รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้อนุมัติ
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051169 เวียงวงกตวิทยาคม พร้อมพล  บรรทุมพร ครู
2 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051095 นครขอนแก่น ปรารถนา  โสสีหา ครู
3 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640470 วัดบ้านส้อง สุนิตย์  ชูช่วยสุวรรณ รองผู้อำนวยการ
4 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640163 บ้านพรหมรังสิต วราพร  นุ้ยเจริญ ครู
5 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640178 บ้านเขาสามยอด ยุภาวดี  กิ่งแก้ว ครู
6 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360470 นครไทย นารีรัตน์  จันทร์งาม ครูผู้ช่วย
7 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040232 บ้านน้ำดิบมะพร้าว สุพัตรา  นุ่มศรีวัง ครู
8 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040011 บ้านหนองกรด นายพีรชัย  เกณเกตุกรณ์ ธุรการโรงเรียน
9 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040049 คลองใหญ่วิทยา นางสาวสุอาภรณ์  กาเทียม ครูจ้างสอน
10 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640358 บ้านย่านดินแดง นางสุภัคสิริ  ตันติกานต์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน
11 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040077 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) ปนัดดา   ยอดทอง ครู
12 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040286 บ้านตอรัง รังสินันท์  แก้วประสงค์ ครู
13 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040242 บ้านเมืองพาน กรรณิการ์  โพธิ์รี ครู
14 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080299 บ้านเจ็ดเนิน รัตนาวลี  เชยจุ้ย ครู
15 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080190 วัดบางนาง พิชญาณ์มญชุ์  คำบาง ครูอัตราจ้าง
16 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120067 บ้านหนองหม้อ ทรงสวาท  ใจมูล ครู
17 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040246 บ้านหนองหัววัว จินตนา  อาชาพล ครูอัตราจ้าง
18 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640505 บ้านธารอารี สุภาพร  ไกรแก้ว ครูชำนาญการ
19 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040074 วัดราษฎร์เจริญพร นางสุนันทา  ศิริเมือง ครูชำนาญการ
20 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080141 วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สุธัญญา  สีตา ครู
21 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120664 บ้านห้วยหมากเอียก นายดุสิต  ยานะธรรม ครู
22 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040448 สลกบาตรวิทยา ดลนภา  มั่นแก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนสลกบาตรวิทยา
23 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550492 จะนะวิทยา ฝาติเม๊าะ   หนิมา ธุรการ
24 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080076 บ้านเขาแรต นายธราพงษ์  ผาสุข ครูชำนาญการ
25 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080021 วัดดอนดำรงธรรม นางกุหลาบ  ปูรณวัฒนกุล ครู
26 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550513 หาดใหญ่วิทยาลัย อัญธิกา  ไกรราษฎร์ ลูกจ้าง
27 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080124 วัดกลางคลองหลวง สมคิด  บุตรสนม ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080117 วัดหน้าพระธาตุ สุธาศิณี  ถิ่นทวี เจ้าหน้าที่ธุรการ
29 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051121 หนองเสาเล้าวิทยาคาร จิราพรรณ  ดอนม่วง ครู
30 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040438 หนองกองพิทยาคม นายภูมิศักดิ์   คันธะชุมภู ครู
31 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080167 อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ นางสาวแสงเทียน  สิงห์ ธุรการ
32 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080306 บ้านเขาวังแก้ว ยงยุทธ  ยี่สุ่นหอม ครูอัตราจ้าง
33 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080283 บ้านทับร้าง เจษฎา  มินตา ครู
34 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120659 อนุบาลดงมหาวัน นายประหยัด  ทัพธานี ผู้อำนวยการโรงเรียน
35 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040077 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) นางสาวธาฬินี  โยชนะ ธุรการโรงเรียน
36 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410576 บ้านผือ เปรมปรีดิ์  เวียงนนท์ ครู
37 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410182 บ้านคุยเชือก ศริตวรรธน์  เวียงนนท์ ครู
38 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040029 บ้านหนองสะแก นวลสวาท  โอชารส หัวหน้าเจ้าหน้าที่
39 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410136 บ้านโคกกลาง เอกภักดิ์  เข็มพิลา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
40 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410574 บ้านผักแว่น บุญทัย  เลพล ครู
41 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410130 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว นางศิราณี  จันทะปัสสา ครู
42 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040412 บ้านมะเดื่อชุมพร กรรณิกา  ฟักแฟง ครู
