ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
212 ล/57-ข
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์
002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ,
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2553
บ้่านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2544
บ้านพักนักเรียน
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2553
บ้านพักนักเรียน
กรมอาชีวะ
ปีที่สร้าง 2559