เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101707 : สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) นางมนัณญา  กองศักดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
2 101707 : สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) นางณัฐวีร์  ห้วยทราย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