รายชื่อเจ้าหน้าที่สถานศึกษาที่ยังไม่ได้อนุมัติให้ใช้งาน
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270016 วัดฉาง ปิ่นปินัทธ์  ชิดชมนาค ครู
2 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200161 บ้านมาบตะโกเอน นายธัชกร  ธนาวุฒิพรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100360 บ้านทรัพย์เจริญ นายทนงศักดิ์  คำพิทูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120607 บ้านห้วยผึ้ง ทวิช  บัวแพง ครูชำนาญการ
5 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210370 องค์การสวนยาง 2 ศุภธิดา  ศรีนวล ครูผู้ช่วย
6 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210595 วัดปากระวะ ดุรงค์  แก้วประดับ ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240263 โรงเรียนบ้านโผลง สุริดา  หลังจิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโผลง
8 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140353 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วิทย์  ทรรศน์วิทย์ วิ้นฉ้วน ครู
9 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030604 เขาวงพิทยาคาร นิติศาสตร์   หงษ์ชูตา ครูผู้ช่วย
10 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650772 ศรีรามประชาสรรค์ นายอานนท์  ชินชัย ครู
11 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650772 ศรีรามประชาสรรค์ จุฑารัตน์  เพ็งเล็งดี ครูผู้ช่วย