รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้อนุมัติ
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051169 เวียงวงกตวิทยาคม พร้อมพล  บรรทุมพร ครู
2 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051095 นครขอนแก่น ปรารถนา  โสสีหา ครู
3 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640470 วัดบ้านส้อง สุนิตย์  ชูช่วยสุวรรณ รองผู้อำนวยการ
4 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640163 บ้านพรหมรังสิต วราพร  นุ้ยเจริญ ครู
5 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640178 บ้านเขาสามยอด ยุภาวดี  กิ่งแก้ว ครู
6 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360470 นครไทย นารีรัตน์  จันทร์งาม ครูผู้ช่วย
7 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040232 บ้านน้ำดิบมะพร้าว สุพัตรา  นุ่มศรีวัง ครู
8 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040011 บ้านหนองกรด นายพีรชัย  เกณเกตุกรณ์ ธุรการโรงเรียน
9 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040049 คลองใหญ่วิทยา นางสาวสุอาภรณ์  กาเทียม ครูจ้างสอน
10 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640358 บ้านย่านดินแดง นางสุภัคสิริ  ตันติกานต์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน
11 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040077 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) ปนัดดา   ยอดทอง ครู
12 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040286 บ้านตอรัง รังสินันท์  แก้วประสงค์ ครู
13 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040242 บ้านเมืองพาน กรรณิการ์  โพธิ์รี ครู
14 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080299 บ้านเจ็ดเนิน รัตนาวลี  เชยจุ้ย ครู
15 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080190 วัดบางนาง พิชญาณ์มญชุ์  คำบาง ครูอัตราจ้าง
16 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120067 บ้านหนองหม้อ ทรงสวาท  ใจมูล ครู
17 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040246 บ้านหนองหัววัว จินตนา  อาชาพล ครูอัตราจ้าง
18 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640505 บ้านธารอารี สุภาพร  ไกรแก้ว ครูชำนาญการ
19 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040074 วัดราษฎร์เจริญพร นางสุนันทา  ศิริเมือง ครูชำนาญการ
20 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080141 วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สุธัญญา  สีตา ครู
21 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120664 บ้านห้วยหมากเอียก นายดุสิต  ยานะธรรม ครู
22 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040448 สลกบาตรวิทยา ดลนภา  มั่นแก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนสลกบาตรวิทยา
23 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550492 จะนะวิทยา ฝาติเม๊าะ   หนิมา ธุรการ
24 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080076 บ้านเขาแรต นายธราพงษ์  ผาสุข ครูชำนาญการ
25 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080021 วัดดอนดำรงธรรม นางกุหลาบ  ปูรณวัฒนกุล ครู
26 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550513 หาดใหญ่วิทยาลัย อัญธิกา  ไกรราษฎร์ ลูกจ้าง
27 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080124 วัดกลางคลองหลวง สมคิด  บุตรสนม ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080117 วัดหน้าพระธาตุ สุธาศิณี  ถิ่นทวี เจ้าหน้าที่ธุรการ
29 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051121 หนองเสาเล้าวิทยาคาร จิราพรรณ  ดอนม่วง ครู
30 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040438 หนองกองพิทยาคม นายภูมิศักดิ์   คันธะชุมภู ครู
31 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080167 อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ นางสาวแสงเทียน  สิงห์ ธุรการ
32 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080306 บ้านเขาวังแก้ว ยงยุทธ  ยี่สุ่นหอม ครูอัตราจ้าง
33 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080283 บ้านทับร้าง เจษฎา  มินตา ครู
34 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120659 อนุบาลดงมหาวัน นายประหยัด  ทัพธานี ผู้อำนวยการโรงเรียน
35 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040077 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) นางสาวธาฬินี  โยชนะ ธุรการโรงเรียน
36 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410576 บ้านผือ เปรมปรีดิ์  เวียงนนท์ ครู
37 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410182 บ้านคุยเชือก ศริตวรรธน์  เวียงนนท์ ครู
38 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040029 บ้านหนองสะแก นวลสวาท  โอชารส หัวหน้าเจ้าหน้าที่
39 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410136 บ้านโคกกลาง เอกภักดิ์  เข็มพิลา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
40 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410574 บ้านผักแว่น บุญทัย  เลพล ครู
41 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410130 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว นางศิราณี  จันทะปัสสา ครู
42 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040412 บ้านมะเดื่อชุมพร กรรณิกา  ฟักแฟง ครู
43 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490406 ชัยบาดาลพิทยาคม เกศกัญญา  กรดเกล้า ครู
44 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051094 โคกสีพิทยาสรรพ์ เปรมจิตต์  โกพลรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
45 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040456 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร วรินดา  ลอสวัสดิ์ ครูอัตราจ้าง
46 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040281 บ้านโนนจั่น สุจิตรา  เชื้อกุลนันท์ ครู
47 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040281 บ้านโนนจั่น วรรณนิษา  ทองน้อย ครู
48 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051112 หนองเรือวิทยา นางสาวช่อผกา  นาคอก ครูผู้ช่วย
49 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640175 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ นายวันชัย   ใสสด ครู
50 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120032 บ้านบ่อทอง นางวาสนา  พัวตระกูล ครู
51 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410171 บ้านหนองเหล็ก ราณี  แสงฤทธิ์ ครู
52 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610142 สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์) วิกร  ยิ้มย่อง ครู
53 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201087 บ้านโนนสมบูรณ์ กุหลาบ  นางสาวกุหลาบ วงษ์ลุน ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
54 8301 สพป.ภูเก็ต 400013 บ้านอ่าวน้ำบ่อ กิตติ   ชินณฤวงษ์สกุล ครูผู้ช่วย
55 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080147 วัดอัมพวนาราม วรรณภา  ยุทธนาการ ธุรการ
56 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550323 บ้านไร่ พิมพ์รดา  วชิรบาล ธุรการโรงเรียน
57 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550249 บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ จำเนียร  อินทโร ครู
58 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051175 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม นายวิฑูรย์  สมบัวคู ครู
59 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640419 วัดตรีธาราราม นางสาวอมรรัตน์  ม่วยอารี เจ้าหน้าที่ธุรการ
60 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500204 บ้านเมืองตึง นางสาวอรสา  เมืองมอง พนักงานราชการ
61 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051082 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า นายบุญส่ง  พรรคะชะ ครูธุรการ
62 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050949 บ้านหนองไทร บรรชุณา   ปานกลาง ธุรการ
63 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050536 บ้านป่าเป้า บดีชัย  ชูเสน ธุรการโรงเรียน
64 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050540 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง สุกัญญา  คำแก้ว ธุรการ
65 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240241 บ้านมือบา บูรฮัน  เจ๊ะแว ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านมือบา
66 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050397 บ้านกุดเชือก กิตติพงศ์  สีเทา ครูผู้ช่วย
67 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340175 วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) กาญจนา  มณีสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ
68 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550307 บ้านป็อง เกศิณี  สืบเหม ครู
69 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080004 อนุบาลวัดช่องลม จารุวรรณ  ใจวงค์ ครูผู้ช่วย
70 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040027 บ้านบ่อสามแสน เกม  ศิริสุนทร ธุรการโรงเรียน
71 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640354 บ้านบ่อพระ นางธิดารัตน์   ประจักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อพระ
72 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550510 สะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) นางเปมิกา  เสียงอ่อน ครู
73 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050385 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง ศรีนวล  ทิทา ครู
74 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310014 วัดปากกราน รัฐเขต  อรุณโรจน์ ธุรการ
75 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240228 นิคมสร้างตนเองแว้ง นายมะหะมะซับรี  ดือรอแม ครู
76 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310174 วัดเกาะเลิ่ง ดุลย์  ศิลรักษา ครู
77 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040064 บ้านลานหิน นางสาวพิจิตรา  ทองสน ครูโรงเรียนบ้านลานหิน
78 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040064 บ้านลานหิน นายเตชวินทร์  เขาค่าย ธุรการโรงเรียน
79 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040290 บ้านทุ่งมหาชัย วณิชยา  อำพันธ์ ครู
80 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040451 วังไทรวิทยาคม อรุโณทัย  ธนูชัย ครู
81 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310151 ชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) ลินดา  มณฑาทิพย์ ครู
82 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410165 บ้านหัวขัว นางสาวพัชชิตา  สีดาชมภู ธุรการ
83 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410180 บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย ธนชิต  ถมภิรมย์ ธุรการ
