รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้อนุมัติ
ที่ รหัสเขตพื้นที่ เขตพื้นที่ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060246 สอยดาววิทยา สมศิริ  ลิ้นลา ครูผู้ช่วย
2 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210138 บ้านห้วยโส นรุตม์  สุวรรณรัตน์ ครูผู้ช่วย
3 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070181 วัดหนองปาตอง ทองใหม่  หัสเสนะ ครู
4 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210585 ชุมชนพิบูลสงคราม ปาริชาติ  รอดเพ็ชร ครู
5 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040208 ประชารักษ์ศึกษา ทรงศักดิ์  นิมิตธรรมโสภณ ครู โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา
6 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650506 บ้านศาลาสามัคคี ืทวีวงค์  เหล่าหว้าน ครูชำนาญการพิเศษ
7 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270139 วัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) สุภาพ  บัวหอม ครู
8 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210585 ชุมชนพิบูลสงคราม นางกาญจนา    แป้นทอง ครู
9 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510301 เวียงเจดีย์วิทยา กฤษณะ  สมุททารินทร์ ครู ชำนาญการ
10 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450739 บ้านพยอม นายโกสินทร์  วงศ์ธรรม เจ้าหนาที่ธุรการ
11 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220248 วัดเขาวง เรณู  ปานเดช ครู
12 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530638 บ้านกระเต็ล ธนบดี  ถาวร พี่เลี้ยงเด็กพิการ
13 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200386 บ้านโป่งกระสัง นางสุธาทิพย์   ไกวัลเกศบุศย์ ครู
14 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650008 บ้านไถงตรง นายถวิล  สายสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
15 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480053 วัดเหนือวน ปัญจมาศ  ท่วมเพ็ชร ครูผู้ช่วย
16 6601 สพป.พิจิตร เขต 1 350029 วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) นายสุภาพ  สุขเจริญ ครู
17 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050363 บ้านเสียวโคกกลาง ทินกร  พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240113 บ้านกาแร สากีเราะ   คงสา ครู
19 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130992 แม่แจ่ม ณัชนนท์  แสนศรี ครู
20 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690249 อนุบาลชุมชนหัวดง นฤมล  ฑีฆากูล เจ้าหน้าที่พัสดุ
21 4901 สพป.มุกดาหาร 730036 บ้านหนองแคนนาจาน วราภรณ์  พันดวง ครู
22 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640286 บ้านทุ่งพลับ สุภาวดี   สมภักดิ์ ครู
23 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050045 บ้านซำจานเนินทอง ปาณิตา  ไชยทองศรี ครู
24 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480051 วัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) นางสาวปรานอม  เอี้ยงกุญชร ผู้อำนวยการ
25 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570021 คลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) เสาวลักษณ์  พรมสอน ครู
26 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240079 บ้านตะโละบาลอ อาหะมะ  กาแต ครู
27 4202 สพป.เลย เขต 2 520275 บ้านพองหนีบ วีระยุทธ  ปาจี ครู
28 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600024 ชุมชนวัดบำรุงธรรม อิทธิรัตน์  ควรชม ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340257 บ้านโตน สายทิพย์  เกื้อเกต ธุรการ
30 5401 สพป.แพร่ เขต 1 390175 บ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง) สมศักดิ์  โสภารัตน์ ครู
31 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540373 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง วีระพงษ์   สุริยะจันทร์ ครู
32 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240172 บ้านดือแย นางพาดีล๊ะ   ซือแม ครูชำนาญการ
33 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220202 วัดห้วยดุก กัญยารัตน์   เพ็ชรอินทร์ ธุรการโรงเรียน
34 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380216 บ้านหนองบัวทอง เอ็ม  อยู่สุข ครู
35 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220234 บ้านราษฎร์เจริญ นางพาทิพย์  ชมคำ ครู
36 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050498 ชุมชนบ้านพระยืน มนัส  วิศวรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
37 4201 สพป.เลย เขต 1 520035 บ้านไร่ทาม นางสาวจูมบาล  ดีบุรี ครู
38 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220415 เขาสระนางสรง นางสนาม  กันเพ็ชร์ ครูชำนาญการพิเศษ
39 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570128 คลองนาเกลือน้อย นางศิศิรา  มณีวงษ์ ครู
40 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240359 เวียงสุวรรณวิทยาคม นายมาหะมะ   เจ๊ะและ ครูโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
41 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480132 บ้านเกาะโพธิ์งาม กาญจนา  บุญณรงค์ ครู
42 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760232 บ้านวังหินซา สายันต์  ดวงอาราม ครู
43 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380178 บ้านพรหมประชาสรรค์ สมฤดี  ลาคำ ครู
44 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201345 วัดบ้านสีดา นางสาวเจือจิตร  บุญมานอก ครู
45 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240361 สุคิรินวิทยา นางสาวไพดา  ซาแม เจ้าหน้าที่
46 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110305 ด่านสวีวิทยา ขนิษฐา  ทิพย์หมัด ครูผู้ช่วย
47 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130995 อรุโณทัยวิทยาคม กฤตานน  กันทะมาลา ครูผู้ช่วย
48 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440225 รามันห์ศิริวิทย์ อังคณา  ยูโซ๊ะ ครู
49 8501 สพป.ระนอง 460052 บ้านบกกราย เบญจพร  ช่างตรึก ผู้อำนวยการ
50 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220192 บ้านพุม่วง ไพฑูรย์  เบื้องบน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุม่วง
51 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370132 วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) นายบุญชู  แก้วชิงดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง
52 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180158 บ้านลานแหลม สิริหทัย  คตหอย ครูโรงเรียนบ้านลานแหลม
53 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230072 นุ่มประสงค์วิทยา นางสาวจุฑารัตน์  วรรณศรียพงษ์ ครู
54 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510141 บ้านป่าคา นางเสาวลักษณ์   อิ่นแก้ว ครู
55 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240047 วัดเกษตรธิการาม รอสนี  มะลียุ พนักงานราชการ
56 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540633 กุสุมาลย์วิทยาคม อดิศร  ยะไชยศรี ครู
57 6602 สพป.พิจิตร เขต 2 350200 วัดเขารวก ปกรณ์เกียรติ  อิ่มอินทร์ ครู ชำนาญการ
58 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050080 บ้านสะอาด เมษยา   ภิรมย์ไกรภักดิ์ ครู
59 3801 สพป.บึงกาฬ 660365 บ้านพรสวรรค์ นางสาวสุนิสา  น้อยเมืองคุณ ครู
60 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450059 บ้านป่ายาง นายสุเมต  ปราณี ผอรร
61 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340120 บ้านโคกวา นางวรรณา  อินทร์แก้ว ครู
62 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 180203 วัดพระมอพิสัย พรพรรณ  ราษฎร์สภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
63 4201 สพป.เลย เขต 1 520216 ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ) ภาสกร  ทุมสงคราม ครู
64 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510148 บ้านม่วงสามปี ภูมิพัฒน์   อนรรฆเวช ครูหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
65 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200695 บ้านโคกสำราญ วรวุฒิ  ระไหวพรมราช ครูผู้ช่วย
66 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230039 บ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร สมภพ  อัชชพันธ์ ครูอัตราจ้าง
67 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490294 น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ นางสาวณัฏฐา  รัตนเสถียร ครู
68 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570056 วัดบางกอบัว อภิฤดี  ทองสิทธิ์ ครูผู้ช่วย
69 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490341 บ้านวังตาอินทร์ นฤมล  มาดี ครูผู้ช่วย
70 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 051088 บ้านวังโพน สานิตย์  สิทธิอุปชา ครู
71 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201102 บ้านหน้ากลองวิทยา แพรวพรรณ  สันติชัยรัตน์ ครูผู้ช่วย
72 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740043 บ้านทุ่งพลวง พิชญ์สินี  ศรีลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
73 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210717 วัดไสมะนาว วาสนา  บรรจงภาค เจ้าหน้าที่ธุรการ
74 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210718 บ้านห้วยยูง เจือใจ  โพธิ์ศรีทอง ครู
75 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210155 บ้านหนองนนทรี นางดาราพร  ย้อยยางทอง ครู
76 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290149 บ้านหนองสองห้อง อรัญญา  อุ่นทอง ผอ
77 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600173 วัดหนองสุทธะ สิทธิกร  สุนทรประสิทธิ์ ธุรการ
78 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530017 บ้านฮ่องแข้ดำ นางสาวปริณา  พลงาม ธุรการโรงเรียน
79 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700016 วัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์) สุดารัตน์  ประสานศักดิ์ ครู
80 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340122 วัดป่าตอ นางวรวีร์  แสงสว่าง ครู
81 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201098 บ้านสุขไพบูลย์ ทรรศนีย์  ฉวยกระโทก ครู
82 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600157 วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) รชต  ทิพย์รอด ครูผู้ช่วย
83 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600154 วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) ชลดา  ศิริกุล ครูผู้ช่วย