รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์  อินทโชติ เจ้าหน้าที่DMC อนุมัติ
2 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) lamom  rumpuengnit นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