รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240073 บ้านปูยู ชัยศักดิ์   บุญคง ครู อนุมัติ
2 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240071 บ้านศรีพงัน ณัชชา  แจวิจารณ์ ครู อนุมัติ
3 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240071 บ้านศรีพงัน นอรีเลียนา  สือแม ครู อนุมัติ
4 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240071 บ้านศรีพงัน ปทุมพรรณ์  สุขไชย ครู อนุมัติ
5 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240072 บ้านตะเหลี่ยง นางโนรอายน์ซะห์  มูหามะเซ็ง พนักงานราชการ อนุมัติ
6 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240070 บ้านเกาะสะท้อน นางฟิรฮานา  มั่นศรัทธา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
7 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240074 บ้านปะลุกา นางรัตนา  บุญคง ครู อนุมัติ
8 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240043 บ้านสะหริ่ง นายอับดุลการิม  นิแวร์ ครู อนุมัติ
9 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240043 บ้านสะหริ่ง นางศรีสุดา  เติมเศรษฐเจริญ ครู โรงเรียนบ้านสะหริ่ง อนุมัติ
10 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240044 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 นายมูหามะสือลาม  ตาเล๊ะ ครู อนุมัติ
11 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240044 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 อัษฎาวุธ  ไชยคง ครู อนุมัติ
12 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240045 บ้านปลักปลา นางสาวเจ๊ะนาปีซ๊ะ  แยนา พนักงานราชการ อนุมัติ
13 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240056 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) นิรัชดา  นามมูล ครู อนุมัติ
14 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240056 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) นายบุญชู  อินน้อย ครู อนุมัติ
15 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240057 บ้านตาบา นางสาวปาณิสรา  ซุ่นบก ครู อนุมัติ
16 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240057 บ้านตาบา thon  ramkaeo ครู อนุมัติ
17 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240058 บ้านหัวคลอง มูหามัดลุกมาน  ดาโอ๊ะ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
18 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240048 บ้านแฆแบ๊ะ นางสาวกัสมีรา  แวฮามะ ครู อนุมัติ
19 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240048 บ้านแฆแบ๊ะ รุสนานี   กูโน พนังงานราชการ อนุมัติ
20 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240046 บ้านปะดะดอ นายปาต๊ะ  ปะจูสะลา ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
21 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240046 บ้านปะดะดอ สุทธิรัตน์  บริบูรณ์ ครู อนุมัติ
22 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240047 วัดเกษตรธิการาม นางสาวซูลีตา  สามะ ครู อนุมัติ
23 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240047 วัดเกษตรธิการาม รอสนี  มะลียุ พนักงานราชการ อนุมัติ
24 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240052 บ้านโคกงู สมชัย  แสงสุวรรณ ครูชำนาญการ อนุมัติ
25 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240052 บ้านโคกงู ชนิดาภา  บกชูไชยภัทร พนักงานธุรการ อนุมัติ
26 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240053 บ้านบางขุนทอง นายสมศักดิ์  สุขไชย ครู อนุมัติ
27 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240051 ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน นางทิมาพร  นุธรรมโชติ ครู อนุมัติ
28 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240051 ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน นางวิมลรัตน์   อังจุย ธุรการ อนุมัติ
29 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240049 วัดโคกมะม่วง วรวัฒน์  จันทร์คง ครู อนุมัติ
30 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240049 วัดโคกมะม่วง อนงค์  ทองคุปต์ ครู อนุมัติ
31 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240050 วัดพระพุทธ นางอรอนงค์  หะยะมิน ครู อนุมัติ
32 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240055 วัดสิทธิสารประดิษฐ์ อนันต์  บุสนาม ครู อนุมัติ
33 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240069 บ้านกูบู sutsawat  khongtem ครู อนุมัติ
34 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240069 บ้านกูบู นางดวงตา   ไชยศรี ครู อนุมัติ
35 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240067 บ้านสะปอม นายณัทธร  จันทร์เจียม ครู อนุมัติ
36 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240067 บ้านสะปอม นายแวสุกรี  มามะ ครูโรงเรียนบ้านสะปอม อนุมัติ
37 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240068 บ้านโคกยามู อิสมาแอ   อาแวเลาะ ครู อนุมัติ
38 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240068 บ้านโคกยามู สมโภช  นิยมคง ครู โรงเรียนบ้านโคกยามู อนุมัติ
39 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240063 บ้านไพรวัน นางสาวดวงนิสา  เสี้ยวทอง ครู อนุมัติ
40 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240064 วัดเกาะสวาด นายจรัส  ไชยฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดเกาะสวาด อนุมัติ
41 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240065 วัดทรายขาว รุ้งเพ็ชร  หมานจันทร์ ครู อนุมัติ
42 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240065 วัดทรายขาว อุมา  บัวกิ่ง ครู อนุมัติ
43 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240066 บ้านตอหลัง นางสุลารัตน์   ขุนทอง ครู อนุมัติ
44 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240066 บ้านตอหลัง ณัชรานี  สันตวรกุล ครู อนุมัติ
45 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240059 วัดโคกมะเฟือง นายประกิต  หวังทอง ครู อนุมัติ
46 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240059 วัดโคกมะเฟือง นางสาวนูรีดา  ดือเร๊ะ ครู อนุมัติ
47 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240060 บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ นายสะบูดี  ดาเอ๊ะ พนักงานราชการ อนุมัติ
48 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240060 บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ นางชณุตพร  คูณแก้ว ครู อนุมัติ
49 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240061 บ้านคลองตัน ปาซือนา  รอเหะ ครู อนุมัติ
50 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240061 บ้านคลองตัน เพิ่ม  พรมสร ครูโรงเรียนบ้านคลองตัน อนุมัติ
51 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240062 บ้านศาลาใหม่ อารี  สุขแดง ครู อนุมัติ
52 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240062 บ้านศาลาใหม่ นายประยูร  พรหมสกุล ครู อนุมัติ
53 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240207 บ้านสามแยก นอร์ฟิตตรี  แวและ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
54 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240207 บ้านสามแยก ปรีชา  รัตนะ ครูโรงเรียนบ้านสามแยก อนุมัติ
55 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240209 บ้านบาโง นางสาวโศภิษฐ์  ตันนิกุล พนักงานราชการ อนุมัติ
56 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240209 บ้านบาโง ยัสมีน  หลีมานัน ครู อนุมัติ
57 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240211 บ้านไม้ฝาด นายซูไฮมิง  มูซอ ครู อนุมัติ
58 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240211 บ้านไม้ฝาด วิจิตร  อำนวยพูนสุข ครู อนุมัติ
59 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240212 บ้านศาลาอูมา นายสุกรี   มาหามะ ครู อนุมัติ
60 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240212 บ้านศาลาอูมา สมพงศ์  บุบผาชาติ ครู อนุมัติ
61 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240213 บ้านตอออ สีตีอามีเนาะห์  อาลี ครู อนุมัติ
62 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240213 บ้านตอออ นายบาฮารี  นาวี ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านตอออ อนุมัติ
63 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240221 บ้านจะมาแกะ ฮัมดี  ยะปา ครู อนุมัติ
64 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240221 บ้านจะมาแกะ นุร์อาซีกีน  เจ๊ะอาแว ครู อนุมัติ
65 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240223 บ้านบางขุด นางสาวกีฬา  หานาปี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
66 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240223 บ้านบางขุด นางสาวชนิตา  ขันทอง พนักงานราชการ อนุมัติ
67 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240227 บ้านตําเสาพัฒนา ซูวาตี  อารง พนักงานราชการ อนุมัติ
68 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240228 นิคมสร้างตนเองแว้ง นายมะหะมะซับรี  ดือรอแม ครู อนุมัติ
69 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240228 นิคมสร้างตนเองแว้ง นายมะหะมะซับรี  ดือรอแม ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง อนุมัติ
70 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240228 นิคมสร้างตนเองแว้ง นางสาวรอเมาะ  อูมาร์ ครู อนุมัติ
71 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240225 บ้านแม่ดง นูรุดดีน  สาและ ครูผู้สอนอิสลามศึกษา อนุมัติ
72 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240225 บ้านแม่ดง พาตีเม๊าะ  หลงเก็ม ครู อนุมัติ
73 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240226 บ้านตอแล วรรณี  จิใจ ครู อนุมัติ
74 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240224 บ้านยะหอ ฮาบีบ๊ะ  อาเดะมะ ครู อนุมัติ
75 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240229 บ้านบูเกะตา รอฮาดี  ขาวบก ครู อนุมัติ
76 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240229 บ้านบูเกะตา นายมูนีร  เสาะเล๊าะ ครูโรงเรียนบ้านบูเกะตา อนุมัติ
77 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240230 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 ยานา  สะแลแม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
78 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240230 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 นายธนภัทร  สกุลวิศัลย์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
79 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240231 บ้านนูโร๊ะ วีรณา  เอียดน้อย ครู อนุมัติ
80 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240231 บ้านนูโร๊ะ นางสาวนูรีซา  เจ๊ะกอ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนูโร๊ะ อนุมัติ
81 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240233 บ้านเจ๊ะยอ นิดะห์  มะกอเซ็ง ครู อนุมัติ
82 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240233 บ้านเจ๊ะยอ Ekkanit  Sitthisak ครู อนุมัติ
83 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240234 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) จักรินทร์  คุณสุต ครู อนุมัติ
84 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240234 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) อับดุลเราะมัน  บูละ ครู โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) อนุมัติ
85 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240235 เทพประทานไทยยืนยง โซเฟียนี   สมาแอ ธุรการ อนุมัติ
86 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240222 บ้านฆอเลาะทูวอ นางฟาซียะห์  ยูโซ๊ะ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
87 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240222 บ้านฆอเลาะทูวอ นายสูไลมัน  มะนอ ครู อนุมัติ
88 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240218 บ้านกูวา นางแวนะห์  อับดุลมายิ ครู อนุมัติ
89 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240218 บ้านกูวา นายเซากี   มะยูโซ๊ะ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
90 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240219 บ้านกรือซอ นายรุสลัน  สุรินทร์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกรือซอ อนุมัติ
91 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240220 บ้านเจ๊ะเหม อดุลย์  สะมะแอ ครูโรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม อนุมัติ
92 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240220 บ้านเจ๊ะเหม นางซาตีปะห์  สตอปา ครู อนุมัติ
93 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240214 บ้านแว้ง โนรีลาวาตี  เศษคง ครู อนุมัติ
94 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240214 บ้านแว้ง นายอารีฟ  อุมา ครู อนุมัติ
95 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240214 บ้านแว้ง นางสาวสูลีฮา  อาแว ครู อนุมัติ
96 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240215 บ้านแอแว นางวนิดา  นิอุมา ครู อนุมัติ
97 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240216 บ้านตือมายู มารีนี  สาเมาะ ครูชำนาญกร อนุมัติ
98 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240216 บ้านตือมายู นางสาวโซเฟีย  มามะ ครู อนุมัติ
99 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240217 เพลินพิศ นางสาวมาเรียม  เจ๊ะเงาะ พนักงานราชการ อนุมัติ
100 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240217 เพลินพิศ นายรูซลัม  เจะฮาแม ครู อนุมัติ
101 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240208 บ้านแขยง นายสอรีส  อารง พนักงานราชการ อนุมัติ
102 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240300 นิคมพัฒนา2 นายอาหามะ  ยาเซาะ ครู อนุมัติ
103 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240302 บ้านน้ำใส โกศล  แซ่ลิ่ม ครู อนุมัติ
104 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240302 บ้านน้ำใส ธารีรัตน์  สุวรรณโณ ครู อนุมัติ
105 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240312 รักไทย นางสาวมาดีฮะ  อุมา ครู อนุมัติ
106 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240313 บ้านภูเขาทอง นายนัฐวุฒิ  เมืองจีน ครู อนุมัติ
107 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240299 สุคิริน นายือรี  อารอมะ ครู อนุมัติ
108 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240299 สุคิริน นางสาวไซนาบ  มาแจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
109 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240301 นิคมพัฒนา 4 สมพงค์  สุวรรณโณ ครู อนุมัติ
110 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240311 นิคมพัฒนา10 กามีละห์  เจะแต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
111 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240311 นิคมพัฒนา10 นายฮัมดัน  มาหามะ ครู โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 อนุมัติ
112 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240303 บ้านน้ำทุเรียน รอซี  บินมะดาโอ๊ะ ครู อนุมัติ
113 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240304 บ้านบาลูกายาอิง นูริซมา  หะยีอารุณ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
114 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240304 บ้านบาลูกายาอิง น.ส.ฮาลีเมาะห์  แวลีเมาะ ครู คศ.1 อนุมัติ
115 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240305 บ้านร่วมใจ นางสาวรูซีตา  บองอแม ครูผู้สอน อนุมัติ
116 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240306 นิคมพัฒนา5 ณหฤทัย  ศรีวังแก้ว พนักงานราชการ อนุมัติ
117 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240306 นิคมพัฒนา5 วรรณภา  วีระพงศ์ ครู อนุมัติ
118 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240307 นิคมพัฒนา 6 อาซาเดล  บือราเฮง พนักงานราชการ อนุมัติ
