รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้อนุมัติ
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051169 เวียงวงกตวิทยาคม พร้อมพล  บรรทุมพร ครู
2 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051095 นครขอนแก่น ปรารถนา  โสสีหา ครู
3 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640470 วัดบ้านส้อง สุนิตย์  ชูช่วยสุวรรณ รองผู้อำนวยการ
4 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640163 บ้านพรหมรังสิต วราพร  นุ้ยเจริญ ครู
5 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640178 บ้านเขาสามยอด ยุภาวดี  กิ่งแก้ว ครู
6 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360470 นครไทย นารีรัตน์  จันทร์งาม ครูผู้ช่วย
7 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360472 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก กฤษณะ  แก้วมณี ครู
8 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040232 บ้านน้ำดิบมะพร้าว สุพัตรา  นุ่มศรีวัง ครู
9 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040011 บ้านหนองกรด นายพีรชัย  เกณเกตุกรณ์ ธุรการโรงเรียน
10 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040049 คลองใหญ่วิทยา นางสาวสุอาภรณ์  กาเทียม ครูจ้างสอน
11 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640358 บ้านย่านดินแดง นางสุภัคสิริ  ตันติกานต์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน
12 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040077 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) ปนัดดา   ยอดทอง ครู
13 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040286 บ้านตอรัง รังสินันท์  แก้วประสงค์ ครู
14 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040242 บ้านเมืองพาน กรรณิการ์  โพธิ์รี ครู
15 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080299 บ้านเจ็ดเนิน รัตนาวลี  เชยจุ้ย ครู
16 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080190 วัดบางนาง พิชญาณ์มญชุ์  คำบาง ครูอัตราจ้าง
17 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240018 วัดกําแพง นางนรา  ศรีสิทธิ์พิศาล รักษาการโรงเรียน
18 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120067 บ้านหนองหม้อ ทรงสวาท  ใจมูล ครู
19 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040246 บ้านหนองหัววัว จินตนา  อาชาพล ครูอัตราจ้าง
20 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640505 บ้านธารอารี สุภาพร  ไกรแก้ว ครูชำนาญการ
21 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040074 วัดราษฎร์เจริญพร นางสุนันทา  ศิริเมือง ครูชำนาญการ
22 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080141 วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สุธัญญา  สีตา ครู
23 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120664 บ้านห้วยหมากเอียก นายดุสิต  ยานะธรรม ครู
24 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040448 สลกบาตรวิทยา ดลนภา  มั่นแก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนสลกบาตรวิทยา
25 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550492 จะนะวิทยา ฝาติเม๊าะ   หนิมา ธุรการ
26 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240107 บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) นางสาวบิสบัส  วาหะ ครูผู้ช่วย
27 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240013 บ้านโคกพะยอม นูรียะห์  บาฮา ครูโรงเรียนบ้านโคกพะยอม
28 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500204 บ้านเมืองตึง อรสา  เมืองมอง พนักงานราชการ
29 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080076 บ้านเขาแรต นายธราพงษ์  ผาสุข ครูชำนาญการ
30 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080021 วัดดอนดำรงธรรม นางกุหลาบ  ปูรณวัฒนกุล ครู
31 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550513 หาดใหญ่วิทยาลัย อัญธิกา  ไกรราษฎร์ ลูกจ้าง
32 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080124 วัดกลางคลองหลวง สมคิด  บุตรสนม ผู้อำนวยการโรงเรียน
33 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080117 วัดหน้าพระธาตุ สุธาศิณี  ถิ่นทวี เจ้าหน้าที่ธุรการ
34 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051121 หนองเสาเล้าวิทยาคาร จิราพรรณ  ดอนม่วง ครู
35 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310040 วัดเทพคันธาราม วัชรพงษ์  ดียิ่ง ครูผู้ช่วย
36 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040438 หนองกองพิทยาคม นายภูมิศักดิ์   คันธะชุมภู ครู
37 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310167 วัดบ้านม้า พัชรี  ผ่องถ้อย ครู
38 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460099 ปากจั่นวิทยา นิตยา  พรหมจิตร ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
39 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080167 อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ นางสาวแสงเทียน  สิงห์ ธุรการ
40 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080306 บ้านเขาวังแก้ว ยงยุทธ  ยี่สุ่นหอม ครูอัตราจ้าง
41 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080283 บ้านทับร้าง เจษฎา  มินตา ครู
42 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310246 วัดหนองบัว เสาวคนธ์  เจริญมังษา ผู้อำนวยการ
43 8501 สพป.ระนอง 460078 บ้านปากแพรก นายก้อรี  บิลอะหลี ครู
44 8501 สพป.ระนอง 460073 ระวิราษฎร์บำรุง นายสำราญ   ศิริชาติ ครู
45 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350374 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ เฉลิมพร  เพชรนิล ครู
46 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480219 วัดโคกพระเจริญ พรเพ็ญ   จันทร์เจริญ ครู
47 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480248 บ้านมณีลอย ศิริลดา  รสชุ่ม ครูผู้ช่วย
48 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120659 อนุบาลดงมหาวัน นายประหยัด  ทัพธานี ผู้อำนวยการโรงเรียน
49 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040077 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) นางสาวธาฬินี  โยชนะ ธุรการโรงเรียน
50 8501 สพป.ระนอง 460068 บ้านสำนัก นายคมเพชร  ศรีไชย ครู
51 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310314 วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) นางสาวชลาลัย  ชูรัส ครู
52 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040082 บ้านท่าเสลี่ยง ศิริรักษ์  หอมรื่น ครู
53 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410576 บ้านผือ เปรมปรีดิ์  เวียงนนท์ ครู
54 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410182 บ้านคุยเชือก ศริตวรรธน์  เวียงนนท์ ครู
55 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040029 บ้านหนองสะแก นวลสวาท  โอชารส หัวหน้าเจ้าหน้าที่
56 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410136 บ้านโคกกลาง เอกภักดิ์  เข็มพิลา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
57 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410574 บ้านผักแว่น บุญทัย  เลพล ครู
58 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410130 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว นางศิราณี  จันทะปัสสา ครู
59 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040412 บ้านมะเดื่อชุมพร กรรณิกา  ฟักแฟง ครู
60 4202 สพป.เลย เขต 2 520445 โคกสง่า ละออ  ตาดี ครู
61 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490406 ชัยบาดาลพิทยาคม เกศกัญญา  กรดเกล้า ครู
62 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040020 บ้านทุ่งเศรษฐี ปัทมา   สรรพานิช ครูชำนาญการ
63 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051094 โคกสีพิทยาสรรพ์ เปรมจิตต์  โกพลรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
64 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480303 บ้านหนองปากชัฎ อาทิตยา  อินทจร ครู
65 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040456 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร วรินดา  ลอสวัสดิ์ ครูอัตราจ้าง
66 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040281 บ้านโนนจั่น สุจิตรา  เชื้อกุลนันท์ ครู
67 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040281 บ้านโนนจั่น วรรณนิษา  ทองน้อย ครู
68 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051112 หนองเรือวิทยา นางสาวช่อผกา  นาคอก ครูผู้ช่วย
69 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640175 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ นายวันชัย   ใสสด ครู
70 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410073 บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ นางจิตรา  ศรีสารคาม ครู
71 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120032 บ้านบ่อทอง นางวาสนา  พัวตระกูล ครู
72 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410171 บ้านหนองเหล็ก ราณี  แสงฤทธิ์ ครู
73 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690333 ทองแสนขันวิทยา สยมภู  ปัญญาเหมือง ครู
74 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610142 สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์) วิกร  ยิ้มย่อง ครู
75 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370098 วัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103 นางวราวรรณ  ศรีสุขใส รักษาการ
76 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120031 บ้านถ้ำผาตอง สุกิจ  พินิจ หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ
77 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410020 บ้านกุดแคน ปัญญา  ซ้ายยศ ครูโรงเรียนบ้านกุดแคน
78 8501 สพป.ระนอง 460085 บ้านทะเลนอก จาริญา  นิ่มนวล เจ้าหน้าที่ธุรการ
79 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210530 บ้านไสพลู นางชนากานต์  มายะเฉียว ครูชำนาญการพิเศษ
80 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210530 บ้านไสพลู นางชนากานต์  มายะเฉียว ครูชำนาญการพิเศษ
81 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280134 ธนาคารออมสิน ดวงชีวัน  ยานศิริ ครู
82 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540626 สกลราชวิทยานุกูล ธราดล  ภูมิวงษ์ ครู
83 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380619 แคมป์สนวิทยาคม สมหมาย  อินทะโชติ ครู
84 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410031 บ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร) นายสนั่น  สมบูรณ์ ครู
85 8301 สพป.ภูเก็ต 400013 บ้านอ่าวน้ำบ่อ กิตติ   ชินณฤวงษ์สกุล ครูผู้ช่วย
86 6301 สพป.ตาก เขต 1 160058 บ้านยางโองนอก อาทิชา  จันผง ครู
87 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680356 บ้านกาลึม นางสาวอัญชลี  ใจดี ครูผู้ช่วย
88 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 590120 หลักสองส่งเสริมวิทยา ลำยอง  คงสงฆ์ ครู
89 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080147 วัดอัมพวนาราม วรรณภา  ยุทธนาการ ธุรการ
90 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210141 วัดท่าเสม็ด อนุวัฒนา  เอียดขลิก เจ้าหน้าที่ธุรการ
91 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 210702 วัดสมควร นางสาวสุทธาทิพย์  ไชยรักษา ครูชำนาญการพิเศษ
92 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550323 บ้านไร่ พิมพ์รดา  วชิรบาล ธุรการโรงเรียน
93 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260578 บ้านหนองกับ พัทชรกร  สญไธสง ธุรการโรงเรียน
94 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260178 บ้านคูบัว ฬุทัยญา  คงรีรัมย์ ครูธุรการ
95 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260193 บ้านโนนกลาง กัญญาภัทร  คำด้วง ครูธุรการ
96 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260551 บ้านโคกสุพรรณ วาสนา  ชินรัมย์ ครูธุรการ
97 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260561 บ้านหนองแคน วรรณา  เข็มรัตน์ ครูธุรการ
98 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260773 วัดเทพประดิษฐ์ สุพัตรา  สียางนอก ครูธุรการ
99 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260184 บ้านหนองบัว นางสาวน้ำอ้อย  เจียมจิตร์ ครูธุรการ
100 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260566 บ้านทุ่งวัง นางสาวสิริมา  พาโพธิ์พันธ์ ครูธุรการ
101 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260170 บ้านหนองหว้า ธีรารัตน์  อยู่แท้กูล ธุรการโรงเรียน
102 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260756 วัดไพรงาม สุภารวี  เทียมไธสง ครูธุรการ
103 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260172 บ้านปะคำดง อุบลทิพย์  เสาทอง ครูธุรการ
104 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260405 วัดวงษ์วารี บุญมี  ศุพรนุวัฒน์ ธุรการโรงเรียน
105 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260560 บ้านหนองปลาแดก วิศรุต  จิตไทย ธุรการ
106 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260838 บ้านขามพิมาย ณชารีญา  อุปฮาด เจ้าหน้าที่ธุรการ
107 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260826 บ้านหนองการะโก กนกวรรณ  สิงห์เสนา ครูธุรการ
108 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260759 วัดสุคันธารมย์ นางสาวอิสริยาภรณ์  แพนแก้ว ธุรการโรงเรียน
109 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260765 บ้านโนนไฮ ณัฐฐินันท์  เวชไธสง เจ้าหน้าที่ธุรการ
110 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260191 บ้านวังปลัด จรัลนิชย์  ศรีคุณ ธุรการ
111 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260187 วัดบ้านปะเคียบ จิดาภา  สุริยะชัย ธุรการโรงเรียน
112 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260203 ไตรคามศรีอนุสรณ์ นางสาวจิราภา  ซุยรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
113 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260181 บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) วาสิตา  ล้อดงบัง ธุรการโรงเรียน
114 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260654 วัดพนมวัน ชุมพร  บุญภา ธุรการ
115 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260762 วัดหลักศิลา นางสาวปาจรีย์  แสงเชื่อมตระกูล ครูธุรการ
116 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260641 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) อุมาวดี  อัปมะทัง ครูธุรการ
117 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260763 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) นายกฤติเดช  นนท์ธีระโชติ ธุรการโรงเรียน
118 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260761 จุฬางกูรวิทยา นายเอกภาค  วุฒวัณณ ธุรการ
119 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260659 วัดสระทอง อัจฉยาพร  พวงไธสง ธุรการ
120 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260572 บ้านโนนยาง สุทิน  นายสุทิน อินทร์สำราญ ธุรการ
121 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260535 บ้านคูขาด วทันยา  บุตรศรี ธุรการโรงเรียน
122 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260640 อนุบาลนาโพธิ์ พัชรนันท์  เกรียงไกรยศ ครูธุรการ
123 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260207 บ้านหนองไทร หทัยทิพย์  แสงชัย ธุรการ
124 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260649 วัดธาตุ นางสาวสุภาพร  ยมไธสง ธุรการ
125 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260186 บ้านโจด กลอยใจ  สุขแม้น ธุรการ
126 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260417 วัดโพธิ์ กตัญญา  โพธิขำ ธุรการ
127 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260174 วัดบ้านสำราญราษฎร์ นางสาวสกาวรัตน์  เชื้อแคนอ้น ครูธุรการ
128 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260559 บ้านปากช่องสนามชัย พิกุล  บุญคุ้ม ครูธุรการ
129 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260182 บ้านปะคำสำโรง ไพลิน  เรณู เจ้าหน้าที่ธุรการ
130 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260644 บ้านโศกกะฐิน ฉัตรชัย  พินไธสง ครูธุรการ
131 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260556 บ้านเมืองแก นายทรงพล  เสริมราษฏร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
132 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210292 บ้านจำปา โสมสุรีย์   คชนูด ธุการโรงเรียน
133 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260180 บ้านโศกนาคท่าม่วง วุฒินันท์  วุฒินันท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
134 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530253 บ้านป่าใต้ นางภรภัสสรณ์  ผลสุข ครูผู้ช่วย
135 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550249 บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ จำเนียร  อินทโร ครู
136 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640234 บ้านดอนเสาธง นางสาววันทการ  วรรณพันธ์ ครูผู้ช่วย
137 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260581 วัดบ้านสวายตางวน วัชรพล  มะลิซ้อน ธุรการ
138 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680407 บ้านหมูม่นโพนสว่าง วิสาน  กาฬพันธ์ ครู
139 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450310 บ้านโนนไชยศรี นภาพร  จรบุรมย์ ธุรการโรงเรียน
140 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710395 บ้านห้วยฝ้าย นายพลชิต  ยิ่งยืน ครู
141 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280080 ประชาราษฏร์บำรุง ณรงค์  เขียวอิ่ม ครู
142 3502 สพป.ยโสธร เขต 2 430284 บ้านนาจาน นุชจิลาวรรณ  จันทร์ไข ครู
143 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051175 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม นายวิฑูรย์  สมบัวคู ครู
144 5101 สพป.ลำพูน เขต 1 510070 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เพ็ญแข  ดีจิตกาศ ครู
145 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270182 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ชาญณรงค์  จันทร์หอม หัวหน้างานพัสดุ
