เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101703 : สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) พิพิธ  เรืองสมบัติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน