เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101708 : สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) นนทวัต  คำประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
2 101708 : สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) ชาคริต  ราชนิธยากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
3 101708 : สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) กฤษฎา  คำอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน