เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101710 : สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) รัชจิกร  จิตวัฒนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
2 101710 : สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) ธนาวุฒิ  จันทร์ปรุง ธุรการ