รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240018 วัดกําแพง นางสาวอารีย์   จันทร์ปาน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
2 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240019 บ้านยาบี นายมูฮำมัดอัสรี  บินอูมา ครู (พนักงานราชการ) อนุมัติ
3 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240020 บ้านไร่พญา ฮาบีบะห์  เจะอีซอ พนักงานราขการ อนุมัติ
4 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240021 บ้านกาแนะ สราวรรณ  แ ซ่เหล่า ครู อนุมัติ
5 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240023 บ้านกูแบสาลอ แอนิง  สุวรรณน้อย ครู อนุมัติ
6 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240024 บ้านโคกศิลา วรรณวิมล  เล็งฮะ ครูผู้สอน อนุมัติ
7 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240001 บ้านบางมะนาว นางสาวลาวัลย์  คงเพ็ชร ครู อนุมัติ
8 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240002 บ้านค่าย นราธิป  บัวสว่าง ครู อนุมัติ
9 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240004 บ้านปูลากาป๊ะ นางสาวปารีดะห์  มะดาโอะ ครู อนุมัติ
10 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240005 บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153) สุวิจักขณ์  สะวะรัตน์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
11 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240006 บ้านหัวเขา วนิดา  ประมาณ ครู อนุมัติ
12 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240007 ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่) วิจิตร  อธิกพันธุ์ ครู อนุมัติ
13 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240010 บ้านโคกสยา ปราณี  เต็มแขก ครูโรงเรียนบ้านโคกสยา อนุมัติ
14 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240010 บ้านโคกสยา นางสาวณฤษาศ  พรหมจันทร์ ครูผู้สอน อนุมัติ
15 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240025 บ้านเปล นางนัทฐิรา  แก้วมณี ครู คศ.3 อนุมัติ
16 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240011 วัดพนาสณฑ์ นายปราโมทย์  พัฒนภักดี ครู อนุมัติ
17 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240011 วัดพนาสณฑ์ นายประเสริฐ  แซ่หลี ครูช่วยราชการ อนุมัติ
18 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240013 บ้านโคกพะยอม นูรอัซรา  หะยีสะแลแม ธุรการโรงเรียนบ้านโคกพะยอม อนุมัติ
19 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240014 บ้านบือราเป๊ะ นางสาวอาดีนา  อารยเศรษฐ์ ครู อนุมัติ
20 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240015 บ้านฮูแตทูวอ ซูซีลาวาตี  เจะยิ พนักงานราชการ อนุมัติ
21 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240016 บ้านทอน ฮีลมีย์  บาฮา ครู อนุมัติ
22 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240016 บ้านทอน ธรรมรัตน์  บริพันธ์ ครูคศ.2 อนุมัติ
23 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240017 บ้านทรายขาว ซุลกิฟลี  แวะมิ พนักงานราชการ อนุมัติ
24 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240008 อนุบาลนราธิวาส นางปัทมวดี  บือราเฮง ครู อนุมัติ
25 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240009 เมืองนราธิวาส วาเฮง  สาแม พนักงานราชการ อนุมัติ
26 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240037 บ้านทุ่งโต๊ะดัง นายอาริส  อาบ๊ะ ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
27 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240038 บ้านจืองา ณัฐนีพร  จันทร์สกุล ครู อนุมัติ
28 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240039 บ้านตะโละแน็ง กานต์ภร  หลาบสุตา ครู อนุมัติ
29 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240040 บ้านยารอ พักตร์รำไพ  หน่อแก้ว พนักงานราชการ อนุมัติ
30 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240041 บ้านโคกตีเต จีรศักดิ์  เทพสุวรรณ พนักงานราชการ อนุมัติ
31 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240041 บ้านโคกตีเต นางรอหานี  สะนิ ครู อนุมัติ
32 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240042 บ้านโคกสุมุ ฮัปเส๊าะ  บูโก๊ะ พนักงานราชการ อนุมัติ
33 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240028 บ้านแคนา นางสาวโนชฮายาตี  มามะ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านแคนา อนุมัติ
34 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240033 บ้านโต๊ะนอ สับรี  สาแม ครู อนุมัติ
35 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240033 บ้านโต๊ะนอ นายสับรี   สาแม ครู อนุมัติ
36 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240034 บ้านจูดแดง udareeyah  bunya ครู อนุมัติ
37 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240035 บ้านโคกแมแน รอมละ   ตาเย๊ะ ครู อนุมัติ
38 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240036 บ้านจะแลเกาะ นางฮาลีเมาะ  มามุ ครู อนุมัติ
39 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240031 บ้านมะนังกาหยี นายอาหมัดยูกี  อาแวโซ๊ะ ครูโรงเรียนบ้านมะนังกาหยี อนุมัติ
40 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240032 บ้านสุไหงบาลา นิภาวดี  หะยีนิมะ ครู อนุมัติ
41 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240027 วัดโคกโก จิรนันท์  อรชร ครู อนุมัติ
42 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240029 บ้านรามา นางสาวภัคโศภิณ  เนตินาถสุนทร ครูโรงเรียนบ้านรามา อนุมัติ
43 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240030 บ้านทําเนียบ จรูญ  จู้ฮกหลี้ ครู อนุมัติ
44 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240003 บ้านปลักปลา นายฮาฟีร์ดีน  ดอเลาะ พนักงานราชการ อนุมัติ
45 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240026 วัดลําภู นางสุนทรี  รักขิโต ครู อนุมัติ
46 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240084 บ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร) นายอดิศร  สะบูโด ครู อนุมัติ
47 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240085 บ้านกาเยาะมาตี นางสาวศศิยา  เจ๊ะย๊ะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
48 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240091 บ้านยือลอ สุไบด๊ะ  อุเซ็ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
49 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240091 บ้านยือลอ เพาซียะห์  เจริญชล ครูผู้สอน อนุมัติ
50 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240075 บ้านแป๊ะบุญ นางยูฮา  สาแม ครูชำนาญการ อนุมัติ
51 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240075 บ้านแป๊ะบุญ นางสาวนูรีซา  สามะ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
52 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240076 บ้านบือเจ๊าะ มารีดา  คงวัฒนา ครู อนุมัติ
53 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240077 น้ำตกปาโจ (วันครู 2501) วนิตา  ลาเต๊ะ ครู อนุมัติ
54 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240078 บ้านปะลุกานากอ รุ่งรัตน์  หมานยวง ครู อนุมัติ
55 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240086 บ้านดูกู นางจงกลนี  รักษ์ทอง ครู อนุมัติ
56 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240086 บ้านดูกู ฮารีหร๊ะ  เจ๊ะหม๊ะ ครู อนุมัติ
57 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240087 บ้านบือเระ นายอิบรอเฮ็ม  วาเลาะ พนักงานราชการ อนุมัติ
58 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240088 บ้านบูเกะสูดอ นายมะรอซี  มายิ ครู โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ อนุมัติ
59 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240088 บ้านบูเกะสูดอ นายดอเลาะ   มะแซ ครู โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ อนุมัติ
60 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240089 บ้านคลอแระ นลิณี  หะยีะมะสาและ ครู อนุมัติ
61 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240090 บ้านตันหยง นายอะมาดี  สาและ พนักงานราชการ อนุมัติ
62 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240092 บ้านฮูแตยือลอ กามีล๊ะ  กะเด็ง ครู อนุมัติ
63 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240092 บ้านฮูแตยือลอ นายฟารีซัน  วามิง ครู อนุมัติ
64 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240093 บ้านกะลูแป รอซาลี  ตาเละ ครู อนุมัติ
65 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240094 บ้านอีโยะ นายอับดุลเลาะ  แซ๊ะหน๊ะ พนักงานราชการ อนุมัติ
66 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240095 บ้านอาตะบือเระ ไซนูดิน  สาและ ครูสอนอิสลามศึกษา อนุมัติ
67 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240096 บ้านบือแนปีแย มาฮาเดร์  ธำรงทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านบือแนปีแย อนุมัติ
68 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240096 บ้านบือแนปีแย นูรมา  ลาเต๊ะ ครู อนุมัติ
69 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240097 บ้านปะลุกาสาเมาะ mareeyoh  tumu ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
70 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240098 วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) เจ๊ะรอกีเยาะ  ดือเระ ครู อนุมัติ
71 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240098 วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) นางสาวรุสนีดา  เลาะแมง พนักงานราชการ อนุมัติ
72 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240099 บ้านมะยูง การีมะ  เจะมะ ครู อนุมัติ
73 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240099 บ้านมะยูง นางการีหม๊ะ  แลแมแน ครู อนุมัติ
