รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340031 วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) จุไรรัตน์  รอดดำ ครู อนุมัติ
2 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340031 วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) จุไรรัตน์  รอดดำ ครู อนุมัติ
3 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340031 วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) สมนึก  พวงพวา ครู อนุมัติ
4 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340007 วัดควนแร่ นางสาวอัปสรศรี   รองเดช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
5 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340008 วัดบ้านสวน อรอนงค์  หนูรัตแก้ว ครู อนุมัติ
6 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340009 บ้านควนกุฎ นางสาวอรชร  เศษธรรม ครูโรงเรียนบ้านควนกุฎ อนุมัติ
7 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340011 วัดประดู่ทอง นางสาวศุภสินี  พราหมณพันธุ์ ธุรการโรงเรียนวัดประดู่ทอง อนุมัติ
8 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340035 อนุบาลพัทลุง ปุญชรัศมิ์  หนูแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
9 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340042 วัดปากสระ นางวนิดา  หนูอุดม ครู อนุมัติ
10 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340043 วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) chanyathip  pongjantarasatian เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
11 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340044 บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) นางสุนิสา  แก้วตุ่น ครูชำนาญการ อนุมัติ
12 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340044 บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) นายสมพร  จันทวี ครู อนุมัติ
13 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340045 วัดท่าสำเภาใต้ wijit  Morkmuong ครู อนุมัติ
14 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340045 วัดท่าสำเภาใต้ มนสิชา  แก้วฉีด ครูโรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ อนุมัติ
15 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340046 วัดท่าสำเภาเหนือ หทัยรัตน์  หาญณรงค์ ธุรการ อนุมัติ
16 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340046 วัดท่าสำเภาเหนือ Apiradee  Suwannasa-ard ครู อนุมัติ
17 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340047 วัดสุวรรณวิหารน้อย สมใจ  จรจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
18 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340012 วัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) พงศ์พันธ์  จันทร์ลาม ครู อนุมัติ
19 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340036 วัดประจิมทิศาราม เรวดี  สงย้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
20 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340017 บ้านไสถั่ว นายโศภิษฐ์  ณ พัทลุง ู้ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
21 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340017 บ้านไสถั่ว เสาวนีย์  บุญยอด ครู อนุมัติ
22 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340018 วัดอภยาราม นางสาวมนฤดี  บุญยก ธุรการ อนุมัติ
23 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340018 วัดอภยาราม นางสาวชญานิศ  เหตุทอง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
24 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340019 วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) นางชื่่นจิตร   แก้วสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธาวาส(ภิรมอุถัมภ์) อนุมัติ
25 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340019 วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) พรชัย  ทวิสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
26 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340028 วัดควนอินทร์นิมิตร สมใจ  ชูหนู ครูโรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร อนุมัติ
27 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340028 วัดควนอินทร์นิมิตร Krongkarn  Jantarasavad ธุรการ อนุมัติ
28 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340027 วัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89) อารี  หนูแป้นน้อย ครู อนุมัติ
29 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340027 วัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89) สุภาพ  ไชยบุรินทร์ ครู อนุมัติ
30 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340025 วัดนาท่อม นายวันชัย  ศรีทอง ครู อนุมัติ
31 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340032 วัดโคกแย้ม หทัยทิพย์   ทิพขุนราช ครู อนุมัติ
32 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340024 บ้านนาโหนด นางนันทพร   จุลรอด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
33 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340024 บ้านนาโหนด นายถาวร   แสงแก้ว ครู อนุมัติ
34 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340020 วัดหัวหมอน นายชา  คชพันธ์ ครู โรงเรียนวัดวัดหมอน อนุมัติ
35 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340020 วัดหัวหมอน ชฎาพร  เทศทองมี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
36 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340021 วัดบ่วงช้าง นายอาคม  เส้งเอียด ครู อนุมัติ
37 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340021 วัดบ่วงช้าง นางอัมภรณ์  หนูหล่อ ครู อนุมัติ
38 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340022 บ้านต้นไทร นางสาวสัมผัส  สังคะหะ ครูโรงเรียนบ้านต้นไทร อนุมัติ
39 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340022 บ้านต้นไทร นายสมหมาย  ชูสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านต้นไทร อนุมัติ
40 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340040 บ้านแหลมยาง อรจิรา  เทวยุรัง ครู โรงเรียนบ้านแหลมยาง อนุมัติ
41 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340038 บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) นางสาวธนวรรณ  นิ่มนวล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
42 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340038 บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) นายไพโรจน์ธนา  อมตเวทย์ ครู อนุมัติ
43 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340048 วัดเขาแดง นางเพลินใจ  ช่วยบำรุง ครู อนุมัติ
44 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340005 วัดควนถบ พรรณี  ธรรมรังษี ครู อนุมัติ
45 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340005 วัดควนถบ วีรพงษ์  แซ่ภู่ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
46 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340006 อนุบาลเมืองพัทลุง นางยุพดี  เรืองเรน ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง อนุมัติ
47 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340041 วัดกลาง นางอุไรวรรณ   พรหมรัตน์ ครูโรงเรียนวัดกลาง อนุมัติ
48 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340041 วัดกลาง จันจิรา  เกตุชู ครูโรงเรียนวัดกลาง อนุมัติ
49 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340026 วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ นางจารุวรรณ  จันทระ ครูโรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ อนุมัติ
50 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340003 บ้านเตาปูน นางวาสนา   มูสิกะปาละ ครู อนุมัติ
51 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340004 วัดปากประ นางสาวกนกพร  บุณยรัตเศรณี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
52 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340001 วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) นายชัยยา  ชูจันทร์ ครู อนุมัติ
53 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340001 วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) นายเอกณรินทร์  ศรีภักดี ครู อนุมัติ
54 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340002 วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) วรนันทน์  นาถมทอง ครู อนุมัติ
55 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340002 วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) นางสุภา   บัวสม ครู โรงเรียนวัดโพเด็ด อนุมัติ
56 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340119 บ้านควนขนุน รณชัย  สงรักษ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
57 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340119 บ้านควนขนุน ดรรชนีกร   แก้วสุข ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
58 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340120 บ้านโคกวา นางวรรณา  อินทร์แก้ว ครู อนุมัติ
59 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340121 บ้านควนพลี สุพรรณี  รักช่วย ครู อนุมัติ
60 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340079 วัดพิกุลทอง Sipa  Lengsanit ครู อนุมัติ
61 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340079 วัดพิกุลทอง พัชรา  ศรีชุมพวง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ อนุมัติ
62 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340080 วัดไทรโกบ นางเจนจีรา   แก้วขาว ครูโรงเรียนวัดไทรโกบ อนุมัติ
63 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340080 วัดไทรโกบ นางธีรารัตน์  ไม่ทุกข์ ครูโรงเรียนวัดไทรโกบ อนุมัติ
64 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340081 บ้านหยีในสามัคคี บุณณดา   รักจันทร์ ครู อนุมัติ
65 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340081 บ้านหยีในสามัคคี รัตนา  ยิ้มด้วง ครู อนุมัติ
66 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340082 บ้านควนดินแดง แฉล้ม  ชัยฤษธิ์ ครู อนุมัติ
67 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340083 บ้านใสอ้อย นายเฉลิม  ทองดำ ครู อนุมัติ
68 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340083 บ้านใสอ้อย สุจิตรา  วงษ์ตั้นหิ้น เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
69 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340084 วัดหรังแคบ สุคนธ์   แสงโคตร ครู อนุมัติ
70 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340084 วัดหรังแคบ เยาวลักษณ์  พิริยะวณิชชา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
71 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340122 วัดป่าตอ นางวรวีร์  แสงสว่าง ครู อนุมัติ
72 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340122 วัดป่าตอ นางสุภาวนี  สุขแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
73 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340123 อนุบาลควนขนุน phatthraporn  choosong ครู อนุมัติ
74 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340123 อนุบาลควนขนุน นันทัชพร  ชัยฤกษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
75 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340123 อนุบาลควนขนุน นางสุมล   มากจันทร์ ครู อนุมัติ
76 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340124 บ้านโคกโดน ยุพเรศ  อังกุราภันันท์ ครูโรงเรียนบ้านโคกโดน อนุมัติ
77 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340089 วัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) ละออง  หน่วยแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
78 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340090 วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) สุกิจ  สินยัง ครู อนุมัติ
79 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340092 บ้านหัวป่าเขียว นางนงเยาว์   ขุนจันทร์ ครู อนุมัติ
80 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340093 วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ทิตย์ติญา  เกื้อกากร ูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
81 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340093 วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) นายบุญส่ง  นาคะพันธ์ ครู อนุมัติ
82 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340117 บ้านขันหมู่ นางสุมลฑา  ชูช่วย ครูโรงเรียน อนุมัติ
83 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340117 บ้านขันหมู่ กุสุมา  ขาวรมย์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
84 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340117 บ้านขันหมู่ นางบุญให้  สุทธิชน ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
85 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340118 วัดเกาะยาง วิไลวรรณ  ทองร่วง ครู อนุมัติ
86 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340113 วัดลานแซะ ภัคชพัสว์  พันฤทธิ์ดำ ครู อนุมัติ
87 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340113 วัดลานแซะ นายธำรง  ทองขุนดำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
88 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340113 วัดลานแซะ นางสาวรัตนา  อินแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
89 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340114 วัดโงกน้ำ วิลาวัลย์  ทองขุนดำ ครูโรงเรียนวัดโงกน้ำ อนุมัติ
90 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340115 วัดพังดาน นางพัชนีญา  ด้วงชู ครู อนุมัติ
91 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340115 วัดพังดาน นางบุญญรัตน์  เจ้ยชุม ครู อนุมัติ
92 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340094 วัดควนปันตาราม นายพันธ์ศักดิ์  นาคเกลี้ยง ครู อนุมัติ
93 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340095 วัดสุนทราวาส นายชะเวง   ตั้งไล่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
94 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340096 บ้านปากสระ อรพิน  นาควงค์ ธุรการ อนุมัติ
95 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340097 บ้านสํานักกอ นางสาวปราณี   แย้มรัตนกุล ครู อนุมัติ
96 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340106 ชุมชนบ้านควนปริง วิน  ผอมนุ่ม ผู้อำนวยการ อนุมัติ
97 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340106 ชุมชนบ้านควนปริง นายบังคม  พันธุรัตน์ ครู อนุมัติ
98 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340107 วัดทุ่งขึงหนัง วรางคณา  รัตนไชย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
99 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340107 วัดทุ่งขึงหนัง นายวีระศักดิ์  ทองมาก ครู คศ.2 อนุมัติ
100 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340108 ทุ่งยางเปล นางฐิตาภรณ์  เหลือนุ่นขาบ ครู อนุมัติ
101 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340108 ทุ่งยางเปล ฐิตาภรณ์  เหลือนุ่นขาบ ครู โรงเรียนทุ่งยางเปล อนุมัติ
102 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340109 บ้านระหว่างควน jinda  suphanpong เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
103 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340109 บ้านระหว่างควน นายชาติไทย  ชูเชิด ครู อนุมัติ
104 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340091 บ้านธรรมเถียร นางชื่นจิต  ขาวสุด ครู อนุมัติ
105 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340085 บ้านควนพนางตุง (สินประชา) ยุพา  ทองหนู ธุรการ อนุมัติ
106 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340086 วัดไทรงาม นางสาวเพ็ญวดี  ทองมี ครู อนุมัติ
107 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340087 บ้านชายคลอง อรุณ  รัตนพันธ์ ครู อนุมัติ
108 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340088 บ้านท่าช้าง โสภิตา  จงบุรี ธุรการ อนุมัติ
109 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340088 บ้านท่าช้าง นายพิพัฒน์  รักษ์ด้วง ครู อนุมัติ
110 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340111 วัดเขาป้าเจ้ ภัทราพร  หนูปักขิณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
111 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340111 วัดเขาป้าเจ้ นายอรรถวิทย์   กรดเต็ม ครู คศ.3 อนุมัติ
112 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340110 วัดควนแพรกหา จิราภรณ์  ศรีสุวรรณวิเชียร ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
113 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340110 วัดควนแพรกหา นางสุชาดา  ชูช่วย ครู อนุมัติ
114 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340105 วัดเขาอ้อ นางทัศนา  อ่อนจันทร์ ครู อนุมัติ
115 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340101 วัดดอนศาลา อรอนงค์  หนูสุคนธ์ ธุรการ อนุมัติ
116 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340102 วัดเขาทอง นางสุภาพร  กาญจโนภาส ครู อนุมัติ
117 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340103 วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) วิลัยวัลย์  เผือกแสง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
118 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340103 วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) somsean  sangkeaw ครู อนุมัติ
119 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340104 วัดประดู่เรียง นางสาวนิชนันท์  รอดสุวรรณ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
120 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340099 วัดแหลมโตนด มณเฑียร  แสงชาตรี ครูโรงเรียนวัดแหลมโตนด อนุมัติ
121 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340099 วัดแหลมโตนด อนันต์  พูลเกื้อ ครู อนุมัติ
122 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340100 บ้านเตง แนม  แจ้งจุล ครูโรงเรียนบ้านเตง(เรือนจุลประชาสรรค์) อนุมัติ
123 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340191 บ้านเขาปู่ สมพงศ์  แก้วนาม ครู อนุมัติ
124 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340191 บ้านเขาปู่ สุทธิพันธุ์  สุวรรณเดชากุล รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
125 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340191 บ้านเขาปู่ นายสุพลเดช   มากชู ครู อนุมัติ
126 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340192 บ้านเหรียงงาม นายมนต์ทิวา  ไชยแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
127 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340192 บ้านเหรียงงาม วีระพร  สงขาว จนท.ธุรการ อนุมัติ
128 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340193 วัดใสประดู่ สุชาติ  พริกเทพ ครู อนุมัติ
129 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340193 วัดใสประดู่ ชุมพูนุช  เมืองแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
130 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340194 ชุณหะวัณ ดัสกร  แดงสิน ครู อนุมัติ
131 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340194 ชุณหะวัณ ลำยอง  เทอดเกียรติกุล ครู อนุมัติ
132 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340189 วัดโพรงงู onuma  onkaew เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
133 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340189 วัดโพรงงู นางมาลี  ชูช่วย ครูชำนาญการ อนุมัติ
134 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340190 บ้านไทรทอง ลำใย  เบาะทอง ครู อนุมัติ
135 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340190 บ้านไทรทอง สุรเชษฐ์  ศรีชุมพวง ผอ. อนุมัติ
136 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340190 บ้านไทรทอง บุญธรรม  ดำชู ครู อนุมัติ
137 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340187 อนุบาลศรีบรรพต นัฏฐา  จันทร์เกื้อ ครู อนุมัติ
138 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340187 อนุบาลศรีบรรพต นายสมนึก  คงเทพ ครู อนุมัติ
139 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340187 อนุบาลศรีบรรพต กชพรรณ  ห่อจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
140 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340188 บ้านโหล๊ะเร็ด เอี่ยม  แก้วด้วง ครูชำนาญการ อนุมัติ
141 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340188 บ้านโหล๊ะเร็ด นางสมศรี  ประมุข ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
142 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340195 วัดตะแพน จเร  หนูแสง ครูธุรการ อนุมัติ
143 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340195 วัดตะแพน พิเดช  สุกหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
144 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340196 บ้านสวนโหนด นายบุญเลิศ   หนูอินทร์ ครู อนุมัติ
145 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340198 บ้านหัสคุณ สมศักดิ์  จันทนชัย ครู อนุมัติ
146 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340198 บ้านหัสคุณ ยุทธนา  ขำเกิ้อ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
147 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340229 ประชารัฐบำรุง 2 ฐาณิชญาณ์  เพ็งพรหม ครู อนุมัติ
148 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340224 วัดคลองใหญ่ ลัดดาวรรณ  คงแก้ว ครู อนุมัติ
149 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340225 บ้านห้วยกรวด นางนภภัค  ช่วยเต้า ธุรการ อนุมัติ
150 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340225 บ้านห้วยกรวด นายชาตรี  การะเกตุ ครู อนุมัติ
151 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340226 บ้านปากเหมือง นายสมมิตร  สังเกตุ ครู อนุมัติ
152 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340227 บ้านไสเลียบ วรรณี  ศักดาณรงค์ ครู อนุมัติ
153 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340228 บ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) นายวิจิตร  เทพสง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
154 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340223 บ้านเนินทราย ณฐิพงศ์  อินทร์อักษร ครู อนุมัติ
155 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340223 บ้านเนินทราย นางผกา  ศรีทอง ครู อนุมัติ
156 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340223 บ้านเนินทราย นางอุ่นเรือน  หนูจันทร์ ครู อนุมัติ
157 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340221 บ้านศาลาน้ำ ดวงนภา  บัวทอง ธุรการ อนุมัติ
158 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340221 บ้านศาลาน้ำ ศศิธร  นวลจันทร์ ครู อนุมัติ
159 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340219 บ้านบ่อทราย นายวิเกียรติ  เส้งสุ้น ครู อนุมัติ
160 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340220 บ้านตลิ่งชัน นายวิชาญ  มานันตพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน อนุมัติ
161 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340218 อนุบาลป่าพะยอม วรวรรณ   ปานแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
162 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340218 อนุบาลป่าพะยอม ลำยอง  จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
163 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340222 บ้านไสกุน ตระกูล  มากแก้ว ครู อนุมัติ
164 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340230 บ้านลานข่อย เรณู  มากสุวรรณ์ ธุรการ อนุมัติ
165 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340231 บ้านทุ่งชุมพล นายสงบ  นุ่นตรี ครู อนุมัติ
166 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340231 บ้านทุ่งชุมพล เจริญ  ขาวสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
167 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340231 บ้านทุ่งชุมพล นางวราพร  จันทร์ใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
168 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340232 บ้านห้วยน้ำดำ ศิริขวัญ  จันทร์มณี ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ อนุมัติ
169 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340234 บ้านถ้ำลา นางอรจรีย์  ชูโลก ครู อนุมัติ
170 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340251 บ้านขัน นางอาลัย   เพ็งพิต ครู อนุมัติ
171 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340251 บ้านขัน จุฑาภัสณัน   มณีพันธ์ ครู อนุมัติ
172 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340251 บ้านขัน นายสากล  คงแข็ง ครู อนุมัติ
173 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340252 อนุบาลศรีนครินทร์ นางสาวอัจฉโรบล  เหน็บบัว เจ้าหน่้าที่ธุรการ อนุมัติ
174 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340253 วัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) นางจรงค์   มากอินทร์ ครู อนุมัติ
175 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340253 วัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) นายเฉลิม  พรมทองแก้ว ครู อนุมัติ
176 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340258 บ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ธันยพัต  หนูชู ธุรการ อนุมัติ
177 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340258 บ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ศิริศักดิ์  วัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
178 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340254 วัดบ้านนา ธัญชนก  นิ่มดำ ครู อนุมัติ
179 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340255 วัดลำใน สุธีศักดิ์  บุตรทอง ครู อนุมัติ
180 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340255 วัดลำใน นายสวัสดิ์  หวานแก้ว ครู อนุมัติ
181 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340256 บ้านนาวง ปวีณา  ทองนุ่น ธุรการ อนุมัติ
182 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340256 บ้านนาวง อนัญญา   เนียมชุม ครู อนุมัติ
183 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340257 บ้านโตน นายรัฐชาตร์  แสงคง ครู อนุมัติ
184 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340257 บ้านโตน สายทิพย์  เกื้อเกต ธุรการ อนุมัติ
185 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340259 วัดเกษตรนิคม นางสำเนียง  จีนปาน ครู อนุมัติ
186 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340249 บ้านโหละหนุน นิรมล  ชูเซ่ง ครู อนุมัติ
187 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340249 บ้านโหละหนุน นายธนวรรธ  สันติกาญจนพัฒน์ ครู อนุมัติ
188 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340250 บ้านอ่างทอง สนั่น  ขิตนาคินทร์ ครู อนุมัติ
189 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340250 บ้านอ่างทอง เพ็ญญา  ประยูรรัตน์ ครู อนุมัติ
190 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340248 วัดร่มเมือง นางวรรณา  จุ้ยชุม ครู อนุมัติ