43 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490406 ชัยบาดาลพิทยาคม เกศกัญญา  กรดเกล้า ครู
44 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051094 โคกสีพิทยาสรรพ์ เปรมจิตต์  โกพลรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
45 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040456 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร วรินดา  ลอสวัสดิ์ ครูอัตราจ้าง
46 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040281 บ้านโนนจั่น สุจิตรา  เชื้อกุลนันท์ ครู
47 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040281 บ้านโนนจั่น วรรณนิษา  ทองน้อย ครู
48 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051112 หนองเรือวิทยา นางสาวช่อผกา  นาคอก ครูผู้ช่วย
49 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640175 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ นายวันชัย   ใสสด ครู
50 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120032 บ้านบ่อทอง นางวาสนา  พัวตระกูล ครู
51 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410171 บ้านหนองเหล็ก ราณี  แสงฤทธิ์ ครู
52 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610142 สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์) วิกร  ยิ้มย่อง ครู
53 8301 สพป.ภูเก็ต 400013 บ้านอ่าวน้ำบ่อ กิตติ   ชินณฤวงษ์สกุล ครูผู้ช่วย
54 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080147 วัดอัมพวนาราม วรรณภา  ยุทธนาการ ธุรการ
55 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550323 บ้านไร่ พิมพ์รดา  วชิรบาล ธุรการโรงเรียน
56 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550249 บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ จำเนียร  อินทโร ครู
57 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051175 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม นายวิฑูรย์  สมบัวคู ครู
58 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640419 วัดตรีธาราราม นางสาวอมรรัตน์  ม่วยอารี เจ้าหน้าที่ธุรการ
59 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500204 บ้านเมืองตึง นางสาวอรสา  เมืองมอง พนักงานราชการ
60 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051082 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า นายบุญส่ง  พรรคะชะ ครูธุรการ
61 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050949 บ้านหนองไทร บรรชุณา   ปานกลาง ธุรการ
62 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050536 บ้านป่าเป้า บดีชัย  ชูเสน ธุรการโรงเรียน
63 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050540 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง สุกัญญา  คำแก้ว ธุรการ
64 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240241 บ้านมือบา บูรฮัน  เจ๊ะแว ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านมือบา
65 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050397 บ้านกุดเชือก กิตติพงศ์  สีเทา ครูผู้ช่วย
66 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340175 วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) กาญจนา  มณีสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ
67 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550307 บ้านป็อง เกศิณี  สืบเหม ครู
68 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080004 อนุบาลวัดช่องลม จารุวรรณ  ใจวงค์ ครูผู้ช่วย
69 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040027 บ้านบ่อสามแสน เกม  ศิริสุนทร ธุรการโรงเรียน
70 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640354 บ้านบ่อพระ นางธิดารัตน์   ประจักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อพระ
71 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550510 สะเดา นางเปมิกา  เสียงอ่อน ครู
72 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050385 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง ศรีนวล  ทิทา ครู
73 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310014 วัดปากกราน รัฐเขต  อรุณโรจน์ ธุรการ
74 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240228 นิคมสร้างตนเองแว้ง นายมะหะมะซับรี  ดือรอแม ครู
75 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310174 วัดเกาะเลิ่ง ดุลย์  ศิลรักษา ครู
76 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040064 บ้านลานหิน นางสาวพิจิตรา  ทองสน ครูโรงเรียนบ้านลานหิน
77 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040064 บ้านลานหิน นายเตชวินทร์  เขาค่าย ธุรการโรงเรียน
78 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040290 บ้านทุ่งมหาชัย วณิชยา  อำพันธ์ ครู
79 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040451 วังไทรวิทยาคม อรุโณทัย  ธนูชัย ครู
80 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310151 ชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) ลินดา  มณฑาทิพย์ ครู
81 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410165 บ้านหัวขัว นางสาวพัชชิตา  สีดาชมภู ธุรการ
82 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410180 บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย ธนชิต  ถมภิรมย์ ธุรการ
