รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ยะลา เขต 3 440059 : บ้านจาเราะปะไต กชพรพรรณ  สุทธิหิรัญพงศ์ พนักงานราชการ
2 สพป.ยะลา เขต 3 440059 : บ้านจาเราะปะไต นางสาวนิภาพร  ไพมณี ครู
3 สพป.ยะลา เขต 3 440059 : บ้านจาเราะปะไต กามีลา  สุเร็ง ครูผู้ช่วย
4 สพป.ยะลา เขต 3 440059 : บ้านจาเราะปะไต อชิรญาณ์  แซ่เช่น ครู คศ.1
5 สพป.ยะลา เขต 3 440059 : บ้านจาเราะปะไต นางสาวแสงดาว  มะอีซา พนักงานธุรการ
6 สพป.ยะลา เขต 3 440060 : ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) นางสาวฮาซาณา  ซาติ ธุรการโรงเรียน
7 สพป.ยะลา เขต 3 440060 : ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) บุปผา  แซ่ฮ่อ ครู
8 สพป.ยะลา เขต 3 440060 : ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) Yusos  Karee ครู ค.ศ.2
9 สพป.ยะลา เขต 3 440060 : ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) ลักษมี  ศิลากุล ครู
10 สพป.ยะลา เขต 3 440061 : บ้านตาเนาะแมเราะ นางสาวมัสรา  มะเซ็ง ครูผู้ช่วย
11 สพป.ยะลา เขต 3 440061 : บ้านตาเนาะแมเราะ นายไฟศอล  ยานิ ธุรการโรงเรียน
12 สพป.ยะลา เขต 3 440063 : บ้านด่านสันติราษฎร์ ภัทรานิษฐ์  ฉันทจุลสินธุ์ ครู
13 สพป.ยะลา เขต 3 440063 : บ้านด่านสันติราษฎร์ กมลวรรณ  กานุมาน ครู
14 สพป.ยะลา เขต 3 440053 : บ้านจาเราะซูซู นายสุรพล  แงแวลี พนักงานราชการ
15 สพป.ยะลา เขต 3 440053 : บ้านจาเราะซูซู นางสาวนูรไอนี  โต๊ะหมัด ธุรการ
16 สพป.ยะลา เขต 3 440056 : บ้านบาแตตูแง อามาณี  ดือมาลี ธุรการโรงเรียน
17 สพป.ยะลา เขต 3 440056 : บ้านบาแตตูแง อามีเน๊าะ  กอตอ ครูอิสลามศึกษา
18 สพป.ยะลา เขต 3 440050 : บ้านธารน้ำทิพย์ ฟูซีย๊ะ  ดือมาลี พนักงานธุรการ
19 สพป.ยะลา เขต 3 440050 : บ้านธารน้ำทิพย์ นิจการณ์  ยูโซ๊ะ ครูชำนาญการ
20 สพป.ยะลา เขต 3 440058 : อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) จิรกาญจน์  พายุหิน ธุรการโรงเรียน
21 สพป.ยะลา เขต 3 440058 : อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สุจิรา  แวอาแซ ครู
22 สพป.ยะลา เขต 3 440058 : อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) มาหามะ  ดอเลาะฮีแต ครูผู้ช่วย
23 สพป.ยะลา เขต 3 440062 : บ้านมาลา จิตรา  บือนา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
24 สพป.ยะลา เขต 3 440062 : บ้านมาลา นางนูร์ฮายาตี  แตเลาะ ครู
25 สพป.ยะลา เขต 3 440062 : บ้านมาลา อัลวาณีย์  อาจณรงค์ ครู
26 สพป.ยะลา เขต 3 440057 : สังวาลย์วิท 5 นางสาวซีตีมารียัง  มิงซานา ธุรการโรงเรียน
27 สพป.ยะลา เขต 3 440057 : สังวาลย์วิท 5 สุรักษ์  ฉีดเสน พนักงานราชการ
28 สพป.ยะลา เขต 3 440055 : บ้านยะรม นายฮัมดัน  ตามาซอ ครู
29 สพป.ยะลา เขต 3 440055 : บ้านยะรม นายอารีฟย์  บีฮิง เจ้าหน้าที่ธุรการ
30 สพป.ยะลา เขต 3 440055 : บ้านยะรม นายมาหะมะรีดวน  มามะ ครู
31 สพป.ยะลา เขต 3 440055 : บ้านยะรม วงภากร  ไชยนาพงษ์ พนักงานราชการ
