เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 100002 : สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 นันทนา   ภพพินิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
2 100002 : สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ศรัญญา  กองแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