ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวังมนวิทยาคาร
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ก.
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ข.
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
แบบเบ็ดเสร็จ ค.
ปีที่สร้าง 2541
อาคารอเนกประสงค์
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2545
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2549
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2538
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2561