รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) กชกร  เถรว่อง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุมัติ
2 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) พรพิมล  ดุสิตกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
3 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) ลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