83 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410166 บ้านเขวาสะดืออิสาน รัตติยา  ดวงแพงมาตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
84 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410154 บ้านโนนนกหอ อัญชลี  ศรีจันทร์ชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
85 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410185 บ้านยางใหญ่ นางสาวสุรินทรา  พรกุณา ธุรการ
86 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410557 บ้านจอมทอง ศิริลักษณ์  สังสีลา ครู
87 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410203 ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) ภิรภรณ์  เนื่องโพธิ์ ธุรการ
88 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410575 บ้านส้มกบ พรรณทิพภา   คุณสมบัติ ครูผู้ช่วย
89 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040229 บ้านเก่า หนึ่งฤทัย  ใจเปี้ย ครู
90 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660515 เซิมพิทยาคม นายชัยวิชิต   ทองคำ ครู
91 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480052 วัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ) อทิตยา  แสงพันธ์ ครูผู้ช่วย
92 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201410 ปักธงชัยประชานิรมิต นายศิริมนตรี  ดีสวน ครู
93 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120537 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา ศรัณยา  กันทิ ครู
94 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120536 บ้านร่องห้า กัญจน์ชญา  พณิชพิทยาธร ครูอัตราจ้าง
95 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051145 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา ธิดารัตน์  ธิศาลา ครู
96 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410201 บ้านหนองไห ปาริฉัตร  จันทะเขียง ธุรการ
97 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050525 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ นายวัชรินทร์  บุญเรือง ครู
98 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050913 หนองพลวงมิตรประชา นายอรรถวิทย์  อาษานอก เจ้าหน้าที่ธุรการ
99 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120022 บ้านโป่งพระบาท กัญจน์ชญา  แก้วจินดา ครู
100 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080096 บ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) อรุณวรรณ  ศรีจุ้ย ครูอัตราจ้าง
101 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050524 บ้านหนองหว้าสามัคคี โกวิทย์  นาตาแสง ธุรการ
102 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120295 บ้านแม่แก้วเด่นชัย กานต์นลิน  จันทร์แก้ว ครู
103 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660529 วังม่วงพิทยาคม ธิดาภรณ์  ละม้ายศรี ครู
104 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610149 อินทร์บุรี จิราพร  บุญธรรม ครู
105 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720116 สตรีศรีสุริโยทัย สิริวรรณ  ตันชูชีพ ครู
106 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120423 บ้านห้วยมะซาง ทิพย์วรรณ  แซ่ตัน ครู
107 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070190 วัดพงษาราม นางสาวชัญญารัตน์  เคนเหลา ธุรการ
108 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450652 บ้านดอนควาย ประสพศรี  แสงเกตุ ครู
109 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120418 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) เบญจมาศ  ใจรัตน์ ครู
110 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050478 บ้านโนนสว่าง สายใจ  ตะลีสูน ครูธุรการ
111 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240101 บ้านปะลุกาแปเราะ นางต่วนมุรณี  รายอคาลี พนักงานราชการ
112 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310271 วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) อภัสนันท์  ประสงค์ช่วย ครู
113 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120397 บ้านร้องบง กรวรรณ  แม่นหมาย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
114 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450342 บ้านเหล่าน้อย สุรีย์  คมจิตร์ ครู
115 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660533 เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประพันธ์พงษ์  สามารถ ครูผู้ช่วย
116 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310126 วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) โรงเรียนวัดจุฬา  กาญจนสุดา หารัตนี ธุรการ
117 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120060 บ้านโป่งน้ำร้อน นิตย์รดี  บุตธินันชัย ธุรการโรงเรียน
118 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050417 บ้านขามเรียน นภารัตน์   รุจิชยากูร ธุรการ
119 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050408 บ้านสร้างเอี่ยน นายสำรวย  พรประไพ ผู้อำนวยการโรงเรียน
120 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360375 บ้านปากยาง นางสาวสุภาวรรณ  ผิวชอุ่ม ธุรการ
121 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050408 บ้านสร้างเอี่ยน นาสาวณัฐณิชา  ธนะสูตร ครูผู้ช่วย
