รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440095 เขื่อนบางลาง เจนณรงค์  แก้วทอง อนุมัติ
2 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440095 เขื่อนบางลาง สุกัญญา แสงแก้ว  แสงแก้ว ครู อนุมัติ
3 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440095 เขื่อนบางลาง narisa  salae ครู อนุมัติ
4 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440095 เขื่อนบางลาง นางนูรียาห์  มาหะมุ ครู ค.ศ1 อนุมัติ
5 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440098 บ้านสันติ นางซารีนา  เจ๊ะเต๊ะ ครู อนุมัติ
6 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440099 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 นางสาวจิตรา   ดีซา พนักงานราชการ อนุมัติ
7 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440099 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 นูรอยดา  อารี พนักงานราชการ อนุมัติ
8 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440099 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 นางสาวสากีเราะห์  มามะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
9 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440100 บ้านฉลองชัย กาญจนา   แก่นจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
10 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440075 บ้านตะบิงติงงี เกศรา  กามะ ครู อนุมัติ
11 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440075 บ้านตะบิงติงงี เกศรา  กามะ ครู อนุมัติ
12 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440076 บ้านกือลอง อับดุลกอเดร์  บิณอูมาร์ ครู อนุมัติ
13 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440077 บ้านทรายแก้ว นางฮาบีบะห์  สาแม ครู อนุมัติ
14 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440078 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 นายปิยะ  รัตนญาติ ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
15 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440079 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 นูรียะห์  หะแว ครู อนุมัติ
16 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440080 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 นายมุคตาร์  มามะ พนักงานราชการ อนุมัติ
17 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440080 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 นางสาวมยีดะห์  สะมะแอ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
18 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440081 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 กัญวรา  ขวัญสุวรรณ พนักงานราชการ อนุมัติ
19 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440082 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 นางนูรอาซียะห์  สตาปอ พนักงานราชการ อนุมัติ
20 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440083 บ้านตะบิงติงงีสามัคคี benya  sati ครู อนุมัติ
21 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440083 บ้านตะบิงติงงีสามัคคี นายมุกตา  กาแม ครูอิสลามศึกษา อนุมัติ
22 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440084 บ้านคีรีลาดพัฒนา ฟารียา  เจ๊ะแต ครู อนุมัติ
23 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440073 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 นางรอตีปะห์   อาแว พนักงานราชการ อนุมัติ
24 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440073 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 นางยามีล๊ะ  แวบราเฮง พนักงานราชการ อนุมัติ
25 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440074 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 ปริสา  ดอซอลี พนักงานราชการ อนุมัติ
26 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440074 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 นายเจ๊ะอับดุลเลาะ   ยะโก๊ะ ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
27 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440069 บ้านทำนบ โบษิฏา  แวบือซา พนักงานราชการ อนุมัติ
28 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440070 บ้านตาเนาะปูเต๊ะ นางสาวมาคอเซาะ  สาแล ครู คศ.2 อนุมัติ
29 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440071 บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน มัดดี  สิแล พนักงานราชการ อนุมัติ
30 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440072 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 พิมล  สยมภาค ครู อนุมัติ
31 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440068 บ้านรานอ นายมะตอเฮ  ราแดง พนักงานราชการ อนุมัติ
32 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440096 บ้านตังกาเด็ง ซอลาฮุดดีน  ลาเต๊ะ ครู อนุมัติ
33 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440085 บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. กรือซง   เจ๊ะดีแม ครู อนุมัติ
34 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440086 บ้านป่าหวัง นางสาวฮัฟเสาะห์  เจะมะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
35 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440087 บ้านวังหิน นายศักดิ์ชาย  สาหีม พนักงานราชการ อนุมัติ
36 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440088 บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) ซอลาฮูดิง  ดะมิง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
37 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440088 บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) พารีดี  ลาบูอาปี ครู อนุมัติ
38 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440089 บ้านบันนังกูแว ซูไลดา  ตะเย๊าะ ครู คศ.2 อนุมัติ
39 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440089 บ้านบันนังกูแว อิสมาแอล  ดือเระ พนักงานราชการ อนุมัติ
40 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440090 บ้านเจาะปันตัง นางอาตีก๊ะ  จะปะกิยา ครู อนุมัติ
41 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440093 บ้านกาโสด นิมะ  ปูเตะ พนักงานราชการ อนุมัติ
42 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440094 บ้านธารทิพย์ นายอิบรอเฮม   กาแม ครู อนุมัติ
43 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440097 บ้านบางลาง นายมะซากี  การี ครู อนุมัติ
44 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440097 บ้านบางลาง นางสาวซูเฟีย  ลอเด็ง พนักงานราชการ อนุมัติ
45 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440091 บ้านบาเจาะ อาแอเสาะ  อาแด ครูค.ศ.2 อนุมัติ
46 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440091 บ้านบาเจาะ มูฮามัดซากี  อาลีมามะ ครู อนุมัติ
47 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440092 บ้านสาคู รอสือลี  บาฮะคีรี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
48 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440092 บ้านสาคู มาหามะนอรี  แซซอ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป อนุมัติ
49 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440115 บ้านปาแดรู อีซา  ดิเส็ม ครู อนุมัติ
50 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440115 บ้านปาแดรู นายมานาวี  นะโก๊ะ ครู อนุมัติ
51 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440116 บ้านเจาะตาแม ธาริตา  สุวรรณนิตย์ ครู อนุมัติ
52 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440117 บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ นายมะรอมลี  อาแด ครูผู้สอน อนุมัติ
53 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440118 บ้านกาตอง โนเรียน่า  มาหามัด ครู อนุมัติ
54 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440118 บ้านกาตอง โนเรียน่า  มาหามัด ครู อนุมัติ
55 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440119 บ้านตาชี จารุวัชร์  ไชยรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
56 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440119 บ้านตาชี ฮัสนะห์  ฮินนะ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านตาชี อนุมัติ
57 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440119 บ้านตาชี อรทัย  ไชยรัตน์ทอง ครู อนุมัติ
58 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440101 บ้านบาโงยซิแน กุญจนาฏ  พิศาลวัชรินทร์ ครู อนุมัติ
59 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440102 บ้านซีเยาะ ฉัตรชัย  ชายแก้ว ครู คศ.2 อนุมัติ
60 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440108 ราษฎร์อุทิศ (ปูแล) นางสาวนูรฮาฟีซา  มะเก ครู อนุมัติ
61 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440108 ราษฎร์อุทิศ (ปูแล) ซูใบด๊ะห์  สาร๊ะ พนักงานราชการ อนุมัติ
62 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440109 บ้านตันหยง รัยนา  ดีแม ครู อนุมัติ
63 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440110 บ้านลีตอ ตอฮีเราะห์   นางสาวตอฮีเราะห์ สะตาปอ พนักงานธุรการ อนุมัติ
64 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440110 บ้านลีตอ นายซูลฮีซัม  ดอเล๊าะ ครู อนุมัติ
65 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440110 บ้านลีตอ มูฮำหมัด  แวอูมา ครู อนุมัติ
66 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440111 บ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) สถาพร  บุญมากช่วย ครู อนุมัติ
67 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440111 บ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) มะเปาซี  สาและ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
68 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440111 บ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) นายบาราเฮ็ง  เย็ง ครู อนุมัติ
69 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440127 บ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง รอฮานี  อุเซ็ง ครู อนุมัติ
70 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440120 บ้านปะแต อาตีเก๊าะห์  บาโง ครู อนุมัติ
71 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440120 บ้านปะแต อุชมา  สาและ พนักงานราชการ อนุมัติ
72 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440121 บ้านบายอ สูรญาณี   ต่วนจอหลง ครู คศ.1 อนุมัติ
73 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440122 บ้านลือเน็ง นูรไอนี  โต๊ะหลง ครู คศ.2 อนุมัติ
74 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440123 บ้านบาจุ นางตอยเราะห์  มะแซ ครู อนุมัติ
75 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440124 ท่าละมัย นายอดินันท์  สำเร ครู อนุมัติ
76 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440124 ท่าละมัย สุฑากุล  ดีตรีเพชร ครู อนุมัติ
77 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440125 สามัคคี ธิษารัตน์  คิดถูก ครูโรงเรียนสามัคคี อนุมัติ
78 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440125 สามัคคี อับดุลฮาเลม  จินตรา ครูโรงเรียนสามัคคี อนุมัติ
79 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440126 บ้านหลักเขต สุรัยดา  สูหลง ครู อนุมัติ
80 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440126 บ้านหลักเขต รุสนี  นิตา ครู อนุมัติ
81 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440105 บ้านลากอ nureeyah  sameelae ครู อนุมัติ
82 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440106 บ้านรัตนา นายมูหามะฮาดี  อารง ครู อนุมัติ
83 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440114 อาสินศึกษา นางอุบลรัตน์  สุขาเขิน ครู อนุมัติ
84 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440114 อาสินศึกษา นางหทัยรัตน์  ปานสงฆ์ ครู อนุมัติ
85 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440107 บ้านยะหา นางมารีแย  วาโซะ ครู อนุมัติ
86 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440113 บ้านพงกูแว จันทร์จิรา  เพชรริน ครู อนุมัติ
87 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440113 บ้านพงกูแว นางสาวอัจฉรา  บุญโชติรส เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
88 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440112 บ้านละแอ อับดุลรอห์มัน  บาเน็ง ครู อนุมัติ
89 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440112 บ้านละแอ มัสนี  คงแก้ว ครู อนุมัติ
90 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440103 บ้านวังสำราญ นางอาริย๊ะ  อับดุลลาเต๊ะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
91 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440104 บ้านเตรียมปัญญา นุรมา  หะยีการี พนักงานราชการ อนุมัติ
92 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440196 บ้านบันนังดามา นายสะมะแอ  สาแม ครูอิสลามศึกษา อนุมัติ
93 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440201 บ้านนิบง นางสาวอานียะห์  สาแมยาลอ พนักงานราฃการ อนุมัติ
94 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440202 บ้านลูโบ๊ะปันยัง นายมะรูดี  อาลี ครู อนุมัติ
95 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440198 บ้านยือนัง นางซากียะห์  เลาะสุโลง ครู อนุมัติ
96 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440197 บ้านลาแล นางสาวสุภัค  สุมาลี พนักงานราชการ อนุมัติ
97 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440199 บ้านบาละ นางสาวสีตีนูดร์  หมัดหมาน ครู อนุมัติ
98 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440200 บ้านคชศิลา นายณัฐพร  วงศ์เอี่ยม พนักงานราชการ อนุมัติ
99 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440200 บ้านคชศิลา รุสนานี  อาแว ครู อนุมัติ
100 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440203 บ้านคลองน้ำใส นางอัญชัญ  หนูเพชร ครู อนุมัติ