รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้อนุมัติ
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051169 เวียงวงกตวิทยาคม พร้อมพล  บรรทุมพร ครู
2 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051095 นครขอนแก่น ปรารถนา  โสสีหา ครู
3 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640470 วัดบ้านส้อง สุนิตย์  ชูช่วยสุวรรณ รองผู้อำนวยการ
4 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640163 บ้านพรหมรังสิต วราพร  นุ้ยเจริญ ครู
5 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640178 บ้านเขาสามยอด ยุภาวดี  กิ่งแก้ว ครู
6 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360470 นครไทย นารีรัตน์  จันทร์งาม ครูผู้ช่วย
7 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360472 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก กฤษณะ  แก้วมณี ครู
8 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040232 บ้านน้ำดิบมะพร้าว สุพัตรา  นุ่มศรีวัง ครู
9 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040011 บ้านหนองกรด นายพีรชัย  เกณเกตุกรณ์ ธุรการโรงเรียน
10 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040049 คลองใหญ่วิทยา นางสาวสุอาภรณ์  กาเทียม ครูจ้างสอน
11 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640358 บ้านย่านดินแดง นางสุภัคสิริ  ตันติกานต์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน
12 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040077 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) ปนัดดา   ยอดทอง ครู
13 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040286 บ้านตอรัง รังสินันท์  แก้วประสงค์ ครู
14 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040242 บ้านเมืองพาน กรรณิการ์  โพธิ์รี ครู
15 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080299 บ้านเจ็ดเนิน รัตนาวลี  เชยจุ้ย ครู
16 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080190 วัดบางนาง พิชญาณ์มญชุ์  คำบาง ครูอัตราจ้าง
17 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240018 วัดกําแพง นางนรา  ศรีสิทธิ์พิศาล รักษาการโรงเรียน
18 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120067 บ้านหนองหม้อ ทรงสวาท  ใจมูล ครู
19 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040246 บ้านหนองหัววัว จินตนา  อาชาพล ครูอัตราจ้าง
20 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640505 บ้านธารอารี สุภาพร  ไกรแก้ว ครูชำนาญการ
21 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040074 วัดราษฎร์เจริญพร นางสุนันทา  ศิริเมือง ครูชำนาญการ
22 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080141 วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สุธัญญา  สีตา ครู
23 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120664 บ้านห้วยหมากเอียก นายดุสิต  ยานะธรรม ครู
24 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040448 สลกบาตรวิทยา ดลนภา  มั่นแก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนสลกบาตรวิทยา
25 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550492 จะนะวิทยา ฝาติเม๊าะ   หนิมา ธุรการ
26 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240107 บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) นางสาวบิสบัส  วาหะ ครูผู้ช่วย
27 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240013 บ้านโคกพะยอม นูรียะห์  บาฮา ครูโรงเรียนบ้านโคกพะยอม
28 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080076 บ้านเขาแรต นายธราพงษ์  ผาสุข ครูชำนาญการ
29 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080021 วัดดอนดำรงธรรม นางกุหลาบ  ปูรณวัฒนกุล ครู
30 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550513 หาดใหญ่วิทยาลัย อัญธิกา  ไกรราษฎร์ ลูกจ้าง
31 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080124 วัดกลางคลองหลวง สมคิด  บุตรสนม ผู้อำนวยการโรงเรียน
32 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080117 วัดหน้าพระธาตุ สุธาศิณี  ถิ่นทวี เจ้าหน้าที่ธุรการ
33 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051121 หนองเสาเล้าวิทยาคาร จิราพรรณ  ดอนม่วง ครู
34 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040438 หนองกองพิทยาคม นายภูมิศักดิ์   คันธะชุมภู ครู
35 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460099 ปากจั่นวิทยา นิตยา  พรหมจิตร ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
36 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080167 อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ นางสาวแสงเทียน  สิงห์ ธุรการ
37 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080306 บ้านเขาวังแก้ว ยงยุทธ  ยี่สุ่นหอม ครูอัตราจ้าง
38 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080283 บ้านทับร้าง เจษฎา  มินตา ครู
39 8501 สพป.ระนอง 460078 บ้านปากแพรก นายก้อรี  บิลอะหลี ครู
40 8501 สพป.ระนอง 460073 ระวิราษฎร์บำรุง นายสำราญ   ศิริชาติ ครู
41 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350374 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ เฉลิมพร  เพชรนิล ครู
42 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480219 วัดโคกพระเจริญ พรเพ็ญ   จันทร์เจริญ ครู
43 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480248 บ้านมณีลอย ศิริลดา  รสชุ่ม ครูผู้ช่วย
44 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120659 อนุบาลดงมหาวัน นายประหยัด  ทัพธานี ผู้อำนวยการโรงเรียน
45 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040077 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) นางสาวธาฬินี  โยชนะ ธุรการโรงเรียน
46 8501 สพป.ระนอง 460068 บ้านสำนัก นายคมเพชร  ศรีไชย ครู
47 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040082 บ้านท่าเสลี่ยง ศิริรักษ์  หอมรื่น ครู
48 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410576 บ้านผือ เปรมปรีดิ์  เวียงนนท์ ครู
49 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410182 บ้านคุยเชือก ศริตวรรธน์  เวียงนนท์ ครู
50 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040029 บ้านหนองสะแก นวลสวาท  โอชารส หัวหน้าเจ้าหน้าที่
51 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410136 บ้านโคกกลาง เอกภักดิ์  เข็มพิลา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
52 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410574 บ้านผักแว่น บุญทัย  เลพล ครู
53 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410130 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว นางศิราณี  จันทะปัสสา ครู
54 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040412 บ้านมะเดื่อชุมพร กรรณิกา  ฟักแฟง ครู
55 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490406 ชัยบาดาลพิทยาคม เกศกัญญา  กรดเกล้า ครู
56 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040020 บ้านทุ่งเศรษฐี ปัทมา   สรรพานิช ครูชำนาญการ
57 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051094 โคกสีพิทยาสรรพ์ เปรมจิตต์  โกพลรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
58 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480303 บ้านหนองปากชัฎ อาทิตยา  อินทจร ครู
59 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040456 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร วรินดา  ลอสวัสดิ์ ครูอัตราจ้าง
60 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040281 บ้านโนนจั่น สุจิตรา  เชื้อกุลนันท์ ครู
61 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040281 บ้านโนนจั่น วรรณนิษา  ทองน้อย ครู
62 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051112 หนองเรือวิทยา นางสาวช่อผกา  นาคอก ครูผู้ช่วย
63 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640175 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ นายวันชัย   ใสสด ครู
64 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120032 บ้านบ่อทอง นางวาสนา  พัวตระกูล ครู
65 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410171 บ้านหนองเหล็ก ราณี  แสงฤทธิ์ ครู
66 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690333 ทองแสนขันวิทยา สยมภู  ปัญญาเหมือง ครู
67 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610142 สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์) วิกร  ยิ้มย่อง ครู
68 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120031 บ้านถ้ำผาตอง สุกิจ  พินิจ หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ
69 8501 สพป.ระนอง 460085 บ้านทะเลนอก จาริญา  นิ่มนวล เจ้าหน้าที่ธุรการ
70 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380619 แคมป์สนวิทยาคม สมหมาย  อินทะโชติ ครู
71 8301 สพป.ภูเก็ต 400013 บ้านอ่าวน้ำบ่อ กิตติ   ชินณฤวงษ์สกุล ครูผู้ช่วย
72 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080147 วัดอัมพวนาราม วรรณภา  ยุทธนาการ ธุรการ
73 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550323 บ้านไร่ พิมพ์รดา  วชิรบาล ธุรการโรงเรียน
74 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550249 บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ จำเนียร  อินทโร ครู
75 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680407 บ้านหมูม่นโพนสว่าง วิสาน  กาฬพันธ์ ครู
76 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450310 บ้านโนนไชยศรี นภาพร  จรบุรมย์ ธุรการโรงเรียน
77 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051175 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม นายวิฑูรย์  สมบัวคู ครู
78 4302 สพป.หนองคาย เขต 2 660443 บ้านนายาง อัครพล  อ่อนสันสี ครู
79 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500348 บ้านหัวฝาย นฤมล  อดเหนียว ธุรการโรงเรียนบ้านหัวฝาย
80 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500351 บ้านช่อฟ้า จันทิมา  สัตย์มาก ธุรการ
81 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500346 บ้านนาไหม้ ชมพูเพ็ญ   ศิริคาม ธุรการ
82 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490018 วัดสระมะเกลือ นางสมส่วน  เกลียวเงิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระมะเกลือ
83 4102 สพป.อุดรธานี เขต 2 680634 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ นายอนุชา  ภูหัดสวน ครู
84 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640419 วัดตรีธาราราม นางสาวอมรรัตน์  ม่วยอารี เจ้าหน้าที่ธุรการ
85 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 450545 บ้านโนนปลาเข็ง นางสาวนรินธรณ์   นางสาวนรินธรณ์ วรรณโส ธุรการ
86 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480326 บ้านชัฎหนองหมี จันทร์จิรา  บัวล่า ครู
87 4301 สพป.หนองคาย เขต 1 660485 บ้านสาวแล ทิวา  โม้เมือง ครู
88 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500204 บ้านเมืองตึง นางสาวอรสา  เมืองมอง พนักงานราชการ
89 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200508 ไตรมิตรวิทยา เสาวลักษณ์  มุ่งต่อกลาง ครูผู้ช่วย
90 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500344 บ้านนางาม ดาราพร  ดีมาก ครูธุรการ
91 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 051082 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า นายบุญส่ง  พรรคะชะ ครูธุรการ
92 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051022 บ้านห้วยเตย สมยศ ทาอามาตย์  ทาอามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเตย
93 7102 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 020282 วัดพังตรุ นิพัทธิ์  จันทร์ประทัศน์ ธุรการโรงเรียน
94 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050949 บ้านหนองไทร บรรชุณา   ปานกลาง ธุรการ
95 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650781 เมืองแกพิทยาสรรค์ ประสิทธิ์  อุดหนุน เจ้าหน้าที่ธุรการ
