รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้อนุมัติ
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 4801 สพป.นครพนม เขต 1 190159 บ้านดงป่ายูง นางสาวพัทธ์ศรณ์  พลเชียงขวาง ครูชำนาญการพิเศษ
2 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050467 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด จริยา  นามวิชิต ครูผู้ช่วย
3 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660513 ศรีสำราญวิทยาคม พรนับพัน  หรรษา ครู
4 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 050487 หนองโพธิ์ประชานุกูล สิทธิบดินทร์  บุญสัญ ครู
5 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650325 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ชวลิต  พรมทา ครูชำนาญการพิเศษ
6 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650630 ศิริราษฎร์วิทยา เพียว  พรหมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 8101 สพป.กระบี่ 010166 บ้านคลองพระยา นางพวงรัตน์  ลือชา ครูชำนาญการพิเศษ
8 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650525 บ้านโนนสบาย นายอภิเชษฐ  แก้วใส ตรู
9 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080005 วัดศรีพโลทัย กุลนันทน์  สุภาชีพ ครู
10 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370170 วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) เบญจนาฏ   ใจบุญ ครู
11 9201 สพป.ตรัง เขต 1 140014 วัดทุ่งหินผุด สุวิทย์  รอดคืน ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 6301 สพป.ตาก เขต 1 160042 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง ภาวิณี  จาอินต๊ะ ครูผู้ช่วย