84 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410166 บ้านเขวาสะดืออิสาน รัตติยา  ดวงแพงมาตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
85 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410154 บ้านโนนนกหอ อัญชลี  ศรีจันทร์ชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
86 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410185 บ้านยางใหญ่ นางสาวสุรินทรา  พรกุณา ธุรการ
87 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410557 บ้านจอมทอง ศิริลักษณ์  สังสีลา ครู
88 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410203 ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) ภิรภรณ์  เนื่องโพธิ์ ธุรการ
89 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410575 บ้านส้มกบ พรรณทิพภา   คุณสมบัติ ครูผู้ช่วย
90 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040229 บ้านเก่า หนึ่งฤทัย  ใจเปี้ย ครู
91 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660515 เซิมพิทยาคม นายชัยวิชิต   ทองคำ ครู
92 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480052 วัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ) อทิตยา  แสงพันธ์ ครูผู้ช่วย
93 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201410 ปักธงชัยประชานิรมิต นายศิริมนตรี  ดีสวน ครู
94 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120537 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา ศรัณยา  กันทิ ครู
95 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120536 บ้านร่องห้า กัญจน์ชญา  พณิชพิทยาธร ครูอัตราจ้าง
96 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051145 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา ธิดารัตน์  ธิศาลา ครู
97 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410201 บ้านหนองไห ปาริฉัตร  จันทะเขียง ธุรการ
98 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050525 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ นายวัชรินทร์  บุญเรือง ครู
99 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050913 หนองพลวงมิตรประชา นายอรรถวิทย์  อาษานอก เจ้าหน้าที่ธุรการ
100 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120022 บ้านโป่งพระบาท กัญจน์ชญา  แก้วจินดา ครู
101 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080096 บ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) อรุณวรรณ  ศรีจุ้ย ครูอัตราจ้าง
102 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050524 บ้านหนองหว้าสามัคคี โกวิทย์  นาตาแสง ธุรการ
103 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120295 บ้านแม่แก้วเด่นชัย กานต์นลิน  จันทร์แก้ว ครู
104 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660529 วังม่วงพิทยาคม ธิดาภรณ์  ละม้ายศรี ครู
105 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610149 อินทร์บุรี จิราพร  บุญธรรม ครู
106 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720116 สตรีศรีสุริโยทัย สิริวรรณ  ตันชูชีพ ครู
107 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120423 บ้านห้วยมะซาง ทิพย์วรรณ  แซ่ตัน ครู
108 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070190 วัดพงษาราม นางสาวชัญญารัตน์  เคนเหลา ธุรการ
109 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450652 บ้านดอนควาย ประสพศรี  แสงเกตุ ครู
110 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020062 อนุบาลทองผาภูมิ กิตติพัทธ์  จงจินากูล ครู
111 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120418 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) เบญจมาศ  ใจรัตน์ ครู
112 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050478 บ้านโนนสว่าง สายใจ  ตะลีสูน ครูธุรการ
113 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240101 บ้านปะลุกาแปเราะ นางต่วนมุรณี  รายอคาลี พนักงานราชการ
114 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310271 วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) อภัสนันท์  ประสงค์ช่วย ครู
115 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120397 บ้านร้องบง กรวรรณ  แม่นหมาย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
116 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450342 บ้านเหล่าน้อย สุรีย์  คมจิตร์ ครู
117 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660533 เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประพันธ์พงษ์  สามารถ ครูผู้ช่วย
118 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240233 บ้านเจ๊ะยอ มูฮำหมัดสายูตี  ตาปู ครูผู้ช่วย
119 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310126 วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) โรงเรียนวัดจุฬา  กาญจนสุดา หารัตนี ธุรการ
120 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120060 บ้านโป่งน้ำร้อน นิตย์รดี  บุตธินันชัย ธุรการโรงเรียน
121 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050417 บ้านขามเรียน นภารัตน์   รุจิชยากูร ธุรการ
122 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050408 บ้านสร้างเอี่ยน นายสำรวย  พรประไพ ผู้อำนวยการโรงเรียน
123 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360375 บ้านปากยาง นางสาวสุภาวรรณ  ผิวชอุ่ม ธุรการ
124 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050408 บ้านสร้างเอี่ยน นาสาวณัฐณิชา  ธนะสูตร ครูผู้ช่วย
125 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450349 บ้านพรมสวรรค์ นายประพันธ์   ประเสริฐสังข์ ผู้อำนวยการ
126 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120479 ดอยเวียงผาพิทยา พิษณุกร  แก้วนาค ผู้อำนวยการสถานศึกษา
127 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360377 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี ทิพย์สุดา  ชามนตรี ครูผู้ช่วย
128 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020086 คุรุสภา ชาคริต  ทรายทอง ครูผู้ช่วย
129 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410192 บ้านเชียงยืน วัชรี  พิกุลทอง ครู
130 6302 สพป.ตาก เขต 2 160194 บ้านเซอทะ ชนกันต์  ลาแดง ครู
131 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050380 บ้านหนองน้ำใส สุกัญญานพัชร  พานา ธุรการ
132 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120055 บ้านห้วยแม่เลี่ยม นุกูล  ปัญญา ครู
133 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051012 บ้านนาตับเต่า นายศักรินทร์  อารี ครู
134 7301 สพป.นครปฐม เขต 1 180085 บ้านสระน้ำส้ม พิกุล  บุญแขม ครู
135 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530961 บัวเจริญวิทยา มณีรัตน์  จันทร ครู
136 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050479 บ้านวังม่วง ศิโรตม์  ศรีจินดา ครูธุรการ
137 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120070 บ้านหัวดอย ณัฐปภัสร์  ปริยาภัสร์ ธุรการโรงเรียน
138 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460100 สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ วราภรณ์  ราชิม ครู
139 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410206 บ้านสะอาดดอนเงิน นางสาววันเพ็ญ  สอรักษา ธุรการ
140 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280071 ประชาพิทักษ์ นางสาวสายชล  ซุ่นบวบ เจ้าหน้าที่พัสดุ
141 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310132 วัดปราสาททอง ศรายุทธ  ภาคาแพทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
142 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660291 บ้านโคกหัวภู บุศรา  โพนสิงห์ ครูธุรการ
143 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720160 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ลักขณา  พะวันนา ครูผู้ช่วย
144 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711067 บ้านโคกสมบูรณ์นอก นายธีรวุฒิ  ขันทวี ธุรการโรงเรียน
145 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120036 บ้านห้วยขม สายใจ  แก้วเป็ง ครูชำนาญการพิเศษ
146 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640248 บ้านท่าแซะ สุรีพร  แก้วเชื้อ เจ้าหน้าที่ธุรการ
147 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240294 บ้านลาเวง นายอาบูคอลี  ซาแม พนักงานราชการ
148 4202 สพป.เลย เขต 2 520450 บ้านนาอุดม นายธนรัชต์  ศรีนัครินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
149 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640468 บ้านพรุแชง สายใหม่  พินนุรุธ ครู
150 4203 สพป.เลย เขต 3 520356 บ้านห้วยผักเน่า นาย ทศวัฒน์  นายทศวัฒน์ ยามา เจ้าหน้าที่ธุรการ
151 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040435 นาบ่อคำวิทยาคม ทัศนี  อ่วมโพธิ์ ครู
152 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240185 บ้านอีนอ ซามีฮะ   มาหะมะ ครู ชำนาญการพิเศษ
153 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050182 บ้านคำป่าก่อ นางสาวเสาวนีย์  ดีเสน ธุรการ
154 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470087 บ้านเต้าปูนหาย เฉลิมชัย  ท้องที่ ธุรการ
155 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080163 วัดชุมแสงศรีวนาราม กนกพรรษ  นวลแก้ว ครู
156 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290212 วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) สายฝน  แสงศรี พนักงานธุรการ
157 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630001 บรรหารแจ่มใสวิทยา 4 วิลาวัลย์  อุ่มสุข ธุรการ
158 4202 สพป.เลย เขต 2 520420 บ้านซำพร้าว ศิรินทิพย์  เสริมเหลา ครูธุรการ
159 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660509 หนองเข็งวิทยาคม นาถดนัย  โชติจำรัส ครู
160 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660549 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม กมลรัตน์  ฟองระย้า ครู
161 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290020 วัดหาดสะแก อรัญญา  งามอุส่าห์ ครู
162 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240029 บ้านรามา ภัคโศภิณ  เนตินาถสุนทร ครูโรงเรียนบ้านรามา
163 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210361 วัดวิสุทธิวงศ์ นางสาวจันทริกา  ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ
164 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200930 บ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์) ณัญธัญ  รัตนกู ครู
165 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690329 ดาราพิทยาคม จุฑามาศ  เฮงประเสริฐ ครูผู้ช่วย
166 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330184 ทับปุดวิทยา วรรฒพล  กล่อมเกล้า ครูพี่เลี้ยง
167 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650075 บ้านแสลงพันบุณเยิง นายตรีชวา   พลกุล ครู
