รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้อนุมัติ
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051169 เวียงวงกตวิทยาคม พร้อมพล  บรรทุมพร ครู
2 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051095 นครขอนแก่น ปรารถนา  โสสีหา ครู
3 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640470 วัดบ้านส้อง สุนิตย์  ชูช่วยสุวรรณ รองผู้อำนวยการ
4 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640163 บ้านพรหมรังสิต วราพร  นุ้ยเจริญ ครู
5 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640178 บ้านเขาสามยอด ยุภาวดี  กิ่งแก้ว ครู
6 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360470 นครไทย นารีรัตน์  จันทร์งาม ครูผู้ช่วย
7 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360472 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก กฤษณะ  แก้วมณี ครู
8 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040232 บ้านน้ำดิบมะพร้าว สุพัตรา  นุ่มศรีวัง ครู
9 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040011 บ้านหนองกรด นายพีรชัย  เกณเกตุกรณ์ ธุรการโรงเรียน
10 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040049 คลองใหญ่วิทยา นางสาวสุอาภรณ์  กาเทียม ครูจ้างสอน
11 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640358 บ้านย่านดินแดง นางสุภัคสิริ  ตันติกานต์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน
12 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040077 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) ปนัดดา   ยอดทอง ครู
13 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040286 บ้านตอรัง รังสินันท์  แก้วประสงค์ ครู
14 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040242 บ้านเมืองพาน กรรณิการ์  โพธิ์รี ครู
15 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080299 บ้านเจ็ดเนิน รัตนาวลี  เชยจุ้ย ครู
16 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080190 วัดบางนาง พิชญาณ์มญชุ์  คำบาง ครูอัตราจ้าง
17 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240018 วัดกําแพง นางนรา  ศรีสิทธิ์พิศาล รักษาการโรงเรียน
18 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120067 บ้านหนองหม้อ ทรงสวาท  ใจมูล ครู
19 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040246 บ้านหนองหัววัว จินตนา  อาชาพล ครูอัตราจ้าง
20 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640505 บ้านธารอารี สุภาพร  ไกรแก้ว ครูชำนาญการ
21 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040074 วัดราษฎร์เจริญพร นางสุนันทา  ศิริเมือง ครูชำนาญการ
22 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080141 วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สุธัญญา  สีตา ครู
23 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120664 บ้านห้วยหมากเอียก นายดุสิต  ยานะธรรม ครู
24 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040448 สลกบาตรวิทยา ดลนภา  มั่นแก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนสลกบาตรวิทยา
25 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550492 จะนะวิทยา ฝาติเม๊าะ   หนิมา ธุรการ
26 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240107 บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) นางสาวบิสบัส  วาหะ ครูผู้ช่วย
27 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240013 บ้านโคกพะยอม นูรียะห์  บาฮา ครูโรงเรียนบ้านโคกพะยอม
28 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500204 บ้านเมืองตึง อรสา  เมืองมอง พนักงานราชการ
29 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080076 บ้านเขาแรต นายธราพงษ์  ผาสุข ครูชำนาญการ
30 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080021 วัดดอนดำรงธรรม นางกุหลาบ  ปูรณวัฒนกุล ครู
31 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550513 หาดใหญ่วิทยาลัย อัญธิกา  ไกรราษฎร์ ลูกจ้าง
32 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080124 วัดกลางคลองหลวง สมคิด  บุตรสนม ผู้อำนวยการโรงเรียน
33 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080117 วัดหน้าพระธาตุ สุธาศิณี  ถิ่นทวี เจ้าหน้าที่ธุรการ
34 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051121 หนองเสาเล้าวิทยาคาร จิราพรรณ  ดอนม่วง ครู
35 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310040 วัดเทพคันธาราม วัชรพงษ์  ดียิ่ง ครูผู้ช่วย
36 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040438 หนองกองพิทยาคม นายภูมิศักดิ์   คันธะชุมภู ครู
37 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310167 วัดบ้านม้า พัชรี  ผ่องถ้อย ครู
38 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460099 ปากจั่นวิทยา นิตยา  พรหมจิตร ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
