รายชื่อเจ้าหน้าที่สถานศึกษาที่ยังไม่ได้อนุมัติให้ใช้งาน
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740097 บ้านกุดเวียน วบัยพร  เรือง ครู
2 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130855 บ้านบงตัน จันทนี  บุญเป็ง ครูผู้ช่วย
3 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690128 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 วราภรณ์  ทองพุ่ม ครู
4 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420025 บ้านหว่าโน สิบเอกทรงสวัสดิ์  สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360126 บ้านบ่อโพธิ์ ดาหวัน  นามกันยา ธุรการ
6 8501 สพป.ระนอง 460002 บ้านขจัดภัย จามจุรี  อนันตกูล เจ้าหน้าที่
7 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250441 สา กอบสกุล  บุญรักษา นักเรียน