รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้อนุมัติ
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080213 วัดอัมพวัน วิยะดา  นาคสิน ครู
2 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380094 คลองห้วยนาพัฒนาการ นายไพฑูรย์  บุญมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340217 บ้านควนหินแท่น วุฒิชัย  อุทัยรังษี ครูผู้สอน
4 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640115 วัดคีรีวงการาม ดำรงพล  อินทจันทร์ ครู คศ.
5 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640163 บ้านพรหมรังสิต คมขำ  บุญทัน ครู
6 6301 สพป.ตาก เขต 1 160051 บ้านปากวัง ธนพัฒน์  วงษ์พานิช ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านปากวัง
7 4202 สพป.เลย เขต 2 520263 อนุบาลชุมชนภูกระดึง วรณัฐ  ชาญรัตนพิทักษ์ ครูผู้ช่วย
8 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080195 บ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) ภูวนัย  ปัฐพี ครู
9 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210024 วัดหญ้า นายพัฒนา  สงพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210029 วัดพระมงกุฎ นายไพรัตน์  ไพรวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระมงกุฎ
11 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100434 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ กองศิลป์  ต่อติด ครู
12 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360462 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก ธีรวรรณ  จันทร์อิน ครูอัตราจ้าง
13 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260581 วัดบ้านสวายตางวน พัชรินทร์  ชินรัมย์ ครู
14 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260581 วัดบ้านสวายตางวน จเด็ด  ผนิดรัตนากร ผู้อำนวยการ
15 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201406 เกล็ดลิ้นวิทยา อรุณรัตน์  เอี่ยมศิริวัฒนา พนักงานราชการ
16 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640585 มัธยมวิภาวดี ธนากร  กล่อมเมือง นักเรียน