รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440059 บ้านจาเราะปะไต อชิรญาณ์  แซ่เช่น ครู คศ.1 อนุมัติ
2 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440059 บ้านจาเราะปะไต กามีลา  สุเร็ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
3 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440059 บ้านจาเราะปะไต กชพรพรรณ  สุทธิหิรัญพงศ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
4 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440060 ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) ลักษมี  ศิลากุล ครู อนุมัติ
5 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440060 ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) บุปผา  แซ่ฮ่อ ครู อนุมัติ
6 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440060 ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) Yusos  Karee ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
7 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440061 บ้านตาเนาะแมเราะ นางสาวมัสรา  มะเซ็ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
8 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440061 บ้านตาเนาะแมเราะ นายไฟศอล  ยานิ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
9 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440063 บ้านด่านสันติราษฎร์ กมลวรรณ  กานุมาน ครู อนุมัติ
10 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440063 บ้านด่านสันติราษฎร์ ภัทรานิษฐ์  ฉันทจุลสินธุ์ ครู อนุมัติ
11 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440053 บ้านจาเราะซูซู นายสุรพล  แงแวลี พนักงานราชการ อนุมัติ
12 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440053 บ้านจาเราะซูซู นายฮูไซมี  มะมิง พนักงานราชการ อนุมัติ
13 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440053 บ้านจาเราะซูซู สุดาพร  กาเด พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
14 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440056 บ้านบาแตตูแง อามีเน๊าะ  กอตอ ครูอิสลามศึกษา อนุมัติ
15 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440050 บ้านธารน้ำทิพย์ อามาณี  ดือมาลี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
16 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440058 อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) มาหามะ  ดอเลาะฮีแต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
17 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440058 อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สุจิรา  แวอาแซ ครู อนุมัติ
18 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440062 บ้านมาลา นางนูร์ฮายาตี  แตเลาะ ครู อนุมัติ
19 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440062 บ้านมาลา อัลวาณีย์  อาจณรงค์ ครู อนุมัติ
20 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440057 สังวาลย์วิท 5 สุรักษ์  ฉีดเสน พนักงานราชการ อนุมัติ
21 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440055 บ้านยะรม วงภากร  ไชยนาพงษ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
22 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440055 บ้านยะรม นายมาหะมะรีดวน  มามะ ครู อนุมัติ
23 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440055 บ้านยะรม นายฮัมดัน  ตามาซอ ครู อนุมัติ
24 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440054 บ้านธารน้ำใส Naiemun   tayeh ครู อนุมัติ
25 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440054 บ้านธารน้ำใส นางสาวปาตีเมาะ  กามิส ครู อนุมัติ
26 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440052 บ้านราโมง พีรพัฒน์  เทพชูแดง ครู คศ.3 อนุมัติ
27 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440052 บ้านราโมง yusree  baso ครู อนุมัติ
28 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440049 บ้านนาข่อย ซูวัยบ๊ะห์  ชุมฤทธิ์ ครู อนุมัติ
29 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440049 บ้านนาข่อย ทศพร  บาฮา ครู อนุมัติ
30 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440064 บ้านอัยเยอร์เวง Phatiha  Kama ครู คศ.1 อนุมัติ
31 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440064 บ้านอัยเยอร์เวง จินดารัตน์  แก้วสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง อนุมัติ
32 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440064 บ้านอัยเยอร์เวง นางสาวเสาวภา  บาฮา ครู อนุมัติ
33 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440065 บ้านใหม่ (วันครู 2503) อังคณา  ดาวาส ครูผู้ช่วย อนุมัติ
34 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440065 บ้านใหม่ (วันครู 2503) ปานศักดิ์  ธรรมจักร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
35 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440066 บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) นายแดนทัย  กรเกษแก้ว พนักงานราชการ อนุมัติ
36 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440066 บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) นางสาววลัยภรณ์  เพชรคง ครู คศ.2 อนุมัติ
37 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440066 บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) นายมัรวาน ดอเลาะ  นายมัรวาน ดอเลาะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
38 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440067 บ้านธารมะลิ นายมนัส   การดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
39 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440067 บ้านธารมะลิ นางสาวมาซีเตาะ  มะนอ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
40 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440067 บ้านธารมะลิ อารีรัตน์  แก้วกำเนิด พนักงานธุรการ อนุมัติ
41 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440067 บ้านธารมะลิ นายจิรพนธ์  หีมยิ ครู คศ อนุมัติ
42 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440183 บ้านศรีนคร อรนุช  อมรชาติ ครู อนุมัติ
43 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440183 บ้านศรีนคร นางเฉลิมขวัญ  ชูสุวรรณ พนักงานราชการ อนุมัติ
44 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440184 บ้านไทยพัฒนา ชุติมา  แก้วนุ้ย ข้าราชการ อนุมัติ
45 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440182 บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต เนตรชนก  แซ่ไหว ครู อนุมัติ
46 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440182 บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สุขเกษม  ยะปา ครู อนุมัติ
47 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440182 บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต วัฒนา  ขำเล็ก ครู อนุมัติ
48 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440185 นิคมสร้างตนเองธารโต 5 นางสาวตอฮีเราะห์  ยาเอ๊ะ ครู อนุมัติ
49 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440187 บ้านศรีท่าน้ำ นางสาวอามีเนาะ  กาซอ พนักงานราชการ อนุมัติ
50 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440187 บ้านศรีท่าน้ำ นายอัซมี  กือซา ครู อนุมัติ
51 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440187 บ้านศรีท่าน้ำ มารีน่า  สะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ อนุมัติ
52 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440186 นิคมสร้างตนเองธารโต 6 อาอีซะฮ์  สมาแอ ครู อนุมัติ
53 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440186 นิคมสร้างตนเองธารโต 6 นางสาวการ์ตีณีร์  อับดุลเลาะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
54 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440186 นิคมสร้างตนเองธารโต 6 นางสาวรอกีนา  กาเต๊ะ ครูคศ.1 อนุมัติ
55 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440188 บ้านแหร สุวิณา  ชูอ่อน ครู อนุมัติ
56 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440188 บ้านแหร นายอุสมาน  กะโด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
57 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440189 บ้านวังศิลา นาปีเซาะ  แนปีแน พนักงานราชการ อนุมัติ
58 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440189 บ้านวังศิลา Rohanee  Mudor ครู อนุมัติ
59 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440190 บ้านบัวทอง วิรูญ  ศักดิ์สองเมือง ครูโรงเรียนบ้านบัวทอง อนุมัติ
60 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440190 บ้านบัวทอง นางหะลีเม๊าะ  ดาอุแม ครู คศ.2 อนุมัติ
61 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440195 บ้านบ่อหิน จันทร์จิรา  สุกดำ ครู อนุมัติ
62 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440195 บ้านบ่อหิน เกษียร  แก้วขอมดี ครู อนุมัติ
63 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440194 บ้านปะเด็ง กิตติพงศ์  จิตตปาโล ครู คศ1 อนุมัติ
64 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440191 บ้านเยาะ นายอับดุลฮาดี  ตีโด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
65 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440191 บ้านเยาะ อาซูวัน  ดอเลาะ ครู อนุมัติ
66 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440192 บ้านโต นางวิไลวรรณ  ด้วงเกื้อ พนักงานราชการ อนุมัติ
67 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440192 บ้านโต อุกฤษฏ์  โลหะวิจารณ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
68 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440193 บ้านจุโป สุดา  หมื่นจง ครู อนุมัติ
69 9503 สพป.ยะลา เขต 3 440193 บ้านจุโป ชญานิน  รักหมอ ครู อนุมัติ