รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440028 บ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) อารีเป็ง  มูซอดี ครู อนุมัติ
2 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440028 บ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) อนุสรณ์  ทองธรรมชาติ ครู อนุมัติ
3 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440029 บ้านตาเซะ CHIRAWAT  P.PAN ครู อนุมัติ
4 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440031 ศรีพัฒนาราม นางต่วนจันทิมา  ปาแซ ครู อนุมัติ
5 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440031 ศรีพัฒนาราม นาย  ฉนาวุธ สุขี ธุรการ อนุมัติ
6 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440032 วังธราธิปวิทยา นางสุภาณี  ชนะสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
7 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440032 วังธราธิปวิทยา นางสาวนฤมล  ขวัญดี เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
8 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440023 บ้านท่าสาป นายสุกรี  แวหะมะ ครู อนุมัติ
9 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440023 บ้านท่าสาป เจะรอฮีมะ  ดารากัย ครูชำนาญการ อนุมัติ
10 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440024 บ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) นางดุษฎี  สุวรรณ ครู อนุมัติ
11 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440024 บ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) มารีเย๊าะ  โสสะ ครู อนุมัติ
12 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440025 บ้านสาคอ อานีซะ  เจ๊ะแฮ วิทยากรอิสลามศึกษา อนุมัติ
13 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440025 บ้านสาคอ นัสรีน  จาหลง พนักงานธุรการ อนุมัติ
14 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440025 บ้านสาคอ นางสาวรอมียะห์  นิมุ ครู อนุมัติ
15 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440001 บ้านบันนังบูโย การิง  สะแอ ครู อนุมัติ
16 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440001 บ้านบันนังบูโย ซานิซะ  ยูโซะ ครู อนุมัติ
17 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440002 บ้านกะตูปะ นายปริญญา  สุขศรีใส ครู อนุมัติ
18 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440002 บ้านกะตูปะ นายลุกมานุลฮากิม  มะสาพา ครู อนุมัติ
19 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440003 ประชาอุทิศ อีมีเลีย  หะยีแยนา พนักงานราชการ อนุมัติ
20 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440004 บ้านพงยือไร วรรณี  ไชยลาภ ครู อนุมัติ
21 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440017 บ้านรั้วตะวัน จงกล  หนูเหลือง ครู คศ.2 อนุมัติ
22 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440018 บ้านจือนือแร คอซีน๊ะ  โตะและ ครู อนุมัติ
23 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440018 บ้านจือนือแร วินัย  มะดารี ครู อนุมัติ
24 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440019 บ้านบุดี อภิษฎา  เพ้งหล้ง ครู อนุมัติ
25 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440019 บ้านบุดี Nichar  Thammasaro ครู อนุมัติ
26 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440020 บ้านบุเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) ลอบ  บุญเส้ง ครู อนุมัติ
27 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440006 สามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) อธิการ  สุวรรณ พนักงานราชการ อนุมัติ
28 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440007 สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 วิสิทธิ์  ชูมณี ครู อนุมัติ
29 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440007 สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 นางสุนีย์  นิลรัตน์ ครู อนุมัติ
30 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440008 บ้านไทรงาม ทองใบ  บุญคำกุล ครู อนุมัติ
31 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440008 บ้านไทรงาม ทองใบ  บุญคำกุล ครู อนุมัติ
32 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440009 คุรุชนพัฒนา สุภาภรณ์  ไม้เรียง ครู อนุมัติ
33 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440044 บ้านพร่อน พนิตนาฏ  อุดมเพ็ชร์ ครู อนุมัติ
34 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440044 บ้านพร่อน นุชรี  หมาดโหยด ครู อนุมัติ
35 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440045 บ้านตาสา ลุฏฟีย์  เจะแว ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
36 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440045 บ้านตาสา นายซาร์ภูดี  ตาเฮ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
37 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440045 บ้านตาสา นายอาหามะ  อีแต ครู อนุมัติ
38 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440046 บ้านจาหนัน มารีนา  นิมุ ครู อนุมัติ
39 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440012 บ้านปาโจ กรชินี  นราสมโภชกิจ ครู อนุมัติ
40 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440012 บ้านปาโจ นูรซารีราห์  สะมะแอ พนักงานราชการ อนุมัติ
