เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101712 : สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) นางมันทนา   รัตนะรัต ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
2 101712 : สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) นางสาวจิตติมา  เพชรมูณีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