เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101701 : สพม.เขต 1(กทม.) พิพัฒน์  เพ็ชรพรหมศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 101701 : สพม.เขต 1(กทม.) ชัชพล  วุฒิวิชญานันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3 101701 : สพม.เขต 1(กทม.) อุทัย  โทจำปา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4 101701 : สพม.เขต 1(กทม.) นิธิมา   สุทธิเมธานันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน