ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2532
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2537
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2513
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2532
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2529
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2562