เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101701 : สพม.เขต 1(กทม.) พิพัฒน์  เพ็ชรพรหมศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 101701 : สพม.เขต 1(กทม.) อุทัย  โทจำปา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3 101701 : สพม.เขต 1(กทม.) นิธิมา   วงศ์วิเชียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน