รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้อนุมัติ
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051169 เวียงวงกตวิทยาคม พร้อมพล  บรรทุมพร ครู
2 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051143 ยางคำพิทยาคม นิพนธ์  ทองประดับ ครูผู้ช่วย
3 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051095 นครขอนแก่น ปรารถนา  โสสีหา ครู
4 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640470 วัดบ้านส้อง สุนิตย์  ชูช่วยสุวรรณ รองผู้อำนวยการ
5 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640163 บ้านพรหมรังสิต วราพร  นุ้ยเจริญ ครู
6 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640178 บ้านเขาสามยอด ยุภาวดี  กิ่งแก้ว ครู
7 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120037 บ้านห้วยแม่ซ้าย ประธูปทิพย์  พลเยี่ยม ครู
8 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120037 บ้านห้วยแม่ซ้าย ประธูปทิพย์  พลเยี่ยม ครู
9 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360470 นครไทย นารีรัตน์  จันทร์งาม ครูผู้ช่วย
10 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360472 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก กฤษณะ  แก้วมณี ครู
11 6302 สพป.ตาก เขต 2 160214 บ้านร่มเกล้า 4 นางสาวณัฐวดี  นิ่มนวล ครูผู้ช่วย
12 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040232 บ้านน้ำดิบมะพร้าว สุพัตรา  นุ่มศรีวัง ครู
13 6302 สพป.ตาก เขต 2 160137 บ้านปูแป้ นางสาวจันทิมา  ปิ่นสกุล ครู
14 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040011 บ้านหนองกรด นายพีรชัย  เกณเกตุกรณ์ ธุรการโรงเรียน
15 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040049 คลองใหญ่วิทยา นางสาวสุอาภรณ์  กาเทียม ครูจ้างสอน
16 6302 สพป.ตาก เขต 2 160259 รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี อนุวัฒน์  เวียงเกตุ ครู
17 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640358 บ้านย่านดินแดง นางสุภัคสิริ  ตันติกานต์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน
18 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050767 บ้านโสกไผ่ พัชรนันท์  ชำกรม ครู
19 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040077 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) ปนัดดา   ยอดทอง ครู
20 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040286 บ้านตอรัง รังสินันท์  แก้วประสงค์ ครู
21 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040242 บ้านเมืองพาน กรรณิการ์  โพธิ์รี ครู
22 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080299 บ้านเจ็ดเนิน รัตนาวลี  เชยจุ้ย ครู
23 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080190 วัดบางนาง พิชญาณ์มญชุ์  คำบาง ครูอัตราจ้าง
24 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050361 บ้านวังชัย ทวิช  มังคะตา ครู
25 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280116 บ้านถ้ำเขาน้อย พนิดา  รัตนภรณ์ ครูผู้ช่วย
26 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050189 บ้านโนนน้ำผึ้ง นริษร  เชื้ออัญ ครู
27 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240018 วัดกําแพง นางนรา  ศรีสิทธิ์พิศาล รักษาการโรงเรียน
28 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120067 บ้านหนองหม้อ ทรงสวาท  ใจมูล ครู
29 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040246 บ้านหนองหัววัว จินตนา  อาชาพล ครูอัตราจ้าง
30 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640505 บ้านธารอารี สุภาพร  ไกรแก้ว ครูชำนาญการ
31 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 040074 วัดราษฎร์เจริญพร นางสุนันทา  ศิริเมือง ครูชำนาญการ
32 6302 สพป.ตาก เขต 2 160151 บ้านสันป่าไร่ ปรัชญา  เสมา ครู คศ.2
33 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640192 วัดเขาพนมแบก มนิตา  ชื่นพิศาล ครูชำนาญการพิเศษ
34 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080141 วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สุธัญญา  สีตา ครู
35 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280091 บ้านอ่างทอง กีรติ  เลื่อนสูงเรนิน พนักงานราชการ
36 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640405 บ้านราษฎร์ประสานจิต จารุณี  รุ่มจิตร ธุรการ
37 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 051029 บ้านหนองบัวคำมูล บุรารัตน์   สุริยงค์ ธุรการ
38 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120664 บ้านห้วยหมากเอียก นายดุสิต  ยานะธรรม ครู
39 6302 สพป.ตาก เขต 2 160170 บ้านแม่สละ ว่าที่ร้อยตรี ธวัชชัย  แสงแปลง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
40 6302 สพป.ตาก เขต 2 160204 ห้วยน้ำนักวิทยา สิริพร  สอนเม่น ครู
41 5701 สพป.เชียงราย เขต 1 120078 บ้านป่าแหย่ง นางสาวลดาวัลย์  สิงห์แก้วทอง ครู
42 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050340 บ้านหัวดง นายยศธนา  กรองไตร ครูธุรการ
43 6302 สพป.ตาก เขต 2 160171 บ้านอู่หู่ จินดา  คำแก้ว ครูโรงเรียนบ้านอู่หู่
44 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 640511 บ้านคลองยา รัตนา  เพชรยัง ครู
45 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050147 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข พัชราภรณ์  ทับมูลตุ่น พี่เลี้ยงเด็กพิการ
46 6302 สพป.ตาก เขต 2 160139 บ้านห้วยนกแล ดวงดาว  สิงหาทา ครู
47 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640120 คีรีรัฐนิคม ภัทฑิรา มีบุญ  มีบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
48 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640202 บ้านตะกรบ นางสาวปิยมาส  เต้งชู ผู้อำนวยการโรงเรียน
49 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080250 บ้านหนองผักหนาม ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพิน  ชินวงษ์ ครู
50 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370128 บ้านเขาอ่างแก้ว กวิสรา  วรภัทรขจรกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ
51 7602 สพป.เพชรบุรี เขต 2 370072 บ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) กนกพิชญ์   อรชร ธุรการโรงเรียน
52 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050969 บ้านภูคำเบ้า นรภัทร  สิทธิจักร ผู้อำนวยการโรงเรียน
53 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050303 บ้านม่วงหวาน เสาวภา  มินา ครูธุรการ
54 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050175 ทุ่งบ่อวิทยา นายมารุต  ใยแก้ว ครู
55 3403 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 710853 บ้านเอือดใหญ่ สิระพร  สายสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
56 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040448 สลกบาตรวิทยา ดลนภา  มั่นแก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนสลกบาตรวิทยา
57 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 050915 บ้านโนนท่อน สมมิตร  นาสมใจ ครู
58 6302 สพป.ตาก เขต 2 160173 บ้านแม่อุสุวิทยา นายฃัชวฤทธิ์   ไชยโย ครู
59 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550492 จะนะวิทยา ฝาติเม๊าะ   หนิมา ธุรการ
60 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201196 บ้านศาลเจ้าพ่อ ปริญญา  ปาลวัฒน์ ครู
61 6301 สพป.ตาก เขต 1 160046 บ้านหนองบัวเหนือ ระพีพรรณ  ปานแดง ครู
62 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240107 บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) นางสาวบิสบัส  วาหะ ครูผู้ช่วย
63 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 240013 บ้านโคกพะยอม นูรียะห์  บาฮา ครูโรงเรียนบ้านโคกพะยอม
64 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540103 บ้านสนามบิน วุฒิพงษ์  มัชฌิมา ครู
65 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 540091 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา จอมขวัญ  ชุมมณเฑียร ครู
66 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060245 แหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์) กนน  ทศานนท์ ครู
67 6301 สพป.ตาก เขต 1 160077 อนุบาลบ้านท่าปุย พัชราภรณ์  กุณแสงคำ ครูผู้ช่วย
68 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740235 บ้านบ่อหลวง นายสมศักดิ์  ใจประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
69 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050308 บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย ืเนียม   เนียม ผะกาแก้ว ผู้อำนวยการ
70 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280016 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) กิตติมา  เย็นกาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
71 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 500204 บ้านเมืองตึง อรสา  เมืองมอง พนักงานราชการ
72 8002 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 210328 บ้านเกาะยวน มนัสยา  ภู่ทรัพย์มี ครูชำนาญการ
73 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630475 อู่ทอง มณีรัตน์  ชูกำลัง เจ้าหน้าที่พัสดุ
74 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200137 ครบุรีวิทยา ธวัชชัย  เสยกระโทก ครู
75 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 500111 บ้านนาต๋ม นางสาวดารุณี  วงศ์จักรติ๊บ ครู
76 6301 สพป.ตาก เขต 1 160012 บ้านโพรงตะเข้ จันทร์จีรา  เตจ๊ะ ครู
77 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080076 บ้านเขาแรต นายธราพงษ์  ผาสุข ครูชำนาญการ
78 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630475 อู่ทอง ภัทรา  ทรัพย์ส่งเสริม ครู
79 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080021 วัดดอนดำรงธรรม นางกุหลาบ  ปูรณวัฒนกุล ครู
80 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 050178 บ้านห้วยยางสะอาด จักรพรรดิ์  โพธิ์สาจันทร์ ครูธุรการ
81 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150124 ตราดสรรเสริญวิทยาคม ลลิดา  ศรีพลอย ครู
82 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550513 หาดใหญ่วิทยาลัย อัญธิกา  ไกรราษฎร์ ลูกจ้าง
83 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080124 วัดกลางคลองหลวง สมคิด  บุตรสนม ผู้อำนวยการโรงเรียน
84 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051143 ยางคำพิทยาคม ชัยวัฒน์   มาตชะลา ครู
85 6302 สพป.ตาก เขต 2 160267 บ้านถ้ำผาโด้ อุทิศ  สมอบ้าน ครูชำนาญการ
86 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 050782 บ้านสารจอดร่องกลอง นายภาคภูมิ  ภูมาก ผู้อำนวยการโรงเรียน
87 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080117 วัดหน้าพระธาตุ สุธาศิณี  ถิ่นทวี เจ้าหน้าที่ธุรการ
88 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051121 หนองเสาเล้าวิทยาคาร จิราพรรณ  ดอนม่วง ครู
89 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720153 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูถัมภ์ฯ ขวัญจิตร  ชำนาญกุล ครู
90 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 380023 บ้านโพธิ์งาม ณิชชา  ราศรีชัย ธุรการ
91 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310040 วัดเทพคันธาราม วัชรพงษ์  ดียิ่ง ครูผู้ช่วย
