รายชื่อเจ้าหน้าที่สถานศึกษาที่ยังไม่ได้อนุมัติให้ใช้งาน
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130082 บ้านห้วยม่วง พัชรินทร์  ชัยโย เจ้าหน้าที่ธุรการ
2 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130053 บ้านท่าหลุก นางสาว ศิริพร   ตั๋นแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