146 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010245 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ นภิสรา  อุษณีษ์พันธุ์ ครูผู้ช่วย
147 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660443 บ้านนายาง อัครพล  อ่อนสันสี ครู
148 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470018 วัดกรอกยายชา นายสันติ  แสวงทรัพย์ ครู
149 9502 สพป.ยะลา เขต 2 440114 อาสินศึกษา สะรอนิง  ยามา ครู
150 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500362 บ้านสบลี พัชรีพร  มักได้ ธุรการ
151 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500194 บ้านแม่สุขใน ณัฐเกศ  เสรีสวัสดิ์ ธุรการโรงเรียน
152 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500348 บ้านหัวฝาย นฤมล  อดเหนียว ธุรการโรงเรียนบ้านหัวฝาย
153 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500351 บ้านช่อฟ้า จันทิมา  สัตย์มาก ธุรการ
154 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500346 บ้านนาไหม้ ชมพูเพ็ญ   ศิริคาม ธุรการ
155 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490018 วัดสระมะเกลือ นางสมส่วน  เกลียวเงิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระมะเกลือ
156 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 760318 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ นัฐฐา  โพธิ์เศษ พนักงานราชการ
157 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270184 ธัญบุรี จุไรภรณ์  พงษ์ศรีสันติ หัวหน้างานพัสดุ
158 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680634 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ นายอนุชา  ภูหัดสวน ครู
159 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640419 วัดตรีธาราราม นางสาวอมรรัตน์  ม่วยอารี เจ้าหน้าที่ธุรการ
160 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100361 บ้านท่าวังย่างควาย สุกัญญา  มงคล ธุรการ
161 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260794 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) นางนปภา  กุยราพเนาว์ ครู
162 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260617 บ้านสระตะเคียน นายสมบัติ  โพธิ์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียน
163 5302 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 690128 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 วราภรณ์  ทองพุ่ม ครู
164 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 030333 บ้านเหล่าภูพานวิทยา คณาวุฒิ  บุญแสน เจ้าหน้าที่ธุรการ
165 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530253 บ้านป่าใต้ นางพรพิมล   พิศงาม ครู
166 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450545 บ้านโนนปลาเข็ง นางสาวนรินธรณ์   นางสาวนรินธรณ์ วรรณโส ธุรการ
167 5502 สพป.น่าน เขต 2 250287 บ้านน้ำลาด บริมาส  เทพทิพย์ ครูผู้ช่วย
168 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210678 บ้านปลายรา มนตรี  หมานหมีน ครูผู้ช่วย
169 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210620 วัดพรหมโลก นางสาวเกตุณภัส  เฉลิมวรรณ ครู
170 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480326 บ้านชัฎหนองหมี จันทร์จิรา  บัวล่า ครู
171 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710826 บ้านหนองหอย จิราภรณ์  ณ อุบล ธุรการ
172 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710447 บ้านห้วยดู่ นายอารักษ์   พิมพ์บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
173 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130063 บ้านท่าข้าม กนกอร  บุญเทียม เจ้าหน้าที่ธุรการ
174 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710854 บ้านกุดก่วยโนนเจริญ วรณัน   พันธ์ผูก พนักงานธุรการโรงเรียน
175 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290143 อนุบาลนาดี เกียรติศักดิ์  ทัศคร ผู้อำนวยการโรงเรียน
176 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660485 บ้านสาวแล ทิวา  โม้เมือง ครู
177 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 220431 บ้านห้วยตะโก รัตนา  มุกดา ครู
178 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530058 บ้านหญ้าปล้อง ดาว  ณัฐนันท์ ทองทิพย์รุจิภาส ธุรการ
179 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710863 บ้านนาคอ นางสาวรัตน์ติกาล  สมพิพงษ์ ธุรการ
180 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201245 บ้านคลองขามป้อม สิริขวัญ  แจ่มเพ็ง ธุรการ
181 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710821 บ้านจันทัย ฉัตรสุดา  มั่นสัตย์ ธุรการ