122 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450349 บ้านพรมสวรรค์ นายประพันธ์   ประเสริฐสังข์ ผู้อำนวยการ
123 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120479 ดอยเวียงผาพิทยา พิษณุกร  แก้วนาค ผู้อำนวยการสถานศึกษา
124 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360377 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี ทิพย์สุดา  ชามนตรี ครูผู้ช่วย
125 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410192 บ้านเชียงยืน วัชรี  พิกุลทอง ครู
126 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050380 บ้านหนองน้ำใส สุกัญญานพัชร  พานา ธุรการ
127 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120055 บ้านห้วยแม่เลี่ยม นุกูล  ปัญญา ครู
128 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 051012 บ้านนาตับเต่า นายศักรินทร์  อารี ครู
129 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530961 บัวเจริญวิทยา มณีรัตน์  จันทร ครู
130 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050479 บ้านวังม่วง ศิโรตม์  ศรีจินดา ครูธุรการ
131 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120070 บ้านหัวดอย ณัฐปภัสร์  ปริยาภัสร์ ธุรการโรงเรียน
132 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460100 สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ วราภรณ์  ราชิม ครู
133 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410206 บ้านสะอาดดอนเงิน นางสาววันเพ็ญ  สอรักษา ธุรการ
134 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280071 ประชาพิทักษ์ นางสาวสายชล  ซุ่นบวบ เจ้าหน้าที่พัสดุ
135 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310132 วัดปราสาททอง ศรายุทธ  ภาคาแพทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
136 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720160 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ลักขณา  พะวันนา ครูผู้ช่วย
137 3404 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 711067 อนุบาลสว่างวีระวงศ์ นายธีรวุฒิ  ขันทวี ธุรการโรงเรียน
138 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120036 บ้านห้วยขม สายใจ  แก้วเป็ง ครูชำนาญการพิเศษ
139 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640248 บ้านท่าแซะ สุรีพร  แก้วเชื้อ เจ้าหน้าที่ธุรการ
140 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240294 บ้านลาเวง นายอาบูคอลี  ซาแม พนักงานราชการ
141 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640468 บ้านพรุแชง สายใหม่  พินนุรุธ ครู
142 4203 สพป.เลย เขต 3 520356 บ้านห้วยผักเน่า นาย ทศวัฒน์  นายทศวัฒน์ ยามา เจ้าหน้าที่ธุรการ
143 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040435 นาบ่อคำวิทยาคม ทัศนี  อ่วมโพธิ์ ครู
144 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240185 บ้านอีนอ ซามีฮะ   มาหะมะ ครู ชำนาญการพิเศษ
145 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050182 บ้านคำป่าก่อ นางสาวเสาวนีย์  ดีเสน ธุรการ
146 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080163 วัดชุมแสงศรีวนาราม กนกพรรษ  นวลแก้ว ครู
147 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630001 บรรหารแจ่มใสวิทยา 4 วิลาวัลย์  อุ่มสุข ธุรการ
148 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660509 หนองเข็งวิทยาคม นาถดนัย  โชติจำรัส ครู
149 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660549 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม กมลรัตน์  ฟองระย้า ครู
150 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240029 บ้านรามา ภัคโศภิณ  เนตินาถสุนทร ครูโรงเรียนบ้านรามา
151 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210361 วัดวิสุทธิวงศ์ นางสาวจันทริกา  ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ
152 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690329 ดาราพิทยาคม จุฑามาศ  เฮงประเสริฐ ครูผู้ช่วย
153 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330184 ทับปุดวิทยา วรรฒพล  กล่อมเกล้า ครูพี่เลี้ยง
154 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650075 บ้านแสลงพันบุณเยิง นายตรีชวา   พลกุล ครู
155 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680684 บ้านโนนสวาง สุภัฒตรา  อิ่มสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
156 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040331 อนุบาลลานกระบือ วัชราภรณ์  อัฐนาค ธุรการ
157 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680152 บ้านสวนหม่อน พวงผกา  สุระภักดี ครู
158 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360450 บ้านหนองไม้ยางดำ นางสาวเยาวภา  คงสวัสดิ์ ครูธุรการ
159 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680178 บ้านกงพาน นายพิเชษฐ์  ขันธ์สาลี ครู ชำนาญการพิเศษ
160 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220082 บ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง) กานต์สุพิชญา  กองทรง เจ้าหน้าที่ธุรการ
161 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260437 บ้านตากอง โคมทอง  สุขมาก ครู
162 4201 สพป.เลย เขต 1 520197 บ้านคกมาด ขจรพล  เวียงทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
163 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360357 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา ชฑรัช  วงษ์ยอด ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา
164 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380150 บ้านดงลาน นายฤกษ์ชัย  นุตโยธิน ผู้อำนวยการ
165 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210454 วัดมัชฌิมภูผา นฤมล  ชายทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
166 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470040 วัดธงหงส์ ปัทมา  ชูเชิด ธุรการ
167 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330186 ทุ่งมะพร้าววิทยา วรเดช  ทองนอก ครู
168 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290288 ศรีมหาโพธิ นายนราพงษ์  มาสแสง ครู
169 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470040 วัดธงหงส์ ภควดี  วิเชียรประเสริฐ ครูผู้ช่วย
170 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240312 รักไทย อัฟนาน  หะมะ ครู
171 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280081 สมาคมเลขานุการสตรี 2 อรอินทุ์  จิตติ ครูผู้ช่วย
172 1701 สพป.สิงห์บุรี 610083 วัดโคปูน ว่าที่พันตรีพิสิษฐ์  กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
173 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630207 วัดช่องลม นันทวุฒิ  ปานศรีแก้ว ครู
174 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660530 เซกา เจษฎา  มหาโคตร ครู
175 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680370 บ้านนาส่อนโพนทัน นางณิชารีย์  เมาะราษี ครู
176 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380105 บ้านลาดแค นางสาวเบญจมาศ  สุภาทอน ครู
177 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040360 บ้านจันทิมา กฤษชญาภา  พัชนี ครู
178 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280112 บ้านอ่าวยาง เฉลิมเดช เกษมสุขไพศาล  เกษมสุขไพศาล ครูผู้ช่วย
179 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200168 บ้านแชะ ฉัตฑริกา  สุขกระโทก ธุรการ
180 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460096 ละอุ่นวิทยาคาร นิรุสนีย์  เจ๊ะบู ครู
181 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680186 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 3450400574803  ชนากานต์ ธรรมโหร ครู
182 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280130 บ้านวังยาว ธนันทน์ญา  เรียนรู้ ครูชำนาญการพิเสษ
183 9202 สพป.ตรัง เขต 2 140131 บ้านลำภูรา นุชรี  นุ่นจุ้ย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
184 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210258 บ้านในถุ้ง นางสาวพิมพา  หนูกัน ครูโรงเรียนบ้านในถุ้ง
185 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450743 บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) นายวิสิทธิ์  สว่างวงษ์ ครูชำนวาญการพิเศษ
186 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201296 บ้านหนองดู่ นายสมยศ  สีใส ผู้อำนวยการโรงเรียน
187 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470131 บ้านท่าเสา พรทิพย์  ปิ่นสกุล ครูผู้ช่วย
188 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130305 บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด นายสนิท  แสงแก้ว ครูธุรการ
189 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730259 คำสร้อยพิทยาสรรค์ วุฒิศาสตร์  แสนโคตร ครู
190 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680025 บ้านตาด พยอม  สายทอง ครู
191 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260716 บ้านเกต “สุตาประชาอุปถัมภ์” ว่าที่ร้อยโทณัฐวรรธน์  ชาญหิรัญกาญจน์ ครูธุรการ
192 6001 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 220032 วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) นางสาวศิริโฉม  ปรากฎรัตน์ ธุรการโรงเรียน
193 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360322 วัดเซิงหวาย เกตษฎาพร  มั่นอ้น ธุรการ
194 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270052 วัดกลางคลองสาม วชิรายุทธ   จอกทอง ครู
195 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240221 บ้านจะมาแกะ นายอามิน  ยะปา ครูผู้ช่วย
196 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530913 ภูมิซรอลวิทยา วราพร  สอนยศ ครู
197 1501 สพป.อ่างทอง 670038 วัดชัยสิทธาราม สุภัชชา  บัญฑิโต เจ้าหน้าที่
198 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020067 บ้านหินแหลม นายปิยะ   ทองคำขาว ครูโรงเรียนบ้านหินแหลม
199 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 630305 อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู นางสาวพัณณิตา   ฤทธิ์ชัย ครูผู้ช่วย
200 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410127 หนองโกวิทยกิจ ศศิธร  โพธิ์สม ธุรการโรงเรียน
201 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710431 บ้านดอนพันชาด ศกลวัฒน์  กองสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
202 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710431 บ้านดอนพันชาด อภิรักษ์  พุทธเสน ครู คศ.1
203 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570086 คลองกระแชงเตย อรไพลิน  สอนจันทร์ ครูผู้ช่วย
204 9501 สพป.ยะลา เขต 1 440137 บ้านอูเป๊าะ อานัส  อานัน ครู