รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้อนุมัติ
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051169 เวียงวงกตวิทยาคม พร้อมพล  บรรทุมพร ครู
2 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051095 นครขอนแก่น ปรารถนา  โสสีหา ครู
3 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640470 วัดบ้านส้อง สุนิตย์  ชูช่วยสุวรรณ รองผู้อำนวยการ
4 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640163 บ้านพรหมรังสิต วราพร  นุ้ยเจริญ ครู
5 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640178 บ้านเขาสามยอด ยุภาวดี  กิ่งแก้ว ครู
6 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360470 นครไทย นารีรัตน์  จันทร์งาม ครูผู้ช่วย
7 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360472 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก กฤษณะ  แก้วมณี ครู
8 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040232 บ้านน้ำดิบมะพร้าว สุพัตรา  นุ่มศรีวัง ครู
9 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040011 บ้านหนองกรด นายพีรชัย  เกณเกตุกรณ์ ธุรการโรงเรียน
10 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040049 คลองใหญ่วิทยา นางสาวสุอาภรณ์  กาเทียม ครูจ้างสอน
11 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640358 บ้านย่านดินแดง นางสุภัคสิริ  ตันติกานต์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน
12 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040077 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) ปนัดดา   ยอดทอง ครู
13 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040286 บ้านตอรัง รังสินันท์  แก้วประสงค์ ครู
14 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040242 บ้านเมืองพาน กรรณิการ์  โพธิ์รี ครู
15 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080299 บ้านเจ็ดเนิน รัตนาวลี  เชยจุ้ย ครู
16 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080190 วัดบางนาง พิชญาณ์มญชุ์  คำบาง ครูอัตราจ้าง
17 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240018 วัดกําแพง นางนรา  ศรีสิทธิ์พิศาล รักษาการโรงเรียน
18 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120067 บ้านหนองหม้อ ทรงสวาท  ใจมูล ครู
19 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040246 บ้านหนองหัววัว จินตนา  อาชาพล ครูอัตราจ้าง
20 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640505 บ้านธารอารี สุภาพร  ไกรแก้ว ครูชำนาญการ
21 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040074 วัดราษฎร์เจริญพร นางสุนันทา  ศิริเมือง ครูชำนาญการ
22 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080141 วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สุธัญญา  สีตา ครู
23 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120664 บ้านห้วยหมากเอียก นายดุสิต  ยานะธรรม ครู
24 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040448 สลกบาตรวิทยา ดลนภา  มั่นแก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนสลกบาตรวิทยา
25 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550492 จะนะวิทยา ฝาติเม๊าะ   หนิมา ธุรการ
26 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240107 บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) นางสาวบิสบัส  วาหะ ครูผู้ช่วย
27 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240013 บ้านโคกพะยอม นูรียะห์  บาฮา ครูโรงเรียนบ้านโคกพะยอม
28 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500204 บ้านเมืองตึง อรสา  เมืองมอง พนักงานราชการ
29 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080076 บ้านเขาแรต นายธราพงษ์  ผาสุข ครูชำนาญการ
30 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080021 วัดดอนดำรงธรรม นางกุหลาบ  ปูรณวัฒนกุล ครู
31 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550513 หาดใหญ่วิทยาลัย อัญธิกา  ไกรราษฎร์ ลูกจ้าง
32 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080124 วัดกลางคลองหลวง สมคิด  บุตรสนม ผู้อำนวยการโรงเรียน
33 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080117 วัดหน้าพระธาตุ สุธาศิณี  ถิ่นทวี เจ้าหน้าที่ธุรการ
34 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051121 หนองเสาเล้าวิทยาคาร จิราพรรณ  ดอนม่วง ครู
35 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310040 วัดเทพคันธาราม วัชรพงษ์  ดียิ่ง ครูผู้ช่วย
36 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040438 หนองกองพิทยาคม นายภูมิศักดิ์   คันธะชุมภู ครู
37 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310167 วัดบ้านม้า พัชรี  ผ่องถ้อย ครู
38 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460099 ปากจั่นวิทยา นิตยา  พรหมจิตร ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
39 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080167 อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ นางสาวแสงเทียน  สิงห์ ธุรการ
40 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080306 บ้านเขาวังแก้ว ยงยุทธ  ยี่สุ่นหอม ครูอัตราจ้าง
41 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080283 บ้านทับร้าง เจษฎา  มินตา ครู
42 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310246 วัดหนองบัว เสาวคนธ์  เจริญมังษา ผู้อำนวยการ
43 8501 สพป.ระนอง 460078 บ้านปากแพรก นายก้อรี  บิลอะหลี ครู
44 8501 สพป.ระนอง 460073 ระวิราษฎร์บำรุง นายสำราญ   ศิริชาติ ครู
45 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350374 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ เฉลิมพร  เพชรนิล ครู
46 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480219 วัดโคกพระเจริญ พรเพ็ญ   จันทร์เจริญ ครู
47 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480248 บ้านมณีลอย ศิริลดา  รสชุ่ม ครูผู้ช่วย
48 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120659 อนุบาลดงมหาวัน นายประหยัด  ทัพธานี ผู้อำนวยการโรงเรียน
49 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040077 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) นางสาวธาฬินี  โยชนะ ธุรการโรงเรียน
50 8501 สพป.ระนอง 460068 บ้านสำนัก นายคมเพชร  ศรีไชย ครู
51 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310314 วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) นางสาวชลาลัย  ชูรัส ครู
52 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040082 บ้านท่าเสลี่ยง ศิริรักษ์  หอมรื่น ครู
53 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410576 บ้านผือ เปรมปรีดิ์  เวียงนนท์ ครู
54 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410182 บ้านคุยเชือก ศริตวรรธน์  เวียงนนท์ ครู
55 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040029 บ้านหนองสะแก นวลสวาท  โอชารส หัวหน้าเจ้าหน้าที่
56 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410136 บ้านโคกกลาง เอกภักดิ์  เข็มพิลา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
57 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410574 บ้านผักแว่น บุญทัย  เลพล ครู
58 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410130 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว นางศิราณี  จันทะปัสสา ครู
59 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040412 บ้านมะเดื่อชุมพร กรรณิกา  ฟักแฟง ครู
60 4202 สพป.เลย เขต 2 520445 โคกสง่า ละออ  ตาดี ครู
61 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490406 ชัยบาดาลพิทยาคม เกศกัญญา  กรดเกล้า ครู
62 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040020 บ้านทุ่งเศรษฐี ปัทมา   สรรพานิช ครูชำนาญการ
63 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051094 โคกสีพิทยาสรรพ์ เปรมจิตต์  โกพลรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
64 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480303 บ้านหนองปากชัฎ อาทิตยา  อินทจร ครู
65 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040456 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร วรินดา  ลอสวัสดิ์ ครูอัตราจ้าง
66 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040281 บ้านโนนจั่น สุจิตรา  เชื้อกุลนันท์ ครู
67 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040281 บ้านโนนจั่น วรรณนิษา  ทองน้อย ครู
68 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051112 หนองเรือวิทยา นางสาวช่อผกา  นาคอก ครูผู้ช่วย
69 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640175 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ นายวันชัย   ใสสด ครู
70 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410073 บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ นางจิตรา  ศรีสารคาม ครู
71 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120032 บ้านบ่อทอง นางวาสนา  พัวตระกูล ครู
72 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410171 บ้านหนองเหล็ก ราณี  แสงฤทธิ์ ครู
73 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690333 ทองแสนขันวิทยา สยมภู  ปัญญาเหมือง ครู
74 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120646 บ้านห้วยส้านพลับพลา นางอัจฉรา  พรินทรากุล ครูชำนาญการพิเศษ
75 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610142 สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์) วิกร  ยิ้มย่อง ครู
76 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050655 บ้านบัว ธวัชชัย  กุลสุวรรณ์ ครูธุรการ
77 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260350 บ้านโคกกลาง พิมพ์ณดา  หูประโคน ธุรการ
78 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370098 วัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103 นางวราวรรณ  ศรีสุขใส รักษาการ
79 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270038 บึงเขาย้อน นางศิริวรรณ  เอี่ยมมิ ครูชำนาญการ
80 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120031 บ้านถ้ำผาตอง สุกิจ  พินิจ หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ
81 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540221 บ้านสร้างขุ่ย ศิริวรรณ  บุตรชารี ครู
82 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410020 บ้านกุดแคน ปัญญา  ซ้ายยศ ครูโรงเรียนบ้านกุดแคน
83 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540166 บ้านบะหัวเมย นางสาวเมธาวดี  แก้วดี ครู
84 8501 สพป.ระนอง 460085 บ้านทะเลนอก จาริญา  นิ่มนวล เจ้าหน้าที่ธุรการ
85 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200175 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) จุรีรัตน์  ทัดกลาง ครูผู้ช่วย
86 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210530 บ้านไสพลู นางชนากานต์  มายะเฉียว ครูชำนาญการพิเศษ
87 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210530 บ้านไสพลู นางชนากานต์  มายะเฉียว ครูชำนาญการพิเศษ
88 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710857 บ้านนาแค กาวร  หนึ่งคำมี ครูชำนาญการพิเศษ
89 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200099 บ้านตะโก นายมาดา  จิ๋วนอก ครู
90 2301 สพป.ตราด 150092 บ้านคลองแอ่ง นภัสสร  สว่างโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
91 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680158 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม นายอนันต์  บุบผามาลา ครู
92 2301 สพป.ตราด 150077 บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) สายยนต์  ผลเลิศ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
93 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070083 วัดพุทธอุดมวิหาร ยุพา  คำเลื่อม ครูผู้ช่วย
94 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680683 บ้านหนองกุงทับม้า นายมหักพันธ์  ศรีหริ่ง ครู
95 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220655 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ นายวิทูรย์   กวางแก้ว ครูผู้ช่วย
96 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280134 ธนาคารออมสิน ดวงชีวัน  ยานศิริ ครู
97 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710225 บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) นางสาวสุกัญญา  คำหยาด ครูผู้ช่วย
98 3405 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 710468 บ้านคำอุดม ทวี   สีหาคำ ครู
99 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100350 บ้านโนนศรีสง่า สุมิตร  สิงห์พร ผู้อำนวยการโรงเรียน
100 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650035 บ้านระหาร นายรังสิต  ใจเป็นชาย เจ้าหน้าที่ธุรการ
101 5502 สพป.น่าน เขต 2 250269 บ้านตึ๊ด ณัฐพล  ขันทะสีมา เจ้าหน้าที่ธุรการ
102 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630187 บ้านโพธิ์ศรี ปริศนา  ศรีสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ
103 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630187 บ้านโพธิ์ศรี สมบูรณ์  ลาภถาวร ครู
104 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200373 บ้านสระขี้ตุ่น ศุภณัฐ  มีงิ้วราย ธุรการ
105 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630187 บ้านโพธิ์ศรี บรรเทิง  นันตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
106 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540626 สกลราชวิทยานุกูล ธราดล  ภูมิวงษ์ ครู
107 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760082 บ้านขอบเหล็ก วีระยุทธ  โคระดา ครู
108 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650794 ไทรแก้ววิทยา นางสาวสุพรรณี   มณีศรี ครู
109 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650668 ศรีณรงค์วิทยาคาร หนึ่ง  สุภิษะ ครู
110 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380619 แคมป์สนวิทยาคม สมหมาย  อินทะโชติ ครู
111 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640548 ท่าอุแทพิทยา เนตรชนก  มีนวลชื่น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