รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้อนุมัติ
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490143 บ้านเขาแหลม สมฤดี  แสงแสน ครูผู้ช่วย
2 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150136 แหลมงอบวิทยาคม เมธาวี  โคตรทะจักร ครูผู้ช่วย
3 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640158 สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 โสภาภรณ์  สงวนชิด ครู
4 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051170 เวียงนครวิทยาคม สิทธิศักดิ์  พิบูลรัตน์ ครูผู้ช่วย
5 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051098 ขอนแก่นวิทยาลัย พงษ์เทพ  แนวทอง ครู
6 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051131 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก พรพิมล   ผาพิมูล ครู
7 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051177 ชนบทศึกษา ประมวล  สุขสนิท ครู
8 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051169 เวียงวงกตวิทยาคม พร้อมพล  บรรทุมพร ครู
9 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051143 ยางคำพิทยาคม นิพนธ์  ทองประดับ ครูผู้ช่วย
10 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051095 นครขอนแก่น ปรารถนา  โสสีหา ครู
11 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051145 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา มัทนียา  เพ็ชรนอก ครูผู้ช่วย
12 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640470 วัดบ้านส้อง สุนิตย์  ชูช่วยสุวรรณ รองผู้อำนวยการ
13 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051076 ไตรราษฎร์สามัคคี นางไพรัตน์  โจทย์จันทร์ ครู
14 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720019 วัดชนะสงคราม ปุณฑริกา  ฤดีกิจดำรง ครู
15 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720029 วัดหงส์รัตนาราม สิปปกร  บุนนาค ครูผู้ช่วย
16 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050923 บ้านกอกโนนแต้ นายสมทรง  ยันต์ชมภู ครู
17 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240234 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) อับดุลเราะมัน  บูละ ครู โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
18 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051078 บ้านโนนแดง นางสวาท  พรหมกัลป์ ครู
19 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640163 บ้านพรหมรังสิต วราพร  นุ้ยเจริญ ครู
20 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240275 ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) อัสมา  มือลี ครู
21 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560174 กำแพงวิทยา อารียา  เพ็ชรรัตน์ ครู
22 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240228 นิคมสร้างตนเองแว้ง นายมะหะมะซับรี  ดือรอแม ครู
23 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050769 บ้านหนองแดง ทวนทอง  โม้เมือง ครู
24 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680156 บ้านเมืองพรึก นาง อรสา   ภูครองหหิน ครู
25 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640178 บ้านเขาสามยอด ยุภาวดี  กิ่งแก้ว ครู
26 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120037 บ้านห้วยแม่ซ้าย ประธูปทิพย์  พลเยี่ยม ครู
27 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120037 บ้านห้วยแม่ซ้าย ประธูปทิพย์  พลเยี่ยม ครู
28 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360470 นครไทย นารีรัตน์  จันทร์งาม ครูผู้ช่วย
29 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360472 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก กฤษณะ  แก้วมณี ครู
30 6302 สพป.ตาก เขต 2 160214 บ้านร่มเกล้า 4 นางสาวณัฐวดี  นิ่มนวล ครูผู้ช่วย
31 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040232 บ้านน้ำดิบมะพร้าว สุพัตรา  นุ่มศรีวัง ครู
32 6302 สพป.ตาก เขต 2 160137 บ้านปูแป้ นางสาวจันทิมา  ปิ่นสกุล ครู
33 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120422 บ้านดอยช้าง นายสยาม  ตาวงค์ ครู
34 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040011 บ้านหนองกรด นายพีรชัย  เกณเกตุกรณ์ ธุรการโรงเรียน
35 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040049 คลองใหญ่วิทยา นางสาวสุอาภรณ์  กาเทียม ครูจ้างสอน
36 6302 สพป.ตาก เขต 2 160259 รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี อนุวัฒน์  เวียงเกตุ ครู
37 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640358 บ้านย่านดินแดง นางสุภัคสิริ  ตันติกานต์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน
38 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050767 บ้านโสกไผ่ พัชรนันท์  ชำกรม ครู
39 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120065 บ้านสันกลาง ชญานิษฐ์  ศรีบุญมี ธุรการโรงเรียน
40 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040077 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) ปนัดดา   ยอดทอง ครู
41 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040286 บ้านตอรัง รังสินันท์  แก้วประสงค์ ครู
42 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040242 บ้านเมืองพาน กรรณิการ์  โพธิ์รี ครู
43 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230014 ทานสัมฤทธิ์วิทยา ประติพัฒน์  เพ็งอาทิตย์ ครู
44 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080299 บ้านเจ็ดเนิน รัตนาวลี  เชยจุ้ย ครู
45 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080190 วัดบางนาง พิชญาณ์มญชุ์  คำบาง ครูอัตราจ้าง
46 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050361 บ้านวังชัย ทวิช  มังคะตา ครู
47 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280116 บ้านถ้ำเขาน้อย พนิดา  รัตนภรณ์ ครูผู้ช่วย
48 5702 สพป.เชียงราย เขต 2 120313 ป่าแดงวิทยา บุญฤทธิ์  จำรัส ครู
49 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050189 บ้านโนนน้ำผึ้ง นริษร  เชื้ออัญ ครู
50 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240018 วัดกําแพง นางนรา  ศรีสิทธิ์พิศาล รักษาการโรงเรียน
51 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120067 บ้านหนองหม้อ ทรงสวาท  ใจมูล ครู
52 8201 สพป.พังงา 330066 บ้านบางหว้า นางสาวจารีรัตน์   ชูแก้ว ครู
53 9101 สพป.สตูล 560119 บ้านขอนคลาน อภิชาติ  สองหลง พนักงานธุรการ
54 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600224 วัดสวนทองรวมมิตร นายวัฒนา  ชาพวงค์ ครู
55 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640329 วัดวิเวการาม สายัน  ชามทอง ครูผู้ช่วย
56 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040246 บ้านหนองหัววัว จินตนา  อาชาพล ครูอัตราจ้าง
57 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200678 จตุคามวิทยาคม นางจินตนา  โฉมจังหรีด ครู
58 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020405 บ้านหนองผักแว่น ธนภัค  ืัทับทิมศรี เจ้าหน้าธุรการ
59 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640505 บ้านธารอารี สุภาพร  ไกรแก้ว ครูชำนาญการ
60 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050336 บ้านโนนเชือก สุวิช  สะท้านบัว เจ้าหน้าที่พัสดุ
61 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740273 ชุมชนบ้านหนองแวง ไพศาล  จิตตวิวัฒนา ครูผู้ช่วย
62 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650704 บ้านละเอาะ นายอุดม  ทรงศรี ครู
63 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040074 วัดราษฎร์เจริญพร นางสุนันทา  ศิริเมือง ครูชำนาญการ
64 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600044 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) อัญชลี  รักษาแดน ครูอัตราจ้าง
65 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201088 บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ จินทภา  ขันธะหัตถ์ ครู
66 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120004 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) ทวีศักดิ์  จิตต์สุวรรณ ครู
67 1501 สพป.อ่างทอง 670130 วัดเกษทอง สกลวรรณ  รูปหุ่น ครู
68 6302 สพป.ตาก เขต 2 160151 บ้านสันป่าไร่ ปรัชญา  เสมา ครู คศ.2
69 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720029 วัดหงส์รัตนาราม เกียรติศักดิ์  สายสุวรรณ ครูผู้ช่วย
70 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680180 บ้านวาปี ฉันทนา  ทองไวย์ ครู
71 8201 สพป.พังงา 330098 วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ วรพล  ตราเต็ง ครู
72 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201205 บ้านบะใหญ่ วรรณนิภา  แก้วสันเทียะ ครูอัตราจ้าง
73 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450713 บ้านป่าแหนหนองไร่ นางสาวบุษกร  แสนหว้า ครูธุรการ
74 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380120 บ้านวังปลาช่อน ชนาพร  ดอยลอม ครูผู้ช่วย
75 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201415 พิมายดำรงวิทยาคม นางสาวณัฐการติ์  ทองคลี่ ครู
76 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 420035 บ้านแม่โข่จู นายบุญเลิศ  อรุณแจ่มวิไล ครูผู้ช่วย
77 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680623 บ้านตาดโตนไร่เดชา นายธนาชัย  บึงมุม ครู
78 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450734 บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) สุปรีดา  โยธาแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
79 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450735 บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) เบ็ญจาร์  พรมโสภา ครูธุรการ
80 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450736 หัวนางามวิทยา รัตติยา  มะโน ครู
81 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270096 วัดโพสพผลเจริญ ศุภรัตน์  เลิศสุทธิไกรศรี ครูผู้ช่วย
82 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480092 วัดโพธิ์รัตนาราม กาญจนา  ปัตทุมมา เจ้าหน้าที่พัสดุ
83 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120036 บ้านห้วยขม พัชรนันท์   ทิพย์นพคุณ ครู
84 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130994 เชียงดาววิทยาคม สมเกียรติ  ดำฤทธิ์ ครู
85 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030023 ห้วยตูมวิทยาคาร ผดุงศักดิ์  ทบประดิษฐื ครู
86 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450800 บ้านนางาม วิรัตน์  สืบกินร ครู
87 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030041 ดงน้อยสงเคราะห์ มนตรี  แสงวงค์ ธุรการโรงเรียน
88 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270155 วัดธรรมราษฏร์เจริญผล กานต์   สุขกลาง พนักงานราชการ
89 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640192 วัดเขาพนมแบก มนิตา  ชื่นพิศาล ครูชำนาญการพิเศษ
90 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080141 วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สุธัญญา  สีตา ครู
91 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620361 บ้านสวนวิทยาคม อมรรัตน์   สุขเจริญ เจ้าหน้าที่
92 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280091 บ้านอ่างทอง กีรติ  เลื่อนสูงเรนิน พนักงานราชการ
93 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640405 บ้านราษฎร์ประสานจิต จารุณี  รุ่มจิตร ธุรการ
94 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450146 บ้านดงกลาง นางสาวเพลินพิตา   ปาประโม ธุรการโรงเรียน
95 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680695 บ้านคำจวง นายสุนทร   สุริยะจันทร์ สุริยะจันทร์
96 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510163 ชุมชนบ้านป่าไผ่ ศุภชัย  ปัดแก้ว ครู ชำนาญการ
97 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450181 บ้านจันทร์สว่าง รุจิรา  ผ่านสำแดง ครู
98 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530236 บ้านทุ่งขนวน นายยงยุทธ  นนทา ธุรการ
99 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530237 บ้านโนนเรือคำบอน นายปรีชา  โกศัลวัฒน์ ครู
100 8201 สพป.พังงา 330010 อนุบาลพังงา นายจิระวิน  ชูไพ ครู
101 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360167 ศึกษาลัย เชาวฤทธิ์  สุ่มรอด ครูธุรการ
102 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160255 พบพระวิทยาคม นายเฉลิม  ระบอบ ครู
103 1501 สพป.อ่างทอง 670056 ชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) พิมพ์นิภา  ประยงค์แย้ม ครู
104 6301 สพป.ตาก เขต 1 160074 บ้านท้องฟ้า อโนชา  ฮวบน้อย ครู
105 9002 สพป.สงขลา เขต 2 550039 ท่าจีนอุดมวิทยา นางดราภรณ์  อวะภาค เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
106 8401 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 640013 วัดนทีคมเขต นางปุญชรัศมิ์  ชัยบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
107 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690297 บ้านท่าช้าง นางปรมพร  ทิพย์พรม ครูผู้ช่วย
108 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051029 บ้านหนองบัวคำมูล บุรารัตน์   สุริยงค์ ธุรการ
109 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100280 บ้านโนนตาด นายวินิช  จิณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
110 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450758 บ้านหมูม้น มาณวิกา  ศรีโท ครู
111 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051147 บ้านลานวิทยาคม ณัฐิดา  วงษ์ประสิทธิพร ครูผู้ช่วย
112 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051147 บ้านลานวิทยาคม ศศิฉาย  ไตรสุนทร ครูผู้ช่วย
113 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120664 บ้านห้วยหมากเอียก นายดุสิต  ยานะธรรม ครู
114 3601 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 100440 บ้านโนนโพธิ์ ลัดดา  ชนะจอก เจ้าหน้าที่ธุรการ
115 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740096 วัดหนองติม นางสาวศิริพร  วงษ์สุทโท ครู
116 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070284 บ้านท่าโพธิ์ นางสาวภัชสุ  บุญประกอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
117 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490025 โคกลำพานวิทยา นางศิริพร   วงษ์สละ ครู
118 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 020410 บ้านหนองปลาไหล วลัญช์รัตน์   จิตมะกล่ำ ครู
119 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130397 บ้านบวกหมื้อ นายนันทวัฒน์  สกุลชัยลี ธุรการ
120 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560174 กำแพงวิทยา สุรศักดิ์  หมู่เก็ม ผู้อำนวยการโรงเรียน
121 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201137 ชุมชนบ้านทับสวาย ปวิตรา  สายจริงวงค์ พนักงานราชการ
122 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201133 บ้านหนองตะไก้ ธงชัย  แทนจะโปะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
123 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110113 วัดบางแหวน นางสาวมิสิมา  เลิศนรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
124 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050769 บ้านหนองแดง นายสถิตย์  เกตสา ครู
125 1501 สพป.อ่างทอง 670087 วัดไตรรัตนาราม นางสาวสุทัศน์ดาว  ยอดพรม ธุรการ
126 6302 สพป.ตาก เขต 2 160170 บ้านแม่สละ ว่าที่ร้อยตรี ธวัชชัย  แสงแปลง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
127 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060188 บ้านช่องกะพัด นายพีรพล  วงศ์ศรีเทพ ครู
128 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110138 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ นายธีระพันธ์  เพ็ชรคีรี ครู
129 6302 สพป.ตาก เขต 2 160204 ห้วยน้ำนักวิทยา สิริพร  สอนเม่น ครู
130 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050039 บ้านม่วง นางสาวพานทอง  พันธุ์โภคา ธุรการโรงเรียน
131 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120078 บ้านป่าแหย่ง นางสาวลดาวัลย์  สิงห์แก้วทอง ครู
132 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050340 บ้านหัวดง นายยศธนา  กรองไตร ครูธุรการ
133 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190003 บ้านสําราญ ยุทธนา  รัตโน ครู
134 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190272 บ้านวังโพธิ์ นายปิยะวรรณ  ศรีวรรณ ครู
135 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190271 บ้านกุตาไก้ นายพิพัฒนวิทยา   สุนทราวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
136 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650309 บ้านหนองหรี่ นายรงศักดิ์   ฉลาดเฉลียว ครู