รายชื่อเจ้าหน้าที่สถานศึกษาที่ยังไม่ได้อนุมัติให้ใช้งาน
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 1501 สพป.อ่างทอง 670120 วัดหลักแก้ว พิเชฐ  เกษวงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490019 วัดดงสวอง นาถติยา  สนั่นเมือง ครู
3 1701 สพป.สิงห์บุรี 610124 บ้านคูเมือง ไพฑูรย์  นาวีระ ผู้อำนวยการ
4 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600221 บ้านหนองผักหนอก ไอรีน  นาคศรีสม ครู
5 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080006 บ้านห้วยสาลิกา วรางคณา  พิมพา ครู
6 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290193 วัดบางเตย ฤทธิรณ  พันธุ์ประเสริฐ ครู
7 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740208 นิคมสงเคราะห์ 2 นางพรนภา  ปาณะวร ครูผู้ช่วย
8 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200214 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ นายบุญเลิศ  ภู่มะเริง ครู
9 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200149 บ้านอังโกน-ห้วยทราย ศักดิ์  แววจะบก ครู
10 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200467 บ้านสำโรง พรรณวรท  ขันสันเทียะ ธุรการ
11 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200076 บ้านเมืองคง นายศักดา  แสงทอง พนักงานราชการ
12 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200633 บ้านเตยกระโตน นิติ  คูณขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการ
13 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260082 สะแกโพรงอนุสรณ์ ปริศนา  งามโสม ครู
14 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260451 บ้านผไทรวมพล นางสาวป่านแก้ว  ลายพยัคฆ์ ครูผู้ช่วย
15 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650029 บ้านกะทม(ร่วนวิทยา) นางนำ้อ้อย  ศรีแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
16 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650032 บ้านหนองเต่า นางชนิดา  กลีบแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ
17 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530607 บ้านแก้ง จรรยา  จักรวรรณพร ครู
18 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750001 อนุบาลอำนาจเจริญ นายรุ่งเรือง  ไชยคำ ครู
19 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750094 บ้านคำเดือย ภัทราพร  เคนบุบผา ครูผู้ช่วย
20 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760086 บ้านหม่านศรีทองวิทยา สุพนิต  เกตุธานี ครูผู้ช่วย
21 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760101 บ้านโนนตาล ภูริษา  ยะภักดี ธุรการ
22 4202 สพป.เลย เขต 2 520404 บ้านโคกศรีเจริญ วิทยา  วรีฤทธิ์ ครู
23 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190103 บ้านนาข่าท่า รัตติพงษ์  ต้นน้อย ครูผู้ช่วย
24 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190235 บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว คณิต  ศรีมุงคุล ครู
25 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130608 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ นายจิรเมธ  ปัญญา ครูธุรการ
26 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130815 บ้านเตียนอาง จักรี  วชิรพงศ์ไพร ครู
27 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510232 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ สมเกียรติ  กันทะวงค์ ครูผู้สอน
28 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510052 วัดศรีบังวัน ศรัญญาย์  พิงคะสัน ธุรการ
29 5501 สพป.น่าน เขต 1 250306 บ้านน้ำพาง กฤษฎา  เทพพงษ์ ครู
30 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120671 บ้านห้วยไร่ นายสถิตย์   วงศ์ษาฟู ครู
31 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700107 บ้านหนองไผ่ จิราวรรณ   อินอ่อน ธุรการโรงเรียน
32 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480177 บ้านหนองสลิด ธยานิษฐ์  สกุลเจริญ พนักงานราชการ
33 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020158 วัดเขาตะพั้น จามร  วรรณากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
34 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280202 บ้านช้างเผือก ฉัตรตรา  เกตุธนวิชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
35 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210164 วัดจิกพนม พระณัฐพงศ์  ประดับศรี พระสอนศีลธรรม
36 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210080 บ้านเปร็ต ธนวรรณ  ถิระโชติ ครูอัตราจ้าง
37 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550110 บ้านมาบหัวทีง นางสาวจารุณี  จันทร์มิตร ธุรการโรงเรียน
38 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340094 วัดควนปันตาราม ศิรินทร์ทิพย์  อ่อนแก้ว ธุรการ
39 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340246 บ้านหาดไข่เต่า เอกวิทย์  ทิพวารี ธุรการ
40 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340240 วัดโตนด วิภารัตน์  เทพวัน ธุรการ
41 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270191 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวจงรักษ์  เนียมสวรรค์ พนักงานราชการครู