รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300050 บ้านควนโนรี นางสาวมาริแย  มะเละ ครู อนุมัติ
2 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300050 บ้านควนโนรี นางฟานีดา  วันอิดริส ครูชำนาญการ อนุมัติ
3 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300051 บ้านตุปะ ธัญพิชชา  เพชรศรี พนักงานราชการ อนุมัติ
4 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300051 บ้านตุปะ จินตนา  เจะหะ ธุรการ อนุมัติ
5 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300051 บ้านตุปะ ธัญพิชชา  เพชรศรี พนักงานราชการ อนุมัติ
6 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300053 บ้านป่าไร่ ยามี  มูนะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
7 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300054 วัดภมรคติวัน นางสมพร  แก้วศรี ครู อนุมัติ
8 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300029 บ้านโคกโพธิ์ นางสาวศุกัญญา  ทองทราย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
9 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300029 บ้านโคกโพธิ์ สุวันดี  รัตนวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
10 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300029 บ้านโคกโพธิ์ อูสมาน  มามุ พนักงานราชการ อนุมัติ
11 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300030 บ้านสามยอด ซารีด๊ะ  อาหลีแอ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
12 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300030 บ้านสามยอด ฟิกรอน  ตาเยะ พนักงานราชการ อนุมัติ
13 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300032 บ้านท่าคลอง สุภชัย  ไชยลาภ ครู อนุมัติ
14 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300033 บ้านทุ่งยาว นางสาวจริยา  นาวาทอง ครู อนุมัติ
15 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300033 บ้านทุ่งยาว นางทิพวรรณ  จันทร์ลาภ ครู อนุมัติ
16 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300036 บ้านโคกต้นสะตอ นางประจบ  เซี่ยนฮ่อง ครู คศ.2 อนุมัติ
17 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300036 บ้านโคกต้นสะตอ นางสาวรอนีย๊ะ  ดือเระ พนักงานราชการ อนุมัติ
18 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300068 วัดบันลือคชาวาส น.ส.อุบลรัตน์  บุญภิรมย์ ครู อนุมัติ
19 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300067 บ้านควนลังงา วรางคณา  ไชยนุ้ย ธุการโรงเรียน อนุมัติ
20 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300067 บ้านควนลังงา นายมิตร  รัตนพันธ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
21 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300067 บ้านควนลังงา นายมิตร   รัตนพันธ์ ครู คศ3 อนุมัติ
22 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300067 บ้านควนลังงา นางสาวรอบีอ๊ะ  มูณีมูสี พนักงานราชการ อนุมัติ
23 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300066 วัดทรายขาว กิตตินา  บาเหมบูงา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
24 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300066 วัดทรายขาว นางกัญดา  เพชรยอดศรี ธุรการ อนุมัติ
25 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300066 วัดทรายขาว นางรอฮาณี  ขุนปลัด ครู อนุมัติ
26 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300065 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ นายสุพิศ  แว่นแก้ว ครู คศ.3 อนุมัติ
27 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300065 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ นิชากร  คงทอง พนักงานราชการ อนุมัติ
28 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300063 บ้านท่าเรือ นิภา  เพชรมณี ครู อนุมัติ
29 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300064 บ้านควนแตน นางนุสเราะห์  มะโระ พนักงานราชการ อนุมัติ
30 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300052 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ สราญจิต  อินทกาศ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
31 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300049 วัดอรัญวาสิการาม นางน้องเดิม  แพทย์ศรี ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม อนุมัติ
32 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300060 บ้านเกาะตา วรรณา  วัฒนกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
33 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300060 บ้านเกาะตา นางจารีรัตน์  ศรัทธารัตน์ ครู อนุมัติ
34 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300038 บ้านนาเกตุ นางวิลาวัณย์  ผลจรุง ครู คศ.3 อนุมัติ
35 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300039 บ้านคลองช้าง มาลาตี  สุระสิทธิ์ ครู อนุมัติ
36 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300039 บ้านคลองช้าง นางปิยวรรณ  เพ็ชรคมขำ ครู อนุมัติ
37 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300039 บ้านคลองช้าง มาลี  สาลีมี ครู อนุมัติ
38 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300040 บ้านควนลาแม อักลีมา  หะยีมะเซาะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
39 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300040 บ้านควนลาแม ซูบัยดะห์  หะยีสามะ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
40 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300041 บ้านบาโงฆาดิง นายการิง   มะลา ครู อนุมัติ
41 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300041 บ้านบาโงฆาดิง ซูมายยะห์  สะแมดัม พนักงานราชการ อนุมัติ
42 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300043 บ้านชะเมา นางสาวฮาดีบะห์  บาเน็ง พนักงานราชการ อนุมัติ
43 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300043 บ้านชะเมา เกตน์นิภา  มุกดารัตน์ ครูผู้สอน อนุมัติ
44 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300055 วัดนาประดู่ นางสาวกัญญารัตน์  มาสิก ครู อนุมัติ
45 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300055 วัดนาประดู่ จินตนา  ดำรงฤทธิ์ ครู อนุมัติ
46 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300056 บ้านนาประดู่ ธิดารัตน์  พงษ์กาบ พนักงานราชการครู อนุมัติ
47 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300056 บ้านนาประดู่ นายเจษฎา  สาวอินทร์ ครู อนุมัติ
48 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300057 บ้านควนประ นางสุกัญญา  เพชรมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
49 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300057 บ้านควนประ นางเปาสียะห์  เจะโด ครู ค.ศ2 อนุมัติ
50 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300058 บ้านยางแดง นางนิดา  สาและ ครูชำนาญการ อนุมัติ
51 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300059 วัดนิคมสถิต นายพรชัย  สหวิริยะสิน ครูคศ.3(2) อนุมัติ
52 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300059 วัดนิคมสถิต นางสาวศิริพร  สินอ่อน ครู อนุมัติ
53 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300059 วัดนิคมสถิต ลดาวัลย์  คงเดิม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
54 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300059 วัดนิคมสถิต วิภากุล   บุญแนบ พนักงานราชการ อนุมัติ
55 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300061 วัดสุนทรวารี นางกาญจนา  สุวรรณชาตรี พนักงานราชการ อนุมัติ
56 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300062 บ้านล้อแตก อ้อมใจ  จองเดิม ครู คศ.2 อนุมัติ
57 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300062 บ้านล้อแตก จิรายุทธ  เจตานุวัตน์ ครู อนุมัติ
58 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300045 วัดธนาภิมุข จุฑามาศ  จินดาโชติ ครู อนุมัติ
59 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300045 วัดธนาภิมุข วรรณา  แดงเพ็ง ครู คศ.2 อนุมัติ
60 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300046 บ้านคลองหิน บูรฮัน  วันอิดริส ครู อนุมัติ
61 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300046 บ้านคลองหิน นางมารีหยำ  สาเมาะบาซา ครู อนุมัติ
62 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300047 บ้านโผงโผง นายธัญญา   สุวประพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านโผงโผง อนุมัติ
63 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300047 บ้านโผงโผง นายธัญญา    สุวประพันธ์ ครุ อนุมัติ
64 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300047 บ้านโผงโผง มะซาฟีดี  ดอเลาะ พนักงานธุรการโรงเรียน อนุมัติ
65 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300047 บ้านโผงโผง นายอับดุลเลาะ   ยะมา ครู โรงเรียนบ้านโผงโผง อนุมัติ
66 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300048 บ้านบาเงง นายศิริ  จันทร์แสง ครู คศ.2 อนุมัติ
67 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300048 บ้านบาเงง มาราตี  มามะ ครู อนุมัติ
68 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300069 บ้านป่าบอน ภานุมาศ  พูนเพียร ครู คศ.1 อนุมัติ
69 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300070 บ้านนาค้อเหนือ นางรอมือละ  เจะสนิ พนักงานราชการ อนุมัติ
70 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300034 บ้านนาค้อกลาง นภัสภร  เพชรมณี ครู อนุมัติ
71 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300034 บ้านนาค้อกลาง นายงประเสริฐ  เพชรเจริญทอง ครู อนุมัติ
72 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300035 บ้านดอนเค็ด วรรณา  จันทร์มั่น ครู อนุมัติ
73 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300035 บ้านดอนเค็ด นางสาวรานีเราะ  มามุ พนักงานราชการ อนุมัติ
74 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300044 บ้านนาค้อใต้ วันวิสาข์  เฮงเอีย ครู อนุมัติ
75 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300044 บ้านนาค้อใต้ รุสมาวัน  หยีสุหลง พนักงานราชการ อนุมัติ
76 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300037 วัดมะกรูด นางสาวกมลวรรณ  ขาวพิมล ครู โรงเรียนวัดมะกรูด(อินทองอนุสรณ์) อนุมัติ
77 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300037 วัดมะกรูด นางอัญชุลี  ขุนเมือง ครู คศ.2 อนุมัติ
78 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300037 วัดมะกรูด นางสาวสุภรัตน์  มุกฏารัตน์ ครู อนุมัติ
79 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300125 บ้านกระเสาะ นายซูรัยเด็ง  ดารอเฮง ครู คศ.1 อนุมัติ
80 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300125 บ้านกระเสาะ นางสาวเสาด๊ะ  ด่าเจ๊ะ ครู อนุมัติ
81 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300126 บ้านลางสาด นายฮาซัน  ดือราเล็ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
82 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300126 บ้านลางสาด นายมะซอบรี  สตาปอ ครู อนุมัติ
83 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300113 บ้านกระหวะ นางซูฮานาน   สะแตยี ครู คศ.1 อนุมัติ
84 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300113 บ้านกระหวะ ฟารีดาห์  บูละ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
85 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300113 บ้านกระหวะ นายมูหัมหมัด  ยูโซ๊ะ พนักงานราชการ อนุมัติ
86 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300114 บ้านราวอ นางสาวซูรีนา  มะเซง ครู อนุมัติ
87 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300106 บ้านแขนท้าว สมหมัย  หะยีมะลี พนักงานราชการ อนุมัติ
88 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300124 บ้านเกาะจัน อังสานา   โทโม ครู อนุมัติ
89 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300124 บ้านเกาะจัน นางรอฮีหม๊ะ  บือราเฮง ครู คศ.2 อนุมัติ
90 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300121 บ้านคลองช้าง นายมะเพาซี  เซ๊ะอุแต พนักงานราชการ อนุมัติ
91 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300121 บ้านคลองช้าง อานีตา  เจ๊ะอุบง ครู อนุมัติ
92 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300121 บ้านคลองช้าง นายอนุชา  แดงเพ็ง พนักงานราชการ อนุมัติ
93 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300121 บ้านคลองช้าง นางสาวไซนะ  สาและ ธุรการ อนุมัติ
94 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300115 บ้านตรัง นางสาวศิริมา  ชูสงค์ ครู อนุมัติ
95 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300116 บ้านเขาวัง นายดายาดี  โตะแด พนักงานราชการ อนุมัติ
96 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300116 บ้านเขาวัง นางยูไรดา  เตะย่อ ครู อนุมัติ
97 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300104 บ้านดูวา นางสาวฮายาตี  บือราเฮง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
98 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300104 บ้านดูวา นางสาวนูรียะห์  เจะมะ พนักงานราชการ อนุมัติ
99 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300105 บ้านถนน กอมาริย๊ะ  ปรีชานพคุณ ครูชำนาญการ อนุมัติ
100 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300105 บ้านถนน จุฑารัตน์  ชาติฉุน ครู อนุมัติ
101 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300105 บ้านถนน นายสุนทร   ศรีสมปอง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
102 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300117 บ้านมะหุด นางสาวสุไวดา  สาและ ครู อนุมัติ
103 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300118 บ้านควนหยี นางสาวซูไบดะห์  อับดุลลาเต๊ะ ครู อนุมัติ
104 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300118 บ้านควนหยี มนัส  ยามิง ธุรการ อนุมัติ
105 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300118 บ้านควนหยี นางนูรีซัน   บือแน ครูคศ.1 อนุมัติ
106 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300119 บ้านบูดน นายอับดุลซอมะ  มามะ ครู คศ.2 อนุมัติ
107 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300120 บ้านบาโง นางสาวอาอีด๊ะ   ซารีเดะ ครู อนุมัติ
108 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300120 บ้านบาโง พารีดะห์   รักษ์ปราชญ์ ครู อนุมัติ
109 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300120 บ้านบาโง นางคอลีเยาะ   มอลอ พนักงานราชการ อนุมัติ
110 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300127 บ้านปานัน นายมูฮำหมัดซานูซี  อาแว พนักงานราชการ อนุมัติ
111 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300099 มายอ (สถิตย์ภูผา) นายชัยกิจ  ชะดารัตน์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
112 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300099 มายอ (สถิตย์ภูผา) นางนันทพร  ศรีสงเคราะห์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
113 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300108 บ้านปาลัส ปนิดา  สีลาภเกื้อ ครูชำนาญการ อนุมัติ
114 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300109 บ้านด่าน ดวงใจ  จริยศาสน์ ครูคศ.2รร.บ้านด่าน อนุมัติ
115 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300109 บ้านด่าน นายอรุณ  พรหมเลข ครู อนุมัติ
116 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300109 บ้านด่าน นายอรุณ  พรหมเลข ครู อนุมัติ
117 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300110 บ้านบาละแต พาตีเมาะ  ยีสาและ ครู อนุมัติ
118 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300110 บ้านบาละแต นูรีซัน  วาเตะ ครู อนุมัติ
119 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300110 บ้านบาละแต นายสุทธิภัทร์  ทองคำ ครูชำนาญการ อนุมัติ
120 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300100 ชุมชนบ้านเมืองยอน นายมานิตย์  บินพันทอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
121 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300102 บ้านน้ำใส นางอมร   อาแว ครู อนุมัติ
122 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300102 บ้านน้ำใส นายเรวัฒน์  สะราเซะ พนักงานราชการ อนุมัติ
123 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300107 บ้านเจาะบาแน นางฮาบีบี  ดาฮามิ พนักงานราชการ อนุมัติ
124 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300103 บ้านบูเกะกุง วุฒิชัย  เล๊าะล่อ ครู อนุมัติ
125 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300103 บ้านบูเกะกุง สกรี  เจะแต พนักงานราชการ อนุมัติ
126 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300111 บ้านสะกำ นายอุสมาย  ตาหยง ครูชำนาญการ อนุมัติ
127 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300111 บ้านสะกำ นายกำธร  ศรีแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
128 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300111 บ้านสะกำ นางสาวนูรีดา  สาและ พนักงานราชการ อนุมัติ
129 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300112 บ้านกูบังบาเดาะ ซูรีนา  เวาะมะ พนักงานราชการ อนุมัติ
130 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300112 บ้านกูบังบาเดาะ นางสาวนุรีซะห์  เพชรเบ็ญวาฮับ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
131 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300112 บ้านกูบังบาเดาะ นางสาวนาซูฮา  วามะ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
132 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300122 บ้านกูวิง นายเภาซาร์   เวาะเย๊าะ พนักงานราชการ อนุมัติ
133 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300122 บ้านกูวิง นายซาอีดิน  สาและอารง ครู อนุมัติ
134 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300122 บ้านกูวิง นางมารียัม  ดือราขาเดร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
135 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300123 บ้านสมาหอ มูหะมัด  มาหิเละ ครูคศ.2 อนุมัติ
136 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300123 บ้านสมาหอ นางสาวชาลิสา  สาเมาะ ครู อนุมัติ
137 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300128 บ้านบาตะกูโบ มะซอรี  ดือเระ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
138 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300142 ตลาดปรีกี อามาลีนา  มามุ ครู อนุมัติ
139 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300142 ตลาดปรีกี นางสาวปาตีเม๊าะ  ปาแน ครูสอนอิสลามศึกษา อนุมัติ
140 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300134 บ้านกระโด นายซาการียา  ยูโซะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
141 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300162 บ้านสายชล นางชดาภร  บำรุงวงศ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
142 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300162 บ้านสายชล รุจิรา  จุลบุตร ครู อนุมัติ
143 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300163 บ้านละหารยามู นางสุมาลา  เบ็ญหวันสนิ หัวหน้าเจ้าที่พัสดุ อนุมัติ
144 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300163 บ้านละหารยามู หาสหน๊ะ  บือแน พนักงานราชการ อนุมัติ
145 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300165 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) นายอับดุลเลาะ  กีไร พนักงานราชการ อนุมัติ
146 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300161 บ้านโคกขี้เหล็ก นายอาหะมะ  มะนอ ครูชำนาญการ อนุมัติ
147 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300161 บ้านโคกขี้เหล็ก นางสาวรอกีเย๊าะ  อะดอเล๊าะ ครู คศ.1 อนุมัติ
148 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300159 บ้านอินทนิล รอวียะห์  มะทา พนักงานราชการ อนุมัติ
149 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300160 ชุมชนบ้านต้นสน รอซือน๊ะ  สนิ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
150 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300160 ชุมชนบ้านต้นสน นายมูฮัมหมัดอัรซาด  ลือแบซา ครูชำนาญการ อนุมัติ
151 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300160 ชุมชนบ้านต้นสน นางคอมารียะ  สามะ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติ
152 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300136 บ้านบินยา นายอดินันท์  สาแม ครู อนุมัติ
153 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300137 บ้านกาแลสะนอ นายอาลีย๊ะ  ดือเระ ครูชำนาญการ อนุมัติ
154 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300138 วัดโคกหญ้าคา มณฑา  พลนุ้ย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
155 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300138 วัดโคกหญ้าคา นายศิริชัย  ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ อนุมัติ
156 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300150 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) มารันดา  ยะโก๊ะ ครู อนุมัติ
157 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300150 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) นายเปาซี  กีโต๊ะ ครู คศ.2 อนุมัติ
158 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300148 บ้านบูโกะ แวอายียะห์  แวเย็ง ครู คศ.3(2) อนุมัติ
159 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300149 บ้านบราโอ นางมารีดี  หะมิงมะ ครู คศ.2 อนุมัติ
160 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300149 บ้านบราโอ ณัฐธิดา  แวฮามะ ครู คศ.๑ อนุมัติ
161 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300153 ชุมชนบ้านบือแนปีแน อภิชาติ  สวามิภักดิ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
162 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300153 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ฮาฟีซี  แวสอเฮาะ พนักงานราชการ อนุมัติ
163 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300154 บ้านประจัน ซารีนา  อุเซ็ง ครูคศ.2 อนุมัติ
164 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300154 บ้านประจัน ซอฟวาน  หะยีบีดิง ครู อนุมัติ
165 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300135 ตลาดนัดบาซาเอ นายสาการียา  ประนอ ครูชำนาญการ อนุมัติ
166 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300135 ตลาดนัดบาซาเอ นาย ลุตฟี  เบ็ญอัซอารีย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
167 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300139 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) นุศรา  บาซอ ครู คศ.2 อนุมัติ
168 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300140 บ้านต้นแซะ อานีซะห์  สะดียามู ครูอิสลามศึกษาแบบเข้ม อนุมัติ
169 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300140 บ้านต้นแซะ นายสักรินทร์   วาจิ ครู อนุมัติ
170 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300141 ตลาดนัดต้นมะขาม ฮัน  รีฮัน มุสตอปา พนักงานราชการ อนุมัติ
171 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300141 ตลาดนัดต้นมะขาม นางรุสนี  จูกอ ครู อนุมัติ
172 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300164 ชุมชนวัดอัมพวนาราม มารีซาน  ดือราฮิง ครู อนุมัติ
173 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300164 ชุมชนวัดอัมพวนาราม นางบุญล้อม  มาศหิรัญ ครู คศ.2 อนุมัติ
174 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300155 ชุมชนบ้านพงสตา นางสุรัยดา  กีโต๊ะ ครู คศ.2 อนุมัติ
175 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300155 ชุมชนบ้านพงสตา สูไหดี  มอลอ ครู อนุมัติ
176 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300151 บ้านต้นทุเรียน นริศรา  ขุนดุเร๊ะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
177 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300152 บ้านกรือเซะ อามีเราะห์  ดือราแมหะยี ครูชำนาญการ อนุมัติ
178 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300152 บ้านกรือเซะ แวซม  เลาะซา ครู อนุมัติ
179 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300152 บ้านกรือเซะ นายอับดุลรอซะ  ยือแร ครู คศ.2 อนุมัติ
180 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300130 อนุบาลยะรัง นายซานูซี  เจ๊ะดอเล๊าะ ครูขำนาญการ อนุมัติ
181 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300130 อนุบาลยะรัง แพรวา  ไทยคณา ครู อนุมัติ
182 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300130 อนุบาลยะรัง นายไพโรจน์  นวลนิล ครู อนุมัติ
183 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300131 บ้านระแว้ง นายอาดัม  เจะสะนิ ครู คศ.1 อนุมัติ
184 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300131 บ้านระแว้ง วีรโชติ  ฤทธิ์โต ครู อนุมัติ
185 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300132 ต้นพิกุล นายยาการียา  เจ๊ะเฮง ครู อนุมัติ
186 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300132 ต้นพิกุล โซเฟียน  ประนอ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
187 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300132 ต้นพิกุล ซารีนา  เเวดือราเเม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
188 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300133 วัดเกาะหวาย นายรอมลี  กาซอ พนักงานราชการ อนุมัติ
189 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300133 วัดเกาะหวาย นางสาวซูไรดา  ดอเลาะ พนักงานราชการ อนุมัติ
190 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300133 วัดเกาะหวาย นางอารี  ดิษฐวงศ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
191 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300133 วัดเกาะหวาย นางสาวซูไรดา  ดอเลาะ พนักงานราชการโรงเรียนวัดเกาะหวาย อนุมัติ
192 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300143 บ้านศาลาสอง ซาอีดะห์  เจ๊ะเละ พนังงานราชการ อนุมัติ
193 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300143 บ้านศาลาสอง ซูนัยยะห์  หะยียุนุ พนักงานราชการ อนุมัติ
194 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300144 บ้านสิเดะ นางนาดียา   แลเม๊าะ พนักงานราชการ อนุมัติ
195 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300144 บ้านสิเดะ นายฮาแซ  สะแม ครู คศ.2 อนุมัติ
196 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300145 บ้านอีบุ๊ ลัดดา  บินเตล็บ ครู อนุมัติ
197 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300145 บ้านอีบุ๊ ราชัน  รัตนพันธ์ ครู อนุมัติ
198 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300146 บ้านบากง ฮาลีเมาะ  ตือบิงหม๊ะ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
199 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300146 บ้านบากง นางธนัญญา  หมันหลี ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
200 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300147 บ้านอาโห นายมะรีเป็น  กาซอ พนักงานราชการ อนุมัติ
201 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300156 ชุมชนบ้านสะนอ นายแวหามะ  ยานยา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
202 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300156 ชุมชนบ้านสะนอ นายอัศรี  พงษ์ประเสริฐ ครู คศ.2 อนุมัติ
203 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300157 บ้านคางา นอร์ฮายาตี   เบ็ญอิฟฟัต พนักงาานราชการ อนุมัติ
204 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300157 บ้านคางา รอมละห์  แวนิ ครู อนุมัติ
205 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300157 บ้านคางา ซัยดีย์  สามะอาลี ครูชำนาญการ อนุมัติ
206 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300320 บ้านต้นโตนด นายธนาศักดิ์  พรหมนิมิตร ครู อนุมัติ
207 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300320 บ้านต้นโตนด นางสุธัญญา   บุณยะนันท์ ครู อนุมัติ
208 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300322 บ้านวังกว้าง นูรีซัน  มะเด็ง พนักงานธุรการ อนุมัติ
209 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300322 บ้านวังกว้าง นูรีซัน  มะเด็ง พนักงานธุรการ อนุมัติ
210 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300322 บ้านวังกว้าง นายเจ๊ะอุเซ็ง   ยะโกะ ครู อนุมัติ
211 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300323 บ้านควนแปลงงู นางสาวสุจรรยา  อินชะนะ ครู อนุมัติ
212 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300323 บ้านควนแปลงงู มาศลีนา  สานา ครูชำนาญการ อนุมัติ
213 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300324 บ้านม่วงเตี้ย วีระ   โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย อนุมัติ
214 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300324 บ้านม่วงเตี้ย นางกํญญา  สังข์แก้ว ครู คศ.1 อนุมัติ
215 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300324 บ้านม่วงเตี้ย นายคมกฤช  อินแก้ว พนักงานราชการ อนุมัติ
216 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300325 บ้านปลักปรือ นายสุนทร  ม่วงทับทิม ครู คศ.2 อนุมัติ
217 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300326 บ้านคูระ นายฮัมดี  สมาแอ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
218 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300326 บ้านคูระ มนสิการ  ทิพย์รอด ครู อนุมัติ
219 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300327 บ้านตันหยง สามารี  แบเลาะ ครู อนุมัติ
220 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300327 บ้านตันหยง นางสาวจุไร  บุญธรรมโม ครู อนุมัติ
221 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300328 วัดบุพนิมิต รุสลัน  กาซอ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
222 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300328 วัดบุพนิมิต กนกพร   ชูประวัติ ครู อนุมัติ
223 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300328 วัดบุพนิมิต กาญจนา  ชูเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
224 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300317 บ้านโคกเหรียง นายสุวิทย์   ทองรัตน์ ครู คศ.3(2) อนุมัติ
225 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300317 บ้านโคกเหรียง รอกิเย๊าะ  หะยีสาเมาะ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโคกเหรียง อนุมัติ
226 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300317 บ้านโคกเหรียง นายธรัญชัย  ประทีป ครูโรงเรียนบ้านโคกเหรียง อนุมัติ
227 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300318 วัดป่าสวย ธัญญา  สีลาภเกื้อ ครูผู้สอน อนุมัติ
228 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300319 บ้านคลองทราย นางสาวฮาซียะ  ลาเตะ ครู อนุมัติ
229 9402 สพป.ปัตตานี เขต 2 300319 บ้านคลองทราย อับดุลเลาะ  สะอิ ครู อนุมัติ