รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้อนุมัติ
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051169 เวียงวงกตวิทยาคม พร้อมพล  บรรทุมพร ครู
2 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051143 ยางคำพิทยาคม นิพนธ์  ทองประดับ ครูผู้ช่วย
3 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051095 นครขอนแก่น ปรารถนา  โสสีหา ครู
4 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640470 วัดบ้านส้อง สุนิตย์  ชูช่วยสุวรรณ รองผู้อำนวยการ
5 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720019 วัดชนะสงคราม ปุณฑริกา  ฤดีกิจดำรง ครู
6 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720029 วัดหงส์รัตนาราม สิปปกร  บุนนาค ครูผู้ช่วย
7 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240234 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) อับดุลเราะมัน  บูละ ครู โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
8 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640163 บ้านพรหมรังสิต วราพร  นุ้ยเจริญ ครู
9 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240275 ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) อัสมา  มือลี ครู
10 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240228 นิคมสร้างตนเองแว้ง นายมะหะมะซับรี  ดือรอแม ครู
11 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640178 บ้านเขาสามยอด ยุภาวดี  กิ่งแก้ว ครู
12 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120037 บ้านห้วยแม่ซ้าย ประธูปทิพย์  พลเยี่ยม ครู
13 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120037 บ้านห้วยแม่ซ้าย ประธูปทิพย์  พลเยี่ยม ครู
14 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360470 นครไทย นารีรัตน์  จันทร์งาม ครูผู้ช่วย
15 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360472 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก กฤษณะ  แก้วมณี ครู
16 6302 สพป.ตาก เขต 2 160214 บ้านร่มเกล้า 4 นางสาวณัฐวดี  นิ่มนวล ครูผู้ช่วย
17 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040232 บ้านน้ำดิบมะพร้าว สุพัตรา  นุ่มศรีวัง ครู
18 6302 สพป.ตาก เขต 2 160137 บ้านปูแป้ นางสาวจันทิมา  ปิ่นสกุล ครู
19 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040011 บ้านหนองกรด นายพีรชัย  เกณเกตุกรณ์ ธุรการโรงเรียน
20 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040049 คลองใหญ่วิทยา นางสาวสุอาภรณ์  กาเทียม ครูจ้างสอน
21 6302 สพป.ตาก เขต 2 160259 รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี อนุวัฒน์  เวียงเกตุ ครู
22 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640358 บ้านย่านดินแดง นางสุภัคสิริ  ตันติกานต์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน
23 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050767 บ้านโสกไผ่ พัชรนันท์  ชำกรม ครู
24 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040077 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) ปนัดดา   ยอดทอง ครู
25 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040286 บ้านตอรัง รังสินันท์  แก้วประสงค์ ครู
26 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040242 บ้านเมืองพาน กรรณิการ์  โพธิ์รี ครู
27 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080299 บ้านเจ็ดเนิน รัตนาวลี  เชยจุ้ย ครู
28 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080190 วัดบางนาง พิชญาณ์มญชุ์  คำบาง ครูอัตราจ้าง
29 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050361 บ้านวังชัย ทวิช  มังคะตา ครู
30 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280116 บ้านถ้ำเขาน้อย พนิดา  รัตนภรณ์ ครูผู้ช่วย
31 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050189 บ้านโนนน้ำผึ้ง นริษร  เชื้ออัญ ครู
32 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240018 วัดกําแพง นางนรา  ศรีสิทธิ์พิศาล รักษาการโรงเรียน
33 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120067 บ้านหนองหม้อ ทรงสวาท  ใจมูล ครู
34 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640329 วัดวิเวการาม สายัน  ชามทอง ครูผู้ช่วย
35 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040246 บ้านหนองหัววัว จินตนา  อาชาพล ครูอัตราจ้าง
36 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640505 บ้านธารอารี สุภาพร  ไกรแก้ว ครูชำนาญการ
37 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040074 วัดราษฎร์เจริญพร นางสุนันทา  ศิริเมือง ครูชำนาญการ
38 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120004 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) ทวีศักดิ์  จิตต์สุวรรณ ครู
39 6302 สพป.ตาก เขต 2 160151 บ้านสันป่าไร่ ปรัชญา  เสมา ครู คศ.2
40 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720029 วัดหงส์รัตนาราม เกียรติศักดิ์  สายสุวรรณ ครูผู้ช่วย
41 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120036 บ้านห้วยขม พัชรนันท์   ทิพย์นพคุณ ครู
42 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640192 วัดเขาพนมแบก มนิตา  ชื่นพิศาล ครูชำนาญการพิเศษ
43 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080141 วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สุธัญญา  สีตา ครู
44 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280091 บ้านอ่างทอง กีรติ  เลื่อนสูงเรนิน พนักงานราชการ
45 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640405 บ้านราษฎร์ประสานจิต จารุณี  รุ่มจิตร ธุรการ
46 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690297 บ้านท่าช้าง นางปรมพร  ทิพย์พรม ครูผู้ช่วย
47 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051029 บ้านหนองบัวคำมูล บุรารัตน์   สุริยงค์ ธุรการ
48 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120664 บ้านห้วยหมากเอียก นายดุสิต  ยานะธรรม ครู
49 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490025 โคกลำพานวิทยา นางศิริพร   วงษ์สละ ครู
50 6302 สพป.ตาก เขต 2 160170 บ้านแม่สละ ว่าที่ร้อยตรี ธวัชชัย  แสงแปลง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
51 6302 สพป.ตาก เขต 2 160204 ห้วยน้ำนักวิทยา สิริพร  สอนเม่น ครู
52 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120078 บ้านป่าแหย่ง นางสาวลดาวัลย์  สิงห์แก้วทอง ครู
53 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050340 บ้านหัวดง นายยศธนา  กรองไตร ครูธุรการ
54 6302 สพป.ตาก เขต 2 160171 บ้านอู่หู่ จินดา  คำแก้ว ครูโรงเรียนบ้านอู่หู่
55 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210801 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา เบญจวรรณ  กลสามัญ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ(ครูอัตราจ้าง)
56 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210815 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก ภาวดี  พรหมศาสน์ ครู
57 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650663 บ้านจรัส บรรยาย  สาทิพจันทร์ ชำนาญการพิเศษ
58 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640511 บ้านคลองยา รัตนา  เพชรยัง ครู
59 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050147 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข พัชราภรณ์  ทับมูลตุ่น พี่เลี้ยงเด็กพิการ
60 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310244 วัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร กันยุมา   กสิกิจ ครู
61 6302 สพป.ตาก เขต 2 160139 บ้านห้วยนกแล ดวงดาว  สิงหาทา ครู
62 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660439 บ้านน้ำเป วัชรีพรรณ  ยกเทพ ครู
63 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640120 คีรีรัฐนิคม ภัทฑิรา มีบุญ  มีบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
64 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640202 บ้านตะกรบ นางสาวปิยมาส  เต้งชู ผู้อำนวยการโรงเรียน
65 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080088 วัดหนองบอนแดง ณัฏฐณิชชา  ธนูถนัด ครูผู้ช่วย
66 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080250 บ้านหนองผักหนาม ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพิน  ชินวงษ์ ครู
67 8301 สพป.ภูเก็ต 400050 บ้านลิพอน พัชราภรณ์  ใสหลวง เจ้าหน้าที่ธุรการ
68 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680757 บ้านนาต้องนาสมนึก พิศาล  ผิวศิริ ผู้อำนวยการ
69 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370128 บ้านเขาอ่างแก้ว กวิสรา  วรภัทรขจรกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ
70 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370072 บ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) กนกพิชญ์   อรชร ธุรการโรงเรียน
71 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040446 โค้งไผ่วิทยา รัชนีวรรณ  ขัดบง ครู
72 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040457 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม นิศาชล  ศรีชัยวงศ์ ครู
73 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330182 ตะกั่วป่าคีรีเขต นางสาววันวิสาข์  ทองแดง ครู
74 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050969 บ้านภูคำเบ้า นรภัทร  สิทธิจักร ผู้อำนวยการโรงเรียน
75 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050303 บ้านม่วงหวาน เสาวภา  มินา ครูธุรการ
76 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050175 ทุ่งบ่อวิทยา นายมารุต  ใยแก้ว ครู
77 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710853 บ้านเอือดใหญ่ สิระพร  สายสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
78 4201 สพป.เลย เขต 1 520315 ชุมชนบ้านเชียงกลม นายนลธวัช  ทองสี เจ้าหน้าที่
79 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130995 อรุโณทัยวิทยาคม ภัทรนันท์  เจตะภัย ครูผู้ช่วย
80 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730270 คำบกวิทยาคาร ประไพ  เบญมาตย์ ครู
81 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690252 นานกกก ภคพรรณ  กลเรียน ธุรการ
82 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040448 สลกบาตรวิทยา ดลนภา  มั่นแก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนสลกบาตรวิทยา
83 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190505 หนองโพธิ์พิทยาคม นางสาวสุภาพร  ศรีแสงใส เจ้าหน้าที่
84 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050915 บ้านโนนท่อน สมมิตร  นาสมใจ ครู
85 6302 สพป.ตาก เขต 2 160173 บ้านแม่อุสุวิทยา นายฃัชวฤทธิ์   ไชยโย ครู
86 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550492 จะนะวิทยา ฝาติเม๊าะ   หนิมา ธุรการ
87 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540465 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ พจนารถ  วรรณสุ ธุรการโรงเรียน
88 4703 สพป.สกลนคร เขต 3 540476 โรงเรียนบ้านวาใหญ่ นายสุทัศน์  งอยภูธร ครู
89 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201196 บ้านศาลเจ้าพ่อ ปริญญา  ปาลวัฒน์ ครู
90 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030221 บ้านดอนอุมรัว วุฒิศิลป์  วรชิน ครู
91 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060124 บ้านน้ำตกพลิ้ว สุรพล  พุทธจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
92 6301 สพป.ตาก เขต 1 160046 บ้านหนองบัวเหนือ ระพีพรรณ  ปานแดง ครู
