รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ยะลา เขต 3 440059 : บ้านจาเราะปะไต อชิรญาณ์  แซ่เช่น ครู คศ.1
2 สพป.ยะลา เขต 3 440059 : บ้านจาเราะปะไต กามีลา  สุเร็ง ครูผู้ช่วย
3 สพป.ยะลา เขต 3 440059 : บ้านจาเราะปะไต กชพรพรรณ  สุทธิหิรัญพงศ์ พนักงานราชการ
4 สพป.ยะลา เขต 3 440060 : ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) ลักษมี  ศิลากุล ครู
5 สพป.ยะลา เขต 3 440060 : ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) Yusos  Karee ครู ค.ศ.2
6 สพป.ยะลา เขต 3 440060 : ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) บุปผา  แซ่ฮ่อ ครู
7 สพป.ยะลา เขต 3 440061 : บ้านตาเนาะแมเราะ นางสาวมัสรา  มะเซ็ง ครูผู้ช่วย
8 สพป.ยะลา เขต 3 440061 : บ้านตาเนาะแมเราะ นายไฟศอล  ยานิ ธุรการโรงเรียน
9 สพป.ยะลา เขต 3 440063 : บ้านด่านสันติราษฎร์ กมลวรรณ  กานุมาน ครู
10 สพป.ยะลา เขต 3 440063 : บ้านด่านสันติราษฎร์ ภัทรานิษฐ์  ฉันทจุลสินธุ์ ครู
11 สพป.ยะลา เขต 3 440053 : บ้านจาเราะซูซู นายสุรพล  แงแวลี พนักงานราชการ
12 สพป.ยะลา เขต 3 440053 : บ้านจาเราะซูซู นายฮูไซมี  มะมิง พนักงานราชการ
13 สพป.ยะลา เขต 3 440053 : บ้านจาเราะซูซู สุดาพร  กาเด พี่เลี้ยงเด็กพิการ
14 สพป.ยะลา เขต 3 440056 : บ้านบาแตตูแง อามีเน๊าะ  กอตอ ครูอิสลามศึกษา
15 สพป.ยะลา เขต 3 440050 : บ้านธารน้ำทิพย์ อามาณี  ดือมาลี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
16 สพป.ยะลา เขต 3 440058 : อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) มาหามะ  ดอเลาะฮีแต ครูผู้ช่วย
17 สพป.ยะลา เขต 3 440058 : อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สุจิรา  แวอาแซ ครู
18 สพป.ยะลา เขต 3 440062 : บ้านมาลา นางนูร์ฮายาตี  แตเลาะ ครู
19 สพป.ยะลา เขต 3 440062 : บ้านมาลา อัลวาณีย์  อาจณรงค์ ครู
20 สพป.ยะลา เขต 3 440057 : สังวาลย์วิท 5 สุรักษ์  ฉีดเสน พนักงานราชการ
21 สพป.ยะลา เขต 3 440055 : บ้านยะรม วงภากร  ไชยนาพงษ์ พนักงานราชการ
22 สพป.ยะลา เขต 3 440055 : บ้านยะรม นายมาหะมะรีดวน  มามะ ครู
23 สพป.ยะลา เขต 3 440055 : บ้านยะรม นายฮัมดัน  ตามาซอ ครู
24 สพป.ยะลา เขต 3 440054 : บ้านธารน้ำใส นางสาวปาตีเมาะ  กามิส ครู
25 สพป.ยะลา เขต 3 440054 : บ้านธารน้ำใส Naiemun   tayeh ครู
26 สพป.ยะลา เขต 3 440052 : บ้านราโมง พีรพัฒน์  เทพชูแดง ครู คศ.3
27 สพป.ยะลา เขต 3 440052 : บ้านราโมง yusree  baso ครู
28 สพป.ยะลา เขต 3 440049 : บ้านนาข่อย ซูวัยบ๊ะห์  ชุมฤทธิ์ ครู
29 สพป.ยะลา เขต 3 440049 : บ้านนาข่อย ทศพร  บาฮา ครู
30 สพป.ยะลา เขต 3 440064 : บ้านอัยเยอร์เวง Phatiha  Kama ครู คศ.1
31 สพป.ยะลา เขต 3 440064 : บ้านอัยเยอร์เวง จินดารัตน์  แก้วสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง
32 สพป.ยะลา เขต 3 440064 : บ้านอัยเยอร์เวง นางสาวเสาวภา  บาฮา ครู
33 สพป.ยะลา เขต 3 440065 : บ้านใหม่ (วันครู 2503) อังคณา  ดาวาส ครูผู้ช่วย
34 สพป.ยะลา เขต 3 440065 : บ้านใหม่ (วันครู 2503) ปานศักดิ์  ธรรมจักร์ ครูผู้ช่วย
35 สพป.ยะลา เขต 3 440066 : บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) นายแดนทัย  กรเกษแก้ว พนักงานราชการ
36 สพป.ยะลา เขต 3 440066 : บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) นางสาววลัยภรณ์  เพชรคง ครู คศ.2
37 สพป.ยะลา เขต 3 440066 : บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) นายมัรวาน ดอเลาะ  นายมัรวาน ดอเลาะ ครูผู้ช่วย
38 สพป.ยะลา เขต 3 440067 : บ้านธารมะลิ นายมนัส   การดี ครูผู้ช่วย
39 สพป.ยะลา เขต 3 440067 : บ้านธารมะลิ นางสาวมาซีเตาะ  มะนอ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
40 สพป.ยะลา เขต 3 440067 : บ้านธารมะลิ อารีรัตน์  แก้วกำเนิด พนักงานธุรการ
41 สพป.ยะลา เขต 3 440067 : บ้านธารมะลิ นายจิรพนธ์  หีมยิ ครู คศ
42 สพป.ยะลา เขต 3 440183 : บ้านศรีนคร อรนุช  อมรชาติ ครู
43 สพป.ยะลา เขต 3 440183 : บ้านศรีนคร นางเฉลิมขวัญ  ชูสุวรรณ พนักงานราชการ
44 สพป.ยะลา เขต 3 440184 : บ้านไทยพัฒนา ชุติมา  แก้วนุ้ย ข้าราชการ
45 สพป.ยะลา เขต 3 440182 : บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต เนตรชนก  แซ่ไหว ครู
46 สพป.ยะลา เขต 3 440182 : บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สุขเกษม  ยะปา ครู
47 สพป.ยะลา เขต 3 440182 : บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต วัฒนา  ขำเล็ก ครู
48 สพป.ยะลา เขต 3 440185 : นิคมสร้างตนเองธารโต 5 นางสาวตอฮีเราะห์  ยาเอ๊ะ ครู
49 สพป.ยะลา เขต 3 440187 : บ้านศรีท่าน้ำ นางสาวอามีเนาะ  กาซอ พนักงานราชการ
50 สพป.ยะลา เขต 3 440187 : บ้านศรีท่าน้ำ นายอัซมี  กือซา ครู
51 สพป.ยะลา เขต 3 440187 : บ้านศรีท่าน้ำ มารีน่า  สะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ
52 สพป.ยะลา เขต 3 440186 : นิคมสร้างตนเองธารโต 6 อาอีซะฮ์  สมาแอ ครู
53 สพป.ยะลา เขต 3 440186 : นิคมสร้างตนเองธารโต 6 นางสาวการ์ตีณีร์  อับดุลเลาะ ครูผู้ช่วย
54 สพป.ยะลา เขต 3 440186 : นิคมสร้างตนเองธารโต 6 นางสาวรอกีนา  กาเต๊ะ ครูคศ.1
55 สพป.ยะลา เขต 3 440188 : บ้านแหร สุวิณา  ชูอ่อน ครู
56 สพป.ยะลา เขต 3 440188 : บ้านแหร นายอุสมาน  กะโด เจ้าหน้าที่ธุรการ
57 สพป.ยะลา เขต 3 440189 : บ้านวังศิลา นาปีเซาะ  แนปีแน พนักงานราชการ
58 สพป.ยะลา เขต 3 440189 : บ้านวังศิลา Rohanee  Mudor ครู
59 สพป.ยะลา เขต 3 440190 : บ้านบัวทอง วิรูญ  ศักดิ์สองเมือง ครูโรงเรียนบ้านบัวทอง
60 สพป.ยะลา เขต 3 440190 : บ้านบัวทอง นางหะลีเม๊าะ  ดาอุแม ครู คศ.2
61 สพป.ยะลา เขต 3 440195 : บ้านบ่อหิน จันทร์จิรา  สุกดำ ครู
62 สพป.ยะลา เขต 3 440195 : บ้านบ่อหิน เกษียร  แก้วขอมดี ครู
63 สพป.ยะลา เขต 3 440194 : บ้านปะเด็ง กิตติพงศ์  จิตตปาโล ครู คศ1
64 สพป.ยะลา เขต 3 440191 : บ้านเยาะ นายอับดุลฮาดี  ตีโด ครูผู้ช่วย
65 สพป.ยะลา เขต 3 440191 : บ้านเยาะ อาซูวัน  ดอเลาะ ครู
66 สพป.ยะลา เขต 3 440192 : บ้านโต นางวิไลวรรณ  ด้วงเกื้อ พนักงานราชการ
67 สพป.ยะลา เขต 3 440192 : บ้านโต อุกฤษฏ์  โลหะวิจารณ์ พนักงานราชการ
68 สพป.ยะลา เขต 3 440193 : บ้านจุโป สุดา  หมื่นจง ครู
69 สพป.ยะลา เขต 3 440193 : บ้านจุโป ชญานิน  รักหมอ ครู