รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ยะลา เขต 2 440095 : เขื่อนบางลาง สุกัญญา แสงแก้ว  แสงแก้ว ครู
2 สพป.ยะลา เขต 2 440095 : เขื่อนบางลาง narisa  salae ครู
3 สพป.ยะลา เขต 2 440095 : เขื่อนบางลาง นางนูรียาห์  มาหะมุ ครู ค.ศ1
4 สพป.ยะลา เขต 2 440095 : เขื่อนบางลาง เจนณรงค์  แก้วทอง
5 สพป.ยะลา เขต 2 440098 : บ้านสันติ นางซารีนา  เจ๊ะเต๊ะ ครู
6 สพป.ยะลา เขต 2 440099 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 นางสาวจิตรา   ดีซา พนักงานราชการ
7 สพป.ยะลา เขต 2 440099 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 นูรอยดา  อารี พนักงานราชการ
8 สพป.ยะลา เขต 2 440099 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 นางสาวสากีเราะห์  มามะ ครูผู้ช่วย
9 สพป.ยะลา เขต 2 440100 : บ้านฉลองชัย กาญจนา   แก่นจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
10 สพป.ยะลา เขต 2 440075 : บ้านตะบิงติงงี เกศรา  กามะ ครู
11 สพป.ยะลา เขต 2 440075 : บ้านตะบิงติงงี เกศรา  กามะ ครู
12 สพป.ยะลา เขต 2 440076 : บ้านกือลอง อับดุลกอเดร์  บิณอูมาร์ ครู
13 สพป.ยะลา เขต 2 440077 : บ้านทรายแก้ว นางฮาบีบะห์  สาแม ครู
14 สพป.ยะลา เขต 2 440078 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 นายปิยะ  รัตนญาติ ครู ค.ศ.2
15 สพป.ยะลา เขต 2 440079 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 นูรียะห์  หะแว ครู
16 สพป.ยะลา เขต 2 440080 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 นายมุคตาร์  มามะ พนักงานราชการ
17 สพป.ยะลา เขต 2 440080 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 นางสาวมยีดะห์  สะมะแอ ครูผู้ช่วย
18 สพป.ยะลา เขต 2 440081 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 กัญวรา  ขวัญสุวรรณ พนักงานราชการ
19 สพป.ยะลา เขต 2 440082 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 นางนูรอาซียะห์  สตาปอ พนักงานราชการ
20 สพป.ยะลา เขต 2 440083 : บ้านตะบิงติงงีสามัคคี นายมุกตา  กาแม ครูอิสลามศึกษา
21 สพป.ยะลา เขต 2 440083 : บ้านตะบิงติงงีสามัคคี benya  sati ครู
22 สพป.ยะลา เขต 2 440084 : บ้านคีรีลาดพัฒนา ฟารียา  เจ๊ะแต ครู
23 สพป.ยะลา เขต 2 440073 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 นางยามีล๊ะ  แวบราเฮง พนักงานราชการ
24 สพป.ยะลา เขต 2 440073 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 นางรอตีปะห์   อาแว พนักงานราชการ
25 สพป.ยะลา เขต 2 440074 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 นายเจ๊ะอับดุลเลาะ   ยะโก๊ะ ครู ค.ศ.1
26 สพป.ยะลา เขต 2 440074 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 ปริสา  ดอซอลี พนักงานราชการ
27 สพป.ยะลา เขต 2 440069 : บ้านทำนบ โบษิฏา  แวบือซา พนักงานราชการ
28 สพป.ยะลา เขต 2 440070 : บ้านตาเนาะปูเต๊ะ นางสาวมาคอเซาะ  สาแล ครู คศ.2
