รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ปัตตานี เขต 3 300213 : บ้านปายอ อับดุลรอมัน   อาลี ธุรการโรงเรียน
2 สพป.ปัตตานี เขต 3 300214 : บ้านโตะบาลา นายอิสมาแอ  เจะเหาะ ครูอัตราจ้าง
3 สพป.ปัตตานี เขต 3 300214 : บ้านโตะบาลา ยูไวรียะห์   นาโด ธุรการ
4 สพป.ปัตตานี เขต 3 300215 : บ้านละอาร์ รอซาลี  ประไมสูรี ครู ชำนาญการพิเศษ
5 สพป.ปัตตานี เขต 3 300215 : บ้านละอาร์ ซากีน๊ะ  วาหลง ธุรการโรงเรียน
6 สพป.ปัตตานี เขต 3 300208 : บ้านแซะโมะ นางสูอาด๊ะ  สาแล ครู
7 สพป.ปัตตานี เขต 3 300208 : บ้านแซะโมะ นางสาวอัสหม๊ะ  สามะ ธุรการโรงเรียน
8 สพป.ปัตตานี เขต 3 300209 : บ้านลานช้าง นางสาวสุภัค  หะแว ครู
9 สพป.ปัตตานี เขต 3 300209 : บ้านลานช้าง นางสาวอานีซา  โต๊ะสะแตบาแล ธุรการ
10 สพป.ปัตตานี เขต 3 300206 : บ้านเจาะกือแย นางซูไรดา  กาซอ ครูชำนาญการ
11 สพป.ปัตตานี เขต 3 300206 : บ้านเจาะกือแย นางสาวฟารีดา  ยามา ธุรการ
12 สพป.ปัตตานี เขต 3 300207 : บ้านตะบิ้ง ทัศนียา  แแวอาลี ครู
13 สพป.ปัตตานี เขต 3 300207 : บ้านตะบิ้ง คูไซปะห์  วาและ พนักงานราชการ
14 สพป.ปัตตานี เขต 3 300216 : บ้านกะลาพอ นายสะแปอิง  สามะ ครู
15 สพป.ปัตตานี เขต 3 300216 : บ้านกะลาพอ นายอิบรอเฮง    เจ๊ะเล๊าะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
16 สพป.ปัตตานี เขต 3 300217 : บ้านสือดัง อารีย๊ะ  แลมะ ครู
17 สพป.ปัตตานี เขต 3 300217 : บ้านสือดัง อับดุลรอฮีม  ซาและ ธุรการโรงเรียน
18 สพป.ปัตตานี เขต 3 300211 : บ้านชะเมาสามต้น อนีซะห์  อุสมันบาฮา ธุรการโรงเรียน
19 สพป.ปัตตานี เขต 3 300211 : บ้านชะเมาสามต้น นายอุสมาน  มอซู พนักงานราชการ
20 สพป.ปัตตานี เขต 3 300212 : บ้านบาโงมูลง นางสาวสูไรย   อาบูบากา ธุรการสถานศึกษา
21 สพป.ปัตตานี เขต 3 300223 : บ้านพอเหมาะ นายอัฎฮา  ยูโซะ ธุรการ
22 สพป.ปัตตานี เขต 3 300222 : ชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) อัสรีนา  สาเร๊ะ ครู(พนักงานราชการ)
23 สพป.ปัตตานี เขต 3 300230 : ชุมชนบ้านบางเก่า นางสาวนูร์อาซีกีน  หะยีบือราเฮง พนักงานราชการ
24 สพป.ปัตตานี เขต 3 300231 : บ้านป่าทุ่ง นาดียะห์  สุหลง ธุรการโรงเรียน
25 สพป.ปัตตานี เขต 3 300231 : บ้านป่าทุ่ง อาซียะ  มะแซ ครู
26 สพป.ปัตตานี เขต 3 300210 : บ้านบาโงยือริง นายอัมรัน  มะมิง เจ้าหน้าที่ธุรการ
27 สพป.ปัตตานี เขต 3 300210 : บ้านบาโงยือริง รุสมีนา  เปาะแต ครู
28 สพป.ปัตตานี เขต 3 300224 : บ้านบือเระ บาฮียะห์  กอเนาะ ธุรการโรงเรียน
29 สพป.ปัตตานี เขต 3 300224 : บ้านบือเระ นิศารัตน์  แก้วศรี ครู
30 สพป.ปัตตานี เขต 3 300226 : บ้านบน นางสาวรอฮาน  ยูโซะ ธุรการ
31 สพป.ปัตตานี เขต 3 300226 : บ้านบน นายปัญญา  นิมะ ครู
32 สพป.ปัตตานี เขต 3 300227 : บ้านบาเลาะ ฟัดดูวาห์  จาหลง ครูผู้ช่วย
33 สพป.ปัตตานี เขต 3 300227 : บ้านบาเลาะ มุสลีฮา  เจ๊ะสะแม ครูชำนาญการ
34 สพป.ปัตตานี เขต 3 300228 : บ้านทุ่งเค็จ คอลีเยาะ  สือรี พนักงานราชการ
35 สพป.ปัตตานี เขต 3 300228 : บ้านทุ่งเค็จ คูไซม๊ะ  ยูโซะ ธุรการโรงเรียน
36 สพป.ปัตตานี เขต 3 300229 : บ้านจ่ากอง ซัลมียะห์  แวอุเซ็ง ครู
37 สพป.ปัตตานี เขต 3 300229 : บ้านจ่ากอง ณัฐนรี  ปูเตะ ธุรการโรงเรียน
38 สพป.ปัตตานี เขต 3 300225 : ชุมชนวัดถัมภาวาส นางสาวชฎารัตน์   สุขเกษม เจ้าหน้าที่ธุรการ
39 สพป.ปัตตานี เขต 3 300225 : ชุมชนวัดถัมภาวาส อาหะมะตอลา  บือราเฮง ครูชำนาญการ
40 สพป.ปัตตานี เขต 3 300218 : บ้านจะเฆ่ นางสาวอาอีซะห์   เจะลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
41 สพป.ปัตตานี เขต 3 300218 : บ้านจะเฆ่ นาย  กรีฑา แก่นจันทร์ ครูชำนาญการ
42 สพป.ปัตตานี เขต 3 300219 : วัดโบกขรณี นาซูฮา  สาและแว ธุรการ
43 สพป.ปัตตานี เขต 3 300219 : วัดโบกขรณี รุสนี  ดือเระ ครู
44 สพป.ปัตตานี เขต 3 300220 : ชุมชนบ้านแป้น ซารีนา  มะเกะ ธุรการโรงเรียน
45 สพป.ปัตตานี เขต 3 300220 : ชุมชนบ้านแป้น สายัณห์  พรรณศรี ครู
46 สพป.ปัตตานี เขต 3 300221 : บ้านละหาร นางสาวสาลนา  มะแซ พนักงานธุรการ
47 สพป.ปัตตานี เขต 3 300221 : บ้านละหาร นางสาวสุภาวดี  คงทอง พนักงานราชการ
48 สพป.ปัตตานี เขต 3 300234 : บ้านกาหงษ์ นายฮาบัส  อิสมัน ครู
49 สพป.ปัตตานี เขต 3 300234 : บ้านกาหงษ์ นางสาวซารีนา  ดีเยาะ ธุรการโรงเรียน
50 สพป.ปัตตานี เขต 3 300235 : บ้านทุ่งกินนร นางสาวโสภา  หงะหงอ ครู
51 สพป.ปัตตานี เขต 3 300235 : บ้านทุ่งกินนร ยะห์ยา  ดือราแม พนักงานธุรการโรงเรียน
52 สพป.ปัตตานี เขต 3 300232 : ชุมชนบ้านมะนังดาลำ นางนูรมา  ยูซง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
53 สพป.ปัตตานี เขต 3 300232 : ชุมชนบ้านมะนังดาลำ นุลรียะ  สาแล ธุรการ
54 สพป.ปัตตานี เขต 3 300233 : บ้านป่าม่วง นางไพรูส  ดือราแม เจ้าหน้าที่ี่ธุรการ
55 สพป.ปัตตานี เขต 3 300233 : บ้านป่าม่วง อับดุลรอนิง  เจะเลาะ ครูชำนาญการ
56 สพป.ปัตตานี เขต 3 300236 : ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 นางสาวกัสมีนี  โตะวาเห็ง ธุรการโรงเรียน
57 สพป.ปัตตานี เขต 3 300236 : ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 ศริญญา  แวแม ครู ชำนาญการ
58 สพป.ปัตตานี เขต 3 300237 : บ้านช่องแมว นางซัยหนับ  บูละ ครูชำนาญการพิเศษ
59 สพป.ปัตตานี เขต 3 300238 : บ้านวังไชย นางสาวนูรอาซีกีน  จันทรนิมะหิรัญ พนักงานราชการ
60 สพป.ปัตตานี เขต 3 300238 : บ้านวังไชย นายมะยูลัน  มะและ ธุรการโรงเรียน
61 สพป.ปัตตานี เขต 3 300284 : บ้านป่าไหม้ โนรไลลา  จิ พนักงานธุรการ
62 สพป.ปัตตานี เขต 3 300284 : บ้านป่าไหม้ นายลุกมาน  กอเสง ครู
63 สพป.ปัตตานี เขต 3 300285 : บ้านละเวง นางสาวยาวาเฮ  ลอมา ครู
64 สพป.ปัตตานี เขต 3 300285 : บ้านละเวง รูซา   สะมะแอ ธุรการ
65 สพป.ปัตตานี เขต 3 300286 : บ้านรังมดแดง พาตอนะห์   สาเมาะ ธุรการโรงเรียน
66 สพป.ปัตตานี เขต 3 300286 : บ้านรังมดแดง กฤษณา  ลาเม๊าะ ครูชำนาญการ
67 สพป.ปัตตานี เขต 3 300289 : บ้านตะโละไกรทอง ซูไฮมี  สามะ ครู
68 สพป.ปัตตานี เขต 3 300289 : บ้านตะโละไกรทอง นูรีดา  นิยิ ธุรการโรงเรียน
69 สพป.ปัตตานี เขต 3 300290 : บ้านท่าช้าง ยาไรฮา  มะดาอิง ธุรการ
70 สพป.ปัตตานี เขต 3 300290 : บ้านท่าช้าง นายมะรอยาลี  มะหะมะ ครู
71 สพป.ปัตตานี เขต 3 300287 : วัดสารวัน พจนีย์  สุรีย์ พนักงานราชการโรงเรียนวัดสารวัน
72 สพป.ปัตตานี เขต 3 300287 : วัดสารวัน ฮารีซะห์  มิซอ ธุรการโรงเรียน
73 สพป.ปัตตานี เขต 3 300282 : บ้านโคกนิบง อับดุลเลาะห์  แมเหาะ ธุรการโรงเรียน
74 สพป.ปัตตานี เขต 3 300282 : บ้านโคกนิบง จงกล  ไหมอ่อน ครู
75 สพป.ปัตตานี เขต 3 300283 : บ้านปลักแตน รอกีเยาะ  แวหะมิ ครู
76 สพป.ปัตตานี เขต 3 300283 : บ้านปลักแตน วิชุตา  ศรีรัตน์ ธุรการโรงเรียน
77 สพป.ปัตตานี เขต 3 300291 : วัดโชติรส ณัฐพัชร์   กุษดี พนักงานราชการ
78 สพป.ปัตตานี เขต 3 300291 : วัดโชติรส บาดือรียะห์  ดีแม ธุรการโรงเรียน
79 สพป.ปัตตานี เขต 3 300292 : บ้านกระจูด นายโมอำมาร์  ตาเยะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
80 สพป.ปัตตานี เขต 3 300292 : บ้านกระจูด นางโนร์มาลา  แมยู ครู
81 สพป.ปัตตานี เขต 3 300305 : บ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์) นายซัยฟุดดีน   เจ๊ะฮะ พนักงานราชการ
82 สพป.ปัตตานี เขต 3 300305 : บ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์) นางมาสก๊ะ  วาจิ ธุรการโรงเรียน
83 สพป.ปัตตานี เขต 3 300306 : บ้านกะรุบี นางสาวซารีนา   รีโระ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
84 สพป.ปัตตานี เขต 3 300307 : บ้านบาโงยือแบ็ง มะรอพี  สะแม ครู
85 สพป.ปัตตานี เขต 3 300307 : บ้านบาโงยือแบ็ง มาดีฮะห์  หะมะ ธุรการ
86 สพป.ปัตตานี เขต 3 300308 : บ้านอุแตบือราแง นางนันทิรา  สะดีละ ครูชำนาญการพิเศษ
87 สพป.ปัตตานี เขต 3 300308 : บ้านอุแตบือราแง นางซูไฮละห์  สามะเด็ง ธุรการโรงเรียน
88 สพป.ปัตตานี เขต 3 300309 : บ้านตะโละดารามัน นายตัรมีซี  แนซู พนักงานราชการ
89 สพป.ปัตตานี เขต 3 300309 : บ้านตะโละดารามัน อาวาตีฟ  มะสะ ธุรการสถานศึกษา
90 สพป.ปัตตานี เขต 3 300310 : บ้านบีติง อะหมัด  นาแว ครู
91 สพป.ปัตตานี เขต 3 300310 : บ้านบีติง สุไรตะห์  สะมาแอ พนักงานธุรการ
92 สพป.ปัตตานี เขต 3 300311 : บ้านบือแต จริยา  ภิรมพิน ธุรการโรงเรียน
93 สพป.ปัตตานี เขต 3 300311 : บ้านบือแต นาบีละห์  แนซู ครู
94 สพป.ปัตตานี เขต 3 300312 : บ้านปล่องหอย รุสละ  อัตนิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
95 สพป.ปัตตานี เขต 3 300312 : บ้านปล่องหอย อาอีด๊ะ  แลมะ ครู
96 สพป.ปัตตานี เขต 3 300313 : บ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ) นายแวมะยูโซะ  แวสะแลแม ครูชำนาญการ
97 สพป.ปัตตานี เขต 3 300314 : บ้านมะกอ นายแม้น  มะดีเยาะ พนักงานราชการ
98 สพป.ปัตตานี เขต 3 300315 : บ้านมะแนดาแล อับดุลเลาะ  เจ๊ะซอ ครูชำนาญการพิเศษ
99 สพป.ปัตตานี เขต 3 300316 : บ้านโลทู ซูไวยา  สารอเอง ธุรการ
100 สพป.ปัตตานี เขต 3 300316 : บ้านโลทู รุสมาน  นิเฮง ครู
101 สพป.ปัตตานี เขต 3 300302 : บ้านแลแวะ สุไลมาน  มาหะมะ ครู
102 สพป.ปัตตานี เขต 3 300302 : บ้านแลแวะ นางสาวโนรีซา  ดามูซอ ธุรการโรงเรียน
103 สพป.ปัตตานี เขต 3 300303 : บ้านตะโละแมะนา มะลาซี  หะยีเล๊าะ ครูชำนาญการ
104 สพป.ปัตตานี เขต 3 300304 : บ้านน้ำดำ สีตีคอลีเย๊าะ  เจ๊ะเง๊าะ ครู
105 สพป.ปัตตานี เขต 3 300304 : บ้านน้ำดำ นูรัยดา  อาแด เจ้าหน้าที่ธุรการ
106 สพป.ปัตตานี เขต 3 300298 : บ้านปากู (มีนาประชาคาร) หาลีเมาะ  ยะพา ธุรการโรงเรียน
107 สพป.ปัตตานี เขต 3 300298 : บ้านปากู (มีนาประชาคาร) ธนพัฒน์  คอและ ครู
108 สพป.ปัตตานี เขต 3 300299 : พระราชประสงค์บ้านทรายขาว อุษมัน  ลีโด ครู
109 สพป.ปัตตานี เขต 3 300299 : พระราชประสงค์บ้านทรายขาว เจะอัสนะห์  เจะอูเซ็ง ูธุรการ
110 สพป.ปัตตานี เขต 3 300295 : ชุมชนบ้านปาแดปาลัส นายอาริฟ  มาหามะ ครู
111 สพป.ปัตตานี เขต 3 300295 : ชุมชนบ้านปาแดปาลัส แวอาลี  วาเลาะ ครู
112 สพป.ปัตตานี เขต 3 300296 : บ้านมะนังยง มัสตูรา   สาฮา เจ้าหน้าที่ธุรการ
113 สพป.ปัตตานี เขต 3 300296 : บ้านมะนังยง สมาน  เจ๊ะหลง ครู
114 สพป.ปัตตานี เขต 3 300297 : บ้านเขาดิน มูฮำมัดรุสลำ  ดือราวี ครู
115 สพป.ปัตตานี เขต 3 300297 : บ้านเขาดิน ยามีหล๊ะ  เจะมิง เจ้าหน้าที่ธุรการ
116 สพป.ปัตตานี เขต 3 300300 : บ้านพิเทน(วันครู 2502) สาปาเราะห์  กาจะลากี ธุรการโรงเรียน
117 สพป.ปัตตานี เขต 3 300300 : บ้านพิเทน(วันครู 2502) ซอฟี  ราเซะ ครู
118 สพป.ปัตตานี เขต 3 300293 : บ้านโต๊ะชูด ตอเละ  ตาเยะ ครู
119 สพป.ปัตตานี เขต 3 300293 : บ้านโต๊ะชูด รอไอนี  ยะโกะ พนักงานราชการ
120 สพป.ปัตตานี เขต 3 300301 : บ้านตือเบาะ นายยาการียา  อาหลี ครู
121 สพป.ปัตตานี เขต 3 300301 : บ้านตือเบาะ นูรฮายาตี  เจ๊ะเต๊ะ ธุรการ
122 สพป.ปัตตานี เขต 3 300301 : บ้านตือเบาะ ฮานาฟี  โต๊ะแวมะ ครู
123 สพป.ปัตตานี เขต 3 300294 : บ้านบือจะ ฟาซียะ  เจะโด ธุรการ
124 สพป.ปัตตานี เขต 3 300294 : บ้านบือจะ นายอาหามะรุซลัน  แซมะแซ พนักงานราชการ