รายชื่อเจ้าหน้าที่สถานศึกษาที่ยังไม่ได้อนุมัติให้ใช้งาน
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290255 วัดบุยายใบ สุรสิทธิ์   ผาสุข ครู
2 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200211 บ้านโนนตาพรม ตรีรัตน์  ทิศกระโทก ครูผู้ช่วย
3 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260334 บ้านหนองเอียน ศิริดาว  จันทเขต ครู
4 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710231 บ้านศรีบัว นายจัตุรพงศ์   บุญพร้อม ธุรการโรงเรียน
5 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050044 บ้านคำบอน Aphimongkon   Longsri ผู้อำนวยการ
6 4201 สพป.เลย เขต 1 520027 บ้านห้วยโตก นิรุจน์  พักกระโทก ผู้อำนวยการ
7 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040085 บ้านหงษ์ทอง พัชรี  พลธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน