รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้อนุมัติ
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051169 เวียงวงกตวิทยาคม พร้อมพล  บรรทุมพร ครู
2 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051143 ยางคำพิทยาคม นิพนธ์  ทองประดับ ครูผู้ช่วย
3 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051095 นครขอนแก่น ปรารถนา  โสสีหา ครู
4 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640470 วัดบ้านส้อง สุนิตย์  ชูช่วยสุวรรณ รองผู้อำนวยการ
5 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640163 บ้านพรหมรังสิต วราพร  นุ้ยเจริญ ครู
6 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640178 บ้านเขาสามยอด ยุภาวดี  กิ่งแก้ว ครู
7 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360470 นครไทย นารีรัตน์  จันทร์งาม ครูผู้ช่วย
8 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360472 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก กฤษณะ  แก้วมณี ครู
9 6302 สพป.ตาก เขต 2 160214 บ้านร่มเกล้า 4 นางสาวณัฐวดี  นิ่มนวล ครูผู้ช่วย
10 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040232 บ้านน้ำดิบมะพร้าว สุพัตรา  นุ่มศรีวัง ครู
11 6302 สพป.ตาก เขต 2 160137 บ้านปูแป้ นางสาวจันทิมา  ปิ่นสกุล ครู
12 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040011 บ้านหนองกรด นายพีรชัย  เกณเกตุกรณ์ ธุรการโรงเรียน
13 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040049 คลองใหญ่วิทยา นางสาวสุอาภรณ์  กาเทียม ครูจ้างสอน
14 6302 สพป.ตาก เขต 2 160259 รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี อนุวัฒน์  เวียงเกตุ ครู
15 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640358 บ้านย่านดินแดง นางสุภัคสิริ  ตันติกานต์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050767 บ้านโสกไผ่ พัชรนันท์  ชำกรม ครู
17 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040077 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) ปนัดดา   ยอดทอง ครู
18 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040286 บ้านตอรัง รังสินันท์  แก้วประสงค์ ครู
19 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040242 บ้านเมืองพาน กรรณิการ์  โพธิ์รี ครู
20 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080299 บ้านเจ็ดเนิน รัตนาวลี  เชยจุ้ย ครู
21 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080190 วัดบางนาง พิชญาณ์มญชุ์  คำบาง ครูอัตราจ้าง
22 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240018 วัดกําแพง นางนรา  ศรีสิทธิ์พิศาล รักษาการโรงเรียน
23 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120067 บ้านหนองหม้อ ทรงสวาท  ใจมูล ครู
24 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040246 บ้านหนองหัววัว จินตนา  อาชาพล ครูอัตราจ้าง
25 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640505 บ้านธารอารี สุภาพร  ไกรแก้ว ครูชำนาญการ
26 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040074 วัดราษฎร์เจริญพร นางสุนันทา  ศิริเมือง ครูชำนาญการ
27 6302 สพป.ตาก เขต 2 160151 บ้านสันป่าไร่ ปรัชญา  เสมา ครู คศ.2
28 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080141 วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สุธัญญา  สีตา ครู
29 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120664 บ้านห้วยหมากเอียก นายดุสิต  ยานะธรรม ครู
30 6302 สพป.ตาก เขต 2 160170 บ้านแม่สละ ว่าที่ร้อยตรี ธวัชชัย  แสงแปลง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
31 6302 สพป.ตาก เขต 2 160204 ห้วยน้ำนักวิทยา สิริพร  สอนเม่น ครู
32 6302 สพป.ตาก เขต 2 160171 บ้านอู่หู่ จินดา  คำแก้ว ครูโรงเรียนบ้านอู่หู่
33 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640511 บ้านคลองยา รัตนา  เพชรยัง ครู
34 6302 สพป.ตาก เขต 2 160139 บ้านห้วยนกแล ดวงดาว  สิงหาทา ครู
35 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080250 บ้านหนองผักหนาม ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพิน  ชินวงษ์ ครู
36 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040448 สลกบาตรวิทยา ดลนภา  มั่นแก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนสลกบาตรวิทยา
37 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050915 บ้านโนนท่อน สมมิตร  นาสมใจ ครู
38 6302 สพป.ตาก เขต 2 160173 บ้านแม่อุสุวิทยา นายฃัชวฤทธิ์   ไชยโย ครู
39 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550492 จะนะวิทยา ฝาติเม๊าะ   หนิมา ธุรการ
40 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240107 บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) นางสาวบิสบัส  วาหะ ครูผู้ช่วย
41 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240013 บ้านโคกพะยอม นูรียะห์  บาฮา ครูโรงเรียนบ้านโคกพะยอม
42 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500204 บ้านเมืองตึง อรสา  เมืองมอง พนักงานราชการ
43 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080076 บ้านเขาแรต นายธราพงษ์  ผาสุข ครูชำนาญการ
44 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080021 วัดดอนดำรงธรรม นางกุหลาบ  ปูรณวัฒนกุล ครู
45 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550513 หาดใหญ่วิทยาลัย อัญธิกา  ไกรราษฎร์ ลูกจ้าง
46 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080124 วัดกลางคลองหลวง สมคิด  บุตรสนม ผู้อำนวยการโรงเรียน
47 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051143 ยางคำพิทยาคม ชัยวัฒน์   มาตชะลา ครู
48 6302 สพป.ตาก เขต 2 160267 บ้านถ้ำผาโด้ อุทิศ  สมอบ้าน ครูชำนาญการ
49 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080117 วัดหน้าพระธาตุ สุธาศิณี  ถิ่นทวี เจ้าหน้าที่ธุรการ
50 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051121 หนองเสาเล้าวิทยาคาร จิราพรรณ  ดอนม่วง ครู
51 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380023 บ้านโพธิ์งาม ณิชชา  ราศรีชัย ธุรการ
52 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310040 วัดเทพคันธาราม วัชรพงษ์  ดียิ่ง ครูผู้ช่วย
53 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350391 สามง่ามชนูปถัมภ์ ณัฐกิตติ๋  เที่ยงอยู่ ครูอัตราจ้าง
54 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040438 หนองกองพิทยาคม นายภูมิศักดิ์   คันธะชุมภู ครู
55 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310167 วัดบ้านม้า พัชรี  ผ่องถ้อย ครู
56 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690317 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ธีระวัฒน์  เทพสุภา ครู
57 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060246 สอยดาววิทยา ธนา  ณรงค์เพชร ครู
58 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460099 ปากจั่นวิทยา นิตยา  พรหมจิตร ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
59 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080167 อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ นางสาวแสงเทียน  สิงห์ ธุรการ
60 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080306 บ้านเขาวังแก้ว ยงยุทธ  ยี่สุ่นหอม ครูอัตราจ้าง
61 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480088 ชุมชนวัดท่าผา นางสาวพิมพ์ชนก  มีอินทร์ ครู
62 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660529 วังม่วงพิทยาคม นายศิลา  อรรถประจง ครูผู้ช่วย
63 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080283 บ้านทับร้าง เจษฎา  มินตา ครู
64 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310246 วัดหนองบัว เสาวคนธ์  เจริญมังษา ผู้อำนวยการ
65 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680853 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ มนฤดี  จูงพันธ์ ครู
66 8501 สพป.ระนอง 460078 บ้านปากแพรก นายก้อรี  บิลอะหลี ครู
67 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650287 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) ทวีศักดิ์  จันทร์น้อย ครู
68 8501 สพป.ระนอง 460073 ระวิราษฎร์บำรุง นายสำราญ   ศิริชาติ ครู
69 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640551 ปากแพรกวิทยาคม ภัทนารี  กลิ่นแก้ว ธุรการ
70 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040331 อนุบาลลานกระบือ ผกามาศ   รักงาม ครูชำนาญการ
71 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640553 ทีปราษฎร์พิทยา อรรถพล  พลวัฒน์ ครู
72 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350374 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ เฉลิมพร  เพชรนิล ครู
73 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660547 นาดีพิทยาคม ภาณุ  บุตรวิเศษ ครู
74 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480219 วัดโคกพระเจริญ พรเพ็ญ   จันทร์เจริญ ครู
75 6302 สพป.ตาก เขต 2 160114 บ้านน้ำดิบ อาทิตย์  จงบริบูรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
76 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480248 บ้านมณีลอย ศิริลดา  รสชุ่ม ครูผู้ช่วย
77 6302 สพป.ตาก เขต 2 160184 ชุมชนบ้านอุ้มผาง นายไมตรี  จินะ ครู
78 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120659 อนุบาลดงมหาวัน นายประหยัด  ทัพธานี ผู้อำนวยการโรงเรียน
79 6302 สพป.ตาก เขต 2 160216 บ้านป่าคาใหม่ สุภาพร  ปานประยูร ครู
80 6302 สพป.ตาก เขต 2 160201 บ้านวาเล่ย์ ศิรินภา  นามวงษ์ ครู
81 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120162 บ้านธารทอง นายอิทธิพล  แสงจันทร์ ครู
82 6302 สพป.ตาก เขต 2 160148 บ้านแม่จะเราสองแคว สุวรรณี  กมลปราณี ครูผู้ช่วย
83 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250426 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร นายจรัญ  อุดอ้าย ครู
84 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040045 บ้านหนองรี สรัชฌา  จุฬพันธ์ทอง ครู
85 6302 สพป.ตาก เขต 2 160188 บ้านไม้กะพง สุทธิพงษ์  พรหมปัน ครู
86 6302 สพป.ตาก เขต 2 160182 บ้านแม่อมกิ ธิดารัตน์  เพชรดิน ครูผู้ช่วย
87 6302 สพป.ตาก เขต 2 160159 บ้านห้วยโป่ง มินตรา  มีเฟีย ครู
88 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040077 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) นางสาวธาฬินี  โยชนะ ธุรการโรงเรียน
89 6302 สพป.ตาก เขต 2 160139 บ้านห้วยนกแล นางสาวณฐมน มูลแต๋น  มูลแต๋น ครู
90 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020320 บ้านน้ำโจน ศิลป์พิสุทธิ์  พันชะววะนัด ผู้อำนวยการโรงเรียน
91 8501 สพป.ระนอง 460068 บ้านสำนัก นายคมเพชร  ศรีไชย ครู
92 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201186 บ้านน้ำซับ นางสาวยมาภัย   พรมพันห่าว ครู
93 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310333 วัดพะยอม นางสาวพัชราภรณ์  เย็นมนัส ครู
94 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200192 วัดหนองจอก อานันทชัย  มานะดี ครูผู้ช่วย
95 6302 สพป.ตาก เขต 2 160213 บ้านร่มเกล้า 3 วทััญญู  การกล้า ครูผู้ช่วย
96 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310314 วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) นางสาวชลาลัย  ชูรัส ครู
97 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410540 บ้านหนองหน่อง นางสาวภธิดา   กาฬภักดิ์ ครู
98 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040082 บ้านท่าเสลี่ยง ศิริรักษ์  หอมรื่น ครู
99 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090208 ชัยนาทพิทยาคม อรณัส  เอ่บงฉ้วน ครู
100 6302 สพป.ตาก เขต 2 160120 บ้านแม่ตาวใหม่ นางสาวจริณญา  จันทร์มา คร
101 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680793 บ้านหนองช้างคาวหนองบง ศราวุธ  ร่มวาปี ครูธุรการ
102 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650831 สำโรงทาบวิทยาคม ดวงตา  บุติมาลย์ ครู
103 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410454 บ้านหนองข่า นางสุจิตรา  ศรีจามร ครู
104 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650766 สุรินทร์ราชมงคล สุรศักดิ์  สังข์ทอง ครู หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
105 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200699 บ้านหนองนมนาง นายสุวิทย์  บุญรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนมนาง
106 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490407 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปัญญา  กินสูงเนิน ครู
107 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530889 ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า นางสมปอง  ดอนภิรมย์ ครูชำนาญการพิเศษ
108 4201 สพป.เลย เขต 1 520245 บ้านห้วยไค้ นายวินัย  ศรีศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
109 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410576 บ้านผือ เปรมปรีดิ์  เวียงนนท์ ครู
110 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410182 บ้านคุยเชือก ศริตวรรธน์  เวียงนนท์ ครู
111 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420038 บ้านใหม่สหสัมพันธ์ นายสุเทพ  ใจแปง ผู้อำนวยการโรงเรียน
112 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040029 บ้านหนองสะแก นวลสวาท  โอชารส หัวหน้าเจ้าหน้าที่
113 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530967 วรคุณอุปถัมภ์ ปณิฏฐา  บุญยงค์ พนักงานราชการ
114 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210844 พระพรหมพิทยานุสรณ์ พรพรรณ   สุวรรณรัตน์ ครู
115 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370120 วัดวังไคร้ นายวิฒวัฒน์  เกิดวัน ครู
116 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410258 บ้านหนองปอ ดำริ  กะวิเศษ พี่เลี้ยง
117 4202 สพป.เลย เขต 2 520445 โคกสง่า ยุภาวรรณ  ทองทิพย์ ครู
118 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410136 บ้านโคกกลาง เอกภักดิ์  เข็มพิลา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
119 4202 สพป.เลย เขต 2 520445 โคกสง่า ยุภาวรรณ  ทองทิพย์ ครู
120 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410574 บ้านผักแว่น บุญทัย  เลพล ครู
121 6302 สพป.ตาก เขต 2 160194 บ้านเซอทะ ศรีวรรณ  บุญสิงห์ ครู
122 6302 สพป.ตาก เขต 2 160175 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา นายสุวิทย์  อุ่นทอง ครู
123 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270005 วัดบางเดื่อ อชิรศา  แสงกระจ่าง ครู
124 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410130 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว นางศิราณี  จันทะปัสสา ครู
125 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490411 ปิยะบุตร์ ปวีณา  ทิพย์ไพฑุรย์ ครูชำนาญการ
126 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190473 ท่าจำปาวิทยา เสรี  พ่อพิลา ครู
127 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490415 สระโบสถ์วิทยาคาร ชัยพร  ปัญจศิริเลข เจ้าหน้าที่
128 6302 สพป.ตาก เขต 2 160268 บ้านแม่จวาง อุดม  คมคาย ครู
129 4202 สพป.เลย เขต 2 520404 บ้านโคกศรีเจริญ ยุทธจักร  นามขาว ครู
130 6302 สพป.ตาก เขต 2 160195 ขุนห้วยบ้านรุ่ง ชัชวาลย์  ชุ่มวงค์ ครู
131 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380582 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ อำนวยพร  ภาเข็ม ครู
132 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050045 บ้านซำจานเนินทอง นายวีรพล  ศิลปเจริญวงศ์ ครู
133 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710053 ชุมชนบ้านหัวเรือ นางวะรากร  ยางงาม ครู
134 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750201 หัวดงหนองคลอง นางวาสนา  ธิษาไชย ครู
135 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270006 วัดเทียนถวาย นายวิฑูรย์  จันทะไพร ครู
136 4202 สพป.เลย เขต 2 520287 บ้านตาดข่า คเชนทร์  สาวิสัย ครูผู้ช่วย
137 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260884 พุทไธสง เด่น  เกี้ยวไธสง ครู
138 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220163 ชุมชนบ้านชุมพล นางสาวนุชนาถ  อาชวทองสุทธิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
139 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600071 วัดโพนทอง สุภารัตน์  อยู่เอี่ยม ครูผู้ช่วย
140 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 710875 บ้านโคกก่อง มณฑิดา  ลาพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
141 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740092 ประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 สุนิษา  บัวแดง ครูผู้ช่วย
142 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 030571 บ้านสีสุก นายประพิทย์   นาชัยโชติ ครู
143 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500292 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง นายไพโรจน์  พรมเรือง ครู
144 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050130 บ้านผักหนาม วัชรินทร์  อองเจียรี ครู