ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนสารภีพิทยาคม
อาคารเรียน
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
ปีที่สร้าง 2533
อาคารอเนกประสงค์
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2531
อาคารอเนกประสงค์
204/27
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์
204/27
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2532
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2534
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2534
บ้่านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2532
บ้่านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2552
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2538
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2534
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2523
สนามกีฬา
ศูนย์กีฬา
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2528
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2548
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2542
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2544