93 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240107 บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) นางสาวบิสบัส  วาหะ ครูผู้ช่วย
94 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240013 บ้านโคกพะยอม นูรียะห์  บาฮา ครูโรงเรียนบ้านโคกพะยอม
95 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540103 บ้านสนามบิน วุฒิพงษ์  มัชฌิมา ครู
96 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540091 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา จอมขวัญ  ชุมมณเฑียร ครู
97 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410135 บ้านเหล่าพ่อหา สราวุฒิ  กุมภิโร ครู
98 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060245 แหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์) กนน  ทศานนท์ ครู
99 9301 สพป.พัทลุง เขต 1 340251 บ้านขัน นางอาลัย   เพ็งพิต ครู
100 6301 สพป.ตาก เขต 1 160077 อนุบาลบ้านท่าปุย พัชราภรณ์  กุณแสงคำ ครูผู้ช่วย
101 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450810 หนองผึ้งวิทยาคาร สุนทร  บุญถ่าน ครู
102 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740235 บ้านบ่อหลวง นายสมศักดิ์  ใจประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
103 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600260 วัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) จรินทภรณ์  ตลับเงิน ูธุรการโรงเรียน
104 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050308 บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย ืเนียม   เนียม ผะกาแก้ว ผู้อำนวยการ
105 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450848 ช้างเผือกวิทยาคม สมหมาย  บำรุงเอื้อ ครู
106 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280016 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) กิตติมา  เย็นกาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
107 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130303 บ้านนาฮ่อง สงัด  ร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการ
108 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500204 บ้านเมืองตึง อรสา  เมืองมอง พนักงานราชการ
109 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110002 บ้านหัวถนน ธันยาการย์  เผดิม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
110 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080233 บ้านสัตหีบ เกสร  ประโพธิ์ศรี ครู
111 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340163 บ้านหน้าวัง อ่าอีฉะ  ยะมันยะ ครู
112 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340160 บ้านทอนตรน เกรียงศักดิ์  บุญสุข ครู
113 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530035 บ้านแกประชาสามัคคี เพ็ญฉวี  นนทะชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
114 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260692 บ้านโคกขมิ้น ศศลักษณ์  ศรีชัยชนะ ครู
115 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340145 บ้านแหลม ปิยาภา  สุวรรณโณ ธุรการโรงเรียน
116 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210328 บ้านเกาะยวน มนัสยา  ภู่ทรัพย์มี ครูชำนาญการ
117 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260710 บ้านตะโกรี พงศ์พิพัฒน์  ชาญประโคน ครู
118 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650478 บ้านเป้า นายฤทธิชัย  บุญมา ครูผู้ช่วย
119 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110012 บ้านบางหลง นายสุรศักดิ์  คงเทพ ครู
120 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190139 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา นางสาวพัชรินทร์  พิมพา ครู
121 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640444 วัดนาคาวาส อุษณีย์   ดลหล้า ครูผู้ช่วย
122 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340059 บ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45 นางวิภา  ชูจันทร์ ครูชำนาญการ
123 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630475 อู่ทอง มณีรัตน์  ชูกำลัง เจ้าหน้าที่พัสดุ
124 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700025 วัดอุโปสถาราม จันทร์ทิพย์  จุนทการ ครู
125 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300341 สุวรรณไพบูลย์ สุทธิ์เฉลียว  จันทร์คง ครูชำนาญการพิเศษ
126 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200137 ครบุรีวิทยา ธวัชชัย  เสยกระโทก ครู
127 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500111 บ้านนาต๋ม นางสาวดารุณี  วงศ์จักรติ๊บ ครู
128 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550383 วัดอ่าวบัว สุชาดา  ปาณะศรี ครู
129 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650041 บ้านจันรม ใขสี  สมานสวน ครู
130 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020093 บ้านห้วยตลุง นางนงเยาว์  เนียมหลาง ครู
131 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430307 น้อมเกล้า ธีรวัฒน์  มูลสาร ครูธุรการ
132 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650011 บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) นางอมรรัตน์  กุชโร ครู
133 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050539 บ้านหันใหญ่ นางลัดดา  รัตนวิจิตร ครู
134 9001 สพป.สงขลา เขต 1 550145 บ้านท่าคุระ ปภาวี  จิตตพันธ์ ครูชำนาญการ
135 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050425 บ้านโคกกว้าง ปิยมาภรณ์  ฤทธิมนตรี ครู
136 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430282 บ้านม่วงกาชัง นายภูมิศักดิ์  ชายทวีป ครูชำนาญการพิเศษ