เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101707 : สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) นางณัฐวีร์  ห้วยทราย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
2 101707 : สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) ปัญจพัฒน์  พัฒน์ญานนท์ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารรสนเทศและการสื่อสาร
3 101707 : สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) นางมนัณญา  กองศักดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