รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้อนุมัติ
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680204 บ้านเทพประทาน นายมกรพงศ์  ภูนพผา ครู
2 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690319 แสนตอวิทยา ณัฐชัย  ตาใส พี่เลี้ยงเด็กพิการ
3 6301 สพป.ตาก เขต 1 160002 ตากสินราชานุสรณ์ นางนวภัทร  บุญปถัมภ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
4 6301 สพป.ตาก เขต 1 160073 บ้านใหม่ พรรณพร  เพิ่มเพ็ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
5 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220060 ศรีพูลราษฎร์สามัคคี อำพัน  ศรีพูล ครู
6 5501 สพป.น่าน เขต 1 250347 บ้านโป่งคำ วาสนา  แสงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 6301 สพป.ตาก เขต 1 160068 บ้านแม่พะยวบ ผดุง  อุปคุต ครู
8 6301 สพป.ตาก เขต 1 160008 บ้านโป่งแดง ณัฐพล  เอี่ยมประดิษฐ์ ครู
9 6301 สพป.ตาก เขต 1 160049 ประชาพัฒนา กำไร  ตะนะ ครู
10 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711097 ปทุมพิทยาคม วิบูลย์  สารสิทธิธรรม ครู