รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340158 บ้านพน นางเพียรจิต  ดำชื่น ครูโรงเรียนบ้านพน อนุมัติ
2 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340159 วัดเขาวงก์ นายสมศักดิ์  กิจวัง ครู โรงเรียนวัดเขาวงก์ อนุมัติ
3 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340164 บ้านนาทุ่งโพธิ์ นายประหยัด  ชูเพชร ครู อนุมัติ
4 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340165 บ้านป่าแก่ นางสาวพิชญาดา  สุตตะคาร ครูโรงเรียนบ้านป่าแก่ อนุมัติ
5 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340166 บ้านพูด กรป.กลาง พรรณี  ชายเกตุ ธุรการ อนุมัติ
6 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340167 บ้านคู นางระเบียบ  เกื้อวงค์ ครูโรงเรียนบ้านคู อนุมัติ
7 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340168 บ้านควนประกอบ นายเรืองเดช  คำดีบุญ ครูโรงเรียนบ้านควนประกอบ อนุมัติ
8 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340170 บ้านวังปริง นายวิโรจน์  ไชยสุนทรกิตติ ครูโรงเรียนบ้านวังปริง อนุมัติ
9 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340171 บ้านต้นประดู่ นายเสรี  ไชยสมุทร ครู อนุมัติ
10 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340174 วัดควนขี้แรด ปลื้มจิต  ชัยชิต ครู อนุมัติ
11 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340173 วัดพังกิ่ง นายวิรศักดิ์  ตุดบัตร ธุรการ อนุมัติ
12 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340172 วัดหวัง นางสาวณิชกมล  ชูกลิ่น ครู อนุมัติ
13 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340050 วัดหัวเขาชัยสน นางสาวรสิตา  มากหนู ครูผู้ช่วย อนุมัติ
14 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340076 บ้านเทพราช นายอุดม  สิทธิฤทธิ์ ครู อนุมัติ
15 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340071 บ้านท่าลาด รุ่งนภา  ละออกอ ครูโรงเรียนบ้านท่าลาด อนุมัติ
16 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340073 วัดท่านางพรหม ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุไรรัตน์  รักปลอด ครูโรงเรียนวัดท่านางพรหม อนุมัติ
17 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340074 วัดชุมประดิษฐ์ บุษยา  อินทรภักดิ์ ครู อนุมัติ
18 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340069 บ้านไสนายขัน เสาวณีย์  เพ็งแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
19 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340070 วัดโพธิยาราม เสน่ห์  ชูทอง ครู อนุมัติ
20 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340063 บ้านเกาะทองสม นางอภิสรา  ทองสง ครู อนุมัติ
21 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340064 บ้านควนยวน นายปัญโญ  จันเทศ ครู อนุมัติ
22 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340078 วัดท่าควาย ธัญญทิพ  นมรักษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
23 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340061 บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) นางสาววรรณี  ทองยก ครู อนุมัติ
24 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340054 วัดแหลมจองถนน ยุวธิดา  มณี ครู อนุมัติ
25 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340055 วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) นางสาวภทชญา  ศรียานเต็ม ครู อนุมัติ
26 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340065 วัดหานโพธิ์ จิรวดี  ด้วงสุด เจ้าหน้าที่ธุการ อนุมัติ
27 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340186 บ้านทุ่งหนองสิบบาท กรรณิการ์  อินทะเสโน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
28 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340175 วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ประสพโชค  ชัยคีรี ครู อนุมัติ
29 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340176 บ้านหัวช้าง ถาวร  ดำช่วย ครูโรงเรียนบ้านหัวช้าง อนุมัติ
30 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340177 วัดโหล๊ะจันกระ วิเชียร  เกิดขุมทอง ครู อนุมัติ
31 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340139 วัดสุภาษิตาราม นภาภรณ์  ราชสงค์ ครู อนุมัติ
32 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340151 บ้านเกาะหมาก นพภาภรณ์  วารินสอาด ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
33 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340154 บ้านเกาะโคบ นางสาววาสนา   ทิพย์มนตรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
34 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340156 บ้านช่องฟืน นางลักษิกา  บัวเผียน ครู อนุมัติ
35 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340157 วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) ชอบ  รักษ์ชูชื่่น ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
36 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340134 บ้านโคกทราย สรวิศ  เส็มหมัด ครู อนุมัติ
37 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340137 วัดไทรพอน นายอรุณ  รักจุ้ย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
38 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340132 วัดควนเผยอ นางสาวเบญจพร   ยิ้มแก้ว ครู อนุมัติ
39 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340128 วัดหัวควน จักราวุธ  ทองสีดำ ครูโรงเรียนวัดหัวควน อนุมัติ
40 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340125 อนุบาลปากพะยูน รณชัย  เจริญวงค์ เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
41 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340126 ปากพะยูน นางดารุณี  เกตสมัน ครูโรงเรียนปากพะยูน อนุมัติ
42 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340150 วัดโรจนาราม สุรศักดิ์  พรหมปลัด ครู โรงเรียนวัดโรจนาราม อนุมัติ
43 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340129 วัดฝาละมี นางสาวรัชนก  นิ่มชนะ ครู ผู้ช่วย อนุมัติ
44 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340144 บ้านควนพระสาครินทร์ ชนิดา  ศิริวัง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
45 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340146 วัดบางขวน ปิยาภา   สุวรรณโณ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
46 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340147 บ้านบางมวง นายเริงศักดิ์   มะเลโลหิต ครู อนุมัติ
47 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340148 วัดพระเกิด นางสาวรัตนา  ฤทธิ์เนียม ครู อนุมัติ
48 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340149 วัดควนนางพิมพ์ นางสาวฟารีด้า  หมัดโส๊ะ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
49 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340131 บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) ผดุง  แดงทอง ครู อนุมัติ
50 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340135 สำนักสงฆ์ห้วยเรือ จีรนาฏ  ปานจันทร์ ครูธุรการ อนุมัติ
51 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340138 บ้านควนนกหว้า นายเทอดเกียรติ  แก้วมณี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
52 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340212 วัดควนเพ็ง เพียงตะวัน  จันทร์ช่วยนา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
53 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340217 บ้านควนหินแท่น ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุฑาวรรณ  สอนแก้ว ครูผู้สอน อนุมัติ
54 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340206 บ้านทุ่งคลองควาย นิภาพร  พันธ์มีศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
55 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340208 บ้านโหล๊ะหาร ศิรัญญา  พรหมนวล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
56 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340211 บ้านยางขาคีม รัตน์  แป้นทอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
57 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340213 บ้านทุ่งนารี วีระวัฒน์  กิติศักดิ์รณกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
58 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340213 บ้านทุ่งนารี อรอุมา  กล้าคง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
59 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340199 บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) นางสาวสุนันท์  มีมุสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
60 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340200 วัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) เคลือภรร  ฤทธิเดช ครูชำนาญการ อนุมัติ
61 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340204 วัดท่าดินแดง วิมล  ชะอุ่ม ครูโรงเรียน อนุมัติ
62 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340201 บ้านน้ำตก สุดา  ศรีอนันต์ ธุรการ อนุมัติ
63 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340202 วัดควนเคี่ยม ชฎาพร  รัตนพันธ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
64 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340207 บ้านหนองธง สุจิตรา  เทพทอง ธุรการ อนุมัติ
65 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340209 มิตรมวลชน 1 กานดา  พงษาวดาร ครู อนุมัติ
66 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340210 บ้านเหมืองตะกั่ว รอฮะนีย์  เจริญฤทธิ์ ครู อนุมัติ
67 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340247 บ้านต้นสน สังวรณ์  อัญชลี ครูโรงเรียนบ้านต้นสน อนุมัติ
68 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340235 วัดรัตนวราราม นางสาวพัชรี  ชุมมินทร์ ครู อนุมัติ
69 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340244 วัดปัณณาราม เหิม  คงขำ ครูโรงเรียนวัดปัณณาราม อนุมัติ
70 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340246 บ้านหาดไข่เต่า เอกวิทย์  ทิพวารี ธุรการ อนุมัติ
71 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340239 วัดนาปะขอ นิภา  สัจจา ครู อนุมัติ
72 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340239 วัดนาปะขอ นัฏกานต์  ไชยนุรักษ์ ครู อนุมัติ
73 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340240 วัดโตนด สมศรี  คำคง ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต อนุมัติ
74 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340237 วัดนาหม่อม (เชนวิทยา) นายสมพร  รัตนพันธ์ ครู อนุมัติ
75 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340238 บ้านปากพล นางรุจิรดา  โปดำ ธุรการ อนุมัติ
76 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340238 บ้านปากพล พิเชษฐ   เตยแก้ว ครู อนุมัติ