รายชื่อเจ้าหน้าที่สถานศึกษาที่ยังไม่ได้อนุมัติให้ใช้งาน
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490363 หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา ธมลณัฏฐ์  อารีรมย์ ครู
2 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200191 รัฐการุณวิทยา อลงกรณ์  อุตชี ครู
3 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650095 บ้านโดนออง นายอุดมศักดิ์   กระแสโสม ครู
4 3801 สพป.บึงกาฬ 660136 บ้านหนองแวง เทพพร  เดิมมา ครูอัตราจ้าง
5 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680289 บ้านหนองสว่าง นางสาววิศรุตา  สว่างวงศ์ ครู คศ
6 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640557 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี นางสาวกุลจิราธรณ์  ทองสิพพัญญู ครู
7 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120706 บุญเรืองวิทยาคม ธิดารัตน์  ชมภูชัย ครูผู้ช่วย