รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300005 บ้านกาแลบือซา นางสาวกอลีเยาะ  ปะดอลี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
2 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300006 ชุมชนบ้านกะมิยอ นายมาหามะรอมซี  กาซอ ครู อันดับ คศ.2 อนุมัติ
3 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300004 บ้านสระมาลา นางซอฟียะห์  เบ็ญญากาจ ครูชำนาญการ อนุมัติ
4 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300004 บ้านสระมาลา นายนัสรินทร์  บารู ผู้อำนวยการ อนุมัติ
5 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300004 บ้านสระมาลา นางแวสาลีฮะ  ตูหยง ครูชำนาญการ อนุมัติ
6 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300004 บ้านสระมาลา รอซาลี  มะแอ พนักงานธุรการ อนุมัติ
7 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300003 บ้านคลองมานิง นางสาว  นิมูรณีย์ นิโว๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
8 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300003 บ้านคลองมานิง นายมะสะอาลี  ฮะยีเจะเลาะ ครู อนุมัติ
9 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300003 บ้านคลองมานิง นิโซะ  นิเลาะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
10 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300013 ชุมชนบ้านตะลุโบะ ฟารีสัม  ซามูดิง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
11 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300028 บ้านจะรังบองอ นายอับดุลเลาะ  มะมิง ครู อนุมัติ
12 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300002 บ้านตันหยงลุโละ กูอันนูวาร์   ศรีระเด่น ครู คศ.3 อนุมัติ
13 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300001 ชุมชนบ้านกรือเซะ นูรีฮัน  สาเล็ง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
14 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300008 เมืองปัตตานี อุษา  พฤกษวัลต์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
15 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300008 เมืองปัตตานี นางวิชชุตา  บุญสีลาภ ครู อนุมัติ
16 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300009 บ้านกูวิง ฮาแว  ดอเลาะ ครู อนุมัติ
17 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300012 ชุมชนบ้านยูโย นางสาวนิรอมา   มะเกะ พนักงานราชการ อนุมัติ
18 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300012 ชุมชนบ้านยูโย rosalin  sadeen ครู อนุมัติ
19 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300010 บ้านบานา อับบาส   แวโต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
20 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300011 บ้านจือโระ นายอับดุลรอยะ   เงาะ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
21 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300011 บ้านจือโระ Nusrin  Arboo ครู อนุมัติ
22 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300007 บ้านปาเระ มูหมัดซูกรี   ปะดอลี พนักงานราชการ อนุมัติ
23 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300024 ชุมชนบ้านสะนิง อารอฟาร์ท  วาเหาะ ธุรการ อนุมัติ
24 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300024 ชุมชนบ้านสะนิง แวกรือซง  เจ๊ะอุเซ็ง ครูชำนาญการ อนุมัติ
25 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300025 บ้านลดา rantiya   kaweng ครู คศ.2 อนุมัติ
26 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300025 บ้านลดา นางสาวอะมีนา   ดือเระซอ ครูชำนาญการ อนุมัติ
27 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300025 บ้านลดา รอฮานา  ศรีสุข ครู อนุมัติ
28 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300026 บ้านกาฮง แวมารีแย  ประจัน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
29 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300026 บ้านกาฮง weaesoh  ismail ครู อนุมัติ
30 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300026 บ้านกาฮง แวมารีแย  ประจัน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
31 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300027 บ้านปะกาลิมาปุโระ นิเมาะ  นิกูโน ครุชำนาญการ อนุมัติ
32 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300027 บ้านปะกาลิมาปุโระ อาหามัดซากี  ซอแนะ ผุ้อำนวยการ อนุมัติ
33 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300027 บ้านปะกาลิมาปุโระ นายเจะฮาซัน  ยีเจะดือราแม ครู อนุมัติ
34 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300027 บ้านปะกาลิมาปุโระ นายนิทัศน์  นิมะ ครูธุรการ อนุมัติ
35 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300018 บ้านกือยา นางศิริพร   เจ๊ะเล๊าะ ครู อนุมัติ
36 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300018 บ้านกือยา นางสาวแวนาปีซะห์   อาแว พนักงานธุรการ อนุมัติ
37 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300019 บ้านกอแลบีเละ Prasan  Uman ครู อนุมัติ
38 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300019 บ้านกอแลบีเละ นางสุวิมล  มหะมะ ครู อนุมัติ
39 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300014 บ้านปะกาฮะรัง นางสารีปะห์  อาษาสุจริต ครูชำนาญการ อนุมัติ
40 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300023 บ้านบาราเฮาะ นางแวอาซีซะห์  หวังแอ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
41 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300023 บ้านบาราเฮาะ นางสาวกามีละห์   เจะซามะ ครู อนุมัติ
42 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300021 ชุมชนบ้านปูยุด นายซำซุดิน  แวซู ครุธุรการ อนุมัติ
43 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300021 ชุมชนบ้านปูยุด ฟาริด  เจะอุบง ครู คศ.2 อนุมัติ
44 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300022 บ้านรามง องครักษ์  บินอิสริส ครู อนุมัติ
45 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300022 บ้านรามง นางนิสรินทร์  จารง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
46 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300022 บ้านรามง อับดุลฮามิด  ฮามะ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
47 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300015 บ้านรูสะมิแล ตวนอัสมานี  อับดุลบุตร ธุรการ อนุมัติ
48 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300015 บ้านรูสะมิแล ซัลมา  หีมอะด้ำ ครู อนุมัติ
49 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300016 อนุบาลปัตตานี นางธัญวรรณ  บุญมี พนักงานราชการ อนุมัติ
50 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300016 อนุบาลปัตตานี นางบุษกร  แววทองคำ ครู อนุมัติ
51 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300017 บ้านบางปลาหมอ Habibah  Masuyu พนักงานราชการ อนุมัติ
52 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300017 บ้านบางปลาหมอ ประสงค์  มันอิ พนักงานราชการ อนุมัติ
53 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300020 บ้านสะบารัง ทิพวรรณ  สีตะพงศ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
54 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300020 บ้านสะบารัง นางเพ็ญพร  แก้วขาว หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
55 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300020 บ้านสะบารัง นางจีรพันธ์  อุ่นอก ครูชำนาญการ อนุมัติ
56 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300091 วัดควน เสาวนีย์  บุญเทพ พนักงานราชการ อนุมัติ
57 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300092 วัดมหิงษาราม นางสายพิณ   แซ่ฮ่ำ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
58 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300085 บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) นางอุมาพร   ดวงเจริญวิทยา ครูโรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) อนุมัติ
59 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300086 บ้านราวอ suhaimin  Chemi พนักงานราชการ อนุมัติ
60 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300086 บ้านราวอ สะการียา  ยุนุ๊ พนักงานราชการ อนุมัติ
61 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300079 บ้านทุ่ง นายอนันตศักดิ์  ชูเอิน ครู อนุมัติ
62 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300079 บ้านทุ่ง นางสาวสุไลดา  ครุฤเสนีย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
63 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300078 บ้านท่าข้าม กฤษฎา  บุญถาวร ครู อนุมัติ
64 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300088 บ้านท่าน้ำ นายสุรัตน์  ศรีราม ครู อนุมัติ
65 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300089 บ้านท่าน้ำตะวันออก นายฮำดี  อับดุลเลาะ ครูผู้สอน อนุมัติ
66 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300090 บ้านท่าน้ำตะวันตก นางสาวอาอีเสาะ  ตาเยะ พนักงานราชการ อนุมัติ
67 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300090 บ้านท่าน้ำตะวันตก ชนาพร  นิลราช พนักงานธุรการ อนุมัติ
68 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300074 บ้านบางมะรวด suma  ainthakan ครู อนุมัติ
69 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300074 บ้านบางมะรวด นูรูลฮูดา  มะแอ พนักงานธุรการ อนุมัติ
70 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300075 บ้านท่าชะเมา นายมูฮำมัดคอซาลี  ยาโม ครู อนุมัติ
71 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300075 บ้านท่าชะเมา ฟาดีลาห์  มะเกะ พนักงานธุรการ อนุมัติ
72 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300075 บ้านท่าชะเมา เจ๊ะรอกีเย๊าะ  เตาะสาตู ครูผู้ช่วย อนุมัติ
73 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300076 บ้านบ่ออิฐ ฮารง  มะลี พนักงานราชการ อนุมัติ
74 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300076 บ้านบ่ออิฐ มาดีฮ๊ะ  เจ๊ะและ ครู คศ.1 อนุมัติ
75 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300083 วัดศรีสุดาจันทร์ นางสาวซาเร๊าะ  หมันหลี ครู อนุมัติ
76 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300083 วัดศรีสุดาจันทร์ นางสาวอรพินท์  ยอดศรี ครู อนุมัติ
77 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300084 บ้านกลาง นางสาวต่วนอาสือน๊ะ   บรือมอ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
78 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300084 บ้านกลาง sainnung  Wayi ครู อนุมัติ
79 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300080 บ้านนอก วริศฐา  ศรีสุรัตน์ ครู อนุมัติ
80 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300081 บ้านปุลามาวอ นายจำนงค์  เพฃรเจริญทอง ครู อนุมัติ
81 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300082 บ้านหัวคลอง นางสาวธมน  คังคะสุวรรณ ธุรการ อนุมัติ
82 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300082 บ้านหัวคลอง นางสาวเปาว์ซีย๊ะห์   มะลี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
83 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300095 บ้านน้ำบ่อ นางสาวรณนีสา  เจ๊ะมุ ครู อนุมัติ
84 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300095 บ้านน้ำบ่อ นางสุไฮลี  เล็มมณี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
85 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300077 บ้านเตราะหัก นายอับดลบาซิตร์  มูเก็ม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
86 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300077 บ้านเตราะหัก นายอับดุลการิม  เจะอารง ครู อนุมัติ
87 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300096 บ้านท่าสู nuramee  cheloh ครู อนุมัติ
88 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300096 บ้านท่าสู รูซมาวาตี  แลเมาะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
89 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300096 บ้านท่าสู อัสมุดดีน  เซ็งโซะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
90 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300096 บ้านท่าสู ปาอีซะห์  จินตรา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
91 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300097 บ้านบางหมู ปิยรัตน์  บินล่าเต๊ะ ครู อนุมัติ
92 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300097 บ้านบางหมู รอซหน๊ะ  กามา ครู อนุมัติ
93 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300073 บ้านคลองต่ำ นางสาวตอยยีบ๊ะ   เถาะ พนักงานราชการ อนุมัติ
94 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300071 บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) saowakon  dumrongchart ครู อนุมัติ
95 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300071 บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) เยาวลักษณ์  ศุภกุล ครูธุรการ อนุมัติ
96 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300072 บ้านคาโต นางสาวแวอัสม๊ะห์  เบญจสมัย ครู อนุมัติ
97 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300072 บ้านคาโต ภัททิยา  ทองลาภ ครูชำนาญการ อนุมัติ
98 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300094 บ้านพ่อมิ่ง จิตรลดา  อินทร์ทอง ครู อนุมัติ
99 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300094 บ้านพ่อมิ่ง ซูฮัยลา  สมาแห พนักงานธุรการ อนุมัติ
100 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300093 บ้านเคียน สุภาพร  เสือพยัึคฆ์ ครู อนุมัติ
101 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300093 บ้านเคียน มารีน่า  ปูยามา พนักงานธุรการ อนุมัติ
102 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300180 บ้านมะปริง นางสาวมูเธียร่า  ยามู ครู อนุมัติ
103 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300181 บ้านจะรัง นิพนธ์  ชีวะอิสระกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
104 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300181 บ้านจะรัง นายบัณฑิต  คงประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
105 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300182 บ้านตูเวาะ นิลลี  ละใบซอ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
106 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300182 บ้านตูเวาะ Nureeda  Chebaka ครู อนุมัติ
107 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300179 บ้านดูซงปาแย anisah  samae ครูชำนาญการ อนุมัติ
108 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300190 บ้านตะโละ นายมาหะมะคอเล   แม พนักงานราชการ อนุมัติ
109 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300191 ชุมชนวัดป่าศรี นางจันทร์ฉาย  สะดียามู ครู อนุมัติ
110 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300200 ชุมชนวัดปิยาราม กามีล๊ะ  อาแวหามะ ธุรการ อนุมัติ
111 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300166 ชุมชนบ้านปาตา นายสมยศ  ดอเลาะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
112 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300166 ชุมชนบ้านปาตา รสนานี  อับดุลมานิ พนักงานธุรการ อนุมัติ
113 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300166 ชุมชนบ้านปาตา นางสารีนา  แวหะหมัด ครู อนุมัติ
114 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300167 บ้านท่ากุน สุไวบ๊ะ  อาแว ธุรการ อนุมัติ
115 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300167 บ้านท่ากุน sanan  ngamsiphongsai ครู อนุมัติ
116 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300167 บ้านท่ากุน นางสาวธัญวรัตน์  คงมาก ครู อนุมัติ
117 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300169 บ้านท่าด่าน ฮาลีเมาะ   เจะอาลี ครู อนุมัติ
118 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300169 บ้านท่าด่าน ฺBukoaree  Yusoh ครูผู้ช่วย อนุมัติ
119 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300171 บ้านท่าพง มูหามัดซอปี  สามาณ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
120 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300171 บ้านท่าพง ภานุ  วาแม็ง ครู อนุมัติ
121 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300171 บ้านท่าพง นางสาวยามีลา  มะแซ ครู อนุมัติ
122 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300176 บ้านยือริง มูรณา  เปาะสา พนักงงานธุรการ อนุมัติ
123 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300176 บ้านยือริง นางสาวอาลีนี  สาและ พนักงานราชการ อนุมัติ
124 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300177 บ้านตันหยงดาลอ Nareesa  Yala ครู อนุมัติ
125 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300177 บ้านตันหยงดาลอ วรินดา  จาปัง ครูชำนาญการ อนุมัติ
126 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300178 บ้านตือระ นายฟีฮีรี  ดาโอะ ครู อนุมัติ
127 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300178 บ้านตือระ มะยาลี  แยนา ครู คศ.2 อนุมัติ
128 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300198 บ้านเฑียรยา อาอีซะห์   มะลี ครู คศ.1 อนุมัติ
129 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300197 บ้านฝาง มะดาฟี  สะนิ ครู อนุมัติ
130 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300197 บ้านฝาง ปรีชา  ชื่นแก้ว ครู อนุมัติ
131 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300197 บ้านฝาง นางสาวฮัสน๊ะ  ดิเยาะ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
132 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300189 บ้านบากง รอฮานา  มะยี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านบากง อนุมัติ
133 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300189 บ้านบากง นายอับดุลเราะมาน   ปาโฮะ ครู คศ./ อนุมัติ
134 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300189 บ้านบากง นางสาวสุนัยนีย์   อาแว ครู อนุมัติ
135 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300187 บ้านใหม่ ซัมสูดิง  แยแล พนักงานราชการ อนุมัติ
136 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300187 บ้านใหม่ ซัมสูดิง  แยแล พนักงานราชการ อนุมัติ
137 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300187 บ้านใหม่ kajorn  aramchot ครู อนุมัติ
138 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300188 บ้านตาลีอายร์ ปาอีหย๊ะ  เจะหลง เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
139 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300196 ชุมชนบ้านตาแกะ วิวัฒน์  ภักดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
140 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300196 ชุมชนบ้านตาแกะ รูฮานา  หะยีสาและ ครู อนุมัติ
141 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300194 บ้านบางปู โมหัมมัดบาฮารี  บินมะ ครู อนุมัติ
142 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300195 บ้านบือเจาะ นายซอฟฟาน   มะซง พนักงานราชการ อนุมัติ
143 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300195 บ้านบือเจาะ นางกัสหม๊ะ   มูฮัมมัดมูซา ครูชำนาญการ อนุมัติ
144 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300173 บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 นางสาวแวนูรียะห์   ลันจา พนักงานธุรการ อนุมัติ
145 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300173 บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 matorpem  kheda ธุรการ อนุมัติ
146 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300174 บ้านโต๊ะตีเต นายมาหามะซี  หะยีสาและ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต อนุมัติ
147 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300175 บ้านบาโลย สุกีมัน  แนฆามา ครู อนุมัติ
148 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300175 บ้านบาโลย นางรุซนีดา  บาเหม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
149 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300201 บ้านตาหมน นางแวมารียัม  ดาโอ๊ะ ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
150 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300201 บ้านตาหมน นางสาวอูฟีซัน  เจะแวนิ ครู อนุมัติ
151 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300201 บ้านตาหมน นายปาฮามี  อาแว ครู อนุมัติ
152 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300193 บ้านปุลากง นายปิยพงษ์  คงภักดี ครู อนุมัติ
153 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300193 บ้านปุลากง ยูฮานี  และซอ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
154 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300202 บ้านตันหยง นางรุซนี  สุขวิจิตร พนักงานราชการ อนุมัติ
155 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300202 บ้านตันหยง ปารีดะห์  บินอาแซ ครู อนุมัติ
156 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300202 บ้านตันหยง นายซาฮาน  สาเมาะ ครู อนุมัติ
157 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300203 บ้านดาลอ นายซอบรีย์   สาและ ครูโรงเรียนบ้านดาลอ อนุมัติ
158 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300204 บ้านชะเอาะ นางสาวปาตีเม๊าะ  เจ๊ะสะนิ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
159 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300204 บ้านชะเอาะ ฟายียะ  โตะจุ ครู อนุมัติ
160 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300204 บ้านชะเอาะ นายมะซะอุดี   เจะหลง พนักงานธุรการโรงเรียน อนุมัติ
161 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300205 ยะหริ่ง นายจารึก  เกศโร ครู อนุมัติ
162 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300205 ยะหริ่ง อาซีซะ  แวยูโซะ ครู อนุมัติ
163 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300192 บ้านยามูเฉลิม นายอับดุลเลาะ  เจะดิง พนังงานราชการ อนุมัติ
164 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300199 บ้านมูหลง อาตีกะ  หะยีอาแว ครู อนุมัติ
165 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300199 บ้านมูหลง wanlop  nuanting ครูผู้ช่วย อนุมัติ
166 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300186 ชุมชนบ้านสาบัน วันมัรยัม  วันนาวัน ครู คศ.2 อนุมัติ
167 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300186 ชุมชนบ้านสาบัน นางรอปิฮ๊ะ  วาโดร์ ครู อนุมัติ
168 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300183 บ้านหนองแรต adnan  saman ครู อนุมัติ
169 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300184 บ้านแบรอ นางสาวซัลมา   สือแม ครู อนุมัติ
170 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300185 บ้านลางา โนรอายมาล์  เจ๊ะมูดอ ครูชำนาญการ อนุมัติ
171 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300185 บ้านลางา นางสาวกอมารียะ  สาแม ครู คศ.1 อนุมัติ
172 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300185 บ้านลางา กูอาดิหล๊ะ   ตูแวดือราแม พนักงานธุรการ อนุมัติ
173 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300172 บ้านบูดี นายเจริญรัตน์  เจ๊ะหมัด ครู อนุมัติ
174 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300170 บ้านตะโละสะมีแล ลุตฟี  เจะแต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
175 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300170 บ้านตะโละสะมีแล sma-ae  kaseng พนกงานราชการ อนุมัติ
176 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300170 บ้านตะโละสะมีแล มะยูโซ๊ะ  อารงค์ ครู อนุมัติ
177 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300168 บ้านดาโต๊ะ ยารีหย๊ะ  รูมิง ครู อนุมัติ
178 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300168 บ้านดาโต๊ะ นางสาวซูวัยรียะห์  มูเล็ง ธุรการการโรงเรียน อนุมัติ
179 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300347 พระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี โสภา  นุ่นบุญคง ครู อนุมัติ
180 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300279 บ้านเกาะเปาะ นายมูฮำมัดรอบี  อามะ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
181 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300279 บ้านเกาะเปาะ นายพยนต์  พุทธรักษา ครู คศ.2 อนุมัติ
182 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300280 บ้านใหม่พัฒนวิทย์ นางนูรีดา  สะแลแม ครู อนุมัติ
183 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300280 บ้านใหม่พัฒนวิทย์ จิตรา  มณีวิทย์ ครูผู้สอน (พนักงานราชการ) อนุมัติ
184 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300239 บ้านคอลอตันหยง นางรอซีณี  สือแม ครู อนุมัติ
185 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300240 บ้านกาแลกุมิ นายนิกร  นุ่นแก้ว พนักงานราชการ อนุมัติ
186 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300240 บ้านกาแลกุมิ นิกร  นุ่นแก้ว พนักงานราชการ อนุมัติ
187 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300242 บ้านโคกโตนด ฟารีดาห์  สาแม ครู อนุมัติ
188 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300277 บ้านดอนรัก มะรอมลีย์  แวโต ครู อนุมัติ
189 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300277 บ้านดอนรัก นางสาวอาภรณ์  ทุ่มนวล ครู อนุมัติ
190 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300278 บ้านปะกาจินอ นายมะนูซี   สะมาแอ ครู อนุมัติ
191 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300243 บ้านเปียะ นางสาวเจะฮัสนะห์  เจะปอ ครูชำนาญการ อนุมัติ
192 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300243 บ้านเปียะ พารินดา  สานา ครู อนุมัติ
193 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300243 บ้านเปียะ นายลูดปี  ดือเร๊ะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
194 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300243 บ้านเปียะ นางอัสยะห์  บัวสาม ครู อนุมัติ
195 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300244 บ้านบาโงกาเซาะ ซอฟียะห์  อูมะ ครู อนุมัติ
196 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300244 บ้านบาโงกาเซาะ กูรุสดี  กูจิ ครู อนุมัติ
197 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300245 บ้านโคกหมัก ดวงแข  แก้วละเอียด ครู อนุมัติ
198 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300245 บ้านโคกหมัก มูฮัมมัดบูดีมัน  บือราเฮง ครู อนุมัติ
199 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300272 วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) แสวง  ราชจันทร์ ครู อนุมัติ
200 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300272 วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) วรรณิดา   บำรุงพานิช หัวหน้าเจ้่าหน้าที่ อนุมัติ
201 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300272 วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) wannida  bumrungpanit ครู อนุมัติ
202 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300273 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง โสภิต  ฉิมพลีปักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
203 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300273 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง นางดาลัด  กิ่งพะโยม อนุมัติ
204 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300273 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง นูรีฮะ  สะมะแอ ครู อนุมัติ
205 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300274 บ้านปะกาลือสง pisan  chailap ครู อนุมัติ
206 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300275 บ้านปากบางตาวา นายแวสะมาแอ  แวเด็ง ครูผู้สอน อนุมัติ
207 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300275 บ้านปากบางตาวา นายหนิมะ  เดหนิ ครู อนุมัติ
208 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300246 บ้านปรัง โรฮานี  บาดง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
209 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300247 บ้านเกาะหม้อแกง พรธิดา  สิทธิอุเป เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
210 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300247 บ้านเกาะหม้อแกง piyanooch  kaweprasob ครู อนุมัติ
211 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300248 บ้านท่ายามู อัสมีน  มาลอ ครู อนุมัติ
212 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300249 บ้านบางราพา นายบุคตี   หะยีเจะแว ครู คศ 2 อนุมัติ
213 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300249 บ้านบางราพา นายฮูเซ็น  จิตรบรรทัด ครู อนุมัติ
214 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300250 บ้านท่ากำชำ นายอับดุลบาเซ  มามะ พนักงานราชการ อนุมัติ
215 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300250 บ้านท่ากำชำ นางจิตราวดี   มุขยวัฒน์ พนักงานราชการ อนุมัติ
216 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300250 บ้านท่ากำชำ นางสาวฟาตีเมาะ  สะแลแม พนักงานราชการ อนุมัติ
217 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300250 บ้านท่ากำชำ นายกอยา   มามะ พนักงานราชการ อนุมัติ
218 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300258 บ้านตันหยงเปาว์ กัญญาณัฐ  พรหมพันธ์ ครู อนุมัติ
219 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300258 บ้านตันหยงเปาว์ สิริรัตน์  เพ็ชรสุข พนักงานราชการ อนุมัติ
220 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300259 วัดสุวรรณากร nuttawadee  davyok ครู อนุมัติ
221 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300259 วัดสุวรรณากร waraporn  phiphitkun ครู อนุมัติ
222 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300260 บ้านควนดิน เกสรีวรรณ  วงค์อรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
223 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300260 บ้านควนดิน กมล  สุกกระ ครูชำนาญการ อนุมัติ
224 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300261 บ้านปะแดลางา ปาตีเมาะ  มะลี พนักงานราชการ อนุมัติ
225 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300261 บ้านปะแดลางา นางสาวกิตติยา  ชนะกิจ ธุรการ อนุมัติ
226 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300262 บ้านไผ่มัน chidaboon  chumthongtanachoke เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
227 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300263 กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง นางธนพร  แงะสัมฤทธิ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
228 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300264 บ้านควนคูหา นางสารีนะห์  ปูเตะ พนักงานราชการ อนุมัติ
229 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300251 บ้านบางทัน นีซาวาตี  อาแวกะจิ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
230 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300252 บ้านดอนนา สุไลลา  สุไลลา ถนอมพล พนักงานธุรการ อนุมัติ
231 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300252 บ้านดอนนา นายอาโรม  สะตำ ครู อนุมัติ
232 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300252 บ้านดอนนา จริยา  อาบู ครู อนุมัติ
233 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300253 รัชดาภิเษก ปาริดา  มามะ ครู อนุมัติ
234 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300254 บ้านตลาดนัดคลองขุด นายกุศล  หน่อทอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
235 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300254 บ้านตลาดนัดคลองขุด นางสาวเจะรอหานิง  ยูโซะ พนักงานราชการ อนุมัติ
236 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300254 บ้านตลาดนัดคลองขุด พิชญธิดา  นุ้ยหนู ธุรการ อนุมัติ
237 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300255 บ้านสายหมอ นายมะนูรูดิง  เจะหลง พนักงานราชการ อนุมัติ
238 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300256 บ้านแคนา กัลยา  มะแซ พนักงานราชการ อนุมัติ
239 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300256 บ้านแคนา นางสาวสาลีหะ  เจะโซะ พนักงานราชการ อนุมัติ
240 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300276 วัดสถิตย์ชลธาร นายมาหะมะ  ลาเตะ ครู อนุมัติ
241 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300276 วัดสถิตย์ชลธาร รุ่งนภา  เลี่ยมเส้ง ครู คศ.2 อนุมัติ
242 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300257 บ้านกาหยี แวฟารีดะห์  แวดาโอะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
243 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300265 พัฒนศึกษา ขนิษฐา  แสนสุภา ครู อนุมัติ
244 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300265 พัฒนศึกษา นางสาวโรสไมนี  อะลีดิมัน ครู อนุมัติ
245 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300265 พัฒนศึกษา ฝาติมะ  อาแว ครู อนุมัติ
246 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300267 บ้านค่าย นางมาลี  หมวกเปียะ ครู อนุมัติ
247 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300268 บ้านยาบี ฉันทนา  โชติพันธ์ ครู อนุมัติ
248 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300266 บ้านน้ำดำ นางสาวนูรฮายาตี  วาเฮ็ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
249 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300266 บ้านน้ำดำ มารีหย๊ะ   แวหามะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
250 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300266 บ้านน้ำดำ นายมูฮามะนาวาวี  ดอเลาะ ครู อนุมัติ
251 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300270 บ้านคลองช้าง นูรีหย๊ะ  นิตา ครูธุรการ อนุมัติ
252 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300281 บ้านมะพร้าวต้นเดียว Wanitcha  Nilrat Teacher อนุมัติ
253 9401 สพป.ปัตตานี เขต 1 300271 บ้านทุ่งโพธิ์ วิจิตรา  หน่อทอง ครู อนุมัติ