74 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240100 บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66 hanar  sorni ครู อนุมัติ
75 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240101 บ้านปะลุกาแปเราะ นายซอบือรี  กึนอ พนักงานราชการ อนุมัติ
76 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240101 บ้านปะลุกาแปเราะ นางต่วนมุรณี  รายอคาลี พนักงานราชการ อนุมัติ
77 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240079 บ้านตะโละบาลอ นางสาวพาอีซ๊ะ  นิยิ ครูโรงเรียนบ้านตะโละบาลอ อนุมัติ
78 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240079 บ้านตะโละบาลอ อาหะมะ  กาแต ครู อนุมัติ
79 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240080 บ้านสุไหงบาตู Abdulloh  Kadeng ครู อนุมัติ
80 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240080 บ้านสุไหงบาตู มาลีมา  จิการะจิ ครู อนุมัติ
81 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240081 ราชประชานุเคราะห์ 9 สุไลนี  นากอ ครู อนุมัติ
82 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240081 ราชประชานุเคราะห์ 9 มูฮำมัดซาอูดี  แยแล ครู อนุมัติ
83 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240082 บ้านปูซูตีฆอ nialvee  besamae ครู อนุมัติ
84 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240082 บ้านปูซูตีฆอ นางสาวมารียานา  สิดิ พนักงานราชการ อนุมัติ
85 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240083 ราชประชานุเคราะห์ 10 อาบูสปียัน  แซะเซ็ง ครู อนุมัติ
86 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240083 ราชประชานุเคราะห์ 10 คอลีเยาะ  ลีมะ ครู อนุมัติ
87 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240102 บ้านต้นตาล นายมาหะมัดสาปารี  หะยีมะเซ็ง ครูโรงเรียนบ้านต้นตาล อนุมัติ
88 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240106 บ้านแยะ lateefah  u-soh ครู อนุมัติ
89 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240107 บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) นายซุฟเฟียน  ศาสน์ศรัทธา ครู อนุมัติ
90 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240108 บ้านลุโบะปาเระ รุสดียานา  หะยีมะเย็ง ครู อนุมัติ
91 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240109 บ้านจอเบาะ เจะรอฮายา   เจะอูเซ็ง ครู อนุมัติ
92 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240109 บ้านจอเบาะ เจะรอฮายา  เจะอูเซ็ง ครู อนุมัติ
93 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240114 บ้านตะโละมีญอ นางปวีณา  มะแซ ครู อนุมัติ
94 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240114 บ้านตะโละมีญอ kurahanee  kanong ครู อนุมัติ
95 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240115 บ้านบูเกะบากง นางสาวกูซามิลา  ซือนิ ครูโรงเรียนบ้านบูเกะบากง อนุมัติ
96 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240116 บ้านบลูกาสนอ นายยาหะรี  สะแลแม พนักงานราชการ อนุมัติ
97 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240117 บ้านกูยิ นางสาวนูรียะห์  ตาเยะ ครู อนุมัติ
98 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240118 บ้านยี่งอ นายอนันต์  วิไลพันธุ์ ครู อนุมัติ
99 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240119 บ้านกูเล็ง ฮานาน  บือราเฮง ครูชำนาญการ อนุมัติ
100 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240119 บ้านกูเล็ง รอมลี  สาแมและ ครูชำนาญการ อนุมัติ
101 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240120 บ้านบูเกะกอตอ นายฮารูณ  เจ๊ะแม ครูชำนาญการ อนุมัติ
102 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240120 บ้านบูเกะกอตอ ฟาตีมะห์  มิ่งประเสริฐกุล ธุรการ อนุมัติ
103 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240121 บ้านกาบุ๊ นายฟิกกรี  สามะ ธุรการ อนุมัติ
104 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240121 บ้านกาบุ๊ นางซัมซียะห์  เมาลิดิน ครู อนุมัติ
105 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240122 บ้านกาเด็ง นายอนุชิต  ศรีทอง ครู อนุมัติ
106 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240123 บ้านศาลาลูกไก่ นางอมรรัตน์  อินทร์นาค ครู อนุมัติ
107 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240124 บ้านทุ่งคา ปาณิสรา  ทองอินทราช ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งคา อนุมัติ
108 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240125 บ้านปูตะ ต่วนนูซีฮาน  มือกะหามะ ธุรการ อนุมัติ
109 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240104 บ้านกูแว นางรูสีตา  อารง ครู อนุมัติ
110 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240105 บ้านลูโบะบายะ นางนาอิมา   เจะเลาะ ครู อนุมัติ
111 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240105 บ้านลูโบะบายะ kanya  cheming ครู อนุมัติ
112 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240103 บ้านปาลอบาต๊ะ Muhamakori  Mahya พนักงานราชการ อนุมัติ
113 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240103 บ้านปาลอบาต๊ะ อุษณีย์  มะดิง ข้าราชการครู อนุมัติ
114 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240110 บ้านกําปงปีแซ นายอัศมินทร์  ไพเราะ ครู อนุมัติ
115 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240112 บ้านลุโบะดาโต๊ะ นูรีฮา  บือราเฮง ครู อนุมัติ
116 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240112 บ้านลุโบะดาโต๊ะ สุภิดา  อาแวกะจิ พนักงานราชการ อนุมัติ
117 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240112 บ้านลุโบะดาโต๊ะ รุสลีนา  หะยีดิง ครู อนุมัติ
118 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240113 บ้านกาแร สากีเราะ   คงสา ครู อนุมัติ
119 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240199 บ้านบาโงปะแต นางสาวอัสหมะ  อำเซาะ ครู อนุมัติ
120 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240199 บ้านบาโงปะแต อามีรา  อิสลามรุจี ครู อนุมัติ
121 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240200 บ้านสายน้ำทิพย์ อามีลี  แมเลาะ ครู อนุมัติ
122 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240201 บ้านสวนพลู อับดุลรอมัน  มะรือมอ ครู อนุมัติ
123 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240206 บ้านธรรมเจริญ อามาล  สาและเร๊ะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
124 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240197 บ้านบลูกาฮีเล นายวัสสันต์  เต๋เอียดหยอ ครู โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล อนุมัติ
125 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240197 บ้านบลูกาฮีเล นิมะกามัน  สาแม ครู ชำนาญการโรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล อนุมัติ
126 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240180 ประชาพัฒนา นางตัยเต๊าะ  ตะแม็ง ครู อนุมัติ
127 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240196 บ้านพนาทักษิณ Thanasorn  Kongsongmeung ครู อนุมัติ
128 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240198 บ้านบาตง นายยะห์ยา  หะมิ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
129 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240173 วัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) prasert  klanarong ครู อนุมัติ
130 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240176 บ้านนาดา Sawanni  Samae ครู อนุมัติ
131 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240175 บ้านรือเสาะ Rasmee  Yamaluding ครู อนุมัติ
132 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240177 บ้านยาแลเบาะ นายเลอสรรค์   พูลพิพัฒน์ ครู อนุมัติ
133 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240179 บ้านบากง นายอาดุล  บุญเอื้อ ครู อนุมัติ
134 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240178 บ้านนาโอน นางพยอม  ว่องนาวี ครู อนุมัติ
135 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240174 บ้านบูกิ๊ตยือแร นางสาวไลลินา  สะกานดา ครู อนุมัติ
136 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240168 บ้านบลูกา ธีรดา  บัวงาม ครู อนุมัติ
137 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240167 บ้านยะบะ(อุปการวิทยา) นายชยาวุธ  นิลเพ็ชร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
138 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240194 บ้านกาโดะ นางนิธิมา   ลามะ พนักงานราชการ อนุมัติ
139 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240186 บ้านลาเมาะ นางสุภาณี  หนิสาเร๊ะ ครู อนุมัติ
140 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240187 บ้านลาเมาะฮีเล นางสาวรุสนา  ธนสุขเสถียร ครู อนุมัติ
141 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240205 บ้านสะแนะ รอฮานา  หะยีอาแว ครู อนุมัติ
142 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240202 บ้านสุเป๊ะ นางมูรนี   เต๊ะมาลอ ครู อนุมัติ
143 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240202 บ้านสุเป๊ะ ฮูเซ็น   มิงมะซา ครู อนุมัติ
144 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240204 บ้านซือเลาะ นายอัสมันห์   หะราตี ครู อนุมัติ
145 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240191 บ้านลูโบะบูโละ นายพับลี   กายุ ครู คศ.๓ อนุมัติ
146 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240185 บ้านอีนอ อุสมาน   เจ๊ะแว พนักงานราชการ อนุมัติ
147 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240184 บ้านกูยิ กาวีตา  อาลี ครู อนุมัติ
148 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240184 บ้านกูยิ ซูราณีย์  เปาะเลาะ ครู อนุมัติ
149 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240181 บ้านบริจ๊ะ สีตีไซราห์  สาและ ครู อนุมัติ
150 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240183 บ้านบือแรง ต่วนจันทิมา  ตอกอ ครู อนุมัติ
151 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240182 ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ นาตีกะห์  ยีลูมา ครู อนุมัติ
152 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240189 บ้านมะนังปันยัง นางสาวปัทมาวาตี   มะโระ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
153 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240203 บ้านบาโงปูโละ อีมาน  มูซอ ครู อนุมัติ
154 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240192 บ้านละหาน rusita  samaaka พนักงานราชการ อนุมัติ
155 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240172 บ้านดือแย นางพาดีล๊ะ   ซือแม ครูชำนาญการ อนุมัติ
156 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240169 บ้านสาวอ นางสาวยามีล๊ะ  ยูโซ๊ะ ครู อนุมัติ
157 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240171 บ้านจือแร นางโนรีนี  บินเจ๊ะอาลี พนักงานราชการ อนุมัติ
158 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240171 บ้านจือแร นางรอหะนี  เดะแอ ครู อนุมัติ
159 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240170 บ้านมือและห์ อุไรดา  บินแวดาโอะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
160 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240190 บ้านตายา สุไรณีย์  มาหามะ ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
161 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240193 บ้านยือลาแป นายอับดุลเลาะ  แป ครู อนุมัติ
162 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240188 บ้านดือแยหะยี นายอัสมิง  สามะ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
163 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240195 บ้านบือเล็งใต้ kasmah  cheha ครูผู้ช่วย อนุมัติ
164 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240285 ประชาวิทยรังสรรค์ ภัทรศักดิ์  หนูเกิด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
165 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240286 บ้านป่าไผ่ นางสาวนูรญัณนะฮ์  อูเซ็ง ครู อนุมัติ
166 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240289 บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ นายอุสมาน  นิเฮง ครู อนุมัติ
167 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240294 บ้านลาเวง ปัตมาวดี  เด็งบาตู ครู อนุมัติ
168 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240294 บ้านลาเวง นายอาบูคอลี  ซาแม ครูผู้สอน อนุมัติ
169 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240294 บ้านลาเวง ปัตมาวดี  เด็งบาตู ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
170 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240295 บ้านตามุง นายการีม  บาตู ครู(พนักงานราชการ) อนุมัติ
171 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240296 สว่างวัฒนา น.ส.สารีนา  เย็ง ครู โรงเรียนสว่างวัฒนา อนุมัติ
172 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240297 บ้านดาฮง อีดือราง  เซะเเม ครู อนุมัติ
173 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240297 บ้านดาฮง นายยาเซ็ง  อาแว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
174 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240284 บ้านสาคร นายรุสมาน   หะยีสะกันดา ครูผู้สอน(พนักงานราชการ) อนุมัติ
175 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240282 บ้านกลูบี นายอิสสะมาแอ  ้หะยีมะลี ครู อนุมัติ
176 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240283 ชุมชนบ้านซากอ มูฮำหมัด  โตะแมะ ครู อนุมัติ
177 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240293 บ้านตะมะยูง พารีด๊ะ  บินสาและ ครู อนุมัติ
178 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240298 สามัคคีวิทยา นายอุสมิง   สาแม พนักงานราชการ อนุมัติ
179 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240290 บ้านตอหลัง นางตาร์มีล๊ะ  เจ๊ะหะ พนักงานราชการ อนุมัติ
180 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240291 บ้านบือแนนากอ นางฮาบีบ๊ะ   แลแม พนักงานราชการ อนุมัติ
181 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240292 บ้านลูโบ๊ะบาตู นางคอตีเย๊าะ  มะเกะ ครูโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู อนุมัติ
182 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240287 บ้านไอร์แยง อิมรอน  สือรี ครู อนุมัติ
183 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240288 บ้านปาหนัน ปณิตา  ปังหลีเส็น ครูโรงเรียนบบ้านปาหนัน อนุมัติ
184 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240281 บ้านคอลอกาเว นางสาวอาร์อีเซาะ  กะดี ครู โรงเรียนบ้านคอลอกาเว อนุมัติ