92 8501 สพป.ระนอง 460078 บ้านปากแพรก นางสาวหงษ์ทอง  ผ่องใส ครู
93 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640444 วัดนาคาวาส กนกวรรณ  ทองน้ำแก้ว ครู
94 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350391 สามง่ามชนูปถัมภ์ ณัฐกิตติ๋  เที่ยงอยู่ ครูอัตราจ้าง
95 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040438 หนองกองพิทยาคม นายภูมิศักดิ์   คันธะชุมภู ครู
96 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310167 วัดบ้านม้า พัชรี  ผ่องถ้อย ครู
97 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200703 บ้านปลายดาบ ประภาส  โภชน์ฉิมพลี ครู
98 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690317 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ธีระวัฒน์  เทพสุภา ครู
99 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530404 โรงเรียนบ้านโพนเมือง ต้องใจ  คล่องตา ผู้อำนวยการโรงเรียน
100 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740294 สระแก้ว ปัญจพัฒน์  พัฒน์ญานนท์ ครู
101 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740309 คลองน้ำใสวิทยาคาร ปรินดา  จันทรสาขา ครู
102 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740313 วังสมบูรณ์วิทยาคม ืนารีรัตน์  โชต์ธนะกิจพูลผล ครู
103 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740314 วังไพรวิทยาคม นางสาวธันย์ชนก   เขามะหิงษ์ ครูผู้ช่วย
104 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250434 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สุพจน์   สทธิแสน ครู
105 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060246 สอยดาววิทยา ธนา  ณรงค์เพชร ครู
106 5502 สพป.น่าน เขต 2 250282 บ้านปางแก นายตะวัน  แก่นเมือง ครู
107 3801 สพป.บึงกาฬ 660098 บ้านดอนเสียด ละวัน  วรรณพราหมณ์ ครู
108 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460099 ปากจั่นวิทยา นิตยา  พรหมจิตร ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
109 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530769 บ้านนาตราว นางพิมพ์ลภัสส์   กรสันเทียะ ครู
110 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080167 อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ นางสาวแสงเทียน  สิงห์ ธุรการ
111 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740309 คลองน้ำใสวิทยาคาร บุญร่วม  กลิ่นผักแว่น ครู ชำนาญการพิเศษ
112 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080306 บ้านเขาวังแก้ว ยงยุทธ  ยี่สุ่นหอม ครูอัตราจ้าง
113 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640561 มัธยมบ้านทำเนียบ ธี  ระยุทธ์ ครู
114 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030630 มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ นายธนัฐ  มาตชรา ผู้อำนวยการโรงเรียน
115 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730263 โชคชัยวิทยา นันทกา  สุวรรณไตรย์ ครู
116 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180283 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วีรฐาน์  รวีศักดิพัฒน์ ครูอัตราจ้าง
117 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190489 ธรรมากรวิทยานุกูล นางนภาพร   โพนเมืองหล้า ครู
118 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190464 กุตาไก้วิทยาคม นายพงษ์ศักดิ์  บุพศิริ ครู
119 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190464 กุตาไก้วิทยาคม นายณัฐวุฒิ   ลำทอง ครู
120 7002 สพป.ราชบุรี เขต 2 480088 ชุมชนวัดท่าผา นางสาวพิมพ์ชนก  มีอินทร์ ครู
121 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 640205 บ้านห้วยพุน นางสาวภัทรี  เนียมสุวรรณ ครู
122 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190463 ปลาปากวิทยา นายกฤษดา  คำหาญ ครู
123 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660529 วังม่วงพิทยาคม นายศิลา  อรรถประจง ครูผู้ช่วย
124 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100758 สตรีชัยภูมิ ต่อเกียรติ   ตอสกุล ครู
125 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720149 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ธนเศรษฐ์  สังข์กลาง ครู
126 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650784 ทุ่งกุลาพิทยาคม สำเริง  หาญเสมอ ครู
127 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080283 บ้านทับร้าง เจษฎา  มินตา ครู
128 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530952 ห้วยทับทันวิทยาคม ปวีณา  คะหาญ ครูอัตราจ้าง
129 7701 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 280001 วัดปากคลองเกลียว วันเพ็ญ  อินเสวียด ครู
130 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310246 วัดหนองบัว เสาวคนธ์  เจริญมังษา ผู้อำนวยการ
131 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490005 บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) นายธนะวรรธน์  ทิพยดลคำวอน ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม
132 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210843 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ผดุงพล  มะลิแย้ม ครูผู้ช่วย
133 4202 สพป.เลย เขต 2 520298 บ้านภูทองลานมันหลัก 160 นายสมพงษ์   ช่วยบำรุง ครูชำนาญการพิเศษ
134 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310074 วัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์) นายสมศักดิ์  บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
135 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600088 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) นันท์นภัส  สุวรรณ์ศิลป์ ครูชำนาญการ