รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101702 สพม.เขต 2(กทม.) สรายุทธ์  แก้วสลับนิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