119 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240310 บ้านจุฬาภรณ์ 12 สวิตรี  น้อยทับทิม ครู อนุมัติ
120 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240308 นิคมพัฒนา7 สมจิตร  ขุนอำไพ ครู อนุมัติ
121 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240308 นิคมพัฒนา7 นายอุทิศ  แก้วกับทอง ครู อนุมัติ
122 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240309 นิคมพัฒนา9 อรทัย  อนันตณรงค์ ครู อนุมัติ
123 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240237 บ้านซรายอ มาซาลัช  อุเซ็ง ครู อนุมัติ
124 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240237 บ้านซรายอ นายวรวัต  จันทร์เดิม ครู อนุมัติ
125 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240238 บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 วิศิษฎ์   ยูโซะ ครู อนุมัติ
126 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240238 บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 สุชีรา  พรหมภักดี ครู อนุมัติ
127 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240239 บ้านลูโบ๊ะซามา ไซนับ  เจ๊ะโก๊ะ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
128 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240240 บ้านกวาลอซีรา สุณิศา  บินอีซอ วิทยากรอิสลามศึกษา อนุมัติ
129 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240241 บ้านมือบา นางรังสิมา  สมานอุดมฤกษ์ ครู อนุมัติ
130 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240241 บ้านมือบา ณัฐวรรณ  เพ็ชรนิล ครู อนุมัติ
131 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240246 บ้านลาแล อานีซะ  ดือราแม ครู อนุมัติ
132 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240246 บ้านลาแล นายภานุวัตร  ดอเล๊าะ พนักงานราชการ อนุมัติ
133 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240247 บ้านโต๊ะเวาะ นายอุสมาน  บินอูเซ็ง ครู อนุมัติ
134 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240248 บ้านกูแบอีแก นายเฉลิมพล  นกต่อ ครู อนุมัติ
135 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240242 บ้านมูโนะ อาซาหา  สะมาแอ พนักงานราชการ อนุมัติ
136 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240242 บ้านมูโนะ นายสุธี  อาแวเตะ ครู อนุมัติ
137 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240243 บ้านปาดังยอ จันทร์จิรา  แซ่โต๊ะ ครู อนุมัติ
138 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240243 บ้านปาดังยอ นางสาวนูรีมาน  อูมา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
139 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240244 บ้านลูโบ๊ะลือซง นิไซบ๊ะ  บินนิแว พนักงานราชการ อนุมัติ
140 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240244 บ้านลูโบ๊ะลือซง Nada  Tanhemnayou ครู อนุมัติ
141 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240245 บ้านปูโป๊ะ นายอาทิตย์  การัมซอ ครู อนุมัติ
142 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240245 บ้านปูโป๊ะ ฆาดาฟี  ปูโปะ ธุรการ โรงเรียน อนุมัติ
143 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240236 บ้านสุไหงโก-ลก นางสาวรูซลีณี  เซะนาราเซะ ครู อนุมัติ
144 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240272 บ้านกาวะ Halem  Cheasalaemae ครู อนุมัติ
145 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240274 บ้านสายะ นายอับดุลรอฮิม  บินอูเซ็ง ครูสอนศาสนาอิสลาม อนุมัติ
146 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240275 ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) นายอานูวา  ลอแม พนักงานราชการ อนุมัติ
147 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240275 ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) อัสมา  มือลี ครู อนุมัติ
148 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240275 ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) โสวัยบะห์  มามุ ครู อนุมัติ
149 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240279 บ้านบาโงฮูมอ นางสาวปารีดะ   ดือเล๊าะ ครู อนุมัติ
150 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240271 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง รีนา  เจ๊ะตือเงาะ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
151 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240271 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง นีซะ  บือราเฮ็ง ครู อนุมัติ
152 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240271 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง อัสมาดี  รอเฮง ครู อนุมัติ
153 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240271 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง ซีตีซาเราะห์  ญาติมณี ครู อนุมัติ
154 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240252 บ้านไอบาตู นายจิตรพงศ์   ยะปา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
155 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240252 บ้านไอบาตู นางรอฮาณี   ยูโซ๊ะ ครู อนุมัติ
156 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240253 บ้านบือราแง อาฟีนา  บินอารง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
157 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240263 บ้านโผลง นางสาวฟารีด๊ะ  อาแซ ครู โรงเรียนบ้านโผลง อนุมัติ
158 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240263 บ้านโผลง นางสาวนูรีดา   มะเย็ง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโผลง อนุมัติ
159 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240264 บ้านโต๊ะเด็ง นายอาบูบากา  ดือราแม ครู คศ2 อนุมัติ
160 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240261 อิสลามบํารุง อารมณ์  อ้อยหวาน ครู อนุมัติ
161 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240261 อิสลามบํารุง พัทราภรณ์  สุกสมัคร ธุรการ อนุมัติ
162 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240257 บ้านปะลุรู ปิยรัตน์  แก้วสุกใส ครูโรงเรียนบ้านปะลุรู อนุมัติ
163 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240257 บ้านปะลุรู วสันต์  เจ๊ะอาแซ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
164 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240257 บ้านปะลุรู นายจิรเดช  กลิ่นขจร ครู อนุมัติ
165 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240276 บ้านปอเนาะ มัสลีน่า  เจ๊ะสะแลแม ครูโรงเรียนบ้านปอเนาะ อนุมัติ
166 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240258 บ้านละหาน นางพีอะห์  กระจ่างสุต ครู อนุมัติ
167 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240258 บ้านละหาน จิรัชญา  จิเหลา ครู อนุมัติ
168 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240259 บ้านโคกตา สาอีดี  บินเจ๊ะหะ พนักงานราชการ อนุมัติ
169 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240259 บ้านโคกตา นิตยา  แก้วศรี พนักงานราชการ อนุมัติ
170 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240260 บ้านตาเซะใต้ นางซียาตี  ธรรมตันหยง ครูโรงเรียนบ้านตาเซะใต้ อนุมัติ
171 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240260 บ้านตาเซะใต้ นางสาวซากีเราะ  ดอเลาะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
172 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240273 บ้านกูวา อังเดร  ตะโละโก ครู อนุมัติ
173 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240273 บ้านกูวา นายซูใฮมี  ศาสน์ศรัทธา ครู อนุมัติ
174 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240280 บ้านดอเฮะ นอรีซัน  อาแว ครู อนุมัติ
175 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240277 บ้านบาโงกือเต ฮาเซ็ม  อาหะมะ ครู อนุมัติ
176 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240278 บ้านตะโละบูเก๊ะ อินฌาม  มะมิง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
177 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240265 บ้านสากอ นางสาวซูฮัยดา  บาดง พนักงานราชการ อนุมัติ
178 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240265 บ้านสากอ ซูกัรนัย  มูลลาวัล พนักงานราชการ อนุมัติ
179 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240266 บ้านไม้แก่น อาซูรา  แวสมะแอ พนักงานธุรการ อนุมัติ
180 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240267 บ้านกลูบี นายกอเซ็ง  มามุ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
181 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240267 บ้านกลูบี ฮาเซ็ง  ดอเลาะ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
182 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240268 บ้านจือแร อานัส  อีซอ ครู อนุมัติ
183 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240269 บ้านบอเกาะ นายฮารน   สามานุง พนักงานธุรการ อนุมัติ
184 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240270 บ้านบาโงมาแย นายวันอับดุลเราะฮ์มาน  วาโด ครู อนุมัติ
185 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240262 บ้านตาเซะเหนือ sompop  kongsuuk ครู อนุมัติ
186 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240262 บ้านตาเซะเหนือ อาหามะ  มะลี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
187 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240250 วัดโบราณสถิตย์ นางวรกมล  เทพยากร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
188 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240250 วัดโบราณสถิตย์ term  tapkum ครู อนุมัติ
189 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240250 วัดโบราณสถิตย์ วิจิตร  สกุลแก้ว ครู อนุมัติ
190 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240251 วัดประดิษฐ์บุปผา sujittra  boonhai ครุคศ.๓ อนุมัติ
191 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240251 วัดประดิษฐ์บุปผา นางแรมศรี   ปิ่นพรหม ครู อนุมัติ
192 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240255 บ้านตลิ่งสูง Fikry  beeding ครู อนุมัติ
193 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240256 ราชภักดี นายมูลกัน  ฮาแวร์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
194 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240249 วัดประชุมชลธารา สมใจ  ลายหมู่ ครู อนุมัติ
195 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240249 วัดประชุมชลธารา อรนุช  ทองรมย์ ครูชำนาญการ อนุมัติ