ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2505
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2557