เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101702 : สพม.เขต 2(กทม.) ศรัญญา  กองแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
2 101702 : สพม.เขต 2(กทม.) นางสาวนันทนา  ภพพินิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