รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้อนุมัติ
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490143 บ้านเขาแหลม สมฤดี  แสงแสน ครูผู้ช่วย
2 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150136 แหลมงอบวิทยาคม เมธาวี  โคตรทะจักร ครูผู้ช่วย
3 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640158 สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 โสภาภรณ์  สงวนชิด ครู
4 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051170 เวียงนครวิทยาคม สิทธิศักดิ์  พิบูลรัตน์ ครูผู้ช่วย
5 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051098 ขอนแก่นวิทยาลัย พงษ์เทพ  แนวทอง ครู
6 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051131 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก พรพิมล   ผาพิมูล ครู
7 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051177 ชนบทศึกษา ประมวล  สุขสนิท ครู
8 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051169 เวียงวงกตวิทยาคม พร้อมพล  บรรทุมพร ครู
9 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051143 ยางคำพิทยาคม นิพนธ์  ทองประดับ ครูผู้ช่วย
10 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051095 นครขอนแก่น ปรารถนา  โสสีหา ครู
11 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051145 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา มัทนียา  เพ็ชรนอก ครูผู้ช่วย
12 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640470 วัดบ้านส้อง สุนิตย์  ชูช่วยสุวรรณ รองผู้อำนวยการ
13 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720019 วัดชนะสงคราม ปุณฑริกา  ฤดีกิจดำรง ครู
14 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720029 วัดหงส์รัตนาราม สิปปกร  บุนนาค ครูผู้ช่วย
15 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050923 บ้านกอกโนนแต้ นายสมทรง  ยันต์ชมภู ครู
16 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240234 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) อับดุลเราะมัน  บูละ ครู โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
17 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640163 บ้านพรหมรังสิต วราพร  นุ้ยเจริญ ครู
18 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240275 ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) อัสมา  มือลี ครู
19 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240228 นิคมสร้างตนเองแว้ง นายมะหะมะซับรี  ดือรอแม ครู
20 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640178 บ้านเขาสามยอด ยุภาวดี  กิ่งแก้ว ครู
21 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120037 บ้านห้วยแม่ซ้าย ประธูปทิพย์  พลเยี่ยม ครู
22 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120037 บ้านห้วยแม่ซ้าย ประธูปทิพย์  พลเยี่ยม ครู
23 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360470 นครไทย นารีรัตน์  จันทร์งาม ครูผู้ช่วย
24 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360472 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก กฤษณะ  แก้วมณี ครู
25 6302 สพป.ตาก เขต 2 160214 บ้านร่มเกล้า 4 นางสาวณัฐวดี  นิ่มนวล ครูผู้ช่วย
26 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040232 บ้านน้ำดิบมะพร้าว สุพัตรา  นุ่มศรีวัง ครู
27 6302 สพป.ตาก เขต 2 160137 บ้านปูแป้ นางสาวจันทิมา  ปิ่นสกุล ครู
28 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040011 บ้านหนองกรด นายพีรชัย  เกณเกตุกรณ์ ธุรการโรงเรียน
29 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040049 คลองใหญ่วิทยา นางสาวสุอาภรณ์  กาเทียม ครูจ้างสอน
30 6302 สพป.ตาก เขต 2 160259 รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี อนุวัฒน์  เวียงเกตุ ครู
31 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640358 บ้านย่านดินแดง นางสุภัคสิริ  ตันติกานต์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน
32 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050767 บ้านโสกไผ่ พัชรนันท์  ชำกรม ครู
33 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040077 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) ปนัดดา   ยอดทอง ครู
34 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040286 บ้านตอรัง รังสินันท์  แก้วประสงค์ ครู
35 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040242 บ้านเมืองพาน กรรณิการ์  โพธิ์รี ครู
36 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230014 ทานสัมฤทธิ์วิทยา ประติพัฒน์  เพ็งอาทิตย์ ครู
37 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080299 บ้านเจ็ดเนิน รัตนาวลี  เชยจุ้ย ครู
38 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080190 วัดบางนาง พิชญาณ์มญชุ์  คำบาง ครูอัตราจ้าง
39 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050361 บ้านวังชัย ทวิช  มังคะตา ครู
40 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280116 บ้านถ้ำเขาน้อย พนิดา  รัตนภรณ์ ครูผู้ช่วย
41 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050189 บ้านโนนน้ำผึ้ง นริษร  เชื้ออัญ ครู
42 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240018 วัดกําแพง นางนรา  ศรีสิทธิ์พิศาล รักษาการโรงเรียน
43 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120067 บ้านหนองหม้อ ทรงสวาท  ใจมูล ครู
44 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640329 วัดวิเวการาม สายัน  ชามทอง ครูผู้ช่วย
45 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040246 บ้านหนองหัววัว จินตนา  อาชาพล ครูอัตราจ้าง
46 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200678 จตุคามวิทยาคม นางจินตนา  โฉมจังหรีด ครู
47 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640505 บ้านธารอารี สุภาพร  ไกรแก้ว ครูชำนาญการ
48 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040074 วัดราษฎร์เจริญพร นางสุนันทา  ศิริเมือง ครูชำนาญการ
49 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201088 บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ จินทภา  ขันธะหัตถ์ ครู
50 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120004 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) ทวีศักดิ์  จิตต์สุวรรณ ครู
51 6302 สพป.ตาก เขต 2 160151 บ้านสันป่าไร่ ปรัชญา  เสมา ครู คศ.2
52 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720029 วัดหงส์รัตนาราม เกียรติศักดิ์  สายสุวรรณ ครูผู้ช่วย
53 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201205 บ้านบะใหญ่ วรรณนิภา  แก้วสันเทียะ ครูอัตราจ้าง
54 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201415 พิมายดำรงวิทยาคม นางสาวณัฐการติ์  ทองคลี่ ครู
55 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120036 บ้านห้วยขม พัชรนันท์   ทิพย์นพคุณ ครู
56 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030023 ห้วยตูมวิทยาคาร ผดุงศักดิ์  ทบประดิษฐื ครู
57 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030041 ดงน้อยสงเคราะห์ มนตรี  แสงวงค์ ธุรการโรงเรียน
58 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640192 วัดเขาพนมแบก มนิตา  ชื่นพิศาล ครูชำนาญการพิเศษ
59 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080141 วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สุธัญญา  สีตา ครู
60 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280091 บ้านอ่างทอง กีรติ  เลื่อนสูงเรนิน พนักงานราชการ
61 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640405 บ้านราษฎร์ประสานจิต จารุณี  รุ่มจิตร ธุรการ
62 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530236 บ้านทุ่งขนวน นายยงยุทธ  นนทา ธุรการ
63 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530237 บ้านโนนเรือคำบอน นายปรีชา  โกศัลวัฒน์ ครู
64 6502 สพป.พิษณุโลก เขต 2 360167 ศึกษาลัย เชาวฤทธิ์  สุ่มรอด ครูธุรการ
65 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690297 บ้านท่าช้าง นางปรมพร  ทิพย์พรม ครูผู้ช่วย
66 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051029 บ้านหนองบัวคำมูล บุรารัตน์   สุริยงค์ ธุรการ
67 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051147 บ้านลานวิทยาคม ณัฐิดา  วงษ์ประสิทธิพร ครูผู้ช่วย
68 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051147 บ้านลานวิทยาคม ศศิฉาย  ไตรสุนทร ครูผู้ช่วย
69 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120664 บ้านห้วยหมากเอียก นายดุสิต  ยานะธรรม ครู
70 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 070284 บ้านท่าโพธิ์ นางสาวภัชสุ  บุญประกอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
71 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490025 โคกลำพานวิทยา นางศิริพร   วงษ์สละ ครู
72 6302 สพป.ตาก เขต 2 160170 บ้านแม่สละ ว่าที่ร้อยตรี ธวัชชัย  แสงแปลง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
73 6302 สพป.ตาก เขต 2 160204 ห้วยน้ำนักวิทยา สิริพร  สอนเม่น ครู
74 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120078 บ้านป่าแหย่ง นางสาวลดาวัลย์  สิงห์แก้วทอง ครู
75 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050340 บ้านหัวดง นายยศธนา  กรองไตร ครูธุรการ
76 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470130 บ้านหนองฆ้อ ยุพิน  บุญประเสริฐ เจ้าหน้าที่พัสดุ
77 6302 สพป.ตาก เขต 2 160171 บ้านอู่หู่ จินดา  คำแก้ว ครูโรงเรียนบ้านอู่หู่
78 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210801 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา เบญจวรรณ  กลสามัญ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ(ครูอัตราจ้าง)
79 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530185 บ้านโศกขามป้อม ศรัณยพัชร์  วงศ์กัญจะนาพัน ครู
80 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210815 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก ภาวดี  พรหมศาสน์ ครู
81 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130779 บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง สุริยา   กำมังละการ ครูคศ.
