขต 1 340087 : บ้านชายคลอง อรุณ  รัตนพันธ์ ครู
103 สพป.พัทลุง เขต 1 340088 : บ้านท่าช้าง โสภิตา  จงบุรี ธุรการ
104 สพป.พัทลุง เขต 1 340088 : บ้านท่าช้าง นายพิพัฒน์  รักษ์ด้วง ครู
105 สพป.พัทลุง เขต 1 340111 : วัดเขาป้าเจ้ ภัทราพร  หนูปักขิณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
106 สพป.พัทลุง เขต 1 340111 : วัดเขาป้าเจ้ นายอรรถวิทย์   กรดเต็ม ครู คศ.3
107 สพป.พัทลุง เขต 1 340110 : วัดควนแพรกหา จิราภรณ์  ศรีสุวรรณวิเชียร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
108 สพป.พัทลุง เขต 1 340110 : วัดควนแพรกหา นางสุชาดา  ชูช่วย ครู
109 สพป.พัทลุง เขต 1 340105 : วัดเขาอ้อ นางทัศนา  อ่อนจันทร์ ครู
110 สพป.พัทลุง เขต 1 340101 : วัดดอนศาลา อรอนงค์  หนูสุคนธ์ ธุรการ
111 สพป.พัทลุง เขต 1 340102 : วัดเขาทอง นางสุภาพร  กาญจโนภาส ครู
112 สพป.พัทลุง เขต 1 340103 : วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) วิลัยวัลย์  เผือกแสง ธุรการโรงเรียน
113 สพป.พัทลุง เขต 1 340103 : วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) somsean  sangkeaw ครู
114 สพป.พัทลุง เขต 1 340104 : วัดประดู่เรียง นางสาวนิชนันท์  รอดสุวรรณ ครูผู้ช่วย
115 สพป.พัทลุง เขต 1 340099 : วัดแหลมโตนด มณเฑียร  แสงชาตรี ครูโรงเรียนวัดแหลมโตนด
116 สพป.พัทลุง เขต 1 340100 : บ้านเตง แนม  แจ้งจุล ครูโรงเรียนบ้านเตง(เรือนจุลประชาสรรค์)
117 สพป.พัทลุง เขต 1 340100 : บ้านเตง บุรัสกร  ทับชุม ครูโรงเรียนบ้านเตง(เรือนจุลประชาสรรค์)
118 สพป.พัทลุง เขต 1 340191 : บ้านเขาปู่ นายสุพลเดช   มากชู ครู
119 สพป.พัทลุง เขต 1 340191 : บ้านเขาปู่ สุทธิพันธุ์  สุวรรณเดชากุล รองผู้อำนวยการ
120 สพป.พัทลุง เขต 1 340191 : บ้านเขาปู่ สมพงศ์  แก้วนาม ครู
121 สพป.พัทลุง เขต 1 340192 : บ้านเหรียงงาม นายมนต์ทิวา  ไชยแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา
122 สพป.พัทลุง เขต 1 340192 : บ้านเหรียงงาม วีระพร  สงขาว จนท.ธุรการ
123 สพป.พัทลุง เขต 1 340193 : วัดใสประดู่ สุชาติ  พริกเทพ ครู
124 สพป.พัทลุง เขต 1 340193 : วัดใสประดู่ ชุมพูนุช  เมืองแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
125 สพป.พัทลุง เขต 1 340194 : ชุณหะวัณ ลำยอง  เทอดเกียรติกุล ครู
126 สพป.พัทลุง เขต 1 340194 : ชุณหะวัณ นายประสิทธิ์  กิตตินนทิกร ผู้อำนวยการโรงเรียน
127 สพป.พัทลุง เขต 1 340189 : วัดโพรงงู นางมาลี  ชูช่วย ครูชำนาญการ
128 สพป.พัทลุง เขต 1 340189 : วัดโพรงงู onuma  onkaew เจ้าหน้าที่ธุรการ
129 สพป.พัทลุง เขต 1 340190 : บ้านไทรทอง ลำใย  เบาะทอง ครู
130 สพป.พัทลุง เขต 1 340190 : บ้านไทรทอง สุรเชษฐ์  ศรีชุมพวง ผอ.
131 สพป.พัทลุง เขต 1 340190 : บ้านไทรทอง บุญธรรม  ดำชู ครู
132 สพป.พัทลุง เขต 1 340190 : บ้านไทรทอง นางสุภาพ  เทพสง ครู
133 สพป.พัทลุง เขต 1 340187 : อนุบาลศรีบรรพต นางสาวญภา  ชูสังข์เพชร ธุรการ
134 สพป.พัทลุง เขต 1 340187 : อนุบาลศรีบรรพต นัฏฐา  จันทร์เกื้อ ครู
135 สพป.พัทลุง เขต 1 340187 : อนุบาลศรีบรรพต กชพรรณ  ห่อจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
136 สพป.พัทลุง เขต 1 340187 : อนุบาลศรีบรรพต นายสมนึก  คงเทพ ครู
137 สพป.พัทลุง เขต 1 340188 : บ้านโหล๊ะเร็ด นางสมศรี  ประมุข ครูชำนาญการพิเศษ
138 สพป.พัทลุง เขต 1 340188 : บ้านโหล๊ะเร็ด เอี่ยม  แก้วด้วง ครูชำนาญการ
139 สพป.พัทลุง เขต 1 340195 : วัดตะแพน จเร  หนูแสง ครูธุรการ
140 สพป.พัทลุง เขต 1 340196 : บ้านสวนโหนด นายบุญเลิศ   หนูอินทร์ ครู
141 สพป.พัทลุง เขต 1 340198 : บ้านหัสคุณ ยุทธนา  ขำเกิ้อ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
142 สพป.พัทลุง เขต 1 340229 : ประชารัฐบำรุง 2 ฐาณิชญาณ์  เพ็งพรหม ครู
143 สพป.พัทลุง เขต 1 340224 : วัดคลองใหญ่ ลัดดาวรรณ  คงแก้ว ครู
144 สพป.พัทลุง เขต 1 340225 : บ้านห้วยกรวด นางนภภัค  ช่วยเต้า ธุรการ
145 สพป.พัทลุง เขต 1 340225 : บ้านห้วยกรวด นายชาตรี  การะเกตุ ครู
146 สพป.พัทลุง เขต 1 340226 : บ้านปากเหมือง นายสมมิตร  สังเกตุ ครู
147 สพป.พัทลุง เขต 1 340227 : บ้านไสเลียบ วรรณี  ศักดาณรงค์ ครู
148 สพป.พัทลุง เขต 1 340228 : บ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) นายวิจิตร  เทพสง ครูชำนาญการพิเศษ
149 สพป.พัทลุง เขต 1 340223 : บ้านเนินทราย ณฐิพงศ์  อินทร์อักษร ครู
150 สพป.พัทลุง เขต 1 340223 : บ้านเนินทราย นางอุ่นเรือน  หนูจันทร์ ครู
151 สพป.พัทลุง เขต 1 340221 : บ้านศาลาน้ำ ดวงนภา  บัวทอง ธุรการ
152 สพป.พัทลุง เขต 1 340221 : บ้านศาลาน้ำ ศศิธร  นวลจันทร์ ครู
153 สพป.พัทลุง เขต 1 340219 : บ้านบ่อทราย นายวิเกียรติ  เส้งสุ้น ครู
154 สพป.พัทลุง เขต 1 340220 : บ้านตลิ่งชัน นายวิชาญ  มานันตพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
155 สพป.พัทลุง เขต 1 340218 : อนุบาลป่าพะยอม ลำยอง  จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
156 สพป.พัทลุง เขต 1 340218 : อนุบาลป่าพะยอม วรวรรณ   ปานแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
157 สพป.พัทลุง เขต 1 340222 : บ้านไสกุน ตระกูล  มากแก้ว ครู
158 สพป.พัทลุง เขต 1 340230 : บ้านลานข่อย เรณู  มากสุวรรณ์ ธุรการ
159 สพป.พัทลุง เขต 1 340231 : บ้านทุ่งชุมพล เจริญ  ขาวสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
160 สพป.พัทลุง เขต 1 340231 : บ้านทุ่งชุมพล นายสงบ  นุ่นตรี ครู
161 สพป.พัทลุง เขต 1 340232 : บ้านห้วยน้ำดำ ศิริขวัญ  จันทร์มณี ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ
162 สพป.พัทลุง เขต 1 340234 : บ้านถ้ำลา นางอรจรีย์  ชูโลก ครู
163 สพป.พัทลุง เขต 1 340251 : บ้านขัน นางอาลัย   เพ็งพิต ครู
164 สพป.พัทลุง เขต 1 340251 : บ้านขัน จุฑาภัสณัน   มณีพันธ์ ครู
165 สพป.พัทลุง เขต 1 340251 : บ้านขัน นายสากล  คงแข็ง ครู
166 สพป.พัทลุง เขต 1 340252 : อนุบาลศรีนครินทร์ นางยุวดี  หวังนุรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์
167 สพป.พัทลุง เขต 1 340253 : วัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) นางสาววาสนา  วงค์เดช ครู
168 สพป.พัทลุง เขต 1 340258 : บ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ศิริศักดิ์  วัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน
169 สพป.พัทลุง เขต 1 340258 : บ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ธันยพัต  หนูชู ธุรการ
170 สพป.พัทลุง เขต 1 340254 : วัดบ้านนา ธัญชนก  นิ่มดำ ครู
171 สพป.พัทลุง เขต 1 340255 : วัดลำใน นายสวัสดิ์  หวานแก้ว ครู
172 สพป.พัทลุง เขต 1 340255 : วัดลำใน สุธีศักดิ์  บุตรทอง ครู
173 สพป.พัทลุง เขต 1 340256 : บ้านนาวง อนัญญา   เนียมชุม ครู
174 สพป.พัทลุง เขต 1 340256 : บ้านนาวง ปวีณา  ทองนุ่น ธุรการ
175 สพป.พัทลุง เขต 1 340257 : บ้านโตน สายทิพย์  เกื้อเกต ธุรการ
176 สพป.พัทลุง เขต 1 340257 : บ้านโตน นายรัฐชาตร์  แสงคง ครู
177 สพป.พัทลุง เขต 1 340259 : วัดเกษตรนิคม นางสำเนียง  จีนปาน ครู
178 สพป.พัทลุง เขต 1 340249 : บ้านโหละหนุน นิรมล  ชูเซ่ง ครู
179 สพป.พัทลุง เขต 1 340249 : บ้านโหละหนุน นายธนวรรธ  สันติกาญจนพัฒน์ ครู
180 สพป.พัทลุง เขต 1 340250 : บ้านอ่างทอง เพ็ญญา  ประยูรรัตน์ ครู
181 สพป.พัทลุง เขต 1 340250 : บ้านอ่างทอง สนั่น  ขิตนาคินทร์ ครู
182 สพป.พัทลุง เขต 1 340248 : วัดร่มเมือง นางวรรณา  จุ้ยชุม ครู