29 สพป.ยะลา เขต 2 440071 : บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน มัดดี  สิแล พนักงานราชการ
30 สพป.ยะลา เขต 2 440072 : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 พิมล  สยมภาค ครู
31 สพป.ยะลา เขต 2 440068 : บ้านรานอ นายมะตอเฮ  ราแดง พนักงานราชการ
32 สพป.ยะลา เขต 2 440096 : บ้านตังกาเด็ง ซอลาฮุดดีน  ลาเต๊ะ ครู
33 สพป.ยะลา เขต 2 440085 : บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. กรือซง   เจ๊ะดีแม ครู
34 สพป.ยะลา เขต 2 440086 : บ้านป่าหวัง นางสาวฮัฟเสาะห์  เจะมะ ครูผู้ช่วย
35 สพป.ยะลา เขต 2 440087 : บ้านวังหิน นายศักดิ์ชาย  สาหีม พนักงานราชการ
36 สพป.ยะลา เขต 2 440088 : บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) พารีดี  ลาบูอาปี ครู
37 สพป.ยะลา เขต 2 440089 : บ้านบันนังกูแว อิสมาแอล  ดือเระ พนักงานราชการ
38 สพป.ยะลา เขต 2 440089 : บ้านบันนังกูแว ซูไลดา  ตะเย๊าะ ครู คศ.2
39 สพป.ยะลา เขต 2 440090 : บ้านเจาะปันตัง นางอาตีก๊ะ  จะปะกิยา ครู
40 สพป.ยะลา เขต 2 440093 : บ้านกาโสด นิมะ  ปูเตะ พนักงานราชการ
41 สพป.ยะลา เขต 2 440094 : บ้านธารทิพย์ นายอิบรอเฮม   กาแม ครู
42 สพป.ยะลา เขต 2 440097 : บ้านบางลาง นายมะซากี  การี ครู
43 สพป.ยะลา เขต 2 440097 : บ้านบางลาง นางสาวซูเฟีย  ลอเด็ง พนักงานราชการ
44 สพป.ยะลา เขต 2 440091 : บ้านบาเจาะ มูฮามัดซากี  อาลีมามะ ครู
45 สพป.ยะลา เขต 2 440091 : บ้านบาเจาะ อาแอเสาะ  อาแด ครูค.ศ.2
46 สพป.ยะลา เขต 2 440092 : บ้านสาคู มาหามะนอรี  แซซอ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
47 สพป.ยะลา เขต 2 440092 : บ้านสาคู รอสือลี  บาฮะคีรี ครูอัตราจ้าง
48 สพป.ยะลา เขต 2 440115 : บ้านปาแดรู อีซา  ดิเส็ม ครู
49 สพป.ยะลา เขต 2 440115 : บ้านปาแดรู นายมานาวี  นะโก๊ะ ครู
50 สพป.ยะลา เขต 2 440116 : บ้านเจาะตาแม ธาริตา  สุวรรณนิตย์ ครู
51 สพป.ยะลา เขต 2 440117 : บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ นายมะรอมลี  อาแด ครูผู้สอน
52 สพป.ยะลา เขต 2 440118 : บ้านกาตอง โนเรียน่า  มาหามัด ครู
53 สพป.ยะลา เขต 2 440118 : บ้านกาตอง โนเรียน่า  มาหามัด ครู
54 สพป.ยะลา เขต 2 440119 : บ้านตาชี อรทัย  ไชยรัตน์ทอง ครู
55 สพป.ยะลา เขต 2 440119 : บ้านตาชี จารุวัชร์  ไชยรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
56 สพป.ยะลา เขต 2 440119 : บ้านตาชี ฮัสนะห์  ฮินนะ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านตาชี
57 สพป.ยะลา เขต 2 440101 : บ้านบาโงยซิแน กุญจนาฏ  พิศาลวัชรินทร์ ครู
58 สพป.ยะลา เขต 2 440102 : บ้านซีเยาะ ฉัตรชัย  ชายแก้ว ครู คศ.2
59 สพป.ยะลา เขต 2 440108 : ราษฎร์อุทิศ (ปูแล) ซูใบด๊ะห์  สาร๊ะ พนักงานราชการ
60 สพป.ยะลา เขต 2 440108 : ราษฎร์อุทิศ (ปูแล) นางสาวนูรฮาฟีซา  มะเก ครู
61 สพป.ยะลา เขต 2 440109 : บ้านตันหยง รัยนา  ดีแม ครู
62 สพป.ยะลา เขต 2 440110 : บ้านลีตอ มูฮำหมัด  แวอูมา ครู