82 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650663 บ้านจรัส บรรยาย  สาทิพจันทร์ ชำนาญการพิเศษ
83 6301 สพป.ตาก เขต 1 160046 บ้านหนองบัวเหนือ ระพีพรรณ  ปานแดง ครู
84 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640511 บ้านคลองยา รัตนา  เพชรยัง ครู
85 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050147 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข พัชราภรณ์  ทับมูลตุ่น พี่เลี้ยงเด็กพิการ
86 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310244 วัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร กันยุมา   กสิกิจ ครู
87 6302 สพป.ตาก เขต 2 160139 บ้านห้วยนกแล ดวงดาว  สิงหาทา ครู
88 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660439 บ้านน้ำเป วัชรีพรรณ  ยกเทพ ครู
89 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640120 คีรีรัฐนิคม ภัทฑิรา มีบุญ  มีบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
90 6301 สพป.ตาก เขต 1 160057 บ้านสันกลาง ปราญชลี  ปัญญา ครูผู้ช่วย
91 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050450 ไตรมิตรวิทยาคาร นางสาวอรัญญา  แก่นจันทร์ ครู
92 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640202 บ้านตะกรบ นางสาวปิยมาส  เต้งชู ผู้อำนวยการโรงเรียน
93 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080088 วัดหนองบอนแดง ณัฏฐณิชชา  ธนูถนัด ครูผู้ช่วย
94 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080250 บ้านหนองผักหนาม ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพิน  ชินวงษ์ ครู
95 8301 สพป.ภูเก็ต 400050 บ้านลิพอน พัชราภรณ์  ใสหลวง เจ้าหน้าที่ธุรการ
96 1701 สพป.สิงห์บุรี 610006 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อุษา  เสวกวิหารี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
97 1701 สพป.สิงห์บุรี 610112 วัดกลาง นางสาวจุฬาลักษณ์  อยู่โทน ครูชำนาญการ
98 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030620 สหัสขันธ์ศึกษา มลฤดี  ภูยิ่ง ครู
99 1701 สพป.สิงห์บุรี 610092 วัดอัมพวัน นราภรณ์  เพ็ชรนิล ธุรการ
100 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050044 บ้านคำบอน ธัญญารัตน์  ถนอมผล ธุรการโรงเรียน
101 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680757 บ้านนาต้องนาสมนึก พิศาล  ผิวศิริ ผู้อำนวยการ
102 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710421 บ้านดอนหมู นายบุญเดช  โสมรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดอนหมู
103 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200703 บ้านปลายดาบ ไพบูลย์  รักษ์พรมราช ครู
104 6302 สพป.ตาก เขต 2 160218 รวมไทยพัฒนา 2 นายปกรณ์  มาฉิม ครู
105 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130009 บ้านโป่งน้อย นายสุภาพ   บริบูรณ์ ครู ชำนาญการ
106 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050068 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา นางชุลีพร  ฤทธิ์รักษา ครู
107 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 130020 วัดป่าตัน คมกฤษณ์  ขันตี ครูผู้ช่วย
108 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050365 บ้านคำบง เด่น  ตาตะมิ ครู
109 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370128 บ้านเขาอ่างแก้ว กวิสรา  วรภัทรขจรกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ
110 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 030158 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา นางสาวเสวานีย์  เดชบุรัมย์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร้ม
111 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200665 บ้านหนองคอกควาย(คุรุประชานุสรณ์) นายไพบูลย์  คำอู ครูชำนาญการพิเศษ
112 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370072 บ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) กนกพิชญ์   อรชร ธุรการโรงเรียน
113 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060187 บ้านคลองครก นิตยา  พงษ์พระเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองครก
114 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480015 วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) ปาริชาติ  บานบุรี ครู
115 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040446 โค้งไผ่วิทยา รัชนีวรรณ  ขัดบง ครู
116 6402 สพป.สุโขทัย เขต 2 620338 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) นางสาวรุจิรา   พูลเพิ่ม ชำนาญการพิเศษ
117 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740127 บ้านหนองแก อรุณรัตน์  มีวงษ์ ครูผู้ช่วย
118 6101 สพป.อุทัยธานี เขต 1 700101 วัดหนองสระ วิไลวรรณ   แรงกสิกรณ์ ครู
119 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300329 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี กุลธีร์  ใจสุภาพ พนักงานราชการ
120 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040457 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม นิศาชล  ศรีชัยวงศ์ ครู
121 5005 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 130847 บ้านหนองบัวคำ ปฐมพงษ์  หล้าพระบาง ครู
122 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230162 ปากเกร็ด นางจุฑารัตน์   เสนางคนิกร ครูผู้ช่วย
123 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330182 ตะกั่วป่าคีรีเขต นางสาววันวิสาข์  ทองแดง ครู
124 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050969 บ้านภูคำเบ้า นรภัทร  สิทธิจักร ผู้อำนวยการโรงเรียน
125 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050303 บ้านม่วงหวาน เสาวภา  มินา ครูธุรการ
126 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050175 ทุ่งบ่อวิทยา นายมารุต  ใยแก้ว ครู
127 7101 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 020057 บ้านตะเคียนงาม นันทณา  ทองแดง ครู
128 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390191 บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) ณัฐกานต์  อินใจ ครู
129 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410460 บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ ปภัชญา  รักษาพล ครู
130 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 100408 บ้านโคกกุง อัจฉราพร  สูงชัยภูมิ รองผู้อำนวยการ
131 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450765 วังยาวเจริญวิทย์ วิลาวัลย์  พรมแพน ครู
132 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210095 วัดกะเปียด กาญจณา  เมธาวิรุฬห์ ครู
133 3701 สพป.อำนาจเจริญ 750091 ชุมชนโคกสารวิทยา รมณ  นันตระกูล เจ้าหน้าที่ธุรการ
134 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120674 บ้านไทรทอง เสาวณีย์  ไชยชมภู ครูชำนาญการ
135 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200014 บ้านหนองสะเดา นายจักรพงษ์   งอกสิน ครูผู้ช่วย
136 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020218 บ้านท่าทุ่งนา นางสาวธัญมาศ  จำปาแก้ว ครูผู้ช่วย
137 8601 สพป.ชุมพร เขต 1 110018 อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สำราญ  ขวัญพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียน
138 6202 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 040384 บ้านหนองหิน นายธีรพล  จาดดำ พนักงานราชการ
139 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450286 บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) นางทวิพร  เคนโยธา ครูผู้สอน
140 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710853 บ้านเอือดใหญ่ สิระพร  สายสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
141 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630352 วัดวังจิก นายวรวรรธน์  นวนศรีอ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
142 7203 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 630362 บ้านหนองบัวทอง ชฎาภรณ์  กิจเมือง ครู