96 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230086 แสงประเสริฐ ชาคริสต์  ทองรักชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
97 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201214 บ้านไทรงาม นายภูวไนย  ชิดเมืองปัก ครู
98 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050536 บ้านป่าเป้า บดีชัย  ชูเสน ธุรการโรงเรียน
99 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050540 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง สุกัญญา  คำแก้ว ธุรการ
100 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600068 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวกัญญ์ชิสา  ทุมมาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
101 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530632 บ้านพะวร นายวิทยา  วันเพ็ง ครูผู้ช่วย
102 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140171 บ้านทุ่งมะขามป้อม นุชณา  ขันประกอบ ครู
103 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 240241 บ้านมือบา บูรฮัน  เจ๊ะแว ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านมือบา
104 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260228 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) ณัฐพล  สว่างใหญ่ ครู
105 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 050397 บ้านกุดเชือก กิตติพงศ์  สีเทา ครูผู้ช่วย
106 9302 สพป.พัทลุง เขต 2 340175 วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) กาญจนา  มณีสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ
107 9003 สพป.สงขลา เขต 3 550307 บ้านป็อง เกศิณี  สืบเหม ครู
108 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 680028 บ้านสุขสมบูรณ์ จินตนา  นามมนตรี ธุรการ
109 7103 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 020075 บ้านหนองเจริญ นางมาลี  โชติชัย ครู
110 8501 สพป.ระนอง 460054 บ้านน้ำจืดน้อย นางสาวพัชราภรณ์   ทองมาก ครู
111 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350394 หนองโสนพิทยาคม นางสาวรังสิยา  ฉิมพาลี ครู
112 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540388 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) ปิยนุช  วิมลภักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
113 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080004 อนุบาลวัดช่องลม จารุวรรณ  ใจวงค์ ครูผู้ช่วย
114 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510132 บ้านปาง ปริฉัตร  เจริญสุข ธุรการโรงเรียน
115 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510138 บ้านวังมน อรรถพล   คำศรีแก้ว ครูธุรการโรงเรียน
116 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 510120 บ้านแม่ลาน นางชลดา  อินต๊ะจันทร์ เจ้าหน้าที่ธูรการ
117 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040027 บ้านบ่อสามแสน เกม  ศิริสุนทร ธุรการโรงเรียน
118 8201 สพป.พังงา 330077 วัดศรีรัตนาราม มาริสา  เกื้อเพชร ครู
119 5301 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 690071 วัดสิงห์ศรีสว่าง ศักดิ์ชัย  วงษ์รีย์ ครู
120 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130070 บ้านวังน้ำหยาด ชัชชญา  มะโนธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ
121 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050097 บ้านศิลา แสงเพชร  ปากหวาน ธุรการ
122 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260610 จตุคามราษฎร์วิทยา รติยา  บาลโสง ครูผู้ช่วย
123 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650411 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) นางสาวดารุณี  พันธ์ชา ครู
124 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650411 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) ณัชริญา  ลักขษร ครผู้ช่วย
125 5502 สพป.น่าน เขต 2 250246 ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 เกตุมณี  นิธิสุวรรณ์เวช เจ้าหน้าที่ธุรการ
126 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3 680731 บ้านโนนสมบูรณ์ นางสาวรสสุคนธ์  ทันยักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
127 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711126 ดงสว่างวิทยา นายเอกชัย  ไกยะราช ครู
128 5502 สพป.น่าน เขต 2 250187 บ้านแหน ราตรี  อุดทา ครู
129 5004 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 130684 วัดช่างกระดาษ นางพิศยา  ดวงติ๊บ ครูชำนาญการพิเศษ
130 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050978 บ้านกุดกระหนวน นางสาวชวนชื่่น  เพ็งใส ครู
131 5002 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 130428 บ้านทุ่งโป่ง นันทพร  ทิพย์พนะ ครูชำนาญการ
132 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640354 บ้านบ่อพระ นางธิดารัตน์   ประจักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อพระ
133 5402 สพป.แพร่ เขต 2 390217 บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์) นางวรรณรดา  ภูจอมจิตร ครู ชำนาญการพิเศษ
134 7201 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 630010 วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม ขนิษฐ์นาถ  ชาวสวน ครู
135 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 450117 บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ นายมงคล  นามใจ ครู
136 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 130062 บ้านข่วงเปาใต้ นางสาวศิริลักษณ์   ลอยทายี่ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
137 4202 สพป.เลย เขต 2 520118 บ้านหินเกิ้ง นายเกษม  ภาษี ครู
138 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 450772 บ้านกอกแก้ว ศรัณย์พร  แสนปาง พนักงานราชการ
139 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210678 บ้านปลายรา ทัศนีย์   แก้วสีสด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน