รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นราธิวาส เขต 1 240018 : วัดกําแพง นางสาวอารีย์   จันทร์ปาน ธุรการโรงเรียน
2 สพป.นราธิวาส เขต 1 240019 : บ้านยาบี นายมูฮำมัดอัสรี  บินอูมา ครู (พนักงานราชการ)
3 สพป.นราธิวาส เขต 1 240020 : บ้านไร่พญา ฮาบีบะห์  เจะอีซอ พนักงานราขการ
4 สพป.นราธิวาส เขต 1 240021 : บ้านกาแนะ สราวรรณ  แ ซ่เหล่า ครู
5 สพป.นราธิวาส เขต 1 240023 : บ้านกูแบสาลอ แอนิง  สุวรรณน้อย ครู
6 สพป.นราธิวาส เขต 1 240024 : บ้านโคกศิลา วรรณวิมล  เล็งฮะ ครูผู้สอน
7 สพป.นราธิวาส เขต 1 240001 : บ้านบางมะนาว นางสาวลาวัลย์  คงเพ็ชร ครู
8 สพป.นราธิวาส เขต 1 240002 : บ้านค่าย นราธิป  บัวสว่าง ครู
9 สพป.นราธิวาส เขต 1 240004 : บ้านปูลากาป๊ะ นางสาวปารีดะห์  มะดาโอะ ครู
10 สพป.นราธิวาส เขต 1 240005 : บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153) สุวิจักขณ์  สะวะรัตน์ ธุรการโรงเรียน
11 สพป.นราธิวาส เขต 1 240006 : บ้านหัวเขา วนิดา  ประมาณ ครู
12 สพป.นราธิวาส เขต 1 240007 : ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่) วิจิตร  อธิกพันธุ์ ครู
13 สพป.นราธิวาส เขต 1 240010 : บ้านโคกสยา ปราณี  เต็มแขก ครูโรงเรียนบ้านโคกสยา
14 สพป.นราธิวาส เขต 1 240010 : บ้านโคกสยา นางสาวณฤษาศ  พรหมจันทร์ ครูผู้สอน
15 สพป.นราธิวาส เขต 1 240025 : บ้านเปล นางนัทฐิรา  แก้วมณี ครู คศ.3
16 สพป.นราธิวาส เขต 1 240011 : วัดพนาสณฑ์ นายปราโมทย์  พัฒนภักดี ครู
17 สพป.นราธิวาส เขต 1 240011 : วัดพนาสณฑ์ นายประเสริฐ  แซ่หลี ครูช่วยราชการ
18 สพป.นราธิวาส เขต 1 240013 : บ้านโคกพะยอม นูรอัซรา  หะยีสะแลแม ธุรการโรงเรียนบ้านโคกพะยอม
19 สพป.นราธิวาส เขต 1 240014 : บ้านบือราเป๊ะ นางสาวอาดีนา  อารยเศรษฐ์ ครู
20 สพป.นราธิวาส เขต 1 240015 : บ้านฮูแตทูวอ ซูซีลาวาตี  เจะยิ พนักงานราชการ
21 สพป.นราธิวาส เขต 1 240016 : บ้านทอน ธรรมรัตน์  บริพันธ์ ครูคศ.2
22 สพป.นราธิวาส เขต 1 240016 : บ้านทอน ฮีลมีย์  บาฮา ครู
23 สพป.นราธิวาส เขต 1 240017 : บ้านทรายขาว ซุลกิฟลี  แวะมิ พนักงานราชการ
24 สพป.นราธิวาส เขต 1 240008 : อนุบาลนราธิวาส นางปัทมวดี  บือราเฮง ครู
25 สพป.นราธิวาส เขต 1 240009 : เมืองนราธิวาส วาเฮง  สาแม พนักงานราชการ
26 สพป.นราธิวาส เขต 1 240037 : บ้านทุ่งโต๊ะดัง นายอาริส  อาบ๊ะ ลูกจ้างชั่วคราว
27 สพป.นราธิวาส เขต 1 240038 : บ้านจืองา ณัฐนีพร  จันทร์สกุล ครู
28 สพป.นราธิวาส เขต 1 240039 : บ้านตะโละแน็ง กานต์ภร  หลาบสุตา ครู
29 สพป.นราธิวาส เขต 1 240040 : บ้านยารอ พักตร์รำไพ  หน่อแก้ว พนักงานราชการ
30 สพป.นราธิวาส เขต 1 240041 : บ้านโคกตีเต นางรอหานี  สะนิ ครู
31 สพป.นราธิวาส เขต 1 240041 : บ้านโคกตีเต จีรศักดิ์  เทพสุวรรณ พนักงานราชการ
32 สพป.นราธิวาส เขต 1 240042 : บ้านโคกสุมุ ฮัปเส๊าะ  บูโก๊ะ พนักงานราชการ
33 สพป.นราธิวาส เขต 1 240028 : บ้านแคนา นางสาวโนชฮายาตี  มามะ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านแคนา
34 สพป.นราธิวาส เขต 1 240033 : บ้านโต๊ะนอ สับรี  สาแม ครู
35 สพป.นราธิวาส เขต 1 240033 : บ้านโต๊ะนอ นายสับรี   สาแม ครู
36 สพป.นราธิวาส เขต 1 240034 : บ้านจูดแดง udareeyah  bunya ครู
37 สพป.นราธิวาส เขต 1 240035 : บ้านโคกแมแน รอมละ   ตาเย๊ะ ครู
38 สพป.นราธิวาส เขต 1 240036 : บ้านจะแลเกาะ นางฮาลีเมาะ  มามุ ครู
39 สพป.นราธิวาส เขต 1 240031 : บ้านมะนังกาหยี นายอาหมัดยูกี  อาแวโซ๊ะ ครูโรงเรียนบ้านมะนังกาหยี
40 สพป.นราธิวาส เขต 1 240032 : บ้านสุไหงบาลา นิภาวดี  หะยีนิมะ ครู
41 สพป.นราธิวาส เขต 1 240027 : วัดโคกโก จิรนันท์  อรชร ครู
42 สพป.นราธิวาส เขต 1 240029 : บ้านรามา นางสาวภัคโศภิณ  เนตินาถสุนทร ครูโรงเรียนบ้านรามา
43 สพป.นราธิวาส เขต 1 240030 : บ้านทําเนียบ จรูญ  จู้ฮกหลี้ ครู
44 สพป.นราธิวาส เขต 1 240003 : บ้านปลักปลา นายฮาฟีร์ดีน  ดอเลาะ พนักงานราชการ
45 สพป.นราธิวาส เขต 1 240026 : วัดลําภู นางสุนทรี  รักขิโต ครู
46 สพป.นราธิวาส เขต 1 240084 : บ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร) นายอดิศร  สะบูโด ครู
47 สพป.นราธิวาส เขต 1 240085 : บ้านกาเยาะมาตี นางสาวศศิยา  เจ๊ะย๊ะ ครูชำนาญการ
48 สพป.นราธิวาส เขต 1 240091 : บ้านยือลอ สุไบด๊ะ  อุเซ็ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
49 สพป.นราธิวาส เขต 1 240091 : บ้านยือลอ เพาซียะห์  เจริญชล ครูผู้สอน
50 สพป.นราธิวาส เขต 1 240075 : บ้านแป๊ะบุญ นางยูฮา  สาแม ครูชำนาญการ
51 สพป.นราธิวาส เขต 1 240075 : บ้านแป๊ะบุญ นางสาวนูรีซา  สามะ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
52 สพป.นราธิวาส เขต 1 240076 : บ้านบือเจ๊าะ มารีดา  คงวัฒนา ครู
53 สพป.นราธิวาส เขต 1 240077 : น้ำตกปาโจ (วันครู 2501) วนิตา  ลาเต๊ะ ครู
54 สพป.นราธิวาส เขต 1 240078 : บ้านปะลุกานากอ รุ่งรัตน์  หมานยวง ครู
55 สพป.นราธิวาส เขต 1 240086 : บ้านดูกู ฮารีหร๊ะ  เจ๊ะหม๊ะ ครู
56 สพป.นราธิวาส เขต 1 240086 : บ้านดูกู นางจงกลนี  รักษ์ทอง ครู
57 สพป.นราธิวาส เขต 1 240087 : บ้านบือเระ นายอิบรอเฮ็ม  วาเลาะ พนักงานราชการ
58 สพป.นราธิวาส เขต 1 240088 : บ้านบูเกะสูดอ นายดอเลาะ   มะแซ ครู โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ
59 สพป.นราธิวาส เขต 1 240088 : บ้านบูเกะสูดอ นายมะรอซี  มายิ ครู โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ
60 สพป.นราธิวาส เขต 1 240089 : บ้านคลอแระ นลิณี  หะยีะมะสาและ ครู
61 สพป.นราธิวาส เขต 1 240090 : บ้านตันหยง นายอะมาดี  สาและ พนักงานราชการ
62 สพป.นราธิวาส เขต 1 240092 : บ้านฮูแตยือลอ กามีล๊ะ  กะเด็ง ครู
63 สพป.นราธิวาส เขต 1 240092 : บ้านฮูแตยือลอ นายฟารีซัน  วามิง ครู
64 สพป.นราธิวาส เขต 1 240093 : บ้านกะลูแป รอซาลี  ตาเละ ครู
65 สพป.นราธิวาส เขต 1 240094 : บ้านอีโยะ นายอับดุลเลาะ  แซ๊ะหน๊ะ พนักงานราชการ
66 สพป.นราธิวาส เขต 1 240095 : บ้านอาตะบือเระ ไซนูดิน  สาและ ครูสอนอิสลามศึกษา
67 สพป.นราธิวาส เขต 1 240096 : บ้านบือแนปีแย มาฮาเดร์  ธำรงทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านบือแนปีแย
68 สพป.นราธิวาส เขต 1 240096 : บ้านบือแนปีแย นูรมา  ลาเต๊ะ ครู
69 สพป.นราธิวาส เขต 1 240097 : บ้านปะลุกาสาเมาะ mareeyoh  tumu ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
70 สพป.นราธิวาส เขต 1 240098 : วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) เจ๊ะรอกีเยาะ  ดือเระ ครู
71 สพป.นราธิวาส เขต 1 240098 : วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) นางสาวรุสนีดา  เลาะแมง พนักงานราชการ
72 สพป.นราธิวาส เขต 1 240099 : บ้านมะยูง การีมะ  เจะมะ ครู
73 สพป.นราธิวาส เขต 1 240099 : บ้านมะยูง นางการีหม๊ะ  แลแมแน ครู
74 สพป.นราธิวาส เขต 1 240100 : บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66 hanar  sorni ครู
75 สพป.นราธิวาส เขต 1 240101 : บ้านปะลุกาแปเราะ นางต่วนมุรณี  รายอคาลี พนักงานราชการ
76 สพป.นราธิวาส เขต 1 240101 : บ้านปะลุกาแปเราะ นายซอบือรี  กึนอ พนักงานราชการ
77 สพป.นราธิวาส เขต 1 240079 : บ้านตะโละบาลอ นางสาวพาอีซ๊ะ  นิยิ ครูโรงเรียนบ้านตะโละบาลอ
78 สพป.นราธิวาส เขต 1 240079 : บ้านตะโละบาลอ อาหะมะ  กาแต ครู
79 สพป.นราธิวาส เขต 1 240080 : บ้านสุไหงบาตู มาลีมา  จิการะจิ ครู
80 สพป.นราธิวาส เขต 1 240080 : บ้านสุไหงบาตู Abdulloh  Kadeng ครู
81 สพป.นราธิวาส เขต 1 240081 : ราชประชานุเคราะห์ 9 สุไลนี  นากอ ครู
82 สพป.นราธิวาส เขต 1 240081 : ราชประชานุเคราะห์ 9 มูฮำมัดซาอูดี  แยแล ครู
83 สพป.นราธิวาส เขต 1 240082 : บ้านปูซูตีฆอ nialvee  besamae ครู
84 สพป.นราธิวาส เขต 1 240082 : บ้านปูซูตีฆอ นางสาวมารียานา  สิดิ พนักงานราชการ
85 สพป.นราธิวาส เขต 1 240083 : ราชประชานุเคราะห์ 10 อาบูสปียัน  แซะเซ็ง ครู
86 สพป.นราธิวาส เขต 1 240083 : ราชประชานุเคราะห์ 10 คอลีเยาะ  ลีมะ ครู
87 สพป.นราธิวาส เขต 1 240102 : บ้านต้นตาล นายมาหะมัดสาปารี  หะยีมะเซ็ง ครูโรงเรียนบ้านต้นตาล
88 สพป.นราธิวาส เขต 1 240106 : บ้านแยะ lateefah  u-soh ครู
89 สพป.นราธิวาส เขต 1 240107 : บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) นายซุฟเฟียน  ศาสน์ศรัทธา ครู
90 สพป.นราธิวาส เขต 1 240108 : บ้านลุโบะปาเระ รุสดียานา  หะยีมะเย็ง ครู
91 สพป.นราธิวาส เขต 1 240109 : บ้านจอเบาะ เจะรอฮายา   เจะอูเซ็ง ครู
92 สพป.นราธิวาส เขต 1 240109 : บ้านจอเบาะ เจะรอฮายา  เจะอูเซ็ง ครู
93 สพป.นราธิวาส เขต 1 240114 : บ้านตะโละมีญอ นางปวีณา  มะแซ ครู
94 สพป.นราธิวาส เขต 1 240114 : บ้านตะโละมีญอ kurahanee  kanong ครู
95 สพป.นราธิวาส เขต 1 240115 : บ้านบูเกะบากง นางสาวกูซามิลา  ซือนิ ครูโรงเรียนบ้านบูเกะบากง
96 สพป.นราธิวาส เขต 1 240116 : บ้านบลูกาสนอ นายยาหะรี  สะแลแม พนักงานราชการ
97 สพป.นราธิวาส เขต 1 240117 : บ้านกูยิ นางสาวนูรียะห์  ตาเยะ ครู
98 สพป.นราธิวาส เขต 1 240118 : บ้านยี่งอ นายอนันต์  วิไลพันธุ์ ครู
99 สพป.นราธิวาส เขต 1 240119 : บ้านกูเล็ง ฮานาน  บือราเฮง ครูชำนาญการ
100 สพป.นราธิวาส เขต 1 240119 : บ้านกูเล็ง รอมลี  สาแมและ ครูชำนาญการ
101 สพป.นราธิวาส เขต 1 240120 : บ้านบูเกะกอตอ ฟาตีมะห์  มิ่งประเสริฐกุล ธุรการ
102 สพป.นราธิวาส เขต 1 240120 : บ้านบูเกะกอตอ นายฮารูณ  เจ๊ะแม ครูชำนาญการ
103 สพป.นราธิวาส เขต 1 240121 : บ้านกาบุ๊ นายฟิกกรี  สามะ ธุรการ
104 สพป.นราธิวาส เขต 1 240121 : บ้านกาบุ๊ นางซัมซียะห์  เมาลิดิน ครู
105 สพป.นราธิวาส เขต 1 240122 : บ้านกาเด็ง นายอนุชิต  ศรีทอง ครู
106 สพป.นราธิวาส เขต 1 240123 : บ้านศาลาลูกไก่ นางอมรรัตน์  อินทร์นาค ครู
107 สพป.นราธิวาส เขต 1 240124 : บ้านทุ่งคา ปาณิสรา  ทองอินทราช ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งคา
108 สพป.นราธิวาส เขต 1 240125 : บ้านปูตะ ต่วนนูซีฮาน  มือกะหามะ ธุรการ
109 สพป.นราธิวาส เขต 1 240104 : บ้านกูแว นางรูสีตา  อารง ครู
110 สพป.นราธิวาส เขต 1 240105 : บ้านลูโบะบายะ kanya  cheming ครู
111 สพป.นราธิวาส เขต 1 240105 : บ้านลูโบะบายะ นางนาอิมา   เจะเลาะ ครู
112 สพป.นราธิวาส เขต 1 240103 : บ้านปาลอบาต๊ะ อุษณีย์  มะดิง ข้าราชการครู
113 สพป.นราธิวาส เขต 1 240103 : บ้านปาลอบาต๊ะ Muhamakori  Mahya พนักงานราชการ
114 สพป.นราธิวาส เขต 1 240110 : บ้านกําปงปีแซ นายอัศมินทร์  ไพเราะ ครู
115 สพป.นราธิวาส เขต 1 240112 : บ้านลุโบะดาโต๊ะ นูรีฮา  บือราเฮง ครู
116 สพป.นราธิวาส เขต 1 240112 : บ้านลุโบะดาโต๊ะ สุภิดา  อาแวกะจิ พนักงานราชการ
117 สพป.นราธิวาส เขต 1 240112 : บ้านลุโบะดาโต๊ะ รุสลีนา  หะยีดิง ครู
118 สพป.นราธิวาส เขต 1 240113 : บ้านกาแร สากีเราะ   คงสา ครู
119 สพป.นราธิวาส เขต 1 240199 : บ้านบาโงปะแต นางสาวอัสหมะ  อำเซาะ ครู
120 สพป.นราธิวาส เขต 1 240199 : บ้านบาโงปะแต อามีรา  อิสลามรุจี ครู
121 สพป.นราธิวาส เขต 1 240200 : บ้านสายน้ำทิพย์ อามีลี  แมเลาะ ครู
122 สพป.นราธิวาส เขต 1 240201 : บ้านสวนพลู อับดุลรอมัน  มะรือมอ ครู
123 สพป.นราธิวาส เขต 1 240206 : บ้านธรรมเจริญ อามาล  สาและเร๊ะ ครูผู้ช่วย
124 สพป.นราธิวาส เขต 1 240197 : บ้านบลูกาฮีเล นิมะกามัน  สาแม ครู ชำนาญการโรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล
125 สพป.นราธิวาส เขต 1 240197 : บ้านบลูกาฮีเล นายวัสสันต์  เต๋เอียดหยอ ครู โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล
126 สพป.นราธิวาส เขต 1 240180 : ประชาพัฒนา นางตัยเต๊าะ  ตะแม็ง ครู
127 สพป.นราธิวาส เขต 1 240196 : บ้านพนาทักษิณ Thanasorn  Kongsongmeung ครู
128 สพป.นราธิวาส เขต 1 240198 : บ้านบาตง นายยะห์ยา  หะมิ ครูผู้ช่วย
129 สพป.นราธิวาส เขต 1 240173 : วัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) prasert  klanarong ครู
130 สพป.นราธิวาส เขต 1 240176 : บ้านนาดา Sawanni  Samae ครู
131 สพป.นราธิวาส เขต 1 240175 : บ้านรือเสาะ Rasmee  Yamaluding ครู
132 สพป.นราธิวาส เขต 1 240177 : บ้านยาแลเบาะ นายเลอสรรค์   พูลพิพัฒน์ ครู
133 สพป.นราธิวาส เขต 1 240179 : บ้านบากง นายอาดุล  บุญเอื้อ ครู
134 สพป.นราธิวาส เขต 1 240178 : บ้านนาโอน นางพยอม  ว่องนาวี ครู
135 สพป.นราธิวาส เขต 1 240174 : บ้านบูกิ๊ตยือแร นางสาวไลลินา  สะกานดา ครู
136 สพป.นราธิวาส เขต 1 240168 : บ้านบลูกา ธีรดา  บัวงาม ครู
137 สพป.นราธิวาส เขต 1 240167 : บ้านยะบะ(อุปการวิทยา) นายชยาวุธ  นิลเพ็ชร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
138 สพป.นราธิวาส เขต 1 240194 : บ้านกาโดะ นางนิธิมา   ลามะ พนักงานราชการ
139 สพป.นราธิวาส เขต 1 240186 : บ้านลาเมาะ นางสุภาณี  หนิสาเร๊ะ ครู
140 สพป.นราธิวาส เขต 1 240187 : บ้านลาเมาะฮีเล นางสาวรุสนา  ธนสุขเสถียร ครู
141 สพป.นราธิวาส เขต 1 240205 : บ้านสะแนะ รอฮานา  หะยีอาแว ครู
142 สพป.นราธิวาส เขต 1 240202 : บ้านสุเป๊ะ ฮูเซ็น   มิงมะซา ครู
143 สพป.นราธิวาส เขต 1 240202 : บ้านสุเป๊ะ นางมูรนี   เต๊ะมาลอ ครู
144 สพป.นราธิวาส เขต 1 240204 : บ้านซือเลาะ นายอัสมันห์   หะราตี ครู
145 สพป.นราธิวาส เขต 1 240191 : บ้านลูโบะบูโละ นายพับลี   กายุ ครู คศ.๓
146 สพป.นราธิวาส เขต 1 240185 : บ้านอีนอ อุสมาน   เจ๊ะแว พนักงานราชการ
147 สพป.นราธิวาส เขต 1 240184 : บ้านกูยิ กาวีตา  อาลี ครู
148 สพป.นราธิวาส เขต 1 240184 : บ้านกูยิ ซูราณีย์  เปาะเลาะ ครู
149 สพป.นราธิวาส เขต 1 240181 : บ้านบริจ๊ะ สีตีไซราห์  สาและ ครู
150 สพป.นราธิวาส เขต 1 240183 : บ้านบือแรง ต่วนจันทิมา  ตอกอ ครู
151 สพป.นราธิวาส เขต 1 240182 : ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ นาตีกะห์  ยีลูมา ครู
152 สพป.นราธิวาส เขต 1 240189 : บ้านมะนังปันยัง นางสาวปัทมาวาตี   มะโระ ครูผู้ช่วย
153 สพป.นราธิวาส เขต 1 240203 : บ้านบาโงปูโละ อีมาน  มูซอ ครู
154 สพป.นราธิวาส เขต 1 240192 : บ้านละหาน rusita  samaaka พนักงานราชการ
155 สพป.นราธิวาส เขต 1 240172 : บ้านดือแย นางพาดีล๊ะ   ซือแม ครูชำนาญการ
156 สพป.นราธิวาส เขต 1 240169 : บ้านสาวอ นางสาวยามีล๊ะ  ยูโซ๊ะ ครู
157 สพป.นราธิวาส เขต 1 240171 : บ้านจือแร นางรอหะนี  เดะแอ ครู
158 สพป.นราธิวาส เขต 1 240171 : บ้านจือแร นางโนรีนี  บินเจ๊ะอาลี พนักงานราชการ
159 สพป.นราธิวาส เขต 1 240170 : บ้านมือและห์ อุไรดา  บินแวดาโอะ ครูผู้ช่วย
160 สพป.นราธิวาส เขต 1 240190 : บ้านตายา สุไรณีย์  มาหามะ ลูกจ้างชั่วคราว
161 สพป.นราธิวาส เขต 1 240193 : บ้านยือลาแป นายอับดุลเลาะ  แป ครู
162 สพป.นราธิวาส เขต 1 240188 : บ้านดือแยหะยี นายอัสมิง  สามะ ครูอัตราจ้าง
163 สพป.นราธิวาส เขต 1 240195 : บ้านบือเล็งใต้ kasmah  cheha ครูผู้ช่วย
164 สพป.นราธิวาส เขต 1 240285 : ประชาวิทยรังสรรค์ ภัทรศักดิ์  หนูเกิด ครูผู้ช่วย
165 สพป.นราธิวาส เขต 1 240286 : บ้านป่าไผ่ นางสาวนูรญัณนะฮ์  อูเซ็ง ครู
166 สพป.นราธิวาส เขต 1 240289 : บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ นายอุสมาน  นิเฮง ครู
167 สพป.นราธิวาส เขต 1 240294 : บ้านลาเวง ปัตมาวดี  เด็งบาตู ครู ค.ศ.2
168 สพป.นราธิวาส เขต 1 240294 : บ้านลาเวง ปัตมาวดี  เด็งบาตู ครู
169 สพป.นราธิวาส เขต 1 240294 : บ้านลาเวง นายอาบูคอลี  ซาแม ครูผู้สอน
170 สพป.นราธิวาส เขต 1 240295 : บ้านตามุง นายการีม  บาตู ครู(พนักงานราชการ)
171 สพป.นราธิวาส เขต 1 240296 : สว่างวัฒนา น.ส.สารีนา  เย็ง ครู โรงเรียนสว่างวัฒนา
172 สพป.นราธิวาส เขต 1 240297 : บ้านดาฮง อีดือราง  เซะเเม ครู
173 สพป.นราธิวาส เขต 1 240297 : บ้านดาฮง นายยาเซ็ง  อาแว ครูผู้ช่วย
174 สพป.นราธิวาส เขต 1 240284 : บ้านสาคร นายรุสมาน   หะยีสะกันดา ครูผู้สอน(พนักงานราชการ)
175 สพป.นราธิวาส เขต 1 240282 : บ้านกลูบี นายอิสสะมาแอ  ้หะยีมะลี ครู
176 สพป.นราธิวาส เขต 1 240283 : ชุมชนบ้านซากอ มูฮำหมัด  โตะแมะ ครู
177 สพป.นราธิวาส เขต 1 240293 : บ้านตะมะยูง พารีด๊ะ  บินสาและ ครู
178 สพป.นราธิวาส เขต 1 240298 : สามัคคีวิทยา นายอุสมิง   สาแม พนักงานราชการ
179 สพป.นราธิวาส เขต 1 240290 : บ้านตอหลัง นางตาร์มีล๊ะ  เจ๊ะหะ พนักงานราชการ
180 สพป.นราธิวาส เขต 1 240291 : บ้านบือแนนากอ นางฮาบีบ๊ะ   แลแม พนักงานราชการ
181 สพป.นราธิวาส เขต 1 240292 : บ้านลูโบ๊ะบาตู นางคอตีเย๊าะ  มะเกะ ครูโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู
182 สพป.นราธิวาส เขต 1 240287 : บ้านไอร์แยง อิมรอน  สือรี ครู
183 สพป.นราธิวาส เขต 1 240288 : บ้านปาหนัน ปณิตา  ปังหลีเส็น ครูโรงเรียนบบ้านปาหนัน
184 สพป.นราธิวาส เขต 1 240281 : บ้านคอลอกาเว นางสาวอาร์อีเซาะ  กะดี ครู โรงเรียนบ้านคอลอกาเว