เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101711 : สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) อรฉัตร สุขนิตย์  เอี่ยมอ้น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