เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101713 : สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) พรพิมล  ดุสิตกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 101713 : สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) พิมพ์พร  คำฟู ลูกจ้างชั่วคราว
3 101713 : สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) กชกร  เถรว่อง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4 101713 : สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) ลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน