รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300213 บ้านปายอ อับดุลรอมัน   อาลี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
2 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300214 บ้านโตะบาลา นายอิสมาแอ  เจะเหาะ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
3 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300214 บ้านโตะบาลา ยูไวรียะห์   นาโด ธุรการ อนุมัติ
4 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300215 บ้านละอาร์ รอซาลี  ประไมสูรี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
5 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300215 บ้านละอาร์ ซากีน๊ะ  วาหลง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
6 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300208 บ้านแซะโมะ นางสูอาด๊ะ  สาแล ครู อนุมัติ
7 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300208 บ้านแซะโมะ นางสาวอัสหม๊ะ  สามะ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
8 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300209 บ้านลานช้าง นางสาวสุภัค  หะแว ครู อนุมัติ
9 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300209 บ้านลานช้าง นางสาวอานีซา  โต๊ะสะแตบาแล ธุรการ อนุมัติ
10 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300206 บ้านเจาะกือแย นางซูไรดา  กาซอ ครูชำนาญการ อนุมัติ
11 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300206 บ้านเจาะกือแย นางสาวฟารีดา  ยามา ธุรการ อนุมัติ
12 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300207 บ้านตะบิ้ง ทัศนียา  แแวอาลี ครู อนุมัติ
13 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300207 บ้านตะบิ้ง คูไซปะห์  วาและ พนักงานราชการ อนุมัติ
14 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300216 บ้านกะลาพอ นายสะแปอิง  สามะ ครู อนุมัติ
15 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300216 บ้านกะลาพอ นายอิบรอเฮง    เจ๊ะเล๊าะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
16 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300217 บ้านสือดัง อารีย๊ะ  แลมะ ครู อนุมัติ
17 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300217 บ้านสือดัง อับดุลรอฮีม  ซาและ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
18 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300211 บ้านชะเมาสามต้น อนีซะห์  อุสมันบาฮา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
19 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300211 บ้านชะเมาสามต้น นายอุสมาน  มอซู พนักงานราชการ อนุมัติ
20 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300212 บ้านบาโงมูลง นางสาวสูไรย   อาบูบากา ธุรการสถานศึกษา อนุมัติ
21 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300223 บ้านพอเหมาะ นายอัฎฮา  ยูโซะ ธุรการ อนุมัติ
22 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300222 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) อัสรีนา  สาเร๊ะ ครู(พนักงานราชการ) อนุมัติ
23 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300230 ชุมชนบ้านบางเก่า นางสาวนูร์อาซีกีน  หะยีบือราเฮง พนักงานราชการ อนุมัติ
24 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300231 บ้านป่าทุ่ง นาดียะห์  สุหลง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
25 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300231 บ้านป่าทุ่ง อาซียะ  มะแซ ครู อนุมัติ
26 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300210 บ้านบาโงยือริง นายอัมรัน  มะมิง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
27 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300210 บ้านบาโงยือริง รุสมีนา  เปาะแต ครู อนุมัติ
28 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300224 บ้านบือเระ บาฮียะห์  กอเนาะ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
29 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300224 บ้านบือเระ นิศารัตน์  แก้วศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
30 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300226 บ้านบน นางสาวรอฮาน  ยูโซะ ธุรการ อนุมัติ
31 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300226 บ้านบน นายปัญญา  นิมะ ครู อนุมัติ
32 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300227 บ้านบาเลาะ ฟัดดูวาห์  จาหลง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
33 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300227 บ้านบาเลาะ มุสลีฮา  เจ๊ะสะแม ครูชำนาญการ อนุมัติ
34 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300228 บ้านทุ่งเค็จ คอลีเยาะ  สือรี พนักงานราชการ อนุมัติ
35 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300228 บ้านทุ่งเค็จ คูไซม๊ะ  ยูโซะ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
36 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300229 บ้านจ่ากอง ซัลมียะห์  แวอุเซ็ง ครู อนุมัติ
37 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300229 บ้านจ่ากอง ณัฐนรี  ปูเตะ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
38 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300225 ชุมชนวัดถัมภาวาส นางสาวชฎารัตน์   สุขเกษม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
39 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300225 ชุมชนวัดถัมภาวาส อาหะมะตอลา  บือราเฮง ครูชำนาญการ อนุมัติ
40 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300218 บ้านจะเฆ่ นางสาวอาอีซะห์   เจะลี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
41 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300218 บ้านจะเฆ่ นาย  กรีฑา แก่นจันทร์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
