รายชื่อเจ้าหน้าที่สถานศึกษาที่ยังไม่ได้อนุมัติให้ใช้งาน
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200462 บ้านใหม่โคกพรม วรัชถ์ฐา  โรจน์กิจพัฒน ครูผู้ช่วย
2 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680538 บ้านโนนนาสร้าง นายกานตพงศ์  สุทธิประภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660252 บ้านนาหนัง ปวีณา  พันธ์พิมพ์ ครูธุรการโรงเรียน
4 4901 สพป.มุกดาหาร 730023 บ้านหนองแวง บัณฑิต  บุรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
5 6002 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 220341 ไทยรัฐวิทยา ๕๙ (วัดสังขวิจิตร) นางสาวปิยชนก  แตงทรัพย์ ครูผู้ช่วย
6 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220558 วันครู(2504) นัดดา  นัดดา พุฒหยวก ธุรการ
7 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620119 บ้านบึงหญ้า รัชตะ  แจ่มทุ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
8 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020232 บ้านวังด้ง ลินดา  รัตนเนตร ครูผู้ช่วย
9 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530938 ส้มป่อยพิทยาคม ณัฐพงศ์  เจตินัย ครู