เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101705 : สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) กิตญดา  ศิริมาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