รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้อนุมัติ
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051169 เวียงวงกตวิทยาคม พร้อมพล  บรรทุมพร ครู
2 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051095 นครขอนแก่น ปรารถนา  โสสีหา ครู
3 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640470 วัดบ้านส้อง สุนิตย์  ชูช่วยสุวรรณ รองผู้อำนวยการ
4 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640163 บ้านพรหมรังสิต วราพร  นุ้ยเจริญ ครู
5 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640178 บ้านเขาสามยอด ยุภาวดี  กิ่งแก้ว ครู
6 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360470 นครไทย นารีรัตน์  จันทร์งาม ครูผู้ช่วย
7 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360472 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก กฤษณะ  แก้วมณี ครู
8 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040232 บ้านน้ำดิบมะพร้าว สุพัตรา  นุ่มศรีวัง ครู
9 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040011 บ้านหนองกรด นายพีรชัย  เกณเกตุกรณ์ ธุรการโรงเรียน
10 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040049 คลองใหญ่วิทยา นางสาวสุอาภรณ์  กาเทียม ครูจ้างสอน
11 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640358 บ้านย่านดินแดง นางสุภัคสิริ  ตันติกานต์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน
12 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040077 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) ปนัดดา   ยอดทอง ครู
13 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040286 บ้านตอรัง รังสินันท์  แก้วประสงค์ ครู
14 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040242 บ้านเมืองพาน กรรณิการ์  โพธิ์รี ครู
15 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080299 บ้านเจ็ดเนิน รัตนาวลี  เชยจุ้ย ครู
16 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080190 วัดบางนาง พิชญาณ์มญชุ์  คำบาง ครูอัตราจ้าง
17 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240018 วัดกําแพง นางนรา  ศรีสิทธิ์พิศาล รักษาการโรงเรียน
18 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120067 บ้านหนองหม้อ ทรงสวาท  ใจมูล ครู
19 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040246 บ้านหนองหัววัว จินตนา  อาชาพล ครูอัตราจ้าง
20 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640505 บ้านธารอารี สุภาพร  ไกรแก้ว ครูชำนาญการ
21 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040074 วัดราษฎร์เจริญพร นางสุนันทา  ศิริเมือง ครูชำนาญการ
22 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080141 วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สุธัญญา  สีตา ครู
23 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120664 บ้านห้วยหมากเอียก นายดุสิต  ยานะธรรม ครู
24 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040448 สลกบาตรวิทยา ดลนภา  มั่นแก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนสลกบาตรวิทยา
25 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550492 จะนะวิทยา ฝาติเม๊าะ   หนิมา ธุรการ
26 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240107 บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) นางสาวบิสบัส  วาหะ ครูผู้ช่วย
27 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240013 บ้านโคกพะยอม นูรียะห์  บาฮา ครูโรงเรียนบ้านโคกพะยอม
28 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500204 บ้านเมืองตึง อรสา  เมืองมอง พนักงานราชการ
29 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080076 บ้านเขาแรต นายธราพงษ์  ผาสุข ครูชำนาญการ
30 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080021 วัดดอนดำรงธรรม นางกุหลาบ  ปูรณวัฒนกุล ครู
31 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550513 หาดใหญ่วิทยาลัย อัญธิกา  ไกรราษฎร์ ลูกจ้าง
32 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080124 วัดกลางคลองหลวง สมคิด  บุตรสนม ผู้อำนวยการโรงเรียน
33 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080117 วัดหน้าพระธาตุ สุธาศิณี  ถิ่นทวี เจ้าหน้าที่ธุรการ
34 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051121 หนองเสาเล้าวิทยาคาร จิราพรรณ  ดอนม่วง ครู
35 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310040 วัดเทพคันธาราม วัชรพงษ์  ดียิ่ง ครูผู้ช่วย
36 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040438 หนองกองพิทยาคม นายภูมิศักดิ์   คันธะชุมภู ครู
37 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310167 วัดบ้านม้า พัชรี  ผ่องถ้อย ครู
38 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460099 ปากจั่นวิทยา นิตยา  พรหมจิตร ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
39 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080167 อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ นางสาวแสงเทียน  สิงห์ ธุรการ
40 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080306 บ้านเขาวังแก้ว ยงยุทธ  ยี่สุ่นหอม ครูอัตราจ้าง
41 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080283 บ้านทับร้าง เจษฎา  มินตา ครู
42 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310246 วัดหนองบัว เสาวคนธ์  เจริญมังษา ผู้อำนวยการ
43 8501 สพป.ระนอง 460078 บ้านปากแพรก นายก้อรี  บิลอะหลี ครู
44 8501 สพป.ระนอง 460073 ระวิราษฎร์บำรุง นายสำราญ   ศิริชาติ ครู
45 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350374 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ เฉลิมพร  เพชรนิล ครู
46 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480219 วัดโคกพระเจริญ พรเพ็ญ   จันทร์เจริญ ครู
47 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480248 บ้านมณีลอย ศิริลดา  รสชุ่ม ครูผู้ช่วย
48 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120659 อนุบาลดงมหาวัน นายประหยัด  ทัพธานี ผู้อำนวยการโรงเรียน
49 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040077 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) นางสาวธาฬินี  โยชนะ ธุรการโรงเรียน
50 8501 สพป.ระนอง 460068 บ้านสำนัก นายคมเพชร  ศรีไชย ครู
51 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310314 วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) นางสาวชลาลัย  ชูรัส ครู
52 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040082 บ้านท่าเสลี่ยง ศิริรักษ์  หอมรื่น ครู
53 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410576 บ้านผือ เปรมปรีดิ์  เวียงนนท์ ครู
54 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410182 บ้านคุยเชือก ศริตวรรธน์  เวียงนนท์ ครู
55 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040029 บ้านหนองสะแก นวลสวาท  โอชารส หัวหน้าเจ้าหน้าที่
56 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410136 บ้านโคกกลาง เอกภักดิ์  เข็มพิลา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
57 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410574 บ้านผักแว่น บุญทัย  เลพล ครู
58 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410130 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว นางศิราณี  จันทะปัสสา ครู
59 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040412 บ้านมะเดื่อชุมพร กรรณิกา  ฟักแฟง ครู
60 4202 สพป.เลย เขต 2 520445 โคกสง่า ละออ  ตาดี ครู
61 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490406 ชัยบาดาลพิทยาคม เกศกัญญา  กรดเกล้า ครู
62 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040020 บ้านทุ่งเศรษฐี ปัทมา   สรรพานิช ครูชำนาญการ
63 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051094 โคกสีพิทยาสรรพ์ เปรมจิตต์  โกพลรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
64 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480303 บ้านหนองปากชัฎ อาทิตยา  อินทจร ครู
65 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040456 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร วรินดา  ลอสวัสดิ์ ครูอัตราจ้าง
66 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040281 บ้านโนนจั่น สุจิตรา  เชื้อกุลนันท์ ครู
67 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040281 บ้านโนนจั่น วรรณนิษา  ทองน้อย ครู
68 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051112 หนองเรือวิทยา นางสาวช่อผกา  นาคอก ครูผู้ช่วย
69 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640175 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ นายวันชัย   ใสสด ครู
70 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410073 บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ นางจิตรา  ศรีสารคาม ครู
71 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120032 บ้านบ่อทอง นางวาสนา  พัวตระกูล ครู
72 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410171 บ้านหนองเหล็ก ราณี  แสงฤทธิ์ ครู
73 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690333 ทองแสนขันวิทยา สยมภู  ปัญญาเหมือง ครู
74 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610142 สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์) วิกร  ยิ้มย่อง ครู
75 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370098 วัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103 นางวราวรรณ  ศรีสุขใส รักษาการ
76 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120031 บ้านถ้ำผาตอง สุกิจ  พินิจ หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ
77 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540221 บ้านสร้างขุ่ย ศิริวรรณ  บุตรชารี ครู
78 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410020 บ้านกุดแคน ปัญญา  ซ้ายยศ ครูโรงเรียนบ้านกุดแคน
79 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540166 บ้านบะหัวเมย นางสาวเมธาวดี  แก้วดี ครู
80 8501 สพป.ระนอง 460085 บ้านทะเลนอก จาริญา  นิ่มนวล เจ้าหน้าที่ธุรการ
81 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210530 บ้านไสพลู นางชนากานต์  มายะเฉียว ครูชำนาญการพิเศษ
82 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210530 บ้านไสพลู นางชนากานต์  มายะเฉียว ครูชำนาญการพิเศษ
83 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280134 ธนาคารออมสิน ดวงชีวัน  ยานศิริ ครู
84 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540626 สกลราชวิทยานุกูล ธราดล  ภูมิวงษ์ ครู
85 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650794 ไทรแก้ววิทยา นางสาวสุพรรณี   มณีศรี ครู
86 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380619 แคมป์สนวิทยาคม สมหมาย  อินทะโชติ ครู
87 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410031 บ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร) นายสนั่น  สมบูรณ์ ครู
88 8301 สพป.ภูเก็ต 400013 บ้านอ่าวน้ำบ่อ กิตติ   ชินณฤวงษ์สกุล ครูผู้ช่วย
89 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570117 สุเหร่าคลองใหม่ gcvhasrn  mgilwqqr 1
90 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570118 เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร stpnjvst  ddjivkap 1
91 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570117 สุเหร่าคลองใหม่ owdpxohd  owdpxohd 1
92 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570117 สุเหร่าคลองใหม่ owdpxohd  owdpxohd 1
93 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570117 สุเหร่าคลองใหม่ owdpxohd  owdpxohd 1
94 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570117 สุเหร่าคลองใหม่ owdpxohd  owdpxohd 1
95 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570117 สุเหร่าคลองใหม่ owdpxohd  owdpxohd 1
96 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570117 สุเหร่าคลองใหม่ owdpxohd  owdpxohd 1
97 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570118 เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร owdpxohd  owdpxohd 1
98 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570118 เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร owdpxohd  owdpxohd 1
99 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570118 เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร owdpxohd  owdpxohd 1
100 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570118 เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร owdpxohd  owdpxohd 1
101 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570118 เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร owdpxohd  owdpxohd 1
102 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570118 เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร owdpxohd  owdpxohd 1
103 6301 สพป.ตาก เขต 1 160058 บ้านยางโองนอก อาทิชา  จันผง ครู
104 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680356 บ้านกาลึม นางสาวอัญชลี  ใจดี ครูผู้ช่วย
105 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 590120 หลักสองส่งเสริมวิทยา ลำยอง  คงสงฆ์ ครู
106 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201335 บ้านเพ็ดน้อย ไพศาล  กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
107 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080147 วัดอัมพวนาราม วรรณภา  ยุทธนาการ ธุรการ
108 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540161 บ้านบะทองนาหัวช้าง สุชาวดี  สมพมิตร ครูธุรการ
109 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110123 บ้านห้วยรากไม้ นางเกตุวดี   นาคสังข์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
110 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210141 วัดท่าเสม็ด อนุวัฒนา  เอียดขลิก เจ้าหน้าที่ธุรการ
111 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210702 วัดสมควร นางสาวสุทธาทิพย์  ไชยรักษา ครูชำนาญการพิเศษ
112 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550323 บ้านไร่ พิมพ์รดา  วชิรบาล ธุรการโรงเรียน
113 8001 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 210012 วัดบ้านตาล ภคพงษื  รักดี เจ้าหน้าที่ธูรการโรงเรียน
114 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710019 บ้านหนองหว้า อาทิตยา  สุขสมาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
115 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030590 มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ วัลย์ลดา  เกตมาลา ครูผู้ช่วย
116 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200022 บ้านหนองขามนาดี กนก  จำปามูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
117 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700036 วัดทุ่งปาจาน อาภาภรณ์  จันทร์ผลหอม เจ้าหน้าที่ธุรการ
118 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260578 บ้านหนองกับ พัทชรกร  สญไธสง ธุรการโรงเรียน
119 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260178 บ้านคูบัว ฬุทัยญา  คงรีรัมย์ ครูธุรการ
120 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260193 บ้านโนนกลาง กัญญาภัทร  คำด้วง ครูธุรการ
121 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260551 บ้านโคกสุพรรณ วาสนา  ชินรัมย์ ครูธุรการ
122 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260561 บ้านหนองแคน วรรณา  เข็มรัตน์ ครูธุรการ
123 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260773 วัดเทพประดิษฐ์ สุพัตรา  สียางนอก ครูธุรการ
124 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260184 บ้านหนองบัว นางสาวน้ำอ้อย  เจียมจิตร์ ครูธุรการ
125 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260566 บ้านทุ่งวัง นางสาวสิริมา  พาโพธิ์พันธ์ ครูธุรการ
126 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260170 บ้านหนองหว้า ธีรารัตน์  อยู่แท้กูล ธุรการโรงเรียน
127 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260756 วัดไพรงาม สุภารวี  เทียมไธสง ครูธุรการ
128 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260172 บ้านปะคำดง อุบลทิพย์  เสาทอง ครูธุรการ
129 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260405 วัดวงษ์วารี บุญมี  ศุพรนุวัฒน์ ธุรการโรงเรียน
130 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260560 บ้านหนองปลาแดก วิศรุต  จิตไทย ธุรการ
131 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260838 บ้านขามพิมาย ณชารีญา  อุปฮาด เจ้าหน้าที่ธุรการ
132 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260826 บ้านหนองการะโก กนกวรรณ  สิงห์เสนา ครูธุรการ
133 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260759 วัดสุคันธารมย์ นางสาวอิสริยาภรณ์  แพนแก้ว ธุรการโรงเรียน
134 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260765 บ้านโนนไฮ ณัฐฐินันท์  เวชไธสง เจ้าหน้าที่ธุรการ
135 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260191 บ้านวังปลัด จรัลนิชย์  ศรีคุณ ธุรการ
136 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260187 วัดบ้านปะเคียบ จิดาภา  สุริยะชัย ธุรการโรงเรียน
137 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260203 ไตรคามศรีอนุสรณ์ นางสาวจิราภา  ซุยรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
138 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260181 บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) วาสิตา  ล้อดงบัง ธุรการโรงเรียน
139 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260654 วัดพนมวัน ชุมพร  บุญภา ธุรการ
140 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260762 วัดหลักศิลา นางสาวปาจรีย์  แสงเชื่อมตระกูล ครูธุรการ
141 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260641 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) อุมาวดี  อัปมะทัง ครูธุรการ
142 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260763 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) นายกฤติเดช  นนท์ธีระโชติ ธุรการโรงเรียน
143 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260761 จุฬางกูรวิทยา นายเอกภาค  วุฒวัณณ ธุรการ
144 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260659 วัดสระทอง อัจฉยาพร  พวงไธสง ธุรการ
145 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260572 บ้านโนนยาง สุทิน  นายสุทิน อินทร์สำราญ ธุรการ
146 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260535 บ้านคูขาด วทันยา  บุตรศรี ธุรการโรงเรียน
147 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260640 อนุบาลนาโพธิ์ พัชรนันท์  เกรียงไกรยศ ครูธุรการ
148 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260207 บ้านหนองไทร หทัยทิพย์  แสงชัย ธุรการ
149 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260649 วัดธาตุ นางสาวสุภาพร  ยมไธสง ธุรการ
150 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260186 บ้านโจด กลอยใจ  สุขแม้น ธุรการ
151 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260417 วัดโพธิ์ กตัญญา  โพธิขำ ธุรการ
152 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260174 วัดบ้านสำราญราษฎร์ นางสาวสกาวรัตน์  เชื้อแคนอ้น ครูธุรการ
153 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260559 บ้านปากช่องสนามชัย พิกุล  บุญคุ้ม ครูธุรการ
154 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260182 บ้านปะคำสำโรง ไพลิน  เรณู เจ้าหน้าที่ธุรการ
155 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260644 บ้านโศกกะฐิน ฉัตรชัย  พินไธสง ครูธุรการ
156 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260556 บ้านเมืองแก นายทรงพล  เสริมราษฏร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
157 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210292 บ้านจำปา โสมสุรีย์   คชนูด ธุการโรงเรียน
158 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050994 บ้านหนองแสงน้อย ภัทรนัน  ส่วยหาร ครูผู้ช่วย
159 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130622 บ้านห้วยเกี๋ยง ชนัญชิดา  อาษากิจ ธุรการโรงเรียน
160 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260180 บ้านโศกนาคท่าม่วง วุฒินันท์  วุฒินันท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
161 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530253 บ้านป่าใต้ นางภรภัสสรณ์  ผลสุข ครูผู้ช่วย
162 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550249 บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ จำเนียร  อินทโร ครู
163 8101 สพป.กระบี่ 010160 ชุมชนบ้านศาลาด่าน พรชัย  สัสดีเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน
164 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640234 บ้านดอนเสาธง นางสาววันทการ  วรรณพันธ์ ครูผู้ช่วย
165 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260581 วัดบ้านสวายตางวน วัชรพล  มะลิซ้อน ธุรการ
166 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680407 บ้านหมูม่นโพนสว่าง วิสาน  กาฬพันธ์ ครู
167 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220459 บ้านห้วยน้ำลาด วชิราพันธ์   แตงทิพย์ ครูชำนาญการพิเศา
168 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450310 บ้านโนนไชยศรี นภาพร  จรบุรมย์ ธุรการโรงเรียน
169 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390279 บ้านป่าไผ่ ปวีณ์สุดา  โสดา เจ้าหน้าที่ธุรการ
170 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390098 บ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) นายญาณิพัฒน์  ชัยชนะ ครูธุรการ
171 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390086 บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง) มณฑกานต์  อู่เงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
172 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710395 บ้านห้วยฝ้าย นายพลชิต  ยิ่งยืน ครู
173 6401 สพป.สุโขทัย เขต 1 620053 อนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) นางสาวอัจฉรา  สารแดง เจ้าหน้าที่ธุรการ
174 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390286 บ้านเด่นชุมพล ฐิติมา  อวดสี เจ้าหน้าที่ธุรการ
175 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390099 ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) ธิติ  สุขประภาภรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
176 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390063 วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) วราภรณ์  หนองกลางน้ำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
177 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540357 บ้านโพนสูง อภิชาติ  สีปัด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
178 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390258 บ้านค้างปินใจ อังคณา  ปาคำ ธุรการโรงเรียน
179 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390075 บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) ตุลาภรณ์  ขันเพ็ชร เจ้าหน้าที่ธุรการ
180 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390079 บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล) กนกวรรณ  เพิ่มพูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
181 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630123 บ้านละว้าวังควาย นางสาศิริพร  ศรีอุบล ครู