63 สพป.ยะลา เขต 2 440110 : บ้านลีตอ ตอฮีเราะห์   นางสาวตอฮีเราะห์ สะตาปอ พนักงานธุรการ
64 สพป.ยะลา เขต 2 440110 : บ้านลีตอ นายซูลฮีซัม  ดอเล๊าะ ครู
65 สพป.ยะลา เขต 2 440111 : บ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) นายบาราเฮ็ง  เย็ง ครู
66 สพป.ยะลา เขต 2 440111 : บ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) สถาพร  บุญมากช่วย ครู
67 สพป.ยะลา เขต 2 440111 : บ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) มะเปาซี  สาและ ครูผู้ช่วย
68 สพป.ยะลา เขต 2 440127 : บ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง รอฮานี  อุเซ็ง ครู
69 สพป.ยะลา เขต 2 440120 : บ้านปะแต อาตีเก๊าะห์  บาโง ครู
70 สพป.ยะลา เขต 2 440120 : บ้านปะแต อุชมา  สาและ พนักงานราชการ
71 สพป.ยะลา เขต 2 440121 : บ้านบายอ สูรญาณี   ต่วนจอหลง ครู คศ.1
72 สพป.ยะลา เขต 2 440122 : บ้านลือเน็ง นูรไอนี  โต๊ะหลง ครู คศ.2
73 สพป.ยะลา เขต 2 440123 : บ้านบาจุ นางตอยเราะห์  มะแซ ครู
74 สพป.ยะลา เขต 2 440124 : ท่าละมัย นายอดินันท์  สำเร ครู
75 สพป.ยะลา เขต 2 440124 : ท่าละมัย สุฑากุล  ดีตรีเพชร ครู
76 สพป.ยะลา เขต 2 440125 : สามัคคี อับดุลฮาเลม  จินตรา ครูโรงเรียนสามัคคี
77 สพป.ยะลา เขต 2 440125 : สามัคคี ธิษารัตน์  คิดถูก ครูโรงเรียนสามัคคี
78 สพป.ยะลา เขต 2 440126 : บ้านหลักเขต สุรัยดา  สูหลง ครู
79 สพป.ยะลา เขต 2 440126 : บ้านหลักเขต รุสนี  นิตา ครู
80 สพป.ยะลา เขต 2 440105 : บ้านลากอ nureeyah  sameelae ครู
81 สพป.ยะลา เขต 2 440106 : บ้านรัตนา นายมูหามะฮาดี  อารง ครู
82 สพป.ยะลา เขต 2 440114 : อาสินศึกษา นางอุบลรัตน์  สุขาเขิน ครู
83 สพป.ยะลา เขต 2 440114 : อาสินศึกษา นางหทัยรัตน์  ปานสงฆ์ ครู
84 สพป.ยะลา เขต 2 440107 : บ้านยะหา นางมารีแย  วาโซะ ครู
85 สพป.ยะลา เขต 2 440113 : บ้านพงกูแว จันทร์จิรา  เพชรริน ครู
86 สพป.ยะลา เขต 2 440113 : บ้านพงกูแว นางสาวอัจฉรา  บุญโชติรส เจ้าหน้าที่พัสดุ
87 สพป.ยะลา เขต 2 440112 : บ้านละแอ มัสนี  คงแก้ว ครู
88 สพป.ยะลา เขต 2 440112 : บ้านละแอ อับดุลรอห์มัน  บาเน็ง ครู
89 สพป.ยะลา เขต 2 440103 : บ้านวังสำราญ นางอาริย๊ะ  อับดุลลาเต๊ะ ครูชำนาญการ
90 สพป.ยะลา เขต 2 440104 : บ้านเตรียมปัญญา นุรมา  หะยีการี พนักงานราชการ
91 สพป.ยะลา เขต 2 440196 : บ้านบันนังดามา นายสะมะแอ  สาแม ครูอิสลามศึกษา
92 สพป.ยะลา เขต 2 440201 : บ้านนิบง นางสาวอานียะห์  สาแมยาลอ พนักงานราฃการ
93 สพป.ยะลา เขต 2 440202 : บ้านลูโบ๊ะปันยัง นายมะรูดี  อาลี ครู
94 สพป.ยะลา เขต 2 440198 : บ้านยือนัง นางซากียะห์  เลาะสุโลง ครู
95 สพป.ยะลา เขต 2 440197 : บ้านลาแล นางสาวสุภัค  สุมาลี พนักงานราชการ
96 สพป.ยะลา เขต 2 440199 : บ้านบาละ นางสาวสีตีนูดร์  หมัดหมาน ครู
97 สพป.ยะลา เขต 2 440200 : บ้านคชศิลา นายณัฐพร  วงศ์เอี่ยม พนักงานราชการ
98 สพป.ยะลา เขต 2 440200 : บ้านคชศิลา รุสนานี  อาแว ครู
99 สพป.ยะลา เขต 2 440203 : บ้านคลองน้ำใส นางอัญชัญ  หนูเพชร ครู