รายชื่อเจ้าหน้าที่สถานศึกษาที่ยังไม่ได้อนุมัติให้ใช้งาน
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200096 บ้านหนองพรานปาน นายสุทิน  แจ้งไพร ครูผู้ช่วย
2 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410145 บ้านทิพโสต นครินทร์  เจษฎารมย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
3 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060234 บ่อวิทยาคาร วิศรุต  เนินริมหนอง ครู