39 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080167 อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ นางสาวแสงเทียน  สิงห์ ธุรการ
40 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080306 บ้านเขาวังแก้ว ยงยุทธ  ยี่สุ่นหอม ครูอัตราจ้าง
41 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080283 บ้านทับร้าง เจษฎา  มินตา ครู
42 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310246 วัดหนองบัว เสาวคนธ์  เจริญมังษา ผู้อำนวยการ
43 8501 สพป.ระนอง 460078 บ้านปากแพรก นายก้อรี  บิลอะหลี ครู
44 8501 สพป.ระนอง 460073 ระวิราษฎร์บำรุง นายสำราญ   ศิริชาติ ครู
45 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350374 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ เฉลิมพร  เพชรนิล ครู
46 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480219 วัดโคกพระเจริญ พรเพ็ญ   จันทร์เจริญ ครู
47 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480248 บ้านมณีลอย ศิริลดา  รสชุ่ม ครูผู้ช่วย
48 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120659 อนุบาลดงมหาวัน นายประหยัด  ทัพธานี ผู้อำนวยการโรงเรียน
49 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040077 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) นางสาวธาฬินี  โยชนะ ธุรการโรงเรียน
50 8501 สพป.ระนอง 460068 บ้านสำนัก นายคมเพชร  ศรีไชย ครู
51 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310314 วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) นางสาวชลาลัย  ชูรัส ครู
52 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040082 บ้านท่าเสลี่ยง ศิริรักษ์  หอมรื่น ครู
53 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410576 บ้านผือ เปรมปรีดิ์  เวียงนนท์ ครู
54 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410182 บ้านคุยเชือก ศริตวรรธน์  เวียงนนท์ ครู
55 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040029 บ้านหนองสะแก นวลสวาท  โอชารส หัวหน้าเจ้าหน้าที่
56 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410136 บ้านโคกกลาง เอกภักดิ์  เข็มพิลา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
57 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410574 บ้านผักแว่น บุญทัย  เลพล ครู
58 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410130 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว นางศิราณี  จันทะปัสสา ครู
59 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040412 บ้านมะเดื่อชุมพร กรรณิกา  ฟักแฟง ครู
60 4202 สพป.เลย เขต 2 520445 โคกสง่า ละออ  ตาดี ครู
61 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490406 ชัยบาดาลพิทยาคม เกศกัญญา  กรดเกล้า ครู
62 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040020 บ้านทุ่งเศรษฐี ปัทมา   สรรพานิช ครูชำนาญการ
63 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051094 โคกสีพิทยาสรรพ์ เปรมจิตต์  โกพลรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
64 7001 สพป.ราชบุรี เขต 1 480303 บ้านหนองปากชัฎ อาทิตยา  อินทจร ครู
65 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040456 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร วรินดา  ลอสวัสดิ์ ครูอัตราจ้าง
66 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040281 บ้านโนนจั่น สุจิตรา  เชื้อกุลนันท์ ครู
67 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040281 บ้านโนนจั่น วรรณนิษา  ทองน้อย ครู
68 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051112 หนองเรือวิทยา นางสาวช่อผกา  นาคอก ครูผู้ช่วย
69 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640175 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ นายวันชัย   ใสสด ครู
70 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410073 บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ นางจิตรา  ศรีสารคาม ครู
71 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120032 บ้านบ่อทอง นางวาสนา  พัวตระกูล ครู
72 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 410171 บ้านหนองเหล็ก ราณี  แสงฤทธิ์ ครู
73 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690333 ทองแสนขันวิทยา สยมภู  ปัญญาเหมือง ครู
74 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610142 สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์) วิกร  ยิ้มย่อง ครู
75 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370098 วัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103 นางวราวรรณ  ศรีสุขใส รักษาการ
76 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120031 บ้านถ้ำผาตอง สุกิจ  พินิจ หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ
77 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540221 บ้านสร้างขุ่ย ศิริวรรณ  บุตรชารี ครู
78 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410020 บ้านกุดแคน ปัญญา  ซ้ายยศ ครูโรงเรียนบ้านกุดแคน
79 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540166 บ้านบะหัวเมย นางสาวเมธาวดี  แก้วดี ครู
80 8501 สพป.ระนอง 460085 บ้านทะเลนอก จาริญา  นิ่มนวล เจ้าหน้าที่ธุรการ
81 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210530 บ้านไสพลู นางชนากานต์  มายะเฉียว ครูชำนาญการพิเศษ
82 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 210530 บ้านไสพลู นางชนากานต์  มายะเฉียว ครูชำนาญการพิเศษ
83 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220655 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ นายวิทูรย์   กวางแก้ว ครูผู้ช่วย
84 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280134 ธนาคารออมสิน ดวงชีวัน  ยานศิริ ครู
85 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650035 บ้านระหาร นายรังสิต  ใจเป็นชาย เจ้าหน้าที่ธุรการ
86 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540626 สกลราชวิทยานุกูล ธราดล  ภูมิวงษ์ ครู
87 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650794 ไทรแก้ววิทยา นางสาวสุพรรณี   มณีศรี ครู
88 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380619 แคมป์สนวิทยาคม สมหมาย  อินทะโชติ ครู
89 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640548 ท่าอุแทพิทยา เนตรชนก  มีนวลชื่น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
90 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 410031 บ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร) นายสนั่น  สมบูรณ์ ครู
91 8301 สพป.ภูเก็ต 400013 บ้านอ่าวน้ำบ่อ กิตติ   ชินณฤวงษ์สกุล ครูผู้ช่วย
92 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570117 สุเหร่าคลองใหม่ gcvhasrn  mgilwqqr 1
93 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570118 เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร stpnjvst  ddjivkap 1
94 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570117 สุเหร่าคลองใหม่ owdpxohd  owdpxohd 1
95 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570117 สุเหร่าคลองใหม่ owdpxohd  owdpxohd 1
96 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570117 สุเหร่าคลองใหม่ owdpxohd  owdpxohd 1
97 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570117 สุเหร่าคลองใหม่ owdpxohd  owdpxohd 1
98 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570117 สุเหร่าคลองใหม่ owdpxohd  owdpxohd 1
99 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570117 สุเหร่าคลองใหม่ owdpxohd  owdpxohd 1
100 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570118 เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร owdpxohd  owdpxohd 1
101 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570118 เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร owdpxohd  owdpxohd 1
102 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570118 เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร owdpxohd  owdpxohd 1
103 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570118 เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร owdpxohd  owdpxohd 1
104 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570118 เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร owdpxohd  owdpxohd 1
105 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570118 เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร owdpxohd  owdpxohd 1
106 6301 สพป.ตาก เขต 1 160058 บ้านยางโองนอก อาทิชา  จันผง ครู
107 4104 สพป.อุดรธานี เขต 4 680356 บ้านกาลึม นางสาวอัญชลี  ใจดี ครูผู้ช่วย
108 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 590120 หลักสองส่งเสริมวิทยา ลำยอง  คงสงฆ์ ครู
109 4802 สพป.นครพนม เขต 2 190417 บ้านหนองหญ้าปล้อง กรองทอง  อาจวิชัย ครู
110 5703 สพป.เชียงราย เขต 3 120601 สามัคคีพัฒนา กฤษฎา  เจริญวัย ครูผู้ช่วย
111 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 410282 บ้านหนองหิน สมเกียรติ  ทะพลี ครูธุรการ
112 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190118 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) เอกมินทร์  ชินโคตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
113 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201335 บ้านเพ็ดน้อย ไพศาล  กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
114 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080147 วัดอัมพวนาราม วรรณภา  ยุทธนาการ ธุรการ
115 4901 สพป.มุกดาหาร 730199 บ้านฝั่งแดง ทิวาธร  ภูทะวัง เจ้าหน้าที่ธุรการ
116 4702 สพป.สกลนคร เขต 2 540161 บ้านบะทองนาหัวช้าง สุชาวดี  สมพมิตร ครูธุรการ
117 4901 สพป.มุกดาหาร 730019 บ้านดงมัน วิชัย  พรมเทศ เจ้าหน้าที่ธุรการ
118 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650215 บ้านยางกระจับ นิติยา  เติมสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