41 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440013 บ้านยะลา นายพรรภิพงษ์  ชนะสงคราม ข้าราชการครู อนุมัติ
42 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440027 บ้านยุโป (รุ่งวิทยา) นายทศพล  เพชรศรี พนักงานราชการ อนุมัติ
43 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440027 บ้านยุโป (รุ่งวิทยา) นายทศพล  เพชรศรี พนักงานราชการ อนุมัติ
44 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440033 วัดชมพูสถิต นางเกษรินทร์  พรหมจรรย์ ครู คศ.2 อนุมัติ
45 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440033 วัดชมพูสถิต วิลัดดา  กิ้มแก้ว ครู อนุมัติ
46 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440033 วัดชมพูสถิต นางสาวอาอีเซาะห์  หะยีมะ ธุรการ อนุมัติ
47 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440030 บ้านคลองทราย นางสมถวิล   สมิงแก้ว ครู อนุมัติ
48 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440030 บ้านคลองทราย พรศิริ  บุญรอด พนักงานธุรการ อนุมัติ
49 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440034 บ้านทุ่งเหรียง นางสาวนิธิมา  โยธาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
50 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440034 บ้านทุ่งเหรียง นางสาวนูรีซัน   สะมะ พนักงานราชการ อนุมัติ
51 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440026 บ้านบาโด นางสาวซาเรฮะห์  มอลอ พนักงานราชการ อนุมัติ
52 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440035 วัดลำพะยา นายสุจินตน์  มณีจันทร์ ครู อนุมัติ
53 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440036 บ้านต้นหยี นูรไอมาน  ฮิแต พนักงานราชการ อนุมัติ
54 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440037 บ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) นางวิลาวัลย์  ไชยลำยา ครู อนุมัติ
55 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440037 บ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) สมศักดิ์  นิสอน ครู อนุมัติ
56 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440037 บ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) นันท์สินี  ตัณฑ์ศิริ ครู อนุมัติ
57 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440043 วัดลำใหม่ นางเรณิการ์  สกาวรติกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
58 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440041 บ้านตลาดลำใหม่ ดนุพล  พรประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
59 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440042 บ้านทุ่งคา นางสาวมยุรี   เง๊าะ พนักงานราชการ อนุมัติ
60 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440042 บ้านทุ่งคา นายสมโชค  ป.ปาน ผู้อำนวยการ อนุมัติ
61 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440042 บ้านทุ่งคา สุรศักดิ์   แซ่ด่าน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
62 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440048 บ้านป่าพ้อ สุไหลา   สะอะ พนักงานธุรการ อนุมัติ
63 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440048 บ้านป่าพ้อ นางสาวปัทมา   ตาเห พนักงานราชการ อนุมัติ
64 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440048 บ้านป่าพ้อ นายรุสมี  ธนรงค์กกุล ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
65 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440040 บ้านปอเยาะ อับดุลรอซะ  สะตี ครู อนุมัติ
66 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440038 บ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) นายมะสือกรี  หะยีสาและ ครูชำนาญการ อนุมัติ
67 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440039 บ้านตาโละ นางกอมารียะห์  ลังสารี ครู อนุมัติ
68 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440039 บ้านตาโละ รอกีเย๊าะ  สุหลง พนักงานราชการ อนุมัติ
69 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440047 บ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) นายอับดุลเราะมาน  สาเมาะ ธุรการ อนุมัติ
70 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440047 บ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) นางจรานัย  หลุงชม ครู ชำนาญการ อนุมัติ
71 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440014 อนุบาลยะลา นางกัลยาณี  ยอดแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
72 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440014 อนุบาลยะลา นายคุปตพงศ์  หนูประสงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
73 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440021 นิบงชนูปถัมภ์ ฐปกรณ์   หน่อศรี ครู อนุมัติ
74 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440022 บ้านเบอเส้ง การุณย์  แก้วประดับ ครู อนุมัติ
75 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440016 บ้านธารน้ำผึ้ง อรวรรณ  โยธาทิพย์ ครู อนุมัติ
76 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440016 บ้านธารน้ำผึ้ง ยุสรอ  ดอแว ครูโรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง อนุมัติ
77 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440016 บ้านธารน้ำผึ้ง นางศุภรัตน์  ชุมกุล ครูู อนุมัติ
78 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440005 ไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) ซารีนา  หะรง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
79 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440005 ไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) นางปิ่นฤทัย  เดชดี ครู คศ.2 อนุมัติ
80 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440015 บ้านนิบงพัฒนา นายสุริยา   เฉียงตะวัน ครู อนุมัติ
81 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440015 บ้านนิบงพัฒนา นายสุวิทย์  เกตุแก้ว ครู อนุมัติ
82 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440015 บ้านนิบงพัฒนา ชฎาธาร  หมานสะยะ ครูโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา อนุมัติ
83 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440011 บ้านบันนังลูวา นายสะรี  สาแล๊ะ บ้านบันนังลูวา อนุมัติ
84 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440011 บ้านบันนังลูวา นางสาวพาตีเส๊าะ  สะตี ครู อนุมัติ
85 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440010 วัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) นพคุณ  บุญมาศ ครู อนุมัติ
86 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440010 วัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) นางสาวอรุณี  หะมะ ครู อนุมัติ
87 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440010 วัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) นายประทุม  ถมทอง ครู อนุมัติ
88 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440131 บ้านกอตอตือระ นายอับดุลอาซิ  เจ๊ะแว ครู อนุมัติ
89 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440132 บ้านคูวอ นางสาวพาตีฮา  สามะแม ครู คศ.๒ อนุมัติ
90 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440132 บ้านคูวอ ซูฮานา  ปาทาน ครูโรงเรียนบ้านคูวอ อนุมัติ
91 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440161 บ้านกาดือแป เยาวดี  ขจรติรัตน์ ครู อนุมัติ
92 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440161 บ้านกาดือแป ซัมสูดิง  กอวาอูตู พนักงานราชการ อนุมัติ
93 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440147 บ้านรามัน ฟารีดา  กาหลง ครู อนุมัติ
94 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440148 บ้านบือยอง นางสาวนูรฟารีซ  บากา ธุรการโรงเรียนบ้านบือยอง อนุมัติ
95 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440148 บ้านบือยอง เบญจพร  ทรงสงวน ครู อนุมัติ
96 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440148 บ้านบือยอง ฟาริด้า  หวันกะมา ครู อนุมัติ
97 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440149 บ้านพอแม็ง sapeeyoh  chaichuea ครู อนุมัติ
98 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440149 บ้านพอแม็ง ไซนับ  เจ๊ะแว พนักงานราชการ อนุมัติ
99 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440143 บ้านกาลอ นายมุบารัค  ระสิหินิ พนักงานราชการ อนุมัติ
100 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440142 ธารแร่ นางสาวนูรียะฮ์  แวอาลี ครู อนุมัติ
101 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440142 ธารแร่ นางพารีด๊ะ  เซ็งมาดี ครู อนุมัติ
102 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440160 บ้านกาลูปัง นายเกียรติ  มันนะรัตน์ ครู อนุมัติ
103 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440160 บ้านกาลูปัง อาซีซ๊ะ  ยะดิง ครู อนุมัติ
104 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440160 บ้านกาลูปัง นิกัสมา  เกาะกลาง ครู อนุมัติ
105 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440177 คุรุประชาสรรค์ การีหม๊ะ  หะยีอาซา ครู คศ.1 อนุมัติ
106 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440178 บ้านปาแตรายอ ตัสมีซี  สะอง พนักงานราชการ อนุมัติ
107 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440178 บ้านปาแตรายอ นายตัสมีซี  สะอง พนักงานราชการ อนุมัติ
108 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440179 บ้านแหลมทราย madeehah  abuleh ครูชำนาญการ อนุมัติ
109 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440179 บ้านแหลมทราย นางนูรีซา  วาจิ ครู อนุมัติ
110 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440180 บ้านพะปูเงาะ นางสาวกูวรรณโซเฟีย  ลอ ครู อนุมัติ
111 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440180 บ้านพะปูเงาะ มะสุกรี  มะระเปะ ครู อนุมัติ
112 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440181 บ้านเกะรอ นางสาวรุสมี  แบรอสะแม ครู อนุมัติ
113 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440181 บ้านเกะรอ Daree  Salaeh พนักงานราชการ อนุมัติ
114 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440156 บ้านนาเตย จิราพร  มกรเจริญมงคล ครู อนุมัติ
115 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440155 บ้านโกตาบารู นางมาซีเตาะห์  โตะแวอายี ครู อนุมัติ
116 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440175 บ้านจะกว๊ะ นายอับดุลอายิ  สามะ พนักงานราชการ อนุมัติ
117 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440175 บ้านจะกว๊ะ ซารตีกา  ซารตีกา หะสาเมาะ ครู อนุมัติ
118 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440175 บ้านจะกว๊ะ นางสาวอัสมะ  บินยูโซ๊ะ ครู อนุมัติ
119 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440176 บ้านกำปงบือแน รุสนี  หาสีแม พนักงานราชการ อนุมัติ
120 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440176 บ้านกำปงบือแน นางสาวไซตง   สะอะ ครู อนุมัติ
121 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440173 บ้านต้นแซะ อัสมิง  สะยะมิง ครู คศ.1 อนุมัติ
122 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440173 บ้านต้นแซะ นายสูรียา  หะนะเต๊ะ พนักงานราชการ อนุมัติ
123 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440174 บ้านบือเล็ง อีดีฮัมดีซาตีรี  หะยีนอ พนักงานราชการ อนุมัติ
124 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440171 บ้านปาดาฮัน นายอาซีมาน  อีแต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
125 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440171 บ้านปาดาฮัน นางสาวพัตตู   สาและเร๊ะ พนักงานราชการ อนุมัติ
126 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440172 บ้านบึงน้ำใส นางซารีฮะ  ปะจิมะเย็ง ครู อนุมัติ
127 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440172 บ้านบึงน้ำใส อุสมาน อาแซ  อาแซ ครู อนุมัติ
128 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440170 บ้านตะโละหะลอ นางฟิรฮานา  หะนิมะ ครูโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ อนุมัติ
129 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440170 บ้านตะโละหะลอ นางอาซีเย๊าะ  สะอิ ครูโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ อนุมัติ
130 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440154 บ้านจำปูน saifuddeen  purong ครู อนุมัติ
131 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440154 บ้านจำปูน คอรีเย๊าะ  มะลี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
132 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440165 บ้านโต๊ะพราน นางสาวคอรีเย๊าะ  มะมิง พนักงานราชการ อนุมัติ
133 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440165 บ้านโต๊ะพราน กาสมียะ  อาเซ็ง พนักงานราชการ อนุมัติ
134 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440166 บ้านพรุ นางอานีซะ  หะยีสาและ ครู อนุมัติ
135 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440163 บ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 ซูฮัยมี  สะมะ ครู อนุมัติ
136 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440164 วัดรังสิตาวาส ยุทธนา  เท่งประกิจ พนักงานราชการ อนุมัติ
137 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440164 วัดรังสิตาวาส นายเจริญ  เท่งประกิจ ครู อนุมัติ
138 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440128 บ้านไม้แก่น Rachadaporn  Hanima ครู อนุมัติ
139 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440129 บ้านเกียรติ อับดุลฮาเล็ม  สาแลแม ครู อนุมัติ
140 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440130 บ้านกือแล นางไมนา  สะนอ ครู คศ.2 อนุมัติ
141 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440130 บ้านกือแล นายอับดุลรอสะ  สาเร๊ะ ครู คศ 1 อนุมัติ
142 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440162 บือดองพัฒนา นายมาหะมะ   กอสิง ครู อนุมัติ
143 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440157 บ้านยือโระ นางนดา  เด็งระกีนา พนักงานธุรการ อนุมัติ
144 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440158 บ้านบาโงย จินดาวรรณ  ยูโซ๊ะ ครู อนุมัติ
145 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440152 บ้านปูลัย muhammadhimban  dokhomuseh พนักงานราชการ อนุมัติ
146 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440150 พัฒนาบาลอ มูหะหมัดโซไฮลี  สะมะแอ ครู อนุมัติ
147 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440150 พัฒนาบาลอ นางสาวอาซีหย๊ะ  ตอลแมา ครู อนุมัติ
148 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440150 พัฒนาบาลอ Ismaair  Manadatae ครู อนุมัติ
149 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440151 บ้านละแอ นายฮาเซ็ง  ยิงทา พนักงานราชการ อนุมัติ
150 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440151 บ้านละแอ รุสณี  อุมา พนักงานราชการ ครู อนุมัติ
151 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440141 บ้านบือมัง มะรอมือลี  แวหามะ ครู อนุมัติ
152 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440139 บ้านเจาะบือแม มัซน๊ะ  โซมาแร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
153 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440139 บ้านเจาะบือแม โนรียะ  แวมะลง ครู อนุมัติ
154 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440139 บ้านเจาะบือแม Waekarin  Saehdeng ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
155 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440140 บ้านมาแฮ อารีฟ  สาเมาะ ครู อนุมัติ
156 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440140 บ้านมาแฮ นูรียะห์  เจ๊ะมะ ครู อนุมัติ
157 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440140 บ้านมาแฮ นางสาวรอหานา  อูเซ็ง ครู อนุมัติ
158 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440138 บ้านปงตา นางซารีฮะ   หมัดหร๊ะ ครู อนุมัติ
159 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440138 บ้านปงตา นางสารีย๊ะ  ยาหะแม พนักงานราชการ อนุมัติ
160 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440138 บ้านปงตา นางซารีฮะ  หมัดร๊ะ ครู อนุมัติ
161 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440145 บ้านยะต๊ะ มูฮำมัดสุกรี   แวอุมา ครู อนุมัติ
162 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440145 บ้านยะต๊ะ รอสนี  การีอูมา ครู อนุมัติ
163 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440146 คีรีบูรวัฒนา (ตีบุ) นิตยา  อูมา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
164 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440146 คีรีบูรวัฒนา (ตีบุ) นายมะรอซือลี  หะยีสะมะแอ พนักงานราชการ อนุมัติ
165 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440159 บ้านอาเหอูโต๊ะ อาซีซะห์  สหะวัน ครู อนุมัติ
166 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440144 บ้านตะโละ นางรอมีหัน  เลาะตะโละ พนักงานราชการ อนุมัติ
167 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440144 บ้านตะโละ นิเป็น  นิมะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
168 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440136 บ้านวังพญา นายมัจดี  หะยีลาเปะ พนักงานธุรการ อนุมัติ
169 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440136 บ้านวังพญา นางกิสตินา  จารง ครู อนุมัติ
170 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440137 บ้านอูเป๊าะ อดิศักดิ์  สะแต ครู คศ.2 อนุมัติ
171 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440133 บ้านโต๊ะปาแก๊ะ นิสากร   อุดมเพ็ชร์ ครู อนุมัติ
172 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440133 บ้านโต๊ะปาแก๊ะ นางสาวพาดีละห์  หะยีมานะ พนักงานธุรการ อนุมัติ
173 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440134 บ้านบูเกะจือฆา ตอเฮเร๊าะ  ระสิหินิ ครู อนุมัติ
174 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440134 บ้านบูเกะจือฆา บุคอรี  ตูแวกาจิ พนักงานราชการ อนุมัติ
175 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440134 บ้านบูเกะจือฆา รอกายา  ดามาแล พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
176 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440167 บ้านบูเกะบือราแง กามีล๊ะ  เจ๊ะปิ ครู อนุมัติ
177 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440167 บ้านบูเกะบือราแง mahama  dainada ครู อนุมัติ
178 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440167 บ้านบูเกะบือราแง นายมะรอยี  อาแด ครู อนุมัติ
179 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440168 บ้านตะโละสดาร์ นูรียาน  มะสาเสง ครู อนุมัติ
180 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440169 บ้านกือเม็ง มูรณี  สามะ ครู อนุมัติ
181 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440169 บ้านกือเม็ง วริชา  มะเต๊ะ ครู อนุมัติ
182 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440153 บ้านสะโต นางสาววามีเน๊าะ  อะดอเล๊าะ ครู คศ.2 อนุมัติ
183 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440204 บ้านกรงปินัง นายสะมะแอ  มูเน๊าะ ครู อนุมัติ
184 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440204 บ้านกรงปินัง นายมูหัมมัด  สามะ ครู โรงเรียนบ้านกรงปินัง อนุมัติ
185 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440205 บ้านตะโละซูแม นาถพงศ์  แซ่กำ ครู อนุมัติ
186 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440206 บ้านลือมุ arsaming  warma ครู อนุมัติ
187 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440206 บ้านลือมุ นางสาวซารีนา  กาเต๊ะ ครู อนุมัติ
188 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440212 บ้านปุโรง สุรศักดิ์  กันหาพาลา ครู อนุมัติ
189 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440213 บ้านโฉลง นารีมาลย์  หงะหงอ ครู อนุมัติ
190 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440211 สันติวิทยา นางสาวรอกีเยาะ  อาแด ครู อนุมัติ
191 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440211 สันติวิทยา นางนาริสา  ดามาลี ครู อนุมัติ
192 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440209 บ้านสะเอะ อับดุลอาซิ  ดูมีแด ครู อนุมัติ
193 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440210 บ้านสะเอะใน นางมยุรี   เชยชม ครู อนุมัติ
194 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440210 บ้านสะเอะใน นายมะสอและ  ดอเลาะอาลี ครู อนุมัติ
195 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440207 บ้านกูวา นายยาฮีมัน  มะเซ็งบางี ครู อนุมัติ
196 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440207 บ้านกูวา นายมะลาวี   แวกาจิ ครู อนุมัติ
197 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440208 บ้านแบหอ นายมูฮัมมัด  มาฮะ ครู อนุมัติ
198 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440208 บ้านแบหอ นางจิราวรรณ  หิรัญวงศ์ ครู อนุมัติ