รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้อนุมัติ
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200305 ชุมชนพลับพลา ดนุวัศ  ไชยสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 100700 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 711105 อุบลปัญญานุกูล นายนิรพล  บุญทา ครูช่วยสอน
3 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410108 บ้านโพธิ์เงิน นางคำนึง  จันทะนันต์ ครู
4 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 360078 บ้านขุนน้ำคับ ปุณยนุช  เมืองแดง ครู
5 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410110 บ้านแสนสุข นางเสาวคนธ์   คำปลิว ครู
6 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190465 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม ปฏิพรรณ  พลเหี้ยมหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
7 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130886 บ้านหัวฝาย ภัทรานิษฐ์  อาภัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
8 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130490 บ้านโละ อาทิตย์  ทองสุวรรณ์ ครู
9 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130219 บ้านแม่ข่า วิลาวัลย์  ชมสวน ครูชำนาญการ
10 7702 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 280259 นเรศวรห้วยผึ้ง นางสาวปุญณิศา  แสงอัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130233 บ้านแม่ใจ นางสาวภัณฑิรา  ศรีใจ ครูผู้ช่วย
12 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540433 ชุมชนบงเหนือ นางสาวอนามิกา  อิ่มเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
13 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 130496 บ้านป่าแดง จริยา  อาจองกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
14 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410538 บ้านเหล่าหมากคำ นายศรายุทธ   พุทธลา ครู
15 8602 สพป.ชุมพร เขต 2 110262 วัดราษฎร์บำรุง พัชรีพรรณ  สิงห์นุกูล ครู
16 4901 สพป.มุกดาหาร 730104 คำบกราษฎร์นุกูล นางรุ้งชีวา  วังโคตรแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
17 4901 สพป.มุกดาหาร 730104 คำบกราษฎร์นุกูล เชาวน์วัศ  สลางสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ
18 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380295 บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) ณัฐภัทร   ยังคำมั่น ครู
19 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 380323 บ้านซับวารินทร์ กรวิภา  ทองเจริญ ครู
20 6302 สพป.ตาก เขต 2 160188 บ้านไม้กะพง นางสาวอรพินท์  ผาอ่าง ครู