42 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300219 วัดโบกขรณี นาซูฮา  สาและแว ธุรการ อนุมัติ
43 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300219 วัดโบกขรณี รุสนี  ดือเระ ครู อนุมัติ
44 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300220 ชุมชนบ้านแป้น ซารีนา  มะเกะ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
45 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300220 ชุมชนบ้านแป้น สายัณห์  พรรณศรี ครู อนุมัติ
46 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300221 บ้านละหาร นางสาวสาลนา  มะแซ พนักงานธุรการ อนุมัติ
47 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300221 บ้านละหาร นางสาวสุภาวดี  คงทอง พนักงานราชการ อนุมัติ
48 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300234 บ้านกาหงษ์ นายฮาบัส  อิสมัน ครู อนุมัติ
49 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300234 บ้านกาหงษ์ นางสาวซารีนา  ดีเยาะ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
50 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300235 บ้านทุ่งกินนร นางสาวโสภา  หงะหงอ ครู อนุมัติ
51 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300235 บ้านทุ่งกินนร ยะห์ยา  ดือราแม พนักงานธุรการโรงเรียน อนุมัติ
52 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300232 ชุมชนบ้านมะนังดาลำ นางนูรมา  ยูซง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
53 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300232 ชุมชนบ้านมะนังดาลำ นุลรียะ  สาแล ธุรการ อนุมัติ
54 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300233 บ้านป่าม่วง นางไพรูส  ดือราแม เจ้าหน้าที่ี่ธุรการ อนุมัติ
55 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300233 บ้านป่าม่วง อับดุลรอนิง  เจะเลาะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
56 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300236 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 นางสาวกัสมีนี  โตะวาเห็ง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
57 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300236 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 ศริญญา  แวแม ครู ชำนาญการ อนุมัติ
58 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300237 บ้านช่องแมว นางซัยหนับ  บูละ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
59 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300238 บ้านวังไชย นางสาวนูรอาซีกีน  จันทรนิมะหิรัญ พนักงานราชการ อนุมัติ
60 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300238 บ้านวังไชย นายมะยูลัน  มะและ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
61 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300284 บ้านป่าไหม้ โนรไลลา  จิ พนักงานธุรการ อนุมัติ
62 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300284 บ้านป่าไหม้ นายลุกมาน  กอเสง ครู อนุมัติ
63 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300285 บ้านละเวง นางสาวยาวาเฮ  ลอมา ครู อนุมัติ
64 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300285 บ้านละเวง รูซา   สะมะแอ ธุรการ อนุมัติ
65 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300286 บ้านรังมดแดง พาตอนะห์   สาเมาะ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
66 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300286 บ้านรังมดแดง กฤษณา  ลาเม๊าะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
67 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300289 บ้านตะโละไกรทอง ซูไฮมี  สามะ ครู อนุมัติ
68 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300289 บ้านตะโละไกรทอง นูรีดา  นิยิ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
69 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300290 บ้านท่าช้าง ยาไรฮา  มะดาอิง ธุรการ อนุมัติ
70 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300290 บ้านท่าช้าง นายมะรอยาลี  มะหะมะ ครู อนุมัติ
71 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300287 วัดสารวัน พจนีย์  สุรีย์ พนักงานราชการโรงเรียนวัดสารวัน อนุมัติ
72 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300287 วัดสารวัน ฮารีซะห์  มิซอ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
73 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300282 บ้านโคกนิบง อับดุลเลาะห์  แมเหาะ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
74 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300282 บ้านโคกนิบง จงกล  ไหมอ่อน ครู อนุมัติ
75 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300283 บ้านปลักแตน รอกีเยาะ  แวหะมิ ครู อนุมัติ
76 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300283 บ้านปลักแตน วิชุตา  ศรีรัตน์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
77 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300291 วัดโชติรส ณัฐพัชร์   กุษดี พนักงานราชการ อนุมัติ
78 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300291 วัดโชติรส บาดือรียะห์  ดีแม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
79 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300292 บ้านกระจูด นายโมอำมาร์  ตาเยะ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
80 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300292 บ้านกระจูด นางโนร์มาลา  แมยู ครู อนุมัติ
81 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300305 บ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์) นายซัยฟุดดีน   เจ๊ะฮะ พนักงานราชการ อนุมัติ
82 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300305 บ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์) นางมาสก๊ะ  วาจิ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
83 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300306 บ้านกะรุบี นางสาวซารีนา   รีโระ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
84 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300307 บ้านบาโงยือแบ็ง มะรอพี  สะแม ครู อนุมัติ
85 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300307 บ้านบาโงยือแบ็ง มาดีฮะห์  หะมะ ธุรการ อนุมัติ
86 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300308 บ้านอุแตบือราแง นางนันทิรา  สะดีละ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
87 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300308 บ้านอุแตบือราแง นางซูไฮละห์  สามะเด็ง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
88 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300309 บ้านตะโละดารามัน นายตัรมีซี  แนซู พนักงานราชการ อนุมัติ
89 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300309 บ้านตะโละดารามัน อาวาตีฟ  มะสะ ธุรการสถานศึกษา อนุมัติ
90 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300310 บ้านบีติง อะหมัด  นาแว ครู อนุมัติ
91 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300310 บ้านบีติง สุไรตะห์  สะมาแอ พนักงานธุรการ อนุมัติ
92 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300311 บ้านบือแต จริยา  ภิรมพิน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
93 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300311 บ้านบือแต นาบีละห์  แนซู ครู อนุมัติ
94 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300312 บ้านปล่องหอย รุสละ  อัตนิ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
95 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300312 บ้านปล่องหอย อาอีด๊ะ  แลมะ ครู อนุมัติ
96 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300313 บ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ) นายแวมะยูโซะ  แวสะแลแม ครูชำนาญการ อนุมัติ
97 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300314 บ้านมะกอ นายแม้น  มะดีเยาะ พนักงานราชการ อนุมัติ
98 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300315 บ้านมะแนดาแล อับดุลเลาะ  เจ๊ะซอ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
99 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300316 บ้านโลทู ซูไวยา  สารอเอง ธุรการ อนุมัติ
100 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300316 บ้านโลทู รุสมาน  นิเฮง ครู อนุมัติ
101 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300302 บ้านแลแวะ สุไลมาน  มาหะมะ ครู อนุมัติ
102 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300302 บ้านแลแวะ นางสาวโนรีซา  ดามูซอ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
103 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300303 บ้านตะโละแมะนา มะลาซี  หะยีเล๊าะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
104 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300304 บ้านน้ำดำ สีตีคอลีเย๊าะ  เจ๊ะเง๊าะ ครู อนุมัติ
105 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300304 บ้านน้ำดำ นูรัยดา  อาแด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
106 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300298 บ้านปากู (มีนาประชาคาร) หาลีเมาะ  ยะพา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
107 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300298 บ้านปากู (มีนาประชาคาร) ธนพัฒน์  คอและ ครู อนุมัติ
108 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300299 พระราชประสงค์บ้านทรายขาว อุษมัน  ลีโด ครู อนุมัติ
109 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300299 พระราชประสงค์บ้านทรายขาว เจะอัสนะห์  เจะอูเซ็ง ูธุรการ อนุมัติ
110 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300295 ชุมชนบ้านปาแดปาลัส นายอาริฟ  มาหามะ ครู อนุมัติ
111 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300295 ชุมชนบ้านปาแดปาลัส แวอาลี  วาเลาะ ครู อนุมัติ
112 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300296 บ้านมะนังยง มัสตูรา   สาฮา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
113 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300296 บ้านมะนังยง สมาน  เจ๊ะหลง ครู อนุมัติ
114 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300297 บ้านเขาดิน มูฮำมัดรุสลำ  ดือราวี ครู อนุมัติ
115 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300297 บ้านเขาดิน ยามีหล๊ะ  เจะมิง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
116 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300300 บ้านพิเทน(วันครู 2502) สาปาเราะห์  กาจะลากี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
117 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300300 บ้านพิเทน(วันครู 2502) ซอฟี  ราเซะ ครู อนุมัติ
118 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300293 บ้านโต๊ะชูด ตอเละ  ตาเยะ ครู อนุมัติ
119 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300293 บ้านโต๊ะชูด รอไอนี  ยะโกะ พนักงานราชการ อนุมัติ
120 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300301 บ้านตือเบาะ นายยาการียา  อาหลี ครู อนุมัติ
121 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300301 บ้านตือเบาะ นูรฮายาตี  เจ๊ะเต๊ะ ธุรการ อนุมัติ
122 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300294 บ้านบือจะ ฟาซียะ  เจะโด ธุรการ อนุมัติ
123 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300294 บ้านบือจะ นายอาหามะรุซลัน  แซมะแซ พนักงานราชการ อนุมัติ