32 สพป.ยะลา เขต 3 440054 : บ้านธารน้ำใส ฮูไซน๊ะ  หาแว พนักงานธุรการ
33 สพป.ยะลา เขต 3 440054 : บ้านธารน้ำใส Naiemun   tayeh ครู
34 สพป.ยะลา เขต 3 440054 : บ้านธารน้ำใส นางสาวปาตีเมาะ  กามิส ครู
35 สพป.ยะลา เขต 3 440052 : บ้านราโมง พีรพัฒน์  เทพชูแดง ครู คศ.3
36 สพป.ยะลา เขต 3 440052 : บ้านราโมง นายอัมรัน  สาลัง ธุรการโรงเรียน
37 สพป.ยะลา เขต 3 440052 : บ้านราโมง yusree  baso ครู
38 สพป.ยะลา เขต 3 440049 : บ้านนาข่อย ซูวัยบ๊ะห์  ชุมฤทธิ์ ครู
39 สพป.ยะลา เขต 3 440049 : บ้านนาข่อย รูนีดา  เลาะยะผา ธุรการโรงเรียน
40 สพป.ยะลา เขต 3 440049 : บ้านนาข่อย ทศพร  บาฮา ครู
41 สพป.ยะลา เขต 3 440064 : บ้านอัยเยอร์เวง จินดารัตน์  แก้วสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง
42 สพป.ยะลา เขต 3 440064 : บ้านอัยเยอร์เวง Phatiha  Kama ครู คศ.1
43 สพป.ยะลา เขต 3 440064 : บ้านอัยเยอร์เวง ซอลีฮะห์  สะอะ ธุรการโรงเรียน
44 สพป.ยะลา เขต 3 440064 : บ้านอัยเยอร์เวง นางสาวเสาวภา  บาฮา ครู
45 สพป.ยะลา เขต 3 440065 : บ้านใหม่ (วันครู 2503) ปานศักดิ์  ธรรมจักร์ ครูผู้ช่วย
46 สพป.ยะลา เขต 3 440065 : บ้านใหม่ (วันครู 2503) อังคณา  ดาวาส ครูผู้ช่วย
47 สพป.ยะลา เขต 3 440065 : บ้านใหม่ (วันครู 2503) นางสาลิณี  ลาเตะ ธุรการโรงเรียน
48 สพป.ยะลา เขต 3 440066 : บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) นายมัรวาน ดอเลาะ  นายมัรวาน ดอเลาะ ครู
49 สพป.ยะลา เขต 3 440066 : บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) ธรียา  กรเกษแก้ว ธุรการโรงเรียน
50 สพป.ยะลา เขต 3 440066 : บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) นางสาววลัยภรณ์  เพชรคง ครู คศ.2
51 สพป.ยะลา เขต 3 440066 : บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) นายแดนทัย  กรเกษแก้ว พนักงานราชการ
52 สพป.ยะลา เขต 3 440067 : บ้านธารมะลิ นางสาวมาซีเตาะ  มะนอ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
53 สพป.ยะลา เขต 3 440067 : บ้านธารมะลิ สูไวบ๊ะห์  สาแม ครู
54 สพป.ยะลา เขต 3 440067 : บ้านธารมะลิ นายมนัส   การดี ครูผู้ช่วย
55 สพป.ยะลา เขต 3 440067 : บ้านธารมะลิ นายจิรพนธ์  หีมยิ ครู คศ
56 สพป.ยะลา เขต 3 440067 : บ้านธารมะลิ อารีรัตน์  แก้วกำเนิด พนักงานธุรการ
57 สพป.ยะลา เขต 3 440183 : บ้านศรีนคร อรนุช  อมรชาติ ครู
58 สพป.ยะลา เขต 3 440183 : บ้านศรีนคร ชนัญทิชา  ศุภอักษร พนักงานธุรการโรงเรียน
59 สพป.ยะลา เขต 3 440183 : บ้านศรีนคร นางเฉลิมขวัญ  ชูสุวรรณ พนักงานราชการ
60 สพป.ยะลา เขต 3 440184 : บ้านไทยพัฒนา เกศริน  ประเสริฐศักดิ์ พนักงานธุรการ
61 สพป.ยะลา เขต 3 440184 : บ้านไทยพัฒนา ชุติมา  แก้วนุ้ย ข้าราชการ
62 สพป.ยะลา เขต 3 440182 : บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต วัฒนา  ขำเล็ก ครู
63 สพป.ยะลา เขต 3 440182 : บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สุขเกษม  ยะปา ครู
64 สพป.ยะลา เขต 3 440182 : บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต กาญจนา  สุขช่วย ธุรการโรงเรียน
65 สพป.ยะลา เขต 3 440182 : บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต เนตรชนก  แซ่ไหว ครู
66 สพป.ยะลา เขต 3 440185 : นิคมสร้างตนเองธารโต 5 นางสาวตอฮีเราะห์  ยาเอ๊ะ ครู
67 สพป.ยะลา เขต 3 440185 : นิคมสร้างตนเองธารโต 5 แวตอฮีเราะ  กูนา พนักงานธุรการ
68 สพป.ยะลา เขต 3 440185 : นิคมสร้างตนเองธารโต 5 นูรีย๊ะ  ตอแลมา ครู
69 สพป.ยะลา เขต 3 440187 : บ้านศรีท่าน้ำ มารีน่า  สะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ
70 สพป.ยะลา เขต 3 440187 : บ้านศรีท่าน้ำ นายอัซมี  กือซา ครู
71 สพป.ยะลา เขต 3 440187 : บ้านศรีท่าน้ำ นางสาวอามีเนาะ  กาซอ พนักงานราชการ
72 สพป.ยะลา เขต 3 440187 : บ้านศรีท่าน้ำ ปุณิกา  ฤทธิ์มหา พนักงานราชการ
73 สพป.ยะลา เขต 3 440187 : บ้านศรีท่าน้ำ นิลเนตร  พรหมรังษี ธุรการโรงเรียน
74 สพป.ยะลา เขต 3 440186 : นิคมสร้างตนเองธารโต 6 นางสาวการ์ตีณีร์  อับดุลเลาะ ครูผู้ช่วย
75 สพป.ยะลา เขต 3 440186 : นิคมสร้างตนเองธารโต 6 อาอีซะฮ์  สมาแอ ครู
76 สพป.ยะลา เขต 3 440186 : นิคมสร้างตนเองธารโต 6 คอลาณี  มะโซ๊ะ บุคลากรคณิตศาสตร์
77 สพป.ยะลา เขต 3 440186 : นิคมสร้างตนเองธารโต 6 นางสาวรอกีนา  กาเต๊ะ ครูคศ.1
78 สพป.ยะลา เขต 3 440186 : นิคมสร้างตนเองธารโต 6 นายนิอัสมี  หลงแดวา ธุรการ
79 สพป.ยะลา เขต 3 440188 : บ้านแหร นายอุสมาน  กะโด เจ้าหน้าที่ธุรการ
80 สพป.ยะลา เขต 3 440188 : บ้านแหร สุวิณา  ชูอ่อน ครู
81 สพป.ยะลา เขต 3 440188 : บ้านแหร นางสาวอามีเน๊าะ   เจ๊ะเต๊ะ พนักงานราชการ
82 สพป.ยะลา เขต 3 440189 : บ้านวังศิลา นางสาวรอฮีมะ  ยามู พนักงานธุรการ
83 สพป.ยะลา เขต 3 440189 : บ้านวังศิลา Rohanee  Mudor ครู
84 สพป.ยะลา เขต 3 440189 : บ้านวังศิลา นาปีเซาะ  แนปีแน พนักงานราชการ
85 สพป.ยะลา เขต 3 440190 : บ้านบัวทอง นางหะลีเม๊าะ  ดาอุแม ครู คศ.2
86 สพป.ยะลา เขต 3 440190 : บ้านบัวทอง วิรูญ  ศักดิ์สองเมือง ครูโรงเรียนบ้านบัวทอง
87 สพป.ยะลา เขต 3 440190 : บ้านบัวทอง นางสาวนูสวาตี  กะโด พนักงานธุรการ
88 สพป.ยะลา เขต 3 440195 : บ้านบ่อหิน นางสาวรอเม๊าะ  มะมิง พนักงานธุรการ
89 สพป.ยะลา เขต 3 440195 : บ้านบ่อหิน เกษียร  แก้วขอมดี ครู
90 สพป.ยะลา เขต 3 440195 : บ้านบ่อหิน จันทร์จิรา  สุกดำ ครู
91 สพป.ยะลา เขต 3 440194 : บ้านปะเด็ง กิตติพงศ์  จิตตปาโล ครู คศ1
92 สพป.ยะลา เขต 3 440194 : บ้านปะเด็ง เปมิกา  การะเกตุ พนักงานธุรการ
93 สพป.ยะลา เขต 3 440191 : บ้านเยาะ นายอับดุลฮาดี  ตีโด ครูผู้ช่วย
94 สพป.ยะลา เขต 3 440191 : บ้านเยาะ อาซูวัน  ดอเลาะ ครู
95 สพป.ยะลา เขต 3 440192 : บ้านโต นางวิไลวรรณ  ด้วงเกื้อ พนักงานราชการ
96 สพป.ยะลา เขต 3 440192 : บ้านโต อุกฤษฏ์  โลหะวิจารณ์ พนักงานราชการ
97 สพป.ยะลา เขต 3 440193 : บ้านจุโป สุดา  หมื่นจง ครู
98 สพป.ยะลา เขต 3 440193 : บ้านจุโป บัยยีนะห์  เจ๊ะนิ ธุรการ
99 สพป.ยะลา เขต 3 440193 : บ้านจุโป ชญานิน  รักหมอ ครู