รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300213 บ้านปายอ มูหำหมัดตอฮา  อาแด ครู อนุมัติ
2 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300215 บ้านละอาร์ นายรอซาลี  ประไมสูรี ครู อนุมัติ
3 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300208 บ้านแซะโมะ นางสูอาด๊ะ  สาแล ครู อนุมัติ
4 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300209 บ้านลานช้าง อภิชาติ  หลง พนักงานราชการ อนุมัติ
5 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300206 บ้านเจาะกือแย นางซูไรดา  กาซอ ครู คศ.2 อนุมัติ
6 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300206 บ้านเจาะกือแย ameenoh  chedeng ครู อนุมัติ
7 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300207 บ้านตะบิ้ง ทัศนียา   แวอาลี ครู อนุมัติ
8 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300216 บ้านกะลาพอ นายเจะรอซารี  ยูโซะ ครู คศ.3 อนุมัติ
9 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300216 บ้านกะลาพอ นายสะแปอิง  สามะ ครู อนุมัติ
10 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300217 บ้านสือดัง ไชยา  จันทร์ศรี ครู อนุมัติ
11 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300217 บ้านสือดัง APAI   NITTAYABOON ครู อนุมัติ
12 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300211 บ้านชะเมาสามต้น สายสุดา  หลังแดง ครู อนุมัติ
13 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300212 บ้านบาโงมูลง hamdee  wama ธุรการ อนุมัติ
14 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300223 บ้านพอเหมาะ นายมูหัมมะอาซมีง  เสาะเล๊าะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
15 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300222 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) นางสาวมานิตา  โอฬารี ครูผู้สอน อนุมัติ
16 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300230 ชุมชนบ้านบางเก่า นางสาวนูร์อาซีกีน  หะยีบือราเฮง พนักงานราชการ อนุมัติ
17 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300231 บ้านป่าทุ่ง นางอาซียะ  มะแซ ครู อนุมัติ
18 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300231 บ้านป่าทุ่ง นายหาเซ็ง  วามะ ครู อนุมัติ
19 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300210 บ้านบาโงยือริง รุสมีนา  เปาะแต หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
20 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300210 บ้านบาโงยือริง นายหะมะ  ซาเหาะ ครู อนุมัติ
21 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300224 บ้านบือเระ นางสาวบาฮียะห์  กอเนาะ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
22 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300226 บ้านบน นายปัญญา  นิมะ ครู อนุมัติ
23 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300226 บ้านบน นางนูรียะห์  อีแต ครู คศ.1 อนุมัติ
24 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300227 บ้านบาเลาะ นางมุสลีฮา  เจ๊ะสะแม ครู อนุมัติ
25 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300228 บ้านทุ่งเค็จ นางคอลีเยาะ  สือรี พนักงานราชการ อนุมัติ
26 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300229 บ้านจ่ากอง ซัลมียะห์  แวอุเซ็ง ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
27 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300225 ชุมชนวัดถัมภาวาส นายสวัสชัย  ขาวดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
28 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300225 ชุมชนวัดถัมภาวาส อาหะมะตอลา  บือราเฮง ครู อนุมัติ
29 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300218 บ้านจะเฆ่ นายกรีฑา  แก่นจันทร์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
30 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300219 วัดโบกขรณี สวาด  รัตนกาญจน์ ครู อนุมัติ
31 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300220 ชุมชนบ้านแป้น นายสายัณห์   พรรณศรี ครู อนุมัติ
32 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300220 ชุมชนบ้านแป้น อัฎฮา  ยูโซะ ธุรการ อนุมัติ
33 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300221 บ้านละหาร สุภาวดี  คงทอง พนักงานราชการ อนุมัติ
34 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300234 บ้านกาหงษ์ นายฮาบัส  อิสมัน ครู อนุมัติ
35 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300235 บ้านทุ่งกินนร นางสาวโสภา  หงะหงอ ครูคศ.2 อนุมัติ
36 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300232 ชุมชนบ้านมะนังดาลำ นางอาตีเก๊าะ  อาแด ครู คศ 2 อนุมัติ
37 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300233 บ้านป่าม่วง อับดุลฮาเรง  สมาแอ ครูชำนาญการ อนุมัติ
38 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300236 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 ศริญญา   แวแม ครู อนุมัติ
39 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300237 บ้านช่องแมว นางสาวนาซีพ๊ะ  มาบา ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
40 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300238 บ้านวังไชย อนันต์  โกสุธรรม ครู อนุมัติ
41 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300284 บ้านป่าไหม้ Thanyawat  Chetsuwat ครู อนุมัติ
42 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300285 บ้านละเวง นางสาวโนรมาซีลา  สาแม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
43 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300285 บ้านละเวง anurasa  daengteem อนุมัติ
44 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300286 บ้านรังมดแดง นายตอยญิบ   ตาเยะ ครู อนุมัติ
45 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300289 บ้านตะโละไกรทอง นายซูไฮมี  สามะ ครู คศ .1 อนุมัติ
46 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300290 บ้านท่าช้าง นายมะรอยาลี  มะหะมะ ครู อนุมัติ
47 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300287 วัดสารวัน พจนีย์  สุรีย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
48 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300282 บ้านโคกนิบง จงกล  ไหมอ่อน ครู อนุมัติ
49 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300283 บ้านปลักแตน นายฟาริด   เจ๊ะแซะ ครู อนุมัติ
50 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300291 วัดโชติรส นางสายใจ  สุวรรณนิมิตร ครู อนุมัติ
51 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300292 บ้านกระจูด มารียานี  มะทา ครู อนุมัติ
52 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300305 บ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์) ซัยฟุดดีน   เจ๊ะฮะ พนักงานราชการ อนุมัติ
53 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300305 บ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์) รูไวดา  นิเฮง ครู อนุมัติ
54 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300306 บ้านกะรุบี นางฟาฏิล  ยีดอรอแม ครู อนุมัติ
55 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300307 บ้านบาโงยือแบ็ง นายมะรอพี  สะแม ครู อนุมัติ
56 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300307 บ้านบาโงยือแบ็ง นายนูณฮษฐ๊โฺฯ  หะแวกือจิ พนักงานราชการ อนุมัติ
57 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300308 บ้านอุแตบือราแง รุสนี  กาเดาะ ครู คศ.1 อนุมัติ
58 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300309 บ้านตะโละดารามัน ชรีนา  ศรีสุวรรณ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
59 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300309 บ้านตะโละดารามัน ตัรมีซี  แนซู พนักงานราชการ อนุมัติ
60 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300310 บ้านบีติง มะหะมะ   วาเลาะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
61 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300311 บ้านบือแต นายฟาเดล  วาจิ พนักงานราชการ อนุมัติ
62 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300312 บ้านปล่องหอย นางสาวอาอีด๊ะ  แลมะ ครู อนุมัติ
63 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300313 บ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ) ธานี  มาลาศรี ครู อนุมัติ
64 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300314 บ้านมะกอ แม้น  มะดีเยาะ พนักงานราชการ อนุมัติ
65 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300315 บ้านมะแนดาแล นายอับดุลเลาะ  เจ๊ะซอ ครู อนุมัติ
66 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300316 บ้านโลทู รุสมาน  นิเฮง ครู อนุมัติ
67 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300302 บ้านแลแวะ นายสุไลมาน  มาหะมะ ครู อนุมัติ
68 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300302 บ้านแลแวะ นางนูรีย๊ะ  เจ๊ะอุบง พนักงานราชการ อนุมัติ
69 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300303 บ้านตะโละแมะนา นางฮามีดะห์  วาหลง ครู อนุมัติ
70 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300304 บ้านน้ำดำ นางสีตีคอลีเยีาะ  เจ๊ะเง๊าะ ครู อนุมัติ
71 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300304 บ้านน้ำดำ นางฮายาตี  ดะแซ ครู อนุมัติ
72 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300298 บ้านปากู (มีนาประชาคาร) มือลาตี   แซะอามา พนักงานราชการ อนุมัติ
73 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300299 พระราชประสงค์บ้านทรายขาว นายอุษมัน  ลีโด ครู อนุมัติ
74 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300299 พระราชประสงค์บ้านทรายขาว นายวุฒิพงศ์  ล่าดี้ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
75 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300295 ชุมชนบ้านปาแดปาลัส นายอาริฟ  มาหามะ ครู อนุมัติ
76 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300295 ชุมชนบ้านปาแดปาลัส นายแวอาลี  วาเลาะ ครู อนุมัติ
77 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300296 บ้านมะนังยง นายสมาน  เจ๊ะหลง ครูวิทยฐานะชำนาญการ อนุมัติ
78 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300297 บ้านเขาดิน อับดุลเลาะ  อาแด ผู้อำนวยการ อนุมัติ
79 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300297 บ้านเขาดิน นายมูฮำมัดรุสลำ  ดือราวี ครู อนุมัติ
80 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300300 บ้านพิเทน(วันครู 2502) นายซอฟี  ราเซะ ครู อนุมัติ
81 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300293 บ้านโต๊ะชูด นายอัรฟาน  ดาหายี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
82 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300293 บ้านโต๊ะชูด นายกูอาซิ   นิแห ครูผู้ช่วย อนุมัติ
83 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300301 บ้านตือเบาะ นายอาหามะ  สะอะ ครู อนุมัติ
84 9403 สพป.ปัตตานี เขต 3 300294 บ้านบือจะ นายแวเตะ   วาเลาะ พนักงานราชการ อนุมัติ