เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 1001 : สพป.กรุงเทพมหานคร ดิเรก  แดงงาม ผู้อำนวยการ
2 1001 : สพป.กรุงเทพมหานคร สรายุทธ์  แก้วสลับนิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3 1001 : สพป.กรุงเทพมหานคร นรินทร  แขกกาฬ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน