ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
212
ปีที่สร้าง 2514
อาคารอเนกประสงค์
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์
102/27(ตอกเข็ม)
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2541
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2543
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2545
อาคารอเนกประสงค์
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
ปีที่สร้าง 2552
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2537
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2515
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2524
บ้่านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2513
บ้่านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2539
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2553
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2558
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2526
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2532
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2539
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2528
ถนน
ถนนลาดยาง
ปีที่สร้าง 2538