รายชื่อเจ้าหน้าที่สถานศึกษาที่ยังไม่ได้อนุมัติให้ใช้งาน
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570089 ธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ วิลาวรรณ  อุ่นแก้ว ธุรการโรงเรียน
2 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060209 วัดช้างข้าม ฐิติพร  ศิลาลอย ครูผู้ช่วย
3 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060068 วัดตะปอนใหญ่ (เศวตวิทยาคาร) ศรีสมพร  สำรวมธรรม ธุรการโรงเรียน
4 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740032 อนุบาลเมืองสระแก้ว สุวรรณี  บุญผาย ครูผู้ช่วย
5 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200164 บ้านหนองสองห้อง นางพิมพ์ชนก   จำนงประโคน ครู
6 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260159 บ้านบัวถนน แก้วมณี  พิชญธรรมกุล ครู
7 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260630 บ้านไทยเจริญ นางลำพูน   กลิ่นสาคร ครู
8 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260252 บ้านแท่นบัลลังก์ นางสาวณัฏฐนันท์   สังสมมา ครูผู้ช่วย
9 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050052 บ้านค้อท่อนน้อย จิราพร   สมขันตี ครูผู้ช่วย
10 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051051 บ้านป่าม่วง นายวีระชาติ   เฮียงราช ธุรการ(พร้อมสอน)
11 4201 สพป.เลย เขต 1 520053 บ้านห้วยกระทิง ศราวุธ  แก้วมหาสุริยวงศ์ ธุรการโรงเรียน
12 4201 สพป.เลย เขต 1 520204 ชุมชนบ้านนาบอน สุนทรี  จันทจร ครู
13 4201 สพป.เลย เขต 1 520217 บ้านธาตุวิทยา เรรัตน์  วิชาเครื่อง ธุรการโรงเรียน
14 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660322 บ้านห้วยไซงัว นายเอกวิทย์  ฝุ่นเงิน ครู
15 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450395 บ้านโพนพอุง สุระพงษ์  ยมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450477 บ้านหนองตุ นรินทร  จิตรจักร์ ครูธุรการ
17 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450512 บ้านดงหวาย นางสาวกรรณิการ์  ปาปะไพ ธุรการ
18 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030219 สามัคคีบัวขาว จิรวรรณ  แสงชมภู เจ้าหน้าที่ธุรการ
19 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130239 บ้านป่าไหน่ กัลยารัตน์  ผันรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
20 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130789 บ้านนาไคร้ สุริยา  ดวงแก้ว ครูผู้ช่วย
21 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130343 บ้านห้วยปู วริยา  จำนงชัยดี ธุการโรงเรียน
22 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500012 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ รชนีกร  ณ ลำปาง ธุรการ
23 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 500464 บ้านนาแช่ ธวัชชัย  ทนันชัย ครูคณิต
24 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500484 บ้านแม่กัวะ พิชัย  น้อยสะปุ๋ง ครู
25 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500483 บ้านปงกา ณัฐปคัลภ์  คำวาส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
26 5502 สพป.น่าน เขต 2 250367 บ้านยอดดอยวัฒนา ปิยะพงษ์  ยอดหล้า ครูผู้ช่วย
27 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120010 บ้านผาลั้ง อัญธิดา  เชื้อชาญ ครู
28 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220249 วัดหนองหญ้ารังกา สุธิตชา  ศิริเวช ธุรการโรงเรียน
29 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2 700134 บ้านพุบอน นายมารุต  พิชิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
30 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040012 ประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) นางยุพา  กลิ่นชัย ผู้บริหารสถานศึกษา
31 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040044 บ้านหนองหญ้ามุ้ง นายรัฐพงษ์  ยะถา ครู
32 6301 สพป.ตาก เขต 1 160068 บ้านแม่พะยวบ นายพิสรรค์  ตระการศรีชาติ ครูโรงเรียน
33 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620354 วัดบ้านคลอง สุจรรญา   สายบัวต่อ เจ้าหน้าที่ธุรการ
34 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360427 บ้านเนินมะปราง นายกฤติเดช  ธรรมรัตนเมธา ครู
35 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360374 บ้านท่าข้าม สุกัญญา   มีรอด เจ้าหน้าที่ธุรการ
36 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480237 วัดหนองบัว ขนิษฐา  ชินภักดี ครูผู้ช่วย
37 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020254 บ้านลําอีซู นางสาวกันยารัตน์  รักอู่ ครูผู้ช่วย
38 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640353 บ้านอรุโณทัย สามารถ  เอียดพล ครู
39 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550150 บ้านไสท้อน นางชฎาพร   ขุนทองเพชร ครู
40 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610149 อินทร์บุรี จิราพร บุญธรรม  บุญธรรม ครู
41 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 580097 ถาวรานุกูล รสริน  แก้วไทรโพธิ์ เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์
42 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470222 วัดป่าประดู่ พิจิพร  สำเนียงเย็น ครู
43 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190505 หนองโพธิ์พิทยาคม ปริวัธ  ขอดเมชัย ครู