168 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680684 บ้านโนนสวาง สุภัฒตรา  อิ่มสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
169 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040331 อนุบาลลานกระบือ วัชราภรณ์  อัฐนาค ธุรการ
170 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680152 บ้านสวนหม่อน พวงผกา  สุระภักดี ครู
171 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360450 บ้านหนองไม้ยางดำ นางสาวเยาวภา  คงสวัสดิ์ ครูธุรการ
172 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680178 บ้านกงพาน นายพิเชษฐ์  ขันธ์สาลี ครู ชำนาญการพิเศษ
173 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220082 บ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง) กานต์สุพิชญา  กองทรง เจ้าหน้าที่ธุรการ
174 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260437 บ้านตากอง โคมทอง  สุขมาก ครู
175 4201 สพป.เลย เขต 1 520197 บ้านคกมาด ขจรพล  เวียงทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
176 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600194 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) วิภาวรรณ  สูงเยี่ยม ธุรการ
177 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360357 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ชฑรัช  วงษ์ยอด ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา
178 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380150 บ้านดงลาน นายฤกษ์ชัย  นุตโยธิน ผู้อำนวยการ
179 4901 สพป.มุกดาหาร 730003 บ้านนาโปน้อย นพรัตน์  เฉิดวาสนา ธุรการ
180 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210454 วัดมัชฌิมภูผา นฤมล  ชายทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
181 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600050 วัดขอนหอม นทิตา  โสดานิล ธุรการโรงเรียน
182 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040129 บ้านวังน้ำพัฒนา นางสาวลลิตา  ศุภผล ครูผู้ช่วย
183 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350190 วัดต้นชุมแสง นางสาวธนพร  ใจเย็น ธุรการ
184 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470040 วัดธงหงส์ ปัทมา  ชูเชิด ธุรการ
185 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330186 ทุ่งมะพร้าววิทยา วรเดช  ทองนอก ครู
186 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290288 ศรีมหาโพธิ นายนราพงษ์  มาสแสง ครู
187 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470040 วัดธงหงส์ ภควดี  วิเชียรประเสริฐ ครูผู้ช่วย
188 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350334 วัดบ้านบึงนาราง "แก้ววิทยาคาร" สุพัตรา   ทับทอง ครู
189 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240312 รักไทย อัฟนาน  หะมะ ครู
190 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280081 สมาคมเลขานุการสตรี 2 อรอินทุ์  จิตติ ครูผู้ช่วย
191 1701 สพป.สิงห์บุรี 610083 วัดโคปูน ว่าที่พันตรีพิสิษฐ์  กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
192 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130305 บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด นายจุติศักดิ์   โก่งสายเงิน เจ้าหน้าที่
193 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630207 วัดช่องลม นันทวุฒิ  ปานศรีแก้ว ครู
194 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130934 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 พรรณทิวา  พวงมาลัย ครู
195 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660530 เซกา เจษฎา  มหาโคตร ครู
196 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680370 บ้านนาส่อนโพนทัน นางณิชารีย์  เมาะราษี ครู
197 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380105 บ้านลาดแค นางสาวเบญจมาศ  สุภาทอน ครู
198 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650684 บ้านโสน วิจิตรา  ม่วงอ่อน ครูผู้ช่วย
199 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070069 สิทธิสุนทรอุทิศ สุพจน์  ดำหมัด ธุรการ
200 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040360 บ้านจันทิมา กฤษชญาภา  พัชนี ครู
201 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200044 บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) ณฐพร  สัจจะจิรโรจน์ ครู
202 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280112 บ้านอ่าวยาง เฉลิมเดช เกษมสุขไพศาล  เกษมสุขไพศาล ครูผู้ช่วย
203 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200168 บ้านแชะ ฉัตฑริกา  สุขกระโทก ธุรการ
204 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460096 ละอุ่นวิทยาคาร นิรุสนีย์  เจ๊ะบู ครู
205 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450601 บ้านหนองย่างงัว จำรูญ  ธุระพันธ์ ครู
206 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680186 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 3450400574803  ชนากานต์ ธรรมโหร ครู
207 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380311 บ้านป่าคาย นางศมนพรช์  เกิดสิน ครู
208 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040127 บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ นายวุฒิชัย  โพธิ์กลิ่น ธุรการโรงเรียน
209 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130927 บ้านห้วยตอง ธนวิชญ์  มณีรัตน์จงสกุล ธุรการโรงเรียน