รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240137 บ้านกาลิซา ยามีละฮ์  เจ๊ะน๊ะ ครู อนุมัติ
2 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240137 บ้านกาลิซา นายมูฮำมัด  ฮาเระ ครู อนุมัติ
3 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240138 บ้านกาหนั๊วะ นะดา  แสงวิมาน ครู อนุมัติ
4 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240139 บ้านฮูลู นางพาตีเม๊าะ  อาแว ครูโรงเรียนบ้านฮูลู อนุมัติ
5 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240140 บ้านกาเด็ง มะสือดี  เจ๊ะเด็ง ครู อนุมัติ
6 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240158 บ้านสะโล Nurisun  Bulah พนักงานราชการ อนุมัติ
7 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240159 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ มาฮาดี  หะยีโอ๊ะ ครู อนุมัติ
8 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240159 บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ กีรติ  วงศ์อัครวินท์ ครู คศ.2 อนุมัติ
9 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240160 บ้านบาโง นางสาวรอกีเย๊าะ  เจ๊ะนิ พนักงานราชการ อนุมัติ
10 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240161 บ้านสิโป นางอาซีมะห์  หะยีอาแว ครู อนุมัติ
11 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240165 บ้านกูจิงลือปะ เอดี   กาซอ ICT อนุมัติ
12 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240165 บ้านกูจิงลือปะ นายแวมัสกัน  สือแม ครู อนุมัติ
13 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240131 บ้านทํานบ ซารีปะ  จะปะกิยา ครู อนุมัติ
14 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240131 บ้านทํานบ พาตีเมาะ  มอลอ ครู อนุมัติ
15 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240141 อนุบาลระแงะ นางสาวยามีละห์  สุกี ครู โรงเรียนอนุบาลระแงะ อนุมัติ
16 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240142 บ้านเขาพระ ตุลาพร  มณีวงศ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
17 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240145 บ้านบือนังกือเปาะ นายไชยกิจ  ด่านชัยประเสริฐ ครู อนุมัติ
18 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240146 บ้านบ่อทอง ส.ต.ท.สมหมาย  ฤกษ์ประพันธ์ ครู อนุมัติ
19 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240132 บ้านกอแนะเหนือ Siriluck  Awaeju ครู ชำนาญการ อนุมัติ
20 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240132 บ้านกอแนะเหนือ ไซดี  โซะ ธุรการ อนุมัติ
21 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240132 บ้านกอแนะเหนือ รัตนพงศ์  รัตนบุญ ครู อนุมัติ
22 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240147 วัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 นางคูไซมะห์  มะปีเย๊าะ พนักงานราชการ อนุมัติ
23 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240148 บ้านตะโละ นางพิน   ดำกรี ครู อนุมัติ
24 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240143 บ้านแกแม chardchai  kanjanamanee ครู อนุมัติ
25 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240143 บ้านแกแม จารุวรรณ  ทวีธรรม ครู อนุมัติ
26 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240149 บ้านไอปาเซ สมพิศ  เจริญบุญพาณิชย์ ครู อนุมัติ
27 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240150 บ้านตันหยงลิมอ สว่าง  เอียดทุ่งคา ครูชำนาญการ อนุมัติ
28 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240151 บ้านลูโบ๊ะดีแย วิยะดา  ทองรักษา ครู อนุมัติ
29 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240152 ชุมชนสหพัฒนา นายมูหัมมัดสาเรฟ  มะแซ ครู โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา อนุมัติ
30 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240153 บ้านบองอ มาหะมะอาลี  หะยีบูยา ครู ชำนาญการ อนุมัติ
31 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240154 บ้านบาโงกูโบ อีลียาซะ  อีแม ครูผู้สอน อนุมัติ
32 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240155 บ้านสาเมาะ นายออรียัน  มะสาแม ครู อนุมัติ
33 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240156 บ้านลาไม มาหะมะ  อาละ ครู อนุมัติ
34 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240157 บ้านปาเซ แวมีเนาะ  เป๊าะนิ ครู อนุมัติ
35 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240164 ประชาบํารุง นางสาวฮาปือเสาะห์  ยูโซ๊ะ ครูโรงเรียนประชาบำรุง อนุมัติ
36 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240164 ประชาบํารุง นาอีมีะ  มะดือเระ ครู อนุมัติ
37 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240166 บ้านบละแต อิสมะแอ  โบสะอิ พนักงานราชการ อนุมัติ
38 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240166 บ้านบละแต เยาวเฮ  มูซอ ครู อนุมัติ
39 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240134 บ้านลูโบ๊ะบาตู นายฮาซัน  มะดือเระ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
40 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240135 บ้านเจ๊ะเก ซูรอยดี  มานา ครู อนุมัติ
41 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240136 บ้านเขาน้อย นายซามีลี  เบญอิสมาอีล พนักงานราชการ อนุมัติ
42 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240162 บ้านบาโงสะโต นางสาวโนรไอนี  มะแซ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
43 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240162 บ้านบาโงสะโต นายสมชาย  จันทนนท์ ครู อนุมัติ
44 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240163 บ้านตราแด๊ะ นางรอนีย๊ะ  วงศ์ญาติแม้น พนักงานราชการ อนุมัติ
45 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240163 บ้านตราแด๊ะ สุเพ็ญญา  เด่นปรัชญา ครู อนุมัติ
46 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240133 ไอยรานุสรณ์ นายมะลีเพ็ง  ดอเลาะ ครูธุรการ อนุมัติ
47 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240129 บ้านบระเอ็ง นายมนตรี  มะลี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
48 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240130 บ้านเขาแก้ว อนุสรา   อัสมะแอ ครู อนุมัติ
49 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240130 บ้านเขาแก้ว นายอับดีเล๊าะ  วอลี ครู อนุมัติ
50 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240126 บ้านมะรือโบตก วรารัตน์  สุจริต ครู อนุมัติ
51 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240127 บ้านบาโงระนะ สุฟเฟีย  เจ๊ะแมง บัณฑิตอาสา อนุมัติ
52 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240127 บ้านบาโงระนะ นายพีระพงศ์  ตันสกุล ครู ชำนาญการ อนุมัติ
53 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240128 บ้านนิบง นายปรัชญา  สุวรรณมณี ครู อนุมัติ
54 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240314 บ้านจะแนะ ชนิสรา  ทองคำ ครู อนุมัติ
55 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240315 บ้านตือกอ นายมารุต  มะอูเซ็ง ครูคศ.2 อนุมัติ
56 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240316 บ้านละหาร นายซอยภูอาแมร์  บาเน็ง ครู อนุมัติ
57 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240317 บ้านปารี นายมุสตากีม  มามะบากา ครู อนุมัติ
58 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240317 บ้านปารี อาหลี  คงหนูแก้ว ครู อนุมัติ
59 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240319 บ้านไอกรอส ดุจเดือน  บินซา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
60 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240319 บ้านไอกรอส ปาตียะ  ฮะยีมะเซ็ง ครูอิสลามศึกษา อนุมัติ
61 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240321 บ้านยะออ นายมะยากี   ฉอ พนักงานราชการ อนุมัติ
62 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240318 บ้านน้ำวน ซากูรา  เด็งลา ครู อนุมัติ
63 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240318 บ้านน้ำวน ฮัสม๊ะ  ภู่ทับทิม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
64 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240320 พิทักษ์วิทยากุมุง อัสวาณีย์  ยา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
65 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240322 ร่วมจิตต์ประชา นิดา  เปาะซา พนักงานราชการ อนุมัติ
66 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240323 บ้านไอร์โซ มะนาเซ  หะยีดาโอ๊ะ ครู อนุมัติ
67 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240330 บ้านน้ำหอม นายอัมรัน  สาแม ครู อนุมัติ
68 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240330 บ้านน้ำหอม ฮาสานะห์  ดอเลาะ ครู คศ.1 อนุมัติ
69 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240326 บ้านรือเปาะ นายอับดุลกอเดร์  บาแย พนักงานราชการ อนุมัติ
70 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240329 บ้านกาแย ปรีดา  เจ๊ะมิง ครู อนุมัติ
71 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240329 บ้านกาแย ไมมูเน๊าะ  สนิ ครู อนุมัติ
72 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240324 บ้านดุซงยอ นายมูฮำมัดซำซูบาฮารี  มะยูโซ๊ะ ครู อนุมัติ
73 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240324 บ้านดุซงยอ นัสรู  ยะอิง ครู อนุมัติ
74 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240324 บ้านดุซงยอ นายอามาน  เปาะเยะ ครูผู้สอน ( พนักงานราชการ ) อนุมัติ
75 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240325 บ้านแมะแซ นางสาวนูไรฮา  แวดอเล๊าะ ครู อนุมัติ
76 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240328 บ้านบูเก๊ะบือแต นิดา  นิหลง ครูโรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือเเต อนุมัติ
77 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240328 บ้านบูเก๊ะบือแต นิดา  นิหลง ครูคศ.1 อนุมัติ
78 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240327 บ้านริแง นายมามะรอยาลี  ดีเยาะ ครู คศ.1 อนุมัติ
79 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240331 ผดุงมาตร นายเจตนารมณ์  บากา ครู อนุมัติ
80 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240331 ผดุงมาตร นายนิอัสฮา  ลาเซ็ง ครูโรงเรียนผดุงมาตร อนุมัติ
81 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240331 ผดุงมาตร นางสาวนูรีฮา  หะยีสาและ ครู อนุมัติ
82 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240332 บ้านยานิง ซูไฮลา  มะรือสะ ครู อนุมัติ
83 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240332 บ้านยานิง นายอับดุลกาเดร์  มะสาแม ครูชำนาญการ อนุมัติ
84 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240333 บ้านเจาะไอร้อง นายอับดุลเล๊าะ  เจ๊ะแม ครู คศ.2 อนุมัติ
85 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240334 บ้านโคก มูฮัมมัดรอยาลี  ปาเน๊าะ ครู(พนักงานราชการ) อนุมัติ
86 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240334 บ้านโคก วรรณนีย์  วงษ์จินดา ครู อนุมัติ
87 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240335 บ้านบาโงดุดุง นายประดิษฐ์  สายแก้ว ครู อนุมัติ
88 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240336 บ้านลูโบ๊ะเยาะ สุมารีเย๊าะ  ยูดิง พนักงานราชการ อนุมัติ
89 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240341 บ้านบูกิต นางสาวอรภรณ์  วิเวกอรุณ ครู อนุมัติ
90 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240341 บ้านบูกิต ฮุสนา  ยามา ครูผู้สอน อนุมัติ
91 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240341 บ้านบูกิต นายเปาทรี  ปะดอโซ๊ะ ครู อนุมัติ
92 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240342 บ้านไอสะเตียร์ นางสาวฮัปเซาะ  เจ๊ะแม ครู อนุมัติ
93 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240342 บ้านไอสะเตียร์ นางสาวฮัลวาณี  ยูโซ๊ะ ครู อนุมัติ
94 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240343 บ้านบาตาปาเซ Amad  Wasoh ครู อนุมัติ
95 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240343 บ้านบาตาปาเซ นูรีดา  แวนามะกัน ครู อนุมัติ
96 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240344 บ้านบำรุงวิทย์ ซูลกีฟลี   แวยูโซ๊ะ ครู อนุมัติ
97 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240344 บ้านบำรุงวิทย์ วันอาอีซะฮ์  สิดิ ครู อนุมัติ
98 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240345 บ้านเจาะเกาะ สุไมยะห์  เจ๊ะลง ครู อนุมัติ
99 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240346 บ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 นางยาวาเฮ   เจ๊ะมะ ครู อนุมัติ
100 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240346 บ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 ยัสรี  ปะดอ ครู อนุมัติ
101 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240337 บ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 นางซารีฮะห์  ปูเต๊ะ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
102 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240338 บ้านจูโวะ นางสาวนูร์ไอนีย์  ยูโซ๊ะ ครู อนุมัติ
103 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240339 ราชพัฒนา นางรอฮานา  แยนา ครู อนุมัติ
104 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240339 ราชพัฒนา สุทิน  เทพจันทร์ ครู อนุมัติ
105 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240339 ราชพัฒนา นางสาวยามีล๊ะห์  อียา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
106 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240340 ราชประสงค์ ฮายาตี  อีซอ ครู อนุมัติ
107 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 240340 ราชประสงค์ นางสาวซูไฮดา  อีดรีส ครูธุรการ อนุมัติ
108 9603 สพป.นราธิวาส เขต 3 156789 บ้านตาโงะ นางสาวสุรียะห์  หนองจิก ครู อนุมัติ